Ordnas separat under UFF/VOF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordnas separat under UFF/VOF"

Transkript

1 PROJEKTFÖRSLAG Umeå Kulturhuvudstad 2014 Mall version 0.3 ( ) 1 av Fåglarna visar vägen Sökande organisation Umeå Fågelförening (UFF) Organisationsnummer Adress c/o Per Hansson Ferievägen SÄVAR Telefon (PH); (GS) Kontaktperson Per Hansson, Gunnar Selstam E-postadress Webbsida Ordnas separat under UFF/VOF Plats för projektet Umeå, Europa, Mellersta Östern och Afrikas horn Tid för projektet Grundtanken med projektet är att fåglarna kontinuerligt sprider kunskap om Umeå via webben, Appar, aktiviteter efter flyttvägar etc. Vi ser också framför oss speciella aktiviteter under 2014 på vintern då fåglarna är stationära, under vårvinter/våren då de kommer hit, under vårsommaren då häckningsbestyren är igång och under höstsommaren då de flesta arter åter flyttar. För att förvissa oss om projektets framgång bör vi påbörja 2012 och /1 27/2 Vinter vårdandets årstid 11/7 28/8 Sommar Kontemplationens årstid 28/2 1/5 Vårvinter Uppvaknandets årstid 29/8 9/10 Höstsommar Skördandets årstid 2/5 19/6 Vår Återvändandets årstid 10/10 20/11 Höst Drivkraftens årstid 20/6 10/7 Vårsommar Växandets årstid 21/11 29/1 Höstvinter Vandrandets årstid Medsökande organisationer (lokala, nationella och/eller internationella) För projektets framgång är det viktigt att ha samarbete med ett antal organisationer. Vi har därför haft kontakt med Grans sameby (om fjällgäss och andra fjällfåglar), Birdlife International (Sweden), pågående Skandinaviska och Europeiska fjällgåsprojekt samt ornitologer i Irak och Etiopien. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Umeå kommun UMEÅ E-post Webbsida

2 2 av 14 Projektbeskrivning Projektets syfte och mål Att låta fåglarna vara länkar mellan olika kulturer i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Ett genomgående syfte är att sammanlänka kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till. Ett mål är att fåglarna leder oss till mänsklighetens vaggor. Varje gång en av våra fåglar rastar på ett nytt ställe ute i världen (se kartan nedan) får vi anledning att kontakta den ortens natur-, kultur- och fågelintresserade. Karta 1. Fyndplatser i Europa till och med 2010 för tättingar (blå), ander (violet), vadare (grön) och måsfåglar (ljus grön). Dessutom finns från umetrakten återfynd i Namibia (fisktärna), Mauretanien (brushane), USA (dvärgmås)och Kina (videsparv). Målgrupp Människor och fåglar ;-) Projektets roll/aktivitet under kulturhuvudstadsåret Våra ledord för projektet är inspiration, delaktighet, kommunikation, konst, dans, ton och scen. Vi vill att projektet skall leda människor på ett oväntat och annorlunda sätt så att tankarna leds hit hos människor som kanske annars inte skulle nås.

3 3 av 14 För genomförandet av projektet har vi gjort en ganska detaljerad projektbeskrivning som ligger sist i denna ansökan och detta är basen för de lokala aktiviteter som vi har ett ganska stort antal i åtanke. Vi tänker oss till exempel ha webkameror på nästen, tranbon etc. Vi skulle tycka det var spännande att ha ett jätteörnbo vid Entré syd och arrangera svanfestival ute på Degernässlätten när tusentals svanar rastar under april månad. Vi vill också gärna ha en invandraraspekt där inflyttade människor från andra länder får chans till återkoppling med sina hemtrakter och rötter med fåglarnas hjälp. För att få spridning i tid och rum vill vi rikta oss till skolbarn och invandrare. Ja, som ni ser är konceptet outtömligt och vi utvecklar och diskuterar gärna detaljerna med er. Hur projektet arbetar långsiktigt utifrån kulturhuvudstadsårets mål Mål: Stärka människorna Umeås medborgare ska växa genom nya upplevelser, medskapande, nya nätverk och genom att se nya möjligheter för framtiden. Umeborna får genom projektet större förståelse för och stolthet över vilket fantastiskt fågeleldorado som finns alldeles inpå knuten - Umedeltat. Det ingår i projektet att inspirera till att själv skapa och medverka. Fåglarna kan ge invandrarbarn och vuxna möjlighet att återknyta kulturella kontakter med sitt ursprung. Mål: Stärka kulturen Umeås kultur- och idrottsliv ska växa genom nya gränsöverskridande samarbeten och genom att vinna fler medskapare, större publik och förbättrad finansiering. Vi vill öka intresset för alla verksamheter som har anknytning till och som inspireras av fåglar. Det kan gälla ökad förståelse fåglar som inspirationskälla t.ex. inom konst, dans, foto och musik. Mål: Stärka staden Umeås attraktivitet ska öka genom att kulturen blir ännu mer genomsyrande i all samhällsplanering. Projektet är synnerligen medialt för Umeå. Vi är säkra på att vårt projekt sprider kunskap och intresse för Umeå i hela Europa, Mellanöstern och Nordafrika på ett effektivt och uppseendeväckande sätt. Mål: Stärka norra regionen Umeås nätverk ska stärkas i den nordliga regionen genom förstärkt samarbete med andra kommuner, landsting, kulturinstitutioner och näringsliv. För det första kommer Umeå få ännu större dragningskraft som turistmål, vilket leder till mer arbetstillfällen. Det andra är att lyfta det nordliga perspektivet inom svensk miljö- och fågelövervakning. T.ex. finns ett trettiotal fågelstationer i södra Sverige, medan i den övre halvan finns bara fem och ingen av dessa har statlig finansiering. Mål: Stärka det europeiska samarbetet Umeås utbyten och utvecklingssamarbeten med övriga Europa och världen ska stärkas. Detta är kanske den starkaste sidan av projektet. Genomförs det här projektet kommer kontakter skapas med i stort sett alla Europas länder och i projektets natur ligger att det

4 4 av 14 här är kontakter som kommer att vidmakthållas. Genom fjällgåsprojektet har vi chans att återupprätta Umeå som rastplats för denna alpina raritet, som det var fram till för 50 år sedan och samerna och fjällen får tillbaka sin länge saknade karaktärsfågel. Hur projektet genomsyras av de kännetecken som präglar ett kulturhuvudstadsprojekt Kännetecken: Nytänkande, Medskapande, Utveckling, Jämställdhet, Tillgänglighet, Mångfald och Hållbarhet Vi finner att samtliga kännetecken klart uppfylls och genomsyras: Nytänkande: Att söka mänsklighetens vagga med fåglarnas hjälp är unikt. Att låta fåglarna välja på vilka orter vi ska upprätta kulturellt samarbete är också unikt. Medskapande: Projektets aktiviteter är inriktade på samarbete och aktivt skapande. Utveckling: Vi tror att detta projekt kan bidra till att skapa ett center i paritet med de välkända attraktionerna och turistmålen Falsterbo, Ottenby eller Hornborgasjön. På samtliga dessa ställen finns det naturum med stort inslag av kulturevenemang och utställningar. Jämställdhet: Vår verksamhet är fullständigt könsneutral. Blir det snedvridning kommer vi att ta det i beaktande. Tillgänglighet: Få projekt är så tillgängliga som detta. Det räcker med att ha en app eller titta på nätet. Självklart ökar tillgängligheten om man dessutom kan ha en lokal för aktiviteterna. Mångfald: Det berör massor med länder folkslag, kulturer och konstarter såväl under fåglarnas flyttningar som mångkulturella aktiviteter i Umeåregionen. Titta på återfyndskartan i den detaljerade projektbeskrivningen i BILAGAN. Hållbarhet: Vi refererar till figur 1 det faktum att fågeltemat hållit i c:a år gör oss ganska trygga i detta hänseende. Vi vill inte raljera, men när undersökningar görs så är det värsta människor kan tänka sig att fåglarna försvann. Tänk bara på vilka organismer som åsyftas i titeln på Rachel Carsons välkända bok Tyst Vår. Hur projektet planerar för långsiktig utveckling Kanske vårt mest uppfyllda mål blir just långsiktigheten. Efter 2014 kommer Umedeltat att vara ännu mer känt ute i Europa. Går dessutom fjällgåsprojektet i hamn så kommer fjällgässen för evärderlig framtid fortsätta att vittna om Umeå och Västerbottensfjällen.

5 5 av 14 Vi tror även att projektet kommer att öppna mångas ögon för det faktum att Umeå är en av Sveriges närmaste fågelstäder. Som konstnär kommer man att se många möjligheter, som turist många unika tillfällen och som biolog inser man faktiskt att Norrland har varit bortglömt och försummat inom fågelforskning och miljöövervakning. Vi ser redan efter 10 års ringmärkning att fågelböckerna måste skrivas om. Vi tror sammantaget att intresset för naturvetenskapliga studier kommer att öka, vilket borde gynna stadens båda universitet. Bara det senare har en stor utvecklingspotential. För att ta det mer specifikt: Fjällgåsprojektet räknar vi med att bli helt självgående efter 2-3 år, fågelverksanheten i övrigt förutsätter vi att staten stöder på samma sätt som i södra Sverige, satellitsändarna kommer att fortsätta leverera data i många år, massor av fåglar fortsätter flyga omkring i Europa och ute i världen med färgringar med kulturhuvudstadsloggan på, sannolikt kommer många universitetsanknutna fågelprojekt att starta och drivas vidare långt efter Tillvägagångssätt/Metod Se detaljerad beskrivning i BILAGAN. Överenskomna samarbetsorganisationer Flera organisationer har visat stort intresse för projektet och är beredda att hoppa in så fort projektet blir sanktionerat av Kulturhuvudstadsåret. Kostnader och finansiering Redogörelser för planerade intäkter (t ex sökta bidrag, egen insats, andra finansiärer, sponsring) och kostnader i övergripande budgetposter. Budgetposter där finansiering av kulturhuvudstad 2014 önskas framgår. Intäkter Vad Annonser via appar Fadderfåglar med sändare Inträde konsttävlingar, Svanfestival Guidningar Försäljning nya planscher och vykort Bidrag från fonder (t.ex. Kempe) Kostnader Vad Sändare etc för märkning Komplettering av utrustning Kommunikation med ca 30 länder Lokal SEK inkl moms kr (kontakt tagen med IKEA) kr/företag 5 000kr kr 5 000kr kr SEK inkl moms Minimum 10 st á kr = kr kr kr kr

6 6 av 14 Fjällgåsprojekt (förhandlingar pågår) c:a kr Så fort vi har fått ett officiellt godkännande av projektet kan vi dra igång arbetet med att skaffa sponsorer.

7 7 av 14 BILAGA: Fåglarna visar vägen Figur 1. Sumerisk kilskrift på en gås troligen en fjällgås, som var vanlig övervintrare i Mesopotamien/Babylon/Irak fram till 1930-talet. Fåglar har berört människor på många sätt sedan urminnes tider. Samtidigt som de var en livsviktig födokälla, tror vi att de fick våra förfäder att tänka på skönhet, frihet, årstidernas växlingar, livslånga parrelationer samt gav dem inspiration till högtflygande planer. Vilka nordbor har inte någon gång längtansfullt betraktat fågelflockarna ta höjd på hösten för att på lätta vingar dra söder ut mot solen och värmen? Fåglarnas gracila rörelser inspirerade säkert våra förfäder till de första danserna, deras fantastiska sångstrofer till både tillkomsten av musikinstrument och som förebild för mänsklig sång. Vi menar att fåglar fortfarande har en central plats hos oss kulturellt, vetenskapligt men även som väckarklockor när vi människor på senare tid börjat gå alltför bryskt fram med ekosystemen. En del anser att den moderna miljörörelsen startade med Rachel Carsons bok Silent Spring som gavs ut Sveriges första miljöskandal uppdagades av ornitolog Erik Rosenberg som noterade att de gulsparvar som ätit av kvicksilverbetat utsäde dog en kvalfylld död. Ur många synpunkter förtjänar fåglarna en central plats i människans. Vad vore därför mer passande under ett kulturår än att anknyta till människans ursprung! Umeå, Edens lustgård och Lucys lustgård Historiska vingslag Vi föreslår att man med modern elektronik följer några fågelarter som förekommer i Umetrakten till exempel fjällgås som häckar i fjällen - samernas sommarland - och har sina ursprungliga vinterkvarter i Mellanöstern. Vid kusten samernas vinterland häckar skräntärna och har också sina vinterkvarter i trakterna av mänsklighetens vaggor, men närmare Rift valley. Mänsklighetens vaggor är norra Rift Valley i Etiopien där man gjort de tidigaste fynden av människa (Lucy 3,2 miljoner år gammal) och trakten av Baghdad i Irak, där Eufrat och Tigris rinner ihop och som anses vara den geografiska platsen för Edens lustgård.

8 8 av 14 Olika märkmetoder och unik kompetens Vi kan förse fåglar med satellitsändare, färgringar och radiosändare och därmed följa dem på sin flyttning. Vi vet genom tidigare ringmärkningsåterfynd vilka arter vi skall välja för att nå maximal spridning inom Europa. Vi kan även applicera 2014-loggan på färgringar. Vi kan under höst och vårflyttning ha kontakt med ställen där fåglarna landar där fåglarna kan identifieras med hjälp av loggan. Vi är de enda i Umeå som har nödvändiga tillstånd och kunskapen för att utföra fångst och märkning av fåglar. Dessutom skulle detta projekt ge klar vetenskaplig spin-off. Smartphone-app Det är inte svårt att tänka sig vilken spänning det vore att på sin telefondisplay följa dessa globetrotters genom Europa och långt ned i Asien eller Afrika! Här går det säkert att utveckla många olika varianter av applikationer. Medverkan i pågående bevarandeprojekt Fjällgåsen är föremål för omfattande bevarandeåtgärder inom EU. Vi har nära samarbete med experter som med lättviktsplan leder fjällgäss till säkra vinterkvarter. Om pågående EU-projekt så tillåter skulle vi gärna vilja återskapa den urgamla flyttleden från Västerbottensfjällen via Umedeltat till de gamla övervintringsplatserna mellan Eufrat och Tigris. De ljudliga och sällskapliga fjällgässen lockade kanske till folkvandringar norrut och till våra trakter. Det vore väl en snygg gest att nu bjuda tillbaks genom att hjälpa den arten. TÄNK ATT FÖLJA FÅGLAR FRÅN VÅRT URSPRUNG HIT. Vad vet vi om hur detta gick till är vår inspiration av fåglarna ursprungligen från denna tid? Förstod man när fåglarna flög och kom tillbaka att det fanns land bortom horisonten. Vad vet vi om när fåglarna var budbärare som historiens brevduvor. Vad vet vi om inspiration i konsten när de är lite människolika. Vi tror att en historisk resa återupplevd är både fascinerande, inspirerande och tankeväckande och kan kombineras med så mycket på vägen. Lokal kultur inspirerad av fåglar Ett genomgående syfte är att sammanlänka kulturarbetare från de ställen där fåglarna väljer att stanna till (eller bara passerar). Detta kan förståss göras på olika sätt. Tidsplan och kostnader Vi ser framför oss en aktivitet antingen hela året eller aktiviteter en månad på vintern då fåglarna är stationära, en månad under våren då de kommer hit en månad under sommaren då häckningsbestyren är igång och en månad under hösten då de flesta arter åter flyttar. Beträffande kostnader finns det en gradient från färgringar (under kronan styck) via radiosändare för 1000kr styck till de mest avancerade satellitsändarna med solceller för kr styck. Övriga kostnader diskuterar vi gärna i samråd med er. Vilka fåglar? Det är många fågelarter att välja emellan här listas några fågelarter som skulle kunna vara möjliga/intressanta:

9 9 av 14 Anas clypeata, skedand, Northern Shoveler Anas crecca, Kricka, Common Teal Anas penelope, Bläsand, Wigeon, Anas acuta, Stjärtand, Northern Pintail Podiceps cristatus, Skäggdopping, Great Crested Grebe Falco subbuteo, Lärkfalk, Hobby, Falco columbarius, Stenfalk, Merlin Circus aeruginosus, Brun kärrhök, Marsh harrier Circus cyaneus, blå kärrhök, Northern Harrier

10 10 av 14 Crex crex, Kornknarr, Corncrake Porzana porzana, Småfläckig sumphöna, Spotted Crake Coturnix coturnix, Vaktel, Charadrius dubius, Mindre strandpipare, Numenius phaeopus, Småspov, Whimbrel Tringa erythropus, Svartsnäppa, Spotted Redshank Tringa nebularia, Gluttsnäppa, Common Greenshank Tringa glareola, Grönbena,

11 11 av 14 Calidris temmincki, Mosnäppa, Temminckis Stint, Limicola falcinellus, Myrsnäppa, Broadbilled Sandpiper Phalaropus lobatus, Smalnäbbad simsnäppa, Red-necked Phalarope Philomachus pugnax, Brushane, Ruff Larus fuscus, Silltrut, Lesser Blackbacked Gull Sterna caspia, Skräntärna, Caspian Tern Fiskgjuse Pandion haliaetus Osprey

12 12 av 14 Nedan visas exempel på fåglars flyttvägar med satellitsändare. I det här fallet fyra fiskgjusar. Victoria nedan märktes först i Sverige och fick namn efter kronprinsessan och återfångades i Finland där man satte en satellitsändare på den. (Se gärna länken under bilderna.) Mer info

13 13 av 14 Ytterligare idéer på tema fåglar några förslag: Tranan är en sorts karaktärsfågel för Västerbotten. Sändare på tranor (de flyttar över Finland, via Tyskland och Frankrike till Spanien!) Konstutställning pappersvikning till tranor (finns duktiga i Umeå) Fototävling eller någon fotograf Lätet är oerhört klangfullt musikinspiration? Fågelbo som tema Mest konstfyllda holken, svalbrädan eller boet där fåglar häckar! (tornfalk, pärluggla, svalbräde etc) Webkameror Det är inga problem att sätta upp detta runt Umeå, på tranbon, örnbon, bon av kungsfågel etc gärna kombinerat med hastighetsmätning för t.ex. tornseglare Masspresentation av diverse bon och andra platser från hela världen/europa, men särskilt Umeå Se t.ex. gärna: Kattuggla i Estland: Svart stork i Portugal: (tryck på otsestriim) Utomhushappenings Världens största drake i form av en trana på Röbäcksslätten Bygg ett örnbo med träd och allt i form av en jättetall på mittsträngen på motorvägen innan man kör in i Umeå eller annan placering toppen av plaza? En stor mobil som man kan flyga i mobilerna formade som fåglar. Laserhologram på himlen eller på t.ex Hotell Plaza med fågelbilder Draktävling på flygfältet högst störst vackrast - fantasifullast En stork på taket till BB? Andra kulturevenemang: Dansföreställningar med fågeltema. Musik inspirerade av fåglar (Beethovens femma inspirerades troligen av ortolansparven som finns rikligt i Västerbotten). Konst t.ex. motiv på hällristningar (tranan i Stornorrfors), fågelmotiv från grottorna i Frankrike, Sahara etc

14 14 av 14 Praktiskt: Enkla lokaler vid kajen och i Umedeltat (Umeås stora naturtillgång) Allmän tillgång till sändar- och ringmärkningarna förslagsvis på nätet Några slutord Vi tror fågeltemat kan vara ett effektivt sätt att vara budbärare ut i Europa och ge de centrala tankarna skapa kontakter, ge inspiration, knyta framtida kontakter och berika vårt, Europas kulturliv. Diskussion och förankring har skett med såväl Västerbottens ornitologiska förening som dess Fältstation i Umedeltat, som är villiga att medverka!!

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson

Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Artlista över fåglar vid Råstasjön sammanställd i februari 2013 av Hasse Ivarsson Råstasjön har karaktär av vild natur vilket skiljer den från exempelvis Lötsjön som är en parkanläggning med inplanterade

Läs mer

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs

Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Inventering 2008 av häckande andvadar- och måsfåglar inom fågelskyddsområdet Hummelbosholm, Burs Per Smitterberg Sivert Söderlund assisterar vid inventeringsdagen den 10 april. Foto: Per Smitterberg Inledning

Läs mer

Azorerna 8 22 december 2003.

Azorerna 8 22 december 2003. Azorerna 8 22 december 2003. Allmänt Inkvartering på Hotell Acores Atlantico, centralt vid hamnen. Hyrbil bokades i samband med resan, utökad självrisk 12 euro per dag betaldes vid utlämnandet av bilen.

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 1 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

13. av Jan Pettersson

13. av Jan Pettersson 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna 96 973 ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett

Läs mer

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958.

Erik Rosenberg, Fåglar i Sverige 1958. Tranorna röra vingarna avmätt, sträckvis glidflyga de, ofta alla på en gång, och över dalsluttningar med uppvind eller slättområden med termik upplösa de sin plogformation och stiga i kretsande segelflykt

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN

!!!!!!!!!!!!!!!! GULDPALTEN GULDPALTEN En stund då vi hyllar Piteås kreatörer och kulturarbetare. En kväll när vi visar upp det bästa vi har och känner stolthet. En årligt återkommande högtid att längta efter. GULDPALTEN Sökande

Läs mer

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2

En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 En fantastisk samling fågelkonst: Köp och stöd fågelforskning DEL 2 Nu finns ett unikt tillfälle att köpa akvareller, tryck, olja etc av fåglar till ett försiktigt marknadspris. Alla har kontrollerats

Läs mer

Reseberättelse och artlista. Vadehavet. 31 juli 3 augusti 2008. Bengt Andersson, Leif Dehlin, Joel Levin och Thomas Wallin

Reseberättelse och artlista. Vadehavet. 31 juli 3 augusti 2008. Bengt Andersson, Leif Dehlin, Joel Levin och Thomas Wallin Vadehavet 31 juli 3 augusti 2008 Reseberättelse och artlista Bengt Andersson, Leif Dehlin, Joel Levin och Thomas Wallin Vadehavet 31 juli 3 augusti 2008 Deltagare: Bengt Andersson, Helsingborg, bambosa@telia.com

Läs mer

Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan?

Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan? Tranorna vid Kvismaren vart tar de vägen sedan? Mikael Hake, Ragnar Edberg & Paola de Keizer I de två föregående utgåvorna av Fåglar i Kvismaren (FiK) har Viltskadecenter redovisat några resultat från

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration

Ett vildare Europa. Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe. Text: Kicki Lind. 36 Inspiration Ett vildare Europa Text: Kicki Lind Havsörn, Norge Foto: Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe 36 Inspiration GNM_No11_Wonders.indd 36 2013-08-08 22:45 Genom att kombinera naturskydd med ekonomisk

Läs mer

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11

Tåkerns Fältstation Informerar mars -11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION. Teckning: Gebbe Björkman. Informerar mars-11 TÅKERNS FÄLT- www.takern.se STATION Havsörnar Teckning: Gebbe Björkman Informerar mars-11 Föreningen Tåkerns Fältstation är en sammanslutning av fauna och flora intresserade personer och har till ändamål

Läs mer

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013.

Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. Resa till södra Israel 9/3-16/3 2013. För tredje året i rad genomförde vi en resa till Israel, den gick av stapeln 9/3-16/3 och var därmed den tidigaste resa vi gjort. Artsamansättningen blir då lite annorlunda,

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS

PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS PROJEKTBESKRIVNING: SHOW EUROPE SHOW BELARUS Denna ansökan avser en begränsad del av projektet Show Europe Show Belarus som Culture Clinic tillsammans med fem andra organisationer har fått beviljat stöd

Läs mer

Ringmärkningen i Sverige har pågått i nästan

Ringmärkningen i Sverige har pågått i nästan Hur gamla kan vilda fåglar bli? Med hjälp av ringmärkning kan vi få svar på många frågor om fåglarnas biologi. En fråga som Ringmärkningscentralen vid Naturhistoriska riksmuseet ofta får besvara är hur

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar

Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga Augusti 2010 - Vellinge kommuns flyttfåglar Kungsfågeln, Sveriges minsta fågel, väger bara 5 gram. Man skulle kunna skicka fyra stycken med brev och bara behöva frankera

Läs mer

Falsterboresan 5 8 september 2013

Falsterboresan 5 8 september 2013 Falsterboresan 5 8 september 2013 Deltagare Bertil Malmgren, Björn Bergenholtz, Björn Wallentinus, Brita och Lars Svantesson, Calle Ståhlgren, Eva Petersson, Hannu Koho, Jarl Schuberth, Kerstin Nordenadler,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40!

Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Ringmärkningen vid Tåkern fyller 40! Text och foto: Christer Elderud Jag läser ur min egen handskrivna dagbok från 25 september 1964: Anländer till Glänås klockan 13.30. Fyra nät uppspännes och klockan

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6

Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Fåglar och fågeldöd I Blekinges skärgård 2003 2003:6 Rapport, år och nr: 2003:6 Rapportnamn: Fåglar och fågeldöd i Blekinge skärgård 2003 Utgåva: Första utgåvan Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverks redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 1(5) 2013-09-30 s redovisning av insatser inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 har under 2013 prioriterat samarbeten med Umeå inför Kulturhuvudstadsåret 2014. Detta har skett främst genom fördelning

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk

Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sjöfåglar och havsbaserade vindkraftverk Sammanfattning av en studie utförd i södra Kalmarsund under vår- och höstflyttningen 1999-03 Jan Pettersson Havsbaserade vindkraftverk i ejderns flyttningsväg Vindförutsättningarna

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

framtid till din Välkommen

framtid till din Välkommen Välkommen till din framtid Är du nyutexaminerad civilingenjör och vill ha en gedigen start på karriären? Är du dessutom tillräckligt modig och nyfiken för att tänka nytt och komma med nya lösningar? Vi

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Haparanda Sandskär Fågelstation Verksamhetsrapport 2011

Haparanda Sandskär Fågelstation Verksamhetsrapport 2011 1 Haparanda Sandskär Fågelstation Verksamhetsrapport 2011 Innehåll 1 Sammanfattning av verksamheten 2011 2 Verksamhetsberättelse för Haparanda Sandskär fågelstation 2011 2 2 Kontaktinformation 4 3 Verksamheten

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Peregrinus-kvartetten på plats!

Peregrinus-kvartetten på plats! Peregrinus-kvartetten på plats! TEXT OCH FOTO: HANS-GEORG WALLENTINUS I flera år har det diskuterats att sätta ut pilgrimsfalkar (Falco peregrinus) i Stockholmstrakten. Initiativtagare har varit StOF,

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Foto: Kent-Ove Hvass. Tranans dag. 5 års jubilerar. 26-29 mars 2015. Trandansen vid Hornborgasjön

Foto: Kent-Ove Hvass. Tranans dag. 5 års jubilerar. 26-29 mars 2015. Trandansen vid Hornborgasjön Foto: Kent-Ove Hvass Tranans dag 5 års jubilerar 26-29 mars 2015 Trandansen vid Hornborgasjön Torsdag 26 mars Trandansen 10-17 Vid väg 184 (Falköping Skara) Fullt med aktiviteter kring tranor och andra

Läs mer

FOLKBILDNING 1997/98:115

FOLKBILDNING 1997/98:115 FOLKBILDNING 1997/98:115 Regeringens proposition 12 mars 1998 Textunderlag för OH-presentation 6.1 Bedömning av folkbildningens verksamhet Folkbildningen har genomfört en verksamhet som står i god överensstämmelse

Läs mer

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland

Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland Tioårsjubileum: Tjejer möt vårfåglarna på Öland TEXT: MARIA STENMARK, FOTO: GIGI SAHLSTRAND I år firade StOF:s vårliga tjejresa till Öland tioårsjubileum. Helt enligt utsatt tid kom vi iväg från Liljeholmen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011

VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Stockholm 2011 01 07 VÄLKOMMEN TILL MÄSSPROJEKTET 2011 Loco Motion har arbetat och utvecklat Mässprojektet sedan 2008. Under två omgångar, 2009 och 2010, har projektet genomförts, utvärderats och utvecklats.

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

SKOLPrOgram vår/sommar 2015

SKOLPrOgram vår/sommar 2015 SKOLProgram vår/sommar 2015 innehållsförteckning skolprogram 2015 Utställningar 1-4 Visningar 5-6 medeltida hantverk & dans 7-8 på egen hand 8-9 allmän information 10 1 utställningar utställningar 2 DET

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bara hos Din Guldsmed

Bara hos Din Guldsmed Bara hos Din Guldsmed Bara hos Din Guldsmed Vår egen serie i 18 karats guld, skapad med naturens underbara dramatik och naturliga kraft som inspiration. Det stora antalet smycken i denna serie gör det

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Vindkraft, fåglar och fladdermöss

Vindkraft, fåglar och fladdermöss Vindkraft, fåglar och fladdermöss Foto: Espen Lie Dahl Martin Green Jens Rydell Biologiska Institutionen Lunds Universitet Vindkraft, fåglar och fladdermöss Kunskapssammanställning Ute hösten 2011, NV

Läs mer

Vasaborgen Uppsala slott. Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner

Vasaborgen Uppsala slott. Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner Vasaborgen Uppsala slott Historisk besöksattraktion i Uppsala slotts 1500-talsruiner Vasaborgen en port till historien Besökscentret på Uppsala slotts borggård är också tänkt att bli en ny entré till Vasaborgens

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Utställningar. Søren Langkilde Madsen

Utställningar. Søren Langkilde Madsen Utställningar Søren Langkilde Madsen Fotografen Om Søren Langkilde Madsen Jag har fotograferat aktivt under de senaste drygt 40 år och älskar att arbeta med denna form av uttryck. Fokus har under många

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster

Glashuset 2014. Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2. Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Glashuset 2014 Ytan är 5,5 x 5,5 = 30 m2 Fönster: 128 x 263 cm Glashuset har 29 fönster Målet med Umeå2014 stärka människorna stärka staden stärka kulturen stärka norra regionen stärka det europeiska samarbetet

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker

Välkommen till. södra Sveriges fågelmarker Välkommen till södra Sveriges fågelmarker 1 Fågelporten välkommen ut i södra Sveriges fågelmarker Oslo Stockholm I denna broschyr samarbetar sju sydsvenska fågelområden som alla har mycket att bjuda besökaren.

Läs mer