ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN"

Transkript

1 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr , eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande villkorsbilaga till skuldebrev samt allmänna kreditvillkor Bolån. Kredittagare: Den eller de person/-er som efter ansökan och undertecknande av skuldebrevet, beviljats Kredit. Kredit: kapitalskuld som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt, bostadsrätt eller motsvarande rätt i byggnad på ofri grund. Borgensman: Person som, ensamt eller tillsammans med annan, tecknat solidarisk borgen, såsom för egen skuld, för Krediten och Kredittagares rätta fullgörelse av Kreditavtalet. Pantsättare: Person som, ensamt eller tillsammans med annan, pantsätter egendom som säkerhet för Krediten och Kredittagarens rätta fullgörelse av Kreditavtalet. 2. Allmänt om Avida Finans AB Kreditgivaren är ett svenskt kreditmarknadsbolag som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva finansiell verksamhet. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är Avida Finans AB, Box 38101, Stockholm. Övriga kontaktuppgifter; tfn kundservice: , samt 3. Ansökan om Kredit Kredittagare måste vara myndig, ha svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Sedvanlig kreditprövning av Kredittagare och Borgensman sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. 4. Kredit Gällande villkor för Krediten anges i Kreditavtalet. Skuldebrevets vid var tid gällande villkorsbilaga innehåller de närmare bestämmelserna om Kreditens löptid, samt ränte- och amorteringsvillkor, villkorsperiodens löptid m.m. 5. Utbetalning av Kredit Genom att underteckna skuldebrevet befullmäktigas Kreditgivaren att utbetala beviljad Kredit till av Kredittagaren anvisad betalningsmottagare på det sätt och vid den tidpunkt som Kreditgivaren och mottagande bank överenskommer. 6. Kreditens löptid Kreditens löptid framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet. Krediten förfaller i sin helhet till betalning sista dagen för Kreditens löptid (slutbetalningsdag). Angiven slutbetalningsdag gäller oavsett om Kreditgivaren under Kreditens löptid beviljat amorteringsfrihet för en eller flera villkorsperioder. 7. Villkorsperioder Kreditens löptid, enligt punkt 6 ovan, är indelad i villkorsperioder. Under en villkorsperiod tillämpas antingen fast eller rörlig ränta. Aktuell villkorsperiod framgår av skuldebrevets vid var tid gällande villkorsbilaga. Om Kreditavtalet ej sagts upp till utgången av en villkorsperiod (villkorsändringsdag) inträder automatiskt en ny villkorsperiod. För ny villkorsperiod kommer Krediten att löpa med de kreditvillkor som Kreditgivaren på villkorsändringsdagen allmänt tillämpar för Kredit av ifrågavarande slag. Sistnämnda kan innebära att ränte- och amorteringsvillkoren ändras. Om Kredittagaren senast 14 dagar före villkorsändringsdag skriftligen meddelat Kreditgivaren önskemål om att ändra räntemodell (fast/rörlig ränta) för den kommande villkorsperioden, får Krediten den räntemodell som närmast motsvarar önskemålet och som erbjuds av Kreditgivaren. Om inget sådant önskemål framförts eller om Kreditgivaren erhåller önskemålet för sent kommer Krediten löpa med samma räntemodell som gällt under föregående villkorsperiod. Finns inte den räntemodell som tidigare gällt för Krediten bland Kreditgivarens erbjudna räntemodeller kommer Krediten löpa med den räntemodell som närmast motsvarar den som gällt under föregående villkorsperiod. Kreditgivaren utfärdar i samband med villkorsändringsdag ny villkorsbilaga till skuldebrevet, vilken tillsammans med vid tidpunkten gällande allmänna kreditvillkor skall tillsändas Kredittagaren. 8. Amortering Kredittagaren skall återbetala (amortera) Krediten i enlighet med vad som anges i vid var tid gällande villkorsbilaga till skuldebrevet. Om Kredittagaren önskar amorteringsfrihet för en viss villkorsperiod skall önskemål härom tillsändas Kreditgivaren senast 14 dagar före villkorsändringsdag. Kreditgivaren förbehåller sig härvid rätt att avstyrka sådant önskemål utan särskild motivering. Se även punkt 6 ovan vad avser slutreglering av Krediten. 9. Det totala belopp som skall betalas Det totala beloppet som skall betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet och beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan kommer att vara föränderlig under kreditens löptid utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet blir. 10. Kreditränta Kredittagaren skall i samband med amortering, enligt punkt 8 ovan, betala upplupna räntor. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid varje tid utestående kreditsaldo. Räntesats för Krediten fastställs den dag Krediten utbetalas eller på villkorsändringsdag och motsvarar den räntesats Kreditgivaren allmänt tillämpar för nya krediter av motsvarande slag. För Kredit med fast ränta gäller följande. Den för villkorsperioden gällande räntesatsen finns angiven i villkorsbilagan till skuldebrevet. Om den initiala villkorsperioden löper med en bindningstid understigande tre månader skall räntan för den efterföljande villkorsperioden justeras enligt följande. Räntan är under den initiala villkorsperioden knuten till en referensränta vilken framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet. På aktuell villkorsändringsdag justeras räntan på Krediten i förhållande till eventuell förändring av referensräntan jämfört med den föregående villkorsperioden. För efterföljande villkorsperioder justeras räntan i enlighet med vad som anges i första stycket ovan. För Kredit med rörlig ränta knuten till en referensränta gäller att räntesatsen får ändras med omedelbar verkan vid varje förändring av referensräntan. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa förändringar av referensräntan även till Kredittagarens förmån.

2 Kreditgivaren äger oaktat ovan rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på senast när förändringen träder i kraft. Sker ränteändringar till följd av förändringar av referensräntan underrättas Kredittagaren periodvis efter att ändringen börjat gälla, t.ex. i samband med nästa avisering. Information om den aktuella nivån på referensräntan finns dock alltid tillgänglig hos Kreditgivaren så snart den nya referensräntan offentliggjorts. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. 11. Effektiv ränta Med effektiv ränta avses ränta, avgifter och andra kostnader angivna som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet med beaktande av den amortering som skall ske under Kreditens löptid. Kreditens löptid har därvid antagits överensstämma med den amorteringstid, på vilket amorteringsplanen baserats. Den vid var tid aktuella effektiva räntan är beräknad enligt Finansinspektionens normer och framgår av skuldebrevets villkorsbilaga. 12. Avgifter Kredittagaren skall utöver ränta och amortering betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. Avgifterna skall betalas när den avgift åtgärden avser blivit utförd. De avgifter för Krediten som Kredittagaren har att erlägga är angivna i vid var tid gällande villkorsbilaga till skuldebrevet. Kreditgivaren får när som helst under villkorsperioden besluta om att höja avgift i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på senast när förändringen träder i kraft. 13. Ränta och avgifter vid bristande betalning Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att debitera Kredittagaren avgifter (exempelvis påminnelse-, försenings- samt inkassoavgift), samt dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är beräknad efter den för Krediten gällande räntesatsen med tillägg av 12 procentenheter. Vid var tid gällande dröjsmålsränta och avgifter framgår av villkorsbilagan till skuldebrevet. Kreditgivaren har rätt att när som helst under villkorsperioden besluta om ändring av gällande dröjsmålsränta och avgifter vilket skall meddelas Kredittagaren via e-post eller dagspress samt på senast när förändringen träder i kraft. 14. Avräkningsordning Kreditgivaren äger bestämma att erlagd betalning skall avräknas samtliga förfallna avgifter, kostnader, dröjsmålsräntor och räntor inklusive ränteskillnadsersättning innan avräkning sker på kapitalskulden. 15. Övertagande av kredit och ägarbyte Krediten är lämnad av Kreditgivaren efter prövning dels av Kredittagarens personliga betalningsförmåga, dels för Krediten lämnad säkerhet. Krediten kan inte övertas av annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande därom. Detta gäller även när exempelvis två personer beviljats Krediten gemensamt och önskar att en av personerna ensamt övertar Krediten. Om Kredittagaren exempelvis vid ett ägarbyte avseende den pantsatta egendomen önskar att annan skall överta Krediten skall Kredittagaren i förväg underrätta Kreditgivaren därom. Kreditgivaren kommer därefter bl.a. att pröva den tilltänkte nya kredittagarens personliga betalningsförmåga. Om Kreditgivaren skulle medge övertagande av Krediten, kan medgivandet vara förenat med villkor såsom att tilläggssäkerhet måste lämnas eller att Kredittagaren skall lösa del av Krediten i förtid. Om Kredittagaren skulle överlåta den Pantsatta egendomen till annan utan att medgivande om övertagande av Krediten lämnas av Kreditgivaren, betraktas detta som en uppsägning av Krediten från Kredittagarens sida. Krediten jämte upplupna räntor, kostnader och avgifter är då förfallna till omedelbar betalning. 16. Ordningsföljd mellan säkerheter Fullgör inte Kredittagaren inte sina förpliktelser enligt Kreditavtalet får Kreditgivaren bestämma i vilken ordningsföljd säkerheter (Pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk. 17. Pantsättarens vård av pantsatt egendom Pantsättaren äger inte utan Kreditgivarens medgivande, annat än genom reparations- eller förbättringsåtgärder, låta väsentligt förändra pantsatt egendom. Pantsättaren äger inte heller utan Kreditgivarens medgivande använda egendomen för ändamål som väsentligt avviker från det som förutsätts vid Kreditens beviljande. Ej heller äger Pantsättaren rätt att, utan Kreditgivarens skriftliga medgivande, hyra ut pantsatt egendom. Om pantsatt egendom utgör bostadsrätt äger Pantsättaren ej rätt att avsäga sig bostadsrätten. Pantsättaren äger ej heller vidta annan åtgärd som riskerar att försämra den pantsatta egendomens värde. Finner Kreditgivaren att bestämmelser i denna punkt åsidosatts på sådant sätt att den pantsatta egendomens värde avsevärt försämrats äger Kreditgivaren rätt att säga upp Krediten i förtid till omedelbar betalning. För kontroll av att pantsatt egendom inte sjunker i värde så att dess värde som säkerhet avsevärt försämrats, äger Kreditgivaren verkställa besiktning av densamma, ävensom av pantsättaren erhålla de upplysningar som Kreditgivaren finner erforderliga. 18. Rätt för borgensman och pantsättare att påkalla att krediten sägs upp Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och Pantsättare får inte återkalla sin pantsättning. Borgensman och Pantsättare får emellertid var för sig skriftligen begära att Kreditgivaren säger upp Krediten till betalning enligt punkt 21 nedan. Sådan uppsägning kan medföra att Borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att Kreditgivaren tar pant i anspråk. Har Kreditgivaren mottagit sådan begäran om uppsägning, och det enligt Kreditgivarens bedömning föreligger grund för uppsägning enligt punkt 21 nedan, men underlåtit att inom sex veckor därefter säga upp Krediten, upphör borgensåtagandet respektive

3 pantsättning, som gjorts av den som begärt att Krediten skall sägas upp, sex månader efter det Kreditgivaren mottagit denna begäran. Detta sker dock inte, om Kreditgivaren på grund av Kredittagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning eller inlett förhandling med denne angående borgensåtagandet respektive pantförskrivningen. 19 Rätt för kreditgivaren att teckna pantsättares namn Pantsättare ger genom pantsättningen Kreditgivaren eller den Kreditgivaren utser rätt att teckna Pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata Kreditgivarens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättning gäller. 20. Försäkring Pantsatt egendom skall, så länge förpliktelse för vilken den pantsatta egendomen utgör säkerhet inte fullgjorts, vara försäkrad hos försäkringsgivare som Kreditgivaren godkänner och på de villkor Kreditgivaren anser erforderliga. Försäkringen skall alltid omfatta brandrisk, såvida det inte är fråga om obebyggd tomtmark. Kreditgivaren befullmäktigas härmed att inhämta samtliga registrerade uppgifter om pantsatt egendom från försäkringsgivaren, att diskutera en eventuell skada direkt med försäkringsgivaren och att erhålla samtliga beslut kring en eventuell skada direkt från försäkringsgivaren. Om Kredittagaren inte visar att försäkring gäller enligt ovan har Kreditgivaren rätt att ombesörja försäkring på Kredittagarens bekostnad eller säga upp Krediten till omedelbar betalning. Finns vid inträffad brandskada inte gällande brandförsäkring har Kreditgivaren rätt att till försäkringsgivare, som ändå infriar lånet, överlämna och transportera de handlingar, skuldförbindelser och säkerheter som behövs för att försäkringsgivaren ska kunna träda i Kreditgivarens ställe mot Kredittagaren. 21. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid Kreditgivaren har rätt att säga upp Krediten till betalning i förtid, vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av Kreditfordringen; b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av Kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter; c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; d) Säkerhet som ställts för Krediten har avsevärt försämrats; eller e) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) och e) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för Krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala Krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtida betalning. 22. Lösen av byggnad på tomträtt Pantsättaren får inte utan Kreditgivarens medgivande efterge rätt att erhålla lösen för belånad byggnad och därtill hörande anläggning på tomträtt eller godkänna lösenvärde, om detta inte räcker till täckande av Kreditgivarens fordran. Om Kreditgivarens rätt berörs och om Kreditgivaren så påfordrar, skall Pantsättaren hänskjuta frågan om lösenvärde till prövning av domstol eller skiljenämnd. Pantsättaren får i sådant fall inte yrka lägre lösenvärde än som Kreditgivaren godkänner och inte heller underlåta att åberopa de skäl och bevis som Kreditgivaren önskar framföra. 23. Återställande av pant Kreditgivaren har rätt, då pantsatt pantbrev enligt Kreditgivarens bedömning inte längre erfordras som säkerhet, utlämna sådan säkerhet till den som senast erhållit lagfart för eller inskrivits som ägare till den intecknade egendomen eller till den som eljest styrker sig ha förvärvat densamma. Om panten även är pantförskriven till annan utlämnas panten till denne. Med utlämnande jämställs Kreditgivarens åtgärd att elektroniskt överföra datapantbrev via Lantmäteriets pantbrevssystem. Borgensmannens rätt till pant enligt punkt 24 nedan skall dock beaktas. En månad efter det att Krediten är slutbetalt kommer om inte på skuldebrevet angiven pant utgör pant även för annan kredit hos Kreditgivaren eller om Kreditgivaren inte meddelar annorlunda skuldebrevet att förstöras, såvida inte Kredittagaren dessförinnan skriftligen begärt det tillbaka i makulerat skick. 24. Borgensmans rätt till pant Om borgen har tecknats för Krediten gäller följande i fråga om Borgensmans rätt till pant som ställts av Kredittagaren. Pant, som Kredittagaren har pantsatt för Kreditavtalet, skall utgöra säkerhet för Borgensmans regressfordran (återkrav) mot Kredittagaren i den mån Kreditgivaren inte gör anspråk på panten för Kredittagarens förpliktelser gentemot Kreditgivaren. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav skall de ha rätt till panten i förhållande till var och ens återkrav, såvida de inte överenskommer om annat. Borgensman har däremot inte i förhållande till Kreditgivaren på grund av sin borgen någon rätt till annan pant som har pantsatts till Kreditgivaren av Kredittagaren eller annan. Kreditgivaren har rätt att utan minskning i Borgensmans ansvar utlämna eventuell avkastning av panten som är förfallen till betalning men som inte behövs för att täcka förfallen ränta eller kostnad på grund av förpliktelser enligt Kreditavtalet. Betalar Borgensman på grund av sin borgen skall han särskilt skriftligen meddela Kreditgivaren att han betalt såsom Borgensman och begära att detta noteras hos Kreditgivaren. Om Borgensmannen därvid önskar utnyttja sin rätt till pant enligt andra stycket i denna punkt äger Kreditgivaren välja mellan att lämna ut panten till

4 Borgensmannen eller att själv ombesörja realisation av panten. 25. Pant ställd av annan än Kredittagaren Borgensman har inte i förhållande till Kreditgivaren på grund av sin borgen någon rätt till pant som annan än Kredittagaren pantsatt för Kreditavtalet eller eljest. Kreditgivaren har rätt att utan minskning i rätten till pant som annan än Kredittagaren pantsatt för Kreditavtalet dels utlämna av Kredittagaren eller av annan ställd pant, som inte pantsatt för Kreditavtalet och avkastning därav, dels utlämna eventuell avkastning av pant som för Kreditavtalet pantsatts av Kredittagaren eller av annan och som inte behövs för att täcka förfallen ränta eller kostnad på grund av förpliktelser enligt Kreditavtalet. 26. Uppsägning till villkorsändringsdag För Kredit som löper med fast ränta gäller att Krediten kan sägas upp av endera Kreditgivaren eller Kredittagaren till upphörande på villkorsändringsdag. Uppsägning från Kreditgivaren ska för att vara giltig sändas till Kredittagaren i rekommenderat brev senast en månad före villkorsändringsdag. För uppsägning från Kreditgivarens sida krävs synnerliga skäl. Uppsägning från Kredittagaren ska för att vara giltig sändas till Kreditgivaren i rekommenderat brev senast fjorton dagar före villkorsändringsdag. Sker uppsägning till villkorsändringsdag ska Kredittagaren senast dagen före villkorsändringsdagen erlägga kapitalskuld jämte upplupen ränta och kostnader. 27. Förtidslösen Kredittagaren har rätt att helt eller delvis lösa Krediten i förtid. Om Kredit med fast ränta förtidsinlöses eller med tillämning av kreditvillkoren bringas att förfalla till betalning i förtid före villkorsändringsdag eller av annan anledning helt eller delvis löses i förtid före villkorsändringsdag, har Kreditgivaren rätt att för återstående del av Kreditens räntebindningstid erhålla ränteskillnadsersättning av Kredittagaren. Den ränteskillnadsersättning som Kredittagaren vid förtidslösen ska betala beräknas med utgångspunkt i högst skillnaden mellan å ena sidan räntan på Krediten och andra sidan en jämförelseränta. Jämförelseräntan utgörs av den årseffektiva räntan ökad med en procentenhet och omvandlas till nominell ränta, på statsobligationer med en förfallotid som motsvarar återstående räntebindningstid för Krediten eller, om den tid för vilken ränteskillnadsersättning ska betalas är kortare än ett år, på statsskuldväxlar med en löptid som motsvarar återstående bindningstid för Krediten. Som diskonteringsränta används den ovan nämnda årseffektiva jämförelseräntan ökad med en procentenhet. Närmare uppgift om storleken på ränteskillnadsersättningen och hur den beräknas kan erhållas på begäran. Kreditgivaren äger ändra nu gällande beräkningssätt i den utsträckning som vid var tid gällande lagstiftning medger. 28. Befrielsegrunder Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott, avbrott eller annan störning i dataöverföring, automatisk databehandling, tele- eller annan elektronisk kommunikation, elförsörjning eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar för indirekta skador endast om skadan orsakats av Kreditgivarens grova vårdslöshet eller om och i den omfattning som föreskrivs i tvingande lagstiftning. Är Kreditgivaren till följd av omständigheter som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till avtalad ränta utan tillägg av dröjsmålsränta. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. 29. Reklamation Reklamation mot fel och brister skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fick kännedom om felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. 30. Betalningsansvar Borgensman är solidariskt betalningsansvarig, såsom för egen skuld, med Kredittagare för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och avgifter. Vid fler än en Kredittagare gäller ävenså solidariskt betalningsansvar dem emellan. 31. Namn eller adressändring Kredittagare, Pantsättare och Borgensman ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagare, Pantsättare och Borgensman lämnade uppgifter överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister. 32. Personuppgifter Kredittagare, Pantsättare och Borgensman är införstådda med och samtycker till att Kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom namn och adress, personnummer, beviljad Kredit, säkerhet, borgensåtagande, kredit- och säkerhetsvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och terroristfinansiering. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman samtycker till att personuppgifter inom ramen för gällande tystnadsplikt (banksekretess) och personuppgiftslagen - får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens koncern samt samarbetspartners. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman medger att Kreditgivaren på automatisk väg, genom samkörning med andra datoriserade personregister, äger uppdatera och tillföra kundregistret sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god registervård, t.ex. korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post-, internet- och telekommunikation. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman är införstådda med att de

5 automatiskt kan komma att erhålla särskild information om kunderbjudanden och ger Kreditgivaren, bolag inom Kreditgivarens koncern samt Kreditgivarens samarbetspartners rätt att för detta syfte disponera uppgifter om Kredittagare, Pantsättare och Borgensman. Kredittagare, Pantsättare och Borgensman äger var för sig rätt att skriftligen begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om honom/henne och begära att personuppgifterna rättas eller tas bort. Kredittagaren, Pantsättare och Borgensman kan också göra en skriftlig anmälan till Kreditgivaren om Kredittagaren, Pantsättare eller Borgensman inte vill att uppgifter ska användas för direkt marknadsföring, s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst 33. Uppgiftslämnande till register Uppgifter om Krediten, säkerheter, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Kreditgivaren via 34. Överlåtelse Kredittagare, Pantsättare och Borgensman medger att Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet - tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter - utan att i förväg inhämta Kredittagarens, Pantsättarens eller Borgensmans godkännande. 35. Ångerrätt Kredittagaren har ingen ångerrätt för Krediten. 36. Betalningsplan Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. 37. Klagomålsansvar, tvister m.m. Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av tvisten. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel , lämnar avgiftsfri vägledning. Tvister i anledning av Kreditavtalet ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner Bolån Hypotek Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN 2016-05-23 1. ALLMÄNT Med långivare avses Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se, e-mail: info@ekobanken.se

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Konsumentkredit. om krediten inte sägs upp enligt punkt 10 eller 13 i Allmänna villkor. Första förfallodag för ränta (år, månad, dag)

Konsumentkredit. om krediten inte sägs upp enligt punkt 10 eller 13 i Allmänna villkor. Första förfallodag för ränta (år, månad, dag) SVENSKA BANKEN SKULDEBREV K Konsumentkredit Annuitet Ej annuitet Kreditnr. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2 Wasa Kredits exemplar ANSÖKAN/SKULDEBREV - via erantör Personnummer bostad Personnummer bostad dagtid mobil dagtid mobil detta kreditavtal inklusive Allmänna villkor 2013-11 och formuläret Standardiserad

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m.

Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m. 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m. (bolån) I den nya konsumentkreditlagen

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT 2016-05-23 1.ALLMÄNT Kreditgivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se, e-mail:

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR RÄNTEBUNDEN REVERSKREDIT FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR RÄNTEBUNDEN REVERSKREDIT FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR RÄNTEBUNDEN REVERSKREDIT FÖRETAG 2016-05-23 1. ALLMÄNT Långivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR REVERSKREDIT FÖRETAG RÖRLIG

ALLMÄNNA VILLKOR REVERSKREDIT FÖRETAG RÖRLIG ALLMÄNNA VILLKOR REVERSKREDIT FÖRETAG RÖRLIG 2016-05-23 1. ALLMÄNT Med långivare avses Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT 2016-05-23 1.ALLMÄNT Kreditgivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti

Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Allmänna villkor för säkerhetsgaranti Februari 2006 Allmänna villkor för säkerhetsgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med exportavtal: anbud från garantitagaren till förmånstagaren avseende

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR 1(5)

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR 1(5) 1(5) Meddelandelån allmänna lånevillkor per 2017-03-21 1. Information om lånet Lånet ges ut av C Finance AB (bifirma ) med organisationsnummer 556708-4578 (hädanefter Kreditgivaren). Lånet beviljas till

Läs mer

Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K

Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K Inledning Med anledning av att en ny konsumentkreditlag träder ikraft den 1 januari 2011 har en särskild arbetsgrupp inom

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, FÖRETAG 2016-05-23 1. ALLMÄNT Med långivare avses Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO-Handelskonto Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING

UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare Depånr Kapitalförsäkring Försäkringsnr (ifylles av Bolaget) Depånr Kreditkonto (ifylles

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån.

Detta dokument medför ingen skyldighet för Danske Bank Abp att bevilja dig ett lån. STANDADISERAT EU-FAKTABLAD (ESIS) Detta dokument framställdes den 16 december 2016 för Dokumentet är framställt på grundval av de uppgifter du hittills har lämnat och de aktuella förhållandena på finansmarknaden.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Allmänna villkor för. rembursgaranti

Allmänna villkor för. rembursgaranti Allmänna villkor för rembursgaranti 14 mars 2014 2 (7) 1 Definitioner av vissa uttryck I dessa allmänna villkor avses med bekräftad remburs: remburs för vilken garantitagaren, jämte den rembursöppnande

Läs mer

1 Förutsättningar för köp med finansiering. Gäller från och med [2006-04-04]

1 Förutsättningar för köp med finansiering. Gäller från och med [2006-04-04] 1 Förutsättningar för köp med finansiering Gäller från och med [2006-04-04] De uppgivna månadspriserna är baserade på finansiering med en avbetalning på 36 månader. Nominell ränta är 1,5 % per månad. Räntor

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer