Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)"

Transkript

1 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare Lennart Engström (KD), ersättare Karl-Otto Rosenqvist (MP), ersättare Lars Nyander (S), ersättare Kultur- och fritidsnämndens presidium Charlotte Engblom-Carlsson (FP), förste vice ordförande, 148 Sven Bergenstråhle (S), andre vice ordförande, 148 Lilian Eriksson, kommundirektör Lena Tebring, kommunjurist, Stefan Marthinsson, ekonomichef Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Jessica Nilsson, kommunikationsansvarig Henrik Sandén, förvaltningssekreterare Susann Toft, allmänkulturchef, 148 Fredrica Haas-Bergendorff, utvecklingsledare barn- och utbildningsförvaltningen, 134 Björn Edström, 148 Christer Malmström, 148 Utses att justera: Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Mats Ulfwinger _ Åsa Herbst _ Göran Larsson

2 2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten Underskrift Mats Ulfwinger

3 KSAU 130 Val av justerare Göran Larsson (M) utses att justera protokollet.

4 KSAU 131 Föredragningslistan 130 Val av justerare 131 Föredragningslistan 132 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om placering av badhuset på Scantomten 133 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) m.fl. om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt kan deklarera ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer 134 Uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete 135 Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GCbroar 2012/ / / / Kommunal borgen om förskola i Skälderviken 2013/ Antagande av detaljplan för Strövelstorp 4:12, 5:6, Ängelholms kommun 138 Granskning av att förebygga och upptäcka korruption oegentligheter, rapport från kommunrevisorerna 139 Återremitterat ärende - Ändrade regler vid upphandling från kommunala bolag; justerade bolagsordningar samt reglemente för kommunstyrelsen 140 Återremitterat ärende-uppdrag att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen av AB Ängelholmshem 2012/ / / /3

5 141 Överlämning av renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR 142 Hemställan om ansvarsfrihet för AV Media Skåne 2013/ / Hemställan om ansvarsfrihet för Medelpunkten 2013/ Granskning av kontanthantering 2012/ Överenskommelse med Sveaskog om Rödakors stugan 2013/ Yttrande avseende överklagande av Exploateringsavtal för Rebbelberga 14:3 och 14:4 mm (Biltema) 147 Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 miljöbalken för Vejby 213:1 2013/ / Presentation av utformning av Kulturstråket 2009/ Tillägg till s delegationsordning 2013/ Försäljning av tomt inom Tofta industriområde, kvarteret Hyveln 151 Samråd - Detaljplan Söndrebalj 7:61, förskolan Karikan, Hjärnarp 152 Samråd - Detaljplan, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse för Ollonborren 1, Ängelholms kommun 2013/ / / Utställning - Detaljplan för Ängelholm Magnarp 64:1 2008/ Muntlig avrapportering, införande av Kundtjänst 155 Uppföljning IT-strategi

6 KSAU 132 Dnr 2012/415 Motion från BrittMarie Hansson (S) m.fl. om placering av badhuset på Scantomten BrittMarie Hansson (S) med flera föreslår i partimotion 10 september 2012 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att omgående återuppta detaljplanerarbetet i syfte att bygga det nya badhuset på Scantomten enligt det beslut som togs av kommunfullmäktige Motionen har remitterats till byggnadsnämnden och kommunledningskontoret. Som svar på remissen har Byggnadsnämnden bekräftat att antagandehandlingar var klara och beslutade av nämnden i september 2009 samt att det inte fanns några kvarstående erinringar. Kommunledningskontoret noterar att kommunfullmäktige den 25 maj 2009, 101, ställde sig principiellt bakom en framräknad investeringsram för nytt badhus inom kvarteret Sockerbruket, detta efter att någon extern finansiär och ägare till badhuset inte stod att finna. Samtidigt lämnades ett uppdrag om upphandling av byggentreprenad och fastighetsteknisk drift samt upphandling av badverksamhet, inklusive underentreprenörer för cafeteria, spa med mera. Tanken var att kommunen själv skulle finansiera byggandet och sedan äga badhuset, men att driften skulle skötas av entreprenörer. I december 2009 kontaktades kommunen av företrädare för Hälsostaden AB med ett erbjudande om samverkan kring byggnation av badhus på sjukhusområdet. Detta skulle medföra att kommunen inte behövde finansiera investeringen i det nya badhuset och kunde istället bli hyresgäst i badhuset. Den 22 mars 2010, 38, beslöt kommunfullmäktige att den fortsatta verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut den 25 maj , skulle avbrytas tills vidare. Den 28 juni 2010, 114, beslöt kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal om förvärv av mark inom kvarteret Lasarettet från Hälsostaden i Ängelholm AB för nytt badhus till en köpeskilling om kronor. Den 11 december 2012 beslöt byggnadsnämnden att delegera till stadsarkitekten att besluta om byggnads- och rivningslov på fastigheten Lasarettet 3. Ansökan avser nybyggnad av badhus samt rivning av befintligt bårhus. Stadsarkitekt Pontus Swahn har den 24 april 2013 givit bygglov med stöd av PBL (Plan- och bygglagen) 9:30 och byggnadsnämndens beslut den 11 december 2012, 203. fortsättning

7 KSAU 132, forts. Kommunledningskontoret konstaterar därmed att bygglov har givits för badhus på fastigheten Lasarettet 3. Badhusets placering på fastigheten Lasarettet 3 är således fastställd och det är då inte aktuellt återuppta detaljplanearbetet i syfte att bygga det nya badhuset på Scantomten. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 30 april 2013 om bygg- och rivningslov, daterat den 24 april 2013 Protokollsutdrag BN den 11 december 2012, 203 Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 11 december 2012 Byggnadsnämndens beslut 22 januari 2013 med yttrande över motionen. Tjänsteutlåtande från stadsarkitektkontoret, daterat den 11 januari 2013 Motion från BrittMarie Hansson med flera, samtliga (S), daterad den 10 september 2012 Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till motionen. Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut och dels bifall till motionen. Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag till beslut. Omröstning begärs och ordföranden ställer proposition enligt följande: Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. Nej-röst för bifall till motionen. Åsa Herbst (M), Liss Böcker (C), Eva Kullenberg (FP) och Göran Larsson (M) röstar ja. BrittMarie Hansson (S) röstar nej. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservation BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. et expedieras till:

8 KSAU 133 Dnr 2012/442 Motion från Karl-Otto Rosenqvist (MP) m.fl om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt kan deklarera ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer Karl-Otto Rosenqvist inkom den 18 september med en motion om att förtroendevalda i Ängelholms kommun frivilligt deklarerar ekonomiska intressen och uppdrag i styrelser och organisationer. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret 2 maj 2013 Motion från Karl-Otto Rosenqvist inkommen den 18 september 2012 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ställa sig positiv till intentionerna i motionen att uppdra till kommunledningskontoret att ta fram förslag till frivillig registrering av ekonomiska intressen och uppdrag för förtroendevalda i Ängelholms kommun som ska redovisas senast den 31 december 2013, samt att därmed anse motionen besvarad et expedieras till:

9 KSAU 134 Dnr 2012/637 Uppdrag från kommunfullmäktige till barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete Kommunfullmäktige beslöt den 12 november 2012, 222, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete, såsom t.ex. en sammanhållen presentation av samtliga förskolor/skolor på kommunens hemsida. Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2013 antagit förvaltningens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag och översänt densamma som svar på uppdraget. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 11 april 2013 Protokollsutdrag BUN den 21 mars 2013, 30 Tjänsteutlåtande från barn- och utbildningsförvaltningen, daterat den 1 mars 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens svar på kommunfullmäktiges uppdrag från den 12 november 2012, 222, om att redovisa hur man involverar fristående förskolor och skolor i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. et expedieras till:

10 KSAU 135 Dnr 2012/633 Uppdrag från kommunfullmäktige att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inkluve GC-broar Kommunfullmäktige har beslutat den 12 november att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar. Uppdraget skall återrapporteras senast den 30 april sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret, daterat den 29 april Protokollsutdrag TN den 21 mars 2013, 17 Tekniska kontorets tjänsteskrivelse den 13 mars Uppskattade investeringskostnader för broar i Ängelholm den 3 mars Bedömt framtida underhållsbehov för Ängelholms brobestånd med avseende på en 10 årsperiod, Ramböll, den 5 september PM om Pomonabron, Ramböll, den 5 november Tillståndsbedömning, Bro över Rönneån (Järnvägsbron), Ramböll, den 23 januari Protokollsutdrag KF den 12 november 2012, 222 Uppdrag till nämnder. Yrkanden Liss Böcker (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera att tekniska nämnden har svarat på uppdraget från kommunfullmäktige genom redovisningen av framtagen plan för upprustning och förnyelse av broar inklusive GC-broar i Ängelholm, att hänskjuta till tekniska nämnden att omprioritera investeringsbudgeten 2013 för att åtgärda anpassning av räcken på Hamnbron då de är säkerhetsmässigt felkonstruerat enligt dagens normer, samt att överlämna frågan om framtida åtgärder, investeringar och finansiering till budgetberedningen. et expedieras till:

11 KSAU 136 Dnr 2013/199 Kommunal borgen om förskola i Skälderviken AB Ängelholmslokaler har inkommit med en ansökan om kommunal borgen avseende finansiering av ny förskola i Skälderviken. Ansökan avser borgen på 20,0 mnkr. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Yrkanden Göran Larsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja kommunal borgen till AB Ängelholmslokaler med 20,0 mnkr avseende byggnation av ny förskola i Skälderviken. att uppdra åt kommundirektör och ekonomichef att underteckna borgenshandlingen för kommunens räkning. et expedieras till:

12 KSAU 137 Dnr 2012/311 Antagande av detaljplan för Strövelstorp 4:12, 5:6, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade att godkänna rubricerad plan för granskning. Granskningen är genomförd och redovisas i granskningsutlåtandet. Inom planområdet önskar Ängelholmshem uppföra fyra hyreshus i tre våningar (totalt 48 lägenheter) och Ängelholms kommun vill skapa villatomter i huvudsak i storleksordningen kvadratmeter (ca 39 villatomter). Planförslaget medger utbyggnadsönskemålen och fastställer bevarandet av naturmark inom området. Den närmare regleringen framgår av planförslaget. sunderlag Protokollsutdrag Byggnadsnämnden, 23 april 2013, 69 Tjänsteutlåtande från Stadsarkitektkontoret daterat den 16 april 2013 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelse, illustrationsplan, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Strövelstorp 4:12 och 5:6, Klockaregården, Strövelstorp, Ängelholms kommun et expedieras till:

13 KSAU 138 Dnr 2013/107 Granskning av att förebygga och upptäcka korruption oegentligheter, rapport från kommunrevisorerna Revisionen har antagit en revisionsrapport rörande granskning av att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter samt därefter överlämnat den till kommunstyrelsen för besvarande. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Revisionsrapport Att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunledningskontoret att senast utarbeta ett förslag till policy eller riktlinjer mot oegentligheter, att i övrigt notera de åtgärder som vidtagits efter revisionens granskning, att därmed anse revisionsrapporten besvarad. et expedieras till:

14 KSAU 139 Dnr 2012/627 Återremitterat ärende - Ändrade regler vid upphandling från kommunala bolag; justerade bolagsordningar samt reglemente för kommunstyrelsen I många år har kommunerna kämpat för rätten att utan upphandling få avtala med sina helägda bolag om köp av varor och tjänster. Under 2012 har det gällt ett tillfälligt undantag. Från den 1 januari 2013 införs ett generellt undantag från kravet på upphandling. Undantaget gäller dock endast under förutsättning att kontroll- och verksamhetskriterierna inom EUrätten (Teckalkriterierna) är uppfyllda. Kriterierna innebär, dels att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över bolaget som motsvarar den som kommunen har över sina egna förvaltningar, dels att bolaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den. Kommunledningskontoret har sett över kommunstyrelsens reglemente när det gäller styrningen av kommunala bolag. Kommunledningskontoret har även sett över bolagsordning och ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. Däremot bedöms endast mindre justeringar göras i AB Ängelholmshems bolagsordning och inga ändringar i AB Ängelholmshems ägardirektiv. Underlag för tilldelningsbeslut mellan kommun och AB Ängelholmslokaler har också tagits fram. beslöt 13 mars 2013 att återremittera ärendet till sitt arbetsutskott för översyn av bolagsordningen för AB Ängelholmslokaler, dels 3 där det hänvisas till bolagets ägare, dels 13 där det ställs krav på extra bolagsstämma i vissa ärenden. Kommunledningskontoret bekräftar att hänvisningen i 3 avser ägaren AB Ängelholmshem. Styrningen av AB Ängelholmslokaler går via AB Ängelholmshem som är moderbolag till AB Ängelholmslokaler. Utöver styrning via ägardirektiv kan kommunen ge ombudet för kommunens aktier i AB Ängelholmshem direktiv till bolaget att i sin tur ge direktiv till ombudet för bolagets aktier i dotterbolaget. Listan över ärendet som kräver extra bolagsstämma har justerats så att de punkter som innehöll beloppsgränser tagits bort. Köp eller försäljning av fast egendom eller andra köp, förvärv och upplåtelser kräver därmed extra bolagsstämma om de är av principiell betydelse eller annars av större vikt, oavsett belopp. fortsättning

15 KSAU 139, forts. sunderlag Tjänsteutlåtande 13 maj 2013 av kommunledningskontoret. Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente 3 och 9. Förslag till ändrad bolagsordning för AB Ängelholmslokaler och AB Ängelholmshem. Underlag för tilldelningsbeslut mellan AB Ängelholmslokaler och kommunen. Förslag till ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta föreslagna ändringar i kommunstyrelsens reglemente, bolagsordningar för AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler samt ägardirektiv för AB Ängelholmslokaler. att besluta om tilldelning av uppdrag till AB Ängelholmslokaler att äga och/eller förvalta kommunens verksamhetslokaler enligt upprättat förslag. föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del att ge ombudet för kommunens aktier i AB Ängelholmshem (moderbolag) direktiv på kommande bolagsstämma rösta för genomförande av detta beslut när det gäller ändring i AB Ängelholmshems bolagsordning. att även ge kommunens ombud i direktiv att se till att AB Ängelholmshem via sitt ombud för aktierna i AB Ängelholmslokaler (dotterbolag) röstar för genomförande av detta beslut när det gäller ändring i AB Ängelholmslokalers bolagsordning och ägardirektiv samt godkännande av tilldelningsbeslut. et expedieras till:

16 KSAU 140 Dnr 2013/3 Återremitterat ärende-uppdrag att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen av AB Ängelholmshem Kommunfullmäktige har i samband med att budgeten antogs beslutat ge följande uppdrag: att uppdrag lämnas åt kommunstyrelsen att se över och lämna förslag till förbättringar av ägarstyrningen avseende AB Ängelholmshem och dess dotterbolag. Uppdraget skall återrapporteras till kommunstyrelsen senast har behandlat ärendet och då beslutat om återremiss. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Yrkanden BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ägardialogen förstärks genom att ledningen för AB Ängelholmshem och dess dotterbolag kallas till kommunstyrelsen vid minst två tillfällen per år. Aktiviteterna läggs in i kommunstyrelsens tidplan för 2013, att ägarsamråd inrättas enligt förslaget ovan. Vid detta ska ägaren representeras kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör medan bolaget representeras av styrelseordförande och VD. Vid behov kan även andra adjungeras till mötena. Kommundirektören ansvarar för dagordning och kallelse, att inför årsstämman 2015 i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler i fullmäktige ta upp ärende om val av ny styrelse bestående av fem ledamöter och fem suppleanter med en majoritet av ledamöter från kommunstyrelsen. et expedieras till:

17 KSAU 141 Dnr 2013/231 Överlämning av renhållningsverksamheten till Nordvästra Skånes Renhållnings AB, NSR Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsverksamhet, bl a insamling och transport av hushållsavfall. Kommunen är delägare i Nordvästra Skånes Renhållningsbolag NSR som återvinner, behandlar och tar hand om det borttransporterade avfallet inom Filborna-anläggningen, Helsingborg. Tekniska nämnden föreslår i beslut 18 april att Ängelholms kommun överlämnar sina skyldigheter på avfallsområdet till NSR AB per den 1 januari Överlämnandet följer den modell som Helsingborgs stad använt vid motsvarande överlämning år Nämnden föreslår även justeringar i sitt reglemente och att handlingar tillhörande verksamheten överlämnas till och förvaras av NSR. Helsingborgs stads fullmäktigebeslut har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit överklagandena, men de klagande har gått vidare till kammarrätten som ännu inte avgjort målet. Den kritik klagandena riktat mot beslutet är att verksamheten överlämnats till NSR utan att ha föregåtts av något öppet, annonserat anbudsförfarande. I förvaltningsrättens dom prövas överlämnandet mot reglerna om tjänstekoncession. Ett undantag i lagen om offentlig upphandling ger kommuner rätt att köpa tjänster av sina bolag om huvuddelen av bolagens verksamhet riktar sig till ägarna och ägarna via ägardirektiv och bolagsordning kontrollerar bolaget. Köpa av tjänster från sådant bolag anses då jämställt med interna köp. NSR:s verksamhet riktar sig sedan Helsingborgs överlämnande till 93,4 % till ägarna. Kommunledningskontoret bedömer att tekniska nämndens förslag är förenligt med lagstiftningen. sunderlag Tjänsteskrivelse av kommunledningskontoret 15 maj Tekniska nämndens beslut 18 april Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 28 mars Förslag till avtal med NSR om överlämnande av verksamheten. Förslag till ändring i tekniska nämndens reglemente. fortsättning

18 KSAU 141, forts. föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens skyldigheter på avfallsområdet överlämnas till NSR AB per den 1 januari 2014 att godkänna upprättat förslag till avtal med NSR om Överlämning av renhållningsverksamheten. att godkänna redovisad justering i tekniska nämndens reglemente i anledning av överlämningen, samt att i enlighet med lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, överlämna allmänna handlingar hänförliga till renhållningsverksamheten till NSR AB att förvaras där under den tid kommunen är ägare i bolaget. et expedieras till:

19 KSAU 142 Dnr 2013/184 Hemställan om ansvarsfrihet för AV Media Skåne AV Media Skåne drivs som ett kommunalförbund med 12 medlemmar. Målet med förbundet är att ge alla pedagoger och elever inom verksamhetsregionen en likartad möjlighet till ett riktoch högkvalitativt utbud av läromedel. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat den 10 maj 2013 Hemställan från AV Media Skåne om ansvarsfrihet, inkommen den 10 april 2013 Protokoll från den 6 mars 2013, Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne med bilagor föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge Kommunalförbundet AV Media Skånes direktion ansvarsfrihet för 2012 et expedieras till:

20 KSAU 143 Dnr 2013/172 Hemställan om ansvarsfrihet för Medelpunkten Kommunalförbundet Medelpunkten har i uppdrag att ansvara för sina 10 medlemskommuners hjälpmedelsförsörjning, vilket innebär att kommunerna genom medlemskap överlåtit ansvaret för hjälpmedelsförsörjningen till Medelpunkten. sunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret daterat 10 maj 2013 Revisionsberättelse inkommen den 19 april 2013 Granskning av bokslut och årsredovisning 2012, inkommen den 19 april 2013 Årsredovisning 2012, inkommen den 19 april 2013 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunalförbundet Medelpunktens direktion ansvarsfrihet för 2012 et expedieras till:

21 KSAU 144 Dnr 2012/506 Granskning av kontanthantering Kommunfullmäktige har givit kommunledningskontoret i uppdrag att senast analysera effekterna av att upphöra med kontanthantering vid kommunens försäljningsställen. Ekonomerna på respektive förvaltning har i samråd med verksamhetsansvariga gjort en genomgång av effekterna. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad föreslår kommunstyrelsen att kommunledningskontoret under 12 månader ska finansiera kostnaderna för införande av kortläsare i berörda verksamheter, att kostnaderna finansieras inom kommunstyrelsens budget, att därmed anse uppdraget slutredovisat. et expedieras till:

22 KSAU 145 Dnr 2013/138 Överenskommelse med Sveaskog om Rödakors stugan Röda korsets samaritstuga byggdes 1936 i Havsbaden men slogs sönder i en höststorm några år senare. Ett gammalt spruthus i Havsbaden flyttades till stranden och försågs med vatten, el och högtalare. Stugan blev så småningom för liten och har ersatts av en modern samaritstuga vid Råbocka camping. Under senare år har stugan använts av kommunens strandvakter. Rödakors stugan ligger på Sveaskog Förvaltnings AB:s mark (fastigheten Ängelholm Ängelholm 3:137). Ängelholms kommun har i många år ansett sig vara ägare till byggnaden och underhållit denna. Kommunen har inte haft något arrendeavtal med Sveaskog om rätt att ha Rödakors stugan på Sveaskogs mark. Vid genomgång av fastigheter och byggnader inför överlåtelse till AB Ängelholmslokaler har kommunen placerat Rödakors stugan på listan över fastigheter som kommunen behåller för att avveckla/riva inom närtid. Sveaskog Förvaltnings AB är beredda att bekräfta att bolaget har äganderätten och det fulla ansvaret för stugan. Kommunledningskontoret har låtit upprätta en skriftlig överenskommelse med Sveaskog för att tydliggöra ansvaret för byggnaden. sunderlag Tjänsteutlåtande 6 maj Förslag till Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna i ärendet redovisad Överenskommelse med Sveaskog Förvaltnings AB, innebärande att kommunen avsäger sig äganderätten och ansvaret för Rödakors stugan inom fastigheten Ängelholm 3:137. et expedieras till:

23 KSAU 146 Dnr 2013/77 Yttrande avseende överklagande av Exploateringsavtal för för Rebbelberga 14:3 och 14:4 mm (Biltema) Kommunfullmäktige godkände 25 mars 2013 förslag till exploateringsavtal med Buffin Real Estate Sweden AB avseende fastigheten Ängelholm Rebbelberga 14:3 och 14:4. Avtalet är villkorat av, dels att detaljplan för området vinner laga kraft, dels att fullmäktiges beslut om exploateringsavtalet vinner laga kraft. Lennart Näsström, Ängelholm har överklagat kommunfullmäktiges beslut om exploateringsavtal. Förvaltningsrätten i Skåne har begärt kommunens yttrande över överklagandet senast 14 maj Anstånd har beviljats till den 14 juni Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande där kommunen yrkar att överklagandet avslås. sunderlag Överklagande av Lennart Näsström 17 april Förslag till yttrande av kommunledningskontoret 12 juni föreslår kommunstyrelsen besluta att yttra sig till förvaltningsrätten enligt upprättat förslag et expedieras till:

24 KSAU 147 Dnr 2013/185 Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap 18 miljöbalken för Vejby 213:1 Tekniska kontoret ansöker om dispens från förordnande om strandskydd på fastigheten Vejby 213:1 och S 8 enligt 7 kap 14 miljöbalken, för att reparera och bygga upp nya strandgångar så att de kommer upp över klitterna i Vejbystrand. Som särskilda skäl för ansökan uppges att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och inte kan tillgodoses utanför området, och att anläggningarna behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området genom till exempel anpassning för bättre tillgång för funktionshindrade och åtgärder för friluftslivet. sunderlag Tjänsteutlåtande från miljökontoret daterat Bifogad utredning från miljökontoret Karta som visar platserna och ritning föreslår kommunstyrelsen besluta att meddela dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b miljöbalken om strandskydd för att reparera och bygga upp nya strandgångar över klitterna på fastigheterna Vejby 213:1 och S 8. Endast den plats som anläggningen kräver får tas i anspråk, samt att översända beslutet till sökanden och Länsstyrelsen et expedieras till:

25 KSAU 148 Dnr 2009/168 Presentation av utformning av Kulturstråket Arkitekterna Christer Malmström och Björn redogör för förslaget till kulturstråk innefattande Stadsbiblioteket, Tingshuset och Kronohäktet. sunderlag Presentation av Arkitektfirman Malmström och Edström, inkommen den 22 maj 2013 beslutar att notera informationen. et expedieras till: Susann Toft

26 KSAU 149 Dnr 2013/21 Tillägg till s delegationsordning Kommunfullmäktige beslöt 25 feb 2013 om fördelning av ansvar och arbetsmiljöuppgifter i Ängelholms kommun. ansvarar för arbetsmiljön inom kommunstyrelsens område och förutsätt fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare till kommundirektören. Kommunfullmäktiges beslut är infört i kommunstyrelsens reglemente. Det som nu är aktuellt är att komplettera kommunstyrelsens delegeringsordning. Kommundirektören får enligt förslaget arbetsmiljöansvar för kommunledningskontoret och fördelar ansvaret vidare. sunderlag Tjänsteutlåtande 6 maj Förslag till tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna redovisat förslag om tillägg till kommunstyrelsens delegeringsordning, innebärande att kommunstyrelsens ansvar för att arbetsmiljölagen och föreskrifter för arbetsmilön följs inom kommunstyrelsens ansvarsområde delegeras till kommundirektören med rätt till vidaredelegering. et expedieras till:

27 KSAU 150 Dnr 2013/214 Försäljning av tomt inom Tofta industriområde, kvarteret Hyveln Peter Möller driver Ugglarps Smide som enskild firma i förhyrda lokaler inom Älvdalens industriområde. Önskan är att skaffa sig egna lokaler i en ägd fastighet. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats för en tomt inom Tofta industriområde i Munka Ljungby. Kontraktet innehåller sedvanliga villkor och försäljningen sker till beslutat markpris. Byggstart är planerad redan i sommar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande samt förslag till köpekontrakt med Peter Möller. föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Peter Möller avseende del av Munka Ljungby 34:6. et expedieras till:

28 KSAU 151 Dnr 2013/224 Samråd - Detaljplan Södrebalj 7:61, förskolan Karikan, Hjärnarp Syftet med planändringen är att tillåta förskoleverksamhet på fasigheten Söndrebalj 7:61. På fastigheten bedrivs sedan 2003 förskoleverksamhet då ett tidsbegränsat bygglov beviljats för verksamheten. Bygglovet förlängdes 2009 och gäller till Det finns önskemål om att fortsätta med verksamheten men det är inte möjligt att få tidsbegränsat bygglov förmer än sammanlagt tio år. För att det ska vara möjligt att bevilja bygglov för fortsatt förskoleverksamhet krävs det att det i detaljplanen läggs till en användningsbestämmelse, som medger detaljplanen förskoleverksamhet på fastigheten. Idag medger detaljplanen endast bostadsändamål. Planändringen avser enbart ändring av tillåten användning av fastigheten. sunderlag Följande handlingar avseende samråd om ändring av detaljplan för fastigheten Söndrebalj 7:61 Detaljplanebeslut B Detaljplan Fastighetsförteckning Tillägg till plankarta Byggnadsnämndens beslut Tjänsteutlåtande byggnadsnämnden Följebrev ! beslutar att tillstyrka förslaget till samrådshandling avseende ändring av detaljplan för fastigheten Söndrebalj 7:61 et expedieras till: Byggnadsnämnden

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer