Ordnas separat under UFF/VOF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordnas separat under UFF/VOF"

Transkript

1 PROJEKTFÖRSLAG Umeå Kulturhuvudstad 2014 Mall version 0.3 ( ) 1 av Fåglarna visar vägen Sökande organisation Umeå Fågelförening (UFF) Organisationsnummer Adress c/o Per Hansson Ferievägen SÄVAR Telefon (PH); (GS) Kontaktperson Per Hansson, Gunnar Selstam E-postadress Webbsida Ordnas separat under UFF/VOF Plats för projektet Umeå, Europa, Mellersta Östern och Afrikas horn Tid för projektet Grundtanken med projektet är att fåglarna kontinuerligt sprider kunskap om Umeå via webben, Appar, aktiviteter efter flyttvägar etc. Vi ser också framför oss speciella aktiviteter under 2014 på vintern då fåglarna är stationära, under vårvinter/våren då de kommer hit, under vårsommaren då häckningsbestyren är igång och under höstsommaren då de flesta arter åter flyttar. För att förvissa oss om projektets framgång bör vi påbörja 2012 och /1 27/2 Vinter vårdandets årstid 11/7 28/8 Sommar Kontemplationens årstid 28/2 1/5 Vårvinter Uppvaknandets årstid 29/8 9/10 Höstsommar Skördandets årstid 2/5 19/6 Vår Återvändandets årstid 10/10 20/11 Höst Drivkraftens årstid 20/6 10/7 Vårsommar Växandets årstid 21/11 29/1 Höstvinter Vandrandets årstid Medsökande organisationer (lokala, nationella och/eller internationella) För projektets framgång är det viktigt att ha samarbete med ett antal organisationer. Vi har därför haft kontakt med Grans sameby (om fjällgäss och andra fjällfåglar), Birdlife International (Sweden), pågående Skandinaviska och Europeiska fjällgåsprojekt samt ornitologer i Irak och Etiopien. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Umeå kommun UMEÅ E-post Webbsida

2 2 av 14 Projektbeskrivning Projektets syfte och mål Att låta fåglarna vara länkar mellan olika kulturer i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Ett genomgående syfte är att sammanlänka kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till. Ett mål är att fåglarna leder oss till mänsklighetens vaggor. Varje gång en av våra fåglar rastar på ett nytt ställe ute i världen (se kartan nedan) får vi anledning att kontakta den ortens natur-, kultur- och fågelintresserade. Karta 1. Fyndplatser i Europa till och med 2010 för tättingar (blå), ander (violet), vadare (grön) och måsfåglar (ljus grön). Dessutom finns från umetrakten återfynd i Namibia (fisktärna), Mauretanien (brushane), USA (dvärgmås)och Kina (videsparv). Målgrupp Människor och fåglar ;-) Projektets roll/aktivitet under kulturhuvudstadsåret Våra ledord för projektet är inspiration, delaktighet, kommunikation, konst, dans, ton och scen. Vi vill att projektet skall leda människor på ett oväntat och annorlunda sätt så att tankarna leds hit hos människor som kanske annars inte skulle nås.

3 3 av 14 För genomförandet av projektet har vi gjort en ganska detaljerad projektbeskrivning som ligger sist i denna ansökan och detta är basen för de lokala aktiviteter som vi har ett ganska stort antal i åtanke. Vi tänker oss till exempel ha webkameror på nästen, tranbon etc. Vi skulle tycka det var spännande att ha ett jätteörnbo vid Entré syd och arrangera svanfestival ute på Degernässlätten när tusentals svanar rastar under april månad. Vi vill också gärna ha en invandraraspekt där inflyttade människor från andra länder får chans till återkoppling med sina hemtrakter och rötter med fåglarnas hjälp. För att få spridning i tid och rum vill vi rikta oss till skolbarn och invandrare. Ja, som ni ser är konceptet outtömligt och vi utvecklar och diskuterar gärna detaljerna med er. Hur projektet arbetar långsiktigt utifrån kulturhuvudstadsårets mål Mål: Stärka människorna Umeås medborgare ska växa genom nya upplevelser, medskapande, nya nätverk och genom att se nya möjligheter för framtiden. Umeborna får genom projektet större förståelse för och stolthet över vilket fantastiskt fågeleldorado som finns alldeles inpå knuten - Umedeltat. Det ingår i projektet att inspirera till att själv skapa och medverka. Fåglarna kan ge invandrarbarn och vuxna möjlighet att återknyta kulturella kontakter med sitt ursprung. Mål: Stärka kulturen Umeås kultur- och idrottsliv ska växa genom nya gränsöverskridande samarbeten och genom att vinna fler medskapare, större publik och förbättrad finansiering. Vi vill öka intresset för alla verksamheter som har anknytning till och som inspireras av fåglar. Det kan gälla ökad förståelse fåglar som inspirationskälla t.ex. inom konst, dans, foto och musik. Mål: Stärka staden Umeås attraktivitet ska öka genom att kulturen blir ännu mer genomsyrande i all samhällsplanering. Projektet är synnerligen medialt för Umeå. Vi är säkra på att vårt projekt sprider kunskap och intresse för Umeå i hela Europa, Mellanöstern och Nordafrika på ett effektivt och uppseendeväckande sätt. Mål: Stärka norra regionen Umeås nätverk ska stärkas i den nordliga regionen genom förstärkt samarbete med andra kommuner, landsting, kulturinstitutioner och näringsliv. För det första kommer Umeå få ännu större dragningskraft som turistmål, vilket leder till mer arbetstillfällen. Det andra är att lyfta det nordliga perspektivet inom svensk miljö- och fågelövervakning. T.ex. finns ett trettiotal fågelstationer i södra Sverige, medan i den övre halvan finns bara fem och ingen av dessa har statlig finansiering. Mål: Stärka det europeiska samarbetet Umeås utbyten och utvecklingssamarbeten med övriga Europa och världen ska stärkas. Detta är kanske den starkaste sidan av projektet. Genomförs det här projektet kommer kontakter skapas med i stort sett alla Europas länder och i projektets natur ligger att det

4 4 av 14 här är kontakter som kommer att vidmakthållas. Genom fjällgåsprojektet har vi chans att återupprätta Umeå som rastplats för denna alpina raritet, som det var fram till för 50 år sedan och samerna och fjällen får tillbaka sin länge saknade karaktärsfågel. Hur projektet genomsyras av de kännetecken som präglar ett kulturhuvudstadsprojekt Kännetecken: Nytänkande, Medskapande, Utveckling, Jämställdhet, Tillgänglighet, Mångfald och Hållbarhet Vi finner att samtliga kännetecken klart uppfylls och genomsyras: Nytänkande: Att söka mänsklighetens vagga med fåglarnas hjälp är unikt. Att låta fåglarna välja på vilka orter vi ska upprätta kulturellt samarbete är också unikt. Medskapande: Projektets aktiviteter är inriktade på samarbete och aktivt skapande. Utveckling: Vi tror att detta projekt kan bidra till att skapa ett center i paritet med de välkända attraktionerna och turistmålen Falsterbo, Ottenby eller Hornborgasjön. På samtliga dessa ställen finns det naturum med stort inslag av kulturevenemang och utställningar. Jämställdhet: Vår verksamhet är fullständigt könsneutral. Blir det snedvridning kommer vi att ta det i beaktande. Tillgänglighet: Få projekt är så tillgängliga som detta. Det räcker med att ha en app eller titta på nätet. Självklart ökar tillgängligheten om man dessutom kan ha en lokal för aktiviteterna. Mångfald: Det berör massor med länder folkslag, kulturer och konstarter såväl under fåglarnas flyttningar som mångkulturella aktiviteter i Umeåregionen. Titta på återfyndskartan i den detaljerade projektbeskrivningen i BILAGAN. Hållbarhet: Vi refererar till figur 1 det faktum att fågeltemat hållit i c:a år gör oss ganska trygga i detta hänseende. Vi vill inte raljera, men när undersökningar görs så är det värsta människor kan tänka sig att fåglarna försvann. Tänk bara på vilka organismer som åsyftas i titeln på Rachel Carsons välkända bok Tyst Vår. Hur projektet planerar för långsiktig utveckling Kanske vårt mest uppfyllda mål blir just långsiktigheten. Efter 2014 kommer Umedeltat att vara ännu mer känt ute i Europa. Går dessutom fjällgåsprojektet i hamn så kommer fjällgässen för evärderlig framtid fortsätta att vittna om Umeå och Västerbottensfjällen.

5 5 av 14 Vi tror även att projektet kommer att öppna mångas ögon för det faktum att Umeå är en av Sveriges närmaste fågelstäder. Som konstnär kommer man att se många möjligheter, som turist många unika tillfällen och som biolog inser man faktiskt att Norrland har varit bortglömt och försummat inom fågelforskning och miljöövervakning. Vi ser redan efter 10 års ringmärkning att fågelböckerna måste skrivas om. Vi tror sammantaget att intresset för naturvetenskapliga studier kommer att öka, vilket borde gynna stadens båda universitet. Bara det senare har en stor utvecklingspotential. För att ta det mer specifikt: Fjällgåsprojektet räknar vi med att bli helt självgående efter 2-3 år, fågelverksanheten i övrigt förutsätter vi att staten stöder på samma sätt som i södra Sverige, satellitsändarna kommer att fortsätta leverera data i många år, massor av fåglar fortsätter flyga omkring i Europa och ute i världen med färgringar med kulturhuvudstadsloggan på, sannolikt kommer många universitetsanknutna fågelprojekt att starta och drivas vidare långt efter Tillvägagångssätt/Metod Se detaljerad beskrivning i BILAGAN. Överenskomna samarbetsorganisationer Flera organisationer har visat stort intresse för projektet och är beredda att hoppa in så fort projektet blir sanktionerat av Kulturhuvudstadsåret. Kostnader och finansiering Redogörelser för planerade intäkter (t ex sökta bidrag, egen insats, andra finansiärer, sponsring) och kostnader i övergripande budgetposter. Budgetposter där finansiering av kulturhuvudstad 2014 önskas framgår. Intäkter Vad Annonser via appar Fadderfåglar med sändare Inträde konsttävlingar, Svanfestival Guidningar Försäljning nya planscher och vykort Bidrag från fonder (t.ex. Kempe) Kostnader Vad Sändare etc för märkning Komplettering av utrustning Kommunikation med ca 30 länder Lokal SEK inkl moms kr (kontakt tagen med IKEA) kr/företag 5 000kr kr 5 000kr kr SEK inkl moms Minimum 10 st á kr = kr kr kr kr

6 6 av 14 Fjällgåsprojekt (förhandlingar pågår) c:a kr Så fort vi har fått ett officiellt godkännande av projektet kan vi dra igång arbetet med att skaffa sponsorer.

7 7 av 14 BILAGA: Fåglarna visar vägen Figur 1. Sumerisk kilskrift på en gås troligen en fjällgås, som var vanlig övervintrare i Mesopotamien/Babylon/Irak fram till 1930-talet. Fåglar har berört människor på många sätt sedan urminnes tider. Samtidigt som de var en livsviktig födokälla, tror vi att de fick våra förfäder att tänka på skönhet, frihet, årstidernas växlingar, livslånga parrelationer samt gav dem inspiration till högtflygande planer. Vilka nordbor har inte någon gång längtansfullt betraktat fågelflockarna ta höjd på hösten för att på lätta vingar dra söder ut mot solen och värmen? Fåglarnas gracila rörelser inspirerade säkert våra förfäder till de första danserna, deras fantastiska sångstrofer till både tillkomsten av musikinstrument och som förebild för mänsklig sång. Vi menar att fåglar fortfarande har en central plats hos oss kulturellt, vetenskapligt men även som väckarklockor när vi människor på senare tid börjat gå alltför bryskt fram med ekosystemen. En del anser att den moderna miljörörelsen startade med Rachel Carsons bok Silent Spring som gavs ut Sveriges första miljöskandal uppdagades av ornitolog Erik Rosenberg som noterade att de gulsparvar som ätit av kvicksilverbetat utsäde dog en kvalfylld död. Ur många synpunkter förtjänar fåglarna en central plats i människans. Vad vore därför mer passande under ett kulturår än att anknyta till människans ursprung! Umeå, Edens lustgård och Lucys lustgård Historiska vingslag Vi föreslår att man med modern elektronik följer några fågelarter som förekommer i Umetrakten till exempel fjällgås som häckar i fjällen - samernas sommarland - och har sina ursprungliga vinterkvarter i Mellanöstern. Vid kusten samernas vinterland häckar skräntärna och har också sina vinterkvarter i trakterna av mänsklighetens vaggor, men närmare Rift valley. Mänsklighetens vaggor är norra Rift Valley i Etiopien där man gjort de tidigaste fynden av människa (Lucy 3,2 miljoner år gammal) och trakten av Baghdad i Irak, där Eufrat och Tigris rinner ihop och som anses vara den geografiska platsen för Edens lustgård.

8 8 av 14 Olika märkmetoder och unik kompetens Vi kan förse fåglar med satellitsändare, färgringar och radiosändare och därmed följa dem på sin flyttning. Vi vet genom tidigare ringmärkningsåterfynd vilka arter vi skall välja för att nå maximal spridning inom Europa. Vi kan även applicera 2014-loggan på färgringar. Vi kan under höst och vårflyttning ha kontakt med ställen där fåglarna landar där fåglarna kan identifieras med hjälp av loggan. Vi är de enda i Umeå som har nödvändiga tillstånd och kunskapen för att utföra fångst och märkning av fåglar. Dessutom skulle detta projekt ge klar vetenskaplig spin-off. Smartphone-app Det är inte svårt att tänka sig vilken spänning det vore att på sin telefondisplay följa dessa globetrotters genom Europa och långt ned i Asien eller Afrika! Här går det säkert att utveckla många olika varianter av applikationer. Medverkan i pågående bevarandeprojekt Fjällgåsen är föremål för omfattande bevarandeåtgärder inom EU. Vi har nära samarbete med experter som med lättviktsplan leder fjällgäss till säkra vinterkvarter. Om pågående EU-projekt så tillåter skulle vi gärna vilja återskapa den urgamla flyttleden från Västerbottensfjällen via Umedeltat till de gamla övervintringsplatserna mellan Eufrat och Tigris. De ljudliga och sällskapliga fjällgässen lockade kanske till folkvandringar norrut och till våra trakter. Det vore väl en snygg gest att nu bjuda tillbaks genom att hjälpa den arten. TÄNK ATT FÖLJA FÅGLAR FRÅN VÅRT URSPRUNG HIT. Vad vet vi om hur detta gick till är vår inspiration av fåglarna ursprungligen från denna tid? Förstod man när fåglarna flög och kom tillbaka att det fanns land bortom horisonten. Vad vet vi om när fåglarna var budbärare som historiens brevduvor. Vad vet vi om inspiration i konsten när de är lite människolika. Vi tror att en historisk resa återupplevd är både fascinerande, inspirerande och tankeväckande och kan kombineras med så mycket på vägen. Lokal kultur inspirerad av fåglar Ett genomgående syfte är att sammanlänka kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till (eller bara passerar). Detta kan förståss göras på olika sätt. Tidsplan och kostnader Vi ser framför oss en aktivitet antingen hela året eller aktiviteter en månad på vintern då fåglarna är stationära, en månad under våren då de kommer hit en månad under sommaren då häckningsbestyren är igång och en månad under hösten då de flesta arter åter flyttar. Beträffande kostnader finns det en gradient från färgringar (under kronan styck) via radiosändare för 1000kr styck till de mest avancerade satellitsändarna med solceller för kr styck. Övriga kostnader diskuterar vi gärna i samråd med er. Vilka fåglar? Det är många fågelarter att välja emellan här listas några fågelarter som skulle kunna vara möjliga/intressanta:

9 9 av 14 Anas clypeata, skedand, Northern Shoveler Anas crecca, Kricka, Common Teal Anas penelope, Bläsand, Wigeon, Anas acuta, Stjärtand, Northern Pintail Podiceps cristatus, Skäggdopping, Great Crested Grebe Falco subbuteo, Lärkfalk, Hobby, Falco columbarius, Stenfalk, Merlin Circus aeruginosus, Brun kärrhök, Marsh harrier Circus cyaneus, blå kärrhök, Northern Harrier

10 10 av 14 Crex crex, Kornknarr, Corncrake Porzana porzana, Småfläckig sumphöna, Spotted Crake Coturnix coturnix, Vaktel, Charadrius dubius, Mindre strandpipare, Numenius phaeopus, Småspov, Whimbrel Tringa erythropus, Svartsnäppa, Spotted Redshank Tringa nebularia, Gluttsnäppa, Common Greenshank Tringa glareola, Grönbena,

11 11 av 14 Calidris temmincki, Mosnäppa, Temminckis Stint, Limicola falcinellus, Myrsnäppa, Broadbilled Sandpiper Phalaropus lobatus, Smalnäbbad simsnäppa, Red-necked Phalarope Philomachus pugnax, Brushane, Ruff Larus fuscus, Silltrut, Lesser Blackbacked Gull Sterna caspia, Skräntärna, Caspian Tern Fiskgjuse Pandion haliaetus Osprey

12 12 av 14 Nedan visas exempel på fåglars flyttvägar med satellitsändare. I det här fallet fyra fiskgjusar. Victoria nedan märktes först i Sverige och fick namn efter kronprinsessan och återfångades i Finland där man satte en satellitsändare på den. (Se gärna länken under bilderna.) Mer info

13 13 av 14 Ytterligare idéer på tema fåglar några förslag: Tranan är en sorts karaktärsfågel för Västerbotten. Sändare på tranor (de flyttar över Finland, via Tyskland och Frankrike till Spanien!) Konstutställning pappersvikning till tranor (finns duktiga i Umeå) Fototävling eller någon fotograf Lätet är oerhört klangfullt musikinspiration? Fågelbo som tema Mest konstfyllda holken, svalbrädan eller boet där fåglar häckar! (tornfalk, pärluggla, svalbräde etc) Webkameror Det är inga problem att sätta upp detta runt Umeå, på tranbon, örnbon, bon av kungsfågel etc gärna kombinerat med hastighetsmätning för t.ex. tornseglare Masspresentation av diverse bon och andra platser från hela världen/europa, men särskilt Umeå Se t.ex. gärna: Kattuggla i Estland: Svart stork i Portugal: (tryck på otsestriim) Utomhushappenings Världens största drake i form av en trana på Röbäcksslätten Bygg ett örnbo med träd och allt i form av en jättetall på mittsträngen på motorvägen innan man kör in i Umeå eller annan placering toppen av plaza? En stor mobil som man kan flyga i mobilerna formade som fåglar. Laserhologram på himlen eller på t.ex Hotell Plaza med fågelbilder Draktävling på flygfältet högst störst vackrast - fantasifullast En stork på taket till BB? Andra kulturevenemang: Dansföreställningar med fågeltema. Musik inspirerade av fåglar (Beethovens femma inspirerades troligen av ortolansparven som finns rikligt i Västerbotten). Konst t.ex. motiv på hällristningar (tranan i Stornorrfors), fågelmotiv från grottorna i Frankrike, Sahara etc

14 14 av 14 Praktiskt: Enkla lokaler vid kajen och i Umedeltat (Umeås stora naturtillgång) Allmän tillgång till sändar- och ringmärkningarna förslagsvis på nätet Några slutord Vi tror fågeltemat kan vara ett effektivt sätt att vara budbärare ut i Europa och ge de centrala tankarna skapa kontakter, ge inspiration, knyta framtida kontakter och berika vårt, Europas kulturliv. Diskussion och förankring har skett med såväl Västerbottens ornitologiska förening som dess Fältstation i Umedeltat, som är villiga att medverka!!

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven

nyistan2012 Staden mellan broarna En tidning för alla nya umebor Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven nyistan0 En tidning för alla nya umebor Staden mellan broarna Ny park för unga och aktiva Aktuellt Gränsöverskridande kulturhus tar plats vid älven Framtid Umeå Europas kulturhuvudstad år 0 Upptäck Umeå

Läs mer

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors

Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Kultur som drivkraft i lokal utveckling - exempel från Vara och Hällefors Regional utveckling, 5 p Entreprenörsregionen 2007 Britt-Marie Börjesson, Hylte kommun Sten Liljedahl, Hylte kommun Mikael Falk,

Läs mer

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM EVENT & EVENT MARKETING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för sponsring och event (KSE) har i samarbete med Sponsrings och Eventföreningen, som ambition att

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer