Bättre vård och stöd för individen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre vård och stöd för individen"

Transkript

1 Bättre vård och stöd för individen Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården En lägesbild Gerhard Larsson Regeringens särskilde utredare Januari 2010

2 Utredningens avsiktsförklaring Stärka individens ställning och förbättra tillgängligheten till kunskapsbaserade insatser för personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel som är i behov av vård och stöd samt för personer som har riskabel konsumtion. Utredningens utgångspunkt är vidare att missbruks- och beroendevården ska vara frivillig, men att vård utan samtycke i vissa undantagsfall ska kunna ingå som en länk i en sammanhängande vårdkedja.

3 Uppdraget Se över den samlade svenska missbruks- och beroendevården med målsättningen att skapa en kunskapsbaserad vård som utgår från individens behov. Ta ställning till hur kommunernas och landstingens ansvar kan tydliggöras och överväga behovet av att förändra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen. Samlat förslag till regeringen november 2010 Ikraftträdande möjligt 2011/12

4 Det betyder att det för första gången anläggs en helhetssyn på Riskbruk, missbruk eller beroende av alla de fyra psykoaktiva substansgrupperna: alkohol, narkotika, läkemedel och dopningsmedel. Samhällets insatser. Kommunernas och landstingens samt statens (kriminalvården och tvångsvården enligt LVM) samt privata och ideella aktörers roll.

5 4 + 1 lagstiftningar Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om tvångsvård av missbrukare i vissa fall (LVM) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)

6 Nuvarande ansvarsfördelning Kommunen (socialtjänsten) vård och behandling samt boende, sysselsättning, försörjning. Landstingen (hälso- och sjukvården) medicinska (psykiatriska) insatser, bl. a. abstinensvård, läkemedelsbehandling, tvångsvård av samsjukliga (LPT) m.fl. Staten Kriminalvården: vård av intagna med missbruk Statens institutionsstyrelse: tvångsvård (LVM och LVU) Polisen: omhändertagande berusade personer (LOB)

7 2. Ansvarsfördelning frivilliga insatser till missbrukaren/den beroende Landsting HSL är ramlag och skyldighetslag God vård, rehabilitering, habilitering, hjälpmedel God hälsa, vård lika villkor Enskilds behov, prioriteringsordning Missbruk/beroende definieras Kommun SoL är ramlag med rättighetsinslag Bistånd till försörjning och livsföring i övrigt Skälig levnadsnivå Enskilds behov, yttersta ansvaret Missbruk/beroende definieras inte

8 Läget nu har kartlagts med hearingar, inhämtande av statistik, studiebesök, genomgång av rapporter och myndigheters arbete samt via särskilt beställda forskar/expertstudier : dagens resursutbud och kostnader från huvudmännen omfattning av samsjuklighet och dito av doping skattning av läkemedelsmissbruk abstinensvård och sluten psyk. vård inom landstingen scenario om framtida utveckling av missbruk vem är klienten hos kommunerna? Akt. substanser? (Asi-material) översikt om tvångsvård vid missbruk-effekt och kvalitet kvinnor och barn och missbruksvården internationell screening :politik, organisation, finansiering fördjupade studier i vissa länder, bl.a. nordiska och Australien missbruksvården och samhället ekonomiska konsekvenser av missbruk i Sverige

9 Två ex. - Kommunala kostnader för missbruksvård och LVM-vårddygn storstäder Göteborgs stad Stockholms stad Malmö stad LVM vårddygn per 1000 inv Missbruksvård per inv Källa: SKL och SiS

10 Två ex. - Kommunala kostnader för missbruksvård och LVM-vårddygn större städer Varberg Jönköping Eskilstuna Missbruksvård kr per inv LVM-dygn per 1000 inv

11 Nu är vår Diskussionspromemoria på remiss fram t.o.m 19 mars. Den tar upp: Missbrukssituationen i Sverige Internationell utblick Två centrala frågor Det fortsatta utredningsarbetet

12 har missbruk eller beroende alkoholberoende skadligt bruk av alkohol tungt narkotikamissbruk tillvanda eller beroende av läkemedel frekventa användare av dopningsmedel

13 Missbrukssituationen i Sverige Alkohol Andel Antal Riskabel konsumtion Skadligt bruk Beroende (vårdade för alkoholdiagnos) Narkotika Riskabel konsumtion (någon gång) 10% Beroende (vårdade för narkotikadiagnos) Läkemedel Skadligt bruk (tillvanda och beroende) Dopningsmedel Riskabel konsumtion (någon gång) 1% Skadligt bruk och beroende (frekvent användning) Blandmissbruk Tungt narkotika och alkohol 40% Missbruksklienter med alkohol och narkotika (ASI) 25% Samsjuklighet Missbruk (sökt vård) och psykisk sjukdom 30-50% Psykisk sjukdom (sökt vård) och missbruk 20-30%

14 Missbrukets konsekvenser alkoholrelaterade dödsfall per år. 400 narkotikarelaterade dödsfall per år. 8 av 10 våldsbrott begås under påverkan. 60% inom kriminalvården har drogproblem miljarder i utgifter enbart för kommuner och landsting för vård per år för missbruk. Därtill stora socialförsäkringskostnader och kostnader för arbetsgivare för missbruksrelaterad ohälsa (beräkning pågår). Vi beräknar också de samhällsekonomiska kostnaderna, vilka är i intervallet 30 till 120 miljarder per år.

15 Några karakteristiska av idag Gällande lagar utformades för 20 till 30 år sedan. Varierande huvudmannautbud med olika regionala och lokala organisatoriska lösningar. Nationella riktlinjer för första gången under införande. Jämfört andra vårdområden relativt stort inslag av privata och ideella utförare. Regionala samarbetslösningar med varierande effekt. Engagerad personal. Ökat fokus på kunskapsbaserad vård.

16 Min problemanalys visar på fyra områden som behöver utvecklas i den svenska missbruks- och beroendevården 1. Individens ställning och tillgänglighet 2. Kompetens och kvalitet 3. Ansvar och huvudmannaskap 4. Vård och behandling under tvång

17 Mer om 1: Individens ställning och tillgänglighet Många personer med missbruk eller beroende är inte kända inom vården och får inte hjälp. Screening och uppsökande verksamhet i syfte att upptäcka och tidigt intervenera mot problem är alltför begränsad. Utbudet är för litet inom centrala delar av vårdkedjan, t ex tillnyktringsverksamhet, abstinensvård, boende och sysselsättning. Stödet till gravida, barn och närstående är ofta underutvecklat. Vården varierar mycket mellan olika kommuner och landsting, utan tydlig koppling till variationer i missbrukssituationen och behovet av vård och stöd.

18 Mer om 2: Kompetens och kvalitet Inom vissa verksamheter saknar personalen särskild utbildning för arbetsuppgifterna. Grundutbildningar för centrala yrkesgrupper (socionom, sjuksköterska, psykolog, läkare) har begränsade inslag om missbruk och beroende. Möjligheten till kompetensutveckling har varit begränsad. Kunskap till praktik ger nu en möjlighet Utredning och bedömning sker inte tillräckligt systematiskt (ASI, DOK) och överförs ibland inte mellan huvudmännen. Uppföljning av effekt och effektivitet sker sällan. Evidensbaserade metoder saknas inom vissa områden (ex. cannabis, amfetamin) och vissa metoder används inte av ideologiska skäl. Bemötandeproblem finns i olika former.

19 Mer om 3: Ansvar och huvudmannaskap Otydligt ansvar begränsar utbudet. När kommuner och landsting tvistar om vem som har ansvaret kan utbudet begränsas eller helt utebli. Huvudmännen uppfyller inte sitt formella ansvar. Olika kommuner och landsting tolkar och utför sitt uppdrag inom missbruks- och beroendevården olika. Samordningen av kommunernas och landstingens insatser (samtidigheten) för personer med komplexa behov brister, till exempel för personer med samsjuklighet. Kontinuiteten i vården och stödet för personer med långvariga problem brister. Ofta uppstår problemen i övergångarna mellan olika huvudmäns ansvarsområden.

20 Mer om 4: Vård och behandling under tvång Ojämn användning av LVM över landet medför rättsosäkerhet för individen. Samsjukligas behov tillgodoses inte inom vare sig LVM- eller LPT-vård. Behandlingsinnehållet brister även för andra grupper, t ex för personer med opiatmissbruk. Samspelet mellan tvångsvård och den efterföljande frivilliga vården fungerar dåligt.

21 Vår internationella utblick vem ansvarig? Delat ansvar för missbruks- och beroendevården mellan självständiga huvudmän är ovanligt. Vanligast är att ansvar och finansiering samlas hos en huvudman, men inom ramen för detta finns ofta en rik variation av utförare. Flertalet länder har definierat och organiserat området som ett ansvar för sjukvårdshuvudmannen. Gränsen går vid social inclusion som ligger under kommunens ansvar.

22 Vår internationella utblick förekomst av tvång De flesta länder har någon form av tvångsvård med antingen straffrättslig eller civil (medicinsk eller social) reglering. Tvångsvårdtiden varierar med syftet: från akuta avgiftningar (kort vårdtid) till rehabilitering (lång vårdtid). Majoriteten av länderna har möjligheter till medicinskt eller psykiatriskt tvång. Våra nordiska grannländer har även möjligheter till tvång inom det sociala regelverket, men tillämpar det inte alls eller i begränsad omfattning. Tvångsvård inom straffrätten ökar och trenden är att vård ges i stället för brottspåföljd inom kriminalvården.

23 Två centrala frågor (= 3 och 4 ovan) prövas i Diskussionspromemorian: Den första gäller kommunernas och landstingens framtida ansvar för missbruks- och beroendevården samt ansvarsfördelningen mellan de två huvudmännen Den andra gäller tvångsvårdens roll och funktion i vårdkedjan för personer med missbruk eller beroende. Därutöver vill utredningen få synpunkter på vår beskrivning av missbrukssituationen och missbrukets skadeverkningar i landet.

24 Vem gör vad i framtiden? Min bedömning: Problemet med det nuvarande delade ansvaret mellan främst landsting och kommuner motiverar en förändring av huvudmännens ansvar för missbruks- och beroendevården. Detta för att möta dagens och morgondagens behov av tillgänglighet och skapa förutsättningar för adekvata vård- och stödinsatser i rätt tid till personer med missbruk eller beroende.

25 I vårdkedjan kan fem centrala delar urskiljas: Upptäckt och tidig intervention Tillnyktringsverksamhet Abstinensvård Behandling och stöd Utredning, bedömning, planering, uppföljning Tre möjliga ansvarsmodeller!

26 Modell 1a Tydligare, delat ansvar Kommunernas och landstingens ansvar för de fem centrala delarna i vårdkedjan (upptäckt och tidig intervention, tillnyktring, abstinensvård, behandling och stöd, samt utredning, bedömning, planering och uppföljning) tydliggörs genom lagstiftning. Ansvaret kan endera tydliggöras genom tillägg i SoL och HSL eller genom införandet av en särskild missbrukslagstiftning.

27 Modell 1a Tydligare, delat ansvar Kommunen Upptäckt och tidig intervention Landstinget Upptäckt och tidig intervention Tillnyktring Abstinensvård Psykosocial behandling Medicinsk behandling Socialt stöd (social inclusion) Boende, sysselsättning, försörjning Egen, ibland samordnad utredning, bedömning, planering, uppföljning Egen, ibland samordnad utredning, bedömning, planering, uppföljning

28 Modell 1b Vårdgaranti för bättre tillgänglighet till vård och stöd Utredarens bedömning: Det bör utöver ett tydliggörande av ansvaret för centrala delar i vårdkedjan (Modell 1a) införas en vårdgaranti som ger individen rätt till utredning och bedömning och insatser inom en given tid samt, om huvudmannen inte uppfyller sina skyldigheter, rätt att fritt i hela landet välja utförare av behandlingen med bibehållet finansieringsansvar för hemlandstinget eller hemkommunen.

29 Modell 2 Ansvaret samlas hos kommunen Ansvaret för de centrala funktionerna samlas hos kommunen. Landstingen behåller dock ett visst ansvar för abstinensvård. Huvudmännens ansvar regleras genom tillägg i SoL och HSL eller genom införandet av en särskild missbrukslagstiftning.

30 Modell 2 Kommunen huvudansvarig Kommunen Upptäckt och tidig intervention Tillnyktring Abstinensvård i öppen vård Psykosocial och medicinsk behandling Socialt stöd (social inclusion) Boende, sysselsättning, försörjning Leda gemensam utredning, bedömning planering, uppföljning Landstinget Upptäckt och tidig intervention Abstinensvård i sluten vård samt inom kriminalvården och tvångsvården enligt LVM Delta i gemensam utredning, bedömning, planering, uppföljning

31 Modell 3 Ansvaret samlas hos landstinget Ansvaret för de centrala funktionerna i vårdkedjan samlas hos landstinget. Kommunen bibehåller dock ansvaret för socialt stöd (social inclusion) i form av boende, sysselsättning och försörjning). Huvudmännens ansvar regleras endera genom tillägg i SoL och HSL eller genom införandet av en särskild missbrukslagstiftning.

32 Modell 3 Landstinget huvudansvarigt Kommunen Upptäckt och tidig intervention Landstinget Upptäckt och tidig intervention Tillnyktring Abstinensvård Socialt stöd (social inclusion) Boende, sysselsättning, försörjning Delta i gemensam utredning, bedömning planering, uppföljning Medicinsk och psykosocial behandling Leda gemensam utredning, bedömning, planering, uppföljning

33 Behövs tvång i vården i framtiden? Min bedömning: Ja! Tvångsvård ska i framtiden i vissa undantagsfall kunna ske. Men det kräver förändringar jämfört med idag så att: - insatsen ingår som en länk i en sammanhängande vårdkedja, - vården utformas så att individen upplever den som meningsfull, - samhället som motprestation erbjuder bästa möjliga vårdoch stödinsatser. Tre möjliga tvångsmodeller prövas

34 Ytterligare ett problem idag är gränssnittet LVM och LPT. Motiverar en helhetssyn vid utformning av ny ordning för använda tvång % av personerna som söker för missbruk eller beroende har psykisk sjukdom % av personer som söker vård för psykisk ohälsa har missbruk eller beroende. Utredningens kartläggningar bekräftar hög samsjuklighet mellan psykisk sjukdom och missbruk eller beroende. Målgrupperna för LVM och LPT synes delvis vara överlappande.

35 Andel med missbruk/beroende av de som tvångsvårdas el. är straffdömda? Lag LVM Omfattning 100 % (fortgående missbruk) LPT Ca % LRV Ca % Brottsbalken m.m. Minst 50 %

36 Modell 1 LVM förändras till innehåll och form, LPT oförändrad LVM kvar i nuvarande form men med vissa justeringar för att stärka individens ställning. Specialindikation (skadeindikation) renodlas till endast individskydd. Individen får rätt till kvalificerad utredning (inkl psykiatrisk bedömning) och vårdinnehåll (t ex LARO). Socialnämnden beslutar om utskrivning. Rätt till fortsatt frivillig vård förtydligas i SoL, LVM. LVM i övrigt oförändrad.

37 Modell 2 LVM reformeras i vårdtid och form, LPT oförändrad LVM reformeras så att vårdtid och vårdform mer flexibel. Högst fyra veckor i sluten vårdform på LVM-hem. Ansökan hos länsrätten om förlängning i sluten form eller öppen tvångsvård. Öppen tvångsvård med särskilda föreskrifter, t.ex. drogfrihet och delta i öppenvårdsinsatser. Samordnad vårdplan av kommun och landsting. Tvångsvården (sluten och öppen) får pågå högst sex månader Socialnämnden beslutar om utskrivning. Samma rätt till kvalificerad utredning, vårdinnehåll och fortsatt frivillig vård som i Modell 1.

38 Modell 3 LVM upphävs, LPT utvidgas Tvångsvård enligt LVM upphör. Medicinsk indikation enligt LPT allvarlig psykisk störning utvidgas till att omfatta allvarliga former av beroende av psykoaktiva substanser eller akut missbruk som behöver hävas. LPT gäller i övrigt med intagning, utskrivning, vård i öppen form, tvångsvårdtiden etc. Den frivilliga missbruksvården måste förstärkas. Psykiatrin måste rustas att bättre möta behoven vid missbruk/beroende.

39 Parallellt med remissen av diskussionspromemorian arbetar utredningen med andra frågor: Olämplig läkemedelsanvändning och dopning Vårdens kvalitet, kompetens, certifiering Brukarinflytande, bemötande, stigma Upptäckt, riskbruk, dolt missbruk Samsjuklighet Barn och andra närstående Kvinnor och män Skadebegränsande insatser Forskning och utveckling Arbetsgivarens roll Vård och behandling inom kriminalvården och samspelet med hemkommunen Omhändertagande enligt LOB Sekretess

40 Om arbetssätt: till rådgivare har jag som särskild utredare knutit till mig: en expertgrupp med 13 myndighets-, departements-, SKL- och verksamhetsföreträdare en forskargrupp med 15 forskare (professorer/docenter) en grupp med brukar- och ideella organisationsföreträdare representerande ett 25 tal organisationer en yrkesföreträdargrupp under uppbyggnad

41 s sekreteriat: Hans Wiklund, huvudsekreterare, fil.dr. Mikael Sandlund, utredningssekreterare, psykiatriker,med.dr. Dina Jacobson, utredningssekreterare,jurist (deltid) Lars Grönwall, utredningssekreterare, lagexpert

42 Följ gärna utredningens arbete på vår hemsida: Frågor och synpunkter kan gärna lämnas i första hand till någon i sekreteriatet Särskilde utredaren kan nås via mail: se

Varför ett nationellt kompetenscenter för missbruk/beroende av dopningsmedel!

Varför ett nationellt kompetenscenter för missbruk/beroende av dopningsmedel! Varför ett nationellt kompetenscenter för missbruk/beroende av dopningsmedel! Några stolpar vid seminarium 15 okt. -14 Gerhard Larsson, regeringsutredare av en mångfald välfärdsreformer, senast lett Missbruksutredningen,

Läs mer

Bättre vård och stöd för individen

Bättre vård och stöd för individen Bättre vård och stöd för individen Om ansvar och tvång i den svenska missbruksoch beroendevården Diskussionspromemoria av Missbruksutredningen Stockholm 2010 Förord Det finns en stor och växande grupp

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnden Socialnämnden. Bakgrund Handlingstyp Överenskommelse 1 (8) Datum 6 november 2014 Missbruks- och beroendevård Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan när det gäller personer som missbrukar alkohol,

Läs mer

De nationella riktlinjerna. avstamp för evidensbaserad praktik

De nationella riktlinjerna. avstamp för evidensbaserad praktik De nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Vad kostar missbruk? Kommunernas och regionernas direkta kostnader för vård av personer med missbruk eller beroende uppgår till c:a 17 miljarder

Läs mer

Yttrande över Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35)

Yttrande över Missbruksutredningens slutbetänkande (SOU 2011:35) TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Regionkontoret Kristian Samuelsson, utvecklare VO Hälso- och sjukvårdsutveckling 035 13 48 90 Datum Diarienummer 2011-09-05 HSS110081 Ärende 4 HSS 2011-10-17 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården

CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården CHECKLISTA för god kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Inledning I propositionen (Prop. 2012/13:77) har regeringen föreslagit att det i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen

Läs mer

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården

Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4197 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Anneli Jäderland Motion 14 Ny ansvarsfördelning i missbruks- och beroendevården Beslut Styrelsen föreslår kongressen

Läs mer

Bättre insatser vid missbruk och beroende Slutbetänkandet SOU 2011:35

Bättre insatser vid missbruk och beroende Slutbetänkandet SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende Slutbetänkandet SOU 2011:35 Hans Wiklund Fil. dr, Huvudsekreterare www.missbruksutredningen.se Utredningens uppdrag Översyn av den svenska missbruks- och beroendevården

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen för missbruk, beroende och psykisk hälsa. Hinder eller möjlighet?

Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen för missbruk, beroende och psykisk hälsa. Hinder eller möjlighet? Ansvarsfördelningen mellan huvudmännen för missbruk, beroende och psykisk hälsa Hinder eller möjlighet? Socialchefsdagarna i Östersund 27-29 september 2017 2017-09-28 Avdelningen för vård och omsorg 1

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

De nationella riktlinjerna. avstamp för evidensbaserad praktik

De nationella riktlinjerna. avstamp för evidensbaserad praktik De nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Vad kostar missbruk? Kommunernas och landstingens direkta kostnader för vård av personer med missbruk eller beroende uppgår till c:a 17 miljarder

Läs mer

Avdelningen för vård och omsorg 1

Avdelningen för vård och omsorg 1 2018-03-23 Avdelningen för vård och omsorg 1 1 Sveriges Kommuner och Landsting en arbetsgivar och medlemsorganisation med huvuduppgift att... vara en social- och sjukvårdspolitisk intressebevakare, främja

Läs mer

Missbruksutredningen och de 70 förslagen - vad händer nu?

Missbruksutredningen och de 70 förslagen - vad händer nu? och de 70 förslagen - vad händer nu? Några stolpar vid SBF:s seminarium 14 maj -12 (jfr Slutbetänkandet SOU 2011:35) Gerhard Larsson, bl.a. tidigare särskild utredare åt regeringen () Utredningen arbetade

Läs mer

Missbruk vad säger lagen?

Missbruk vad säger lagen? Missbruk vad säger lagen? Härnösand 12 december 2017 Ulrika Ekebro Innehåll 9:30 Övergripande om socialtjänstens ansvar Lagreglerat ansvar och begränsningar Förebygga Upptäcka Motivera Tvångslagstiftning

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av missbruks- och beroendevården. Dir. 2008:48. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008

Kommittédirektiv. Översyn av missbruks- och beroendevården. Dir. 2008:48. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Kommittédirektiv Översyn av missbruks- och beroendevården Dir. 2008:48 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Sammanfattning av uppdraget Utredaren ska se över bestämmelserna i socialtjänstlagen

Läs mer

SKL Handlingsplan år

SKL Handlingsplan år SKL Handlingsplan 13-29 år Framtagen via MILK Missbruk inom Landsting och Kommun 43 förslag som riktar sig till SKL, staten, kommuner och regioner Formuleras som bör och ska Riktar sig till beslutsfattare

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Bättre insatser vid missbruk och beroende

Bättre insatser vid missbruk och beroende Bättre insatser vid missbruk och beroende Individen, kunskapen och ansvaret Slutbetänkande av Missbruksutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:35 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län. Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar Län. Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län Datum 2014-03-25 (revideras 2016-01-01 eller tidigare vid behov) Samverkansöverenskommelse avseende riskbruk, missbruk och beroende mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län * Kalmar kommun WWW.KALMAR.SE

Läs mer

Gränsdragningsproblem

Gränsdragningsproblem Gränsdragningsproblem Ellinor Englund ellinor.englund@skl.se 1 Kommunernas och landstingens allmänna kompetens 2 kap. 1 kommunallagen Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (7)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (7) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2019-06-03 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Ingmar Ångman Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende

Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende Stekenjokk, Annika N Länsöverenskommelse Riskbruk - Missbruk - Beroende för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 2014 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Länssamordningsgruppens

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län 2016-05-23 Överenskommelse för socialtjänst, hälso- och sjukvårdens verksamhet och skolan gällande

Läs mer

Sammanfattning SOU 2011:35

Sammanfattning SOU 2011:35 Sammanfattning SOU 2011:35 Utredningens uppdrag Med målsättningen att skapa en kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård som utgår från den enskildes behov ska utredningen se över bestämmelserna i socialtjänstlagen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-13 Yttrande över betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) IOGT-NTO har inbjudits att lämna synpunkter på

Läs mer

Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende

Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende Ärendenr HSN 2011/218 1 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 31 augusti 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss: Slutbetänkande. Bättre insatser vid missbruk och beroende Förslag till beslut Hälso- och

Läs mer

Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg

Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg LVM Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Fredrik Spak Docent, lektor vid Socialmedicin, Sahlgrenska Akademin Göteborgs universitet Överläkare FOUU primärvården Göteborg Missbruksutredningens

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Internet Bankgiro Postgiro Dokument Sida YTTRANDE 1 (6) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2011-10-12 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: asa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM BÄTTRE INSATSER VID

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Lagstiftning och samverkan

Lagstiftning och samverkan Lagstiftning och samverkan K O N N Y L I N D B L O M Tidsschema Grundläggande lagstiftning som styr Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten. Samverkan med fokus på svårigheter (egna erfarenheter). Lagstiftning

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

Läns-SLAKO Östergötland

Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO Östergötland 1 (12) 2014 05 27 Dnr LiÖ Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget i Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik,

Läs mer

Bättre vård och stöd till individen. Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården (S 2008:04).

Bättre vård och stöd till individen. Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården (S 2008:04). Stockholm 2010-03-16 Missbruksutredningen (S 2008:4) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Bättre vård och stöd till individen. Om ansvar och tvång i den svenska missbruks- och beroendevården (S 2008:04).

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med hälso- och sjukvårdsutskottet den 24 mars 2010

Handlingar till mötet i Vänersborg med hälso- och sjukvårdsutskottet den 24 mars 2010 Handlingar till mötet i Vänersborg med hälso- och sjukvårdsutskottet den 24 mars 2010 FÖREDRAGNINGSLISTA Sida: 1(2) Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 24 mars 2010 Plats: Sessionssalen,

Läs mer

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I II Landstinget DALARNA 201 3-11-18- Sida 1 (5) HälsD- och sjukvårdsenhet Elisabet Franson 00040 7 Dnr LD13/02632 Uppdnr 640 201 3-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 201 3-11 -04 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för missbruksvård

Riktlinjer för missbruksvård Riktlinjer för missbruksvård Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Vård och omsorgsnämnden 2017-05-30 2018-05-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Utvecklingsstrateg Castor VON.2017.36

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Missbruks- och beroendevården

Missbruks- och beroendevården Missbruks- och beroendevården Socialstyrelsens sammanfattande iakttagelser Antalet slutenvårdade personer med missbruks- och beroendeproblematik tycks öka, oavsett vilken typ av missbruk som har orsakat

Läs mer

Datum 2014-05-06. Antal sidor 1(1)

Datum 2014-05-06. Antal sidor 1(1) Datum 2014-05-06 Antal sidor 1(1) Överenskommelse i Jönköpings län om samarbete kring personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel Antaget

Läs mer

Samverkan, organisation och lagstiftning Vem ansvarar för vad? Vad innebär båda huvudmännens ansvar? Kan vi skapa samsyn?

Samverkan, organisation och lagstiftning Vem ansvarar för vad? Vad innebär båda huvudmännens ansvar? Kan vi skapa samsyn? Samverkan, organisation och lagstiftning Vem ansvarar för vad? Vad innebär båda huvudmännens ansvar? Kan vi skapa samsyn? Eskilstuna 24 oktober 2018 Mikael Malm 2018-10-24 Avdelningen för vård och omsorg

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevård i Dalarna Riktlinjer för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruk- och beroendeproblem Version 2007-11-05 Inledning

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland

Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12. Överenskommelse. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Värmland 2 200 Antagen av Landstingsfullmäktige 2013-06-12 Överenskommelse Personer med psykisk funktionsnedsättning I Värmland Kommunens och hälso och sjukvårdens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 GEMENSAM INDIVIDUELL PLANERING, SIP, MELLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALTJÄNST, FÖRSKOLA OCH SKOLA SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Fastställda av vård- och omsorgsnämnden 2015-05-13, 45, Dnr VON 2015/103 Innehållsförteckning

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik

Missbruksorganisationer i Stockholm Historik 1 Missbruksorganisationer i Stockholm Historik Missbrukskliniker inom och utom psykiatrin Olika behandlingstraditioner och personberoende Sjukvård socialtjänst på olika håll Tillnyktring avgiftning behandling

Läs mer

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri

Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri POLICY PLAN l RIKTLINJER STRATEGI l HANDLINGSPLAN RUTIN ANVISNING Riktlinjer för myndighetsutövning missbruk och socialpsykiatri Beslutad av: Antagen av Socialnämnd, den 24-04-2019 58 Dokumentansvarig:

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse Samverkansöverenskommelse om missbruks- och beroendevård i Kronobergs län Överenskommelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik Förvaltningen

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar

Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar Tilläggsöverenskommelse Samverkan kring personer med missbruk/beroende av spel om pengar Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Version 1 2018-09-24 Innehållet i

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Socialdepartementet

God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Socialdepartementet God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Med avstamp i regeringens ANDT-strategi På många områden sker en positiv utveckling inom missbruksoch beroendevården. Stort intresse

Läs mer

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremiss God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 31 januari 2013 Maria Larsson Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende!

Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Välkommen till nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende! Innehåll i utbildningen Alkohol- och narkotikasituationen i Sverige Faktorer av betydelse för missbruks- och beroendeutveckling Fysisk

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a)

Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i. HSL (8b) och SoL (5a.9a) Överenskommelse om samverkan mellan landsting/kommun är reglerad i HSL (8b) och SoL (5a.9a) Målgrupper 1. Föräldrar/gravida med missbruk/beroende samt deras barn (inkl. det väntade barnet) 2. Ungdomar

Läs mer

Yttrande över SOU 2011:35, Missbruksutredningens förslag, Bättre insatser vid missbruk och beroende

Yttrande över SOU 2011:35, Missbruksutredningens förslag, Bättre insatser vid missbruk och beroende 2011-08-31 1 (5). FÖRSLAG TILL YTTRANDE SÄN 2011/233-760 Socialdepartementet 103 33 Stockholm registrator@social.ministry.se s.fst@social.ministry.se Yttrande över SOU 2011:35, Missbruksutredningens förslag,

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01

Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01 Samordnad utveckling för god och nära vård S2017:01 Kommittédirektiv 2017:24 Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården Samordnad utveckling för

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård Psykiatrisk tvångsvård Margareta Lagerkvist Överläkare Rättspsykiatriska vårdkedjan Sahlgrenska Universitetssjukhuset margareta.lagerkvist@vgregion.se LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Läs mer

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE

HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Individ- och familjeomsorgen Socialförvaltningen HANDLÄGGNING AV VUXNA MISSBRUKARE SAMT VUXNA ANHÖRIGA OCH NÄRSTÅENDE Handläggare: Befattning Sara Bouacid Socialsekreterare Upprättad: 2014-01-28 Version:

Läs mer

Organisation och lagstiftning Margareta Knudsen Socionom, Beroendekliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Socialrätt Innehåll Hälso- och sjukvårdslagar Offentlighets- och sekretesslag Lagstiftning -organisation

Läs mer

Yttrande över betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende - individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35)

Yttrande över betänkande Bättre insatser vid missbruk och beroende - individen, kunskapen och ansvaret (SOU 2011:35) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (7) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-09-22 p 10 2011-08-22 HSN 1106-0592 Handläggare: Johan Tallroth Andreas Falk Yttrande över betänkande Bättre insatser vid

Läs mer

Ansvarsfördelning och samverkan

Ansvarsfördelning och samverkan Ansvarsfördelning och samverkan Nationell basutbildning Riskbruk, missbruk och beroende Eskilstuna 2016-10-26 Mikael Malm, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Tillit och förtroende 290 kommuner

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Kan missbrukare bestämma själv?

Kan missbrukare bestämma själv? Kan missbrukare bestämma själv? Om brukarinflytande i missbruksvården. Mikael Sandlund Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Västerbotten www.socialpsykiatri.se BI vad är det? medborgarnas möjligheter att

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Projektrapport Socialmedicinska mottagningar SAMLA - samverkan i Lerum och Alingsås

Projektrapport Socialmedicinska mottagningar SAMLA - samverkan i Lerum och Alingsås Projektrapport Socialmedicinska mottagningar SAMLA - samverkan i Lerum och Alingsås -05-09 Sammanställt av Lena Arvidsson, processledare SAMLA där avsnittet genomförandet/kartläggningen av rapporten är

Läs mer

/2018 1(5) Socialdepartementet

/2018 1(5) Socialdepartementet 2018-10-10 3.1.19015/2018 1(5) Rättsavdelningen Katrin Westlund Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se s.jam@regeringskansliet.se Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Att bryta ett

Läs mer

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring

Remiss. Översyn vårdprocess tillnyktring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Socialförvaltningen Christina Godarve, avdelningschef individ- och familjeomsorgen Åsa Hedqvist, verksamhetschef akutmottagningen Visby lasarett Ärendenr SON 2016/194,

Läs mer

Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade. stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer

Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade. stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer MISSIV 1(2) 2015-09-04 LJ 2014/628 Regionsledningskontoret Folkhälsa och sjukvård Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård Överenskommelse i Jönköpings län omgemensam satsning för förbättrade stöd- och behandlingsinsatser

Läs mer

Beslutad 2018-xx-xx. Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Beslutad 2018-xx-xx. Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland Beslutad 2018-xx-xx Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten sjukvård i Västra Götaland Innehållsförteckning Om riktlinjen... 2 Målgrupp... 2 Processbilder... 3 Samtycke... 0 Avvikelser...

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt

Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Case manager och ACT för samsjuklighetsgruppen Nationellt och lokalt Basutbildning riskbruk, missbruk och beroende 20131112 Rosensalen Jönköping Katarina Landin CM-coach och FoU-ledare Undersköterska och

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer och vårdpersonal på enheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Personal i kommunernas verksamheter som möter personer som är föremål

Läs mer

Remiss: Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Remiss: Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) YTTRANDE 1 2011-10-06 Dnr LUR 2011/71 Planering och utvärdering Verksamhetscontroller Magnus Ekbladh Juridiska fakultetsstyrelsen Docent Titti Mattsson Remiss: Betänkandet Bättre insatser vid missbruk

Läs mer