... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N"

Transkript

1 E N N Y S T A D S D E L I K A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G WTC K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

2 En ny attraktiv stadsdel i Karlskrona ska skapas i ett samarbete mellan Karlskrona kommun och Kärnhem AB. Stadsdelen ska innehålla blandade funktioner med ca 200 bostäder tillsammans med kontor och butiker. Den befintliga järnvägsstationen ska förbättras och samordnas med en ny busstation. På det nuvarande busstorget Kungsplan planeras ett nytt stadsbibliotek. I ett centralt läge skall även en kontorsbyggnad till World Trade Center finnas. Helheten ska upplevas som en attraktiv stadsdel och vara en naturlig del av Karlskrona. P R O G R A M B E S K R I V N I N G World Trade Center Sydost ska främja internationella affärsrelationer, främst i Östersjöregionen och Östeuropa och stärka näringslivet och samhällsutvecklingen i regionen. I WTC ska faciliteter finnas som skapar en naturlig mötesplats för företag och organisationer. Kontor, utställnings- och konferensanläggningar samt andra lokaliteter av mycket hög klass skall finnas här. Ambitionen och målsättningen med projektet är att skapa en helhet i området som ger Karlskrona ytterligare mervärden. Huvudman för WTC-organisationen i Sydost är Kärnhem AB. Verksamheter kommer att drivas genom en organisation med kontor i Växjö, Kalmar och Karlskrona. En av grundpelarna för WTC är att skapa en plattform för ekonomisk utveckling. Detta ska bl a göras genom konkreta affärsuppdrag, men också genom anordande av seminarier, workshops mm

3 S Y F T E T med parallella uppdrag är att få förslag till struktur och gestaltning av området. Med gatu- och torgrum, strandpromenader, byggnadsvolymer och trafiktekniska lösningar. Ett modernt stationsområde för byte mellan tåg, buss och övriga trafikslag ska också skapas. WTC skall innehålla faciliteter som skapar en naturlig mötesplats för företag och organisationer. H U V U D M Å L till förslag: Att skapa en tilltalande entré till staden Att skapa en ny funktionsblandad stadsdel i centrala Karlskrona Ett stationsområde som underlättar och stimulerar resandet med kollektiva transportmedel. Stadsrum som förmår hysa stora trafikmängder utan att domineras av trafikfunktionerna. Förbättrad vattenkontakt och nyttjande av strandområdena. Ny bebyggelse som tillvaratar det goda kommunikationsläget och centrala placeringen i staden. Förbättra områdets kopplingar till centrum. Att genom omvandlingen av stadsdelen minska Karlskronas klimatpåverkan. Integrera miljöanpassat byggande och hållbar utveckling. Omvandlingen av området ska kunna ske i etapper. Stadsdelen ska genom sin utformning och funktion främja social hållbarhet. Bör vara ekonomiskt genomförbart. U P P D R A G E T omfattar att gestalta den yttre miljön med samspel mellan byggnader, stadsrum, trafikfunktioner och omgivande vattenområden. I uppdraget ska följande huvudfrågor studeras och redovisas: En övergripande studie över hela uppdragsområdet med byggnadsvolymer och dess funktioner, liksom användning och utformning av privata och allmänna ytor. Bebyggelsens höjd, karaktär och tillgängligheten till densamma ska redovisas. Både godsbangården med godsmagasin närmast Österleden liksom området väster om stationen kan exploateras. Gestaltningen av mötet med Karlskrona stad för både bosatta och besökare. Stationsområdets totala uppbyggnad, interna samband och funktioner. Kopplingar söderut mot stadens centrum, liksom genom området och norrut, särskilt för gående och cyklister. Ett tydligt tillvaratagande av områdets strandnära läge. Trafiktekniska lösningar för den östra infartsvägen (Österleden). Utformning av trafikleden i avsnittet längs stranden och vid mötet med staden samt gaturummets karaktär inom staden. Lösningar för den västra infartsvägen (Borgmästarekajen). Gatan ska utformas med hänsyn till samspelet med omgivande bebyggelse samt dess betydelse för sambandet mellan Trossö och Pantarholmen. Gatans läge kan med fördel omstruktureras. Karlskronas höga kulturmiljövärden bör tas i beaktande. Ett framtida stadsbibliotek ska inrymmas inom området. Samnyttjande av lokaler eftersträvas. Stadsbiblioteket kommer att bli föremål för annan arkitekttävling. Styrgruppen för förstudie av nytt stadsbibliotek har pekat ut Kungsplan som sitt huvudalternativ. P R O G R A M B E S K R I V N I N G

4 M Å L S T A D S - B E B Y G G E L S E Området ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, service, kontor och andra verksamheter. Kontakten med vattnet skall främst komma allmänheten tillgodo Kommande gatunät och volymer ska förhålla sig till Trossös kulturhistoriska rutnätsplan på ett medvetet sätt. Längs de gator som kommer att utgöra viktiga stråk genom området bör även utrymme skapas för kommersiella lokaler. Området bör gestaltas så att möjligheterna till intressanta utblickar tillvaratas, att allmänheten får tillgång till en strandlinje med höga kvaliteter och begränsad påverkan från trafikstörningar. Bebyggelse inom Pottholmen ska ha hög grad av stadsmässighet med karaktär av egen ö. Lättframkomliga och trafiksäkra samband ska skapas från stadens centrum (Trossö) mot Pantarholmen samt vidare norrut för gående och cyklister. Gator och allmänna platser inom området ska upplevas som väl försedda med grönska. M Å L Ytan framför stationshuset ska utformas till en rektangulär platsbildning i samband med att Österledens anslutning till staden förändras. Parkering ska ske på kvartersmark.

5 Y TA N G I V E L S E R ( I N R I K T N I N G ) WTC-kontor inkl. konferensanläggning Resecentrum Handel/ kommersiella lokaler Bostäder P-platser/ lägenhet Stadsbibliotek m m m m 2 0, m 2 M Å L T R A F I K Stadens huvudinfart, Österleden, går längs programområdets östra och södra gräns fram till Borgmästarekajen. Österleden ska behålla sin kapacitet och fördela trafiken på den yttre ringen. Ledens barriäreffekt ska minskas och stadsområdet på ömse sidor funktionellt bindas samman. Minst en sekundär infartsväg, som också är bussgata, ska finnas. Åtgärder skall vidtas för att minska bullerstörningarna från vägen. Järnvägsområdet till Marinbasen ska kunna trafikeras efter en spåromläggning. Gående och cyklisters genomströmning av området i flera olika riktningar är viktig och bör underlättas. M Å L S T A T I O N S O M R Å D E T Målet är att det kollektiva resandet ska underlättas och stimuleras. Karlskrona stationsområde ska kännetecknas av närhet och service. För att åstadkomma närhet krävs: Lättillgängligt och överskådligt stationsområde för resenären. Skyltning och vägledning är endast nödvändigt som komplement. Gångvägar som är korta, raka och om möjligt väderskyddade samt i samma plan. Tydliga kopplingar från stationen till staden. Servicekravet tillgodoses bl a genom att kringfaciliteter tillskapas som ingår i eller kompletterar resandet. Genom att utveckla närområdet till ett betydelsefullt centrum för näringsliv, service och kommunikation samt tillvarata utredningsområdets fastighetsekonomiska förutsättningar kan kollektivtrafiken stödjas och utvecklas. Ett viktigt mål är att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt för resenärerna. Det här är också ett led i att få fler att resa med kollektivtrafiken. Stationsplanen framför stationshuset används idag som busshållplats för regionalbusstrafik och för busstrafik som ersätter tåg. Utrymme för denna busstrafik måste finnas även i framtiden i anslutning till järnvägsstationen. Ytan bör utvecklas till en torgyta längs med stadens huvudaxel. M Å L

6 K A R L S K R O N A S T A D Karlskrona växer, både företagen och invånarna blir fler. Idag bor cirka invånare i Karlskrona och kommunen placerar sig på 18:e plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsutveckling. Karlskrona är en teknikstad och känd världen över för sin IT-, telekom-, tillverknings- och försvarsindustri. Men Karlskronas näringsliv består också av företag inom media och tjänstesektorn, utbildning, handel och besöksnäring. Dessutom finns statliga verksamheter som Kustbevakningen och Boverket i Karlskrona. Blekinge Tekniska Högskola med ca studenter finns på det gamla regementsområdet Gräsvik och 2010 kommer högskolans huvudcampus att flyttas till området K A R L S K R O N A S T A D Det pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Karlskrona och flera är på väg att starta Utbyggnad av vindraft tillsammans med Torsås kommun. Det byggs 400 nya bostäder per år. Scandic bygger ett nytt konferenshotell vid Fisktorget, klart våren Utveckling av Stadsmarina vid den befintliga gästhamnen. Blekinge Tekniska Högskola fördubblar sina lokaler i Karlskrona. Klart Nytt Stadsbibliotek planeras och är föreslaget att placeras på Kungsplan. Det storslagna barocktorget lyfts fram genom bl a ny utformning för mer utrymme till möten, torghandel och kommers. I Hoglands Park pågår ett arbete med utgångspunkt att bevara, restaurera och utveckla parken. Efter en öppen arkitekttävling förbättras Sveriges Marinbas entré samt Amiralitetstorgets utformning. Arbetet påbörjas Karlskrona är en stad på vatten. För att ytterligare stärka denna karaktär planeras flytande flerbostadshus nedanför Bryggareberget.

7 Karlskrona ligger i Sveriges sydöstra hörn vilket ger oss en central plats inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Hamnen i Karlskrona har färjetrafik till Polen och flera större industrier har sin verksamhet förlagd här. Hamnområdet rymmer idag stora möjligheter till expansion för såväl industri med hamnbehov som ytterligare färjeverksamhet. Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 som nummer 560 på Unescos lista över omistliga världsarv. Staden är internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, marint befäst stadsanläggning och sjöarsenal från och 1700-talen. Karlskrona är också ett riksintresse för kulturmiljövården. Det öppna sinnet, den attraktiva livsmiljön, den bästa kunskapen och det växande näringslivet är Karlskronas fyra hörnstenar. Karlskrona grundades 1680 och växte snabbt till en av landets största städer. Här byggdes en marinbas och ett skeppsvarv som skulle säkerställa Sveriges ställning i Östersjön. Under århundraden har staden, varvet och marinen vuxit och byggt nytt utan att förlora sitt arv eller riva det gamla. Stadsplanen med sina unika barockdrag, det gamla varvet och befästningarna är fortfarande idag levande och flitigt använda beståndsdelar i världsarvet Karlskrona. K A R L S K R O N A S T A D

8 F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R U T S Ä T T N I N G A R I N O M U P P D R A G S O M R Å D E T MARK OCH VEGETATION Trossö har två större parker, Hoglands park och Amiralitetsparken. Hoglands park, som är Karlskronas paradanläggning, gränsar till uppdragsområdet i söder. Flertalet träd är ca 140 år gamla och drygt 30-talet trädarter är representerade. Ett restaurerings- och utvecklingsarbete pågår för närvarande i parken för att förstärka dess kvaliteter och lyfta fram dess kulturhistoriska värden. Det finns mycket lite vegetation inom uppdragsområdet. Den mest framträdande är en allé med almar på Borgmästarekajen, utanför kv Pottholmen. Almarna som planterades år 1915 är stora och välväxta, men har drabbats av almsjuka. En enkel rad almar av sämre kvalitet fortsätter upp mot brohålan. I strandkanten står pilar. Öster om järnvägsstationen står tre lindar och likaså öster om kv Holmdahl. Träden utgör en relikt från allén som gick längs den gamla Landbron. En dunge gamla träd står norr om kv Holmdahl. En stor och välväxt lind står omedelbart söder om stationsbyggnaden. I övrigt finns ingen värdefull vegetation inom stationsområdet. Inom kv Pottholmen finns en handfull mycket värdefulla träd. Inom räddningskårens tomt står bl a två träd söder om kontorsbyggnaden, en mer än 170 år gammal och mycket stor alm (Ulmus glabra) och en (Acer pseudoplatanus). På Järnvägstorget finns två rader med lindar som planterades år Kungsplan planterades med lindar på bussrefugerna år Öster om stationsområdet planterades en rad med lindar år TEKNISK FÖRSÖRJNING Ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp samt el- optokablar redovisas på speciella ritningar som bilagor. En mottagningsstation för elförsörjningen på Trossö och Pantarholmen är belägen i kv Nauckhoff som gränsar till uppdragsområdet. Elkablar passerar området till och från mottagningsstationen.

9 F A S T I G H E T S K A R T A Karlskrona kommun Jernhusen Fastigheter AB Banverket A Michano Business Center AB U P P D A T E R Lidl Sverige KB

10 F Ö R U T S Ä T T N I N G A R B E B Y G G E L S E Inom området ska följande bebyggelse finnas kvar: Stationshuset och dess flyglar, Lokstallarna med dess nuvarande verksamheter, butiksbyggnaden innehållande LIDL. Michano Business Center AB, fastighetsägare till kv Holmdahl har sedan tidigare ambition att utveckla sin fastighet. Brandstationen kommer att omlokaliseras till en annan del av staden. Bensinstationen kommer att försvinna från området. Stigande havsvattennivåer ska beaktas. G Å N G - & C Y K E L T R A F I K Cykeltrafiken till och från Trossö leds på cykelbanor utmed Sunnavägen och utmed båda sidor av Österleden. Det är flest cyklister väster om spårområdet. Innanför den yttre trafikledsringen finns cykelbana endast på Landbrogatan. Planskilda korsningar för gångoch cykeltrafik förekommer inte på Trossö. Omedelbart norr om Brohålan finns en tunnel för gående under spårområdet. Ramperna är inte handikappanpassade. J Ä R N V Ä G S - T R A F I K Karlskrona är ändstation på dels Blekinge Kustbana (Karlskrona - Kristianstad - Malmö - Köpenhamn) dels på Kust till Kust-banan (Karlskrona-Kalmar-Växjö-Göteborg). Blekinge Kustbana har nyligen elektrifierats och ingår som en del i Öresundstågssystemet. Trafiken har successivt utökats och idag körs 18 dagliga turer i bägge riktningarna Karlskrona-Malmö- Köpenhamn. Besked har under hösten 2008 kommit om att Kust till Kust-banan, sträckan Karlskrona-Emmaboda, skall rustas upp under de närmsta åren. Redan from januari 2009 utökar Blekingetrafiken buss- och tågtrafiken på sträckan till 15 dagliga turer i bägge riktningarna. B I L T R A F I K Trossö, som ligger längst ut av ett antal öar, är Karlskronas centrum. Det geografiskt ocentrala läget har föranlett kommunen att särskilt besluta om att Trossö ska vara kommunens kommersiella, kulturella och administrativa centrum. Av kommunens drygt invånare bor knappt på Trossö och öarna utanför (Saltö, Ekholmen och Stumholmen). Trafiken på huvudinfarten, Österleden, fördelas på en kapacitetsstark yttre fördelarring och en inre ring, som fördelar trafiken inom stadskärnan. Den yttre ringen leder trafiken till de stora arbetsplatserna, Marinen och Karlskronavarvet samt kontor och gymnasieskola inom den nordöstra kvadranten. Den inre ringen har avsnitt med miljöprioriterade genomfarter. Trossö har också en sekundär infart, Sunnavägen - Borgmästarekajen. Trafikmängden uppgår till fordon/vmd på Österleden (norr om korsningen med Skeppsbrokajen) och fordon/vmd på Borgmästarkajen. Samtliga korsningar på Österleden är ljusreglerade. S T A T I O N S O M R Å D E För närvarande pågår en modernisering och tillgänglighetsanpassning av stationsområdet. Plattformen för tågtrafiken på Kust till kustbanan byggs om och stationens båda plattformar kommer att få plattformstak. Området runt stationsbyggnaden anpassas så att det blir enklare för alla resenärer att ta sig in i stationsbyggnaden och ut på plattformarna. Dessutom bygger Blekingetrafiken, vid den norra delen av stationshuset, ett informationstorg med bl a en sex meter hög informationspelare. Även inne i stationsbyggnadens väntsal kommer vissa ombyggnader att göras för att anpassas till Blekingetrafikens kundservice. Syftet med pågående åtgärder på stationsområdet är att det ska bli enklare för alla att resa och det ska vara trevligare för resenärerna. Enligt planerna skall åtgärderna vara färdiga under våren B U S S T R A F I K För att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt är det angeläget att man enkelt kan byta mellan buss och tåg. En omläggning av stadstrafiken är aktuell med start I en första etapp av en förändrad stadstrafik kommer nuvarande centrumhållplats, Affärshuset Kronan, att flyttas till Parkgatan. Busstrafiken kommer från Parkgatan att köra ut från centrum via Landbrogatan - Kungsplan och Borgmästarekajen. Kommunen har aviserat att man har planer på att bygga nytt bibliotek på Kungsplan där nuvarande bussterminal är belägen. Blekingetrafiken och kommunen är överens om att Blekingegatan, som ansluter till järnvägstationen, ska vara den framtida körvägen in och ut från centrum när Kungsplan inte längre kan utnyttjas. När Blekingegatan trafikeras är det angeläget att det finns en modern hållplats anordnad på Blekingegatan i nära läge intill stationen. Det ska vara enkelt för resenärerna att byta mellan tåg och buss. Man bör helst kunna göra detta skyddad från kyla, vind och regn. Vidare måste det vara enkelt och trafiksäkert att passera trafikkorsningen på Järnvägsgatan mellan Blekingegatan och Landbrogatan.

11 LOKSTALLARNA BIBEHÅLLS OCH FÖRÄDLAS. PÅGÅENDE VERKSAMHET FÖRUTSÄTTS UTVECKLAS/KOMLETTERAS BRANDSTATION FLYTTAS TILL ANNAN PLATS BENSINSTATION FLYTTAS TILL ANNAN PLATS LIDL BIBEHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. STATIONSHUSET & FLYGLARNA BIBEHÅLLS OCH KAN FÖRÄDLAS.

12 I N B J U D A N, A R V O D E & B E S T Ä L L A R E Följande kontor har inbjudits att delta: Fojab Tengbom White Arvodet är kronor exklusive mervärdesskatt inkluderat resekostnader. Arvodet innefattar förslagsställarnas omkostnader för pressrelease etc. Beställare: Kärnhem AB Kontaktpersoner: Peter Carlsson, vice vd, Kärnhem AB, tel: , e-post: Hans Juhlin, stadsarkitekt, Karlskrona kommun tel: e-post: U N D E R L A G Gehl Architects - Strategi Karlskrona- Geoteknik Framkomlighet Järnvägstorgsgatan trafik 2020 med Borgmästarekajen öppen Ledningskarta MKB Pottholmen, Trivector Traffic AB 2002 Trafiken på Pottholmen 2020, Trivector Traffic AB 2003 M Ö T E N & R E D O V I S N I N G Samtliga inbjudna kontor inbjuds till en gemensam presentation av bakgrund, program och förutsättningar samt besök på plats Vid mellansamtal och slutpresentation är bedömningsgruppen närvarande. Vid slutredovisning ska följande presenteras: Startmöte: Torsdag 29 januari, kl 9:00 Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona Mellansamtal: Onsdag 4 mars Plats: Blekinge museum, Karlskrona Slutpresentation: Onsdag 22 april Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona Situationsplan i skala 1:1000 som visar dispositioner för planområdet samt dess förhållanden till sin omgivning. Fungerande trafikflöden för GC-tågbuss-bil. Volymstudie i form av perspektiv, sektioner och axionometrier som visar hur förslaget förhåller sig till omkringliggande bebyggelse. Relevanta sektioner. Interiörillustrationer. Exploateringstal, total BTA bostads-, kontors- och handelsyta, enligt förslaget uppskattat antal bostadslägenheter samt antal parkeringsplatser. Förslaget ska i sin helhet levereras på cd-skiva. Det står konsulten fritt att under uppdragets gång kontakta kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna vidarebefodrar sedan frågor och svar till samtliga konsulter. U T V Ä R D E R I N G & B E D Ö M N I N G S - G R U P P Bedömningen av inkomna analyser sker på basis av projektets målsättningar samt de punkter som inkluderars i uppdraget, se under rubrik Uppdraget. Bedömningsgruppen producerar en utvärdering med sammanfattning av sin diskussion vilket distribueras till alla deltagande. Karlskrona kommun har frihet att använda idéer från alla bidragen i kommande planprogram. B E D Ö M N I N G S - G R U P P För Karlskrona kommun: Bengt Lingman, näringslivs- & utvecklingschef Hans Juhlin, stadsarkitekt Ola Swärdh, planchef Kim Welser, planarkitekt Kerstin Johansson, planarkitekt Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt Jan-Anders Glantz, projekteringschef För Kärnhem: Anders Öman, vd Peter Carlsson, vice vd Extern: Christian Lassen,Tyréns, byggprojektering Amir El-Sayed, Jernhusen, affärsområdeschef T I D P L A N Torsdag 29 januari, kl 9:00: Uppstarsmöte i Karlskrona konsthall Onsdag 4 mars: Mellansamtal på Blekinge museum Onsdag 22 april: Slutpresentation i Karlskrona konsthall Onsdag 6 maj: Bedömningsmöte Vecka 20: Utvärdering klar, skickas till alla deltagare. 30 maj World Trade Centers Association

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

WORLD. CENTER k a r l s k r o n a p o t t h o l m e n

WORLD. CENTER k a r l s k r o n a p o t t h o l m e n p a r a l l e l l a u p p d r a g WORLD T R A D E CENTER k a r l s k r o n a p o t t h o l m e n B E D Ö M N I N G S G R U P P E N S U T L Å T A N D E BEDÖMNINGSGRUPP För Kärnhem: Anders Öman, VD Peter

Läs mer

WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA. - en ny stadsdel på Pottholmen WTC KARLSKRONA 2009-04-22

WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA. - en ny stadsdel på Pottholmen WTC KARLSKRONA 2009-04-22 WORLD TRADE CENTER KARLSKRONA - en ny stadsdel på Pottholmen POTTHOLMEN - nulägesanalys STOR OUTNYTTJAD POTENTIAL Pottholmen utgör i dagsläget en stor outnyttjad potential för stadsutveckling av Karlskrona.

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

En ny stadsdel i Karlskrona

En ny stadsdel i Karlskrona En ny stadsdel i Karlskrona med World Trade Center parallellet uppdrag 2009 04 22 göran wihl andreas bengtsson carl bäckstrand sven gustafsson Nära järnvägstationen och ett stenkast från Hoglandspark och

Läs mer

Trafikbuller. Stadsmiljö. Förorenad mark MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Strålning. Farligt gods. Luftkvalitet. Kommunikationer.

Trafikbuller. Stadsmiljö. Förorenad mark MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Strålning. Farligt gods. Luftkvalitet. Kommunikationer. Detaljplan för POTTHOLMEN 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona Karlskrona kommun, Blekinge län Dnr. 1118/13 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Luftkvalitet Farligt gods Strålning Trafikbuller Kulturmiljö Stadsmiljö Kommunikationer

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder

Emmaboda. Centrum och norra järnvägsområdet. Punkthus på gamla taxitorget. Ny järnvägspassage. Tunneln görs kortare. Nya bostäder EMMABODA 59 Emmaboda 1 Centrum och norra järnvägsområdet 2 Punkthus på gamla taxitorget 12 3 4 Ny järnvägspassage Tunneln görs kortare 5 Nya bostäder 11 13 6 Silos ges ett spännande uttryck 9 10 7 Södra

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona. SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1.

POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona. SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1. POTTHOLMEN En ny stadsdel i Karlskrona SAMMANFATTNING av detaljplan för etapp 1 www.karlskrona.se/pottholmen POTTHOLMEN Så nära vattnet som det bara går. Ett stenkast till centrum. Ett par tramp med cykeln

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

PLANPROGRAM. Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 92:15 Norrmejerier. inom serviceorten Burträsk Skellefteå kommun, Västerbottens län 2010-08-31

PLANPROGRAM. Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 92:15 Norrmejerier. inom serviceorten Burträsk Skellefteå kommun, Västerbottens län 2010-08-31 PLANPROGRAM Detaljplan för Burträsks-Gammelbyn 92:15 Norrmejerier inom serviceorten Burträsk Skellefteå kommun, Västerbottens län 2010-08-31 SAMMANFATTNING Norrmejeriers behov är dels att skapa utrymme

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5

PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 2011-03-21 1 (10) Dnr Kst 2010/325 PROGRAMSAMRÅD PROGRAM till detaljplan för VATTMYRAVALLEN, fastigheten Jakobsberg 2:1105 och del av fastigheten Jakobsberg 11:5 Planområdets läge Kommunledningskontoret

Läs mer

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden.

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden. Trossö BESKRIVNING En tät stad Trossö är Karlskronas främsta resurs och här finns en stor konkurrens om marken. Stora krav måste ställas på det nya som byggs för att bibehålla de unika kulturhistoriska

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593

A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 A N T A G A N D E H A N D L I N G 593 Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning Planområde Detaljplan för

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 82:1, Uddvägen 11.

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 82:1, Uddvägen 11. 2013-09-23 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/57-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 82:1, Uddvägen 11. Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.216.72 216-1-3 Social konsekvensanalys för Riksbanken 12 m m på Trossö, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING. Stadshuset. Centralstation. Kv Frigg. nuv.

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING. Stadshuset. Centralstation. Kv Frigg. nuv. Diarienummer 2005/20029-1 Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Kv Frigg Stadshuset Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan Storgatan

Läs mer

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen

PROGRAM LULEÅ KOMMUN. Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län. Godkänt av Kommunstyrelsen LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Detaljplan för del av Innerstaden Kulturens Hus Luleå kommun Norrbottens län PROGRAM Godkänt av Kommunstyrelsen 2004-04-13 Detaljplan för del av Innerstaden

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum

RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0. Kristianstadslänken. ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum RAPPORT 2008:25 VERSION 1.0 Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Dokumentinformation Titel: Kristianstadslänken ett högklassigt kollektivtrafikstråk genom centrum Serie

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. -Från tanke till handling-, Ramprogram, 2002 6 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping B a k g r u n d - H i s t o r i a - N u t i d PLANFÖRUTSÄTTNINGAR Jönköping ligger i den norra delen av småland vid Vätterns sydligaste

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Program för detaljplan för Ronneby 26:5, 25:11, 25:16 m.fl, kv Kilen Ronneby kommun Blekinge län

Program för detaljplan för Ronneby 26:5, 25:11, 25:16 m.fl, kv Kilen Ronneby kommun Blekinge län Program för detaljplan för Ronneby 26:5, 25:11, 25:16 m.fl, kv Kilen Ronneby kommun Blekinge län HANDLINGAR met består av följande handlingar daterade Översiktskarta Program Miljöbedömning Fastighetsförteckning,

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Godstransportstrategi för Västra Götaland

Godstransportstrategi för Västra Götaland Dnr: Godstransportstrategi för Västra Götaland Christian Bergman, VGR, berättar vid sammanträdet om arbetet med att ta fram en regional godstransportstrategi. Den handlar om hur Västra Götaland ska utvecklas

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun 2013-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2012/161-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 88:1, Alphyddevägen 1-7 på Sicklaön, Nacka kommun Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 283/2013 FASTIGHETEN POLISEN 2 M FL SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Wihlborgs fastigheter AB inkom den 13 februari 2013 med en förfrågan avseende upprättande av ny detaljplan

Läs mer

Ändrad detaljplan för del av kv. Tvärslån mm, i Högdalen. Remiss.

Ändrad detaljplan för del av kv. Tvärslån mm, i Högdalen. Remiss. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2005-04-26 Handläggare: Staffan Lorentz Region Ytterstad Markbyrån Tel: 508 260 81 e-mail: staffan.lorentz@gfk.stockholm.se Dnr: 05-411-801:1 2005-03-31

Läs mer

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000

Vånings- och skuggstudie, vårdagjämning kl , skala 1:5000 vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping 1-2 våningar 3 våningar 4 våningar 5 våningar 6 våningar 7- våningar Sol- och skuggstudie Den nya bebyggelsen har ett våningstal mellan

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Plug Inn. - Underlag från Nyréns till Fas 2

Plug Inn. - Underlag från Nyréns till Fas 2 Plug Inn - Underlag från Nyréns till Fas 2 PARAMETRAR Planfrågor Marken måste vara Kvartersmark enligt gällande detaljplan, alt icke planlagd mark. Bestämmelser för kvartersmarken i gällande detaljplan

Läs mer

15. Vallentuna/Lindholmen

15. Vallentuna/Lindholmen 15:1 15. Vallentuna/Lindholmen 15.1 Långsiktigt hållbar utveckling Utveckla Vallentunas särskilda kvalitet med en bebyggelse i måttfull skala med god arkitektur och närhet till grönområden Tillvarata historiska

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007

Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 Kävlinge kommun Trafikplats Hofterup Idéstudie 2007 2007-12 Jan Rafstedt AB INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1 2. UPPDRAGET 1 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 1 4. TRAFIK 2 Trafikgenerering 3 5. STUDERADE LÖSNINGAR 4 Tpl Hofterup

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Hede Station Utveckling 2025

Hede Station Utveckling 2025 Hede Station Utveckling 2025 Masterplan för stationsområdet med närmaste omgivningar Uppdraget Förutsättningar Analys / Alternativ Förslag - Masterplan Etapper Januari 2016 Uppdraget Uppdraget: Uppdraget

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28

RESECENTRUM 2.0 RESECENTRUM 2.0 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER IDESKISS 2013 08 28 RESECENTRUM 2.0 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER OCH NYA FRAMTIDSMÖJLIGHETER NYA MÖJLIGHETER SKISSEN VILL VISA PÅ MÖJLIGHETER SOM EN JÄRNVÄG I TUNNEL SKULLE GE. Några möjligheter som borde

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR

Söbacken 1:17 ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Stenungssunds kommun Västra Götalands län HANDLINGAR 1(9) Detaljplan för Söbacken 1:17 Stenungssunds kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING 2005-12-14 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planen hör följande handlingar: - fastighetsförteckning - plankarta

Läs mer

Garvaren 13 (f.d. Turisthemmet)

Garvaren 13 (f.d. Turisthemmet) 1 (12) Samrådsbeslut SBU 2015-04-30 Antagande KS 201x-xx-xx Laga kraft 201x-xx-xx Detaljplan för Garvaren 13 (f.d. Turisthemmet) Centrala Rättvik Rättviks kommun Planbeskrivning Plannummer UNDERRÄTTELSEHANDLING

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3

Program GODKÄNNANDEHANDLING. Programmets bakgrund och syfte 1(8) tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 1(8) Program tillhörande detaljplanen för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköpings kommun 214 den 20 september 2012 Programmets bakgrund och syfte Programmets syfte är att studera

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län

Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län Samrådshandling Detaljplan för Högaffeln 7 Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-03-16 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplanen består

Läs mer