Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)"

Transkript

1 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

2 Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet och transparens 6 Allmänna riktlinjer för att motverka mutor och korruption 7 Whistleblowingpolicy 8 Meddelarfrihet I den här broschyren beskrivs Capios affärsetiska mål och de policyer som ska hjälpa oss att upprätthålla en hög standard i fråga om öppenhet, ärlighet och ansvar i det dagliga arbetet. EWC (European Works Council) är ett sam arbetsorgan inom Capio-koncernen som är ett forum för ömsesidiga samråd mellan medarbetarrepresentanter från alla verksamhetsländer och Capios ledning. Målet är att dialogen ska leda till ett erfarenhetsutbyte som förbättrar vård kvaliteten för patienterna. Foto: Alexander Ruas

3 1 Välkommen till Capio! Våra patienter är den viktigaste prioriteringen för oss på Capio. Vi finns till för att erbjuda alla patienter som behandlas av Capio bästa möjliga vård. Vi vet också att kvalitet är utgångspunkten för allt vi gör, både i den medicinska behandlingen och i vårt samarbete och kontakten med patienter, medarbetare och externa intressenter. Den här kulturen bygger på de värderingar som är fundamentet för Capios verksamhet: kvalitet, medkänsla och omsorg. Vi har höga ambitioner för att verksamheten inom Capio ska präglas av god verksamhetsetik och ett öppet, ärligt och ansvarsfullt beteende. Det speglas i vår mission, vision och våra värderingar såväl som i vår uppförandekod. Dessa visar vad vi strävar efter inom Capio och vilka riktlinjer våra chefer och medarbetare ska förhålla sig till. Men vad gäller när något går fel? För att höja den professionella och etiska nivån inom Capio ytterligare har vi antagit nya policyer för att motverka mutor och korruption samt rutiner för så kallad whistleblowing, eller vissling. Dessa är tänkta som ett verktyg för att vi på Capio ska lyckas ännu bättre med att nå våra högt satta mål när det gäller god verksamhetsetik och för att ytterligare lyfta fram vikten av öppenhet, ärlighet och ansvarighet inom hela Capio. Whistleblowingfunktionen ska, tillsammans med principen om meddelarfrihet, utgöra ett gediget system för Capio-medarbetare som vill ta upp missförhållanden inom verksamheten som riskerar att få allvarliga konsekvenser och som inte har korrigerats genom det vanliga rapporteringsförfarandet. Naturligtvis strävar vi efter att göra rätt redan från början. Men när det inte lyckas ska den här säkerhetsventilen förhoppningsvis göra det möjligt att undvika risker för person- eller patientsäkerheten och förhindra andra felaktigheter inom Capio. I den här broschyren beskrivs grundprinciperna för vad vi strävar efter och vad vi ska göra om det inte lyckas. Här ges en fullständig genomgång av de nya policyerna och instruktioner för hur du ska gå till väga. Vi har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla och utveckla en sund verksamhetskultur inom Capio och på så vis säkra att våra patienter får god vård och ett bra bemötande. Thomas Berglund, VD och koncernchef Capio AB Kevin Thompson, Facklig rådsordförande Capio EWC

4 2 Mission, vision och värderingar Mission Bota. Lindra. Trösta. Vi finns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta dem som söker sjukvård hos Capio. Det är också innebörden av den ed som formulerades för första gången för cirka år sedan av läkekonstens fader Hippokrates. Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas eller åtminstone lindras. Inom Capio gör vi allt vi kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra medarbetare för att nya landvinningar så snabbt som möjligt ska komma patienterna tillgodo. Nya och bättre metoder och arbetssätt blir verklighet först när de införs i det dagliga vårdarbetet. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan, oron och sorgen och gör vad vi kan för att ge stöd. Just det personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står mitt bland all högteknologi och alla de många sofistikerade behandlingsmetoder som finns i dagens sjukvård. Vision Bästa möjliga livskvalitet för varje patient Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede kan människors självkänsla och värdighet respekteras och stärkas. Vår främsta motivation är kvalitet, medkänsla och omsorg. Värderingar Fundamentet i vår verksamhet Kvalitet: Vår första prioritering är medicinsk kvalitet här finns det inget utrymme för kompromisser. Vi ska komma ihåg att det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och omsorg, våra två andra kärnvärderingar. Medkänsla: I dag sker många av framstegen inom medicinen genom tekniskt avancerade metoder. Detta är viktigt för det medicinska resultatet, men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktigt för hur våra patienter upplever vården. Omsorg: Vår förståelse för patientens situation gör att vi visar omsorg om både stort och smått. Omsorg om patienterna förstås. Men också omsorg om att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.

5 3 Capio-modellen Vad vill vi uppnå? Capios uppgift är att bota, lindra och trösta patienter som söker vård vid våra sjukvårdsinrättningar. Vår vision är bästa möjliga livskvalitet för varje patient. Så här gör vi Capios kultur bygger på de värderingar som är vårt fundament: kvalitet, medkänsla och omsorg. Vi strävar efter att skapa god kvalitet i sjukvården via fyra hörnstenar, eller metoder om man så vill: modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. För att förstärka och stabilisera de fyra grundstenarna krävs det att vi har medarbetare med rätt kunskap och en kultur som främjar ständiga och systematiska framsteg. Dessa förutsättningar skapar vi med hjälp av vår beprövade organisationsmodell, som även den består av fyra viktiga kuggar där var och en är sammanlänkad med de övriga. Resultatet: god sjukvård till fler Vårt metodiska sätt att arbeta innebär att vi är i en ständig förflyttning. Kvaliteten ökar med bättre behandlingsresultat och lägre antal vårdskador. Kvaliteten driver i sin tur högre produktivitet. Det innebär såväl ökad patient- som samhällsnytta, eftersom pengarna räcker till att ge fler patienter god sjukvård. Metoden Kvalitet byggd på fyra hörnstenar Praktiken Människorna gör skillnaden Modern medicin Vänligt bemötande God information Ändamålsenlig miljö och utrustning Kontinuerlig utveckling bygger medicinsk excellens 4 Utbildning och intern rekrytering bygger kunskap och kontinuitet 1 Kvalitet driver produktivitet 3 Skapa en organisation för ständiga initiativ och förbättringar 2 Spegla verksamheten i enkel och tydlig rapportering Basen Värderingarna Kvalitet Medkänsla Omsorg

6 4 Capios uppförandekod Våra värderingar präglar det dagliga arbetet Capios uppförandekod omfattar de principer som koncernen, dess styrelse och medarbetare ska följa i relation till våra patienter, medarbetare, uppdragsgivare, affärspartners, aktieägare och samhället i övrigt. Grundtanken är att vi ska bemöta andra som vi själva vill bli bemötta och agera på ett sätt som vi kan vara stolta över på lång sikt. Ärlighet och integritet två grundpelare Våra värderingar, som vilar på god etik och hög moral, ska prägla den dagliga verksamheten i hela organisationen. Ett gott agerande, utifrån ett etiskt perspektiv, bidrar till långsiktigt goda affärer. För att nå framgång som bolag krävs det att hela organisationen och varje enskild medarbetare präglas av ärlighet och integritet. Capio kompromissar aldrig på kraven när det gäller dessa punkter. Kraven på hög moral medför även att man som medarbetare öppet förväntas uttrycka sin åsikt och peka på felaktigheter om sådana identifieras. Därigenom kan vi fortsätta att genomföra de investeringar som krävs för att utveckla verksamheten och möta de behov och utmaningar som finns inom europeisk sjukvård. God affärsetik och sunda relationer Att bedriva verksamhet som en ansvarsfull samhällsmedlem innebär bland annat att Capio ska följa gällande lagar och förordningar i de länder där bolaget finns. Vi kräver ärlighet och integritet av alla medarbetare och förväntar oss detsamma av våra affärskontakter. Capio är politiskt neutralt. Vi får inte ge ekonomiskt stöd till politiska partier eller politiker. Vi får inte heller delta i politisk verksamhet. Alla affärstransaktioner ska redovisas i företagets räkenskaper i enlighet med god redovisningssed. Capio-koncernens information ska vara pålitlig, relevant och aktuell och ge en balanserad bild av verksamheten. Respekterar mänskliga rättigheter Capio-koncernen respekterar ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Capio behandlar alla medarbetare lika och med respekt. Vi respekterar rätten för alla anställda att bilda och gå med i en fackförening som de själva väljer och att delta i kollektivförhandlingar. Capio tolererar inte tvångsarbete eller barnarbete och har förbundit sig att göra sitt yttersta för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Uppfylla miljökraven Capio eftersträvar hög effektivitet i användning av energi och naturresurser, gynnar system för återvinning och återanvändning av material och arbetar för att förebygga och minimera föroreningar. Vi ska uppfylla eller överträffa miljökrav enligt lagar, förordningar och internationella avtal på våra marknader. Ansvar och uppföljning kring vårt agerande Varje medarbetare ska följa uppförandekoden och varje chef ansvarar för att medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet. Medarbetarna ska rapportera avvikelser från koden till sin chef för undersökning och eventuella åtgärder. Överensstämmelse med innehållet följs löpande upp som en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Varje chef ansvarar för lokal upp följning och att relevanta frågor rapporteras vidare. Upprepade och allvarliga avvikelser leder till korrigerande åtgärder. Om någon affärspartner upprepade gånger och allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer samarbetet att upphöra.

7 5 Öppenhet och transparens Capio vill erbjuda god vård av högsta kvalitet. Vi har höga ambitioner och goda avsikter. Men trots det händer det ibland att något inte blir som det var tänkt. Då är det viktigt att vi så snabbt som möjligt kan sätta in korrigerande åtgärder. Och ännu viktigare att vi lär oss av det som gått snett så att vi minskar risken för att det upprepas. Capio har antagit fem principer. Den första handlar om hur vi förhåller oss till vårt uppdrag. De fyra följande gäller när vår verksamhet granskas och vi får frågor. 1. Vi ska aldrig medvetet göra något som vi inte kan försvara på kvällstidningarnas förstasidor. 2. Ge en riktig bild vi har ingenting att dölja. 3. Om du tvekar håll dig till sanningen. 4. Se till att underrätta dina kollegor före medierna. 5. Utvärdera vad kan vi göra annorlunda/bättre nästa gång?

8 6 Riktlinjer om något går fel Capio-koncernens allmänna riktlinjer för att motverka mutor och korruption En grundprincip inom Capio-koncernen är att vårt yrkesmässiga och etiska uppträdande ska leva upp till högt ställda krav. Den principen ska speglas i hur vi agerar i alla tänkbara situationer. Capios vision, mission och kärnvärderingar beskrivs i vår uppförandekod. För att förtydliga och lyfta fram vårt ställningstagande mot mutor har Capiokoncernen även antagit allmänna riktlinjer för att motverka mutor och korruption. Dessa allmänna riktlinjer är grunden i Capios arbete med att förhindra och upptäcka mutor och korruption. Riktlinjerna anger de minimikrav som gäller för Capios interna regler och bestämmelser för att motverka mutor och korruption. Som komplement till riktlinjerna finns särskilda policyer för vart och ett av Capios verksamhetsländer. Där anges mer i detalj vad som är tillåtet och acceptabelt eller inte enligt lagstiftningen i respektive land. Närmare information finns i de policydokument som antagits i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Norge respektive Sverige. Mutor och annan korruption skadar de samhällen där de förekommer. De är ett hinder för ekonomisk tillväxt och utveckling och snedvrider konkurrensen. Capios åtagande att förhindra användningen av mutor är en väsentlig del av vår hållning och ett krav från våra investerare. Capio ska uppvisa högsta affärsintegritet och agera öppet, ärligt och rättvist i alla affärsförbindelser. Samma åtagande förväntas såväl av Capios medarbetare och styrelsemedlemmar som av våra affärspartners. Capio ska inte och ingen Capio-medarbetare får: erbjuda, utlova, ge, begära, tacka ja till eller ta emot en muta; uppmuntra, kräva eller tolerera att någon annan utlovar, ger, begär, tackar ja till eller tar emot en muta på ens vägnar; medverka till någon form av korruption, t.ex. missbruk av offentligt uppdrag eller maktställning för privat vinning genom metoder som är olagliga, omoraliska eller oförenliga med etiska standarder. Capio kommer aktivt att undersöka varje misstanke om brott mot gällande korruptionslagstiftning eller interna policyer mot mutor. Om det konstateras att en styrelsemedlem, chef eller medarbetare har varit inblandad i mutor eller korruption kommer disciplinåtgärder att vidtas. Konstateras det att någon part som agerat på Capios vägnar har gjort sig skyldig till mutbrott eller andra korruptionsbrott kommer företaget att använda sig av alla tillämpliga straffrättsliga och avtalsenliga sanktioner. Alla Capios medarbetare uppmanas att rapportera alla inträffade eller misstänkta brott mot gällande korruptionslagstiftning eller -policyer. Under inga omständigheter kommer medarbetare att bli föremål för nedflyttning, bestraffning eller andra negativa följder för att de vägrat att ta emot mutor eller delta i korrupta för faranden, eller för att de rapporterat förekomst eller misstanke om mutor, även om agerandet leder till att Capio går miste om affärer.

9 7 Whistleblowingpolicy för Capio AB Capio AB samt dess dotterföretag och närstående företag ( Capio ) ska upprätthålla högsta möjliga standard i fråga om öppenhet, ärlighet och ansvarighet. Därför uppmanar vi våra medarbetare och andra berörda att ta kontakt med oss och berätta om de känner allvarlig oro över någon aspekt av Capios arbete. För det ändamålet har Capio inrättat en särskild kanal för etikfrågor. Om du har frågor kring den här policyn eller kanalen för etikfrågor är du välkommen att kontakta vår informationsdirektör Henrik Brehmer. Vad är whistleblowing? Ofta är det medarbetarna som först blir varse när något håller på att gå riktigt snett. I en verksamhetskultur där man väljer att blunda för problem fångas de tidiga signalerna inte upp och de ansvariga får inte chansen att vidta åtgärder innan skadan redan är skedd. Whistleblowing kan därför ses som ett komplement till och inte något som ska ersätta de sedvanliga kanalerna för intern information och rapportering. Det är ett sätt att göra ledningen uppmärksam på allvarliga missförhållanden (se exempel nedan). Vad är allvarliga missförhållanden? Allvarliga missförhållanden innefattar både direkta lagöverträdelser och allvarliga oegentligheter som gäller Capios väsentliga intressen eller människors liv och hälsa. Det kan till exempel vara något av följande: En olaglig handling som kan ge civil- eller straffrättslig påföljd. Brott mot någon av Capios policyer eller underlåtenhet att genomföra och följa dessa. Oprofessionellt beteende som inte följer etablerade rutiner. Tvivelaktiga metoder för redovisning eller revision. Handlingar som riskerar att vålla personskada eller sakskada. Missbruk av maktställning för obehörigt eller dolt syfte. Diskriminering i samband med rekrytering eller i utförandet av tjänster. Intressekonflikter. Vad kan rapporteras via kanalen för etikfrågor? Kanalen för etikfrågor ska användas av enskilda som vill rapportera allvarliga missförhållanden som nyckelmedarbetare eller personer i ledningen för något av Capio-företagen påstås eller misstänks ha varit involverade i. Oegentligheter som gäller andra personer inom Capio ska rapporteras genom det vanliga systemet för intern rapportering (dvs. till ansvarig chef eller till personal avdelningen). Vem ska du kontakta? Capios kanal för etikfrågor sköts av Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB. De hanterar alla uppgifter säkert och förmedlar informationen till en ansvarig ledande befattningshavare på Capio för vidare undersökning. För att lämna uppgifter via kanalen för etikfrågor kan du använda något av följande alternativ: E-post till: Brev till: Hans Petersson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 4291, Malmö. Det går bra att lämna uppgifter anonymt, men det är en fördel om det finns kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren eftersom uppgifterna ibland kan behöva följas upp i samband med att de undersöks närmare. Du kan alltid lämna uppgifter på språket i det aktuella verksamhetslandet. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Capio kommer att hantera alla uppgifter strikt konfidentiellt. Om du har frågor kring den här policyn eller kanalen för etikfrågor är du välkommen att kontakta vår informationsdirektör Henrik Brehmer. E-post: Tel.: Förslag på uppgifter som bör finnas med För att Capio lättare ska kunna följa upp uppgifterna eller inleda en undersökning är det viktigt att uppgifterna bygger på fakta och inte spekulation. Försök gärna att svara på följande frågor när du skriver: Vad har hänt? Var hände det? Svara gärna så precist som möjligt. När hände det? Vem eller vilka var inblandade? Förväntas det inträffade hända igen? När och var? Finns det någon annan som vet om det som hänt eller som kan ha tillgång till relevant information? Finns det någon dokumentation eller annat underlag som kan fungera som bevis? Ta i så fall med den informationen. Finns det någon annan information som kan vara relevant eller användbar i utredningen eller på något annat sätt?

10 8 Whistleblowingpolicy för Capio AB forts. Hur följer Capio upp uppgifterna? Capio är stolta över företagets goda anseende och vi strävar efter att fortsätta leva upp till mycket höga krav på ärlighet. Vi kommer därför att se till att tillräckliga resurser satsas på att undersöka alla uppgifter som lämnas. Tänk på att Capio måste göra en första undersökning och vid behov även utreda ärendet för att kunna bedöma inkomna uppgifter. Beroende på vad de uppgifter som lämnats gäller kan de: undersökas av ledningen och/eller styrelsen (tillsammans med externa rådgivare om det behövs) förmedlas till polisen eller annan myndighet eller översändas till Capios revisor För att skydda de berörda personerna och dem som misstänks för de påstådda missförhållandena kommer en första undersökning att göras för att avgöra om uppgifterna behöver utredas och i så fall hur. Om något behöver åtgärdas omgående kan åtgärder vidtas innan någon utredning har gjorts. Att skydda Capio och aktieägarnas intressen kommer här alltid i första rummet. Inga repressalier Enskilda som lämnar uppgifter i god tro enligt den här policyn ska skyddas från disciplinåtgärder, diskriminering eller andra repressalier som grundar sig på uppgiftslämningen. Hantering av personliga uppgifter Capio hanterar medarbetares personliga uppgifter för de ändamål som anges i denna policy. Rapporteringsförfarandet och administrationen av kanalen för etiska frågor innebär att personliga uppgifter kommer att samlas in, lagras och hanteras. Hanteringen kan exempelvis omfatta överföring till tredje part. De personliga uppgifterna omfattar den information som lämnats via whistleblowingfunktionen, till exempel namn och kontakt uppgifter till den som rapporterar oegentligheter (om inte uppgifterna lämnas anonymt) och namnen på dem som uppgifterna gäller. Där kan även finnas uppgifter som gäller straffbara handlingar. De personliga uppgifter som hanteras för policyns syften får sparas så länge som det är befogat för ändamålet. Det betyder att personliga uppgifter som behandlas i samband med uppgifter som visar sig sakna grund eller inte leder till någon vidare utredning skyndsamt raderas. Uppgifter som leder till en utredning sparas bara så länge utredningen pågår, eller tills de inte längre behövs för ändamålet om utredningen leder till korrigerande eller andra åtgärder. Capio är personuppgiftsansvarig i hanteringen av uppgifter som lämnats via kanalen för etikfrågor. Medarbetare som vill begära att få vissa personliga uppgifter rättade, spärrade eller raderade, eller som vill ha mer information om hur Capio hanterar deras personliga uppgifter, kan kontakta Henrik Brehmer. Meddelarfrihet Under 2011 tecknade Capio ett unikt kollektivavtal med svenska fackföreningar som garanterar meddelarfrihet till alla anställda i Capio i Sverige. Det innebär att varje medarbetare inom Capio har rätt att kontakta och i egen person uttala sig för eller lämna upplysningar till media anonymt eller med namn. Capios ledning och chefer kommer inte att efterforska källan bakom uppgifter i media. Medarbetare som uttalat sig i media får inte särbehandlas på grund av sina yttranden. Redan tidigare har meddelarfrihet praktiserats inom Capio-koncernen, men genom detta kollektivavtal formaliserades och tydliggjordes de anställdas rättigheter ytterligare. Avtalet ger Capios anställda i Sverige samma rätt till meddelarfrihet som offentliganställda har enligt offentlighets- och sekretesslagen, med undantag för uppgifter som skyddas av tystnadsplikt eller lagen om skydd för företagshemligheter.

11 2 Capio AB Box Göteborg Besöksadress: Lilla Bommen 5 Telefon: Fax: E-post:

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers RÄTTEN ATT SLÅ LARM. EN HANDBOK OM YTTRANDEFRIHETEN PÅ JOBBET RÅD FÖR WHISTLEBLOWERS Foto: Maria Annas/Scanpix Bildhuset RÄTTEN ATT SLÅ LARM En handbok om yttrandefriheten på jobbet råd för whistleblowers

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1. Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Kvalitetsgranskning Rapport 2010:1 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling Skolinspektionens rapport 2010:1 Diarienummer 40-2009:1745 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer