Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m."

Transkript

1 1 Svenska Bankföreningen Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m. (bolån) I den nya konsumentkreditlagen särregleras bolån i vissa avseenden. Eftersom Bankföreningen inte har något befintligt formulär anpassat för bolån har föreningen valt att, istället för att ta fram ett sådant formulär, informera medlemmarna om några speciella aspekter kring bolån samt ge vägledning kring hur vissa avtalsvillkor skulle kunna utformas. Andra viktiga förändringar i konsumentkreditlagen som generellt påverkar skuldebrevs utformning framgår av revideringarna i formuläret Skuldebrev 1 K. 1. Ny definition av bolån I tidigare konsumentkreditlag användes uttrycket kredit för bostadsändamål som begrepp. Den nya konsumentkreditlagen innehåller vissa särregler för: en kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet Detta kan ses som en ny definition av det som vardagligt benämns bolån eller bostadskrediter. Som fast egendom räknas också andelslägenheter. Med liknande rätt avses t.ex. andel i bostadsförening. Ändringen innebär att det inte är nödvändigt att utreda och eventuellt föra bevisning om ändamålet med en viss kredit. I stället räcker det med att konstatera att säkerhet av visst slag har lämnats. Till exempel omfattas numera situationen om en konsument belånar sin fastighet för att köpa en bil av begreppet. Samtidigt kan vissa krediter som tidigare ansetts vara för bostadsändamål nu falla utanför, t.ex. då kunder temporärt pantsätter spärrmedel med bunden ränta i samband med nybyggnation. Detta kan få konsekvenser vid beräkningen av ränteskillnadsersättningen, se avsnitt 6 nedan. En fråga som uppkommer är hur man bör se på en kredit har både fast och lös egendom som säkerhet. Konsumentkreditgruppen menar reglerna som tar sikte på krediter som har pant rättfast egendom, tomträtt etc. rimligtvis bör gälla även för krediter där panträtten i fast egendom eller liknande kombineras med annan säkerhet. Nedan anges bolån som en samlande beteckning för kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet. 2. Förhandsinformation

2 2 I den nya konsumentkreditlagen uppställs krav på kreditgivare att tillhandahålla utförlig förhandsinformation genom en särskild blankett Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. För bolån har dock ett viktigt undantag gjorts. Eftersom det för bostadskrediter finns en frivillig europeisk bolånekod samt att flertalet kreditgivare i Sverige har åtagit sig att följa koden är det enligt lagstiftarens mening tillräckligt att lämna denna förhandsinformation till konsumenter. Bolånekoden har godkänts av Europeiska kommissionen, som den 1 mars 2001 utfärdade en rekommendation, C (2001) 477, om förhandsinformation som ska lämnas av långivare som erbjuder bostadslån. Införandet av koden har skett genom att de enskilda instituten utfäst sig att följa koden. Detta har anmälts till EU-kommissionen för införande i ett register över de institut som antagit koden. Koden började tillämpas under hösten Alla medlemmar i Bankföreningen, som när koden infördes förmedlade bolån, har anslutit sig till koden. Information om koden och om de anslutna instituten finns på kommissionens hemsida: Lagstiftaren har dock valt att inte helt undanta bostadskrediter från krav på förhandsinformation i lagen, mot bakgrund av att bolånekoden är frivillig. Oavsett om ett institut är ansluten till bolånekoden eller inte ska som förhandsinformation alltid framgå: information om krediträntan, avgifter, den effektiva räntan, kreditbeloppet samt avtalets löptid. Eftersom dessa uppgifter också ska lämnas enligt bolånekoden bör dock denna kod vara tillräcklig. 3. Information om ränteändringar Enligt 19 i nya konsumentkreditlagen ska kreditgivaren underrätta konsumenten om en ränteändring innan den börjar gälla, eller periodvis om ändringen enbart beror på en ändring i referensräntan periodvis, under förutsättning att parterna har avtalat om det och den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos kreditgivaren. För bolånen får kreditgivaren dock, såsom tidigare, istället informera om ränteändringar genom annonsering i dagspress. Sker underrättelsen genom annonsering, ska konsumenten underrättas personligen senast i samband med nästa avisering eller kontoutdrag. I lagtexten står det att kreditgivaren får underrätta genom annonsering i dagspress. Det finns alltså inte något hinder för att informera om ränteändringar avseende bolån innan de sker. Konsumentkreditgruppen rekommenderar att det i villkor avseende bolån införs ett villkor med följande innebörd: Banken informerar om ändrad räntesats genom att kredittagaren underrättas innan ändringen antingen genom särskilt meddelande eller genom annonsering i dagspress följt av ett meddelande om ändringen i nästa låneavisering till kredittagaren. Sker ränteändringen enbart till följd av förändringar av referensräntan får kredittagaren underrättas periodvis efter att ändringen börjat gälla t.ex. i samband med nästa låneavisering. Information om den aktuella nivån på referensräntan finns dock alltid tillgänglig hos banken så snart som den nya referensräntan har offentliggjorts. 4. Information om den sammanlagda kreditkostnaden Av konsumentkreditlagen 14 2 st. (som hänvisar till 8 p 7) följer att det sammanlagda belopp som konsumenten ska betala ska anges i kreditavtalet. Med det sammanlagda belopp som konsumenten ska betala avses summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. Kreditkostnaden är det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsu-

3 3 menten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter (vilket inte är aktuellt för svensk del). För bolån är det mycket svårt att ange det sammanlagda beloppet. Bolånen löper ofta under mycket lång tid, kanske 50 år, och det är i princip omöjligt att förutse vad kostnaden kommer i slutändan eftersom ränteläget ändras över tiden och kunden kanske väljer att binda räntan under viss tid etc. Oavsett vilket belopp som kommer att anges i avtalet riskerar det att bli missvisande för kunden. Trots detta måste dock informationen om det totala beloppet anges enligt den nya lagen. Konsumentkreditgruppen rekommenderar att det i villkor som rör bolån förs in en rad med rubriken Det totala beloppet som motsvarar blankettdelen av formulär Skuldebrev 1 K: Det totala beloppet som ska betalas Se punkten X i Allmänna villkor och därtill en text i allmänna villkor enligt följande: Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet som anges i avtalet ger endast en indikation på vad det totala beloppet kan komma att bli. Eftersom bolån löper under mycket lång tid samt lånets löptid kan det totala beloppet för krediten inte förutses vid tidpunkten för skuldebrevets upprättande. Det totala beloppet beräknas istället utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för skuldebrevets upprättande och bör endast ses som ett exempel. 5. Betalningsplan Konsumentkreditagens bestämmelser om betalningsplan (16 ) gäller inte för bolån. Lagstiftaren har medgett undantag från kravet att tillhandahålla betalningsplan under avtalets löptid för bolån eftersom dessa ofta är indelade i olika villkorsperioder. Räntevillkoren och amorteringstakten ändras i och med att en ny villkorsperiod inträder. Notera dock att det enligt bolånekoden punkt 14 framgår att långivaren i förhandsinformationen bör lämna ett exempel på en fullständig amorteringsplan med åtminstone följande uppgifter: månads- eller kvartalsbetalningar (om så är fallet) under det första året. därefter årsbelopp under hela lånets löptid. Planen bör innehålla uppgifter om kapitalbelopp att återbetala per år, räntebelopp per år, kvarstående skuld, belopp för varje amortering, summan av räntor och amorteringar under lånets löptid. Det bör tydligt anges att planen enbart är ett exempel och att avvikelse kan ske t.ex. om det erbjudna bostadslånet löper med rörlig ränta. 6. Beräkning av ränteskillnadsersättning Kreditgivaren har, såsom tidigare, rätt till ränteskillnadsersättning, under förutsättning att det framgår av avtalet och att räntan är bunden när förtidsbetalningen sker. Metoden för att be-

4 4 räkna ersättning vid förtidsbetalning av bostadskrediter har inte ändras. För andra krediter införs en ny schablonberäkningsmodell. Den nya konsumentkreditlagen medför emellertid att det av avtalet ska framgå konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas. Formuläret skuldebrev 1 K utgår från förutsättningen att krediten löper med rörlig ränta och eftersom ränteskillnadsersättning då inte blir aktuellt är formuleringarna i allmänna villkor kortfattade. För bolån bör dock en utförligare villkorstext utformas, förslagsvis: Kredittagaren har rätt att när som helst helt eller delvis betala krediten i förtid. Betalar kredittagaren krediten i sin helhet ska kredittagaren härutöver betala ränta och andra kostnader för krediten för krediten fram till tiden för förtidsbetalningen men inte för tiden därefter. Om krediträntan är rörlig när förtidsbetalningen sker får banken inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att krediten betalas i förtid. Om krediträntan är bunden när förtidsbetalningen sker har kreditgivaren rätt att för den tid som återstår ta ut ränteskillnadsersättning. Det gäller dock inte för den del av räntan som motsvaras av en kreditgarantiavgift, när statlig kreditgaranti har lämnats och avgift utgår för garantin. Ränteskillnadsersättningen får högst motsvara skillnaden mellan räntan på krediten och räntan på statsskuldväxlar med en löptid som motsvarar återstående räntebindningstid ökad med en procentenhet, om den tid för vilken ersättningen ska betalas är kortare än ett år. Om betalningstiden överstiger ett år får ränteskillnadsersättningen högst motsvara skillnaden mellan räntan på krediten och räntan på statsobligationer med en förfallotid som motsvarar återstående räntebindningstid ökad med en procentenhet. Om krediten löses i förtid genom en betalning från en försäkring som garanterar återbetalningen, och täcker försäkringen inte ränteskillnadsersättning, har kreditgivaren inte rätt att ta ut ränteskillnadsersättning av kredittagaren. Av 36 fjärde stycket framgår att ersättning inte får tas ut vid en betalning från en försäkring som garanterar återbetalningen av krediten. Det rör sig t.ex. om försäkringar liknande borgen eller bankgaranti eller en försäkring som innebär att konsumentens betalningsansvar upphör för hela eller en del av krediten vid exempelvis sjukdom, arbetslöshet eller dödsfall kan också omfattas, under förutsättning att försäkringen är sådan att den kan sägas garantera återbetalningen. I dessa fall har kreditgivaren inte rätt att ta ut ränteskillnadsersättning av konsumenten. Det finns dock inte något hinder för att det ingår i själva försäkringen att försäkringsbolaget täcker bankens krav på ränteskillnadsersättning då försäkringen utfaller. Som nämndes i avsnitt 1 har tidigare ordalydelse för bostadsändamål strukits från bestämmelsen om ränteskillnadsersättning. Detta kan få till följd att vissa krediter som tidigare ansetts vara för bostadsändamål nu kommer att falla utanför, t.ex. då kunder temporärt pantsätter spärrmedel med bunden ränta i samband med nybyggnation. För krediter som inte är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet gäller istället den nya schablonberäkningsmetoden där ersättningen får vara högst 0,5 procent av det förtidsbetalade beloppet om det är mindre tid än ett år kvar på kreditavtalets ordinarie löptid och i andra fall högst en procent av beloppet. Ytterligare ett exempel på en situation som kan bli problematisk är vid säkerhetsbyten, t.ex. ett bolån där pantbreven efter några år byts mot t ex spärrmedel. Det är oklart om det ingångna avtalet men den ursprungliga beräkningen för RSE gäller eller om den nya schablonberäkningsmodellen blir tillämplig. 7. Ångerrätt Bolån undantas uttryckligen från ångerrätten i konsumentkreditlagen. I avtalet ska emellertid såväl förekomst som avsaknad av ångerrätt redovisas. Av den anledningen föreslås följande text:

5 5 Avsaknad av ångerrätt Någon ångerrätt gäller inte för detta kreditavtal. 8. Uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37 I konsumentkreditlagen har det infört en ny bestämmelse om kreditavtal som löper med obestämd löptid. Det finns dock ett utryckligt undantag för bolån från denna bestämmelse. 9. Antal amorteringstillfällen En nyhet i förhållande till års lag är att antalet amorteringstillfällen tydligt bör framgå av avtalet, 14 2 st som hänvisar till 8 p 8. En ruta i befintligt fält har lagts till i Skuldebrev 1 K och en motsvarande formulering bör läggas till i skuldbrev för bolån. Förfallodagar Ränta och amortering, varje (månad, dag) Första förfallodag för ränta (år, månad, dag) Första förfallodag för amortering (år, månad, dag) Antal amorteringstillfällen: 10. Effektiv ränta Förklaringen till vad som avses med kreditkostnaden har ändrats i förhållande till 1992 års konsumentkreditlag. I formulär 1 K har tidigare mening Kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter enligt ovan) ersatts med uppräkningen (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader). Detta med anledning av att kreditkostnad definieras i 2 såsom det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter. Det ska vara fråga om kostnader med anledning av krediten. Det innebär att även kostnader för t.ex. en försäkring avseende återbetalning ska inkluderas i kreditkostnaden, om försäkringen är obligatorisk. Också en eventuell skatt omfattas. Motsvarande ordalydelser bör föras in i skuldebrev som avser bolån. Effektiv ränta Årlig ränta f.n. % Kreditkostnaden (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet 11. Separata säkerheter I Skuldebrev 1 K har ett nytt avsnitt har förts in till följd av att begärda säkerheter måste framgå av avtalet, 14 som hänvisar till 8 punkten. I de flesta fall framgår pant eller borgensåtagandet av ett och samma skuldebrev, men i vissa fall kan den begärda säkerheten finnas i en separat handling t.ex. en separat borgensförbindelse eller en generell pantförskrivning. Förekomsten av sådan säkerhet bör emellertid framgå av avtalet. Det är enligt förarbetena tillräckligt att i allmänna termer informera om vilken typ av säkerhet som krävs, t.ex. pant i fast egendom eller borgen, utan att det preciseras i vilken egendom panten ska lämnas eller vem som ska ingå borgensåtagandet. Motsvarande skrivelser bör läggas in i skuldebrev som avser bolån.

6 6 Därutöver separat ställda säkerheter Borgen Pant Se separata handlingar En ny mening i har tillförts i villkorsdelen i Skuldebrev 1 K som förtydligar att pant kan förekomma i en separat handling. Panten ska utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot kredittagaren i den mån banken inte tar panten i anspråk för kredittagarens förpliktelser enligt kontraktet eller annan förpliktelse gentemot banken för vilken denna pant också utgör säkerhet. Motsvarande mening bör föras in i skuldebrev avseende bolån. 12. Brandförsäkring I Skuldebrev 1 K har hela stycket avseende brandförsäkring har tagits bort eftersom formuläret utfår från pant i lösöre. Vidare har intygandet om att egendomen som pantsätts är brandförsäkrad strukits samt förbindelsen att vidmakthålla brandförsäkringen i minst samma omfattning så länge pantsättningen gäller tagits bort. För bolån bör emellertid dessa skrivelser vara kvar oförändrade. Brandförsäkring Försäkringsbolag Fullvärdeförsäkring Försäkringsbelopp, kr (om Nej ) Självrisk Ja Nej Nej Ja Kr (om Ja ) Jag/Vi bekräftar - att jag/vi har tagit del av ovanstående information och de villkor som anges i skuldebrevet, inbegripet Allmänna villkor för krediten, samt - att den egendom som pantsätts är brandförsäkrad enligt ovan. Jag/Vi förbinder mig/oss att vidmakthålla brandförsäkring enligt ovan av minst samma omfattning så länge pantsättningen gäller. Jag/Vi pantförskriver ovan angivna egendom till säkerhet för kredittagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev. Pantsättningen sker på de villkor som anges i skuldebrevet, inbegripet Allmänna villkor för krediten. 13. Ytterligare begärd försäkring Av 14 2 st. punkten 4 i nya konsumentkreditlagen framgår att begärda försäkringar bör framgå av avtalet. I Skuldebrev 1 K har därför ett nytt avsnitt har lagts till med rubriken Begärd försäkring. Motsvarande rubrik bör införas i skuldebrev som avser bolån men med den justeringen att rubriken blir Ytterligare begärd försäkring eftersom brandskyddsförsäkring rimligtvis fortfarande ingår. Det som främst kan komma i fråga är när låneskyddsförsäkring begärs, men eventuellt andra försäkringar bör också anges.

7 7 Låneskydd/Annan försäkring Försäkring Försäkringsbolag 14. Borgen I Skuldebrev 1K har informationsrutan Att gå i borgen såsom för egen skuld -Information kompletterats med en skrivning om vad som gäller vid skuldsanering i enlighet med Bankföreningens rekommendationer i Direktionsbrev 1/2009 ( ). Den text som läggs in är: Skuldsanering inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman. Motsvarande kompletteringar bör göras i skuldebrev avseende bolån. 15. Villkor för utnyttjande av krediten Enligt den nya konsumentkreditlagen ska villkoren för utnyttjande av krediten framgå av avtalet (enligt 14 2 st. som hänvisar till 8 p 3). En mening om att krediten utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som banken och kredittagaren kommer överens om har därför tillkommit i Skuldebrev 1 K och motsvarande skrivelse bör kompletteras i avtal avseende bolån. Krediten utbetalas på det sätt och vid den tidpunkt som banken och kredittagaren kommer överens om. 16. Meddelanden m.m. I skuldebrev 1 K har nya ordalydelser förts in som preciserar hur banken meddelar kredittagaren i fråga om krediten. Skrivelserna om meddelanden bör läsas tillsammans med avsnittet som rör ränteändringar. I fråga om bolån får dock kreditgivaren underrätta konsumenten om en ränteändring genom annonsering i dagspress följt av att konsumenten underrättas personligen senast i samband med nästa avisering eller kontoutdrag. Mot bakgrund av att avsnittet i allmänna villkor som rör meddelande har ändrats i Skuldebrev 1 K bör motsvarande ändringar framgå av skuldebrev för bolån, dock med en särskild hänvisning till villkoret som rör ränteändringar. Om kredittagaren är ansluten till bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst kan banken tillhandahålla information och meddelanden till kredittagaren därigenom. I annat fall skickas information och meddelanden per post till den adress som är registrerad hos banken eller som i annat fall är känd för banken. I fråga om information angående ränteändringar gäller vad som föreskrivs i Punkt X Ränta. Information och meddelanden som lämnas via bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått kredittagaren så snart den gjorts tillgänglig. Rekommenderat brev om krediten, som banken sänder till kredittagaren, borgensman och pantsättare ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller som i annat fall är känd för banken. Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska underrätta banken om ändring av adress och telefonnummer. 17. Tillämplig lag och domstol

8 8 I enlighet med Bankföreningens rekommendation om lagvals- och forumklausul enligt direktionsbrev 11/2007 föreslås att det i skuldebrev avseende bolån tas in följande mening: På detta skuldebrev/kreditavtal ska svensk rätt vara tillämplig. Om talan väcks av banken ska tvisten avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land. 18. Övriga upplysningar Rubriken övriga upplysningar har tillkommit i formuläret Skuldebrev 1 K och bör även finnas med i skuldebrev avseende bolån. Sedan tidigare fanns i Skuldebrev 1 K information om uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål samt behandling av personuppgifter. Dessa avsnitt har lämnats oförändrade. Följande avsnitt har nu tillförts: Tillsynsmyndighet Nytillkommen information om Finansinspektionen till följd av 14 2 st. punkt 9. Det bör enligt Konsumentkreditgruppen vara tillräckligt att ange Finansinspektionen och inte Konsumentverket. Tillsynsmyndigheten för bankens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. Klagomålshantering Nytillkommen information om klagomålsansvarig/kundombudsman till följd av 14 2 st. punkt 8. Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet inom banken som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig/kundombudsman i banken. Tvisteprövning utanför domstol Nytillkommen information om ARN samt adress. Enligt 14 2 st. punkten 8 ska det dessutom lämnas förklaring om hur konsumenten ska gå till väga. En mening om att en anmälan till nämnden måste vara skriftlig har därför lagts in samt information om att det finns vissa värdeoch tidsgränser för att nämnden ska pröva ärendet. Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K

Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K Inledning Med anledning av att en ny konsumentkreditlag träder ikraft den 1 januari 2011 har en särskild arbetsgrupp inom

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner Bolån Hypotek Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Konsumentkredit. om krediten inte sägs upp enligt punkt 10 eller 13 i Allmänna villkor. Första förfallodag för ränta (år, månad, dag)

Konsumentkredit. om krediten inte sägs upp enligt punkt 10 eller 13 i Allmänna villkor. Första förfallodag för ränta (år, månad, dag) SVENSKA BANKEN SKULDEBREV K Konsumentkredit Annuitet Ej annuitet Kreditnr. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN 2016-05-23 1. ALLMÄNT Med långivare avses Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se, e-mail: info@ekobanken.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Civilutskottets betänkande 2013/14:CU15 Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:44 Rättvisare regler vid förtidsbetalning

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2014:11 Utkom från trycket

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid:

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid: FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden beslutade den 18 december 1997 Omfattning I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny konsumentkreditlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny konsumentkreditlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny konsumentkreditlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT 2016-05-23 1.ALLMÄNT Kreditgivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se, e-mail:

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT 2016-05-23 1.ALLMÄNT Kreditgivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier

Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Supplement 2006 till Allmänna villkor för exportkredit garantier Garanti för tillverknings- och fordringsförlust Oktober 1996 Supplement 1 februari 2006 ekn E X P O R T K R E D I T N Ä M N D E N THE SWEDISH

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR REVERSKREDIT FÖRETAG RÖRLIG

ALLMÄNNA VILLKOR REVERSKREDIT FÖRETAG RÖRLIG ALLMÄNNA VILLKOR REVERSKREDIT FÖRETAG RÖRLIG 2016-05-23 1. ALLMÄNT Med långivare avses Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet I april 2012 fick jag i uppdrag att se över vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen om ränteskillnadsersättning och förtidsbetalning. Jag får härmed överlämna promemorian Ränteskillnadsersättning

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL. Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify );

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL. Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); LENDIFY AB Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Bakgrund INVESTERINGSAVTAL Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify );

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR RÄNTEBUNDEN REVERSKREDIT FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR RÄNTEBUNDEN REVERSKREDIT FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR RÄNTEBUNDEN REVERSKREDIT FÖRETAG 2016-05-23 1. ALLMÄNT Långivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad

Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Förvärvsgaranti - möjlighet att köpa en första bostad Statens bostadskreditnämnd Version: Mars 2008 Förvärvsgarantier En förvärvsgaranti är en statlig garanti som omfattar räntebetalningar för förstagångsköpares

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING

UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare Depånr Kapitalförsäkring Försäkringsnr (ifylles av Bolaget) Depånr Kreditkonto (ifylles

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2 Wasa Kredits exemplar ANSÖKAN/SKULDEBREV - via erantör Personnummer bostad Personnummer bostad dagtid mobil dagtid mobil detta kreditavtal inklusive Allmänna villkor 2013-11 och formuläret Standardiserad

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Borgenspolicy för Kalix kommun

Borgenspolicy för Kalix kommun Borgenspolicy för Kalix kommun 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet. Ett sådant borgensåtagande är inte

Läs mer