Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument"

Transkript

1 1 Svenska Bankföreningen Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen inte har något befintligt formulär anpassat för kreditkort har föreningen valt att informera medlemmarna om några speciella aspekter kring kreditkortsavtal samt ge vägledning kring hur vissa avtalsvillkor skulle kunna utformas. En särskild arbetsgrupp med experter på kortfrågor inom bankerna har berett frågan inom Bankföreningen. 1. Undantagsregler Av nya konsumentkreditlagens 4 framgår vissa undantag från flera bestämmelser i lagen för några kredittyper. Det första undantaget avser s.k. fakturakrediter, vilket inte får direkt bäring på kreditkortsavtal. Det andra undantaget i 4 andra stycket avser en räntefri kontokredit som inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader. För dessa gäller inte bestämmelserna om information i 7 10 och 14 andra och tredje styckena, om ångerrätt i eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37. Arbetsgruppen har konstaterat att detta undantag främst kan få betydelse för betalkort. Undantaget avser räntefria kontokrediter som innebär att konsumenten faktureras regelbundet för inköp och inte betalar annat än en årsavgift. Begreppet kontokredit definieras i 2. Krediten ska alltså vara räntefri och endast en obetydlig avgift får tas ut. Av propositionen framgår att i fråga om kontokredit bör en årsavgift på några hundratal kronor kunna anses obetydlig. Krediten ska betalas tillbaka inom tre månader. Det innebär att ett utnyttjat kreditutrymme ska återställas inom tre månader från utnyttjandet. I 4 tredje stycket görs vissa undantag för en kontokredit som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader. Det behöver här alltså inte vara fråga om räntefria kontokrediter eller sådana med en obetydlig avgift. För dessa kontokrediter gäller inte bestämmelserna om information vid marknadsföring i 7 andra stycket 4 6 och tredje stycket, om information i kreditavtalet i 14 andra stycket, om ångerrätt i 21 25, om betalning av skulden i förtid i eller om uppsägning av kreditavtal med obestämd löptid i 37. Dessutom finns det i en bilaga till direktivet en särskild blankett för förhandsinformation som kan användas för dessa. Arbetsgruppen har konstaterat att även denna avtalskonstruktion förekommer och därför får viss betydelse. Debetkort omfattas inte alls av konsumentkreditlagen, enligt arbetsgruppens mening, eftersom dessa inte innebär att någon form av kredit lämnas. 2. Kreditkortsavtal på obestämd löptid

2 2 Arbetsgruppen har konstaterat att det är vanligt förekommande att kreditkortsavtal löper utan angivet slutdatum. I konsumentkreditlagen gäller vissa särskilda bestämmelser kring uppsägning av avtal med obestämd löptid, 37. Några bestämmelser i konsumentkreditlagen gäller också retroaktivt för befintliga kreditavtal som löper på obestämd löptid, 19, 20, 28 och 37. Det är dock endast är 19 och/eller 37 som eventuellt kan föranleda villkorsändringar eftersom 14 uppställer krav på att ange dessa uppgifter i avtalet. Varje bank bör tillse att informera befintliga kunder om aktuella villkorsändringar inför ikraftträdandet av nya konsumentkreditlagen om det erfordras beroende på utformningen av bankens befintliga villkor. 3. Marknadsföring Vilka krav som uppställs i samband med marknadsföring anges i 7. Det kan konstateras att vissa kreditkort kan komma att få begränsade informationskrav beträffande marknadsföringen, i enlighet med 4. För räntefria kontokrediter som inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift (4 andra stycket) undantas 7 i sin helhet, dvs. det finns inget krav att ange effektiv ränta för dessa krediter. För kontokrediter som ska betalas på uppmaning eller inom tre månader (4 tredje stycket) undantas inte kravet på att ange effektiv ränta i 7 första stycket. Även uppgifter om kreditränta, avgifter samt kreditbelopp (7 andra stycket 1-3) ska anges, om någon annan räntesats eller sifferuppgift än den effektiva räntan anges. Däremot undantas kraven på den mer detaljerade uppräkningen i 7 andra stycket 4-6 och tredje stycket för dessa krediter. Notera att 7 i konsumentkreditlagen utgör ett för konsumentkrediter specifikt komplement till marknadsföringslagens generella bestämmelser om marknadsföring. Av 12 marknadsföringslagen följer krav på att ange vissa punkter då det är fråga om ett s.k. köperbjudande (en bestämd produkt med en prisangivelse): 1. produktens utmärkande egenskaper i den omfattning som är lämplig för mediet och produkten, 2. pris och jämförpris angivet på det sätt som framgår av 7-10 prisinformationslagen (2004:347), 3. näringsidkarens identitet och geografiska adress, 4. villkor för betalning, leverans, fullgörande och hantering av reklamationer om dessa avviker från vad som är normalt för branschen eller produkten i fråga, 5. information om ångerrätt eller rätt att häva ett köp som ska lämnas till konsumenten enligt lag. Av 11 i nya konsumentkreditlagen framgår att om information som anges i 7-10 inte lämnas ska marknadsföringslagen tillämpas med undantag av bestämmelserna i om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 tredje stycket i marknadsföringslagen. 4. Förhandsinformation I den nya konsumentkreditlagen uppställs krav på kreditgivare att i rimlig tid innan avtalet sluts tillhandahålla utförlig förhandsinformation genom en särskild blankett Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. Vissa undantag gäller enligt 4.

3 3 En fråga som har diskuterats inom Bankföreningen är i vilket skede förhandsinformationen bör lämnas, dvs. före eller efter kreditprövningen. Det kan konstateras att detta kan skilja sig åt beträffande olika produkter samt mellan olika banker, men att det för kreditkortsavtal oftare kan vara praktiskt möjligt att lämna förhandsinformationen innan kreditprövningen, till skillnad från många andra kreditslag. Det är självfallet upp till varje bank att göra den bedömningen. Bankföreningen har tagit fram ett förslag till informationsblad att lämna i anslutning till förhandsinformationsblanketten. Av detta dokument framgår att blanketten inte utgör något rättsligt bindande krediterbjudande samt att uppgifterna återger det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör också observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Vidare framgår att blanketten inte medför någon skyldighet för kreditgivaren att bevilja krediten. 5. Information om effektiv ränta Av såväl marknadsföringsbestämmelsen (7 ) som förhandsinformationen (8 ) och i kreditavtalet (14 ) framgår att den effektiva räntan ska anges. Med effektiv ränta avses kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen till att delbetalningar ska göras under den löpande kredittiden. I prop. står det att det i definitionen av effektiv ränta inte görs någon ändring i förhållande till 1992 års lag. Indirekt kan dock den något ändrade definitionen av kreditkostnad i vissa fall komma att påverka storleken på den effektiva räntan. Med kreditkostnad avses det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter. I Bankföreningens formulär kommer därför följande informationsfält finnas beträffande effektiv ränta: Effektiv ränta Årlig ränta f.n. % på hela kreditbeloppet Halva kreditbeloppet Kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader enligt ovan) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. I exemplet ges förslag på vad den effektiva räntan blir om hela respektive halva kreditbeloppet utnyttjats. 6. Det totala beloppet som ska betalas Enligt 14 2 st. (som hänvisar till 8 p 7) ska det sammanlagda belopp som konsumenten ska betala anges. Det är dock önskvärt att använda samma terminologi som i SECCIblanketten och därför används i Bankföreningens formulär istället begreppet det totala beloppet. 7. Information om ränteändringar samt regelbundna kontoutdrag Enligt 19 i nya konsumentkreditlagen ska kreditgivaren underrätta konsumenten om en ränteändring innan den börjar gälla, eller periodvis om ändringen enbart beror på en ändring i

4 4 referensräntan periodvis, under förutsättning att parterna har avtalat om det och den nya referensräntan har offentliggjorts och är tillgänglig hos kreditgivaren. I villkor för kreditkort föreslås följande ändringar: Banken underrättar kredittagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla, se Informationspunkt om meddelanden/kommunikation. samt i det avsnitt som rör meddelanden/kommunikation mellan parterna Kredittagaren får regelbundet tillgång till kontoutdrag avseende kortkrediten Om kredittagaren är ansluten till bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst kan banken tillhandahålla kontoutdrag, information och meddelanden till kredittagaren därigenom. I annat fall skickas information och meddelanden per post till den adress som är registrerad hos banken eller som i annat fall är känd för banken. Information och meddelanden som lämnas via bankens internettjänst eller annan elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått kredittagaren så snart den gjorts tillgänglig. Rekommenderat brev om krediten, som banken sänder till kredittagaren, borgensman och pantsättare ska anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller som eljest är känd för banken. Kredittagaren, borgensman och pantsättare ska underrätta banken om ändring av adress och telefonnummer. Konsumentkreditlagen uppställer krav på att information om ränteändring ska lämnas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Arbetsgruppen har dock valt att inte införa varaktig form som begrepp i konsumentvillkoren utan det förutsätts att respektive bank tillser att informationen lämnas på det sätt som konsumentkreditlagen kräver. Med läsbar och varaktig form avses till exempel ett elektroniskt dokument som kan göras tillgängligt för konsumenten genom e-post, på en diskett eller cd-romskiva eller liknande. Det bör också vara möjligt att uppfylla krav på varaktig form genom Internetbanken eller liknande elektronisk banktjänst förutsatt att informationen med säkerhet bevaras i ursprungligt skick och i det enskilda fallet är tillgänglig för konsumenten så länge informationen är relevant, se prop. 2009/10:242 sid 97. Kraven i konsumentkreditlagen har samma innebörd som i distansoch hemförsäljningslagen (2005:59), se prop. 2004/05:13 s. 44 f. Enligt 20 ska konsumenten få regelbundna kontoutdrag vid kontokrediter. I bestämmelsen är det specificerat vilka uppgifter som bör framgå av kontoutdraget. Av förslaget till meddelandebestämmelse i villkoren framgår rätten till kontoutdrag i första stycket, se ovan. 8. Konsumentkreditlagens förhållande till betaltjänstlagen Regeringen har i propositionen till den nya lagen om betalningsinstitut och betaltjänster konstaterat att de regler som uppställs i konsumentkreditlagen gäller före betaltjänstdirektivets bestämmelser. Detta får till följd att de regler som gäller exempelvis information till en konsument om villkorsändringar rörande räntor och avgifter som anges i 13 i nuvarande konsumentkreditlagen (motsvaras av 19 i den nu föreslagna lagen) är tillämpliga på de avtal som är såväl ramavtal enligt betaltjänstdirektivet som kreditavtal enligt konsumentkreditlagen. Enligt betaltjänstlagen ska information om avgiftsändringar meddelas 2 månader innan ändringen genomförs. Enligt konsumentkreditlagen räcker det med innan. Arbetsgruppen har konstaterat att det förmodligen dras en gräns där avgifter hänförliga till krediten, t.ex. aviavgift, lyder under konsumentkreditlagen, medan andra avgifter regleras av betaltjänstlagen.

5 5 9. Betalningsplan Enligt 16 har konsumenten rätt att utan kostnad få en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Om räntan inte är bunden eller om avgifter kan ändras, ska sammanställningen innehålla en upplysning om att den gäller till dess räntan eller avgifterna ändras. Rätten till betalningsplan bör också framgå av avtalet, enligt 14 punkten 3. Förslag till ordalydelse i villkoren: Kontohavaren har rätt att på begäran och utan avgift under kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan) Av bilaga I i direktivet framgår följande: d) Om ingen avbetalningsplan har fastställts ska det anses i) att krediten lämnas för en ettårsperiod, och ii) att krediten ska återbetalas i tolv lika stora delbetalningar och i månatliga intervall. e) Om en avbetalningsplan har fastställts men avbetalningsbeloppen är flexibla, ska varje återbetalningsbelopp anses vara det lägsta som anges i kreditavtalet. 10. Rätten att framställa invändningar Vid kreditköp ska konsumenten ha rätt att göra samma invändningar mot kreditgivaren som han eller hon kan göra mot säljaren, vilket följer av 29. Enligt 1992 års lag har konsumenten en tvingande rätt att vid kreditköp rikta en invändning i fråga om varan eller tjänsten också mot kreditgivaren. I propositionen framhålls att denna rätt också bör gälla vid räntefria kontokrediter som ska återbetalas inom tre månader. På sid 87 i propositionen nämns att exempelvis ett köp genom utnyttjande av en kontokortskredit är ett s.k. kreditköp. Av 14 p 6 framgår att konsumentens rätt att framställa invändningar vid kreditköp bör framgå av kreditavtalet. 11. Ångerrätt Av avtalet måste förekomsten eller avsaknaden av ångerrätt framgå, 14 p 5. I författningskommentaren till bestämmelsen anges att uppgift ska lämnas om det belopp som motsvarar räntan per dag under den tid som fristen löper. Förslagsvis lämnas följande information i blankettdelen Kostnad vid utnyttjande av ångerrätt Beräknat på hela kreditbeloppet. Upplupen ränta per dag f.n. kr. Ångerrätt följer enligt punkten X i Allmänna villkor. samt i villkorsdelen Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till banken inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks, eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor och övrig information om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående.

6 6 Kredittagaren skall snarast och senast inom 30 dagar från den dag då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela det utnyttjade kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Detta gäller även om det finns flera kredittagare och endast en av kredittagarna utövat ångerrätten. Ränta skall utgå från den dag kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till kreditgivaren. Banken ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då banken tog emot kredittagarens meddelande om att avtalet frånträds återbetala de avgifter som kredittagaren har erlagt med anledning av krediten med undantag för utgifter som banken kan ha erlagt till det allmänna. Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt beträffande kreditavtalet är kredittagaren inte heller bunden vid ett anknytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet t.ex. låneskyddsförsäkring. På kontraktets första sida angiven kostnad vid utnyttjande av ångerrätten är beräknad utifrån antagandet att hela kreditbeloppet har utnyttjats samt utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kontraktets upprättande. 12. Förtidslösen samt uppsägning av avtal Information om hur kredittagaren ska gå till väga om denne inte önskar förlänga kredittiden samt vad som gäller vid förtidslösen av lån bör framgå, 14 2 st. p 7 av avtalet. Varje bank säkerställer att lämplig information om förtidslösen lämnas. Konsumenten får när som helst säga upp ett kreditavtal med obestämd löptid. Om ingen uppsägningstid har avtalats, upphör avtalet att gälla omedelbart. Om en uppsägningstid har avtalats, får uppsägningstiden inte vara längre än en månad för konsumenten. Kreditgivaren får avtala om en kredittid på minst två månader. Har konsumenten inte alls utnyttjat krediten, eller om krediten har utnyttjats till en del, eller om den utnyttjats och därefter helt eller delvis återbetalas (dvs. så snart det finns ett kreditutrymme som konsumenten kan utnyttja) får kreditgivaren säga upp kreditavtalet att upphöra omedelbart, om det har avtalats och är skäligt. Notera också att konsumenten ska underrättas om uppsägningen och om skälen för den innan han eller hon förlorar rätten till krediten. Finns det särskilda skäl, får underrättelse i stället lämnas omedelbart därefter. Förslag till ordalydelse beträffande uppsägning: Kontohavare ska säga upp avtalet/senast en månad i förväg/alt. Kontohavare har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan/. Uppsägning av Banken skall ske senast två månader i förväg. Banken får dock säga upp krediten omedelbart om det finns outnyttjat kreditutrymme och om det är skäligt ( t e x då Kontohavaren inte längre anses ha betalningsförmåga för krediten). Kontohavaren skall normalt underrättas härom samt ange skälen innan rätten att utnyttja krediten inställs. Finns särskilda skäl behöver underrättelse inte göras i förväg t e x vid missbruk av krediten och vid misstanke om brott. 13. Övrigt Enligt 8 p 3 i vilken det framgår att villkoren för utnyttjande av krediten ska framgå. Begärda säkerheter, där det är relevant, måste framgå av avtalet, 14 som hänvisar till 8 punkten. Följande allmänna upplysningar bör också framgå: Tillsynsmyndighet Tillsynsmyndigheten för bankens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. Klagomålshantering Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet inom banken som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig/kundombudsman i banken. Tvisteprövning utanför domstol Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig.

7 7 För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Till följd av Bankföreningens direktionsbrev 8/2008 bör följande villkor anges: Kredittagaren förbinder sig att inte använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet

Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet Ansökan/Avtal Lilla Privatlånet från 10 000 kr upp till 30 000 kr OBS! Glöm inte bifoga en kopia på gilitig ID-handling Önskat belopp: Återbetalningstid WEBB 10 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet I april 2012 fick jag i uppdrag att se över vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen om ränteskillnadsersättning och förtidsbetalning. Jag får härmed överlämna promemorian Ränteskillnadsersättning

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet

EXAMENSARBETE. Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet EXAMENSARBETE Vårdslös kreditprövning och dess effekt på konsumentens återbetalningsskyldighet Möjligheten till jämkning av återbetalningsskyldigheten vid vårdslös kreditprövning Annelie Marklund Filosofie

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen

I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt I väsentligen oförändrat skick Tillämpning av ångerrättsreglerna i distans- och hemförsäljningslagen Datum: 2012-06-05 Kandidatuppsats

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06. KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2007:17 2007-07-25 Dnr B 1/06 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Mobillån Sverige AB, Box 618, 101 32 STOCKHOLM Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå,

Läs mer

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter Nr FINANSINSPEKTIONEN ANVISNING 102.1 Dnr 50/520/96 Datum 28.5.1996 Gäller fr.o.m. 15.8.1996 tills vidare Ersätter anvisningarna: Till kreditinstituten 1(7) Anvisning om villkoren i standardavtal om markkrediter

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:34 2008: Datum 2009-11-16 Dnr B 7/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Ferratum Sweden AB, Karlavägen 18, 114 31 STOCKHOLM Ombud: advokaten

Läs mer