Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare Lennart Engström (KD), ersättare Karl-Otto Rosenqvist (MP), ersättare Lars Nyander (S), ersättare Kultur- och fritidsnämndens presidium Charlotte Engblom-Carlsson (FP), förste vice ordförande, 148 Sven Bergenstråhle (S), andre vice ordförande, 148 Lilian Eriksson, kommundirektör Lena Tebring, kommunjurist, Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Jessica Nilsson, kommunikationsansvarig Henrik Sandén, förvaltningssekreterare Susann Toft, allmänkulturchef, 148 Fredrica Haas-Bergendorff, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen, 134 Björn Edström, 148 Christer Malmström, 148 Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Göran Larsson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU 130 Val av justerare Göran Larsson (M) utses att justera protokollet.

4 KSAU 131 Föredragningslistan 130 Val av justerare 131 Föredragningslistan 132 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om placering av badhuset på Scantomten 133 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) m.fl. om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt kan deklarera ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer 134 Uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete 135 Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GCbroar 2012/ / / / Kommunal borgen om förskola i Skälderviken 2013/ Antagande av detaljplan för Strövelstorp 4:12, 5:6, Ängelholms kommun 138 Granskning av att förebygga och upptäcka korruption oegentligheter, rapport från kommunrevisorerna 139 Återremitterat ärende - Ändrade regler vid upphandling från kommunala bolag; justerade bolagsordningar samt reglemente för kommunstyrelsen 140 Återremitterat ärende-uppdrag att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen av AB Ängelholmshem 2012/ / / /3

5 141 Överlämning av renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR 142 Hemställan om ansvarsfrihet för AV Media Skåne 2013/ / Hemställan om ansvarsfrihet för Medelpunkten 2013/ Granskning av kontanthantering 2012/ Överenskommelse med Sveaskog om Rödakors stugan 2013/ Yttrande avseende överklagande av Exploateringsavtal för Rebbelberga 14:3 och 14:4 mm (Biltema) 147 Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 miljöbalken för Vejby 213:1 2013/ / Presentation av utformning av Kulturstråket 2009/ Tillägg till s delegationsordning 2013/ Försäljning av tomt inom Tofta industriområde, kvarteret Hyveln 151 Samråd - Detaljplan Söndrebalj 7:61, förskolan Karikan, Hjärnarp 152 Samråd - Detaljplan, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse för Ollonborren 1, Ängelholms kommun 2013/ / / Utställning - Detaljplan för Ängelholm Magnarp 64:1 2008/ Muntlig avrapportering, införande av Kundtjänst 155 Uppföljning IT-strategi

6 KSAU 132 Dnr 2012/415 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om placering av badhuset på Scantomten BrittMarie Hansson (S) med flera föreslår i partimotion 10 september 2012 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att omgående återuppta detaljplanerarbetet i syfte att bygga det nya badhuset på Scantomten enligt det beslut som togs av kommunfullmäktige Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och kommunledningskontoret. Som svar på remissen har Byggnadsnämnden bekräftat att antagandehandlingar var klara och beslutade av nämnden i september 2009 samt att det inte fanns några kvarstående erinringar. Kommunledningskontoret noterar att kommunfullmäktige den 25 maj 2009, 101, ställde sig principiellt bakom en framräknad investeringsram för nytt badhus inom kvarteret Sockerbruket, detta efter att någon extern finansiär och ägare till badhuset inte stod att finna. Samtidigt lämnades ett uppdrag om upphandling av byggentreprenad och fastighetsteknisk drift samt upphandling av badverksamhet, inklusive underentreprenörer för cafeteria, spa med mera. Tanken var att kommunen själv skulle finansiera byggandet och sedan äga badhuset, men att driften skulle skötas av entreprenörer. I december 2009 kontaktades kommunen av företrädare för Hälsostaden AB med ett erbjudande om samverkan kring byggnation av badhus på sjukhusområdet. Detta skulle medföra att kommunen inte behövde finansiera investeringen i det nya badhuset och kunde istället bli hyresgäst i badhuset. Den 22 mars 2010, 38, beslöt kommunfullmäktige att den fortsatta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut den 25 maj , skulle avbrytas tills vidare. Den 28 juni 2010, 114, beslöt kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal om förvärv av mark inom kvarteret Lasarettet från Hälsostaden i Ängelholm AB för nytt badhus till en köpeskilling om kronor. Den 11 december 2012 beslöt byggnadsnämnden att delegera till stadsarkitekten att besluta om byggnads- och rivningslov på fastigheten Lasarettet 3. Ansökan avser nybyggnad av badhus samt rivning av befintligt bårhus. Stadsarkitekt Pontus Swahn har den 24 april 2013 givit bygglov med stöd av PBL (Plan- och bygglagen) 9:30 och byggnadsnämndens beslut den 11 december 2012, 203. fortsättning

7 KSAU 132, forts. Kommunledningskontoret konstaterar därmed att bygglov har givits för badhus på fastigheten Lasarettet 3. Badhusets placering på fastigheten Lasarettet 3 är således fastställd och det är då inte aktuellt återuppta detaljplanearbetet i syfte att bygga det nya badhuset på Scantomten. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 30 april 2013 om bygg- och rivningslov, daterat den 24 april 2013 Protokollsutdrag BN den 11 december 2012, 203 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 11 december 2012 Byggnadsnämndens beslut 22 januari 2013 med yttrande över motionen. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 11 januari 2013 Motion från BrittMarie Hansson med flera, samtliga (S), daterad den 10 september 2012 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut. Omröstning begärs och ordföranden ställer proposition enligt följande: Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till motionen. Åsa Herbst (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP) och Göran Larsson (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. et expedieras till:

8 KSAU 133 Dnr 2012/442 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) m.fl om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt kan deklarera ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer Karl-Otto Rosenqvist inkom den 18 september med en motion om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt deklarerar ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret 2 maj 2013 Motion från Karl-Otto Rosenqvist inkommen den 18 september 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till intentionerna i motionen att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till frivillig registrering av ekonomiska intressen och uppdrag för förtroendevalda i Ängelholms kommun som ska redovisas senast den 31 december 2013, samt att därmed anse motionen besvarad et expedieras till:

9 KSAU 134 Dnr 2012/637 Uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete Kommunfullmäktige beslöt den 12 november 2012, 222, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete, såsom t.ex. en sammanhållen presentation av samtliga förskolor/skolor på kommunens hemsida. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2013 antagit förvaltningens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag och översänt densamma som svar på uppdraget. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag BUN den 21 mars 2013, 30 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterat den 1 mars 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens svar på kommunfullmäktiges uppdrag från den 12 november 2012, 222, om att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. et expedieras till:

10 KSAU 135 Dnr 2012/633 Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inkluve GC-broar Kommunfullmäktige har beslutat den 12 november att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast den 30 april sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 29 april Protokollsutdrag TN den 21 mars 2013, 17 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars Uppskattade investeringskostnader för broar i Ängelholm den 3 mars Bedömt framtida underhållsbehov för Ängelholms brobestånd med avseende på en 10 årsperiod, Ramböll, den 5 september PM om Pomonabron, Ramböll, den 5 november Tillståndsbedömning, Bro över Rönneån (Järnvägsbron), Ramböll, den 23 januari Protokollsutdrag KF den 12 november 2012, 222 Uppdrag till nämnder. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera att tekniska nämnden har svarat på uppdraget från kommunfullmäktige genom redovisningen av framtagen plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar i Ängelholm, att hänskjuta till tekniska nämnden att omprioritera investeringsbudgeten 2013 för att åtgärda anpassning av räcken på Hamnbron då de är säkerhetsmässigt felkonstruerat enligt dagens normer, samt att överlämna frågan om framtida åtgärder, investeringar och finansiering till budgetberedningen. et expedieras till:

11 KSAU 136 Dnr 2013/199 Kommunal borgen om förskola i Skälderviken AB Ängelholmslokaler har inkommit med en ansökan om kommunal borgen avseende finansiering av ny förskola i Skälderviken. Ansökan avser borgen på 20,0 mnkr. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunal borgen till AB Ängelholmslokaler med 20,0 mnkr avseende byggnation av ny förskola i Skälderviken. att uppdra åt kommundirektör och ekonomichef att underteckna borgenshandlingen för kommunens räkning. et expedieras till:

12 KSAU 137 Dnr 2012/311 Antagande av detaljplan för Strövelstorp 4:12, 5:6, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade att godkänna rubricerad plan för granskning. Granskningen är genomförd och redovisas i granskningsutlåtandet. Inom planområdet önskar Ängelholmshem uppföra fyra hyreshus i tre våningar (totalt 48 lägenheter) och Ängelholms kommun vill skapa villatomter i huvudsak i storleksordningen kvadratmeter (ca 39 villatomter). Planförslaget medger utbyggnadsönskemålen och fastställer bevarandet av naturmark inom området. Den närmare regleringen framgår av planförslaget. sunderlag Protokollsutdrag Byggnadsnämnden, 23 april 2013, 69 Tjänsteutlåtande från Stadsarkitektkontoret daterat den 16 april 2013 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelse, illustrationsplan, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Strövelstorp 4:12 och 5:6, Klockaregården, Strövelstorp, Ängelholms kommun et expedieras till:

13 KSAU 138 Dnr 2013/107 Granskning av att förebygga och upptäcka korruption oegentligheter, rapport från kommunrevisorerna Revisionen har antagit en revisionsrapport rörande granskning av att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter samt därefter överlämnat den till kommunstyrelsen för besvarande. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Revisionsrapport Att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att senast utarbeta ett förslag till policy eller riktlinjer mot oegentligheter, att i övrigt notera de åtgärder som vidtagits efter revisionens granskning, att därmed anse revisionsrapporten besvarad. et expedieras till:

14 KSAU 139 Dnr 2012/627 Återremitterat ärende - Ändrade regler vid upphandling från kommunala bolag; justerade bolagsordningar samt reglemente för kommunstyrelsen I många år har kommunerna kämpat för rätten att utan upphandling få avtala med sina helägda bolag om köp av varor och tjänster. Under 2012 har det gällt ett tillfälligt undantag. Från den 1 januari 2013 införs ett generellt undantag från kravet på upphandling. Undantaget gäller dock endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna inom EUrätten (Teckalkriterierna) är uppfyllda. Kriterierna innebär, dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över bolaget som motsvarar den som kommunen har över sina egna förvaltningar, dels att bolaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Kommunledningskontoret har sett över kommunstyrelsens reglemente när det gäller styrningen av kommunala bolag. Kommunledningskontoret har även sett över bolagsordning och ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. Däremot bedöms endast mindre justeringar göras i AB Ängelholmshems bolagsordning och inga ändringar i AB Ängelholmshems ägardirektiv. Underlag för tilldelningsbeslut mellan kommun och AB Ängelholmslokaler har också tagits fram. beslöt 13 mars 2013 att återremittera ärendet till sitt arbetsutskott för översyn av bolagsordningen för AB Ängelholmslokaler, dels 3 där det hänvisas till bolagets ägare, dels 13 där det ställs krav på extra bolagsstämma i vissa ärenden. Kommunledningskontoret bekräftar att hänvisningen i 3 avser ägaren AB Ängelholmshem. Styrningen av AB Ängelholmslokaler går via AB Ängelholmshem som är moderbolag till AB Ängelholmslokaler. Utöver styrning via ägardirektiv kan kommunen ge ombudet för kommunens aktier i AB Ängelholmshem direktiv till bolaget att i sin tur ge direktiv till ombudet för bolagets aktier i dotterbolaget. Listan över ärendet som kräver extra bolagsstämma har justerats så att de punkter som innehöll beloppsgränser tagits bort. Köp eller försäljning av fast egendom eller andra köp, förvärv och upplåtelser kräver därmed extra bolagsstämma om de är av principiell betydelse eller annars av större vikt, oavsett belopp. fortsättning

15 KSAU 139, forts. sunderlag Tjänsteutlåtande 13 maj 2013 av kommunledningskontoret. Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente 3 och 9. Förslag till ändrad bolagsordning för AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem. Underlag för tilldelningsbeslut mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen. Förslag till ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente, bolagsordningar för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler samt ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. att besluta om tilldelning av uppdrag till AB Ängelholmslokaler att äga och/eller förvalta kommunens verksamhetslokaler enligt upprättat förslag. föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att ge ombudet för kommunens aktier i AB Ängelholmshem (moderbolag) direktiv på kommande bolagsstämma rösta för genomförande av detta beslut när det gäller ändring i AB Ängelholmshems bolagsordning. att även ge kommunens ombud i direktiv att se till att AB Ängelholmshem via sitt ombud för aktierna i AB Ängelholmslokaler (dotterbolag) röstar för genomförande av detta beslut när det gäller ändring i AB Ängelholmslokalers bolagsordning och ägardirektiv samt godkännande av tilldelningsbeslut. et expedieras till:

16 KSAU 140 Dnr 2013/3 Återremitterat ärende-uppdrag att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen av AB Ängelholmshem Kommunfullmäktige har i samband med att budgeten antogs beslutat ge följande uppdrag: att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast har behandlat ärendet och då beslutat om återremiss. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ägardialogen förstärks genom att ledningen för AB Ängelholmshem och dess dotterbolag kallas till kommunstyrelsen vid minst två tillfällen per år. Aktiviteterna läggs in i kommunstyrelsens tidplan för 2013, att ägarsamråd inrättas enligt förslaget ovan. Vid detta ska ägaren representeras kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör medan bolaget representeras av styrelseordförande och VD. Vid behov kan även andra adjungeras till mötena. Kommundirektören ansvarar för dagordning och kallelse, att inför årsstämman 2015 i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler i fullmäktige ta upp ärende om val av ny styrelse bestående av fem ledamöter och fem suppleanter med en majoritet av ledamöter från kommunstyrelsen. et expedieras till:

17 KSAU 141 Dnr 2013/231 Överlämning av renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsverksamhet, bl a insamling och transport av hushållsavfall. Kommunen är delägare i Nordvästra Skånes Renhållningsbolag NSR som återvinner, behandlar och tar hand om det borttransporterade avfallet inom Filborna-anläggningen, Helsingborg. Tekniska nämnden föreslår i beslut 18 april att Ängelholms kommun överlämnar sina skyldigheter på avfallsområdet till NSR AB per den 1 januari Överlämnandet följer den modell som Helsingborgs stad använt vid motsvarande överlämning år Nämnden föreslår även justeringar i sitt reglemente och att handlingar tillhörande verksamheten överlämnas till och förvaras av NSR. Helsingborgs stads fullmäktigebeslut har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit överklagandena, men de klagande har gått vidare till kammarrätten som ännu inte avgjort målet. Den kritik klagandena riktat mot beslutet är att verksamheten överlämnats till NSR utan att ha föregåtts av något öppet, annonserat anbudsförfarande. I förvaltningsrättens dom prövas överlämnandet mot reglerna om tjänstekoncession. Ett undantag i lagen om offentlig upphandling ger kommuner rätt att köpa tjänster av sina bolag om huvuddelen av bolagens verksamhet riktar sig till ägarna och ägarna via ägardirektiv och bolagsordning kontrollerar bolaget. Köpa av tjänster från sådant bolag anses då jämställt med interna köp. NSR:s verksamhet riktar sig sedan Helsingborgs överlämnande till 93,4 % till ägarna. Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens förslag är förenligt med lagstiftningen. sunderlag Tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret 15 maj Tekniska nämndens beslut 18 april Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 28 mars Förslag till avtal med NSR om överlämnande av verksamheten. Förslag till ändring i tekniska nämndens reglemente. fortsättning

18 KSAU 141, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens skyldigheter på avfallsområdet överlämnas till NSR AB per den 1 januari 2014 att godkänna upprättat förslag till avtal med NSR om Överlämning av renhållningsverksamheten. att godkänna redovisad justering i tekniska nämndens reglemente i anledning av överlämningen, samt att i enlighet med lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, överlämna allmänna handlingar hänförliga till renhållningsverksamheten till NSR AB att förvaras där under den tid kommunen är ägare i bolaget. et expedieras till:

19 KSAU 142 Dnr 2013/184 Hemställan om ansvarsfrihet för AV Media Skåne AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med 12 medlemmar. Målet med förbundet är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett riktoch högkvalitativt utbud av läromedel. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 10 maj 2013 Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, inkommen den 10 april 2013 Protokoll från den 6 mars 2013, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne med bilagor föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunalförbundet AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för 2012 et expedieras till:

20 KSAU 143 Dnr 2013/172 Hemställan om ansvarsfrihet för Medelpunkten Kommunalförbundet Medelpunkten har i uppdrag att ansvara för sina 10 medlemskommuners hjälpmedelsförsörjning, vilket innebär att kommunerna genom medlemskap överlåtit ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen till Medelpunkten. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat 10 maj 2013 Revisionsberättelse inkommen den 19 april 2013 Granskning av bokslut och årsredovisning 2012, inkommen den 19 april 2013 Årsredovisning 2012, inkommen den 19 april 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2012 et expedieras till:

21 KSAU 144 Dnr 2012/506 Granskning av kontanthantering Kommunfullmäktige har givit kommunledningskontoret i uppdrag att senast analysera effekterna av att upphöra med kontanthantering vid kommunens försäljningsställen. Ekonomerna på respektive förvaltning har i samråd med verksamhetsansvariga gjort en genomgång av effekterna. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad föreslår kommunstyrelsen att kommunledningskontoret under 12 månader ska finansiera kostnaderna för införande av kortläsare i berörda verksamheter, att kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens budget, att därmed anse uppdraget slutredovisat. et expedieras till:

22 KSAU 145 Dnr 2013/138 Överenskommelse med Sveaskog om Rödakors stugan Röda korsets samaritstuga byggdes 1936 i Havsbaden men slogs sönder i en höststorm några år senare. Ett gammalt spruthus i Havsbaden flyttades till stranden och försågs med vatten, el och högtalare. Stugan blev så småningom för liten och har ersatts av en modern samaritstuga vid Råbocka camping. Under senare år har stugan använts av kommunens strandvakter. Rödakors stugan ligger på Sveaskog Förvaltnings AB:s mark (fastigheten Ängelholm Ängelholm 3:137). Ängelholms kommun har i många år ansett sig vara ägare till byggnaden och underhållit denna. Kommunen har inte haft något arrendeavtal med Sveaskog om rätt att ha Rödakors stugan på Sveaskogs mark. Vid genomgång av fastigheter och byggnader inför överlåtelse till AB Ängelholmslokaler har kommunen placerat Rödakors stugan på listan över fastigheter som kommunen behåller för att avveckla/riva inom närtid. Sveaskog Förvaltnings AB är beredda att bekräfta att bolaget har äganderätten och det fulla ansvaret för stugan. Kommunledningskontoret har låtit upprätta en skriftlig överenskommelse med Sveaskog för att tydliggöra ansvaret för byggnaden. sunderlag Tjänsteutlåtande 6 maj Förslag till Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB, innebärande att kommunen avsäger sig äganderätten och ansvaret för Rödakors stugan inom fastigheten Ängelholm 3:137. et expedieras till:

23 KSAU 146 Dnr 2013/77 Yttrande avseende överklagande av Exploateringsavtal för för Rebbelberga 14:3 och 14:4 mm (Biltema) Kommunfullmäktige godkände 25 mars 2013 förslag till exploateringsavtal med Buffin Real Estate Sweden AB avseende fastigheten Ängelholm Rebbelberga 14:3 och 14:4. Avtalet är villkorat av, dels att detaljplan för området vinner laga kraft, dels att fullmäktiges beslut om exploateringsavtalet vinner laga kraft. Lennart Näsström, Ängelholm har överklagat kommunfullmäktiges beslut om exploateringsavtal. Förvaltningsrätten i Skåne har begärt kommunens yttrande över överklagandet senast 14 maj Anstånd har beviljats till den 14 juni Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande där kommunen yrkar att överklagandet avslås. sunderlag Överklagande av Lennart Näsström 17 april Förslag till yttrande av kommunledningskontoret 12 juni föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag et expedieras till:

24 KSAU 147 Dnr 2013/185 Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 miljöbalken för Vejby 213:1 Tekniska kontoret ansöker om dispens från förordnande om strandskydd på fastigheten Vejby 213:1 och S 8 enligt 7 kap 14 miljöbalken, för att reparera och bygga upp nya strandgångar så att de kommer upp över klitterna i Vejbystrand. Som särskilda skäl för ansökan uppges att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses utanför området, och att anläggningarna behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området genom till exempel anpassning för bättre tillgång för funktionshindrade och åtgärder för friluftslivet. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret daterat Bifogad utredning från miljökontoret Karta som visar platserna och ritning föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att reparera och bygga upp nya strandgångar över klitterna på fastigheterna Vejby 213:1 och S 8. Endast den plats som anläggningen kräver får tas i anspråk, samt att översända beslutet till sökanden och Länsstyrelsen et expedieras till:

25 KSAU 148 Dnr 2009/168 Presentation av utformning av Kulturstråket Arkitekterna Christer Malmström och Björn redogör för förslaget till kulturstråk innefattande Stadsbiblioteket, Tingshuset och Kronohäktet. sunderlag Presentation av Arkitektfirman Malmström och Edström, inkommen den 22 maj 2013 beslutar att notera informationen. et expedieras till: Susann Toft

26 KSAU 149 Dnr 2013/21 Tillägg till s delegationsordning Kommunfullmäktige beslöt 25 feb 2013 om fördelning av ansvar och arbetsmiljöuppgifter i Ängelholms kommun. ansvarar för arbetsmiljön inom kommunstyrelsens område och förutsätt fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare till kommundirektören. Kommunfullmäktiges beslut är infört i kommunstyrelsens reglemente. Det som nu är aktuellt är att komplettera kommunstyrelsens delegeringsordning. Kommundirektören får enligt förslaget arbetsmiljöansvar för kommunledningskontoret och fördelar ansvaret vidare. sunderlag Tjänsteutlåtande 6 maj Förslag till tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat förslag om tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning, innebärande att kommunstyrelsens ansvar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmilön följs inom kommunstyrelsens ansvarsområde delegeras till kommundirektören med rätt till vidaredelegering. et expedieras till:

27 KSAU 150 Dnr 2013/214 Försäljning av tomt inom Tofta industriområde, kvarteret Hyveln Peter Möller driver Ugglarps Smide som enskild firma i förhyrda lokaler inom Älvdalens industriområde. Önskan är att skaffa sig egna lokaler i en ägd fastighet. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats för en tomt inom Tofta industriområde i Munka Ljungby. Kontraktet innehåller sedvanliga villkor och försäljningen sker till beslutat markpris. Byggstart är planerad redan i sommar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag till köpekontrakt med Peter Möller. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Peter Möller avseende del av Munka Ljungby 34:6. et expedieras till:

28 KSAU 151 Dnr 2013/224 Samråd - Detaljplan Södrebalj 7:61, förskolan Karikan, Hjärnarp Syftet med planändringen är att tillåta förskoleverksamhet på fasigheten Söndrebalj 7:61. På fastigheten bedrivs sedan 2003 förskoleverksamhet då ett tidsbegränsat bygglov beviljats för verksamheten. Bygglovet förlängdes 2009 och gäller till Det finns önskemål om att fortsätta med verksamheten men det är inte möjligt att få tidsbegränsat bygglov förmer än sammanlagt tio år. För att det ska vara möjligt att bevilja bygglov för fortsatt förskoleverksamhet krävs det att det i detaljplanen läggs till en användningsbestämmelse, som medger detaljplanen förskoleverksamhet på fastigheten. Idag medger detaljplanen endast bostadsändamål. Planändringen avser enbart ändring av tillåten användning av fastigheten. sunderlag Följande handlingar avseende samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Söndrebalj 7:61 Detaljplanebeslut B Detaljplan Fastighetsförteckning Tillägg till plankarta Byggnadsnämndens beslut Tjänsteutlåtande byggnadsnämnden Följebrev ! beslutar att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende ändring av detaljplan för fastigheten Söndrebalj 7:61 et expedieras till: Byggnadsnämnden

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, hörsalen och sammanträdesrummet, 2013-06-12 kl 09:00-12:10 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Lennart Nilsson (C) tjg ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson.

Byggnadsnämnden. Utses att justera: Christer Jönsson och Lars Carlsson Paragrafer: 61-77. Sekreterare. Ordförande. Carl-Gustaf Gudmundsson. 1 Plats och tid: Rum 429 i Stadshuset, 2013-04-23 kl 13:15-16:45 ande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Christer Jönsson (M) Per Skantz (M) Sven Aidemark (FP) Sven Sollenbring (KD) Kjell Erixon (MP) Lars Carlsson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00

Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, , kl. 16: Mötet ajournerades till , kl 16:30-18:00 Plats och tid: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grön, 2014-09-29, kl. 16:30-17-45 Mötet ajournerades till 2014-10-06 2014-10-06, kl 16:30-18:00 ande: Christer Örning (M) ordf Christer Hansson (S)2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30. Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-11-23 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer:

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Utses att justera: Liss Böcker Paragrafer: 1 Plats och tid: 429, 2012-06-13 kl 08:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (KD) Karl-Otto

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-01-15, kl 13:15-15:30 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark (FP)

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) Paragrafer:

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Utses att justera: Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) Paragrafer: 1 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-06-24 kl 19:00 22:30 ande: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses att justera: Robin

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ängelholms kommun, Kommunstyrelsens personalutskott 52 Plats och tid Stadshuset, Ängelholm, personalchefens tjänsterum kl 13.15 16.15 Beslutande Bo Lager (m) Bengt Sävström (s) Esa Jääskeläinen (m) Eva Kullenberg (fp) Lennart Nilsson (c) Övriga närvarande

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00

Valnämnden. Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 Plats och tid: Stadhuset, sammanträdesrum Grön, 2014-02-25, kl. 16:00 ande: Hans Hammargren (FP) Bo Lager (M) Lars-Olle Tuvesson (S) Gunilla Lindström (M) Lars Linde (C) Bertil Burström (KD) Bengt Sävström

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP) tjg ers för A Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 9.00-10.15, 10.30-11.00 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Håkan Larsson (MP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén

Bernt Franzén. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Bernt Franzén Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 14.00 15.11, 15.14-17.00 1 (19) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer