Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K"

Transkript

1 1 Svenska Bankföreningen Revideringar av formulär Kontokreditkontrakt K Inledning Med anledning av att en ny konsumentkreditlag träder ikraft den 1 januari 2011 har en särskild arbetsgrupp inom Bankföreningen, Konsumentkreditgruppen, reviderat föreningens formulär Kontokreditkontrakt K Kredit för konsumentens enskilda bruk. Formuläret får en ny underrubrik och kommer härefter rubriceras Kontokreditkontrakt K Konsumentkredit. Detta mot bakgrund av att det tidigare rekvisitet huvudsakligen för enskilt bruk (1 i 1992 års lag) ersätts med att konsumenten huvudsakligen ska handla för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Skuldebrevet ska nedtecknas i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Tidigare krav på att handlingen bör vara skriftligt undertecknad eller signerad genom avancerad elektronisk signatur har strukits. Konsumenten ska få en kopia av dokumentet. Kontokreditkontrakt K utgår från en bestämd löptid om 12 månader eftersom det är en vanligt förekommande avtalskonstruktion. Skulle en kontokredit löpa på obestämd löptid bör hänsyn tas till de speciella reglerna som rör dessa avtal i konsumentkreditlagens 37. Det finns vidare särskilda undantagsregler att ta hänsyn till för kontokrediter som löper på tre månader (se 4 andra och tredje stycket). Observera dock att 6 K formuläret inte är utformad med dessa krediter i åtanke. Formuläret förutsätter att avtalet inte löper med bunden ränta för krediten. Formuläret förutsätter också att det med pant enligt detta skuldebrev avses panträtt i lösöre (t.ex. spärrmedel, aktier eller liknande) och inte panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller liknande rätt eller som är förenad med motsvarande rätt i byggnad som inte hör till fastighet. Konsumentkreditgruppen har tagit fram en promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m. (bolån). I 14 punkten 3 framgår att det i avtalet ska anges konsumentens rätt att få en betalningsplan. Konsumentens rätt till betalningsplan framgår vidare av 16. I författningskommentaren till propositionen uttalas emellertid följande: Paragrafen är tillämplig på alla slag av krediter men den har störst praktisk betydelse för lån som ska avbetalas, se sid 104 prop. 2009/10:242. Konsumentkreditgruppen anser att det inte bör vara nödvändigt att uppge betalplan i avtalet eftersom det inte är relevant för kontokrediter då dessa inte amorteras. Nedan redogörs i detalj för ändringar och nytillkomna villkor som förts in i formuläret.

2 2 Blankettdelen: Kreditgivare Ett nytt stycke med rubriken Kreditgivare har tillkommit. Kreditgivarens adress, kontor samt organisationsnummer anges. Utrymme för att fylla i kreditförmedlare samt dennes adress har också lagts till för det fall det är tillämpligt. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens organisationnr Kredittagare Angivandet av faxnummer har strukits och ersatts med mobiltelefon. Kredittagare Efternamn, förnamn Utdelningsadress (gata, box e.d.) Postadress (postnr, ortnamn) Personnr Telefonnr, bostaden (även riktnr) Mobiltelefon: Telefonnr arbete (även riktnr) Kredittid Ändring av hänvisning till punkt 9 och 10 i allmänna villkor. Kredittid Kredittid (fr.o.m - t.o.m) Banken kan enligt punkterna 9 och 10 i Allmänna villkor, avbryta rätten att utnyttja krediten under kredittiden och under ev. förlängningstid och/eller säga upp krediten. Eventuell förlängningstid (antal månader per gång) Särskilda avgifter Rutan för kontoutdrag varje månad, kr har tagits bort eftersom en betaltjänstleverantör inte får ta ut någon avgift av en betaltjänstanvändare för att tillhandahålla information enligt 4 kapitlet i lagen om betaltjänster. Kreditgivaren är dessutom, enligt 20, skyldig att regelbundet tillhandahålla konsumenten kontoutdrag i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.

3 3 Särskilda avgifter Årsavgift, kr Uppläggning, kr Höjning av krediten, kr Avisering, kr Värdering av säkerhet, kr Effektiv ränta Förklaringen till vad som avses med kreditkostnaden har ändrats. Tidigare mening Kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter enligt ovan) har ersätts med uppräkningen (ränta, särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader). Detta med anledning av att kreditkostnad definieras i 2 såsom det sammanlagda beloppet av räntor, avgifter och andra kostnader som konsumenten ska betala med anledning av krediten, dock med undantag för notariatsavgifter. Det ska vara fråga om kostnader med anledning av krediten. Det innebär att även kostnader för t.ex. en försäkring avseende återbetalning ska inkluderas i kreditkostnaden, om försäkringen är obligatorisk. Också en eventuell skatt omfattas. Effektiv ränta Årlig ränta f.n. % på hela kreditbeloppet Halva kreditbeloppet Kreditkostnaden (ränta och särskilda avgifter och andra obligatoriska kostnader enligt ovan) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. En fråga som har diskuterats inom Konsumentkreditgruppen är hur effektiv ränta ska beräknas för kontokrediter med avseende på vilken kredittid som ska ligga till grund för beräkningen. Lagstiftningen ger ingen vägledning här och det är oklart i vilken mån nuvarande allmänna råd kommer att förändras. Konsumentkreditgruppen anser att det vore rimligt att den effektiva räntan för kontokrediter alltid ska beräknas på 12 månader (om det är fråga om kontokrediter med en löptid på 12 månader) oavsett om den verkliga kredittiden är kortare. Den effektiva räntan blir då ett bättre jämförelseinstrument för konsumenter, till skillnad från om avtalets faktiska löptid skulle ligga till grund för beräkningen. Dessa synpunkter kommer att framföras till Finansinspektionen liksom att de allmänna råden bör justeras så att det är samma kredittid som ligger till grund för beräkningen av effektiv ränta i marknadsföringen, i SECCI samt i avtalet för kontokrediter. Av blanketten kommer det dock inte, i avvaktan på FI:s kommande allmänna råd, framgå vilken kredittid som ligger till grund för beräkningen. Märk dock att det enligt FI:s nuvarande allmänna råd (FFFS2005:3) är kredittiden fem år som ligger till grund för beräkningen beträffande marknadsföring. Det totala beloppet som ska betalas Ett nytt stycke med rubriken Det totala belopp som ska betalas har lagts till med anledning av 14 2 st. (som hänvisar till 8 p 7). Enligt denna bestämmelse ska det sammanlagda belopp som konsumenten ska betala anges. Det är dock önskvärt att använda samma terminologi som i SECCI-blanketten och därför används istället begreppet det totala beloppet. Det totala beloppet som ska betalas Beräknat på hela kreditbeloppet f.n, Beräknat på halva kreditbeloppet f.n, Se Allmänna villkor punkten 4. För kontokrediter är det inte möjligt att exakt ange vad den totala kostnaden kommer att bli eftersom den totala kostnaden beror på hur konsumenten väljer att utnyttja det tillgängliga

4 4 kreditutrymmet. Konsumentkreditgruppen har, för att åskådliggöra detta, funnit det lämpligt att ange vad det totala beloppet kan bli om hela kreditutrymmet utnyttjats respektive halva kreditutrymmet (på motsvarande sätt som den effektiva räntan anges). Vidare har Konsumentkreditgruppen ansett att den kredittid som rimligen bör ligga till grund för beräkningen av det totala beloppet bör vara densamma som vid beräkningen av effektiv ränta, dvs. 12 månader. Detta motiveras ur konsumentsynpunkt eftersom det då blir möjligt att jämföra den totala kostnaden för kontokrediter mellan olika kreditgivare. 12 månader har ansetts lämpligt utifrån antagandet att det rör sig om en kontokredit som löper på 12 månader. Dessa synpunkter kommer att framföras till Finansinspektionen liksom att de allmänna råden också bör justeras så att det är samma kredittid som ligger till grund för beräkningen av det totala beloppet i marknadsföringen, i SECCI samt i avtalet för just kontokrediter. Av blanketten kommer det dock, i avvaktan på FI:s kommande allmänna råd, inte framgå vilken kredittid som ligger till grund för beräkningen. En hänvisning till punkten 4 i Allmänna villkor har också lagts in. Kostnad vid utnyttjande av ångerrätt Ett nytt stycke har tillkommit tillföljd av 14 p 5. I författningskommentaren till bestämmelsen anges att uppgift ska lämnas om det belopp som motsvarar räntan per dag under den tid som fristen löper. En hänvisning till punkten 29 i Allmänna villkor har också lagts in. Kostnad vid utnyttjande av ångerrätt Beräknat på hela kreditbeloppet Upplupen ränta per dag f.n. kr. Ångerrätt följer enligt punkten 29 i Allmänna villkor. Underskrifter Ett förtydligande om att kredittagaren bekräftar att de har tagit del av skuldebrevets samtliga sidor inbegripet Allmänna villkor för krediten har tillförts. Kredittagarens underskrift Jag/Vi bekräftar att vi har tagit del av skuldebrevets samtliga sidor inbegripet Allmänna villkor för krediten. Ort, datum Underskrift Separata säkerheter Ett nytt avsnitt har förts in till följd av att begärda säkerheter måste framgå av avtalet, 14 som hänvisar till 8 punkten. I de flesta fall framgår pant eller borgensåtagandet av ett och samma skuldebrev, men i vissa fall kan den begärda säkerheten finnas i en separat handling t.ex. en separat borgensförbindelse eller en generell pantförskrivning. Förekomsten av sådan säkerhet bör emellertid framgå av avtalet. Det är enligt förarbetena tillräckligt att i allmänna termer informera om vilken typ av säkerhet som krävs, t.ex. pant i fast egendom eller borgen, utan att det preciseras i vilken egendom panten ska lämnas eller vem som ska ingå borgensåtagandet. Därutöver separat begärda säkerheter Borgen Pant Se separata handlingar Kredittagarens åtagande

5 5 Ändring av hänvisning till punkt 8 i Allmänna villkor. Information Effektiv ränta Detta stycke har tagits bort helt från formuläret eftersom nya konsumentkreditlagen inte kräver kredittagarens underskrift. Brandförsäkring Hela stycket avseende brandförsäkring har tagits bort eftersom formuläret utfår från pant i lösöre. Vidare har intygandet om att egendomen som pantsätts är brandförsäkrad strukits samt förbindelsen att vidmakthålla brandförsäkringen i minst samma omfattning så länge pantsättningen gäller tagits bort. Begärd försäkring Ett nytt avsnitt har lagts till med rubriken Begärd försäkring. Det som främst kan komma i fråga är när låneskyddsförsäkring begärs, men eventuellt andra försäkringar bör också anges. Låneskydd/ Annan försäkring Försäkring Försäkringsbolag Borgen I informationsrutan Att gå i borgen såsom för egen skuld -Information har det lagts till en skrivning om vad som gäller vid skuldsanering i enlighet med Bankföreningens rekommendationer i Direktionsbrev 1/2009 ( ). Den text som läggs in är: Skuldsanering inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman. Den som tecknar borgen såsom för egen skuld ansvarar för att kredittagaren betalar sin skuld samt upplupna räntor, avgifter och kostnader. Om kredittagaren inte uppfyller sitt åtagande kan borgensmannen därför omedelbart krävas på betalning av banken. Om två eller flera tecknat borgen kan banken fritt välja vem eller vilka som banken vill kräva på betalning. I fråga om beloppsbegränsad borgen gäller likväl den bestämda begränsningen. En borgensmans åtagande kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap med kredittagaren upphör. Skuldsanering inverkar inte på den rätt en borgenär har mot en borgensman. Åtagandet kan medföra att borgensmannens tillgångar, inklusive - under vissa hänsynstaganden - bostaden måste säljas. Allmänna villkor 1. Förfogande över kontot/villkor för utnyttjande av krediten En alternativ rubrik Villkor för utnyttjande av krediten har lagts in med anledning av 14 2 st. som hänvisar till 8 p 3 i vilken det framgår att villkoren för utnyttjande av krediten ska framgå. I sista stycket har meningen Kredittagaren förbinder sig att inte använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning lagts in till följd av rekommendationen i Bankföreningens direktionsbrev 8/ Ränta Tidigare ordalydelse om meddelande om ränteändring har ersatts med information om att banken underrättar kredittagaren innan ändringen börjar gälla, se punkten 27. Tidigare lydelse 2. RÄNTA Kredittagaren skall betala ränta till banken efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den räntesats som gäller när krediten lämnas är angiven i kontraktet.

6 6 I den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut ändrade upplåningskostnader för banken, eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades får banken med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Banken lämnar meddelande om ändrad räntesats för krediten antingen genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren. Ny lydelse 1. RÄNTA Kredittagaren ska betala ränta till banken efter en årlig räntesats som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp. Den räntesats som gäller när krediten lämnas är angiven i kontraktet. I den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut ändrade upplåningskostnader för banken, eller andra kostnadsförändringar som banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades får banken ändra räntesatsen för krediten. Banken är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till kredittagarens förmån. Banken underrättar kredittagaren om ändrad räntesats innan ändringen börjar gälla, se punkten Avgifter och kostnader En mening har lagts till om att kredittagaren ska återbetala årsavgiften vid ångerrätt eftersom det följer av 24 2 st. Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt inom den ångerfrist som gäller enligt punkten 29 ska dock kreditgivaren återbetala årsavgiften. Tidigare information om avgiftsändringar har ersatts med information om att banken underrättar kredittagaren innan avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla, se punkten 27. Banken underrättar kredittagaren om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla, se punkten 27. Tidigare lydelse 3. AVGIFTER OCH KOSTNADER Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till banken som ersättning för de kostnader banken har för krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som kredittagaren skall betala till banken finns angivna i detta kontrakt. Sådan avgift skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Årsavgift skall dock erläggas i förskott för kredittiden. Kredittagaren svarar för årsavgift för tiden intill den i kontraktet angivna kredittidens slut utan återbetalningsskyldighet för banken om kontraktet skulle komma att upphöra dessförinnan. Banken får när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Kredittagaren skall även vara skyldig att till banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som banken vid varje tid allmänt tillämpar och utgöres exempelvis av övertrasserings-, försenings- och påminnelseavgift samt avgift för underrättelse till borgensman och pantsättare då kredittagaren inte uppfyllt sina åtaganden. Banken lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Banken får när som helst under kredittiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Banken lämnar meddelande om ändrade avgifter antingen genom ett särskilt meddelande till kredittagaren eller genom annonsering i dagspressen. I sistnämnda fall lämnas också meddelande om ändringen när nästa avisering eller kontoutdrag sänds till kredittagaren. Kredittagaren skall även ersätta bankens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in bankens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig. Ny lydelse 3. AVGIFTER OCH KOSTNADER Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till banken som ersättning för de kostnader banken har för krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som kredittagaren ska betala till banken finns angivna i detta kontrakt. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Årsavgift ska dock erläggas i förskott för kredittiden.. Kredittagaren svarar för årsavgift för tiden intill den i kontraktet angivna kredittidens slut utan återbetalningsskyldighet för banken om kontraktet skulle komma att upphöra dessförinnan. Om kredittagaren utnyttjar sin ångerrätt inom den ångerfrist som gäller enligt punkten 29 ska dock kreditgivaren återbetala årsavgiften. Banken får när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift i den mån bankens kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Kredittagaren ska även vara skyldig att till banken betala andra avgifter än sådana som förorsakas av bankens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som banken vid varje tid allmänt tillämpar och utgöres exempelvis av övertrasserings-, försenings- och påminnelseavgift samt avgift för underrättelse till borgensman och pantsättare då kredittagaren inte uppfyllt sina åtaganden. Banken underrättar kredittagaren om en avgiftshöjning innan ändringen börjar gälla, se punkten 27. Kredittagaren ska även ersätta bankens kostnader och arbete för att anskaffa, bevara och ta i anspråk avtalad säkerhet samt för att bevaka och driva in bankens fordran hos kredittagaren eller annan betalningsskyldig.

7 7 4. Det totala beloppet som ska betalas En ny rubrik och ett nytt stycke har tillkommit som dels förklarar vad som avses med den totala kostnaden, dels pekar på svårigheterna att ange en sådan kostnad för kontokrediter eftersom kostnaden beror på hur tillgängligt kreditutrymme utnyttjas. Ordalydelserna skiljer sig från Skuldebrev K eftersom det i detta sammanhang är fråga om ett kreditutrymme. Det totala beloppet som ska betalas är summan av det utnyttjade kreditbeloppet och kredittagarens samlade kreditkostnader beräknat utifrån antagandet att hela respektive halva kreditbeloppet har utnyttjats under den antagna kredittiden om 12 månader. I kontraktet anges två exempel på vad det totala beloppet kan bli utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kontraktets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet kan bli. Som framgår i de allmänna villkoren är det en antagen kredittid om 12 månader som anges ligga till grund för beräkningen. Konsumentkreditgruppen har ansett att den kredittid som rimligen bör ligga till grund för beräkningen av det totala beloppet bör vara densamma som vid beräkningen av effektiv ränta, dvs. 12 månader. Detta motiveras ur konsumentsynpunkt eftersom det då blir möjligt att jämföra den totala kostnaden för kontokrediter mellan olika kreditgivare. 12 månader har ansetts lämpligt utifrån antagandet att det rör sig om en kontokredit som löper på 12 månader. Dessa synpunkter kommer att framföras till Finansinspektionen liksom att de allmänna råden också bör justeras så att det är samma kredittid som ligger till grund för beräkningen av det totala beloppet i marknadsföringen, i SECCI samt i avtalet för kontokrediter. Konsumentkreditgruppen har ansett att det tillsvidare bör framgå i formulärets villkorsdel att det är en antagen kredittid om 12 månader. Är det en annan kredittid som ligger till grund för beräkningen bör villkoret givetvis justeras. Formuleringen kan komma att justeras när FI antar nya allmänna råd. 6. Övertrassering (tidigare punkt 5) En mening har tillkommit om att det inte är tillåtet att överskrida i kontraktet överenskommet kreditbelopp. Detta för att förtydliga att det inte är fråga om s.k. överskridanden för vilka särskilda regler gäller enligt konsumentkreditlagen. Ändrad hänvisning till punkt 10. Det är inte tillåtet att överskrida i kontraktet överenskommet kreditbelopp. 8. Förlängning av kredittiden (tidigare punkt 7) Ett nytt stycke har tillkommit som redogör för hur kredittagaren ska gå tillväga om denne inte önskar förlänga kredittiden, 14 2 st. p 7. Om kredittagaren inte önskar att kredittiden förlängs ska kredittagaren säga upp kontraktet före kredittidens utgång i enlighet med vad som föreskrivs i punkten 10 sista stycket. 10. Uppsägning av krediten i förtid (tidigare punkt 9) Nytt stycke har lagts sist under denna punkt som redogör för vad som gäller om kredittagaren önskar att säga upp krediten i förtid, 8 p 16. Kredittagaren ska meddela banken detta och betala tillbaka utestående kreditbelopp samt ränta och andra kostnader för krediten fram till förtidsbetalningen. Banken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att krediten betalas i förtid. Att det inflyter medel på kontot som minskar eller nollställer kreditskulden under kontokreditens löptid är inte att betrakta som förtidslösen. Formulär 6 K förutsätter att avtalet inte löper på obestämd löptid. Av den anledningen har det inte preciseras hur kredittagaren respektive kreditgivaren får säga upp avtal med obestämd

8 8 löptid. Skulle en bank använda formuläret för avtal med obestämd löptid bör detta självfallet preciseras. Om kredittagaren önskar att säga upp krediten i förtid ska kredittagaren meddela banken detta och betala tillbaka utestående kreditbelopp samt ränta och andra kostnader för krediten fram till förtidsbetalningen. Banken får inte tillgodoräkna sig någon ersättning för att krediten betalas i förtid. 11. Sluträkning och återbetalning (tidigare punkt 10) Ändring av hänvisning till punkt 8, 6 och Bankens rätt att försälja pantsatta finansiella instrument (tidigare punkt 11) Ändring av hänvisning till punkt 9 samt 10 i allmänna villkor. 15. Avkastning m.m. av pant (tidigare punkt 14) Ändring av hänvisning till punkt 16 i allmänna villkor. Tidigare 19. Överföring av obelånade pantbrev Hela stycket tas bort eftersom det avser pant i fast egendom. 21. Borgesmans rätt till pant En ny mening som förtydligar att pant kan förekomma i en separat handling har lagts till. Panten ska utgöra säkerhet för borgensmans återkrav (regresskrav) mot kredittagaren i den mån banken inte tar panten i anspråk för kredittagarens förpliktelser enligt kontraktet eller annan förpliktelse gentemot banken för vilken denna pant också utgör säkerhet. 22. Hur pant tas i anspråk för borgesmans återkrav Ändring av hänvisning till 17 i allmänna villkor. 27. Meddelanden m.m. Nya ordalydelser har förts in som preciserar hur banken meddelar kredittagaren i fråga om krediten. Ordalydelserna är identiska med motsvarande avsnitt i formulär 1K. Meningarna som rör rekommenderat brev finns kvar. Meningarna som rör telefax och telegram samt avbrytande av preskription har tagits bort. Förklaringen till vad som avses med vardag har också strukits. Meningen om att kredittagaren, borgensman och pantsättare ska underrätta banken om ändring av adress och telefonnummer har flyttats till sista stycket (mot tidigare första stycket). 29. Ångerrätt Kompletterande formulering till följd av 14 2 st. p 5. I avtalet ska förutom uppgift om huruvida ångerrätt finns eller ej också anges vilken frist som gäller för ångerrätten och andra eventuella villkor som gäller för att konsumenten ska få utnyttja ångerrätten, t.ex. skyldigheten att betala tillbaka kapital och ränta. Vidare ska uppgift lämnas om det belopp som motsvarar räntan per dag under den tid fristen löper. Första stycket anger ångerfristen. Andra stycket anger kredittagarens förpliktelser i samband med ångerrätt. Tredje stycket anger bankens åtaganden. Att kreditgivaren inte behöver betala tillbaka avgifter som denne med anledning av kreditavtalet erlagt till det allmänna har tillförts.

9 9 Fjärde stycket informerar om att kredittagaren inte är bunden vid ankytande avtal om tjänst som tecknats med anledning av kreditavtalet. I femte stycket har lagts till en formulering om att det på kontraktets första sida anges en kostnad vid utnyttjande av ångerrätten som är beräknad utifrån antagandet att hela kreditbeloppet har utnyttjats samt utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kontraktets upprättande. - Notera att ångerrätt inte gäller för räntefria kontokrediter som inte är förbunden med mer än en obetydlig avgift och som ska betalas tillbaka inom tre månader (4 2 st) samt kontokrediter som ska betalas tillbaka på uppmaning eller inom tre månader (4 3 st). 30. Tillämplig lag och domstol Nytillkommen rubrik och stycke till följd av rekommendation om lagvals- och forumklausul enligt direktionsbrev 11/2007. Övriga upplysningar Rubriken övriga upplysningar har tillkommit i formuläret. Sedan tidigare fanns information om uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål samt behandling av personuppgifter. I avsnittet kring personuppgifter har följande text tillkommit till följd av Bankföreningens rekommendation angående information om att kontroller gentemot OFAC-listan kan komma att göras, Behandling av uppgifter sker också för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster. Följande avsnitt har också tillförts: Tillsynsmyndighet Nytillkommen information om Finansinspektionen till följd av 14 2 st. punkt 9. Det bör enligt Konsumentkreditgruppen vara tillräckligt att ange Finansinspektionen och inte Konsumentverket. Tillsynsmyndigheten för bankens verksamhet är Finansinspektionen, Box 7821, Stockholm. Klagomålshantering Nytillkommen information om klagomålsansvarig/kundombudsman till följd av 14 2 st. punkt 8. Klagomål avseende krediten bör i första hand framföras till den kontaktperson eller enhet inom banken som tillhandahållit krediten. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig/kundombudsman i banken. Tvisteprövning utanför domstol Nytillkommen information om ARN samt adress. Enligt 14 2 st. punkten 8 ska det dessutom lämnas förklaring om hur konsumenten ska gå till väga. En mening om att en anmälan till nämnden måste vara skriftlig har därför lagts in samt information om att det finns vissa värdeoch tidsgränser för att nämnden ska pröva ärendet.

10 10 Vid tvist med banken har kredittagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. Övriga språkliga ändringar: Begreppet kredittagare respektive banken används genomgående i formuläret förutom överst i blankettdelen där begreppet kreditgivare förekommer och där kontaktuppgifter för kredittagare samt kreditförmedlare väntas fyllas i. Skall har ersatts med ska Ortsadress har ersatts med postadress Pronomenet han har ersatts med en upprepning av huvudordet (t.ex. kredittagaren eller borgensmannen).

Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m.

Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m. 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende krediter som är förenade med panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt m.m. (bolån) I den nya konsumentkreditlagen

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Konsumentkredit. om krediten inte sägs upp enligt punkt 10 eller 13 i Allmänna villkor. Första förfallodag för ränta (år, månad, dag)

Konsumentkredit. om krediten inte sägs upp enligt punkt 10 eller 13 i Allmänna villkor. Första förfallodag för ränta (år, månad, dag) SVENSKA BANKEN SKULDEBREV K Konsumentkredit Annuitet Ej annuitet Kreditnr. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter. Kreditgivare Adress E-post Webadress Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) 1.Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress E-post Webadress GCC AB, org nr. 556058-8740 genom bifirman Balanzia Box 7790,

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2011:47 Utkom från trycket

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Min Räkning Finance AB (Betalaräkning.se) Box 24104, 10451 Stockholm kundcenter@betalarakning.se http://www.betalaräkning.se

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige. Ej tillämpbart 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon (*) E-post (*) Fax (*) Webbadress (*) Visovi AB 556857-9626 Box 1516 411 41 Göteborg Sverige Kreditförmedlare

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846); SFS 2016:1031 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konsumentkreditlag; utfärdad den 9 december 2010. SFS 2010:1846 Utkom från trycket den 17 december 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT KONSUMENT 2016-05-23 1.ALLMÄNT Kreditgivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se, e-mail:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Cakewalk Capital AB, org nr. 556886-6007 Ejdervägen 2, 47132

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter

Nr 789. Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter 2640 Nr 789 Bilaga 1 Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Kreditfömedlare * Denna information är frivillig

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte någon rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. Upp till 5 000 kr STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Telefon E-post Webbadress Paxo Finans AB, org.nr. 556902-7344 Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm

Läs mer

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande vi lämnar under nuvarande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner

Bolån Hypotek. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med fast ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner Bolån Hypotek Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Telefon E-post Webbadress Stockmann Oyj Abp Aleksanterinkatu 52, 00100

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT ALLMÄNNA VILLKOR BYGGNADSKREDIT, KONSUMENT 2016-05-23 1.ALLMÄNT Kreditgivare är Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se,

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN

ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN ALLMÄNNA VILLKOR PRIVATLÅN 2016-05-23 1. ALLMÄNT Med långivare avses Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551 714 70, webbplats: www.ekobanken.se, e-mail: info@ekobanken.se

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid:

FINANS- INSPEKTIONEN. I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad som särskilt bör beaktas vid: FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden beslutade den 18 december 1997 Omfattning I dessa allmänna råd om konsumentkrediter anges vad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden; FFFS 2014:11 Utkom från trycket

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter; beslutade den 23 juni 2004. KOVFS 2004:6 Utkom från trycket den 7 juli 2004 Konsumentverket beslutar

Läs mer

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs. ALLMÄNNA VILLKOR 4Finance AB, org nr. 556790-4189 Maj 2013 1. Allmän. Kreditgivare är 4Finance AB ( Vivus ). 4finance är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556790-4189 och har även sin

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag God sed i finansbolag FF1 Etiska Riktlinjer FINANSBOLAGENS FÖRENING God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL. Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify );

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL. Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); LENDIFY AB Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Bakgrund INVESTERINGSAVTAL Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify );

Läs mer

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits.

Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Konsumentkreditlag (1992:830) Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-01-01 genom SFS 2010:1846 Rättelseblad 2004:312 har iakttagits. Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller kredit som är avsedd

Läs mer

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2

Legitimationskontroll Kreditsökande 1 Legitimationskontroll Kreditsökande 2 Wasa Kredits exemplar ANSÖKAN/SKULDEBREV - via erantör Personnummer bostad Personnummer bostad dagtid mobil dagtid mobil detta kreditavtal inklusive Allmänna villkor 2013-11 och formuläret Standardiserad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830)

Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Rubrik: Konsumentkreditlag (1992:830) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING

UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING AV KAPITALFÖRSÄKRING Bifoga kopia av giltig legitimation för samtliga undertecknare Depånr Kapitalförsäkring Försäkringsnr (ifylles av Bolaget) Depånr Kreditkonto (ifylles

Läs mer

Allmänna villkor Paxo Finans AB

Allmänna villkor Paxo Finans AB Innehåll Allmänna villkor Paxo Finans AB... 2 1. Allmänt... 2 2. Kreditprövning... 2 3. Lånet... 2 4. Ränta och avgifter... 2 5. Återbetalning och avbetalning... 3 6. Kredittagarens rätt till förtidsbetalning...

Läs mer

Lagrådsremiss. Ny konsumentkreditlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ny konsumentkreditlag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ny konsumentkreditlag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-06-15 Närvarande: Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Gustaf Sandström samt justitierådet Ingemar Persson. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till konsumentkreditlag...9 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)...38 1.3 Förslag

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Checklista för ansökan om belåning

Checklista för ansökan om belåning Checklista för ansökan om belåning Använd den här listan för att vara säker på att du får med alla dokument du behöver för att din ansökan ska vara komplett. Du behöver skicka in: Ifyllt och signerat ansökan

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

Lagstiftning 2014-09-22 2

Lagstiftning 2014-09-22 2 2014-09-22 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635) Preskriptionslagen (1981:130) 9 kap. 5 och 10 kap HB 2014-09-22 2 Terminologi Borgenär

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter beslutade den 25 januari 2011. KOVFS 2011:1 Utkom från trycket den 1 februari 2011 Konsumentverket

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr.

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. SYDVATTEN Vår referens Carina Hertzman Er referens Till delägarkommunerna Datum Sidnr 1 (2) ÄN GF LHC i M Anv 2012-08- 3 1 Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. Upplåning

Läs mer

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Uppgifter om förmedlare Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr. Försäkringsförmedlare - efternamn, förnamn Försäkringsförmedlarassistent - efternamn, förnamn Besöksadress

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Er referens. Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB

Er referens. Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB SVDVATTEN Vår referens Datum Carina Hertzman 2015-04-10 Er referens Sidnr l (2) Till delägarkommunerna Borgenstekning för lån åt Sydvatten AB Upplåning I samband med förfall av två lån på totalt 301 mnkr

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FAKTURA OCH KONTO (DELBETALNING) PÅ JOTEX

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FAKTURA OCH KONTO (DELBETALNING) PÅ JOTEX ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FAKTURA OCH KONTO (DELBETALNING) PÅ JOTEX Gäller från 2017-12-01 1 KREDITGIVARE. Jotex Sweden AB, org. nr 556249-7106, 501 86 Borås ( Jotex ), ett företag inom koncernen Ellos Group.

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition

God fastighetsmäklarsed 2007-03-26. Deposition God fastighetsmäklarsed 2007-03-26 Deposition 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 3.1 Avtal om handpenning... 4 3.2 Depositionsavtalet... 4 4. Krav på deposition...

Läs mer

Allmän information om bolån

Allmän information om bolån Allmän information om bolån Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Allmän information om bolån 1 Denna information har tagits

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/09/009 Er referens: Fi Dnr 15-9011 1 (6) 2016-10-14 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm finansinspektionen@fi.se Förslag till nya regler om verksamhet med konsumentkrediter

Läs mer

Lagstiftning 2013-09-23 2

Lagstiftning 2013-09-23 2 2013-09-23 1 Lagstiftning Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL Konsumentkreditlagen (2010:1846), KkrL Räntelagen (1975:635), RteL Preskriptionslagen (1981:130), PreskrL HB 9 kap. 5 och 10 kap 2013-09-23

Läs mer

För dig som är 60+ Sparliv 60+

För dig som är 60+ Sparliv 60+ För dig som är 60+ Sparliv 60+ 2 Spara till dig själv och till dina efterlevande När du går i pension upphör det efterlevandeskydd som du har genom kollektivavtal och medlemskap i fackförbund. För att

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer

Uppgifter om mig själv Ev. Lånesökande 2 (krävs ej men är en fördel om du är gift eller sambo) Namn Personnummer Namn Personnummer Web Pdf Bl. 2-1556 2009-07-10 A N S Ö K A N / S K U L D E B R E V D A N SKE D I R E K T L Å N K R E D I T F Ö R K O N S U M E N T S E N S K I L D A B R U K Obs! För att vi ska kunna behandla din ansökan

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Avtalsvillkor för delbetalning

Avtalsvillkor för delbetalning Avtalsvillkor för delbetalning 1. Avtalsparter Parter i detta avtal är Kredittagaren och (i det följande arvato). Kredittagare är en konsument som har ansökt om och beviljats en kredit. Kredittagaren måste

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr

Företagets namn (enligt firmaregistreringsbevis) E-post Organisationsnr ANSÖKAN OM FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING SAMT UNDERRÄTTELSE OM PANTSÄTTNING TILL ANSTÄLLD (DIREKTPENSION) Denna blankett fyller du i för att öppna en företagsägd kapitalförsäkring med återbetalningsskydd

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro

TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro TILLÄGGSAVTAL om förskottsladdning och medgivande om betalning via Bankgirots autogiro Kund (Betalaren) Fullständig firmabeteckning Gata, box e d Postnummer och postort Organisationsnummer Telefonnummer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer