Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Motionen antecknades för kännedom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Motionen antecknades för kännedom."

Transkript

1 Fullmäktige Motion om att installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. 413/ /2013 KFGE 140 Fullmäktige Pentti Sittnikow, Sannf. och Jari Hursti, Sannf. lämnade en motion där det föreslås att Sibbo kommun gör en energikartläggning som beaktar möjligheterna att spara energikostnaderna i sina fastigheter. Härvid beaktas möjligheten att som en energibesparande åtgärd installera luftvärmepumpar i fastigheterna. Motionen antecknades för kännedom. Bilaga 1/140 TEKNUTSK 17 Tekniska utskottet Beredare: Energiexpert Tiina Seppälä, tiina.seppala(at)sibbo.fi I motionen av Pentti Sittnikow och Jari Hursti föreslås två åtgärder: A: Det borde göras en energikartläggning av de fastigheter som ägs av Sibbo kommun, och i kartläggningen bör man beakta energibesparing. B: Installering av luftvärmepumpar i kommunens fastigheter Offentligt talar man om kommunernas energieffektivitetsavtal (finsk förkortning KETS) som gäller en kommuns, stads eller samkommuns energibesparing. Sibbo kommun har anslutit sig till kommunernas energiprogram (finsk förkortning KEO) och avtalet undertecknades Skillnaden mellan dessa två avtal (KETS och KEO) är att KETS är ett avtal mellan en kommun/stad/samkommun och Arbets- och näringsministeriet, medan KEO är ett avtal mellan en kommun/stad/samkommun och Motiva Oy. Åtagandena är de samma i båda avtalsmodellerna. Målen fastställs kommunvis så att jämförelseförbrukningen är föregående år räknat från anslutningsdagen. Från föregående års förbrukningsnivå ska energiförbrukningen minskas med 9 % till år För Sibbo kommun är referensnivåns år 2010, från vilket det kvantitativa energisparmålet har godkänts som en del av avtalsvillkoren.

2 Av Sibbo kommuns energianvändning (kommunens fastigheters el och uppvärmning, fordonens och arbetsmaskinernas bränslen, gatuoch utebelysning och övrig energianvändning) ska en besparing på MWh göras fram till år Detta motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 130 eluppvärmda egnahemshus (à 21 MWh). Etappmålet är en 671 MWh energibesparing fram till år 2013 (den årliga energiförbrukningen för cirka 32 eluppvärmda egnahemshus). Förutom det konkreta energisparmålet förpliktar KEO-avtalet att utföra vissa utredningar, och i tillägg till avtalsåtagandena kräver Finlands lagstiftning vissa dokument för fastigheter, bl.a. ett energicertifikat. Ärende A: Det är nödvändigt att göra energikartläggningen som motionens inlämnare föreslår, men ännu viktigare är att färdigställa kommunens energiprogram år Programmet innehåller en stomme utgående från vilken man beslutar i vilken ordning byggnadsspecifika energisyner (energikartläggningar) ska utföras samt andra mer omfattande åtgärder (t.ex. regional energiproduktion). En energikartläggning är en utredning som kan göras av en expert, dvs. en person som är insatt i saken. Energisyner utförs av arbetsoch näringsministeriets energiinspektörer som kvalificerats av Motiva, dvs. av utbildade och utexaminerade personer. Innehållet i båda dokumenten är likartat: de omfattar t.ex. förbrukningsmängder, rekommendationer, besparingsberäkningar etc. KEO-avtalet förpliktar Sibbo kommun enligt följande: "I 80 % av de byggnader som ägs av kommunen (mätt i volym) måste en energisyn utföras innan år 2013." Detta innebär uppskattningsvis cirka 50 syner. Priset för en syn är ca euro/objekt om man ansöker om understöd från ministeriet och samtidigt låter utarbeta ett energicertifikat. Vid en bedömning av kostnaderna måste man dessutom beakta att skyldigheten att inneha energicertifikat utvidgas också nästa år (2015). Under år 2012 genomfördes 6 syner. Inofficiella energikartläggningar kunde göras i kommunens regi, men dessa är inte officiella syner som förutsätts i KEO-avtalet. På grund av detta planeras officiella energisyner i största delen (de viktigaste objekten) av byggnaderna. Detta frigör också Lokalitetsenhetens arbetskapacitet för andra projekt. Med tanke på att uppnå Sibbo kommuns mål i KEO-avtalet är det viktigt att genomföra så många syner som möjligt. Enligt en preliminär plan ska det utföras 5 15 syner år Det är tänkt att synerna ska fortsätta år Energisynerna ger all nödvändig information om hur en viss byggnads energieffektivitet kan förbättras och huruvida t.ex. luftvärmepumpar kunde vara lämpliga för byggnaden. Ärende B I motionen presenteras siffror och beräkningar för luftvärmepumpar.

3 De visar ett intresse för ämnet. Priset för en lämplig och fungerande luftvärmepump för Finlands förhållanden är euro plus installationskostnaderna. Detta betyder att återbetalningstiden för luftvärmepumpar är längre än vad som presenteras i motionen. För den ifrågavarande tekniken (luftvärmepump) är beräkningen för återbetalningstiden, där anskaffningspriset täcks med insparade pengar korrekt (beräkning utan ränta). Investeringen per enhet är relativt moderat och finansieras sällan med skuldpengar. I kostnadsberäkningarna glömmer man dock ofta bort att det på detaljplaneområden ska göras ett avgiftsbelagt åtgärdsmeddelande och att en kåpa som är lämplig för fasaden ska byggas för utomhusenheten. Man bör också komma ihåg att luftvärmepumpen alltid är en extra värmekälla. I sträng kyla bör det finnas en annan värmekälla i byggnaden, som producerar den nödvändiga extra värmen när inte luftvärmepumpens effekt allena är tillräcklig. Dessa kan innefatta direkt eluppvärmning, olje- eller veduppvärmning. En luftvärmepump ger bäst kostnadsbesparingar under uppvärmningssäsongen i eluppvärmda egnahemshus. Luftvärmepumpens fördelar tenderar att upphävas av att apparaten används för kylning på sommaren. Tyvärr är detta frestande särskilt under heta somrar. Förutom att kylning ger förbättrad komfort utgör den en betydande risk. I nätdiskussioner behandlas användningen av luftvärmepumpar för kylning på ett rätt så positivt sätt. Den enda nackdelen som nämns är att pumparna förbrukar elektricitet, som apparaten under vintern nominellt sett sparat in. Förutom detta är det också problematiskt att man i väggkonstruktionerna i finländska hus ofta använder ångspärr av plast, som är tänkt att fungera i förhållanden där det är varmare inomhus än utomhus. Därför är det över 25 grader Celsius inomhus även under värmeböljorna sommartid. När en luftvärmepump används för kylning sjunker temperaturen inomhus så att den är lägre än utetemperaturen. I detta fall fungerar inte väggstrukturen som planerat, vilket kan orsaka skador i konstruktionen. Luftvärmepumpens inomhusenhet bör rengöras varannan vecka och grundligt minst en gång om året. Dessutom måste inomhusenheten absolut rengöras fullständigt från damm på våren eftersom användningen för kylning kyl ned rören, varvid fukt och damm bildar en fast grogrund som är lämplig för mögel. Många användare är oförmögna att rengöra luftvärmepumpen på rätt sätt (orsaken till detta är bl.a. att arbeta på hög höjd, identifiering av tekniska komponenter och bristen på verktyg). Att anlita en utbildad yrkesperson i el- och kylbranschen vid rengöring av luftvärmepumpar är utan undantag alltid att rekommendera. Servicekostnaden för en yrkeskunnig tekniker inklusive resorna kunde i Sibbo uppgå till 300 euro för 2 3 timmars jobb årligen. En apparat som rengjorts och servats korrekt förorenar inte luften och

4 fungerar energieffektivt. Erfarenheterna av användningen av luftvärmepumpar och deras livslängd varierar beroende på märke och användning. En inomhusenhet som inte servas kan gå sönder på mindre än fem år. Livslängden är allmänt omkring år, dvs. ungefär lika lång som för ett kylskåp. Om man i stället för att reparera en gammal inomhusenhet köper en ny, är priset cirka euro utan installationskostnader. Dessa faktorer bör beaktas i förväg. Hur ekologisk en luftvärmepump är beror förutom på livslängden även på hur elektriciteten nominellt sett producerats. När förbrukningen är i topp är användningen av el för uppvärmning inte ens med en grön produkt helt ekologiskt eftersom elektriciteten under toppförbrukningen produceras som kondensel (verkningsgrad ca 40 %; i samband med fjärrvärme ca 98 %) av brännolja och stenkol. Vid tidpunkten för användningen är elektricitetens totalutsläpp det avgörande, inte den enskilda konsumentens elproducent. I kommunens fastigheter måste man beakta apparaternas service som en del av arbetsuppgifterna. En kommunanställd servicetekniker eller en städare kan utbildas för uppgiften med en förhållandevis liten kostnad. Antalet luftvärmepumpar som finns i kommunens fastigheter eller ska installeras bör fastställas så att det är lämpligt med tanke på övrig service och underhåll. Ett servicetillfälle för en luftvärmepump tar ungefär en halv arbetsdag. Således tar servicen av tio pumpar minst en arbetsvecka. För att behålla kvaliteten på inomhusluften bör inomhusenheten rengöras också i kommunens fastigheter varannan vecka. I kommunens fastigheter skulle en luftvärmepump ge den bästa fördelen i en eluppvärmd byggnad där utrymmesfördelningen är gynnsam för apparatens funktion (inga korridorer, lätt att leda ut kondensvattenrören till avlopp). En luftvärmepump kunde vara en bra lösning i de av kommunens fastigheter i vilka det finns verksamhet i en del av byggnaden men inte i alla delar. Pumpenheten kan tas till vara t.ex. då byggnaden rivs. Om man överväger att använda pumpar i byskolor skulle det troligen fodras flera enheter, varvid man bör överväga att installera jordvärme eller anskaffa en pelletspanna. I skolbaracker kan mängden av pappersdamm hindra installeringen på grund av att luftkvaliteten försämras. En lösning på detta kunde vara att utföra rengöringen oftare (1 gång/ vecka), men då borde man anvisa tillräckliga personalresurser för uppgiften. Därför lönar det sig inte att skynda med installeringen av luftvärmepumpar innan energiprogrammet blir färdigt och

5 energisynerna eller -kartläggningarna utförts. När bakgrundsarbetet har utförts noggrant sker inköpen och installationen på mindre än två veckor. Lokalitetsförvaltningen framskider systematiskt i sin verksamhet mot det mål som ställts i miljöprogrammet (mål 6 förutsätter att olje- och eluppvärmningen systematiskt ersätts med fjärrvärme och förnybara energikällor i samband med saneringar). De som undertecknat motionen och övriga som är intresserade av saken kan på internet följa med vårt projekt för år Vi testar solfångare och solelektricitet samt en luftvärmepump i bostäderna (parhuset i Nickby) som är Sibbos pilotobjekt i KUUMA-projektet för förbättring av offentliga byggnaders energieffektivitet. Mer information på adressen ma-projektet Slutligen: Energibesparing kan ses på tre sätt: ekonomisk besparing, kvantitativ besparing eller som minskade koldioxidutsläpp. På detta sätt uppstår en ekvation med tre variabler där den lämpligaste lösningen är beroende av andra tilläggsfaktorer, i tillägg till de ovannämnda faktorerna. Dessa tilläggsfaktorer omfattar bl.a. det aktuella läget, tiden för genomförandet, platsen och de tekniska lösningarna. Dessutom påverkas valet av lösning av mer abstrakta saker såsom värderingar, handeln med utsläppsrätter och elmarknadernas förändringar. Som utgångspunkt kan man också välja en livscykelanalys (LCA = Life Cycle Analysis). Detta innebär att miljöpåverkan för hela livscykeln beaktas. Förutom de ovannämnda faktorerna utgör även lagstiftningen och de ekonomiska realiteterna tilläggsfaktorer. Sibbo kommuns situation är mycket utmanande sett ur en energisynvinkel. Målet som överenskommits i KEO-avtalet är klart: kvantitativ besparing. Uppfyllandet av åtagandena kräver pengar, energi (mänskligt arbete) och rätt attityd. Det skulle också vara viktigt att se att åtgärderna för energieffektivitet är investeringar bland många andra. Dessa åtgärder blir lönsamma först på längre sikt eftersom elpriset i Finland är lågt jämfört med andra länder. Åtagandena i anslutning till energin kommer inte att utgöra ett hinder för kommunens utveckling eftersom det finns lösningar att tillgå. Energibesparing bör tas som utgångspunkt redan i det skedet när idéer läggs fram. Bilagor: Bilaga 1 / 17 teknutsk, Motion om att (eventuellt) installera luftvärmepumpar i kommunens fastigheter/pentti Sittnikow m.fl. Bilaga 2 / 17 teknutsk, Kommunernas energiprogram ,

6 anslutningsavtalet Tekniska direktörens förslag: Tekniska utskottet beslutar ge ett svar om ärendet enligt ovan åt kommunstyrelsen och vidare åt fullmäktige. Beslut Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag. KST 78 Kommunstyrelsen Kd:s förslag Kommunstyrelsen antecknar tekniska utskottets svar för kännedom och delger fullmäktige ärendet och föreslår att motionen härmed är slutbehandlad. Sami Virpiö föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning. Förslaget vann inte understöd varför det förföll. Beslut Kommunstyrelsen godkände enhälligt föredragandens förslag. Bilaga 1/ 78 KFGE 33 Fullmäktige Sami Virpiö,VGS, föreslog att ärendet remitteras för fortsatt beredning. Timo Rope,VGS, och Kaj Lindqvist, SFP, understödde Virpiös förslag. Ordföranden konstaterade att eftersom ett förslag om återremittering förelåg bör fullmäktige besluta om behandlingen av ärendet ska fortsätta eller om det ska återremitteras. Hon föreslog följande omröstningsproposition: "ja" röstar de som understöder en fortsatt behandling och "nej" de som understöder återremittering. Förslaget godkändes enhälligt. Vid omröstningen gavs 23 "ja"-röster och 19 "nej"-röster samt 1 blank röst, bilaga 3. Ordföranden konstaterade att fullmäktige med rösterna 23 mot 19

7 och 1 blank beslutat fortsätta behandlingen av ärendet. Under den fortsatta behandlingen framfördes inga ändringsförslag. Beslut Fullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. Bilaga 1-3/ 33

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun

Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun Dnr 7202/804/2008 Energieffektivitetsavtal (2008 2016) mellan arbets- och näringsministeriet och kommun 1 Avtalets utgångspunkter och grunder Genom detta avtal har arbets- och näringsministeriet (nedan

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump

VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump 1 VVS-REPARATIONSKORT FÖR FÖRENINGSHUS Luftvärmepump Denna guide för anskaffning och installation av luftvärmepumpar är en del av ett större reparationskort för föreningshus som publicerats hösten 2009.

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fågelvik 1:335, Värmdö Gamla Fågelviksvägen 31, Ingarö 2015-02-11 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden Utveckling och konkurrens i ett föränderligt energisystem ER 2015:09 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman.

Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Information till alla på Ljuskärrsberget inför extrastämman. Vid den extra föreningsstämman i oktober fick styrelsen i uppdrag att utreda vindkraft som alternativ energikälla. I den 12-sidiga broschyr

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Jämlikheten 27, Stockholm Ljusnevägen 15G, Bagarmossen 2015-03-17 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer