Riktlinjer för individuell information om kostnader vid marknadsföring av styckebyggda småhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för individuell information om kostnader vid marknadsföring av styckebyggda småhus"

Transkript

1 Dnr 97/K2300 KOVFS 1998:6 Riktlinjer för individuell information om kostnader vid marknadsföring av styckebyggda småhus Konsumentverket utfärdar enligt sin instruktion (1995:868) dessa riktlinjer. De ansluter till bestämmelserna i marknadsföringslagen (1995:450). Riktlinjerna innehåller de krav som Konsumentverket finner väsentliga från konsumentsynpunkt. De har utarbetats efter överläggningar med Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund. Om ett företag vidtar en åtgärd som inte följer riktlinjerna har Konsumentverket möjlighet att ingripa. Normalt sker detta genom att verket under hand kontaktar företaget. Verket räknar med att överenskommelse i de flesta fall kan uppnås genom sådan kontakt. I annat fall kan Konsumentombudsmannen (KO) låta domstol pröva åtgärden eller själv utfärda ett informationseller förbudsföreläggande för företagets godkännande. 1. Omfattning Dessa riktlinjer skall tillämpas av näringsidkare som för egen eller annans räkning marknadsför styckebyggda småhus till viss enskild konsument. Riktlinjerna omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Riktlinjerna omfattar inte heller marknadsföring av material för enbart sidobyggnad, t ex garage eller förråd, eller enbart viss del av byggnad, t ex källare. 2. Information Information skall lämnas till konsument i form av individuellt anpassad kalkyl enligt avsnitt 3 och 4. Kalkylen skall vara skriftlig och upprättad med noggrannhet och omsorg. Information i form av en läshjälp skall lämnas i anslutning till kalkylerna i enlighet med avsnitt 5. Kalkyler, kalkylkontroll och läshjälp bör utformas i överensstämmelse med exempel i bilagorna Tillhandahålande av kalkyl 3.1 Produktionskostnadskalkyl Kalkyl som visar produktionskostnaden för uppförande av småhuset skall tillhandahållas konsumenten i god tid innan avtal sluts. Kalkyl behöver inte tillhandahållas - om konsumenten inte lämnar för upprättande av kalkyl nödvändiga upplysningar om sådana förhållanden som inte på annat sätt borde vara kända för eller rimligen kan bedömas av näringsidkaren eller den som skall upprätta kalkylen - om konsumenten uttryckligen förklarat sig avstå från kalkyl Om kalkyl inte kan tillhandahållas på grund av att konsumenten inte lämnat erforderliga upplysningar skall konsumenten upplysas om vilka uppgifter som saknas. Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 3

2 3.1.3 Innan avtal sluts skall ny kalkyl tillhandahållas varje gång konsumenten begär ändrad standard, utförande eller omfattning och dessa ändringar sammantagna för konsumenten i inte oväsentlig utsträckning påverkar kalkylen. Kalkylerna bör numreras i den ordning de upprättas Innan avtal sluts skall konsumenten upplysas om att ändringar av standard, utförande eller omfattning efter det att avtal slutits kan medföra ändring av produktionskostnaden Om konsumenten begär ändring som avses i efter det att avtal slutits bör ny kalkyl upprättas och tillhandahållas konsumenten. Kalkylerna bör numreras i den ordning de upprättas Näringsidkaren bör i samband med att slutlig order ges till fabriken om att tillverka huset, eller i de fall sådan order inte förekommer, i god tid före avtalad leveranstidpunkt, medverka till att tillhandahållen kalkyl kontrolleras. Kontrollen bör dokumenteras skriftligen i överensstämmelse med exempel i bilaga Finansierings- och boendekostnadskalkyl Kalkyl som visar finansieringssätt och boendekostnad skall tillhandahållas i god tid innan avtal sluts. Kalkyl behöver inte tillhandahållas - om konsumenten inte lämnar för upprättande av kalkyl nödvändiga upplysningar om sådana förhållanden som inte på annat sätt borde vara kända för eller rimligen kan bedömas av näringsidkaren eller den som skall upprätta kalkylen - om konsumenten uttryckligen förklarat sig avstå från kalkyl Om kalkyl inte kan tillhandahållas på grund av att konsumenten inte lämnat erforderliga upplysningar, skall konsumenten upplysas om vilka uppgifter som saknas Innan avtal sluts skall ny kalkyl tillhandahållas - varje gång ändring av produktionskostnadskalkyl från konsumentsynpunkt i inte oväsentlig utsträckning påverkar finansieringen eller boendekostnaden - när förutsättningarna för tidigare kalkyl ändrats så att finansieringen eller boendekostnaden väsentligt påverkas. Kalkylerna bör numreras i den ordning de upprättas Innan avtal sluts skall konsumenten upplysas om att ändringar av standard, utförande eller omfattning efter det att avtal slutits kan medföra ändring av finansieringen och boendekostnaden Om ändring som avses i inträffar efter det att avtal slutits bör ny finansierings- och boendekostnadskalkyl upprättas och tillhandahållas konsumenten. Kalkylerna bör numreras i den ordning de upprättas Näringsidkaren bör i samband med att slutlig order ges till fabriken om att tillverka huset, eller i de fall sådan order inte förekommer, i god tid före avtalad leveranstidpunkt, medverka till att tillhandahållen kalkyl kontrolleras Finansieringskalkyl skall grundas på produktionskostnadskalkyl utförd enligt dessa riktlinjer. Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 4

3 3.2.8 Boendekostnadskalkyl skall grundas på finansieringskalkyl utförd enligt dessa riktlinjer Vid marknadsföring av material och arbeten för fritidshus behöver finansierings- och boendekostnadskalkyl tillhandahållas endast om näringsidkaren medverkar till finansieringen av köpet antingen genom lån till konsumenten eller genom att förmedla lån till konsumenten från annan kreditgivare. 4. Kalkylernas innehåll 4.1 Produktionskostnadskalkyl I kalkylen skall anges vilket objekt kalkylen avser Kalkyl skall utgå från den standard och det utförande som vid det aktuella kalkyltillfället angetts av konsumenten. Om inga särskilda önskemål i dessa avseenden framställs skall kalkylen avse en standard som är normal med hänsyn till utgångsstandard för materialleveransen enligt leveransbeskrivning I kalkyl skall anges vilka kostnader som hänför sig till - näringsidkarens åtagande, - skriftligt anbud från eller avtal med annan än näringsidkaren, - vilka kostnader som framkommit på annat sätt, t ex genom uppgifter från konsumenten samt - vilka kostnader som grundar sig på näringsidkarens egna beräkningar och uppskattningar Kostnaderna skall anges inklusive mervärdesskatt. Hänsyn skall härvid tas till sådan eventuell ändring av skattesats som är känd vid kalkyltillfället Kalkyl skall avse totalkostnaden för det aktuella objektet när arbetena med detta antas vara avslutade. I de fall kalkylen avser hus för permanent boende och konsumenten särskilt angett att uppförandet av byggnaden/byggnaderna samt övriga arbeten skall ombesörjas i huvudsak genom egen arbetsinsats får dock totalkostnaden beräknas som om färdigställande skulle komma att ske med anlitande av utomstående entreprenörer tre månader efter antagen tidpunkt för leverans eller, i förekommande fall, första delleverans Produktionskostnadskalkyl skall innehålla följande delposter med undantag för i och angivna fall. 1. Köpeskilling för tomt 2. Fastighetsbildning mm 3. Anslutningsavgift VA 4. Anslutningsavgift el och fjärrvärme 5. Övrig tomtkostnad 6. Schakt, pålning, sprängning 7. Grovplanering 8. Finplanering 9. Utvändiga VA-arbeten 10. Övrig exploateringskostnad 11. Hus / materialsats 12. Sidobyggnad 13. Tillkommande och avgående material 14. Grundläggning 15. Montering 16. Övriga byggnadsarbeten Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 5

4 17. Värme / Sanitetsinstallation 18. Ventilation 19. Elinstallation 20. Målning och tapetsering 21. Golvbeläggning 22. Övriga byggnadskostnader 23. Lagfartskostnad 24. Pantbrev och gravationsbevis 25. Bygglov, byggsamråd, utsättning mm 26. Garanti- och försäkringskostnad 27. Besiktningar, byggkontroll 28. Konsultkostnader 29. Räntor under byggtiden, brutto 30. Skattereduktion för räntor under byggtiden 31. Övrig byggherrekostnad 32. Uppräkning med hänsyn till byggtidpunkt Om punkterna 6-19 i helt eller delvis innefattas i säljares eller entreprenörs åtagande, behöver dessa punkter inte särskilt specificeras utan får summeras, t ex vid leverans av s k volymhus eller då samma entreprenör svarar för dessa åtaganden I de fall produktionskostnadskalkyl avser fritidshus och konsumenten särskilt angett att uppförandet av byggnaden/byggnaderna samt övriga arbeten skall ombesörjas i huvudsak genom egen arbetsinsats skall kalkylen innnehålla följande delposter: - Hus/materialsats - Tillkommande och avgående material - Bygglov, byggsamråd, utsättning mm - Anslutningsavgift för el och i förekommande fall för VA - Inteckningskostnader - Tomt- och lagfartskostnader. Om konsumenten vid kalkyltillfället innehar tomt för den avsedda byggnaden behöver tomt- och lagfartskostnader inte anges. Kalkyl skall ange kostnaderna vid den avsedda tidpunkten för leverans av hus/materialsats I produktionskostnadskalkyl som upprättas på begäran av konsument för att användas av denne vid en preliminär bedömning av erbjudanden från olika näringsidkare, får kostnaderna för schakt och grund anges med utgångspunkt från att marken är av god bärighet och att sprängningsarbeten inte behövs, om inte annat uppges av konsumenten eller uppenbarligen borde vara känt för näringsidkaren eller den som upprättar kalkyl. Näringsidkaren eller den som upprättar kalkyl skall upplysa konsumenten om det särskilda osäkerhetsmoment som finns i kalkylen vad avser kostnader för schakt och grund, samt i vilken utsträckning uppgifter om tomtens beskaffenhet bör införskaffas och hur detta kan ske I produktionskostnadskalkyl enligt 4.1.6, som upprättas för att tjäna som slutligt underlag, skall kostnaden för schakt och grund anges med utgångspunkt i de upplysningar om markens beskaffenhet som konsumenten tillhandahållit eller som uppenbarligen borde vara kända för näringsidkaren eller den som upprättar kalkyl. Om upplysningar om markens beskaffenhet ger skäl för näringsidkaren att befara att markförhållandena kommer att medföra onormalt höga grundläggningskostnader, skall Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 6

5 konsumenten underrättas om detta och rekommenderas att låta utföra en noggrann markundersökning. Underrättelsen bör ske skriftligen. 4.2 Finansieringskalkyl I kalkylen skall anges vilket objekt kalkylen avser och vilken produktionskostnad som ligger till underlag för den. Den del av produktionskostnaden som är en uppskattning gjord av näringsidkaren skall anges särskilt I kalkyl skall i förekommande fall redovisas beräknat bidragsunderlag, garantiunderlag, pantvärde, taxeringsvärde och andra faktorer som ligger till grund för beräkningen av skatter, subventioner, lånebelopp, ränta, amortering, egen kontantinsats, egen arbetsinsats och liknande. Amorteringsbelopp, räntebelopp och eventuella statliga subventioner skall beräknas för varje år, tre år framåt med beaktande av samtliga kända omständigheter som kan anses normala i branschen vid tidpunkten för kalkylens upprättande I de fall lånevillkoren inte är kända vid kalkylens upprättande skall anges de villkor, som med beaktande av samtliga kända omständigheter kan anses normala i branschen Vid angivande av egen arbetsinsats skall i förekommande fall separat anges ett uppskattat värde av konsumentens eget arbete, varvid konsumenten skall ha erhållit upplysningar om arbetets omfattning och karaktär. Uppskattning av konsumentens egen arbetsinsats skall göras med försiktighet. Om den egna arbetsinsatsen uppskattas till ett värde överstigande ett halvt basbelopp skall omfattningen av de aktuella arbetsmomenten specificeras skriftligen. 4.3 Boendekostnadskalkyl I kalkyl skall anges vilket objekt och vilka tidsperioder som kalkylen avser Kalkyl för hus för permanent boende a. Kalkyl skall innehålla följande specifikationer: - den årliga räntekostnaden för varje lån - den årliga amorteringen för varje lån - skatteeffekterna för konsumenten - tomträttsavgäld i de fall sådan är aktuell - fastighetsskatt - uppvärmnings- och varmvattenkostnader - övriga driftskostnader exklusive underhåll - kostnad för egen kontantinsats om den särskilt har uppgetts av konsumenten. b. Övriga driftskostnader exklusive underhåll skall omfatta: - renhållnings- och sotningskostnader - kostnader för villaförsäkring exkl lösöre - kostnader för del i samfällighet, vägförening och tomtägarförening - vattenkostnader - kostnad för hushållsel. c. Vid beräkning av skatteeffekt skall de poster som beräkningen innehåller särskilt anges. Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 7

6 d. Kalkylen skall innehålla sammanställning av kapital- och driftskostnader samt amorteringar liksom uppgift om total boendekostnad per år och månad. Kapitalkostnader, amorteringaroch den totala boendekostnaden skall anges för en tidsperiod om tre år. e. Om lån är amorteringsfria viss tid skall kalkylen innehålla uppgift om den kostnad som tillkommer när amorteringen av lånet/lånen inleds Kalkyl för fritidshus a. I de fall som avser leverans av material för fritidshus där näringsidkaren medverkar till finansieringen skall kalkylen innehålla följande specifikationer: - den årliga räntekostnaden för varje lån - den årliga amorteringen för varje lån - skatteeffekterna för konsumenten. Kalkylen skall även innehålla sammanställning av räntekostnader och amorteringar liksom uppgift om den totala utgift konsumenten kommer att ha per år och månad sedan hänsyn tagits till skatteeffekterna för konsumenten. b. Om lån är amorteringsfria viss tid skall kalkylen innehålla uppgift om den kostnad som tillkommer när amortering av lånet/lånen inleds. c. I de fall som avses i a bör konsumenten skriftligen eller på annat sätt uppmärksammas på att andra kostnader som normalt är knutna till fastigheten kan förekomma i den utsträckning som framgår av a och b. 5. Särskild information 5.1 Läshjälp Till kalkylerna skall skriftlig information bifogas i form av en läshjälp. Informationen skall behandla allrnänna förutsättningar för kalkylernas upprättande, vissa kalkylposter i enlighet med , samt sådana förhållanden som är av väsentlig betydelse för konsumenten vid förvärv av styckebyggt småhus. Näringsidkaren eller den som upprättar kalkylen skall informera konsumenten om syftet med och innehållet i läshjälpen. Läshjälpen bör utformas i enlighet med bilaga Produktionskostnadskalkyl Särskild information om punkt 3, 6, 13, 26, 28 och 29 samt information om uppskattningar gjorda av säljaren skall lämnas i anslutning till kalkylerna. 5.3 Finansieringskalkyl Särskild information om ränta, amortering, eventuella statliga subventioner och egen arbetsinsats skall lämnas i anslutning till kalkylerna. 5.4 Boendekostnadskalkyl Särskild information om skatteeffekt och driftskostnader skall lämnas i anslutning till kalkylerna. Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 8

7 6. Iakttagande av riktlinjerna Ansvaret för att dessa riktlinjer följs åvilar den näringsidkare som vidtar marknadsföringsåtgärd samt anställd hos sådan näringsidkare eller annan som handlar på näringsidkarens vägnar. Här specificeras bilaga 1-4 Dessa riktlinjer träder i kraft den 1 april Konsumentverkets riktlinjer KOVFS 1978:4 upphör då att gälla. AXEL EDLING Ann-Mari Rydell Riktlinjer för kalkyl KOVFS 1998:6 Sid 9

8 PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Säljare, företag Kalkylen utförd av Köpare Kalkylen följer Konsumentverkets riktlinjer Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun Säljarens Annat skriftligt Köparens Säljarens Anm, specifikation åtagande anbud/ avtal uppgift uppskattning Köpeskilling för tomt Fastighetsbildning mm Anslutningsavgift VA Anslutningsavgift el, fjärrvärme Övrig tomtkostnad Summa tomt och avgifter Schakt, pålning, sprängning Grovplanering Finplanering Utvändiga VA-arbeten Övrig exploateringskostnad Summa exploateringskostnad Hus, materialsats Sidobyggnad Tillkommande och avgående material Grundläggning Montering Övriga byggnadsarbeten Värme- och sanitetsinstallation Ventilation Elinstallation Målning och tapetsering Golvbeläggning Övriga byggnadskostnader Summa byggnadskostnad Lagfartskostnad Pantbrev, gravationsbevis Bygglov, byggsamråd, utsättning mm Garanti- och försäkringskostnad Besiktningar, byggkontroll Konsultkostnader Räntor under byggtiden, brutto Skattereduktion för räntor under byggtiden Övrig byggherrekostnad Summa byggherrekostnad Uppräkning med hänsyn till byggtidpunkt SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD

9 FINANSIERINGS- OCH BOENDEKOSTNADSKALKYL Säljare, företag Kalkylen utförd av Köpare Kalkylen följer Konsumentverkets riktlinjer Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun Hustyp Grund, fasad mm Leveransadress Uppvärmning mm Sidobyggnad, övrigt Beräknad första lev. Beräknat färdigställande Underlag för kalkylen Produktionskostnad Därav säljarens åtagande annat skriftl. anbud/ avtal köparens uppgift säljarens uppskattning Bidragsunderlag Garantiunderlag Pantvärde Antagen subventionsränta Antaget taxeringsvärde Antagen årlig ökning av driftskostnad Finansieringskalkyl Ränta Amortering, Kapitalkostnad år 1 Långivare Belopp % lånetyp Ränta Amortering Kontantinsats Eget arbete Summa = produktionskostnad Boendekostnadskalkyl Summa kapitalkostnad första året Kalkylen bygger på förhållanden, som är kända vid kalkyltillfället. Räntor, skatter, bidrag och annat kan komma att ändras. Uppgifterna om kommande år visar enbart den utveckling som är känd i dagens regler. Räkna med marginal för oväntade förändringar. Se vidare i läshjälpen till kalkylen! Kapitalkostnader Ränteutgifter Kommentar År 1 År 2 År 3 Räntebidrag procent av subventionsräntan år 1 Amortering (= eget sparande) Driftskostnader Uppvärmning, el, varmvatten Renhållning, sotning Vatten och avlopp Tomträttsavgäld Försäkring, samfällighet mm Fastighetsskatt Boendeutgift brutto, kr/år Skattereduktion procent Boendekostnad netto kr/år Månadskostnad brutto = betalning varje månad Månadskostnad netto efter skatt

10 KALKYLKONTROLL Kalkylen följer Konsumentverkets riktlinjer Säljare, företag Kalkylen utförd av Köpare Kommun Köpeskilling för tomt Fastighetsbildning mm Anslutningsavgift VA Anslutningsavgift el, fjärrvärme Övrig tomtkostnad Summa tomt och avgifter Schakt, pålning, sprängning Grovplanering Finplanering Utvändiga VA-arbeten Övrig exploateringskostnad Summa exploateringskostnad Hus, materialsats Sidobyggnad Tillkommande och avgående material Grundläggning Montering Övriga byggnadsarbeten Värme- och sanitetsinstallation Ventilation Elinstallation Målning och tapetsering Golvbeläggning Övriga byggnadskostnader Summa byggnadskostnad Lagfartskostnad Pantbrev, gravationsbevis Bygglov, byggsamråd, utsättning mm Garanti- och försäkringskostnad Besiktningar, byggkontroll Konsultkostnader Räntor under byggtiden, brutto Skattereduktion för räntor under byggtiden Övrigt Summa byggherrekostnad Uppräkning med hänsyn till byggtidpunkt SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD Datum Senaste kalkyl nr Fastighet Kalkylkontroll Säljarens Annat skriftligt Köparens Säljarens Bindande åtagande anbud/ avtal uppgift uppskattning avtal / anbud Ej avtal

11 LÄSHJÄLP TILL KALKYLERNA Du har fått en kostnadsuppskattning som omfattar tre delar: produktions-, finansierings- och boendekostnadskalkyl. Kalkylerna innehåller en del moment som du bör vara särskilt uppmärksam på. Kalkylen är utarbetad enligt riktlinjer från Konsumentverket. Riktlinjerna beskriver säljarens skyldighet att tillhandahålla kalkyl i marknadsföringen av småhus och vad kalkylen ska redovisa. VEM BYGGER OCH VEM ANSVARAR Flera olika företag medverkar ofta för att huset ska bli färdigt: husfabrikant, byggentreprenörer, hantverkare m fl. Ansvarsfördelningen varierar från husköp till husköp. Det är viktigt att du känner till hur ansvaret fördelar sig mellan de olika företagen i just ditt fall. Olika begrepp förekommer för att beskriva ansvarsfördelning och färdigställandegrad, t ex totalentreprenad, nyckelfärdigt, målningsförberett mm. Vad begreppen innebär kan variera från fall till fall. Därför är enbart ett sådant ord inte tillräcklig beskrivning. Du har rätt att få utförlig information av den som upprättar din kalkyl om vad säljaren åtar sig och vad som förväntas av dig själv och av andra som ska medverka i bygget. Även ett totalt åtagande att bygga ett hus har sina gränser. För att undvika missförstånd är det värdefullt att gränserna för åtagandet blir klarlagda på ett tidigt stadium. En motpart ett kontrakt Ibland åtar sig ett företag, oftast en husfabrikant, att gentemot konsumenten svara för allt material och allt arbete som behövs för att få ett färdigt hus inklusive byggadministration, myndighetskontakter mm. Då har du bara ett kontrakt och en motpart. Arbetarna som bygger ditt hus kan vara anställda av husfabrikanten eller komma från andra företag, som husfabrikanten i sin tur anlitat. Ett liknande avtal kan också skrivas med en byggmästare, som i sin tur köper materialsatsen från husfabrikanten. Om inget annat är avtalat utför husfabrikanten erforderliga ritningar och konstruktioner och ansvarar för att dessa följer gällande lagar och byggregler. Två kontrakt En annan variant är att husfabrikanten svarar för materialleveransen och en byggmästare åtar sig att svara för alla arbeten med egen personal eller genom att i sin tur handla upp arbetena hos andra företag. Det är ofta en byggmästare, som husfabrikanten har regelbunden kontakt med och som därför känner till byggsystemet. Alternativt kontaktar du en byggentreprenör, som dels förmedlar ett köp mellan dig och en husfabrikant och dels svarar för uppförandet av huset. I bägge fallen får du skriva två avtal, ett med entreprenören och ett med husfabrikanten. Flera kontrakt En tredje variant är att du köper byggmaterialet i form av en husbyggsats av en husfabrikant och de olika arbetena (grundläggning, bygg, el, m m) av andra företag. Du får då ett kontrakt med husfabrikanten, ett med grundläggaren, ett med VVS-firman osv. Ofta sköter husförsäljaren om att alla kontrakten blir upprättade, men det är du som är köpare och ska underteckna dem. De olika arbetena och leveranserna ska samordnas så att byggprocessen kan fortgå utan komplikationer. Eftersom bygget blir en arbets- plats ska varje inblandad arbetsgivare ansvara för arbetsmiljöfrågor och någon ska svara för samordningen av dessa frågor. Om du anlitar någon som inte har en firma med F- skattesedel kan du bli betraktad som arbetsgivare med ansvar för arbetsmiljö, skatteinbetalning osv. "Lösvirkeshus" Det kan också hända att ingen husfabrikant är inblandad i ditt bygge att du bygger ett s k lösvirkeshus. Även i det fallet kan ansvaret överlåtas till en eller flera. Ritningar och konstruktioner, materialval, materialleveranser, byggnadsarbeten, installationer, målning osv samt samordning och kontroll av de olika arbetena kan skötas av ett eller flera olika företag eller delvis av dig själv. Också i detta fall är det viktigt att se till att ansvarsfördelningen klarläggs i skrift genom tydliga och utförliga kontrakt. Oavsett hur ansvaret fördelar sig svarar varje företag för eventuella fel eller förseningar i sin del av det hela, men inte för fel m m som orsakats av ett annat företag eller av dig själv, t ex försening på grund av bristande samordning m m. Krav på konsumentskydd Om bygget ska ske med statlig bostadsbyggnadssubvention (räntebidrag) och statlig kreditgaranti ställs vissa krav på konsumentskydd. Kopior av avtal och intyg om garantier mm ska följa med ansökan om räntebidrag, vilket i sin tur kräver att alla kontrakt är i ordning när bygget startar. Avtalen ska vara tillfredsställande från konsumentsynpunkt, vilket innebär att de ska vara skrivna i enlighet med vissa standardavtal, som branschen och Konsumentverket utarbetat. Att huset blir färdigställt enligt avtal ska vara säkerställt genom betryggande produktionsgaranti eller på annat godtagbart sätt. Det ska finnas ett betryggande åtagande att avhjälpa väsentliga skador på huset på grund av fel och brister i konstruktion, utförande eller material inom tio år från färdigställandet (ansvarsutfästelse). KALKYLEN GÄLLER DAGENS FÖRHÅLLANDEN Kalkylerna utgår från förutsättningar som är kända då man upprättar dem. En del förutsättningar kan ändras både innan bygget startar och medan du bygger huset. När den första kalkylen görs är kanske inte ansvarsfördelningen beslutad i detalj. Produktionskostnadskalkylen ska dock bygga på realistiska antaganden om vad du och olika inblandade parter ska ansvara för. Om du senare beslutar om annan ansvarsfördelning kommer det att påverka kalkylen. Kalkylen förutsätter att arbetena sker efter avtal med ett angivet fast pris. Det går också att träffa avtal utan att göra upp om priset i förväg, s k löpande räkning. I praktiken blir detta oftast dyrare än vid avtal om fast pris. Ändrade förhållanden ny kalkyl Du gör kanske tillval och utbyten i förhållande till standardutförandet av huset. Vidare kan statsmakter och kommunala myndigheter besluta om ändrade tekniska krav, moms och avgifter. Allt sådant kan påverka totalkostnaden och därmed din boendekostnad. Läshjälpen följer Konsumentverkets riktlinjer

12 Räntan är den största posten i boendekostnadskalkylen och dess storlek bestäms av marknaden, vanligen först den dag lånet betalas ut. Om du väljer lån med rörlig ränta förändras den löpande. Förutsättningarna för finansieringsoch boendekostnadskalkylen kan också förändras genom t ex politiska beslut om fastighetsskatt, ränteavdrag eller subventioner. Om det inträffar något före avtalet som har betydelse för utfallet av kalkylerna, ska säljaren enligt riktlinjerna ge dig en ny produktionskostnadskalkyl. Samma sak gäller för finansierings- och boendekostnadskalkylerna. Husförsäljaren kan i regel ge sådan information även om händelserna inträffar efter avtal. PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYLEN Denna kalkyl ska ge en uppfattning om hur mycket husbygget kostar totalt. Kostnaderna för allt arbete som behövs för att huset ska bli klart ska ingå i denna. Kalkylen är uppdelad i ett antal delposter, som normalt förekommer vid ett småhusbygge för att säkerställa att ingenting har hoppats över eller glömts bort. I kalkylen finns fyra kolumner för att visa vem som ansvarar för varje delpost: 1. säljarens åtagande 2. annat skriftligt avtal/anbud 3. köparens uppgift 4. säljarens uppskattning. Kolumnen säljarens uppskattning ska visa kostnaderna för sådant arbete som säljaren inte åtagit sig att göra och som det inte heller finns annan bindande uppgift om. Dessa poster är därför mindre säkra än posterna i övriga kolumner. Säljaren kan inte bestämma en annan entreprenörs priser och uppskattningarna är därför inte bindande för säljaren. Kalkylen blir mer tillförlitlig allteftersom du får bindande anbud från dem som ska utföra de olika arbetena. Delposter Kalkylen innehåller ett stort antal delposter, som representerar de leveranser och arbeten som behövs för att färdigställa huset. Om ett företag svarar för flera av dessa delposter kanske inte kostnaden för de olika delarna kan redovisas separat, utan de redovisas i en gemensam post. Om t ex golvbeläggning ingår i övriga byggnadsarbeten står det "ingår i övriga byggnadsarbeten" på raden för golvbeläggning. Eftersom uppdelningen kan vara olika för olika husleverantörer är det inte meningsfullt att jämföra kalkyler från konkurrerande företag delpost för delpost. Det kan t ex hända att markförhållandena på tomten inte är kända i första skedet och att kostnaden för grundläggning därför måste ändras. Kostnaden för grundläggning beräknas i så fall utifrån normal markbärighet. Du kan göra en markundersökning för att gardera dig mot oförutsedda kostnader för t ex sprängning och pålning. Eget arbete Produktionskostnadskalkylen ska också ta upp det uppskattade värdet av arbeten som du tänker göra själv. Det sammanlagda värdet av egna arbeten ska då också framgå som en särskild post i finansieringskalkylen som om du betalar en del av bygget med pengar och en del med eget arbete. Den uppskattningen bör vara realistisk med hänsyn till hur mycket du hinner göra och hur effektivt du arbetar. Det kan påverka tidplanen för bygget. Om tidplanen för din egen insats är alltför optimistisk kan det bli extrakostnader för att olika entreprenörers arbete också fördröjs och räntekostnaderna under byggtiden ökar. För att det inte ska bli några missförstånd föreskriver riktlinjerna för kalkylen att säljaren ska lämna en skriftlig specifikation av de arbeten som du åtagit dig att utföra själv om det handlar om mer omfattande arbeten. KALKYLKONTROLL När alla tillstånd, lån mm är klara görs en slutlig order till husfabriken att tillverkningen kan börja. I samband därmed, eller om ingen sådan slutlig order görs i god tid före avtalad leveranstidpunkt bör den som tillhandahållit kalkylen medverka till att kalkylen kontrolleras. Kalkylkontrollen kan vara uppställd på samma sätt som produktionskostnadskalkylen, men vid denna tidpunkt bör bindande avtal eller anbud finnas för alla poster i kalkylen eller åtminstone för de större och avgörande delarna. Denna slutliga kalkyl är ett bra hjälpmedel att stämma av ekonomin under byggtiden. Om det skett något genom dina egna beslut eller andra förändringar, som inte stämmer med den uppgjorda kalkylen har du då möjlighet att i tid vidta de åtgärder som behövs, som att välja billigare utföranden e d. KALKYL FÖR FINANSIERING OCH BOENDEKOSTNADER Finansieringskalkylen är en uppställning av vilka lån som du beräknas behöva ta och hur stor del du betalar kontant eller beräknar utföra som eget arbete. Boendekostnadskalkylen är beräknad för tre år framåt för att visa hur kända förändringar av bostadssubventioner, amorteringar och annat påverkar boendekostnaden. Finansieringen och boendekostnaden beräknas på regler och förutsättningar som gäller den dag man upprättar kalkylen och det sker i ett tidigt skede av byggprocessen. Men det kan ta från en månad till ett år att få huset färdigt och under den tiden kan räntor, avgifter, skatter och subventioner förändras. Denna del av kalkylen bör du gå igenom med banken, som i regel frågar efter den i samband med att du söker lån. Till posten driftskostnader kommer kostnader för reparation och underhåll. Underhållskostnaderna är inte medräknade i kalkylen, därför att de är låga i början. En framtida beredskap behövs dock för underhåll, reparationer, utbyten och förbättringar. Kostnaden kan variera beroende på vars och ens ambitioner. TÄNK IGENOM, FRÅGA, JÄMFÖR Att bygga ett hus är en mycket stor och långsiktig affär. Planera därför byggprocessen i lugn och ro. Ta god tid på dig. Kontakta gärna några olika företag och utvärdera deras förslag till ekonomiska, tekniska och juridiska lösningar! Har du frågor eller känner dig osäker över något kan du fråga säljaren, husfabrikanten, den bank du har kontakt med eller konsumentvägledaren i din kommun. Läshjälpen följer Konsumentverkets riktlinjer

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av Sjödalshus Lundby fogdeö 645 92 Strängnäs Säljare, företag Sjödalshus Köpeskilling för tomt PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av Köpare Thomas Ericsson Toresund Datum Kalkyl nr Fastighet Kommun

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att upprätta

Läs mer

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten.

Överenskommelsen omfattar inte marknadsföring som avser enbart arbeten. Produktionskostnadskalkyler vid nyproduktion av småhus 12 version 2 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket, Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund och avser skyldighet att

Läs mer

Konsument verket KO. ag -64- 4112 -ah 2 ti

Konsument verket KO. ag -64- 4112 -ah 2 ti Konsument verket KO KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 4112 -ah 2 ti Dn r..1.1.11.1 11.11// //2..11~41 1. (.5 Ordnsig- i, *****.61.111 551,3991,54..Q,-,C3...5.3.9 M11131111111.11.1.99e,. i PROTOKOLL

Läs mer

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL EKSJÖHUS AKTIEBOLAG Utförd av Köpare Köpeavtalsnr/Ordernr Mats Blomberg Fladenbacken (Melin) 136550 Datum Fastighet Kommun 2015-04-24 Värmdö Hustyp Sidobyggnad Brosand Ingår ej. Säljarens åtagande Annat

Läs mer

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL Kalkylen utförd av Säljare, företag Älvsbyhus Köpeskilling för tomt Kalkylen utförd av Ali Boxner Datum Kalkyl nr Kommun 2009-02-26 1 Torsesunds-Sundby Strängnäs Hustyp Höner (D103 38) Zon 3 åtagande Annat skriftligt anbud/avtal

Läs mer

Produktionskostnadskalkyl

Produktionskostnadskalkyl Produktionskostnadskalkyl Kund1 Sorunda Etapp 2 och 3 Sorunda Pers-/Org.nr Fastighet Byggkommun Kund2 Pers-/Org.nr PKK-nr 4295 Baserad på 16-124092-1 Datum 2016-09-08 Säljare MoveHome/Trivselhus AB Org.nr

Läs mer

UNDERLAG FÖR KALKYL Inflyttningsklart. Se tillvalslista. Sida 1

UNDERLAG FÖR KALKYL Inflyttningsklart. Se tillvalslista. Sida 1 UNDERLAG FÖR KALKYL Upprättad av Köpare Fastighetsbeteckning Datum Håkan Junedahl Objekt Linnefjällsliden 58:1 och 58:2 Röd 58:1 17-01-13 Hustyp Sidobyggnad Kommun Kungshamn Göteborg Köparens Uppskattat

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program

Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e. Minimikrav. Skeden. Program Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % 80 % Ingångsvärd e Minimikrav Program Projektering Produktion Skeden Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Hålla Ram Konsten att hålla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention; SFS 2006:1586 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring; utfärdad den 3 juni 2004. SFS 2004:552 Utkom från trycket den 16 juni 2004 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö

KOSTNADSKALKYL. Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö KOSTNADSKALKYL Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö Kostnadskalkyl enligt bostadsrättslagen 1991:614 för Riksbyggens Bostadsrättsförening Guldspiran i Malmö, Malmö kommun, Skåne län Organisationsnummer

Läs mer

HM#hus'Typhus'179kvm' New'England'stil ' '''

HM#hus'Typhus'179kvm' New'England'stil ' ''' HM#husTyphus179kvm NewEnglandstil HM#husLeveransomfattning: Grundplatta: Grundplattaningårmed30cmcellplast,40cmhögaLE:element,armering,betongetc VVSharmedgolvvärmeochVAisittpris! Golv: 15mmKährsekparkett2:stavlackadVeronaivardagsrum,kök,

Läs mer

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2

OFFERT: SVANHALL. Datum: / Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 OFFERT: SVANHALL A-hus AB Box 104 18, 434 24 KUNGSBACKA Tel. 0300-56 88 00 org. Nr/VAT No. SE556210706901 Datum: 2017-08-17/ 1 310 Hustyp Region Boyta Byggyta SVANHALL Göteborg 115,4 m 2 136,4 m 2 Priset

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14

11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 11-ÅRSKALKYL BRF SKÄPPLANDSGATAN 13-17 769625-6721 2013-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Grunduppgifter... 3 2 Föreningens anskaffningskostnad... 3 3 Finansiering... 4 4 Föreningens utgifter... 5 4.1 Drifts-

Läs mer

AVTAL OM VINDSBYGGNATION

AVTAL OM VINDSBYGGNATION 1(5) AVTAL OM VINDSBYGGNATION Mellan HSB:s Brf Hubert-Konrad nedan kallad Föreningen och nedan kallad Bostadsrättshavaren och som med bostadsrätt innehar lägenhet nr i Föreningen hus med adress har upprättats

Läs mer

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej.

Medlemmen Personnummer eller organisationsnummer. Summa anslutningsavgifter: kr, merkostnader för grävning och material utöver byggnad 1 ingår ej. Anslutningsavtal v.151004 - Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 20150801 Avtalet är upprättat mellan Starrkärrs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769628-4756 (i fortsättningen kallad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Konsumentskydd vid småhusbyggande

Konsumentskydd vid småhusbyggande Konsumentskydd vid småhusbyggande Från och med den 1 januari 2005 gäller nya regler som stärker konsumentskyddet vid byggande av småhus. De nya reglerna finns bland annat i konsumenttjänstlagen och lagen

Läs mer

Mall för byggprojektkalkyl

Mall för byggprojektkalkyl Kalkylering Lukas 14:28-30 Kalkylsammanställning Konto 1 Markförvärv 11 Köpeskilling 12 Lagf artskostnad 19 Öv riga kostnader 2 Anslutningsavgifter 21 VA 22 El 23 Fjärrv ärme 29 Öv riga kostnader 3 Entreprenadkostnad

Läs mer

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen 2010-03-12 AMORTERING Amortering följer en särskild plan, amorteringstiden är 50 år. ANDELSTAL Andelstalet fastställs av bostadsrättsföreningens

Läs mer

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening

God sed i finansbolag. Privatleasing. FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Privatleasing FF 5 Finansbolagens Förening God sed i finansbolag Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 1(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM 2(5) UPPDRAGSBEKRÄFTELSE ÄNDAMÅLET MED ÖVERLÅTELSEBESIKTNINGEN Med besiktningsförrättare i nedanstående

Läs mer

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD)

Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Kalkylering Kostnadsuppskattning (miljoner AUD) Planerad sluttid Januari 1957 7,20 Januari 1963 Januari 1959 9,76 Oktober 1961 17,94 Augusti 1962 25,00 Tidigt 1965 Juni 1964 34,80 Mars 1967 Augusti 1965

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

Prislista villor Höstljungstigen Barnarp

Prislista villor Höstljungstigen Barnarp Prislista villor Höstljungstigen Barnarp Husnr Hustyp Boarea Tomtarea Begärt pris Preliminär inflyttning 38 2-plan 137 kvm 592 kvm 2 895 000 kr Vinter/Vår 2011/2012 39 2-plan 137 kvm 575 kvm 2 895 000

Läs mer

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB

Företagsbeskrivning. Bo Bra i Mullsjö AB Företagsbeskrivning Bo Bra i Mullsjö AB 1 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Förutsättningar för bud 5 Sammanfattning 6-7 Generell bolagsinformation 8 Mullsjö Sjöryd 1:319 och 1:409

Läs mer

God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl

God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl God fastighetsmäklarsed 2007-02-19 Boendekostnadskalkyl 1. Innehåll 1. Innehåll... 2 2. Förord... 3 3. Allmänna förutsättningar... 4 4. Syftet med kalkylen... 4 5. Tillhandahållande av kalkyl... 4 5.1

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser AB 04 ABT 06 AF AMA 07 AFU 96 ABM 92 1. Omfattning Förutsätts att handlingarna är kalkylerbara Tidplan och betalningsplan saknas i rangordningslistan. (tas med i beställningsskrivelsen?)

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad);

Postort. Byggnad 1 (primär byggnad); Byggnad 2 (sekundär byggnad); Avtal om fastighetsanslutning Omtecknande av befintligt avtal 2013-07-28 Avtalet är upprättat mellan Wemboönets ekonomiska förening med organisationsnummer 769621-5651 (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

Uppgifter om nybyggnadsprojekt Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 24 kap 8 offentlighetsoch sekretesslagen (SFS 2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2

Bostadsrättsföreningen Sika KOSTNADSKALKYL NORRTÄLJE KOMMUN. OrgNr 7696XX-XXXX. A. Allmänna förutsättningar Sid 2 Bostadsrättsföreningen Sika NORRTÄLJE KOMMUN OrgNr 7696XX-XXXX KOSTNADSKALKYL 2017-01-02 A. Allmänna förutsättningar Sid 2 B. Beräknade kostnader för föreningens förvärv Sid 2 C. Preliminär finansieringsplan,

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 EXEMPEL 8A Arbetspapper Avtal om fastighetsanslutning 20xx-xx-xx Avtalet är upprättat mellan Bredbys fiberförening med organisationsnummer xxxx (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående

Läs mer

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683

Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Hotellviken, org.nr 769627-8683...1 1. Allmänna

Läs mer

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003

Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor. Stockholm den 21 februari 2003 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2003-02-21 2002/2916 Överenskommelse angående Däckverkstadens reparationsvillkor 1 Konsumentverket/KO och Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) har träffat en överenskommelse

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Bolånekod. EU-kod för information om bolån

Bolånekod. EU-kod för information om bolån Svenska Bankföreningen 2002-04-10 Version 2 Bolånekod EU-kod för information om bolån Allmän information till konsumenten Informationen i denna folder har tagits fram gemensamt av de långivare som är medlemmar

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

Mall: Avtal med byggfirma

Mall: Avtal med byggfirma Mall: Avtal med byggfirma Kund/beställare Byggfirma/entreprenör Adress (gata) Adress (gata) Postnummer och postort Postnummer och postort Telefon Telefon E-post Kontaktperson OBS! Alla fält ska ifyllas.

Läs mer

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus

Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Försäkringsvillkor 2015 Nybyggnadsförsäkring, småhus Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för... 3 1.1 Försäkringshavare... 3 1.2 Försäkrad egendom... 3 2. Hur försäkringen gäller... 3 2.1 Försäkrade

Läs mer

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM Bild nr 1 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter förnyas f.n. bara ca. 0,5 % varje år genom nyproduktion! Bild nr 2 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929

ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 ENTREPRENADKONTRAKT avseende i kommun mellan, och NCC Construction Sverige AB, 556613-4929 Mall Entreprenadavtal 2013-04-23. För aktuell version, se ncc.se/p303 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. OMFATTNING... 3

Läs mer

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049

Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 Preliminär kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1 Innehållsförteckning Preliminär Ekonomisk Plan för Bostadsrättsföreningen Luthagen 18:15, org.nr 769627-3049 1

Läs mer

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Sid 1 av 6. UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING. Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad Sid 1 av 6 UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Beställare: Kalle Karlsson Kallbergsvägen 4 85963 Kalstad

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Konsumentverkets författningssamling

Konsumentverkets författningssamling Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041 Riktlinjer för information om nya personbilars bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp (CO 2 ) och miljöklass KOVFS 2002:2 Utkom från trycket den 19 april

Läs mer

BOENDEKOSTNADSKALKYL 2017

BOENDEKOSTNADSKALKYL 2017 Bostadsrätten till lägenheten nr 01-1107 med adress Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 12 i 1 ROK - 28 kvm 2 120 750 12475 kr/år 12 475 2,00 42 415 = 2 120 750 = 12 475 2,00 = 42 415 Kontantinsats: + 374

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav

Produktionskalkyl. Söka Ram. Låsa Ram - Helhetssyn. Hålla Ram. Typ av projekt. Söka ram Låsa ram Hålla ram. Lönsamhetskrav Produktionskalkyl Låsning av slutkostnad 100 % Ingångsvärde 80 % Minimiav Program Projektering Produktion Skeden Söka Ram Utredning Program Projektering Söka ram Låsa ram Hålla ram Typ av projekt Investering

Läs mer

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN

SICKLA STRAND NO. 1719. Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN SICKLA STRAND NO. 1719 Revidering av EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA KOMMUN 1 Revidering av EKONOMISK PLAN för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLA STRAND NO. 1719 NACKA

Läs mer

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5

EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN BARNHUSET 5 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Byggnadsbeskrivning, teknisk status. 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Hultasjövägen 470. Län. Västra Gatuadress Hultasjövägen 470. Kommun Ale Storlek 2543 m² Område Kilanda Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Hultasjövägen 470. Län. Västra Gatuadress Hultasjövägen 470. Kommun Ale Storlek 2543 m² Område Kilanda Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 2543 m² Område Kilanda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Möjlighet att förvärva ljus och härlig tomt/fritidshus

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Krontallen Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Linköping Storlek 3.0 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Skeda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning I änden på enskild väg

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Detta avtal ( Avtalet ) rörande anslutning till fibernät har denna dag ingåtts mellan: Edsleskogs fiber ekonomisk förening med organisationsnummer 769624-7589 (i fortsättningen

Läs mer

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5)

UPPDRAGSBEKRÄFTELSE beträffande ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sid 1 (5) Sid 1 (5) AVTAL OM BESIKTNING I SAMBAND MED ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN Fastigheten: Beteckning Besiktning: Besiktningsdag Adress Klockan Postnr Ort Väderlek Ägare Temperatur Ca +2 grader

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Härlig stuga i fantastisk miljö. Närhet till natur, skidåkning, fiske m.m. Stor möjlighet

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3

232, Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund, BÖ 2015:3 Konsument verket KO INK. PROTOKOLL Datum Dnr 2015-06-24 2OH/1939 (BÖ 2015:3) Dnr... ^^... v.../..»*- 232, Ordn.w Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Sveriges Elevfotografers Riksförbund,

Läs mer

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL

KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL KUNDAVTAL AVSEENDE STAMÅSEN- EL 1 Parter 11 Statkraft SCA Vind AB, orgnr 556706-3507, med adress c/o Statkraft Sverige AB, Hitech Building 92, 101 52 Stockholm (nedan Vindkraftsparksinnehavaren ); 12 Dalakraft

Läs mer

Avtal om anslutning till fibernät

Avtal om anslutning till fibernät Avtal Avtalet är upprättat mellan Rindö Fiber ek. för. fiberförening med organisationsnummer 76 96 27-36 01 (nedan kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person (nedan kallad Medlemmen).

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting

Entreprenad. Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Entreprenadjuridik Entreprenad Verksamhet bestående i att en E på uppdrag av B utför bygg-, anläggnings- eller installationsarbeten. Arbetsbeting Tjänsteavtal där en uppdragstagare förpliktigar sig att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder; SFS 2002:670 Utkom från trycket den 2 juli 2002 Omtryck utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen

Läs mer

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården För en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och som antingen själv är vårdgivare, dvs är näringsidkare,

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS

TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS TOMT - SÖNDRUM HAVSSIDAN - PRIS: 2 500 000:- UTGÅNGSPRIS Tomt vid Vita Bandet ca 200 m till badstrand!!! Unikt tillfälle att förvärva en tomt på havssidan i Söndrum!!! Här får du möjlighet att bygga ditt

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Gräsharen 51. Län Gävleborg Gatuadress Gräsharen 51 Kommun Gävle Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Hamrångefjärden Tillträde tidigast

Gräsharen 51. Län Gävleborg Gatuadress Gräsharen 51 Kommun Gävle Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Hamrångefjärden Tillträde tidigast Län Gävleborg Gatuadress Kommun Gävle Storlek 4 rum (3 sovrum) / 102 m² Område Hamrångefjärden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 17 Exteriör Sjötomt med egen strandlinje

Läs mer

Bästa solläget och härlig sjöutsikt VÄLKOMMEN TILL STRANDGLÄNTAN

Bästa solläget och härlig sjöutsikt VÄLKOMMEN TILL STRANDGLÄNTAN Bästa solläget och härlig sjöutsikt VÄLKOMMEN TILL STRANDGLÄNTAN Hej och välkommen till oss på SmålandsVillan i Växjö. Vi på SmålandsVillan jobbar efter ledorden: trygghet, smarta lösningar, mycket hus

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS

FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS BOLÅNEKOD EU-KOD FÖR INFORMATION OM BOLÅN 1 FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION OM BOSTADSLÅN INNAN AVTAL TRÄFFAS Detta är en frivillig uppförandekod ("koden") om information om bostadslån som ska

Läs mer

God sed i finansbolag

God sed i finansbolag FF5 Konsumentleasing / Privatleasing FINANSBOLAGENS FÖRENING Finansbolagens Förening är en branschorganisation för finansbolag. Föreningens ändamål att verka för en sund utveckling av den marknad på vilken

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer