Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trossö BESKRIVNING. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden."

Transkript

1 Trossö BESKRIVNING En tät stad Trossö är Karlskronas främsta resurs och här finns en stor konkurrens om marken. Stora krav måste ställas på det nya som byggs för att bibehålla de unika kulturhistoriska kvaliteterna. Ett levande centrum är betydelsefullt för Karlskronas attraktivitet och är också ett konkurrensmedel i kommunens tillväxt. En attraktiv stad med god tillgång på arbetskraft lockar till sig företag. Vy över Trossö med Stumholmen i förgrunden. Fakta År 2000 var befolkningen i Trossöområdet (här inklusive Saltö, Ekholmen och Björkholmen) ca personer, vilket motsvarar 17,4 % av kommunens befolkning. Under perioden ökade folkmängden i området med personer, motsvarande 11,2 %. Under samma period ökade kommunens befolkning med 2,6 %. Jämfört med kommunen som helhet och övriga delområden har Trossö den minsta andelen barn och störst andel personer i åldrarna 16-24, samt 75 och däröver. (Se tabell i bilaga.) Av de boende på Trossö 16 år och uppåt var förvärvsarbetande (53 %). I området fanns det arbetstillfällen. Trossö hade en nettoinpendling på ca personer. Bilinnehavet är lågt på Trossö. Andelen familjer med bil var ,5 % på Trossö, jämfört med 58,0 % för kommunen totalt. Den lokala busstrafiken har ökat med 2 % per år de senaste åren och en fortsatt tillväxt förväntas under närmast kommande år. 40

2 TRE STORA UTVECKLINGSOMRÅDEN Inom planperioden har Pottholmen/Stationsområdet, Skeppsbrokajen/Handelshamnen och Hattholmen/Oljehamnen bedömts som särskilt intressanta för stadens utveckling. Pottholmen/ Stationsområdet Hattholmen/ Oljehamnen Skeppsbrokajen/ Handelshamnen Pottholmen-Stationsområdet Kvartersstaden Trossös avslutning mot Pottholmen väster om bangården förstärks genom en ny kanal och en annan bebyggelsestruktur på Pottholmen. Borgmästarekajen längs med Pottholmen friläggs från biltrafik och området utnyttjas för bostäder. Pottholmen skall ha samma strandlinje som idag. Almallén bildar ett centralt rum i bostadsområdet, mer skyddat än i dag. Brandstationen bör på sikt flyttas till ett trafikmässigt centralt läge i staden, t ex i anslutning till Oscarsvärn. Ny bebyggelse för verksamheter tillkommer på den gamla godsbangården, mellan järnvägsspåren och Österleden. Resande på Österleden möter staden i en byggnad som ligger vid vattnet och som också förstärker ö-känslan. Ny godsbangård kan bli aktuell på Verkö, i Torskors eller i Nättraby. 41

3 Ett nytt torg tillskapas framför stationshuset som ett avgränsat rum genom nya byggnader i norr och söder. Ett resecentrum tillsammans med andra funktioner skapar en ny kraftfull tyngdpunkt i denna del av staden. Blekingegatan görs genomgående och får en sträckning som är lämplig även för bussar. En ny plattform väster om spåren medför att två långa spår kommer rakt in i resecentrat och nära stadens centrum. Resande med tåg eller buss möter en miljö som har kontakt med vatten, nämligen den nya kanalen. Miljön är stadsmässig. Skeppsbrokajen-Handelshamnen Handelshamnen används idag i huvudsak till andra verksamheter än hamnverksamhet. Kajplanen utnyttjas för parkering. Kajen används för tömning av fisk från de stora trålare som inte får plats i Saltöhamnen. Hela området utnyttjas vid större arrangemang t ex Baltic Sail. 42 Inom den södra delen av handelshamnen föreslås en storskalig bebyggelse i högst fyra till fem våningar med bostäder och andra funktioner, eventuellt kulturhus. I övrigt föreslås området även fortsättningsvis användas för parkering, rekreation och evenemang samt som tillfällig tilläggsplats för större båtar. Området har varit föremål för utredning angående ny användning i en internationell arkitekttävling för unga arkitekter, Europan 6. Tävlingen har resulterat i 67 förslag för handelshamnen.

4 Hela Skeppsbrokajen föreslås tas i anspråk för en låg småskalig bebyggelse med karaktär av hamnmagasin. Skeppsbrokajen och vattenområdet i norr föreslås att utvecklas som stadsmarina med tillhörande verksamheter. Området kan eventuellt lämpa sig för Kustbevakningens regionala ledning som idag har verksamhet söder om Aspöfärjan. Då friställs Kustbevakningens nuvarande område som kan upplåtas för parkering. Den vackert belägna kajen vid Stumholmkanalen kan användas som tillfällig tilläggsplats för båtar. Planeringsförutsättningarna för Skeppsbrokajen och Handelshamnen finns angivna i programhandlingarna för arkitekttävlingen. Oljehamnen-Hattholmen Oljehamnen håller på att avvecklas och verksamheten kommer att vara kvar som längst till Området är bullerstört och ligger isolerat från andra stadsdelar men har ett bra läge för väg- och vattentransporter. Området har en fin utsikt över Hamnfjärden och Trossö och kan lämpa sig för såväl bostäder som verksamheter, alltifrån kontor till idrotts- och fritidsanläggningar. Genom det vattennära läget med kajer och bra vattendjup kan området utgöra en resurs som hamn eller marina för fritidsbåtar. Vy över Trossö med Oljehamnen i förgrunden. 43

5 MILJÖ TRAFIK Biltrafik Österleden leder in i staden och tar slut innan målet hunnit uppfattas. Den framtida Österleden skall vara en upplevelserik och vacker entré till Världsarvsstaden Karlskrona. Gatans utformning skall innebära ett naturligt hastighetsval till 50 km/h efter trafikplatsen Blåport. Med hänsyn till befintlig och planerad bebyggelse behöver hastigheten sänkas för att minska bullerstörningarna. Nuvarande vägbredd omdisponeras genom enkla medel som upphöjda, bullerdämpande partier för grönska. Österleden avslutas i en cirkulationsplats vid korsningen med Skeppsbrokajen. Gatunätets utformning anpassas till Nollvisionens krav på säkerhet, vilket framför allt innebär att om man inte kan separera gång- och cykeltrafikanterna från biltrafiken bör högsta hastigheten inte överstiga 30 km/h. Gång- och cykelväg Huvudgata 30 km/h Huvudgata 50 km/h På huvudgatorna, Skeppsbrokajen- Östra Hamngatan och Borgmästarekajen, är hastighetsgränsen 50 km/h. På Järnvägstorget mellan Norra Kungsgatan och Landbrogatan är inslaget av oskyddade trafikanter så stort att det motiverar en lägre hastighetsgräns. Efter det att Björkholmskajen försetts med separat gång- och cykelbana kan den ges hastighetsgräns 50 km/h. Övriga gator klassas i en genomförd så kallad nätanalys som lokalgator vilka bör ha hastighetsgräns 30 km/h. På lokalgator råder blandtrafik. Gatunätet skall vara kontinuerligt med byggnadskvarter som rymmer många funktioner. Den kontinuerliga rutnätsstaden är extremt flexibel och skapar en attraktiv miljö. Enkelriktade gator liksom återvändsgator bör undvikas. Trafiken på Landbrogatan och Norra Kungsgatan dubbelriktas för att minska trafikmängden mellan resecentrum och Hoglands park. Målet är inte att förkorta restiden för bilisterna. Inga nya trafikleder planeras. Trafikrytmen planeras att dämpas, så att alla trafikslag kan samsas om det befintliga gatuutrymmet. När Österleden byggdes i slutet av 1970-talet var den dominerande trafikriktningen mot väster, mot Karlskronavarvet och Saltö fiskhamn. Idag går den större delen av trafiken österut. Söder om den föreslagna cirkulationsplatsen vidtar stadens rutnät av gator. Infarten upphör som trafikled och blir stadsgata, Norra Kungsgatan. Stadens gatunät är enhetligt kontinuerligt och högerregeln gäller generellt. Parkering De föreslagna utvecklingsområdena för bebyggelse används idag till stor del för parkering. Tillgängliga ytor för parkering kommer att minska. Beredskap för radikala lösningar som infartsparkering eller centralt placerad, koncentrerad parkeringslösning bör finnas. En extern infartsparkering kan ligga i anslutning till kommersiella verksamheter t ex vid Kungsmarksplan eller Amiralen. En större parkering behövs i anslutning till resecentrum. 44

6 Grundregeln är att varje verksamhet skall tillgodose sitt behov av parkering på egen tomt. Om Trossös utvecklingsmöjligheter skall prioriteras bör parkering för Örlogsbasen och Karlskronavarvet komma till inom respektive område. Varje nybyggnadsprojekt bör inrymma sitt behov av parkering i garage inom byggnadsvolymen. De gemensamma parkeringsanläggningarna behövs för den äldre bebyggelsen som saknar parkeringsmöjligheter på egen tomt. Om biltrafiken fortsätter att öka på Trossö behövs ytterligare parkeringshus. Bekvämligheten för de bilister som vill parkera gratis kommer att minska genom längre avstånd till fri parkering. Nedanstående parkeringsnorm för Trossö har tillämpats sedan 1980-talet. Normen är låg därför att den tar hänsyn till den goda tillgången till allmän plats på Trossö. Parkeringsnormen för Trossö kommer enligt uppdrag att bli föremål för översyn i särskild utredning. Bostäder Hotell och kontor Butiker 0,5 parkeringsplatser/lägenhet 15 parkeringsplatser/1000 m 2 våningsyta 20 parkeringsplatser/1000 m 2 våningsyta Policyn vid nybyggnation skall vara att normens parkeringsbehov skall tillgodoses på egen tomt. Med hänsyn till konkurrensen om marken innebär detta garage under hus eller mark. Det bör eftersträvas att effektivisera befintliga parkeringsanläggningar och analysera tänkbara lägen. Cykel- och gångtrafik En attraktiv och uthållig stad är bl a att man kan klara sitt vardagsliv genom att gå och cykla. Planeringen för cykeltrafiken inriktas på nyttocykling och cykelpendling, dvs cykelvägar som är gena, vindskyddade och säkra. På Trossös lokalgator råder blandtrafik, dvs inga separata cykelbanor. Ronnebygatan/gågatan bör ej upplåtas för cykeltrafik. Att spara in på trottoarer och hänvisa till grusade parkvägar är en dålig lösning. Detaljutförandet av markbeläggningen på gator och torg är viktig, särskilt för funktionshindrade och cyklister. Cykelvägen runt Borgmästarefjärden har främst betydelse för rekreation. Cykelvägen som slutar vid Björkholmskajen förlängs till Saltö-Dragsö. Kollektivtrafik Ett nytt resecentrum skapas som underlättar och stimulerar resandet med kollektiva transportmedel. Resecentrum skall ha goda angöringsmöjligheter till tåg och bussar med bilar och cyklar samt enkla och tydliga förbindelser med staden. Resecentrum skall inte innehålla någon traditionell bussterminal, då det strävas efter att hela tiden ha bussarna i rörelse och komma närmare målpunkter. För att underlätta för resenärerna föreslås genomgående busstrafik med korta eller inga regleringstider inom centrum. Landsbygdens resenärer har också önskemål om att få komma in till centrum. Att låta bussarna gå in i centrum är också särskilt viktigt för äldre, då många äldre bor på södra Trossö. Fler busstopp föreslås på Stortorget för att skapa en ökad tillgång till busstrafik. På sikt bör Trossö trafikeras med citybussar i en ringlinje med utgångspunkt från Blekingegatan Förslaget innebär att bussterminalen på Kungsplan ersätts med några större och väl utformade hållplatser i strategiska lägen på Trossö. Sådana platser är t ex Östra Vittusgatan intill Chapmanskolan, Drottninggatan, Stortorget, Borgmästaregatan och Landbrogatan. Olika alternativ för busstrafik behöver en närmare analys. I sammanvägningen skall hänsyn tas till restider, trafikekonomi, tillgänglighet och bekvämlighet. BlekingeTrafiken genomför en utredning av den framtida kollektivtrafiken i Karlskrona, vilken bör beaktas innan slutgiltigt ställningstagande görs. 45

7 Busstrafiken i kommunen utförs med en modern fordonspark. Samtliga linjebussar som trafikerar kommunen är lågentréfordon vilket underlättar resandet för resenärer med funktionshinder. Även ur miljösynpunkt har mycket förbättrats och samtliga bussar är idag försedda med katalysatorer och partikelfilter. Fordonsparken kommer att utvecklas ytterligare. BlekingeTrafiken har infört trafikformen Närtrafik som i nuläget svarar för färdtjänstresor, sjukresor samt kompletteringstrafik. Trafiken utförs med specialanpassade mindre bussar med god tillgänglighet. Avsikten är att Närtrafiken skall öppnas för ett mer allmänt resande. Målet är att detta skall kunna ge förbättrade resmöjligheter för de boende på landsbygden och i de mindre samhällena samtidigt som en integrering sker mellan olika resandeformer och trafikslag. Järnvägsspåret till varvet bevaras som en resurs för framtida persontrafik. Alla förändringar av användningen av mark och byggnader skall bedömas ur kollektivtrafiksynpunkt. Ungdomars resvanor En ny rapport om ungdomars miljötänkande, livsstilar och resvanor har publicerats av Göteborgs universitet. Rapporten bygger på djupintervjuer med ungdomar i åldern år. Av intervjumaterialet framgår att körkort och framför allt bil har en relativt låg prioritet i förhållande till en egen lägenhet, utlandsresor, datorer och musikanläggningar. Dagens unga har ett alternativt synsätt på vilka transportmedel som bör prioriteras. De vill exempelvis ha ökade satsningar för att kunna ta sig fram snabbt på cykel i innerstan. I valet av transportmedel vägs kvalitativa aspekter in i form av fysisk träning och möjlighet att under resans gång ägna sig åt att läsa eller vara tillsammans med kamrater. Bilservice Inom utredningsområdet finns fyra befintliga bensinstationer. I anslutning till oljehamnen och Blåports trafikplats ligger en stor anläggning med många servicefunktioner och som också har en båtmack. På Trossö finns tre bensinstationer. Två av stationerna ligger olämpligt ur risksynpunkt, medan den tredje, som ligger vid Borgmästarekajen, har ett bra läge såväl ur risksynpunkt som med hänsyn till hälsa och miljö, och även detta efter planerad omvandling av Pottholmen. Två bensinstationer behöver läggas ner och två lägen blir kvar, vid västra infarten, Pottholmen, och vid östra infarten, Blåport. Plats bör reserveras för ytterligare en bensinstation vid Blåport, väster om trafikplatsen. 46

... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

... E N N Y S T A D S D E L I A R L S K R O N A P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N ....................................... E N N Y S T A D S D E L I K A R L S K R O N A.................. P R O G R A M F Ö R P A R A L L E L L A U P P D R A G WTC K A R L S K R O N A P O T T H O L M E N

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16

Fördjupad översiktsplan för. (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut ANTAGANDEHANDLING - 2006-08-16 BOSTÄDER/VERKSMAHET Stadsarkitektkontoret Fördjupad översiktsplan för T ä l j ö v i k e n (Täljö, Gottsunda, Näs och Kanalstaden) Åkersberga tätorts framtida utveckling västerut GATA BOSTÄDER/VERKSMAHET

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun

Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014. Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Granskningsutlåtande 2014-10-29 Sam 477/2014 Programnämnd Samhällsbyggnad Fördjupning av översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, Örebro kommun Sammanfattning Fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län

Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Förstudie Väg E18 Genomfart Töcksfors Årjängs kommun, Värmlands län Beslutshandling, Februari 2013 Objektnr: 10 81 50 Beställare: Trafikverket Hamntorget 652 26 Karlstad Tel 0771-921 921 Projektledare:

Läs mer

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument

Följande har deltagit i framtagande av detta dokument 1 2 Följande har deltagit i framtagande av detta dokument Per Johansson Anders Ekstrand Lotta Lindstam Hans Näslund Patrizia Strandman Martin Landerby Jaroslaw Bartosiak Marie Joelsson Anna Kruger Monika

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock.

oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. oktober 2014 Karlskrona bygger! Karlskrona är en kommun i utveckling med många spännande projekt på gång. Här presenteras ett axplock. ÖVERSIKTSPLAN Översiktplan 2030 antogs av kommunfullmäktige i augusti

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer