Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer"

Transkript

1 Web Pdf Bl A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan är det viktigt att du fyller i alla uppgifter. Ansökan skickas till: Danske Bank Kundservice Box Linköping Önskemål om lån Önskat lånebelopp, kr Önskad återbetalningstid (1-12 år) Jag önskar få information beträffande låneskydd Jag vill ha pengarna utbetalda på kontonummer i banken Automatisk betalning ska ske från kontonummer i banken Uppgifter om mig själv Lånesökande 1 Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Gatuadress Gatuadress Postadress Postadress Telefon bostad (även riktnr) Telefon arbete (även riktnr) Telefon bostad (även riktnr) Telefon arbete (även riktnr) Månadsinkomst av tjänst före skatt Försörjningsplikt (ange ålder barn) Månadsinkomst av tjänst före skatt Försörjningsplikt (ange ålder barn) Arbetsgivare Arbetsgivare Fast anställd, anställd år: Egen företagare Annat Fast anställd, anställd år: Egen företagare Annat Ekonomisk ställning avser hushållets gemensamma ekonomi Utgifter, uppgifter per månad Bostad (hyra, driftkostnad med avdrag för ev bostadsbidrag), kr Räntor och amortering, kr Hushållets övriga fasta kostnader (barnomsorg, underhåll, bil), kr Hushållets övriga inkomster före skatt, kr Tillgångar Fastighet, bostadsrätt, uppskattat marknadsvärde, kr Skulder Bostadslån, ange aktuell skuld, kr Övrigt (bankmedel, aktier, bil, båt mm), kr Övriga lån och krediter, ange aktuell skuld, kr Varav lån som ska lösas, kr (Obs! Bifoga senaste avi) Lånevillkor Räntesats, f n, % 4,90 % ( ) Uppläggningsavgift, kr 595 kr Expeditionsavgift, kr 10 kr Lånesökandes underskrift och betalningsåtagande Jag/Vi försäkrar att de av mig/oss i denna kreditansökan/skuldebrev lämnade uppgifter är riktiga. Jag/Vi godkänner att banken tar kreditupplysning. Jag/Vi samtycker till bankens behandling av de personuppgifter jag/vi lämnat i denna kreditansökan/skuldebrev. Jag/Vi bekräftar att jag/vi har tagit del av information om effektiv ränta samt att jag/vi har tagit del av och godkänt allmänna villkor av maj 2008 som mottagits samtidigt med denna kreditansökan/skuldebrev. Jag/Vi förbinder mig/oss att om lån beviljas till Danske Bank eller till den banken överlåtit eller pantsatt sin fordran ( order ) betala kreditbeloppet, jämte ränta, avgifter och kostnader enligt villkoren i kreditansökan/skuldebrev samt de allmänna villkoren. Ort och datum Underskrift, låntagare 1 Underskrift, låntagare 2 Bankens notering Lånenummer Beviljat belopp, kr Utbetalningsdag Amortering, kr per månad Effektiv ränta, % Förfallodagar för ränta och amortering är den sista varje månad Fr o m T o m Granskad Datum, Danmark,

2 Web Pdf Bl D A N SKE DIREKTLÅN P E N G A R N A P Å K O N T O T I N O M 2 4 T I M M A R Låna upp till kronor per hushåll utan säkerhet och betala tillbaka lånet på 1 till 12 år. Minsta belopp är kronor. Med Danske Direktlån får du ett lån enkelt och snabbt. När du har fyllt i och skrivit under ansökan är alla papper klara för din del, eftersom ansökan samtidigt fungerar som skuldebrev. Om lånet beviljas har du pengarna på ditt konto inom 24 timmar efter att ansökan nått banken. Vem kan ansöka? Du som ansöker ska ha fyllt 18 år och redan vara kund i banken med ett konto dit du får din lön och/eller pension. Du ska ha anställning eller pension med en årsinkomst på minst kronor. Du får heller inte ha några betalningsanmärkningar. Hur ansöker jag? Fyll i ansökan och skicka den till Danske Bank, Kundservice, Box 328, Linköping. Så snart vi fått din ansökan sker en sedvanlig kreditprövning då vi bl a tar hänsyn till hur mycket krediter utan säkerheter ditt hushåll har sedan tidigare. Om lånet beviljas har du dina pengar inom 24 timmar efter att ansökan har kommit till banken. Var noga med att fylla i alla uppgifter eftersom vi då kan göra en snabbare och mer korrekt bedömning. Om du skaffar ett låneskydd i och med ansökan, ger det dig en finansiell trygghet on något oförutsett händer. Om du blir ofrivilligt arbetslös, helt arbetsoförmögen eller avlider får du eller dina efterlevande ersättning för att betala de lån du tagit. Hur får jag veta om jag får lånet eller inte? Om lånet beviljas har du pengarna på ditt konto senast 24 timmar efter att ansökan har nått banken. Därefter får du ett bekräftelsebrev och en kopia på ansökan skickat till dig. Banken äger skicka meddelanden till kredittagaren via meddelandesystem i Hembanken eller i annan av banken tillhandahållen elektronisk kommunikationstjänst, förutsatt att kredittagaren är ansluten till denna. Sådant meddelande skall anses ha kommit kredittagaren till del senast sju dagar efter avsändandet. Om lånet inte beviljas kommer du också att meddelas. När och hur betalar jag av lånet? Sista dagen i varje månad dras amorteringsbeloppet, räntebeloppet plus expeditionskostnaden d v s lånets totala månadskostnad - från ditt konto i banken, utan avisering. Vad kostar det? Aktuell ränta är för närvarande 4,90 procent ( ) Uppläggningsavgift: 595 kronor Expeditionsavgift: 10 kronor per månad (vid extrabeställning av månatlig avisering är expeditionskostnaden 15 kronor.) Återbetalningen sker med så kallad rak amortering. Det betyder att du betalar av lika mycket på skulden varje månad men den totala månadskostnaden minskar allt eftersom du betalar av på lånet. Detta förutsatt att ränteläget är oförändrat. I tabellen nedan ser du exempel på månadskostnaden för första förfallodagen vid olika lånebelopp och olika amorteringstider. Räntan på lånet är rörlig, varför du när du vill kan göra en extra avbetalning eller lösa hela lånet, utan att det kostar något extra. Exempel på månadskostnaden för första förfallodagen vid olika lånebelopp och amorteringstider: Observera att uppläggningsavgiften på 595 kronor plus expeditionsavgift på 10 kronor inte är med i exemplet. Lånebelopp Första månadskostnaden vid återbetalning på 1 år 3 år 5 år 8 år 10 år 12 år kr kr 797 kr 519 kr 363 kr 310 kr 276 kr kr kr kr kr 725 kr 621 kr 551 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Information om den effektiva räntan: Enligt Konsumentverkets riktlinjer är den effektiva räntan 5,51 % vid lån på kronor med 5 års amorteringstid, uppläggningsavgift 595 kronor, expeditionsavgift 10 kronor, årsränta på 4,90 % och månadsbetalning., Danmark,

3 Web Pdf Bl A L L M Ä N N A V I L L K O R a v m a j A n s ö k a n / S k u l d e b r e v D a n s k e D i r e k t l å n K r e d i t f ö r k o n s u m e n t s e n s k i l d a b r u k Sida 1 av 2 1. Ränta Kredittagaren skall betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den räntesats som gäller vid utbetalning av krediten är angiven i skuldebrevet. För kredit med rörlig ränta som ej är knuten till referensränta gäller att räntesatsen med omedelbar verkan får ändras i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut ändrade upplåningskostnader för banken, eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för krediten senast när den börjar gälla antingen genom ett särskilt meddelade till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. Sker underrättelse genom annonsering skall meddelande om ändringen också lämnas när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren. 2. Dröjsmålsränta och förseningsavgift Om betalning av kapital, ränta, dröjsmålsränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av fem procentenheter eller, när hela krediten förfallit, en procentenhet. Jämte dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förseningsavgift med belopp som banken vid varje tid allmänt tillämpar, vid detta formulärs tryckning 50 kronor. 3. Avgifter och kostnader Kredittagare är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till banken som ersättning för de kostnader banken har för krediten. De särskilda avgifter kredittagaren skall betala till banken finns angivna på första sidan. Sådan avgift skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Banken äger när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Kredittagaren skall även vara skyldig att till banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som banken vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift och förseningsavgift. Banken lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Banken äger således rätt att när som helst under kredittiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter för krediten antingen genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren. Kredittagaren ska även ersätta bankens kostnader och arbete för att bevaka och driva in bankens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. 4. Automatisk betalning Har överenskommelse träffats om att förfallna belopp automatiskt skall tas ut från ett konto som kredittagaren har i banken, görs sådant uttag på förfallodagen. Om förfallodagen infaller på dag som är allmän helgdag eller därmed likställd dag görs uttaget på och beräknas ränta till första bankdagen efter förfallodagen. Vad avser förfallodag vid utgången av december månad görs dock uttaget och beräknas ränta till sista bankdagen före förfallodagen. Kredittagaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på kontot på förfallodagen. Om kontobehållningen på förfallodagen inte räcker till betalning av förfallet belopp får banken senare göra ytterligare överföringsförsök enligt de rutiner som banken vid var tid tillämpar och/eller tillfälligtvis underlåta att belasta kontot. Om banken belastar kontot när full täckning saknas får banken senare låta transaktionen återgå. 5. Avräkningsordning Vid betalning har banken rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 6. Bankens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid Banken har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som banken bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger. 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats. 5. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kredit. Vill banken få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda., Danmark,

4 Web Pdf Bl A L L M Ä N N A V I L L K O R a v m a j A n s ö k a n / S k u l d e b r e v D a n s k e D i r e k t l å n K r e d i t f ö r k o n s u m e n t s e n s k i l d a b r u k Sida 2 av 2 Har banken krävt betalning i förtid enligt punkterna 1-3, är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt punkterna 4-5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. 7. Förtidsinlösen Kredittagaren har rätt att, när han så önskar, lösa krediten i förtid. 8. Ångerrätt Om krediten ingåtts genom ett distansavtal enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har kredittagaren rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt). Ångerrätten utövas genom att ett skriftligt meddelande sänds till banken under adress Danske Bank Kundservice, Box 328, Linköping senast 14 dagar från det att skuldebrevet undertecknades. Har ångerrätten utnyttjats skall kredittagaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka kreditbeloppet. Betalning sker till av banken anvisat bankgiro. Kredittagaren måste betala uppläggningsavgiften för krediten samt ränta och e v avgifter för den tid som krediten utnyttjats, d v s fram till den dag som kreditbeloppet återbetalas till banken. 9. Meddelande m m Kredittagaren skall underrätta banken om ändring av adress, telefon- och telefaxnummer. Rekommenderat brev om krediten, som banken sänder till någon av ovan nämnda personer, skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller som eljest är känd för banken. Om meddelande sänts med telegram skall det anses ha nått adressaten senast 24 timmar efter inlämnandet. Meddelande som sänts med hjälp av telefax skall anses ha nått adressaten senast nästa vardag om telefaxmeddelandet sänts till nummer som adressaten har uppgivit för banken. Banken äger skicka meddelanden till kredittagaren via meddelandesystem i Hembanken eller i annan av banken tillhandahållen elektronisk kommunikationstjänst, förutsatt att kredittagaren är ansluten till denna. Sådant meddelande skall anses ha kommit kredittagaren till del senast sju dagar efter avsändandet. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 10. Bankens rätt att överlåta kredit m m Banken har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. 11. Begränsning av bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av bankens grova vårdslöshet. Är banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173) Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m fl Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av banken. Information enligt personuppgiftslagen (PUL) om bankens behandling av personuppgifter, m m Banken behandlar de personuppgifter som lämnas med ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. Adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR). Personuppgiftsansvarig är, Danmark, Sverige Filial. Ändamålet med bankens behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t ex att lämna ett lån) samt att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandlingen av uppgifter sker också för att banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning. Personuppgifterna kan om kunden inte begärt direktreklamspärr komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden. Behandling av personuppgifter kan inom ramen för gällande regler om banksekretess ske av bolag i koncernen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Kunden kan få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av banken genom att lämna en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till banken. Kunden kan också vända sig till banken för begäran om direktreklamspärr eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift., Danmark,

5 Web Pdf Bl D A N SKE DIREKTLÅN April 2007 I n f o r m a t i o n e n l i g t d i s t a n s - o c h hem f ö r s ä l j n i n g s l a g e n Sida 1 av 2 Enligt distans- och hemförsäljningslagen skall banken innan ett distansavtal ingås ge nedanstående information till kunden. Vi ber dig därför läsa igenom denna information innan du accepterar avtalet. Företagsuppgifter Namn:, Danmark, Sverige Filial Org. nr.: Adress: Norrmalmstorg 1, Box 7523, Stockholm Telefon: Huvudsaklig verksamhet: Bank Ansvarig tillsynsmyndighet Finanstilsynet, Köpenhamn Vad är Danske Direktlån? Danske Direktlån är ett lån som lämnas utan krav på säkerhet. Ansökan om Danske Direktlån och skuldebrevet är samma handling. Lånebeloppet är lägst kronor och högst kronor. Priser och avgifter m m För Danske Direktlån erlägger låntagaren ränta. På ansökan/ skuldebrevet framgår vilken ränta som lånet åsätts. Uppläggningsavgiften uppgår till 595 kronor, expeditionsavgift 10 kronor per månad. Betalning och eventuellt annat fullgörande Betalning sker månadsvis genom autodebitering från av kunden angivet konto i banken. Ångerrätt Ångerätt gäller för detta lån. Låntagaren har rätt att frånträda avtalet senast 14 dagar från det att ansökan/skuldebrevet undertecknades. Ångerrätten utövas genom att ett skriftligt meddelande sänts till banken på adress: Danske Bank, Kundservice, Box 328, Linköping, senast 14 dagar från det att ansökan/skuldebrevet undertecknades. Utnyttjas ångerrätten skall låntagaren snarast och senast inom 30 dagar betala tillbaka lånebeloppet. Betalning sker till av banken anvisat bankgiro. Låntagaren måste betala uppläggningsavgiften för lånet samt ränta och eventuella avgifter för den tid som lånet utnyttjats, fram till den dag som lånebeloppet återbetalas till banken. Kommunikationskostnader I de fall kunden kommunicerar med banken via Internet svarar kunden själv för uppkopplingskostnaden. Tidsbegränsning för avtalet Möjligheten att träffa detta avtal med befintliga villkor gäller tillsvidare. Avtalstid Danske Direktlån lämnas på en löptid mellan 1 år och 12 år. Förtida uppsägning Låntagaren kan i förtid återbetala lånet utan att iakttaga någon uppsägningstid. Låntagare är i sådant fall - liksom även när lånet tvingas att förfalla till betalning skyldig att i samband med återbetalningen till banken erlägga kapitalskulden jämte ränta och kostnader. Banken äger rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som banken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av lånefordringen. 2. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av lånefordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Säkerhet som ställts för lånet har avsevärt försämrats. 5. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill banken få betalt i förtid enligt punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till låntagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har banken krävt betalning enligt punkterna 1-3, är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om banken vid uppsägning enligt punkterna 4-5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för lånet. Tillämplig lag Banken följer svensk lag beträffande marknadsföring. Svensk lag skall också tillämpas på avtalsvillkoren och allmän domstol i Sverige, t ex Stockholms tingsrätt är behörig domstol. Språk Banken kommunicerar på svenska. Avtalsvillor och denna information tillhandahålls enbart på det svenska språket. Klagomål Om kunden är missnöjd med bankens hantering av den tjänst som detta distansavtal avser, bör kunden i första hand kontakta sin rådgivare i banken, sitt lokala bankkontor eller Kundservice. Möjlighet finns också att kontakta centralt klagomålsansvarig i banken. Centralt klagomålsansvarig är chefsjuristen eller den som denne utsett. Uppgift om vem som är klagomålsansvarig kan erhållas från Central Juridik, telefon Önskar kunden framföra ett klagomål bör detta vara skriftligt om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Allmän vägledning om klagomål kan fås från Konsumenternas Bankbyrå, telefon , och genom den kommunala konsumentvägledningen. Tvisteprövning utanför domstol Vid tvist med banken har kunden möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, telefon , Danmark,

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club

Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club Medlemskap- och kreditvillkor för Lindex Club (2009-05-01) MEDLEMSKAP I LINDEX CLUB Kortet är personligt och skall bara användas av den person kortet är utställt till. Personen måste ha fyllt 16 år och

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2014 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer