ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd. bostadskredit kreditkostnad pant pantbrev En kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet. Sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter. Egendom som ställts som säkerhet för bankens fordran, i förekommande fall inkluderande egendom som omfattas av företagsinteckning. Handling som utfärdas som bevis på inteckning i fastighet, i förekommande fall inkluderande företagsinteckningsbrev och intecknad fordringshandling. pantförskrivning Den förklaring pantsättaren gör vid pantsättning hos banken. pantsättare Person som gjort en pantförskrivning, i förekommande fall inkluderande upplåtare av företagsinteckning. värdepapper Dels handling som utgör finansiellt instrument enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dels värdehandling, som inte är avsedd för handel på värdepappersmarknaden, såsom enkelt skuldebrev eller annat fordringsbevis. 2. FÖRFOGANDE ÖVER KONTOT/VILLKOR FÖR UTNYTTJANDE AV KREDITEN Kredittagaren och annan uttagsberättigad förfogar över kontot i enlighet med de allmänna villkor som gäller för det konto till vilket krediten är knuten. I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med de villkor som gäller för kontot ska dessa allmänna villkor ha företräde. Banken får belasta kontot med belopp om kredittagaren beordrar detta eller godkänt att belastning får ske. Banken får vidare belasta kontot med belopp motsvarande ränta, avgifter och kostnader som har samband med kontot. Banken får även belasta kontot med belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som utförts åt kredittagaren samt betalning för annan förfallen fordran, som banken har mot kredittagaren. När banken har rätt att belasta kontot i enlighet med föregående stycke får detta även ske per dag som är allmän helgdag eller därmed likställd dag. Det åligger kredittagaren att se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på kontot när belastning sker. Avlider kredittagaren under kontraktstiden, får dödsboet inte utan bankens medgivande öka skuld på kontot. Kredittagaren förbinder sig att inte använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning. 3. RÄNTA Kredittagaren ska betala ränta till banken efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående kreditbelopp. Den räntesats som gäller när krediten lämnas är angiven i kontraktet. Kontot belastas med ränta vid utgången av varje kalenderkvartal då debeträntan för kvartalet är större än krediträntan. a) För kredit med rörlig ränta som ej är knuten till referensränta gäller att räntesatsen får ändras i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för banken, eller andra kostnads-förändringar som banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Banken underrättar kredittagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla, se punkt 31 (Meddelanden m.m.). b) För kredit med rörlig ränta knuten till referensränta gäller att varje förändring av referensräntan i dess helhet ska påverka räntan på utnyttjat belopp. Utan hinder av nyssnämnda bestämmelse får, i den mån referensräntan inte längre avspeglar bankens kostnader för krediten, räntesatsen omedelbart ändras i större eller mindre omfattning än vad som följer av anknytningen till referensräntan, om detta motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för banken, eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Dessutom får banken i den mån den i kontraktet valda referensräntan förlora sin aktualitet välja en annan referensränta eller annan reglering av räntan. Om särskilda tidpunkter för ränteavstämning angetts på kontraktet ändras inte räntan mellan dessa tidpunkter. Räntesatsen för krediten fastställs genom att banken på ränteavstämningsdagen jämför referensräntan på den dagen med referensräntan på närmast föregående ränteavstämningsdag. En eventuell ändring av räntan träder i kraft omedelbart och gäller till nästa ränteavstämningsdag. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Banken underrättar kredittagaren om ändrad räntesats till följd av förändringar av referensräntan periodvis efter att ändringen börjat gälla t.ex. i samband med nästa kontoutdrag. Information om den aktuella nivån på referensräntan finns dock alltid tillgänglig hos banken så snart som den nya referensräntan har offentliggjorts. Är krediten en bostadskredit äger banken rätt att underrätta om ändrad räntesats genom annonsering i dagspressen. Om meddelande lämnas genom annonsering, lämnas också meddelande i närmast därpå följande kontoutdrag. 4. AVGIFTER OCH KOSTNADER Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift (t.ex. uppläggningsavgift) till banken som ersättning för de kostnader banken har för krediten. De särskilda avgifter som kredittagaren ska betala till banken finns angivna i kontraktet. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Den procentuella årsavgiften beräknas på hela det beviljade kreditbeloppet och ska dock erläggas i förskott för kredittiden. Kredittagaren svarar för årsavgift för tiden intill den i kontraktet angivna kredittidens slut utan återbetalningsskyldighet för banken om kontraktet skulle komma att upphöra dessförinnan. Vid eventuell förlängning av kredittiden utgår ytterligare årsavgift för tiden för varje förlängningsperiod, att då erlägga i förskott för perioden i fråga. Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt inom den ångerfrist som gäller enligt punkt 33 (Ångerrätt) ska dock banken återbetala årsavgiften. Banken får när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Sidan 1 av 5

2 Kredittagaren ska även vara skyldig att till banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som banken vid var tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av övertrasserings-, påminnelse-, förseningsavgift samt avgift för underrättelse till borgensman och pantsättare då kredittagaren inte uppfyllt sina åtaganden. Vidare ska kredittagaren betala kostnader och avgifter för anknytande avtal om tjänst eller liknande som tecknats med anledning av kreditavtalet t.ex. försäkring. Banken underrättar kredittagaren om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla, se punkt 31 (Meddelanden m.m.). Kredittagaren ska även ersätta bankens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in bankens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. 5. DET TOTALA BELOPPET SOM SKA BETALAS Det totala beloppet som ska betalas är summan av utnyttjat kreditbelopp och kredittagarens samlade kreditkostnader beräknat utifrån antagandet att hela respektive halva kreditbeloppet har utnyttjats under den antagna kredittiden om 12 månader. I kontraktet anges två exempel på vad det totala beloppet kan bli utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kontraktets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet enligt exemplen endast en indikation på vad det totala beloppet faktiskt kan bli. 6. AVRÄKNINGSORDNING Vid betalning har banken rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. 7. ÖVERTRASSERING Det är inte tillåtet att överskrida i kontraktet överenskommet kreditbelopp. Om skulden på kontot överstiger det beviljade kreditbeloppet ska kredittagaren omedelbart betala in mellanskillnaden på kontot. Kredittagaren ska i sådant fall också betala övertrasseringsränta och övertrasseringsavgift efter de grunder, som banken vid var tid tillämpar för överdrag av kredit av detta slag. Den övertrasseringsränta som gäller när krediten lämnas är angiven i kontraktet. Övertrassering medför även rätt för banken att säga upp krediten till betalning i förtid. Därvid ska bestämmelserna i punkt 11 (Uppsägning av kreditkontraktet i förtid) andra till tredje stycket äga motsvarande tillämpning. 8. DRÖJSMÅLSRÄNTA Om kredittagarens skuld på kontot inte betalas i rätt tid, utgår på förfallet belopp en dröjsmålsränta som beräknas efter de grunder som banken vid var tid tillämpar. Den dröjsmålsränta som gäller när krediten lämnas är angiven i kontraktet. 9. FÖRLÄNGNING AV KREDITTIDEN Kredittiden upphör på i kontraktet angiven dag. Om banken medger förlängning av kredittiden och annat därvid inte anges, förlängs kredittiden automatiskt med ett år varje gång sådant medgivande lämnas. Banken medger förlängning av kredittiden om banken inte senast en månad före kredittidens slut meddelar kredittagaren att banken inte medger förlängning. Om kredittagaren inte önskar att kredittiden förlängs ska kredittagaren säga upp kontraktet före kredittidens utgång i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 11 (Uppsägning av krediten i förtid) sista stycket. 10. BANKENS RÄTT ATT INSTÄLLA UTNYTTJANDET AV KREDITEN Banken har rätt att, utan motivering och utan avisering, omedelbart avbryta rätten att vidare utnyttja krediten. Bankens rätt enligt denna punkt gäller oavsett om uppsägning av krediten sker. 11. UPPSÄGNING AV KREDITEN I FÖRTID Banken har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som banken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger. 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen. 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. 4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats. 5. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kreditskuld. Vill banken få betalt i förtid enligt någon av punkterna 1-3 gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då banken sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har banken krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna 1-3, är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som förfallit. Detsamma gäller om kredittagaren vid uppsägning enligt någon av punkterna 4 och 5 genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Har kredittagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i detta stycke befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte bestämmelserna i detta stycke. Om kredittagaren önskar säga upp krediten i förtid ska kredittagaren meddela banken detta och betala tillbaka utestående kreditbelopp samt ränta, avgifter och andra kostnader för krediten fram till förtidsbetalningen. Banken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att krediten betalas i förtid. 12. SLUTRÄKNING OCH ÅTERBETALNING När avtalad kredittid utgått utan att banken medgivit förlängning av kredittiden enligt punkt 9 (Förlängning av kredittiden) eller då krediten ska betalas i förtid enligt punkt 7 (Övertrassering) eller punkt 11 (Uppsägning av krediten i förtid) ska banken upprätta sluträkning. Kredittagare är skyldig att omedelbart betala skulden enligt sluträkningen. 13. RÄTT FÖR BORGENSMAN OCH PANTSÄTTARE ATT HINDRA FÖRLÄNGNING AV KREDITTIDEN Borgensman har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande och pantsättare får inte återkalla sin pantsättning. Borgensman och pantsättare, som inte är kredittagare för krediten, får emellertid var för sig, senast sex veckor före kreditens förfallodag, skriftligen begära att banken inte förlänger krediten. Sådan begäran kan medföra att borgensman blir tvungen att betala på grund av sin borgen respektive att banken tar pant i anspråk. Har banken inom tid, som anges i föregående stycke, mottagit begäran om att krediten inte ska förlängas, men likväl Sidan 2 av 5

3 förlänger krediten, upphör borgensåtagande respektive pantsättning, som gjorts av den som begärt att krediten inte ska förlängas, sex månader efter det banken mottagit denna begäran. Detta sker dock inte, om banken på grund av kredittagarens försummelse före utgången av sistnämnda frist vidtagit rättsliga åtgärder mot den som motsatt sig förlängning eller inlett förhandling med denne angående borgensåtagandet respektive pantförskrivningen. 14. KOMPLETTERANDE SÄKERHET Om säkerhet som ställts för krediten, i annat fall än som avses i punkt 16 (Bankens rätt att sälja pantsatta finansiella instrument), inte längre är betryggande, eller risk föreligger för att kredittagaren inte kommer att fullgöra sin förbindelse i behörig ordning, är kredittagaren skyldig att inom av banken bestämd tid omedelbart ställa kompletterande säkerhet. Beträffande säkerhet enligt denna punkt ska bestämmelserna i dessa allmänna villkor rörande säkerhet alltid tillämpas. 15. FÖRFOGANDE ÖVER PANTSATTA FINANSIELLA INSTRUMENT Pantsättningen medför att pantsättaren inte får förfoga över de pantsatta finansiella instrumenten utan bankens samtycke i varje särskilt fall. Sådant samtycke krävs således för varje åtgärd som berör de finansiella instrumenten, exempelvis vid utbyte eller försäljning av desamma. Pantsatta finansiella instrument får pantsättas till annan än banken endast med bankens samtycke. Sådan pantsättning ska göras enligt bankens anvisningar med utnyttjande av formulär som banken har godkänt. Sker pantsättning i strid mot denna bestämmelse har banken, under förutsättning att det inte strider mot tvingande lagstiftning, rätt att säga upp kredit, för vilken pantsättningen gjorts, till betalning vid tidpunkt som banken bestämmer. Beträffande förfogande över pant som inte är finansiellt instrument gäller allmänna rättsregler. 16. BANKENS RÄTT ATT SÄLJA PANTSATTA VÄRDE- PAPPER Består säkerheten för krediten helt eller delvis av värdepapper och är säkerheten vid viss tidpunkt enligt bankens bedömning inte längre betryggande, t.ex. på grund av att det belåningsvärde banken åsatt dem gått ner, gäller följande. Kredittagaren är skyldig att inom av banken bestämd tid omedelbart ställa kompletterande säkerhet. Lämnas inte sådan säkerhet eller kan banken inte inom skälig tid komma i förbindelse med kredittagaren, har banken rätt men inte skyldighet att sälja de värdepapper som banken finner erforderligt. Likviden ska sättas in på räntebärande konto och utgör fortsatt pant för krediten. Vad som sägs ovan inskränker inte bankens rätt att säga upp krediten till betalning enligt punkt 11 (Uppsägning av krediten i förtid). Om säkerhet som ställts för krediten, i annat fall än som anges ovan, inte längre är betryggande, eller risk föreligger för att kredittagaren inte kommer att fullgöra sin förbindelse i behörig ordning, är kredittagaren skyldig att inom av banken bestämd tid omedelbart ställa kompletterande säkerhet. 17. ORDNINGSFÖLJD MELLAN SÄKERHETER Banken får bestämma dels i vilken ordningsföljd ställd säkerhet (pant, borgen m.m.) ska tas i anspråk, dels i vilken ordningsföljd kredittagarens förpliktelser ska betalas genom att ställd säkerhet tas i anspråk. omfattar t.ex. pantsättning av aktie rätt för banken att delta i fondemission, nyemission eller annan emission vartill aktien ger rätt. Som framgår av punkt 19 (Bankens pantvård) är banken emellertid inte skyldig att tillse att sådana rättigheter tillvaratas. Om det ändå sker, är banken redovisningsskyldig mot pantsättare. 19. BANKENS PANTVÅRD Banken är skyldig att förvara panten väl. Banken ska i förekommande fall avbryta preskription och verkställa bevakning vid kallelse på okända borgenärer liksom även i konkurs, om pantsättare begär det efter konkursutbrottet. Då kungörelse utfärdats om dödande av pantsatt handling ska banken anmäla om den innehar handlingen. Banken är dock inte skyldig att vidta någon av dessa åtgärder beträffande fordringsbevis som utgörs av kuponger eller som är avsedda för den allmänna rörelsen, t.ex. obligationer, eller för vilka svensk rätt inte gäller. Bankens pantvård omfattar inte mer än vad som angetts i denna punkt. Banken är alltså t.ex. inte skyldig att i fråga om värdepapper lyfta utdelning och ränta eller bevaka pantsättares rätt i samband med emissioner, aktieutbyten, konverteringar, utskiftningar eller liknande. Banken är inte heller skyldig att vidmakthålla det personliga betalningsansvaret för intecknat skuldebrev. 20. HUR PANT TAS I ANSPÅK AV BANKEN Banken får ta pant i anspråk på sätt banken finner lämpligt. Banken ska härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt bankens bedömning kan ske utan förfång för banken, i förväg underrätta pantsättare härom. Vid tillämpning av vad ovan sagts kan pantsatt finansiellt instrument säljas i annan ordning än på marknadsplats där instrumentet är inregistrerat eller annars är föremål för handel. Om panten utgörs av tillgodohavande på konto hos banken får banken, utan föregående underrättelse till pantsättare, omedelbart göra sig betald genom att ta ut förfallet belopp från kontot. Består panten av skuldebrev, för vilket pantsättaren svarar personligen eller med viss egendom, är skuldebrevet gentemot pantsättaren förfallet till betalning vid anfordran, oavsett skuldebrevets föreskrifter om förfallotid. 21. RÄTT FÖR BANKEN ATT TECKNA PANTSÄTTARES NAMN Pantsättare ger genom pantsättningen banken eller den banken utser rätt att teckna pantsättares namn då detta är nödvändigt för att tillvarata bankens panträtt. Detta bemyndigande får inte återkallas så länge pantsättningen gäller. 22. UTLÄMNADE AV PANT Har borgensman betalt till annan än banken på grund av sin borgen, får banken lämna ut pant utan att ta hänsyn till den rätt till panten som borgensmannen kan ha. 23. ÖVERFÖRING AV OBELÅNADE PANTBREV När banken inte längre är panthavare och inte fått uppgift om annan panthavare eller begäran framställts om att skriftligt pantbrev ska utfärdas, har banken rätt att elektroniskt överföra datapantbrev till arkivet för obelånade pantbrev i Lantmäteriets pantbrevsregister. 24. BETALNING FRÅN BORGENSMAN Betalar borgensman till banken på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela banken att denne betalt såsom borgensman och begära att detta noteras hos banken. 18. AVKASTNING M.M. AV PANT Avkastning och andra rättigheter som grundas på panten omfattas också av pantsättningen och utgör pant. Sålunda 25. BORGENSMANS RÄTT TILL PANT Om borgen har tecknats på detta kontrakt, gäller följande i fråga om borgensmans rätt till egendom som pantsatts i Sidan 3 av 5

4 kontraktet av kredittagaren ensam eller tillsammans med annan. Panten ska utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot kredittagaren i den mån banken inte tar panten i anspråk för kredittagarens förpliktelser enligt kontraktet eller annan förpliktelse gentemot banken för vilken denna pant också utgör säkerhet. Utgör panten säkerhet för flera borgensmäns återkrav ska de ha rätt till panten i förhållande till vars och ens återkrav, såvida de inte överenskommer om annat. Borgensman har i förhållande till banken inte rätt till annan egendom, som har pantsatts till banken av kredittagaren eller annan. Banken får lämna ut avkastning av pant, som inte behövs för betalning av förfallet belopp enligt kontraktet, utan att borgensmans ansvar minskar på grund av detta. Om generell borgen för kredittagarens förpliktelser tecknats gäller, istället för bestämmelserna ovan i denna punkt, att generell borgensman inte har någon rätt till pant. 26. HUR PANT TAS I ANSPRÅK FÖR BORGENSMANS ÅTERKRAV Har borgensman betalat till banken på grund av sin borgen, får borgensmannen utnyttja sin rätt till pant enligt punkt 25 (Borgensmans rätt till pant) först sedan banken fått full betalning för sin fordran enligt detta kontrakt eller annan förpliktelse gentemot banken för vilken denna pant också utgör säkerhet. Vill borgensmannen utnyttja denna rätt, får banken välja mellan att lämna ut panten till borgensmannen eller att ta panten i anspråk för borgensmannens räkning. Punkt 20 (Hur pant tas i anspråk av banken) ska därvid tillämpas. 27. PANT STÄLLD AV ANNAN ÄN KREDITTAGAREN Har pantförskrivning gjorts i kontraktet av annan än kredittagaren, gäller denna pant som säkerhet endast för kredittagarens förpliktelser enligt detta kontrakt, om inte annat avtalats. Banken har rätt att, utan minskning i rätten till pant som annan än kredittagaren förskrivit på detta kontrakt, dels utlämna av kredittagaren eller av annan ställd pant, som inte pantförskrivits på detta kontrakt och avkastning därav, dels utlämna avkastning av pant, som på detta kontrakt förskrivits av kredittagare eller av annan, om avkastningen är förfallen till betalning men inte behövs för att täcka förfallen fordran. 28. FÖRSÄKRING Egendom som utgör säkerhet för bankens fordran ska vara erforderligt försäkrad hos försäkringsgivare som banken godkänner. Om kredittagaren inte företer bevis om att försäkring gäller enligt ovan, får banken låta försäkra egendomen på dennes bekostnad. 29. BYTE AV KREDITTAGARE Bankens skriftliga medgivande krävs för att krediten ska kunna överföras till annan. 30. BANKENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA KREDIT M.M. Banken har rätt att utan kredittagarens medgivande överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. 31. MEDDELANDEN M.M. Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska omgående underrätta banken om ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer. Kredittagaren får regelbundet tillgång till kontoutdrag avseende kontokrediten. Om kredittagaren är ansluten till Internetbanken eller annan elektronisk kommunikationstjänst kan banken tillhandahålla kontoutdrag, information och meddelanden till kredittagaren därigenom. I annat fall skickas information och meddelanden per post till den adress som är registrerad hos banken eller som i annat fall är känd för banken. Information och meddelanden som lämnas via Internetbanken eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått kredittagaren så snart den gjorts tillgänglig. Rekommenderat brev om krediten, som banken sänder till kredittagaren, borgensman och pantsättare ska anses ha nått adressaten senast på sjunde kalenderdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i kontraktet eller som annars är känd för banken. Om meddelande sänts med bud eller motsvarande ska det anses ha kommit adressaten tillhanda vid avlämnandet. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 32. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Banken är inte heller ansvarig för skada som beror av brist eller fel i energiförsörjning, eller fel i teleförbindelser eller i teknisk utrustning som tillhör annan än banken och som banken inte har kontroll över. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket i denna punkt får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. Om betalningen skjuts upp är banken inte skyldig att betala ränta efter en högre räntesats än den som motsvarar av Riksbanken fastställd, vid var tid gällande referensränta enligt 9 räntelagen (1975:635) med ett tillägg av två procentenheter. Är banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret förlegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 33. ÅNGERRÄTT Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till banken inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Kredittagaren ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela det utnyttjade kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera kredittagare och endast en av kredittagarna utövat ångerrätten. Ränta ska utgå från den dag kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetaldes till banken. Banken ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då banken tog emot kredittagarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som kredittagaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som banken kan ha erlagt till det allmänna. Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt beträffande kreditavtalet är kredittagaren inte heller bunden vid ett Sidan 4 av 5

5 anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet t.ex. försäkring. Den på kontraktet angivna upplupna räntan vid utnyttjande av ångerrätten är beräknad utifrån antagandet att hela kreditbeloppet har utnyttjats samt utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kontraktets upprättande. Ångerrätten gäller inte bostadskredit. Banken kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster. Det som sägs ovan om kredittagaren gäller även eventuell borgensman och annan pantsättare än kredittagaren. 34. TILLÄMPLIG LAG OCH DOMSTOL På detta kreditavtal ska svensk rätt vara tillämplig. Om talan väcks av banken ska tvisten avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land. UPPLYSNINGAR TILLSYNSMYNDIGHET Tillsynsmyndigheten för bankens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. KLAGOMÅLSHANTERING Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet inom banken som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig i banken. Klagomålet bör vara skriftligt om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Närmare upplysningar finns på bankens webbplats. TVISTEPRÖVNING UTANFÖR DOMSTOL Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värdeoch tidsgränser. UPPGIFTSLÄMNANDE TILL REGISTER Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan erhållas av banken. BANKENS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN Personuppgifter som lämnas till banken kommer att behandlas av banken och dess behöriga intressebolag och samarbetspartners. Ändamålen med bankens behandlig av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån) samt att administrera och fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknadsoch kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, statistik, metod- och affärsutveckling, riskhantering samt för att utvärdera tjänster och produkter. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning och information om bankens tjänster och produkter. Personuppgifter som inhämtas från annan än den person behandlingen avser kan komma att behandlas. Personuppgiftsansvarig är banken. Banken kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete för bankens räkning. Registrerad har rätt att få information från banken angående vilka personuppgifter som banken behandlar beträffande den registrerade. Registrerad har även rätt att begära att banken tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registrerad kan vända sig till banken för begäran om direktreklamspärr eller rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift. Sidan 5 av 5

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter

Förhandsinformation om konsumentkrediter 1 ( 13 ) Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 204-01 sida 1 (4) GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT+ 204-01 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 1 AVTAL Detta Kontoavtal, tillsammans med beviljad kreditansökan, är ett avtal om kontokredit och betaltjänster

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer