13. av Jan Pettersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13. av Jan Pettersson"

Transkript

1 3. av Jan Pettersson Fang s t Vid Kvismare fagelstation har under de tretton sasongerna ringmarkts 963 enkelbeckasiner (Gallinago gallinago). Fangsten har uteslutande berbrt vuxna faglar och skett med vadarnat pa de vattensjuka madmarkerna runt Kvismarsjbarna. Be fiesta faglarna har fangats i juli augusti. Enkelbeckasiner fbrekommer dock i stort antal pa maderna till i bb'rjan av September och de sista beckasinerna lamnar inte Kvismaren fb'rran i oktober. I genomsnitt har c 75 faglar fangats varje ar. Maximisiffran hanfor sig till 967 da 7 enkelbeckasiner ringmarktea. Arssiffrorna fran slutet av 960talet ar hogre an genomsnittet eftersom det under dessa ar gjordes en stbrre satsning pa ringmarkning av vadare. Aterfynd Frsffl till november 97 har fran dessa ringmarkningar inrapporterats 60 aterfynd utanfor Kvismaren. Att aterfyndsprocenten ar sd hog som 6 % har sin fb'rklaring i att enkelbeckasinen ar ett eftertraktat jaktobjekt. Av de 60 aterfynden har salunda 5 f^glar (87 / ) rapporterats som skjutna. Det bbr noteras att endast ett svenskt aterfynd fb'religger. Det rbr sig om en i augusti 973 ringmarkt fagel som skbts vid Pagersta i Vastmanland aret darpa. Porklaringen till att aterfynd sa sallan erhalles fran Sverige maste atminstone delvis sb'kas i att enkelbeckasiner numera inte ar fbremal fb'r nagon intensivare jakt i vart land. ROOS (969) konstaterade att 78 % av de aterfynd som man fatt vid Falsterbo utgjordes av skjutna faglar. Av de 60 aterfynden hanfor sig 5 till perioden augusti november, 3 till december februari och till mars april. Saledes speglar det fbreliggande aterfyndsmaterialet enkelbeckasinens hoststrack och val av vinterkvarter (jfr figur ). Av aterfynden har 37 gjorts mindre an ett ar efter ringmarkningen och 30 av dessa faglar bar vid markningstillfallet ungfageldrakt, Bland de 3 aterfynden som gjorts mer an ett &r efter ringraarkningen finns det en fagel som uppnatt en alder av minst 8 ar. En individ sors skbts i ZuidHolland i September 973 hade namligen ringmarkts som adult vid

2 ^KVISMAREN A AUQOKT MOV JAN DFEBAPR MAROCKO GUINEABISSAU Figur. Karta visande aterfynd av enkelbeckasiner ringtiarkta vid Kvismaren Kvismaren i juli 966. Hbststrack De vid Kvismaren ringmarkta enkelbeckasinerna har under hasten sin huvudsakliga str^okvag mot sydva'st utefter Europas vastkust (jfr figur ). Detta ar ocksa belt i linje ined vad tidigare aterfyndsmaterial visat. Att enkelbeckasiner som ringmarkts vid Ledskar i Uppland foljer denna strackvag har redovisats av B'EEBGA & FRYCKXWD (965). RODS (969) pavisade att de vid Palsterbo ringmarkta enkelbeckasinerna valjeren syd

3 5. vastlig strackvag ner till sina overvintringsomraden i Sydvasteuropa. Likasa redovisar SALOMONSEH (967) att danska enkelbeckasiner (i materialet ingar aven nagra hb'ststrackande faglar) tar kustvagen mot sydvast. Ett fynd fran Kvismaren visar att enstaka faglar ocksa kan stracka mot sb'der eller t o m nagot ost darom. En fagel som marktes 0 au gusti 96 skots salunda pa sodra Peleponesos i Grekland 5 oktober samma dr. I kvismaromradet nar enkelbeckasinstracket sin kulracn under augusti. Vid mitten av September har faglarna natt Damaark, varifran de 6 aterfynden har 7 September sorn genomsnittsdatunt (se tabell ). Nagra faglar har da ocksa redan hunnit till Holland da'r det tidigaste hostfyndet har gjorts i slutet av augusti. Fran sannna tid if inns ocksa ett fynd fran vastra Prankrike. Hostaterfynden fran Holland, Belgien ooh Storbritannien hanfor sig framst till September, oktober och november. Enligt WITHERBY m fl (90) ar haststracket av enkelbeckasin i Storbritannien som intensivast fran borjan av septenber till slutet av november. De fiesta noveraberaterfynden av Kvisraartaarkta beckasiner har dock rapporterats fran Frankrike (). Fran denna manad foreligger ocksa aterfynd fran Spanien och Portugal. Tabell. Aterfynd av enkelbeckasiner ringmarkta vid Kvismaren under manaderna juli augusti. Land Sverige Holland Belgien Storbrj tannien I r land Frankrike Spanien Portugal Grekland Marocko Guine abi s s au Summa 6 a i 5 3 ] 3 0 n a fl o 0 3 Summa Overvintring De fiesta vinterfynden (december februari) har noterats i Frankrike och pa Pyreneiska halvon (3 av totalt 3 vinterfynd eller 7 /o) Vissa individer stannar dock langre norrut under vintern? vilket ett fynd fran Belgien och fyra (3 % av totalantalet vinterfynd) fran de brittiska oarna visar. SALOMONSEN (967) anger att % av vinterfynden i det danska materialet kommer fran Storbritannien och Irland.

4 Vinterfynden fran Frankrike av de vid Kvismaren ringmarkta enkelbeckasinema visar klart att dessa faglar foredrar den franska vastkusten ( fynd) framfor sydkusten ( fynd). Av vinteraterfynden fran Spanien och Portugal ar tio fran Atlantkusten eller fran floddeltan langa denna kust. Det elfte fyndet ar fran inlandet. Tre aterfynd har rapporterrats fran Afrika. Tva av dessa har gjorts langs Marockos nordvastra kust och det aterstaende i GuineaBissau pa Afrikas vastkust, Bessa omraden bor i nagon man ocksa utgbra overvintringsplatser for de enkelbeokasiner som ringmarks i Mellansverige, Den fagel som hittades db'd i GuineaBissau hade uppehallit sig pa en for arten ovanligt sydlig bvervintringsplats. Enligt SALOMONSET (96?) stracker sig enkelbeckasinena vinterkvarter fran Vast till Sydeuropa genom Nordafrika mot soder till Gambia och Tanzania. Ovanstaende visar att det i huvudsak ar Atlantkusten i sydvastra Europa (prankrike, Spanien och Portugal) som utgor b'vervintringsplatser for de vid Kvismaren ringmarkta enkelbeckasinerna, men att overvintring i viss utstrackning forekommer bade norr och sbder darom. Varstrack De fyra varfynd (mars april) som har noterats av Kvismarmarkta enkelbeckasiner ar fbrdelade pa Marocko (i), Portugal (i) och Prankrike (). Antalet ar for litet for att belysa vdrstrackets forlopp. Enligt WITHERBY m fl (90) lamnar de i Storbritannien b'vervintrande beckasinerna dessa omraden fran slutet av mars till borjan av maj. De enkelbeckasiner som hackar vid Kvismaren torde i stor utstrackning an

5 landa redan i mitten av april. 7. Populations jamfbrelse I tabell gors en jamforelse mellan aterfyndsmaterial av enkelbeckasiner som ringmarkts vid Kvismaren, Palsterbo och i och aterfunnits under vintern, Darav framgar att de enkelbeckasiner som ringmarkts i valjer en genomsnittligt mera nordlig b'vervintringsplats an de som ringmarkts vid Kvismaren och Falsterbo, Huvuddelen av vinteraterfynden av de i ringmarkta beckasinerna konnner fran den franska vastkusten. Yid Kvismaren och Palsterbo ringmarkta beckasiner har likass. noterats i den regionen, men for dessa firms relativt sett flera fynd fran Pyreneiska halvb'ns vastkust. Att vinterfynden av de vid Kvismaren ringmarkta enkelbeckasinerna b'verensstammer sa bra med de i Skane markta tyder pa att faglarna kommer frdn ungefar samma hackningsomraden. Dessa omraden ligger troligen langre norrut an vad som ar fallet for de faglar som ingar i det danska materialet. Sadan s k overflyttning vid uppsb'kandet av vinterkvarter ar vanlig bland vadare (jfr SALOMONSEW 96?). Tabell. Aterfynd under vintern (deoember februari) av enkel "beckasiner ringmarkta vid Kvismaren, Falsterbo (RODS 969) och i (SALOMOHSEN 96?), Land Kvismaren Palsterbo Horge Belgien Storbritannien Irland Prankrike Spanien Portugal Italien Algeriet Marocko GuineaBissau Suiama Eeferenser PEEDGA, K & PRYCKLUND, I, 965. Eingmarkningsverksamheten vid Ledskars fagelstation Var Pagelvarld : ROOS, G, 969, Ringmarkningsverksamheten vid Falsterbo fagelstation Var Fagelvarld 8: 8. SALOMONSEN, P, 967. Pugletraekket og dets gader. Kbpenhamn. WITHERBY, H P, m fl, 90. The Handbook of British Birds. Del IV. London.

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2).

Salskraken tillhör inte Upplands häckfåglar, Bill Douhan. Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Från Rrk:s samlade gömmor (rapport 2). Bill Douhan Rrk:s uppgift är att följa upp och dokumentera vad som händer i fågelfaunan inom Upplands rapportområde. Den arbetsuppgift som varit, och fortfarande

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

15. Re sultat. o o o o o oo. Figur 1. Fangsthojd i medeltal for olika sma tattingar uttryckt i procent av nathojden.

15. Re sultat. o o o o o oo. Figur 1. Fangsthojd i medeltal for olika sma tattingar uttryckt i procent av nathojden. 14. av Jan Sondell Bakgrund Fran och med 1973 har sa gott som samtliga gamla sma tattingar, som fangas vid Kvismaren for ringmarkning, aven undersokts med avseende pa ruggning. Ganska snart uppkom fragan

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet

Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind På uppdrag av Triventus Consulting AB Färjestaden 2005-07-21 Vindkraftverk och flyttfåglar på Skottarevet Jan Pettersson JP Fågelvind

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013

Sportlovet 2013. Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 Sportlovet 2013 Så mycket spenderar vi på sportlovet 22 februari 2013 SBAB BANK 22 FEBRUARI 2013 1 SPORTLOVET 2013 Maria Landeborn är privatekonom på SBAB Bank. Telefon: 0766-447 881 Epost: maria.landeborn@sbab.se

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Kvismaremöten vid Medelhavet

Kvismaremöten vid Medelhavet Kvismaremöten vid Medelhavet Gittan Matsson Hösten 2010 spenderade jag på fågelstationerna Capri i Italien samt Doñana och Tarifa i Spanien. Under den vistelsen träffade jag många personer som arbetat

Läs mer

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand?

Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Världen är så stor så stor Världen är så stor så stor Lennart Weibull Varför inte en åretruntbostad på den spanska solkusten eller eget hus i Thailand? Annonser på resesidorna lockar fram drömmar men pekar

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN

SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:6 Text: Olof Lessmark SOMMARTEMPERATURENS BETYDELSE FÖR MALENS REPRODUKTION OCH ÅRSKLASSERNAS STORLEK I MÖCKELNOMRÅDET, KRONOBERGS LÄN SOMMARTEMPERATURENS

Läs mer

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING

ANALYSGRUPPENS SAMMANFATTNING Miljöavgiftskansliet pí~çëäéçåáåöëâçåíçêéí= píçåâüçäãë=pí~ç= OMMSJMRJNM== Analysgruppen Jonas Eliasson, Transek AB (sekr.) Karin Brundell Freij, Lunds tekniska högskola Lars Hultkrantz, Örebro universitet

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet

Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1. Rapport från Soliditet Soliditets Betalningsindex, 2011 Q1 Rapport från Soliditet 1 Sammanfattning För riket som helhet och samtliga län, med undantag för Jämtland, har andelen sena betalare minskat. Detta kan till stor del

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

MEDDELANDESERIEN 2014:17. Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: Utvärdering av ett försök med predatorkontroll

MEDDELANDESERIEN 2014:17. Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: Utvärdering av ett försök med predatorkontroll MEDDELANDESERIEN 2014:17 Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: Utvärdering av ett försök med predatorkontroll Häckningsframgång hos vadare på Ölands sjömarker: utvärdering av ett försök med

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren

Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Om vargens utveckling i Skandinavien under de senaste 30 åren Åke Aronson och Håkan Sand D en skandinaviska vargstammen är idag större än på 100 år. Det är dock inte mer än ca 30 år sedan den betraktades

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010

INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE. Årsrapport för 2009/2010 INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH TRANOR I SVERIGE Internationella sjöfågel och gåsinventeringarna i Sverige Årsrapport för 29/21 Leif Nilsson & Johan Månsson (tranor) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Summary 3

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13

Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 UF 19 SM 1401 Universitet och högskolor Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2012/13 Swedish and foreign background among students and doctoral students in higher education 2012/13

Läs mer