... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N"

Transkript

1 E N N Y S T A D S D E L I K A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G WTC K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

2 En ny attraktiv stadsdel i Karlskrona ska skapas i ett samarbete mellan Karlskrona kommun och Kärnhem AB. Stadsdelen ska innehålla blandade funktioner med ca 200 bostäder tillsammans med kontor och butiker. Den befintliga järnvägsstationen ska förbättras och samordnas med en ny busstation. På det nuvarande busstorget Kungsplan planeras ett nytt stadsbibliotek. I ett centralt läge skall även en kontorsbyggnad till World Trade Center finnas. Helheten ska upplevas som en attraktiv stadsdel och vara en naturlig del av Karlskrona. P R O G R A M B E S K R I V N I N G World Trade Center Sydost ska främja internationella affärsrelationer, främst i Östersjöregionen och Östeuropa och stärka näringslivet och samhällsutvecklingen i regionen. I WTC ska faciliteter finnas som skapar en naturlig mötesplats för företag och organisationer. Kontor, utställnings- och konferensanläggningar samt andra lokaliteter av mycket hög klass skall finnas här. Ambitionen och målsättningen med projektet är att skapa en helhet i området som ger Karlskrona ytterligare mervärden. Huvudman för WTC-organisationen i Sydost är Kärnhem AB. Verksamheter kommer att drivas genom en organisation med kontor i Växjö, Kalmar och Karlskrona. En av grundpelarna för WTC är att skapa en plattform för ekonomisk utveckling. Detta ska bl a göras genom konkreta affärsuppdrag, men också genom anordande av seminarier, workshops mm

3 S Y F T E T med parallella uppdrag är att få förslag till struktur och gestaltning av området. Med gatu- och torgrum, strandpromenader, byggnadsvolymer och trafiktekniska lösningar. Ett modernt stationsområde för byte mellan tåg, buss och övriga trafikslag ska också skapas. WTC skall innehålla faciliteter som skapar en naturlig mötesplats för företag och organisationer. H U V U D M Å L till förslag: Att skapa en tilltalande entré till staden Att skapa en ny funktionsblandad stadsdel i centrala Karlskrona Ett stationsområde som underlättar och stimulerar resandet med kollektiva transportmedel. Stadsrum som förmår hysa stora trafikmängder utan att domineras av trafikfunktionerna. Förbättrad vattenkontakt och nyttjande av strandområdena. Ny bebyggelse som tillvaratar det goda kommunikationsläget och centrala placeringen i staden. Förbättra områdets kopplingar till centrum. Att genom omvandlingen av stadsdelen minska Karlskronas klimatpåverkan. Integrera miljöanpassat byggande och hållbar utveckling. Omvandlingen av området ska kunna ske i etapper. Stadsdelen ska genom sin utformning och funktion främja social hållbarhet. Bör vara ekonomiskt genomförbart. U P P D R A G E T omfattar att gestalta den yttre miljön med samspel mellan byggnader, stadsrum, trafikfunktioner och omgivande vattenområden. I uppdraget ska följande huvudfrågor studeras och redovisas: En övergripande studie över hela uppdragsområdet med byggnadsvolymer och dess funktioner, liksom användning och utformning av privata och allmänna ytor. Bebyggelsens höjd, karaktär och tillgängligheten till densamma ska redovisas. Både godsbangården med godsmagasin närmast Österleden liksom området väster om stationen kan exploateras. Gestaltningen av mötet med Karlskrona stad för både bosatta och besökare. Stationsområdets totala uppbyggnad, interna samband och funktioner. Kopplingar söderut mot stadens centrum, liksom genom området och norrut, särskilt för gående och cyklister. Ett tydligt tillvaratagande av områdets strandnära läge. Trafiktekniska lösningar för den östra infartsvägen (Österleden). Utformning av trafikleden i avsnittet längs stranden och vid mötet med staden samt gaturummets karaktär inom staden. Lösningar för den västra infartsvägen (Borgmästarekajen). Gatan ska utformas med hänsyn till samspelet med omgivande bebyggelse samt dess betydelse för sambandet mellan Trossö och Pantarholmen. Gatans läge kan med fördel omstruktureras. Karlskronas höga kulturmiljövärden bör tas i beaktande. Ett framtida stadsbibliotek ska inrymmas inom området. Samnyttjande av lokaler eftersträvas. Stadsbiblioteket kommer att bli föremål för annan arkitekttävling. Styrgruppen för förstudie av nytt stadsbibliotek har pekat ut Kungsplan som sitt huvudalternativ. P R O G R A M B E S K R I V N I N G

4 M Å L S T A D S - B E B Y G G E L S E Området ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, service, kontor och andra verksamheter. Kontakten med vattnet skall främst komma allmänheten tillgodo Kommande gatunät och volymer ska förhålla sig till Trossös kulturhistoriska rutnätsplan på ett medvetet sätt. Längs de gator som kommer att utgöra viktiga stråk genom området bör även utrymme skapas för kommersiella lokaler. Området bör gestaltas så att möjligheterna till intressanta utblickar tillvaratas, att allmänheten får tillgång till en strandlinje med höga kvaliteter och begränsad påverkan från trafikstörningar. Bebyggelse inom Pottholmen ska ha hög grad av stadsmässighet med karaktär av egen ö. Lättframkomliga och trafiksäkra samband ska skapas från stadens centrum (Trossö) mot Pantarholmen samt vidare norrut för gående och cyklister. Gator och allmänna platser inom området ska upplevas som väl försedda med grönska. M Å L Ytan framför stationshuset ska utformas till en rektangulär platsbildning i samband med att Österledens anslutning till staden förändras. Parkering ska ske på kvartersmark.

5 Y TA N G I V E L S E R ( I N R I K T N I N G ) WTC-kontor inkl. konferensanläggning Resecentrum Handel/ kommersiella lokaler Bostäder P-platser/ lägenhet Stadsbibliotek m m m m 2 0, m 2 M Å L T R A F I K Stadens huvudinfart, Österleden, går längs programområdets östra och södra gräns fram till Borgmästarekajen. Österleden ska behålla sin kapacitet och fördela trafiken på den yttre ringen. Ledens barriäreffekt ska minskas och stadsområdet på ömse sidor funktionellt bindas samman. Minst en sekundär infartsväg, som också är bussgata, ska finnas. Åtgärder skall vidtas för att minska bullerstörningarna från vägen. Järnvägsområdet till Marinbasen ska kunna trafikeras efter en spåromläggning. Gående och cyklisters genomströmning av området i flera olika riktningar är viktig och bör underlättas. M Å L S T A T I O N S O M R Å D E T Målet är att det kollektiva resandet ska underlättas och stimuleras. Karlskrona stationsområde ska kännetecknas av närhet och service. För att åstadkomma närhet krävs: Lättillgängligt och överskådligt stationsområde för resenären. Skyltning och vägledning är endast nödvändigt som komplement. Gångvägar som är korta, raka och om möjligt väderskyddade samt i samma plan. Tydliga kopplingar från stationen till staden. Servicekravet tillgodoses bl a genom att kringfaciliteter tillskapas som ingår i eller kompletterar resandet. Genom att utveckla närområdet till ett betydelsefullt centrum för näringsliv, service och kommunikation samt tillvarata utredningsområdets fastighetsekonomiska förutsättningar kan kollektivtrafiken stödjas och utvecklas. Ett viktigt mål är att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt för resenärerna. Det här är också ett led i att få fler att resa med kollektivtrafiken. Stationsplanen framför stationshuset används idag som busshållplats för regionalbusstrafik och för busstrafik som ersätter tåg. Utrymme för denna busstrafik måste finnas även i framtiden i anslutning till järnvägsstationen. Ytan bör utvecklas till en torgyta längs med stadens huvudaxel. M Å L

6 K A R L S K R O N A S T A D Karlskrona växer, både företagen och invånarna blir fler. Idag bor cirka invånare i Karlskrona och kommunen placerar sig på 18:e plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsutveckling. Karlskrona är en teknikstad och känd världen över för sin IT-, telekom-, tillverknings- och försvarsindustri. Men Karlskronas näringsliv består också av företag inom media och tjänstesektorn, utbildning, handel och besöksnäring. Dessutom finns statliga verksamheter som Kustbevakningen och Boverket i Karlskrona. Blekinge Tekniska Högskola med ca studenter finns på det gamla regementsområdet Gräsvik och 2010 kommer högskolans huvudcampus att flyttas till området K A R L S K R O N A S T A D Det pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Karlskrona och flera är på väg att starta Utbyggnad av vindraft tillsammans med Torsås kommun. Det byggs 400 nya bostäder per år. Scandic bygger ett nytt konferenshotell vid Fisktorget, klart våren Utveckling av Stadsmarina vid den befintliga gästhamnen. Blekinge Tekniska Högskola fördubblar sina lokaler i Karlskrona. Klart Nytt Stadsbibliotek planeras och är föreslaget att placeras på Kungsplan. Det storslagna barocktorget lyfts fram genom bl a ny utformning för mer utrymme till möten, torghandel och kommers. I Hoglands Park pågår ett arbete med utgångspunkt att bevara, restaurera och utveckla parken. Efter en öppen arkitekttävling förbättras Sveriges Marinbas entré samt Amiralitetstorgets utformning. Arbetet påbörjas Karlskrona är en stad på vatten. För att ytterligare stärka denna karaktär planeras flytande flerbostadshus nedanför Bryggareberget.

7 Karlskrona ligger i Sveriges sydöstra hörn vilket ger oss en central plats inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Hamnen i Karlskrona har färjetrafik till Polen och flera större industrier har sin verksamhet förlagd här. Hamnområdet rymmer idag stora möjligheter till expansion för såväl industri med hamnbehov som ytterligare färjeverksamhet. Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 som nummer 560 på Unescos lista över omistliga världsarv. Staden är internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, marint befäst stadsanläggning och sjöarsenal från och 1700-talen. Karlskrona är också ett riksintresse för kulturmiljövården. Det öppna sinnet, den attraktiva livsmiljön, den bästa kunskapen och det växande näringslivet är Karlskronas fyra hörnstenar. Karlskrona grundades 1680 och växte snabbt till en av landets största städer. Här byggdes en marinbas och ett skeppsvarv som skulle säkerställa Sveriges ställning i Östersjön. Under århundraden har staden, varvet och marinen vuxit och byggt nytt utan att förlora sitt arv eller riva det gamla. Stadsplanen med sina unika barockdrag, det gamla varvet och befästningarna är fortfarande idag levande och flitigt använda beståndsdelar i världsarvet Karlskrona. K A R L S K R O N A S T A D

8 F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R U T S Ä T T N I N G A R I N O M U P P D R A G S O M R Å D E T MARK OCH VEGETATION Trossö har två större parker, Hoglands park och Amiralitetsparken. Hoglands park, som är Karlskronas paradanläggning, gränsar till uppdragsområdet i söder. Flertalet träd är ca 140 år gamla och drygt 30-talet trädarter är representerade. Ett restaurerings- och utvecklingsarbete pågår för närvarande i parken för att förstärka dess kvaliteter och lyfta fram dess kulturhistoriska värden. Det finns mycket lite vegetation inom uppdragsområdet. Den mest framträdande är en allé med almar på Borgmästarekajen, utanför kv Pottholmen. Almarna som planterades år 1915 är stora och välväxta, men har drabbats av almsjuka. En enkel rad almar av sämre kvalitet fortsätter upp mot brohålan. I strandkanten står pilar. Öster om järnvägsstationen står tre lindar och likaså öster om kv Holmdahl. Träden utgör en relikt från allén som gick längs den gamla Landbron. En dunge gamla träd står norr om kv Holmdahl. En stor och välväxt lind står omedelbart söder om stationsbyggnaden. I övrigt finns ingen värdefull vegetation inom stationsområdet. Inom kv Pottholmen finns en handfull mycket värdefulla träd. Inom räddningskårens tomt står bl a två träd söder om kontorsbyggnaden, en mer än 170 år gammal och mycket stor alm (Ulmus glabra) och en (Acer pseudoplatanus). På Järnvägstorget finns två rader med lindar som planterades år Kungsplan planterades med lindar på bussrefugerna år Öster om stationsområdet planterades en rad med lindar år TEKNISK FÖRSÖRJNING Ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp samt el- optokablar redovisas på speciella ritningar som bilagor. En mottagningsstation för elförsörjningen på Trossö och Pantarholmen är belägen i kv Nauckhoff som gränsar till uppdragsområdet. Elkablar passerar området till och från mottagningsstationen.

9 F A S T I G H E T S K A R T A Karlskrona kommun Jernhusen Fastigheter AB Banverket A Michano Business Center AB U P P D A T E R Lidl Sverige KB

10 F Ö R U T S Ä T T N I N G A R B E B Y G G E L S E Inom området ska följande bebyggelse finnas kvar: Stationshuset och dess flyglar, Lokstallarna med dess nuvarande verksamheter, butiksbyggnaden innehållande LIDL. Michano Business Center AB, fastighetsägare till kv Holmdahl har sedan tidigare ambition att utveckla sin fastighet. Brandstationen kommer att omlokaliseras till en annan del av staden. Bensinstationen kommer att försvinna från området. Stigande havsvattennivåer ska beaktas. G Å N G - & C Y K E L T R A F I K Cykeltrafiken till och från Trossö leds på cykelbanor utmed Sunnavägen och utmed båda sidor av Österleden. Det är flest cyklister väster om spårområdet. Innanför den yttre trafikledsringen finns cykelbana endast på Landbrogatan. Planskilda korsningar för gångoch cykeltrafik förekommer inte på Trossö. Omedelbart norr om Brohålan finns en tunnel för gående under spårområdet. Ramperna är inte handikappanpassade. J Ä R N V Ä G S - T R A F I K Karlskrona är ändstation på dels Blekinge Kustbana (Karlskrona - Kristianstad - Malmö - Köpenhamn) dels på Kust till Kust-banan (Karlskrona-Kalmar-Växjö-Göteborg). Blekinge Kustbana har nyligen elektrifierats och ingår som en del i Öresundstågssystemet. Trafiken har successivt utökats och idag körs 18 dagliga turer i bägge riktningarna Karlskrona-Malmö- Köpenhamn. Besked har under hösten 2008 kommit om att Kust till Kust-banan, sträckan Karlskrona-Emmaboda, skall rustas upp under de närmsta åren. Redan from januari 2009 utökar Blekingetrafiken buss- och tågtrafiken på sträckan till 15 dagliga turer i bägge riktningarna. B I L T R A F I K Trossö, som ligger längst ut av ett antal öar, är Karlskronas centrum. Det geografiskt ocentrala läget har föranlett kommunen att särskilt besluta om att Trossö ska vara kommunens kommersiella, kulturella och administrativa centrum. Av kommunens drygt invånare bor knappt på Trossö och öarna utanför (Saltö, Ekholmen och Stumholmen). Trafiken på huvudinfarten, Österleden, fördelas på en kapacitetsstark yttre fördelarring och en inre ring, som fördelar trafiken inom stadskärnan. Den yttre ringen leder trafiken till de stora arbetsplatserna, Marinen och Karlskronavarvet samt kontor och gymnasieskola inom den nordöstra kvadranten. Den inre ringen har avsnitt med miljöprioriterade genomfarter. Trossö har också en sekundär infart, Sunnavägen - Borgmästarekajen. Trafikmängden uppgår till fordon/vmd på Österleden (norr om korsningen med Skeppsbrokajen) och fordon/vmd på Borgmästarkajen. Samtliga korsningar på Österleden är ljusreglerade. S T A T I O N S O M R Å D E För närvarande pågår en modernisering och tillgänglighetsanpassning av stationsområdet. Plattformen för tågtrafiken på Kust till kustbanan byggs om och stationens båda plattformar kommer att få plattformstak. Området runt stationsbyggnaden anpassas så att det blir enklare för alla resenärer att ta sig in i stationsbyggnaden och ut på plattformarna. Dessutom bygger Blekingetrafiken, vid den norra delen av stationshuset, ett informationstorg med bl a en sex meter hög informationspelare. Även inne i stationsbyggnadens väntsal kommer vissa ombyggnader att göras för att anpassas till Blekingetrafikens kundservice. Syftet med pågående åtgärder på stationsområdet är att det ska bli enklare för alla att resa och det ska vara trevligare för resenärerna. Enligt planerna skall åtgärderna vara färdiga under våren B U S S T R A F I K För att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt är det angeläget att man enkelt kan byta mellan buss och tåg. En omläggning av stadstrafiken är aktuell med start I en första etapp av en förändrad stadstrafik kommer nuvarande centrumhållplats, Affärshuset Kronan, att flyttas till Parkgatan. Busstrafiken kommer från Parkgatan att köra ut från centrum via Landbrogatan - Kungsplan och Borgmästarekajen. Kommunen har aviserat att man har planer på att bygga nytt bibliotek på Kungsplan där nuvarande bussterminal är belägen. Blekingetrafiken och kommunen är överens om att Blekingegatan, som ansluter till järnvägstationen, ska vara den framtida körvägen in och ut från centrum när Kungsplan inte längre kan utnyttjas. När Blekingegatan trafikeras är det angeläget att det finns en modern hållplats anordnad på Blekingegatan i nära läge intill stationen. Det ska vara enkelt för resenärerna att byta mellan tåg och buss. Man bör helst kunna göra detta skyddad från kyla, vind och regn. Vidare måste det vara enkelt och trafiksäkert att passera trafikkorsningen på Järnvägsgatan mellan Blekingegatan och Landbrogatan.

11 LOKSTALLARNA BIBEHÅLLS OCH FÖRÄDLAS. PÅGÅENDE VERKSAMHET FÖRUTSÄTTS UTVECKLAS/KOMLETTERAS BRANDSTATION FLYTTAS TILL ANNAN PLATS BENSINSTATION FLYTTAS TILL ANNAN PLATS LIDL BIBEHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. STATIONSHUSET & FLYGLARNA BIBEHÅLLS OCH KAN FÖRÄDLAS.

12 I N B J U D A N, A R V O D E & B E S T Ä L L A R E Följande kontor har inbjudits att delta: Fojab Tengbom White Arvodet är kronor exklusive mervärdesskatt inkluderat resekostnader. Arvodet innefattar förslagsställarnas omkostnader för pressrelease etc. Beställare: Kärnhem AB Kontaktpersoner: Peter Carlsson, vice vd, Kärnhem AB, tel: , e-post: Hans Juhlin, stadsarkitekt, Karlskrona kommun tel: e-post: U N D E R L A G Gehl Architects - Strategi Karlskrona- Geoteknik Framkomlighet Järnvägstorgsgatan trafik 2020 med Borgmästarekajen öppen Ledningskarta MKB Pottholmen, Trivector Traffic AB 2002 Trafiken på Pottholmen 2020, Trivector Traffic AB 2003 M Ö T E N & R E D O V I S N I N G Samtliga inbjudna kontor inbjuds till en gemensam presentation av bakgrund, program och förutsättningar samt besök på plats Vid mellansamtal och slutpresentation är bedömningsgruppen närvarande. Vid slutredovisning ska följande presenteras: Startmöte: Torsdag 29 januari, kl 9:00 Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona Mellansamtal: Onsdag 4 mars Plats: Blekinge museum, Karlskrona Slutpresentation: Onsdag 22 april Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona Situationsplan i skala 1:1000 som visar dispositioner för planområdet samt dess förhållanden till sin omgivning. Fungerande trafikflöden för GC-tågbuss-bil. Volymstudie i form av perspektiv, sektioner och axionometrier som visar hur förslaget förhåller sig till omkringliggande bebyggelse. Relevanta sektioner. Interiörillustrationer. Exploateringstal, total BTA bostads-, kontors- och handelsyta, enligt förslaget uppskattat antal bostadslägenheter samt antal parkeringsplatser. Förslaget ska i sin helhet levereras på cd-skiva. Det står konsulten fritt att under uppdragets gång kontakta kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna vidarebefodrar sedan frågor och svar till samtliga konsulter. U T V Ä R D E R I N G & B E D Ö M N I N G S - G R U P P Bedömningen av inkomna analyser sker på basis av projektets målsättningar samt de punkter som inkluderars i uppdraget, se under rubrik Uppdraget. Bedömningsgruppen producerar en utvärdering med sammanfattning av sin diskussion vilket distribueras till alla deltagande. Karlskrona kommun har frihet att använda idéer från alla bidragen i kommande planprogram. B E D Ö M N I N G S - G R U P P För Karlskrona kommun: Bengt Lingman, näringslivs- & utvecklingschef Hans Juhlin, stadsarkitekt Ola Swärdh, planchef Kim Welser, planarkitekt Kerstin Johansson, planarkitekt Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt Jan-Anders Glantz, projekteringschef För Kärnhem: Anders Öman, vd Peter Carlsson, vice vd Extern: Christian Lassen,Tyréns, byggprojektering Amir El-Sayed, Jernhusen, affärsområdeschef T I D P L A N Torsdag 29 januari, kl 9:00: Uppstarsmöte i Karlskrona konsthall Onsdag 4 mars: Mellansamtal på Blekinge museum Onsdag 22 april: Slutpresentation i Karlskrona konsthall Onsdag 6 maj: Bedömningsmöte Vecka 20: Utvärdering klar, skickas till alla deltagare. 30 maj World Trade Centers Association

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden.

Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden. Trossö BESKRIVNING En tät stad Trossö är Karlskronas främsta resurs och här finns en stor konkurrens om marken. Stora krav måste ställas på det nya som byggs för att bibehålla de unika kulturhistoriska

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030

STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030 april 2009 STRATEGI ÖVERSIKTSPLAN 2030 Vad är en översiktsplan? En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78

Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Adress Storgatan 60-78 Storgatan 60-78 Kontor mitt i Huvudsta Centrum. Var med och forma ert kontor från början! Typ Kontor, Övrigt, Utbildning Storlek 426 kvm Adress Storgatan 60-78 Område Solna/Huvudsta Centrum Lokalbeskrivning

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties

Tuvestad & Thorn Exark Arkitekter Semrén & Månsson Liljewall Arkitekter SGS Studentbostäder Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag Home Properties RegionCity SydOst Hjärtat i västra Sverige och mitt i centrala älvstaden #2 VG Regionens planerade regionens hus Bussterminal Station och mötesplats Centralstationen En länkande stadsdel för Göteborg Ett

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer