Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare Lennart Engström (KD), ersättare Karl-Otto Rosenqvist (MP), ersättare Lars Nyander (S), ersättare Kultur- och fritidsnämndens presidium Charlotte Engblom-Carlsson (FP), förste vice ordförande, 148 Sven Bergenstråhle (S), andre vice ordförande, 148 Lilian Eriksson, kommundirektör Lena Tebring, kommunjurist, Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Jessica Nilsson, kommunikationsansvarig Henrik Sandén, förvaltningssekreterare Susann Toft, allmänkulturchef, 148 Fredrica Haas-Bergendorff, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen, 134 Björn Edström, 148 Christer Malmström, 148 Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Göran Larsson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU 130 Val av justerare Göran Larsson (M) utses att justera protokollet.

4 KSAU 131 Föredragningslistan 130 Val av justerare 131 Föredragningslistan 132 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om placering av badhuset på Scantomten 133 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) m.fl. om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt kan deklarera ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer 134 Uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete 135 Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GCbroar 2012/ / / / Kommunal borgen om förskola i Skälderviken 2013/ Antagande av detaljplan för Strövelstorp 4:12, 5:6, Ängelholms kommun 138 Granskning av att förebygga och upptäcka korruption oegentligheter, rapport från kommunrevisorerna 139 Återremitterat ärende - Ändrade regler vid upphandling från kommunala bolag; justerade bolagsordningar samt reglemente för kommunstyrelsen 140 Återremitterat ärende-uppdrag att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen av AB Ängelholmshem 2012/ / / /3

5 141 Överlämning av renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR 142 Hemställan om ansvarsfrihet för AV Media Skåne 2013/ / Hemställan om ansvarsfrihet för Medelpunkten 2013/ Granskning av kontanthantering 2012/ Överenskommelse med Sveaskog om Rödakors stugan 2013/ Yttrande avseende överklagande av Exploateringsavtal för Rebbelberga 14:3 och 14:4 mm (Biltema) 147 Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 miljöbalken för Vejby 213:1 2013/ / Presentation av utformning av Kulturstråket 2009/ Tillägg till s delegationsordning 2013/ Försäljning av tomt inom Tofta industriområde, kvarteret Hyveln 151 Samråd - Detaljplan Söndrebalj 7:61, förskolan Karikan, Hjärnarp 152 Samråd - Detaljplan, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse för Ollonborren 1, Ängelholms kommun 2013/ / / Utställning - Detaljplan för Ängelholm Magnarp 64:1 2008/ Muntlig avrapportering, införande av Kundtjänst 155 Uppföljning IT-strategi

6 KSAU 132 Dnr 2012/415 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om placering av badhuset på Scantomten BrittMarie Hansson (S) med flera föreslår i partimotion 10 september 2012 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att omgående återuppta detaljplanerarbetet i syfte att bygga det nya badhuset på Scantomten enligt det beslut som togs av kommunfullmäktige Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och kommunledningskontoret. Som svar på remissen har Byggnadsnämnden bekräftat att antagandehandlingar var klara och beslutade av nämnden i september 2009 samt att det inte fanns några kvarstående erinringar. Kommunledningskontoret noterar att kommunfullmäktige den 25 maj 2009, 101, ställde sig principiellt bakom en framräknad investeringsram för nytt badhus inom kvarteret Sockerbruket, detta efter att någon extern finansiär och ägare till badhuset inte stod att finna. Samtidigt lämnades ett uppdrag om upphandling av byggentreprenad och fastighetsteknisk drift samt upphandling av badverksamhet, inklusive underentreprenörer för cafeteria, spa med mera. Tanken var att kommunen själv skulle finansiera byggandet och sedan äga badhuset, men att driften skulle skötas av entreprenörer. I december 2009 kontaktades kommunen av företrädare för Hälsostaden AB med ett erbjudande om samverkan kring byggnation av badhus på sjukhusområdet. Detta skulle medföra att kommunen inte behövde finansiera investeringen i det nya badhuset och kunde istället bli hyresgäst i badhuset. Den 22 mars 2010, 38, beslöt kommunfullmäktige att den fortsatta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut den 25 maj , skulle avbrytas tills vidare. Den 28 juni 2010, 114, beslöt kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal om förvärv av mark inom kvarteret Lasarettet från Hälsostaden i Ängelholm AB för nytt badhus till en köpeskilling om kronor. Den 11 december 2012 beslöt byggnadsnämnden att delegera till stadsarkitekten att besluta om byggnads- och rivningslov på fastigheten Lasarettet 3. Ansökan avser nybyggnad av badhus samt rivning av befintligt bårhus. Stadsarkitekt Pontus Swahn har den 24 april 2013 givit bygglov med stöd av PBL (Plan- och bygglagen) 9:30 och byggnadsnämndens beslut den 11 december 2012, 203. fortsättning

7 KSAU 132, forts. Kommunledningskontoret konstaterar därmed att bygglov har givits för badhus på fastigheten Lasarettet 3. Badhusets placering på fastigheten Lasarettet 3 är således fastställd och det är då inte aktuellt återuppta detaljplanearbetet i syfte att bygga det nya badhuset på Scantomten. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 30 april 2013 om bygg- och rivningslov, daterat den 24 april 2013 Protokollsutdrag BN den 11 december 2012, 203 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 11 december 2012 Byggnadsnämndens beslut 22 januari 2013 med yttrande över motionen. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 11 januari 2013 Motion från BrittMarie Hansson med flera, samtliga (S), daterad den 10 september 2012 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut. Omröstning begärs och ordföranden ställer proposition enligt följande: Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till motionen. Åsa Herbst (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP) och Göran Larsson (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. et expedieras till:

8 KSAU 133 Dnr 2012/442 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) m.fl om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt kan deklarera ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer Karl-Otto Rosenqvist inkom den 18 september med en motion om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt deklarerar ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret 2 maj 2013 Motion från Karl-Otto Rosenqvist inkommen den 18 september 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till intentionerna i motionen att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till frivillig registrering av ekonomiska intressen och uppdrag för förtroendevalda i Ängelholms kommun som ska redovisas senast den 31 december 2013, samt att därmed anse motionen besvarad et expedieras till:

9 KSAU 134 Dnr 2012/637 Uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete Kommunfullmäktige beslöt den 12 november 2012, 222, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete, såsom t.ex. en sammanhållen presentation av samtliga förskolor/skolor på kommunens hemsida. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2013 antagit förvaltningens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag och översänt densamma som svar på uppdraget. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag BUN den 21 mars 2013, 30 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterat den 1 mars 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens svar på kommunfullmäktiges uppdrag från den 12 november 2012, 222, om att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. et expedieras till:

10 KSAU 135 Dnr 2012/633 Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inkluve GC-broar Kommunfullmäktige har beslutat den 12 november att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast den 30 april sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 29 april Protokollsutdrag TN den 21 mars 2013, 17 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars Uppskattade investeringskostnader för broar i Ängelholm den 3 mars Bedömt framtida underhållsbehov för Ängelholms brobestånd med avseende på en 10 årsperiod, Ramböll, den 5 september PM om Pomonabron, Ramböll, den 5 november Tillståndsbedömning, Bro över Rönneån (Järnvägsbron), Ramböll, den 23 januari Protokollsutdrag KF den 12 november 2012, 222 Uppdrag till nämnder. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera att tekniska nämnden har svarat på uppdraget från kommunfullmäktige genom redovisningen av framtagen plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar i Ängelholm, att hänskjuta till tekniska nämnden att omprioritera investeringsbudgeten 2013 för att åtgärda anpassning av räcken på Hamnbron då de är säkerhetsmässigt felkonstruerat enligt dagens normer, samt att överlämna frågan om framtida åtgärder, investeringar och finansiering till budgetberedningen. et expedieras till:

11 KSAU 136 Dnr 2013/199 Kommunal borgen om förskola i Skälderviken AB Ängelholmslokaler har inkommit med en ansökan om kommunal borgen avseende finansiering av ny förskola i Skälderviken. Ansökan avser borgen på 20,0 mnkr. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunal borgen till AB Ängelholmslokaler med 20,0 mnkr avseende byggnation av ny förskola i Skälderviken. att uppdra åt kommundirektör och ekonomichef att underteckna borgenshandlingen för kommunens räkning. et expedieras till:

12 KSAU 137 Dnr 2012/311 Antagande av detaljplan för Strövelstorp 4:12, 5:6, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade att godkänna rubricerad plan för granskning. Granskningen är genomförd och redovisas i granskningsutlåtandet. Inom planområdet önskar Ängelholmshem uppföra fyra hyreshus i tre våningar (totalt 48 lägenheter) och Ängelholms kommun vill skapa villatomter i huvudsak i storleksordningen kvadratmeter (ca 39 villatomter). Planförslaget medger utbyggnadsönskemålen och fastställer bevarandet av naturmark inom området. Den närmare regleringen framgår av planförslaget. sunderlag Protokollsutdrag Byggnadsnämnden, 23 april 2013, 69 Tjänsteutlåtande från Stadsarkitektkontoret daterat den 16 april 2013 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelse, illustrationsplan, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Strövelstorp 4:12 och 5:6, Klockaregården, Strövelstorp, Ängelholms kommun et expedieras till:

13 KSAU 138 Dnr 2013/107 Granskning av att förebygga och upptäcka korruption oegentligheter, rapport från kommunrevisorerna Revisionen har antagit en revisionsrapport rörande granskning av att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter samt därefter överlämnat den till kommunstyrelsen för besvarande. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Revisionsrapport Att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att senast utarbeta ett förslag till policy eller riktlinjer mot oegentligheter, att i övrigt notera de åtgärder som vidtagits efter revisionens granskning, att därmed anse revisionsrapporten besvarad. et expedieras till:

14 KSAU 139 Dnr 2012/627 Återremitterat ärende - Ändrade regler vid upphandling från kommunala bolag; justerade bolagsordningar samt reglemente för kommunstyrelsen I många år har kommunerna kämpat för rätten att utan upphandling få avtala med sina helägda bolag om köp av varor och tjänster. Under 2012 har det gällt ett tillfälligt undantag. Från den 1 januari 2013 införs ett generellt undantag från kravet på upphandling. Undantaget gäller dock endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna inom EUrätten (Teckalkriterierna) är uppfyllda. Kriterierna innebär, dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över bolaget som motsvarar den som kommunen har över sina egna förvaltningar, dels att bolaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Kommunledningskontoret har sett över kommunstyrelsens reglemente när det gäller styrningen av kommunala bolag. Kommunledningskontoret har även sett över bolagsordning och ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. Däremot bedöms endast mindre justeringar göras i AB Ängelholmshems bolagsordning och inga ändringar i AB Ängelholmshems ägardirektiv. Underlag för tilldelningsbeslut mellan kommun och AB Ängelholmslokaler har också tagits fram. beslöt 13 mars 2013 att återremittera ärendet till sitt arbetsutskott för översyn av bolagsordningen för AB Ängelholmslokaler, dels 3 där det hänvisas till bolagets ägare, dels 13 där det ställs krav på extra bolagsstämma i vissa ärenden. Kommunledningskontoret bekräftar att hänvisningen i 3 avser ägaren AB Ängelholmshem. Styrningen av AB Ängelholmslokaler går via AB Ängelholmshem som är moderbolag till AB Ängelholmslokaler. Utöver styrning via ägardirektiv kan kommunen ge ombudet för kommunens aktier i AB Ängelholmshem direktiv till bolaget att i sin tur ge direktiv till ombudet för bolagets aktier i dotterbolaget. Listan över ärendet som kräver extra bolagsstämma har justerats så att de punkter som innehöll beloppsgränser tagits bort. Köp eller försäljning av fast egendom eller andra köp, förvärv och upplåtelser kräver därmed extra bolagsstämma om de är av principiell betydelse eller annars av större vikt, oavsett belopp. fortsättning

15 KSAU 139, forts. sunderlag Tjänsteutlåtande 13 maj 2013 av kommunledningskontoret. Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente 3 och 9. Förslag till ändrad bolagsordning för AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem. Underlag för tilldelningsbeslut mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen. Förslag till ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente, bolagsordningar för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler samt ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. att besluta om tilldelning av uppdrag till AB Ängelholmslokaler att äga och/eller förvalta kommunens verksamhetslokaler enligt upprättat förslag. föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att ge ombudet för kommunens aktier i AB Ängelholmshem (moderbolag) direktiv på kommande bolagsstämma rösta för genomförande av detta beslut när det gäller ändring i AB Ängelholmshems bolagsordning. att även ge kommunens ombud i direktiv att se till att AB Ängelholmshem via sitt ombud för aktierna i AB Ängelholmslokaler (dotterbolag) röstar för genomförande av detta beslut när det gäller ändring i AB Ängelholmslokalers bolagsordning och ägardirektiv samt godkännande av tilldelningsbeslut. et expedieras till:

16 KSAU 140 Dnr 2013/3 Återremitterat ärende-uppdrag att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen av AB Ängelholmshem Kommunfullmäktige har i samband med att budgeten antogs beslutat ge följande uppdrag: att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast har behandlat ärendet och då beslutat om återremiss. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ägardialogen förstärks genom att ledningen för AB Ängelholmshem och dess dotterbolag kallas till kommunstyrelsen vid minst två tillfällen per år. Aktiviteterna läggs in i kommunstyrelsens tidplan för 2013, att ägarsamråd inrättas enligt förslaget ovan. Vid detta ska ägaren representeras kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör medan bolaget representeras av styrelseordförande och VD. Vid behov kan även andra adjungeras till mötena. Kommundirektören ansvarar för dagordning och kallelse, att inför årsstämman 2015 i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler i fullmäktige ta upp ärende om val av ny styrelse bestående av fem ledamöter och fem suppleanter med en majoritet av ledamöter från kommunstyrelsen. et expedieras till:

17 KSAU 141 Dnr 2013/231 Överlämning av renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsverksamhet, bl a insamling och transport av hushållsavfall. Kommunen är delägare i Nordvästra Skånes Renhållningsbolag NSR som återvinner, behandlar och tar hand om det borttransporterade avfallet inom Filborna-anläggningen, Helsingborg. Tekniska nämnden föreslår i beslut 18 april att Ängelholms kommun överlämnar sina skyldigheter på avfallsområdet till NSR AB per den 1 januari Överlämnandet följer den modell som Helsingborgs stad använt vid motsvarande överlämning år Nämnden föreslår även justeringar i sitt reglemente och att handlingar tillhörande verksamheten överlämnas till och förvaras av NSR. Helsingborgs stads fullmäktigebeslut har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit överklagandena, men de klagande har gått vidare till kammarrätten som ännu inte avgjort målet. Den kritik klagandena riktat mot beslutet är att verksamheten överlämnats till NSR utan att ha föregåtts av något öppet, annonserat anbudsförfarande. I förvaltningsrättens dom prövas överlämnandet mot reglerna om tjänstekoncession. Ett undantag i lagen om offentlig upphandling ger kommuner rätt att köpa tjänster av sina bolag om huvuddelen av bolagens verksamhet riktar sig till ägarna och ägarna via ägardirektiv och bolagsordning kontrollerar bolaget. Köpa av tjänster från sådant bolag anses då jämställt med interna köp. NSR:s verksamhet riktar sig sedan Helsingborgs överlämnande till 93,4 % till ägarna. Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens förslag är förenligt med lagstiftningen. sunderlag Tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret 15 maj Tekniska nämndens beslut 18 april Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 28 mars Förslag till avtal med NSR om överlämnande av verksamheten. Förslag till ändring i tekniska nämndens reglemente. fortsättning

18 KSAU 141, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens skyldigheter på avfallsområdet överlämnas till NSR AB per den 1 januari 2014 att godkänna upprättat förslag till avtal med NSR om Överlämning av renhållningsverksamheten. att godkänna redovisad justering i tekniska nämndens reglemente i anledning av överlämningen, samt att i enlighet med lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, överlämna allmänna handlingar hänförliga till renhållningsverksamheten till NSR AB att förvaras där under den tid kommunen är ägare i bolaget. et expedieras till:

19 KSAU 142 Dnr 2013/184 Hemställan om ansvarsfrihet för AV Media Skåne AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med 12 medlemmar. Målet med förbundet är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett riktoch högkvalitativt utbud av läromedel. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 10 maj 2013 Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, inkommen den 10 april 2013 Protokoll från den 6 mars 2013, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne med bilagor föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunalförbundet AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för 2012 et expedieras till:

20 KSAU 143 Dnr 2013/172 Hemställan om ansvarsfrihet för Medelpunkten Kommunalförbundet Medelpunkten har i uppdrag att ansvara för sina 10 medlemskommuners hjälpmedelsförsörjning, vilket innebär att kommunerna genom medlemskap överlåtit ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen till Medelpunkten. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat 10 maj 2013 Revisionsberättelse inkommen den 19 april 2013 Granskning av bokslut och årsredovisning 2012, inkommen den 19 april 2013 Årsredovisning 2012, inkommen den 19 april 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2012 et expedieras till:

21 KSAU 144 Dnr 2012/506 Granskning av kontanthantering Kommunfullmäktige har givit kommunledningskontoret i uppdrag att senast analysera effekterna av att upphöra med kontanthantering vid kommunens försäljningsställen. Ekonomerna på respektive förvaltning har i samråd med verksamhetsansvariga gjort en genomgång av effekterna. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad föreslår kommunstyrelsen att kommunledningskontoret under 12 månader ska finansiera kostnaderna för införande av kortläsare i berörda verksamheter, att kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens budget, att därmed anse uppdraget slutredovisat. et expedieras till:

22 KSAU 145 Dnr 2013/138 Överenskommelse med Sveaskog om Rödakors stugan Röda korsets samaritstuga byggdes 1936 i Havsbaden men slogs sönder i en höststorm några år senare. Ett gammalt spruthus i Havsbaden flyttades till stranden och försågs med vatten, el och högtalare. Stugan blev så småningom för liten och har ersatts av en modern samaritstuga vid Råbocka camping. Under senare år har stugan använts av kommunens strandvakter. Rödakors stugan ligger på Sveaskog Förvaltnings AB:s mark (fastigheten Ängelholm Ängelholm 3:137). Ängelholms kommun har i många år ansett sig vara ägare till byggnaden och underhållit denna. Kommunen har inte haft något arrendeavtal med Sveaskog om rätt att ha Rödakors stugan på Sveaskogs mark. Vid genomgång av fastigheter och byggnader inför överlåtelse till AB Ängelholmslokaler har kommunen placerat Rödakors stugan på listan över fastigheter som kommunen behåller för att avveckla/riva inom närtid. Sveaskog Förvaltnings AB är beredda att bekräfta att bolaget har äganderätten och det fulla ansvaret för stugan. Kommunledningskontoret har låtit upprätta en skriftlig överenskommelse med Sveaskog för att tydliggöra ansvaret för byggnaden. sunderlag Tjänsteutlåtande 6 maj Förslag till Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB, innebärande att kommunen avsäger sig äganderätten och ansvaret för Rödakors stugan inom fastigheten Ängelholm 3:137. et expedieras till:

23 KSAU 146 Dnr 2013/77 Yttrande avseende överklagande av Exploateringsavtal för för Rebbelberga 14:3 och 14:4 mm (Biltema) Kommunfullmäktige godkände 25 mars 2013 förslag till exploateringsavtal med Buffin Real Estate Sweden AB avseende fastigheten Ängelholm Rebbelberga 14:3 och 14:4. Avtalet är villkorat av, dels att detaljplan för området vinner laga kraft, dels att fullmäktiges beslut om exploateringsavtalet vinner laga kraft. Lennart Näsström, Ängelholm har överklagat kommunfullmäktiges beslut om exploateringsavtal. Förvaltningsrätten i Skåne har begärt kommunens yttrande över överklagandet senast 14 maj Anstånd har beviljats till den 14 juni Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande där kommunen yrkar att överklagandet avslås. sunderlag Överklagande av Lennart Näsström 17 april Förslag till yttrande av kommunledningskontoret 12 juni föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag et expedieras till:

24 KSAU 147 Dnr 2013/185 Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 miljöbalken för Vejby 213:1 Tekniska kontoret ansöker om dispens från förordnande om strandskydd på fastigheten Vejby 213:1 och S 8 enligt 7 kap 14 miljöbalken, för att reparera och bygga upp nya strandgångar så att de kommer upp över klitterna i Vejbystrand. Som särskilda skäl för ansökan uppges att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses utanför området, och att anläggningarna behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området genom till exempel anpassning för bättre tillgång för funktionshindrade och åtgärder för friluftslivet. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret daterat Bifogad utredning från miljökontoret Karta som visar platserna och ritning föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att reparera och bygga upp nya strandgångar över klitterna på fastigheterna Vejby 213:1 och S 8. Endast den plats som anläggningen kräver får tas i anspråk, samt att översända beslutet till sökanden och Länsstyrelsen et expedieras till:

25 KSAU 148 Dnr 2009/168 Presentation av utformning av Kulturstråket Arkitekterna Christer Malmström och Björn redogör för förslaget till kulturstråk innefattande Stadsbiblioteket, Tingshuset och Kronohäktet. sunderlag Presentation av Arkitektfirman Malmström och Edström, inkommen den 22 maj 2013 beslutar att notera informationen. et expedieras till: Susann Toft

26 KSAU 149 Dnr 2013/21 Tillägg till s delegationsordning Kommunfullmäktige beslöt 25 feb 2013 om fördelning av ansvar och arbetsmiljöuppgifter i Ängelholms kommun. ansvarar för arbetsmiljön inom kommunstyrelsens område och förutsätt fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare till kommundirektören. Kommunfullmäktiges beslut är infört i kommunstyrelsens reglemente. Det som nu är aktuellt är att komplettera kommunstyrelsens delegeringsordning. Kommundirektören får enligt förslaget arbetsmiljöansvar för kommunledningskontoret och fördelar ansvaret vidare. sunderlag Tjänsteutlåtande 6 maj Förslag till tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat förslag om tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning, innebärande att kommunstyrelsens ansvar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmilön följs inom kommunstyrelsens ansvarsområde delegeras till kommundirektören med rätt till vidaredelegering. et expedieras till:

27 KSAU 150 Dnr 2013/214 Försäljning av tomt inom Tofta industriområde, kvarteret Hyveln Peter Möller driver Ugglarps Smide som enskild firma i förhyrda lokaler inom Älvdalens industriområde. Önskan är att skaffa sig egna lokaler i en ägd fastighet. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats för en tomt inom Tofta industriområde i Munka Ljungby. Kontraktet innehåller sedvanliga villkor och försäljningen sker till beslutat markpris. Byggstart är planerad redan i sommar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag till köpekontrakt med Peter Möller. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Peter Möller avseende del av Munka Ljungby 34:6. et expedieras till:

28 KSAU 151 Dnr 2013/224 Samråd - Detaljplan Södrebalj 7:61, förskolan Karikan, Hjärnarp Syftet med planändringen är att tillåta förskoleverksamhet på fasigheten Söndrebalj 7:61. På fastigheten bedrivs sedan 2003 förskoleverksamhet då ett tidsbegränsat bygglov beviljats för verksamheten. Bygglovet förlängdes 2009 och gäller till Det finns önskemål om att fortsätta med verksamheten men det är inte möjligt att få tidsbegränsat bygglov förmer än sammanlagt tio år. För att det ska vara möjligt att bevilja bygglov för fortsatt förskoleverksamhet krävs det att det i detaljplanen läggs till en användningsbestämmelse, som medger detaljplanen förskoleverksamhet på fastigheten. Idag medger detaljplanen endast bostadsändamål. Planändringen avser enbart ändring av tillåten användning av fastigheten. sunderlag Följande handlingar avseende samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Söndrebalj 7:61 Detaljplanebeslut B Detaljplan Fastighetsförteckning Tillägg till plankarta Byggnadsnämndens beslut Tjänsteutlåtande byggnadsnämnden Följebrev ! beslutar att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende ändring av detaljplan för fastigheten Söndrebalj 7:61 et expedieras till: Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Martin Märgelbrink (FP) tjg. ersättare för Charlotte Engblom (FP) Eva-Lena Lindell

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse KS Kallelse Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429,, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Jonas Henriksson, ärende 3, 09:10 Lars Nyander Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Lars Nyander (S) Karl-Otto Rosenqvist (MP)

Lars Nyander (S) Karl-Otto Rosenqvist (MP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-10-23 kl 08:30-11:20 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Lennart Engström (KD) Lars

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 24 februari 2010 kl 13:00 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordf Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Anna Mörée (M), tjg ers för

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00. Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: 49-63 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 3 februari 2010 klockan 13:30 16:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer