Medlemslån och Medlemskredit

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemslån och Medlemskredit"

Transkript

1 Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera eller göra ett större inköp är Medlemslånet ett bra alter nativ. Du kan låna valfritt belopp dock minst kr utan krav på säkerhet. Du får en förmånlig ränta och betalar ingen uppläggnings- eller aviavgift. Genom ett avtal med ditt fackförbund ger vi dig möjlighet att söka Medlemslån eller Medlemskredit till förmånlig ränta. I den här foldern får du information som hjälper dig att välja det alternativ som passar just ditt behov bäst. Kredittiden är max 12 år. Du kan ha medsökande på ansökan (t ex make, maka, förälder, sambo, reg. partner). En kostnadsfri grupplivförsäkring löser den avlidnes andel av skulden vid dödsfall före 65 års ålder, maximalt kreditbelopp som ersätts är kr. Då betalar försäkringen den avlidnes del av lånet plus ränta. Om det t ex är två låntagare på ett lån på kr och en av dessa avlider så betalar försäkringen kr plus ränta.

2 Räntebetalningsskydd ingår kostnadsfritt. Räntebetalningsskydd är en försäkring som betalar räntekostnaden på ditt lån om du blir arbetslös, drabbas av sjukdom eller råkar ut för olycksfall. Skyddet gäller för en period av 9 månader, maximalt räntebelopp som ersätts är 2000 kr/mån. Under samma period får du uppehåll med dina amorteringar på lånet. Räntan är rörlig och följer det allmänna ränteläget, vilket betyder att räntan kan ändras under lånets löptid. Information om räntan finns på Nordeas hemsida. Du kan också kontakta Nordea på telefon för aktuell information. Du ska ha konto i Nordea för automatisk återbetalning av lånet (Personkonto eller Kapitalkonto). Amortering och ränta dras automatiskt månadsvis från detta konto. Har du inget konto idag hjälper vi dig naturligtvis att öppna ett, besök bara närmaste bankkontor. Du måste vara ansluten till något av fackförbunden som har avtal med Nordea. Du kan se om ditt förbund har avtal med banken på Nordeas hemsida nordea.se eller bland Medlemsförmåner på ditt förbunds hemsida. Så här gör du för att ansöka om ett Medlemslån 1. Fyll i ansökan/skuldebrev som finns i denna folder, vik ihop och klistra igen. Du kan också ansöka på nordea.se, beställa en ansökan via telefon , eller besöka närmaste Nordeakontor. 2. Efter sedvanlig kreditprövning får du ett besked per post och pengarna betalas sedan ut till ditt konto i Nordea. Vad är Medlemskredit? Kreditbeloppet är minst kr och max kr. Du får förmånlig ränta och betalar ingen uppläggnings- eller aviavgift. Efter beviljad kredit väljer du själv när pengarna ska utbetalas till ditt konto. Vill du ha krediten utbetald vid flera olika tillfällen så går det alldeles utmärkt. Det är först när krediten betalas ut till ditt konto som du börjar amortera och betala ränta. Återbetalningstiden är alltid 10 år. Du får ett kontoutdrag med inbetalningskort varje månad. Där ser du hur mycket du minst måste betala. Du kan alltid betala tillbaka ett större belopp utan att det kostar dig något extra och på så vis betala tillbaka krediten snabbare. På kontoutdraget får du även information om aktuell ränta och hur mycket du har kvar att utnyttja. Du måste vara ansluten till något av fackförbunden som har avtal med Nordea. Du kan se om ditt för bund har avtal med banken på Nordeas hem sida nordea.se eller bland Medlemsförmåner på ditt förbunds hemsida. Så här gör du för att ansöka om en Medlemskredit 1. Ring Nordea Finans på telefon Vardagar , helger Kreditprövningen sker medan du väntar, du får besked direkt i telefon. 3. Ansökan/avtal skickas hem för påskrift och därefter betalas pengarna ut till ditt konto.

3 En Medlemskredit på upp till kr är ett bra alternativ när du planerar att köpa hemelektronik, möbler, en resa eller bara vill unna dig något extra. Exempel på månadskostnad för Medlemslån Kreditbelopp Kredittid Månadsbetalning för kredittiden kr 5 år 613 kr kr 7 år 939 kr kr 12 år kr kr 12 år kr Räntan per är 4,50% (den effektiva räntan är 4,59% och är beräknad på kr och 5 års kredittid). För aktuell räntesats, se nordea.se eller ring Månadsbetalning i ovanstående exempel visar det totala beloppet (ränta och amortering) vid första månadsbetalningen. Observera att räntesatsen kan förändras under lånets löptid. Varje höjning respektive sänkning av räntan medför att månadsbetalningarna i exemplet ökar respektive minskar. Exempel på månadskostnad för Medlemskredit Kreditbelopp Månadskostnad kr 191 kr kr 318 kr kr 635 kr kr 953 kr kr kr Räntan per är 5,25% (den effektiva räntan är 5,38%). Kredittid 10 år. För aktuell räntesats, se nordea.se eller ring Månadsbetalning i ovanstående exempel visar det totala beloppet (ränta och amortering) vid första månadsbetalningen. Observera att räntesatsen kan förändras under lånets löptid. Varje höjning respektive sänkning av räntan medför att månadsbetalningarna i exemplet ökar respektive minskar.

4 Allmänna villkor Medlemslån 7791V Ränta Kredittagaren skall betala ränta till banken efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. I den utsträckning som det motiveras av - kreditpolitiska beslut, - ändrade upplåningskostnader för banken, eller - andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när kredit lämnades, får banken med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för krediten antingen genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren. 2. Dröjsmålsränta och förseningsavgift Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall kredittagaren betala en särskild årlig dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Dröjsmålsräntan beräknas efter den för krediten gällande räntesatsen jämte ett tillägg av fem procentenheter eller, när hela krediten förfallit, en procentenhet. Jämte dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förseningsavgift med belopp som banken vid varje tid allmänt tillämpar. 3. Avgifter och kostnader Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till banken som ersättning för de kostnader banken har för krediten. Banken äger när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Kredittagaren skall även vara skyldig att till banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som banken vid varje tid allmänt tillämpar och utgöres exempelvis av påminnelseavgift, förseningsavgift och avgift för underrättelse till borgensman och pantsättare då kredit-tagaren inte uppfyllt sina åtaganden. Upplysning om dessa avgifter lämnas på bankens samtliga kontor. Banken äger således när som helst under kredittiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter för krediten antingen genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren. Kredittagaren skall även ersätta bankens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in bankens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. 4. Automatisk betalning Har överenskommelse träffats om att förfallna belopp automatiskt skall tas ut från ett konto som kredittagaren har i banken, görs sådant uttag på förfallodagen. Överenskommen förfallodag skall därvid gälla, även om den infaller på dag som är allmän helgdag eller därmed likställd dag. Kredittagaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på kontot på förfallodagen. Om kontobehållningen på förfalllodagen inte räcker till betalning av förfallet belopp får banken senare göra ytterligare överföringsförsök enligt de rutiner som banken vid var tid tillämpar och/eller tillfälligtvis underlåta att belasta kontot. Om banken belastar kontot när full täckning saknas får banken senare låta transaktionen återgå. 5. Bankens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid Banken har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som banken bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: 1. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. 2. kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. säkerhet som ställts för kredit har avsevärt försämrats eller 5. det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill banken få betalt i förtid enligt punkterna 1 3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren till handa. Har banken krävt betalning i förtid enligt punkterna 1 3, är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt punkterna 4 och 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket. 6. Förtidsinlösen Kredittagaren har rätt att, när han så önskar, helt eller delvis utan avgift lösa krediten i förtid 7. Avräkningsordning Vid betalning har banken rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 8. Byte av kredittagare Bankens skriftliga medgivande krävs för att krediten skall kunna överföras till annan. banken mottagit sådan begäran om uppsägning och det enligt bankens bedömning föreligger grund för uppsägning enligt punkt 5, men underlåtit att inom sex veckor därefter säga upp krediten, upphör borgensåtagandet som gjorts av den som begärt att krediten skall sägas upp sex månader efter det banken mottagit denna begäran. Detta sker dock inte om banken på grund av kredittagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som begärt uppsägning. 10. Grupplivförsäkring Medlemslån Kredittagare under 65 år är grupplivförsäkrade i Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (publ), ömsesidigt. Avlider kredittagaren utbetalas försäkringsbeloppet till Nordea Bank AB (publ) för lösen av krediten. Försäkringsbeloppet är lika med kreditskulden inklusive upplupen ränta vid dödsfallet. Maximalt kreditbelopp som ersätts är kr. Är det flera kredittagare för krediten utbetalas vid någon av kredittagarnas död kreditskulden dividerad med antalet kredittagare. Försäkringen gäller från den dag kreditbeloppet utbetalas. En förutsättning är att kredittagaren är fullt arbetsför då kreditansökan tas emot av Nordea Bank AB (publ). Är kredittagaren inte fullt arbetsför gäller försäkringen utan inskränkning om dödsfall inträffar senare än sex månader efter det krediten utbetalats. För dödsfall under de första sex månaderna gäller försäkringen om dödsfallet inte har samband med skälet till arbetsoförmågan. Som inte fullt arbetsför räknas den person som vid tidpunkten för ansökan är helt eller delvis sjukskriven eller som får tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning eller sjukersättning/ aktivitetsersättning enligt lagen om allmän försäkring. Nordea Bank AB (publ) betalar premien för försäkringen och är försäkringstagare. Försäkringen gäller tills vidare. 11. Räntebetalningsskydd Medlemslån Kredittagare i åldern mellan 18 och 64 år, bosatt i Sverige, fullt frisk och arbetsför, som har en tillsvidareanställning om minst 22 timmar per vecka och som inte har kännedom om allvarlig sjukdom eller skada de senaste 12 månaderna före det att kreditbeloppet utbetalades samt kredittagare som inte har vetskap om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet inom en period av 150 dagar från när kreditbeloppet utbetalades är försäkrade i Financial Insurance Company Limited mot nedsatt arbetsförmåga på grund av arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom. Ersättning enligt försäkringen, som ingår i krediten, utgår med ett försäkringsbelopp om högst kronor per månad under högst 9 månader och utbetalas till Nordea Bank AB (publ) för betalning av upplupna räntor på krediten. Nordea Bank AB (publ) betalar premien för försäkringen och är försäkringstagare. För de första 30 dagarna av arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom utgår ingen ersättning. Försäkringen gäller inte vid psykiskt relaterade sjukdomstillstånd. Om medkredittagare drabbas av arbetslöshet, olycksfall eller sjukdom täcker Räntebetalnings-skyddet dennes andel av de upplupna räntorna. Kredittagaren har rätt att avstå från försäkringen genom avanmälan. 12. Bankens rätt att överlåta kredit m.m. Banken har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. 13. Meddelanden m.m. Kredittagaren och borgensman skall underrätta banken om adressändring. Rekommenderat brev om krediten, som banken sänder till någon av ovannämnda personer, skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller som eljest är känd för banken. Meddelande som sänts med telex skall anses ha nått adressaten omedelbart. Om meddelande sänts med telegram skall det anses ha nått adressaten senast 24 timmar efter inlämnandet. Meddelande som sänts med hjälp av telefax skall anses ha nått adressaten senast nästa vardag, om telefaxmeddelandet sänts till ett nummer, som adressaten har uppgivit för banken. Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 14. Begränsning av bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada om uppkommit i andra fall skall inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Är banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 15. Information om behandling av personuppgifter Personuppgifter som kunden lämnar i samband med intresseanmälan/ansökan/avtal eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av banken för förberedelse och administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Om kunden vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av banken kan kunden skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB (publ), Personuppgiftsansvarig, Stockholm. Kund som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till banken på ovan angiven adress. 16. Ombud När tjänst tillhandahålls genom ombud gäller att handläggningen sker med direkt rättsverkan mellan banken och kontohavaren. Detta innebär att ansvaret gentemot kontohavaren för handläggningen åvilar banken. Den som utför handläggningen är endast ombud för banken. Uppgiftslämnande i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173) Uppgifter om kredit, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av banken. Information om distansavtal Allmänt Från den 1 april 2005 gäller nya lagregler för dig som konsument om du träffar avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument på distans. Ett distansavtal är när du och banken inte träffas personligen innan avtalet ingås. Några exempel på distansavtal är avtal via Internet, via telefonbankstjänsten eller svar på brevutskick/ annons. Lagen innehåller bland annat krav på bankens informationsskyldighet och regler om konsumentens ångerrätt. Information om banken Nordea Bank AB (publ) Adress: Hamngatan Stockholm Organisationsnummer: Telefon: E-post: Nordea Bank AB (publ) är moderbolag i Nordeakoncernen. Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet i tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Tillsyn Banken står under tillsyn av Finansinspektionen. Om krediten Kreditens huvudsakliga egenskaper beskrivs i bifogad folder. Priser, avgifter och debitering Information om priser och vid var tid gällande ränta för lånet hittar du på folderns baksida. Det finns också kostnadsexempel i tabellform på mittuppslaget. Härutöver kan det tillkomma ytterligare skatter, avgifter eller kostnader som inte påförs eller betalas av banken. Räntan på utnyttjad kredit belastas ditt konto kvartalsvis. Om du ångrar dig Om du ångrar dig och inte längre önskar den avtalade krediten har du som konsument en rätt att frånträda det ingångna distansavtalet. Du har så kallad ångerrätt. Ångerrätten gäller inte de transaktioner, tjänster eller motsvarande som utförs under produktavtalet. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parterna på din begäran fullgjort sina förpliktelser. Ångerfrist Ångerfristen är 14 dagar och räknas med utgångspunkt från den dag då du ingått avtalet, dvs skrivit under ansökan och beviljats krediten. Hur utnyttjar du ångerrätten? Innan ångerfristen har löpt ut ska du meddela banken att du vill utöva din ångerrätt. Det gör du enklast genom att skriva till ditt bankkontor eller via e-post. Kontaktinformation hittar du på nordea.se Om Nordea Kontakt med Nordea Kontakt Privat. När du har utnyttjat ångerrätten När du utnyttjat din ångerrätt ska du snarast, alltid senast inom 30 dagar, betala tillbaka de belopp och sända tillbaka det material som du fått av banken. Vad kostar det att ångra sig? Om du har utnyttjat din ångerrätt ska banken betala tillbaka vad du har betalat snarast, och senast 30 dagar från den dag då banken fick meddelandet om att du ångrat dig. Från det belopp som ska återbetalas får dock banken avräkna belopp som motsvarar den del av den finansiella tjänst som har tillhandahållits och även skäliga kostnader för tiden före det banken tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträds. Uppläggningskostnader för krediten är exempel på skäliga kostnader. När det gäller krediten betalar banken tillbaka den del av årsavgiften som är debiterad och härrör till tiden efter det att du meddelat att avtalet ska frånträdas. Banken har dessutom rätt att avräkna räntan under den tid som krediten tillhandahållits. Förlängning av kredittid Krediten förlängs med det antal månader som anges i kontraktet om banken medger sådan förlängning. Uppsägning av avtal Givetvis har du rätt att lösa krediten i förtid i enlighet med de allmänna villkoren för krediten och konsumentkreditlagen. Bankens rätt att inställa utnyttjandet av krediten och rätt att säga upp krediten i förtid framgår av de allmänna villkoren. Klagomål För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Har du ett klagomål ber vi dig ta kontakt med ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Men det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Som första bank i Sverige har Nordea inrätttat en tjänst för en kundombudsman. Kontaktuppgifter till kontor och kundombudsmannen hittar du på nordea.se Om Nordea Kontakt med Nordea Kontakt Privat Klagomål. Där finns också ett e-postformulär om du vill lämna ett klagomål via e- post. Vill du diskutera ditt ärende med en oberoendepart kan du kontakta: Konsumenternas Bank- och Finansbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumentvägledningen i din kommun Om du vill få ditt ärende prövat externt kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), se eller till allmän domstol. Kontaktuppgifter till de nämnda instanserna hittar du också på nordea.se Om Nordea Kontakt med Nordea Kontakt Privat Klagomål Nordea Bank AB (publ) Marketing juni 09 ( ) Nordea Bank AB (publ) Marketing nov 2007 ( ) 9. Rätt för borgensman att påkalla att krediten sägs upp Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensman får emellertid skriftligen begära att banken säger upp krediten till betalning enligt punkt 5. Sådan uppsägning kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen. Har

5 Ansökan/Skuldebrev Medlemslån Nordea Bank AB (publ) Texta och skriv tydligt, tack! Fylls i av Nordea Lån nr 7 Ja! Jag ansöker härmed om ett medlemslån på: kr kr kr annat belopp*: kr Sökandens önskemål Önskad återbetalningstid, år (max 12 år) *Minimum kr Ange till vilket konto i Nordea lånebeloppet ska utbetalas Ange lånenummer för lån i Nordea som ska lösas Återbetalningskonto i Nordea Jag/vi är medlem/-mar i föjljande fackförbund (ange fackförbund): Sökande 1 Personnummer Förnamn och efternamn Sökande 2 Personnummer Förnamn och efternamn Telefon dagtid Telefon dagtid Hushållet inkomster Sökande 1 lön/pension före skatt Sökande 2 lön/pension före skatt Kronor per månad Hushållets utgifter Tillgångar och skulder i Nordea/Nordea Hypotek ska ej anges. Kronor per månad Hyra eller driftskostnader Fylls i endast om ansökan överstiger kr Kronor per månad Barnbidrag Räntor, amorteringar Barnomsorg, underhållsbidrag Övriga inkomster och bidrag Övriga utgifter (t ex kostnader för studielån) Hushållets tillgångar Fastighet, bostadsrätt (marknadsvärde) Belopp, kronor Hushållets skulder Skulder mot säkerhet Belopp, kronor Sparande i annan bank Skulder utan säkerhet Övriga tillgångar Har själv(a) tecknat borgen för kronor Underskrift Jag/Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna Ansökan/Skuldebrev är riktiga och fullständiga. Jag/Vi bekräftar att jag/vi tagit del av information om gällande räntesats och effektiv ränta. Jag/Vi har också tagit del av Allmänna villkor och information om distansavtal. Om krediten utbetalas betalar jag/vi till Nordea Bank AB (publ) eller order kreditbeloppet jämte ränta, avgifter och kostnader enligt bestämmel serna i denna Ansökan/Skuldebrev jämte Allmänna villkoren 7791V013. Banken får belasta angivet återbetalningskonto med amorteringar, räntor och eventuella avgifter. Jag/Vi godkänner också att banken tar kreditupplysning. Ort och datum Ort och datum Sökande 1/Kredittagarens underskrift Sökande 2/Kredittagarens underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Bankens noteringar Datum Beslut Belopp Antal år Räntesats Beviljas Avslag Eqa- Till- Prövning Avslås mallen styrkan NBB- Till- Prövning Avslås mallen styrkan Beslutsfattarens/Beslutsfattarnas underskrift/-er Namnförtydligande

6 Tejpa ihop! Frankeras ej Nordea betalar portot Nordea Bank AB Svarspost Piteå Tejpa ihop!

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Att tänka på för dig som ska låna pengar

Att tänka på för dig som ska låna pengar Att tänka på för dig som ska låna pengar Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006

ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 1 ALLMÄN SVENSK SJÖFÖRSÄKRINGSPLAN AV ÅR 2006 Denna Sjöförsäkringsplan är antagen av Sjöassuradörernas Förening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening och är endast av vägledande karaktär. Inga hinder

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Olycksfallsförsäkring 60 Plus:3 Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 Plus Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet E Försäkringens omfattning 5 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer