Ordningsregler för Brf Fågelbro 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordningsregler för Brf Fågelbro 3"

Transkript

1 Ordningsregler för Brf Fågelbro 3 Ordningsreglerna för föreningen omfattar dels trivselregler och nyttjanderegler och övriga råd och påpekanden för boende i föreningen. Vidare ges en kort presentation av våra gemensamma samfällighetsföreningar. Dessa ordningsregler avses i föreningens stadgar 10 Dessa regler är antagna på föreningsstämman den 11 maj 2013 och ersätter tidigare trivselregler för förningen. Syftet med Ordningsreglerna är att vår förening ska utgöra en väl fungerande och trevlig miljö att bo eller tillbringa sin fritid i. Allt som behövs för detta lämpar sig naturligtvis inte att tas upp i ordningsregler utan mycket hanteras troligen bäst med sunt förnuft och hänsynstagande till varandra. Tala t.ex. med grannarna innan ni har fest, gå över och prata med den som ni genom högljudd musik utomhus eller för öppna fönster störs av. Det underlättar om alla tänker så eftersom vi bor så mysigt nära varandra. 1. Nyttjanderegler Allmänt om lägenhetens skötsel och underhåll Lägenheten skall under alla tider på året vara uppvärmd till minst 10 grader C för att undvika vattenskador pga. förfrysning och därmed allvarliga översvämningar Varmvattenberedare Vid installation av ny varmvattenberedare skall inkommande vattenledning förses med kulventil (med 90 graders stängning) samt ha stödhylsa och kopplingsmutter av brons. Genomförs/kontrolleras av bostadsrättsinnehavaren i samband med byte av varmvattenberedare. Av säkerhets- och bekvämlighetsskäl kan det vara lämpligt att göra installationen även om vattenberedaren inte behöver bytas. Ventilation Det är viktigt att tänka på att köksfläkten även styr ventilationssystemet i hela huset. Framförallt då till badrummen. Lägsta nivå på fläkten är oftast fullt tillräcklig. Vid byte av köksfläkt skall sådan fläkt väljas som även styr husets ventilation, eller så skall separat styrning av ventilationen installeras. Utförs inte detta finns stor risk för mögelskador i huset. Samtliga el-arbeten i lägenheter skall utföras av företag eller person med el-behörighet. Avstängning av huvudvattenkran Om lägenheten lämnas obebodd mer än en vecka bör huvudkranen, oftast placerad under varmvattenberedaren, stängas av. Vintertid bör också den högst respektive lägst placerade handfatskranen öppnas och lämnas öppen, så att trycket i ledningarna sjunker. Detta kan rädda rören från att frysa sönder även vid bortfall av värme i lägenheten. Sida 1(7)

2 Yttre avstängning av vattentillförseln Utanför lägenheterna finns möjlighet att stänga av vattnet för samtliga lägenheter genom kran i poolhuset (poolapparatrummet). Vidare kan alla lägenheterna i resp. huskropp stängas av genom vattenventil i marken utanför huskroppen. Vred till vattenavstängningen förvaras i el-rummet. Jordfelsbrytare Vid installation av jordfelsbrytare får den inte kopplas till lägenhetens värmesystem. I lägenheter där värmegolv har installerats och tillhörande jordfelsbrytare kopplats direkt efter huvudströmbrytaren, kommer. om denna löser ut - hela lägenhetens strömförsörjning att stängas av, så också värmen. För alla arbeten, såväl invändiga och utvändiga, gäller att dessa skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Förändringar av ytmaterial och golv i våtrum skall vara utförda av företag/person GVK-godkänd av AB Svensk Våtrumskontroll. Värmepump Installation av luftvärmepump skall efter skriftlig ansökan godkännas av styrelsen innan installation sker. Avser främst ljudkrav och lokalisering mht närboende grannar. Se särskild info om installation av luftvärmepump. Spiskassett Installation av spisinsats i öppna spisen skall besiktigas och godkännas av auktoriserad skorstensfejarmästare. Byggregler. Samtliga nedanstående förändringar skall ovillkorligen ansökas skriftligen till styrelsen för brf Fågelbro 3. Besked från styrelsen skall inväntas innan arbetet igångsätts. Exempel på nybyggnation/förändring som kräver styrelsens godkännande: A. Yttre förändring 1. Nybyggnation eller förändring av altan och/eller altanräcke. 2. Nybyggnation eller förändring av förråd. 3. Nybyggnation eller förändring av vindskydd. 4. Nya fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar eller takfönster 5. Byte av befintliga ytterdörrar, fönster eller fönsterdörrar. 6. Håltagning i yttertak 7. Markiser. Helvita alternativt grön-vitrandiga anges i ansökan. B Inre förändring 1. Nybyggnation eller förändringar av våtgrupper och eldstad 2. Rivning av innerväggar. För att kunna få godkännande för byggnation/förändring skall följande inlämnas till styrelsen: a. Ritning eller skiss på önskad byggnation/förändring. b. Skriftligt samråd/godkännande från närmast berörda grannar. Sida 2(7)

3 c Om så erfordras skall godkänt bygglov bifogas. Kostnad för bygglov betalas av sökande. Till ansökan om förändring som berör yttertak och våtrumsutrymme ska tillsammans med ansökan bifogas namn och referenser på de hantverkare, som avses utföra arbetet. Sökande skall inlämna handlingar i god tid så att styrelsen har rimlig tid att handlägga ärendet. Samtliga handlingar som lämnas till styrelsen skall vara i original. Startas arbeten innan medgivandet erhållits och styrelsen sedan inte godkänner arbetet, skall byggnation/förändring återställas till det skick det befanns sig i före arbetet påbörjades. Kostnader för återställandet ansvarar sökanden för. Utförs arbetet så att det ej överensstämmer med meddelat beslut, äger styrelsen rätt att kräva att byggnation/förändring återställs till det skick det befanns sig i före arbetet påbörjades. Kostnader för återställandet ansvarar sökanden för. Tvist Om tvistigheter föreligger mellan grannar vid önskemål om tillbyggnad och förändringar har styrelsen att bestämma slutgiltigt lösning. Målning och färgsättning Verandor och bodar/förråd m.m. som uppförts av bostadsrättsinnehavare skall också underhållas av vederbörande. Målning av byggnationer som innehåller tryckimpregnerat trä, t.ex. altanräcken, skall utföras senast året efter uppförandet eller i enlighet med meddelat beslut. Övrig målning skall ske i samband med uppförandet. Färgsättning skall vara i enlighet med områdets färgsättning. Fågelbrogrön, Fasad täcklasyr.(grön kulör skall vara NCS S 7010-G10Y enligt kulörsystem Nordic Colour System. Slutstrykning skall vara av fabrikat Alcro Bestå.) Byggnadsarbeten ska undvikas under tiden 15 juni-15 aug. Undantag från denna regel kan i särskilda fall meddelas av styrelsen. Vid omfattande arbeten bör kontakt alltid tas med styrelsen och berörda grannar. Störande arbeten Arbetsmoment som stör grannar och omgivningen ska undvikas på vardagar före kl 8 och efter kl 18. På lördagar och söndagar ska i möjligaste mån inget störande arbete förekomma inom föreningens område 2. Trivselregler Nycklar Nycklar till gemensamma utrymmen (poolhus, post- och sophus) kvitteras hos styrelsen. Pool och pool hus Föreningens pool är igång från maj till september. I poolhuset finns bastu, dusch och toalett. På husets norra gavel finns dörr till poolutrustningen och på dess södra gavel dörr till föreningens elcentral med att kontrollera att rätt säkringar användes. El-avläsningen sker med automatik till elleverantören. Huvudsäkringar till varje enskild lägenhet finns i centralen. Det åligger bostadsrättshavaren att kontrollera att rätt säkringar användes. Sida 3(7)

4 Öppning och stängning av poolen För att undvika onödiga reparationskostnader på poolutrustningen, är det av vikt att anvisningarna för öppning och stängning av pooltäcket följs. Dessa finns i lådan utanför ingången till hygienutrymmet (bastu, dusch och toalett).minderårig får inte utan vuxens närvaro öppna eller stänga poolen. Poolbad Vuxen person ska närvara när minderårig badar i poolen. När poolen inte används ska pooltäcket stängas av den som sist använde poolen. Området närmast poolen ska hållas fritt från skräp och vassa föremål. Endast glas av plast får användas kring poolen och i bastun. Handdukar och andra badsaker får inte lämnas kvar vid poolen efter avslutat bad. Bad efter kl 22 bör inte ske pga störningsmoment för kringboende. Poolhuset På dörren ovanför ingången till hygienavdelningen sitter en röd lampa, liksom på poolhustes baksida. Denna lampa ska vara tänd medan bastun används.. Glöm inte att släcka lampan efter utnyttjandet. Bastutemperaturen får maximalt inställas på 80C. Bastudörren får inte hållas öppen då bastuaggregatet är igång då i annat fall risk föreligger att automatsäkringen utlöses. Bastun ska städas varje gång efter användande. Bastubad Bokning av bastutid ska alltid ske på lista som finns i gröna lådan närmast ingångsdörren till hygienavdelningen. Av slitage- och energikostnadsskäl bör hygienutrymmet med bastun inte utnyttjas mer än 2ggr per vecka och lägenhet. Endast 1 timme får bokas per tillfälle. Gemensam badplats Bortom ångbåtsbryggan finns en gemensam badplats med sandstrand och brygga med badstege. I marinan finns badstege på nocken till en av bryggorna. Trafik på innergården Bilar får då så är nödvändigt köra in på gården för i- och urlastning. Kör sakta och försiktigt med hänsyn till boende, barn och djur. Observera att hela området innanför vägbommen är hastighetsbegränsat till 15 km/tim. Detta gäller även golfbilar. För allas säkerhet och trevnad bör alla köra på lägsta hastighet från inpassering vid bommen till utpassering. Undvik onödig biltrafik. Cykelåkning och bollspel Får inte ske runt poolen eller på föreningens gräsmattor. För bollspel utnyttjas lämpligen föreningarnas gemensamma grönområden mellan posthusen och ladan. Hundägare Inom föreningens område ska hundägare hålla hunden kopplad. Fritt strövande hundar kan orsaka obehag hos hundrädda personer och små barn. Plocka upp efter hunden inom hela Skärgårdshusens smf. Tvätt och cyklar För allas trivsel är det bra med ordning inom området. Undvik därför att hänga tvätt synligt på balkonger eller uteplatser. Sida 4(7)

5 Cyklar bör parkeras i cykelstallet bakom posthuset. Sophantering Sophämtning sker vintertid varje tisdag en gång i vecka. Under sommaren (juni- augusti) sker hämtning två gånger/vecka, tisdag och fredag. Brf 3 delar soprum med brf 4. Hushållssopor läggs väl förslutna i därför avsedda sophållare (5 st). Grovsopor eller annan typ av sopor får inte lämnas i sophuset utan ska transporteras till avfallsstation. Tomglas, tidningar och kartonger I soprummet finns även 2 st. containrar för tidningspapper, och en vardera för ofärgat samt färgat glas. På kortväggen inne i soprummet finns behållare för gamla batterier. Större kartonger lämnas i avsedda containrar i t ex Grisslinge. Mindre kartonger kan lämnas i hushållssoporna. Av utrymmesskäl ska kartongen då rivas i bitar eller tryckas ihop. Parkering Bilparkering ska ske på något av våra fyra parkeringsområden, tre utmed Fågelbrostigen och ett vid ladan. Ingen parkering på gräsytorna få ske. Parkering av motorfordon inne på föreningens område är inte tillåten med undantag för golfbilar. Det råder ständigt P-förbud vid sop- och posthusen för att inte hindra sophämtning och postleverans. Hantverksbilar får inte bli stående på gårdsslingan, utan efter i- resp. urlastning ska bilen flyttas till parkeringen. Det åligger beställaren av hantverkstjänsten att upplysa om detta. Under högsäsong som jul/nyår, påsk och juni-augusti bör hantverkarbilar, besökande men också innehavarnas andra- och tredjebilar använda gästparkeringen. Golfbilar får inte parkeras på parkeringsplatserna. Sotning Besked om sotning skickas ut på föreningens maillista. Om du inte kan vara hemma den aktuella dagen, är det viktigt att nyckeln lämnas till någon som kan öppna. Detta gäller även vid andra liknande tillsyner och inspektioner. Nyckelkopia bör lämnas till föreningens ordförande att förvaras i föreningens nyckelskåp. Båtplatser Fågelbro Yacht Club, FYC, ansvarar för skötsel av bryggor och uthyrning av båtplatser. Brf Fågelbro 3 har f.n. nyttjanderätten till elva båtplatser fördelade till olika bryggor. Dessa platser hyr föreningen ut i första hand till våra medlemmar. Gästplatser finns vid bojar vid ångbåtsbryggan. Trädgårdsskötsel Samtliga grönområden sköts av en entreprenör. Föreningen har en kontaktperson som samordnar medlemmarnas önskemål gentemot denne. Önskemål från medlems sida att förändra befintlig växlighet inom föreningens område anmäls till styrelsen. Sida 5(7)

6 Snöröjning Sker gemensamt för samtliga fem föreningar. I snöröjningen ingår plogning av föreningarnas gårdsslingor, parkeringsplatser och framför posthusen. För skottning av stig från gårdsslingan till lägenheten svarar respektive lägenhetsinnehavare. Låda med sand finns vid poolhuset för användning vid behov. 3. Skärgårdshusens (f.d. Grönköpings) samfällighetsförening Bakgrund Samfälligheten bildades och registrerades i oktober Medlem i föreningen är ägare till fastigheterna Fågelbro 1.5-9, d.v.s. Brf Fågelbro 3-7. Föreningarnas ägarandel är reglerad av Lantmäterimyndigheten efter respektive förenings storlek (antal lägenheter). Styrelse Styrelsen består av fem ledamöter med fem suppleanter, som väljs på ordinarie föreningsstämma. Stämman utser styrelseordförande. Praxis är att en styrelseledamot finns för varje förening och föreningarnas styrelser lämnar namnförslag på föreningens suppleant. Gemensam förvaltning Ladan När föreningarna år 2003 anslöts till det kommunala vatten- och avloppssystemet blev reningsverket i Ladan överflödigt. VA-samfälligheten överlät byggnaden tillsammans med en summa pengar till Grönköping Pengarna var avsedda för att iordningställa Ladan i sådant skicka att den kunde ianspråktas för samfällighetens trädgårdsentreprenörer m fl. I ladan finns förvaringsplats för golfbilar under vinterperioden. På vinden finns kallförråd. Önskemål om att hyra utrymmen meddelas styrelsen. Posthusen Skärgårdshusens tre post- och sophus underhålls av samfälligheten medan föreningarna sinsemellan fördelat utnyttjandet för post- och sophantering. I princip ska 145 hushåll fördelas på dessa med i snitt ca 50 st. per hus. Vår förening delar post- och sophus med brf Fågelbro 4. Parkeringar Särgårdshusen förfogar över tre parkeringsplatser avsedda för föreningarnas medlemmar och en gästparkering vid ladans västra gavel. Trädgårdsytor, häckar mm Underhåll av gemensamma trädgårdsytor sker i samfällighetens regi, som tecknar avtal med leverantör av trädgårdstjänster. Lekplatsen Lekanordningar på lekplatsen och boulebana förvaltas av samfällighetsföreningen. Bilparkering Parkering av fordon inom samfällighetens område får endast ske på de anordnade parkeringsplatserna. För fordon som ställs vid posthusen och därmed förhindrar soptömning görs fordonets ägare ersättningsskyldig för ev. extra sophämtning. Parkering på gräsytor är inte tillåtet på grund av risk för oljespill och självantändning. Sida 6(7)

7 Badplatsen Badplatsen som är belägen bortanför Brf Fågelbro 7 ägs inte av samfälligheten utan är privatägt markområde. Föreningarnas medlemmar har fri tillgång till densamma och samfälligheten betalar ersättning till markägaren för städning och upp- och isättning av bryggor. Ekonomi Skärgårdshusens samfällighetsförenings ekonomi utgörs av medlemsföreningarnas bidrag enligt den budget, som upprättas årsvis på hösten av samfällighetens styrelse. Kostnader för den gemensamma förvaltningen delas mellan föreningarna enligt fastställt andelstal. TV Det kabelnät som föreningarna har tillgång till ingår i samfällighetens förvaltning. Trivselregler. Inom samfällighetens markområde ska hundägare plocka upp efter sina hundar och föräldrar plocka ihop barnens leksaker och ta med dessa hem. Parkering av bilar vid infarterna till parkeringsplatserna ska undvikas m h t framkomlighet för utryckningsfordon och skymda siktförhållanden. Tyngre transporter behöver ibland använda parkeringsplatserna för att vända. 4. Fågelbro VA samfällighetsförening Fågelbro VA-samfällighetsförening och Fågelbro Vatten AB Samfällighetsföreningen registrerades i slutet av 1993 och förvaltar vatten och avlopp inom Fågelbroområdet. Antal andelar i föreningen är 318 st Fågelbro Vatten AB (bildat 1999) ska hantera VA-verksamhet inom Fågelbro efter det att kommunen anslutit vatten och avlopp till Fågelbro fr.o.m. år Bolaget är helägt dotterbolag till Fågelbro VAsamfällighetsförening. 5. Fågelbrovägarnas samfällighetsförening Samfällighetsföreningen underhåller vägområdet från länsväg 222 och med dess förgreningar inom Fågelbro. Även Fågelbrostigen från vägbommen till ångbåtsbryggan ingår i ansvarsområdet. Sida 7(7)

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten

Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN. Kallad Brf Nordosten Välkomstbrev BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NORDOSTEN Kallad Brf Nordosten Vi önskar dig välkommen till Bostadsrättsföreningen Nordosten, kallad Brf Nordosten. Fastigheterna uppfördes 1967. Föreningen bildades

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Ver 08-1. Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen!

Ver 08-1. Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen! Ver 08-1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Fatbursbrunnen! Välkommen! Med denna skrift vill styrelsen för brf Fatbursbrunnen hälsa dig/er välkomna till ert nya boende och som medlemmar i bostadsrättsföreningen

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ

BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ 1 VÄLKOMMEN TILL BRF KRUSBÄRET HAMMARÖ Innehåll: Lite historia Lite information Lite regler Lite bra att veta 2014-03-15 2 Historik Brf Krusbäret bildades 1983-08-09 för att möjliggöra byggandet av bostadsområdet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer