... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N"

Transkript

1 E N N Y S T A D S D E L I K A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G WTC K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

2 En ny attraktiv stadsdel i Karlskrona ska skapas i ett samarbete mellan Karlskrona kommun och Kärnhem AB. Stadsdelen ska innehålla blandade funktioner med ca 200 bostäder tillsammans med kontor och butiker. Den befintliga järnvägsstationen ska förbättras och samordnas med en ny busstation. På det nuvarande busstorget Kungsplan planeras ett nytt stadsbibliotek. I ett centralt läge skall även en kontorsbyggnad till World Trade Center finnas. Helheten ska upplevas som en attraktiv stadsdel och vara en naturlig del av Karlskrona. P R O G R A M B E S K R I V N I N G World Trade Center Sydost ska främja internationella affärsrelationer, främst i Östersjöregionen och Östeuropa och stärka näringslivet och samhällsutvecklingen i regionen. I WTC ska faciliteter finnas som skapar en naturlig mötesplats för företag och organisationer. Kontor, utställnings- och konferensanläggningar samt andra lokaliteter av mycket hög klass skall finnas här. Ambitionen och målsättningen med projektet är att skapa en helhet i området som ger Karlskrona ytterligare mervärden. Huvudman för WTC-organisationen i Sydost är Kärnhem AB. Verksamheter kommer att drivas genom en organisation med kontor i Växjö, Kalmar och Karlskrona. En av grundpelarna för WTC är att skapa en plattform för ekonomisk utveckling. Detta ska bl a göras genom konkreta affärsuppdrag, men också genom anordande av seminarier, workshops mm

3 S Y F T E T med parallella uppdrag är att få förslag till struktur och gestaltning av området. Med gatu- och torgrum, strandpromenader, byggnadsvolymer och trafiktekniska lösningar. Ett modernt stationsområde för byte mellan tåg, buss och övriga trafikslag ska också skapas. WTC skall innehålla faciliteter som skapar en naturlig mötesplats för företag och organisationer. H U V U D M Å L till förslag: Att skapa en tilltalande entré till staden Att skapa en ny funktionsblandad stadsdel i centrala Karlskrona Ett stationsområde som underlättar och stimulerar resandet med kollektiva transportmedel. Stadsrum som förmår hysa stora trafikmängder utan att domineras av trafikfunktionerna. Förbättrad vattenkontakt och nyttjande av strandområdena. Ny bebyggelse som tillvaratar det goda kommunikationsläget och centrala placeringen i staden. Förbättra områdets kopplingar till centrum. Att genom omvandlingen av stadsdelen minska Karlskronas klimatpåverkan. Integrera miljöanpassat byggande och hållbar utveckling. Omvandlingen av området ska kunna ske i etapper. Stadsdelen ska genom sin utformning och funktion främja social hållbarhet. Bör vara ekonomiskt genomförbart. U P P D R A G E T omfattar att gestalta den yttre miljön med samspel mellan byggnader, stadsrum, trafikfunktioner och omgivande vattenområden. I uppdraget ska följande huvudfrågor studeras och redovisas: En övergripande studie över hela uppdragsområdet med byggnadsvolymer och dess funktioner, liksom användning och utformning av privata och allmänna ytor. Bebyggelsens höjd, karaktär och tillgängligheten till densamma ska redovisas. Både godsbangården med godsmagasin närmast Österleden liksom området väster om stationen kan exploateras. Gestaltningen av mötet med Karlskrona stad för både bosatta och besökare. Stationsområdets totala uppbyggnad, interna samband och funktioner. Kopplingar söderut mot stadens centrum, liksom genom området och norrut, särskilt för gående och cyklister. Ett tydligt tillvaratagande av områdets strandnära läge. Trafiktekniska lösningar för den östra infartsvägen (Österleden). Utformning av trafikleden i avsnittet längs stranden och vid mötet med staden samt gaturummets karaktär inom staden. Lösningar för den västra infartsvägen (Borgmästarekajen). Gatan ska utformas med hänsyn till samspelet med omgivande bebyggelse samt dess betydelse för sambandet mellan Trossö och Pantarholmen. Gatans läge kan med fördel omstruktureras. Karlskronas höga kulturmiljövärden bör tas i beaktande. Ett framtida stadsbibliotek ska inrymmas inom området. Samnyttjande av lokaler eftersträvas. Stadsbiblioteket kommer att bli föremål för annan arkitekttävling. Styrgruppen för förstudie av nytt stadsbibliotek har pekat ut Kungsplan som sitt huvudalternativ. P R O G R A M B E S K R I V N I N G

4 M Å L S T A D S - B E B Y G G E L S E Området ska omvandlas till blandad stadsbebyggelse med bostäder, service, kontor och andra verksamheter. Kontakten med vattnet skall främst komma allmänheten tillgodo Kommande gatunät och volymer ska förhålla sig till Trossös kulturhistoriska rutnätsplan på ett medvetet sätt. Längs de gator som kommer att utgöra viktiga stråk genom området bör även utrymme skapas för kommersiella lokaler. Området bör gestaltas så att möjligheterna till intressanta utblickar tillvaratas, att allmänheten får tillgång till en strandlinje med höga kvaliteter och begränsad påverkan från trafikstörningar. Bebyggelse inom Pottholmen ska ha hög grad av stadsmässighet med karaktär av egen ö. Lättframkomliga och trafiksäkra samband ska skapas från stadens centrum (Trossö) mot Pantarholmen samt vidare norrut för gående och cyklister. Gator och allmänna platser inom området ska upplevas som väl försedda med grönska. M Å L Ytan framför stationshuset ska utformas till en rektangulär platsbildning i samband med att Österledens anslutning till staden förändras. Parkering ska ske på kvartersmark.

5 Y TA N G I V E L S E R ( I N R I K T N I N G ) WTC-kontor inkl. konferensanläggning Resecentrum Handel/ kommersiella lokaler Bostäder P-platser/ lägenhet Stadsbibliotek m m m m 2 0, m 2 M Å L T R A F I K Stadens huvudinfart, Österleden, går längs programområdets östra och södra gräns fram till Borgmästarekajen. Österleden ska behålla sin kapacitet och fördela trafiken på den yttre ringen. Ledens barriäreffekt ska minskas och stadsområdet på ömse sidor funktionellt bindas samman. Minst en sekundär infartsväg, som också är bussgata, ska finnas. Åtgärder skall vidtas för att minska bullerstörningarna från vägen. Järnvägsområdet till Marinbasen ska kunna trafikeras efter en spåromläggning. Gående och cyklisters genomströmning av området i flera olika riktningar är viktig och bör underlättas. M Å L S T A T I O N S O M R Å D E T Målet är att det kollektiva resandet ska underlättas och stimuleras. Karlskrona stationsområde ska kännetecknas av närhet och service. För att åstadkomma närhet krävs: Lättillgängligt och överskådligt stationsområde för resenären. Skyltning och vägledning är endast nödvändigt som komplement. Gångvägar som är korta, raka och om möjligt väderskyddade samt i samma plan. Tydliga kopplingar från stationen till staden. Servicekravet tillgodoses bl a genom att kringfaciliteter tillskapas som ingår i eller kompletterar resandet. Genom att utveckla närområdet till ett betydelsefullt centrum för näringsliv, service och kommunikation samt tillvarata utredningsområdets fastighetsekonomiska förutsättningar kan kollektivtrafiken stödjas och utvecklas. Ett viktigt mål är att göra stationsområdet mer attraktivt och tillgängligt för resenärerna. Det här är också ett led i att få fler att resa med kollektivtrafiken. Stationsplanen framför stationshuset används idag som busshållplats för regionalbusstrafik och för busstrafik som ersätter tåg. Utrymme för denna busstrafik måste finnas även i framtiden i anslutning till järnvägsstationen. Ytan bör utvecklas till en torgyta längs med stadens huvudaxel. M Å L

6 K A R L S K R O N A S T A D Karlskrona växer, både företagen och invånarna blir fler. Idag bor cirka invånare i Karlskrona och kommunen placerar sig på 18:e plats av Sveriges 290 kommuner när det gäller företagsutveckling. Karlskrona är en teknikstad och känd världen över för sin IT-, telekom-, tillverknings- och försvarsindustri. Men Karlskronas näringsliv består också av företag inom media och tjänstesektorn, utbildning, handel och besöksnäring. Dessutom finns statliga verksamheter som Kustbevakningen och Boverket i Karlskrona. Blekinge Tekniska Högskola med ca studenter finns på det gamla regementsområdet Gräsvik och 2010 kommer högskolans huvudcampus att flyttas till området K A R L S K R O N A S T A D Det pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Karlskrona och flera är på väg att starta Utbyggnad av vindraft tillsammans med Torsås kommun. Det byggs 400 nya bostäder per år. Scandic bygger ett nytt konferenshotell vid Fisktorget, klart våren Utveckling av Stadsmarina vid den befintliga gästhamnen. Blekinge Tekniska Högskola fördubblar sina lokaler i Karlskrona. Klart Nytt Stadsbibliotek planeras och är föreslaget att placeras på Kungsplan. Det storslagna barocktorget lyfts fram genom bl a ny utformning för mer utrymme till möten, torghandel och kommers. I Hoglands Park pågår ett arbete med utgångspunkt att bevara, restaurera och utveckla parken. Efter en öppen arkitekttävling förbättras Sveriges Marinbas entré samt Amiralitetstorgets utformning. Arbetet påbörjas Karlskrona är en stad på vatten. För att ytterligare stärka denna karaktär planeras flytande flerbostadshus nedanför Bryggareberget.

7 Karlskrona ligger i Sveriges sydöstra hörn vilket ger oss en central plats inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Hamnen i Karlskrona har färjetrafik till Polen och flera större industrier har sin verksamhet förlagd här. Hamnområdet rymmer idag stora möjligheter till expansion för såväl industri med hamnbehov som ytterligare färjeverksamhet. Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 som nummer 560 på Unescos lista över omistliga världsarv. Staden är internationellt intressant som ett unikt exempel på en konsekvent genomförd, marint befäst stadsanläggning och sjöarsenal från och 1700-talen. Karlskrona är också ett riksintresse för kulturmiljövården. Det öppna sinnet, den attraktiva livsmiljön, den bästa kunskapen och det växande näringslivet är Karlskronas fyra hörnstenar. Karlskrona grundades 1680 och växte snabbt till en av landets största städer. Här byggdes en marinbas och ett skeppsvarv som skulle säkerställa Sveriges ställning i Östersjön. Under århundraden har staden, varvet och marinen vuxit och byggt nytt utan att förlora sitt arv eller riva det gamla. Stadsplanen med sina unika barockdrag, det gamla varvet och befästningarna är fortfarande idag levande och flitigt använda beståndsdelar i världsarvet Karlskrona. K A R L S K R O N A S T A D

8 F Ö R U T S Ä T T N I N G A R F Ö R U T S Ä T T N I N G A R I N O M U P P D R A G S O M R Å D E T MARK OCH VEGETATION Trossö har två större parker, Hoglands park och Amiralitetsparken. Hoglands park, som är Karlskronas paradanläggning, gränsar till uppdragsområdet i söder. Flertalet träd är ca 140 år gamla och drygt 30-talet trädarter är representerade. Ett restaurerings- och utvecklingsarbete pågår för närvarande i parken för att förstärka dess kvaliteter och lyfta fram dess kulturhistoriska värden. Det finns mycket lite vegetation inom uppdragsområdet. Den mest framträdande är en allé med almar på Borgmästarekajen, utanför kv Pottholmen. Almarna som planterades år 1915 är stora och välväxta, men har drabbats av almsjuka. En enkel rad almar av sämre kvalitet fortsätter upp mot brohålan. I strandkanten står pilar. Öster om järnvägsstationen står tre lindar och likaså öster om kv Holmdahl. Träden utgör en relikt från allén som gick längs den gamla Landbron. En dunge gamla träd står norr om kv Holmdahl. En stor och välväxt lind står omedelbart söder om stationsbyggnaden. I övrigt finns ingen värdefull vegetation inom stationsområdet. Inom kv Pottholmen finns en handfull mycket värdefulla träd. Inom räddningskårens tomt står bl a två träd söder om kontorsbyggnaden, en mer än 170 år gammal och mycket stor alm (Ulmus glabra) och en (Acer pseudoplatanus). På Järnvägstorget finns två rader med lindar som planterades år Kungsplan planterades med lindar på bussrefugerna år Öster om stationsområdet planterades en rad med lindar år TEKNISK FÖRSÖRJNING Ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp samt el- optokablar redovisas på speciella ritningar som bilagor. En mottagningsstation för elförsörjningen på Trossö och Pantarholmen är belägen i kv Nauckhoff som gränsar till uppdragsområdet. Elkablar passerar området till och från mottagningsstationen.

9 F A S T I G H E T S K A R T A Karlskrona kommun Jernhusen Fastigheter AB Banverket A Michano Business Center AB U P P D A T E R Lidl Sverige KB

10 F Ö R U T S Ä T T N I N G A R B E B Y G G E L S E Inom området ska följande bebyggelse finnas kvar: Stationshuset och dess flyglar, Lokstallarna med dess nuvarande verksamheter, butiksbyggnaden innehållande LIDL. Michano Business Center AB, fastighetsägare till kv Holmdahl har sedan tidigare ambition att utveckla sin fastighet. Brandstationen kommer att omlokaliseras till en annan del av staden. Bensinstationen kommer att försvinna från området. Stigande havsvattennivåer ska beaktas. G Å N G - & C Y K E L T R A F I K Cykeltrafiken till och från Trossö leds på cykelbanor utmed Sunnavägen och utmed båda sidor av Österleden. Det är flest cyklister väster om spårområdet. Innanför den yttre trafikledsringen finns cykelbana endast på Landbrogatan. Planskilda korsningar för gångoch cykeltrafik förekommer inte på Trossö. Omedelbart norr om Brohålan finns en tunnel för gående under spårområdet. Ramperna är inte handikappanpassade. J Ä R N V Ä G S - T R A F I K Karlskrona är ändstation på dels Blekinge Kustbana (Karlskrona - Kristianstad - Malmö - Köpenhamn) dels på Kust till Kust-banan (Karlskrona-Kalmar-Växjö-Göteborg). Blekinge Kustbana har nyligen elektrifierats och ingår som en del i Öresundstågssystemet. Trafiken har successivt utökats och idag körs 18 dagliga turer i bägge riktningarna Karlskrona-Malmö- Köpenhamn. Besked har under hösten 2008 kommit om att Kust till Kust-banan, sträckan Karlskrona-Emmaboda, skall rustas upp under de närmsta åren. Redan from januari 2009 utökar Blekingetrafiken buss- och tågtrafiken på sträckan till 15 dagliga turer i bägge riktningarna. B I L T R A F I K Trossö, som ligger längst ut av ett antal öar, är Karlskronas centrum. Det geografiskt ocentrala läget har föranlett kommunen att särskilt besluta om att Trossö ska vara kommunens kommersiella, kulturella och administrativa centrum. Av kommunens drygt invånare bor knappt på Trossö och öarna utanför (Saltö, Ekholmen och Stumholmen). Trafiken på huvudinfarten, Österleden, fördelas på en kapacitetsstark yttre fördelarring och en inre ring, som fördelar trafiken inom stadskärnan. Den yttre ringen leder trafiken till de stora arbetsplatserna, Marinen och Karlskronavarvet samt kontor och gymnasieskola inom den nordöstra kvadranten. Den inre ringen har avsnitt med miljöprioriterade genomfarter. Trossö har också en sekundär infart, Sunnavägen - Borgmästarekajen. Trafikmängden uppgår till fordon/vmd på Österleden (norr om korsningen med Skeppsbrokajen) och fordon/vmd på Borgmästarkajen. Samtliga korsningar på Österleden är ljusreglerade. S T A T I O N S O M R Å D E För närvarande pågår en modernisering och tillgänglighetsanpassning av stationsområdet. Plattformen för tågtrafiken på Kust till kustbanan byggs om och stationens båda plattformar kommer att få plattformstak. Området runt stationsbyggnaden anpassas så att det blir enklare för alla resenärer att ta sig in i stationsbyggnaden och ut på plattformarna. Dessutom bygger Blekingetrafiken, vid den norra delen av stationshuset, ett informationstorg med bl a en sex meter hög informationspelare. Även inne i stationsbyggnadens väntsal kommer vissa ombyggnader att göras för att anpassas till Blekingetrafikens kundservice. Syftet med pågående åtgärder på stationsområdet är att det ska bli enklare för alla att resa och det ska vara trevligare för resenärerna. Enligt planerna skall åtgärderna vara färdiga under våren B U S S T R A F I K För att kollektivtrafiken ska fungera på ett bra sätt är det angeläget att man enkelt kan byta mellan buss och tåg. En omläggning av stadstrafiken är aktuell med start I en första etapp av en förändrad stadstrafik kommer nuvarande centrumhållplats, Affärshuset Kronan, att flyttas till Parkgatan. Busstrafiken kommer från Parkgatan att köra ut från centrum via Landbrogatan - Kungsplan och Borgmästarekajen. Kommunen har aviserat att man har planer på att bygga nytt bibliotek på Kungsplan där nuvarande bussterminal är belägen. Blekingetrafiken och kommunen är överens om att Blekingegatan, som ansluter till järnvägstationen, ska vara den framtida körvägen in och ut från centrum när Kungsplan inte längre kan utnyttjas. När Blekingegatan trafikeras är det angeläget att det finns en modern hållplats anordnad på Blekingegatan i nära läge intill stationen. Det ska vara enkelt för resenärerna att byta mellan tåg och buss. Man bör helst kunna göra detta skyddad från kyla, vind och regn. Vidare måste det vara enkelt och trafiksäkert att passera trafikkorsningen på Järnvägsgatan mellan Blekingegatan och Landbrogatan.

11 LOKSTALLARNA BIBEHÅLLS OCH FÖRÄDLAS. PÅGÅENDE VERKSAMHET FÖRUTSÄTTS UTVECKLAS/KOMLETTERAS BRANDSTATION FLYTTAS TILL ANNAN PLATS BENSINSTATION FLYTTAS TILL ANNAN PLATS LIDL BIBEHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. STATIONSHUSET & FLYGLARNA BIBEHÅLLS OCH KAN FÖRÄDLAS.

12 I N B J U D A N, A R V O D E & B E S T Ä L L A R E Följande kontor har inbjudits att delta: Fojab Tengbom White Arvodet är kronor exklusive mervärdesskatt inkluderat resekostnader. Arvodet innefattar förslagsställarnas omkostnader för pressrelease etc. Beställare: Kärnhem AB Kontaktpersoner: Peter Carlsson, vice vd, Kärnhem AB, tel: , e-post: Hans Juhlin, stadsarkitekt, Karlskrona kommun tel: e-post: U N D E R L A G Gehl Architects - Strategi Karlskrona- Geoteknik Framkomlighet Järnvägstorgsgatan trafik 2020 med Borgmästarekajen öppen Ledningskarta MKB Pottholmen, Trivector Traffic AB 2002 Trafiken på Pottholmen 2020, Trivector Traffic AB 2003 M Ö T E N & R E D O V I S N I N G Samtliga inbjudna kontor inbjuds till en gemensam presentation av bakgrund, program och förutsättningar samt besök på plats Vid mellansamtal och slutpresentation är bedömningsgruppen närvarande. Vid slutredovisning ska följande presenteras: Startmöte: Torsdag 29 januari, kl 9:00 Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona Mellansamtal: Onsdag 4 mars Plats: Blekinge museum, Karlskrona Slutpresentation: Onsdag 22 april Plats: Karlskrona konsthall, Karlskrona Situationsplan i skala 1:1000 som visar dispositioner för planområdet samt dess förhållanden till sin omgivning. Fungerande trafikflöden för GC-tågbuss-bil. Volymstudie i form av perspektiv, sektioner och axionometrier som visar hur förslaget förhåller sig till omkringliggande bebyggelse. Relevanta sektioner. Interiörillustrationer. Exploateringstal, total BTA bostads-, kontors- och handelsyta, enligt förslaget uppskattat antal bostadslägenheter samt antal parkeringsplatser. Förslaget ska i sin helhet levereras på cd-skiva. Det står konsulten fritt att under uppdragets gång kontakta kontaktpersonerna. Kontaktpersonerna vidarebefodrar sedan frågor och svar till samtliga konsulter. U T V Ä R D E R I N G & B E D Ö M N I N G S - G R U P P Bedömningen av inkomna analyser sker på basis av projektets målsättningar samt de punkter som inkluderars i uppdraget, se under rubrik Uppdraget. Bedömningsgruppen producerar en utvärdering med sammanfattning av sin diskussion vilket distribueras till alla deltagande. Karlskrona kommun har frihet att använda idéer från alla bidragen i kommande planprogram. B E D Ö M N I N G S - G R U P P För Karlskrona kommun: Bengt Lingman, näringslivs- & utvecklingschef Hans Juhlin, stadsarkitekt Ola Swärdh, planchef Kim Welser, planarkitekt Kerstin Johansson, planarkitekt Malin Sjöstedt, bygglovarkitekt Jan-Anders Glantz, projekteringschef För Kärnhem: Anders Öman, vd Peter Carlsson, vice vd Extern: Christian Lassen,Tyréns, byggprojektering Amir El-Sayed, Jernhusen, affärsområdeschef T I D P L A N Torsdag 29 januari, kl 9:00: Uppstarsmöte i Karlskrona konsthall Onsdag 4 mars: Mellansamtal på Blekinge museum Onsdag 22 april: Slutpresentation i Karlskrona konsthall Onsdag 6 maj: Bedömningsmöte Vecka 20: Utvärdering klar, skickas till alla deltagare. 30 maj World Trade Centers Association

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009

Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys. Tyréns Temaplan Februari 2009 Bilaga 1 Utvecklingsplan Södertälje Syd Nulägesanalys Tyréns Temaplan Februari 2009 Innehåll nulägesanalys Södertälje Syd 1. Sammanfattning och slutsatser 2. Inledning 3. Omvärldsanalys 3.1 Konjunktur

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Detaljplan för Stallmästaregården

Detaljplan för Stallmästaregården SOLNA STAD 1 (14) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2013-02-28 SBN/2009:189 Utställningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Stallmästaregården inom stadsdelen Haga, upprättad i februari

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer