ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN"

Transkript

1 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr , eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande villkorsbilaga till skuldebrev samt allmänna kreditvillkor Bolån. Kredittagare: Den eller de person/-er som efter ansökan och undertecknande av skuldebrevet, beviljats Kredit. Kredit: kapitalskuld som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller motsvarande rätt i byggnad på ofri grund. Borgensman: Person som, ensamt eller tillsammans med annan, tecknat solidarisk borgen, såsom för egen skuld, för Krediten och Kredittagares rätta fullgörelse av Kreditavtalet. Pantsättare: Person som, ensamt eller tillsammans med annan, pantsätter egendom som säkerhet för Krediten och Kredittagarens rätta fullgörelse av Kreditavtalet. 2. Allmänt om Avida Finans AB Kreditgivaren är ett svenskt kreditmarknadsbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är Avida Finans AB, Box 38101, Stockholm. Övriga kontaktuppgifter; tfn kundservice: , samt 3. Ansökan om Kredit Kredittagare måste vara myndig, ha svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Sedvanlig kreditprövning av Kredittagare och Borgensman sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. 4. Kredit Gällande villkor för Krediten anges i Kreditavtalet. Skuldebrevets vid var tid gällande villkorsbilaga innehåller de närmare bestämmelserna om Kreditens löptid, samt ränte- och amorteringsvillkor, villkorsperiodens löptid m.m. 5. Utbetalning av Kredit Genom att underteckna skuldebrevet befullmäktigas Kreditgivaren att utbetala beviljad Kredit till av Kredittagaren anvisad betalningsmottagare på det sätt och vid den tidpunkt som Kreditgivaren och mottagande bank överenskommer. 6. Kreditens löptid Kreditens löptid framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet. Krediten förfaller i sin helhet till betalning sista dagen för Kreditens löptid (slutbetalningsdag). Angiven slutbetalningsdag gäller oavsett om Kreditgivaren under Kreditens löptid beviljat amorteringsfrihet för en eller flera villkorsperioder. 7. Villkorsperioder Kreditens löptid, enligt punkt 6 ovan, är indelad i villkorsperioder. Under en villkorsperiod tillämpas antingen fast eller rörlig ränta. Aktuell villkorsperiod framgår av skuldebrevets vid var tid gällande villkorsbilaga. Om Kreditavtalet ej sagts upp till utgången av en villkorsperiod (villkorsändringsdag) inträder automatiskt en ny villkorsperiod. För ny villkorsperiod kommer Krediten att löpa med de kreditvillkor som Kreditgivaren på villkorsändringsdagen allmänt tillämpar för Kredit av ifrågavarande slag. Sistnämnda kan innebära att ränte- och amorteringsvillkoren ändras. Om Kredittagaren senast 14 dagar före villkorsändringsdag skriftligen meddelat Kreditgivaren önskemål om att ändra räntemodell (fast/rörlig ränta) för den kommande villkorsperioden, får Krediten den räntemodell som närmast motsvarar önskemålet och som erbjuds av Kreditgivaren. Om inget sådant önskemål framförts eller om Kreditgivaren erhåller önskemålet för sent kommer Krediten löpa med samma räntemodell som gällt under föregående villkorsperiod. Finns inte den räntemodell som tidigare gällt för Krediten bland Kreditgivarens erbjudna räntemodeller kommer Krediten löpa med den räntemodell som närmast motsvarar den som gällt under föregående villkorsperiod. Kreditgivaren utfärdar i samband med villkorsändringsdag ny villkorsbilaga till skuldebrevet, vilken tillsammans med vid tidpunkten gällande allmänna kreditvillkor skall tillsändas Kredittagaren. 8. Amortering Kredittagaren skall återbetala (amortera) Krediten i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande villkorsbilaga till skuldebrevet. Om Kredittagaren önskar amorteringsfrihet för en viss villkorsperiod skall önskemål härom tillsändas Kreditgivaren senast 14 dagar före villkorsändringsdag. Kreditgivaren förbehåller sig härvid rätt att avstyrka sådant önskemål utan särskild motivering. Se även punkt 6 ovan vad avser slutreglering av Krediten. 9. Det totala belopp som skall betalas Det totala beloppet som skall betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet och beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan kommer att vara föränderlig under kreditens löptid utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir. 10. Kreditränta Kredittagaren skall i samband med amortering, enligt punkt 8 ovan, betala upplupna räntor. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid varje tid utestående kreditsaldo. Räntesats för Krediten fastställs den dag Krediten utbetalas eller på villkorsändringsdag och motsvarar den räntesats Kreditgivaren allmänt tillämpar för nya krediter av motsvarande slag. För Kredit med fast ränta gäller följande. Den för villkorsperioden gällande räntesatsen finns angiven i villkorsbilagan till skuldebrevet. Om den initiala villkorsperioden löper med en bindningstid understigande tre månader skall räntan för den efterföljande villkorsperioden justeras enligt följande. Räntan är under den initiala villkorsperioden knuten till en referensränta vilken framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet. På aktuell villkorsändringsdag justeras räntan på Krediten i förhållande till eventuell förändring av referensräntan jämfört med den föregående villkorsperioden. För efterföljande villkorsperioder justeras räntan i enlighet med vad som anges i första stycket ovan. För Kredit med rörlig ränta knuten till en referensränta gäller att räntesatsen får ändras med omedelbar verkan vid varje förändring av referensräntan. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa förändringar av referensräntan även till Kredittagarens förmån.

2 Kreditgivaren äger oaktat ovan rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på senast när förändringen träder i kraft. Sker ränteändringar till följd av förändringar av referensräntan underrättas Kredittagaren periodvis efter att ändringen börjat gälla, t.ex. i samband med nästa avisering. Information om den aktuella nivån på referensräntan finns dock alltid tillgänglig hos Kreditgivaren så snart den nya referensräntan offentliggjorts. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. 11. Effektiv ränta Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader angivna som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet med beaktande av den amortering som skall ske under Kreditens löptid. Kreditens löptid har därvid antagits överensstämma med den amorteringstid, på vilket amorteringsplanen baserats. Den vid var tid aktuella effektiva räntan är beräknad enligt Finansinspektionens normer och framgår av skuldebrevets villkorsbilaga. 12. Avgifter Kredittagaren skall utöver ränta och amortering betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. Avgifterna skall betalas när den avgift åtgärden avser blivit utförd. De avgifter för Krediten som Kredittagaren har att erlägga är angivna i vid var tid gällande villkorsbilaga till skuldebrevet. Kreditgivaren får när som helst under villkorsperioden besluta om att höja avgift i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på senast när förändringen träder i kraft. 13. Ränta och avgifter vid bristande betalning Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att debitera Kredittagaren avgifter (exempelvis påminnelse-, försenings- samt inkassoavgift), samt dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är beräknad efter den för Krediten gällande räntesatsen med tillägg av 12 procentenheter. Vid var tid gällande dröjsmålsränta och avgifter framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet. Kreditgivaren har rätt att när som helst under villkorsperioden besluta om ändring av gällande dröjsmålsränta och avgifter vilket skall meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på senast när förändringen träder i kraft. 14. Avräkningsordning Kreditgivaren äger bestämma att erlagd betalning skall avräknas samtliga förfallna avgifter, kostnader, dröjsmålsräntor och räntor inklusive ränteskillnadsersättning innan avräkning sker på kapitalskulden. 15. Övertagande av kredit och ägarbyte Krediten är lämnad av Kreditgivaren efter prövning dels av Kredittagarens personliga betalningsförmåga, dels för Krediten lämnad säkerhet. Krediten kan inte övertas av annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande därom. Detta gäller även när exempelvis två personer beviljats Krediten gemensamt och önskar att en av personerna ensamt övertar Krediten. Om Kredittagaren exempelvis vid ett ägarbyte avseende den pantsatta egendomen önskar att annan skall överta Krediten skall Kredittagaren i förväg underrätta Kreditgivaren därom. Kreditgivaren kommer därefter bl.a. att pröva den tilltänkte nya kredittagarens personliga betalningsförmåga. Om Kreditgivaren skulle medge övertagande av Krediten, kan medgivandet vara förenat med villkor såsom att tilläggssäkerhet måste lämnas eller att Kredittagaren skall lösa del av Krediten i förtid. Om Kredittagaren skulle överlåta den Pantsatta egendomen till annan utan att medgivande om övertagande av Krediten lämnas av Kreditgivaren, betraktas detta som en uppsägning av Krediten från Kredittagarens sida. Krediten jämte upplupna räntor, kostnader och avgifter är då förfallna till omedelbar betalning. 16. Ordningsföljd mellan säkerheter Fullgör inte Kredittagaren inte sina förpliktelser enligt Kreditavtalet får Kreditgivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter (Pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk. 17. Pantsättarens vård av pantsatt egendom Pantsättaren äger inte utan Kreditgivarens medgivande, annat än genom reparations- eller förbättringsåtgärder, låta väsentligt förändra pantsatt egendom. Pantsättaren äger inte heller utan Kreditgivarens medgivande använda egendomen för ändamål som väsentligt avviker från det som förutsätts vid Kreditens beviljande. Ej heller äger Pantsättaren rätt att, utan Kreditgivarens skriftliga medgivande, hyra ut pantsatt egendom. Om pantsatt egendom utgör bostadsrätt äger Pantsättaren ej rätt att avsäga sig bostadsrätten. Pantsättaren äger ej heller vidta annan åtgärd som riskerar att försämra den pantsatta egendomens värde. Finner Kreditgivaren att bestämmelser i denna punkt åsidosatts på sådant sätt att den pantsatta egendomens värde avsevärt försämrats äger Kreditgivaren rätt att säga upp Krediten i förtid till omedelbar betalning. För kontroll av att pantsatt egendom inte sjunker i värde så att dess värde som säkerhet avsevärt försämrats, äger Kreditgivaren verkställa besiktning av densamma, ävensom av pantsättaren erhålla de upplysningar som Kreditgivaren finner erforderliga. 18. Rätt för borgensman och pantsättare att påkalla att krediten sägs upp Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och Pantsättare får inte återkalla sin pantsättning. Borgensman och Pantsättare får emellertid var för sig skriftligen begära att Kreditgivaren säger upp Krediten till betalning enligt punkt 21 nedan. Sådan uppsägning kan medföra att Borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att Kreditgivaren tar pant i anspråk. Har Kreditgivaren mottagit sådan begäran om uppsägning, och det enligt Kreditgivarens bedömning föreligger grund för uppsägning enligt punkt 21 nedan, men underlåtit att inom sex veckor därefter säga upp Krediten, upphör borgensåtagandet respektive

3 pantsättning, som gjorts av den som begärt att Krediten skall sägas upp, sex månader efter det Kreditgivaren mottagit denna begäran. Detta sker dock inte, om Kreditgivaren på grund av Kredittagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning eller inlett förhandling med denne angående borgensåtagandet respektive pantförskrivningen. 19 Rätt för kreditgivaren att teckna pantsättares namn Pantsättare ger genom pantsättningen Kreditgivaren eller den Kreditgivaren utser rätt att teckna Pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Kreditgivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättning gäller. 20. Försäkring Pantsatt egendom skall, så länge förpliktelse för vilken den pantsatta egendomen utgör säkerhet inte fullgjorts, vara försäkrad hos försäkringsgivare som Kreditgivaren godkänner och på de villkor Kreditgivaren anser erforderliga. Försäkringen skall alltid omfatta brandrisk, såvida det inte är fråga om obebyggd tomtmark. Kreditgivaren befullmäktigas härmed att inhämta samtliga registrerade uppgifter om pantsatt egendom från försäkringsgivaren, att diskutera en eventuell skada direkt med försäkringsgivaren och att erhålla samtliga beslut kring en eventuell skada direkt från försäkringsgivaren. Om Kredittagaren inte visar att försäkring gäller enligt ovan har Kreditgivaren rätt att ombesörja försäkring på Kredittagarens bekostnad eller säga upp Krediten till omedelbar betalning. Finns vid inträffad brandskada inte gällande brandförsäkring har Kreditgivaren rätt att till försäkringsgivare, som ändå infriar lånet, överlämna och transportera de handlingar, skuldförbindelser och säkerheter som behövs för att försäkringsgivaren ska kunna träda i Kreditgivarens ställe mot Kredittagaren. 21. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid Kreditgivaren har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid, vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Kreditfordringen; b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter; c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; d) Säkerhet som ställts för Krediten har avsevärt försämrats; eller e) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) och e) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för Krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala Krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida betalning. 22. Lösen av byggnad på tomträtt Pantsättaren får inte utan Kreditgivarens medgivande efterge rätt att erhålla lösen för belånad byggnad och därtill hörande anläggning på tomträtt eller godkänna lösenvärde, om detta inte räcker till täckande av Kreditgivarens fordran. Om Kreditgivarens rätt berörs och om Kreditgivaren så påfordrar, skall Pantsättaren hänskjuta frågan om lösenvärde till prövning av domstol eller skiljenämnd. Pantsättaren får i sådant fall inte yrka lägre lösenvärde än som Kreditgivaren godkänner och inte heller underlåta att åberopa de skäl och bevis som Kreditgivaren önskar framföra. 23. Återställande av pant Kreditgivaren har rätt, då pantsatt pantbrev enligt Kreditgivarens bedömning inte längre erfordras som säkerhet, utlämna sådan säkerhet till den som senast erhållit lagfart för eller inskrivits som ägare till den intecknade egendomen eller till den som eljest styrker sig ha förvärvat densamma. Om panten även är pantförskriven till annan utlämnas panten till denne. Med utlämnande jämställs Kreditgivarens åtgärd att elektroniskt överföra datapantbrev via Lantmäteriets pantbrevssystem. Borgensmannens rätt till pant enligt punkt 24 nedan skall dock beaktas. En månad efter det att Krediten är slutbetalt kommer om inte på skuldebrevet angiven pant utgör pant även för annan kredit hos Kreditgivaren eller om Kreditgivaren inte meddelar annorlunda skuldebrevet att förstöras, såvida inte Kredittagaren dessförinnan skriftligen begärt det tillbaka i makulerat skick. 24. Borgensmans rätt till pant Om borgen har tecknats för Krediten gäller följande i fråga om Borgensmans rätt till pant som ställts av Kredittagaren. Pant, som Kredittagaren har pantsatt för Kreditavtalet, skall utgöra säkerhet för Borgensmans regressfordran (återkrav) mot Kredittagaren i den mån Kreditgivaren inte gör anspråk på panten för Kredittagarens förpliktelser gentemot Kreditgivaren. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till var och ens återkrav, såvida de inte överenskommer om annat. Borgensman har däremot inte i förhållande till Kreditgivaren på grund av sin borgen någon rätt till annan pant som har pantsatts till Kreditgivaren av Kredittagaren eller annan. Kreditgivaren har rätt att utan minskning i Borgensmans ansvar utlämna eventuell avkastning av panten som är förfallen till betalning men som inte behövs för att täcka förfallen ränta eller kostnad på grund av förpliktelser enligt Kreditavtalet. Betalar Borgensman på grund av sin borgen skall han särskilt skriftligen meddela Kreditgivaren att han betalt såsom Borgensman och begära att detta noteras hos Kreditgivaren. Om Borgensmannen därvid önskar utnyttja sin rätt till pant enligt andra stycket i denna punkt äger Kreditgivaren välja mellan att lämna ut panten till

4 Borgensmannen eller att själv ombesörja realisation av panten. 25. Pant ställd av annan än Kredittagaren Borgensman har inte i förhållande till Kreditgivaren på grund av sin borgen någon rätt till pant som annan än Kredittagaren pantsatt för Kreditavtalet eller eljest. Kreditgivaren har rätt att utan minskning i rätten till pant som annan än Kredittagaren pantsatt för Kreditavtalet dels utlämna av Kredittagaren eller av annan ställd pant, som inte pantsatt för Kreditavtalet och avkastning därav, dels utlämna eventuell avkastning av pant som för Kreditavtalet pantsatts av Kredittagaren eller av annan och som inte behövs för att täcka förfallen ränta eller kostnad på grund av förpliktelser enligt Kreditavtalet. 26. Uppsägning till villkorsändringsdag För Kredit som löper med fast ränta gäller att Krediten kan sägas upp av endera Kreditgivaren eller Kredittagaren till upphörande på villkorsändringsdag. Uppsägning från Kreditgivaren ska för att vara giltig sändas till Kredittagaren i rekommenderat brev senast en månad före villkorsändringsdag. För uppsägning från Kreditgivarens sida krävs synnerliga skäl. Uppsägning från Kredittagaren ska för att vara giltig sändas till Kreditgivaren i rekommenderat brev senast fjorton dagar före villkorsändringsdag. Sker uppsägning till villkorsändringsdag ska Kredittagaren senast dagen före villkorsändringsdagen erlägga kapitalskuld jämte upplupen ränta och kostnader. 27. Förtidslösen Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa Krediten i förtid. Om Kredit med fast ränta förtidsinlöses eller med tillämning av kreditvillkoren bringas att förfalla till betalning i förtid före villkorsändringsdag eller av annan anledning helt eller delvis löses i förtid före villkorsändringsdag, har Kreditgivaren rätt att för återstående del av Kreditens räntebindningstid erhålla ränteskillnadsersättning av Kredittagaren. Den ränteskillnadsersättning som Kredittagaren vid förtidslösen ska betala beräknas med utgångspunkt i högst skillnaden mellan å ena sidan räntan på Krediten och andra sidan en jämförelseränta. Jämförelseräntan utgörs av den årseffektiva räntan ökad med en procentenhet och omvandlas till nominell ränta, på statsobligationer med en förfallotid som motsvarar återstående räntebindningstid för Krediten eller, om den tid för vilken ränteskillnadsersättning ska betalas är kortare än ett år, på statsskuldväxlar med en löptid som motsvarar återstående bindningstid för Krediten. Som diskonteringsränta används den ovan nämnda årseffektiva jämförelseräntan ökad med en procentenhet. Närmare uppgift om storleken på ränteskillnadsersättningen och hur den beräknas kan erhållas på begäran. Kreditgivaren äger ändra nu gällande beräkningssätt i den utsträckning som vid var tid gällande lagstiftning medger. 28. Befrielsegrunder Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott, avbrott eller annan störning i dataöverföring, automatisk databehandling, tele- eller annan elektronisk kommunikation, elförsörjning eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar för indirekta skador endast om skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet eller om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning. Är Kreditgivaren till följd av omständigheter som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till avtalad ränta utan tillägg av dröjsmålsränta. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. 29. Reklamation Reklamation mot fel och brister skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fick kännedom om felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. 30. Betalningsansvar Borgensman är solidariskt betalningsansvarig, såsom för egen skuld, med Kredittagare för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och avgifter. Vid fler än en Kredittagare gäller ävenså solidariskt betalningsansvar dem emellan. 31. Namn eller adressändring Kredittagare, Pantsättare och Borgensman ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagare, Pantsättare och Borgensman lämnade uppgifter överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister. 32. Personuppgifter Kredittagare, Pantsättare och Borgensman är införstådda med och samtycker till att Kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom namn och adress, personnummer, beviljad Kredit, säkerhet, borgensåtagande, kredit- och säkerhetsvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och terroristfinansiering. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman samtycker till att personuppgifter inom ramen för gällande tystnadsplikt (banksekretess) och personuppgiftslagen - får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens koncern samt samarbetspartners. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman medger att Kreditgivaren på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman är införstådda med att de

5 automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Kreditgivaren, bolag inom Kreditgivarens koncern samt Kreditgivarens samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kredittagare, Pantsättare och Borgensman. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman äger var för sig rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Kredittagaren, Pantsättare och Borgensman kan också göra en skriftlig anmälan till Kreditgivaren om Kredittagaren, Pantsättare eller Borgensman inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst 33. Uppgiftslämnande till register Uppgifter om Krediten, säkerheter, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditgivaren via 34. Överlåtelse Kredittagare, Pantsättare och Borgensman medger att Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet - tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter - utan att i förväg inhämta Kredittagarens, Pantsättarens eller Borgensmans godkännande. 35. Ångerrätt Kredittagaren har ingen ångerrätt för Krediten. 36. Betalningsplan Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. 37. Klagomålsansvar, tvister m.m. Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel , lämnar avgiftsfri vägledning. Tvister i anledning av Kreditavtalet ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Transport- och Ansvarsvillkor

Transport- och Ansvarsvillkor Transport- och Ansvarsvillkor för P.EX. Bud Transport- och Ansvarsvillkor för P.EX. Bud Särskilda bestämmelser 1. Tillämpning Dessa bestämmelser gäller för bud- och transporttjänster utförda av Posten

Läs mer