God fastighetsmäklarsed Boendekostnadskalkyl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God fastighetsmäklarsed 2007-02-19. Boendekostnadskalkyl"

Transkript

1 God fastighetsmäklarsed Boendekostnadskalkyl

2 1. Innehåll 1. Innehåll Förord Allmänna förutsättningar Syftet med kalkylen Tillhandahållande av kalkyl Krav på tillhandahållande Bevisning om tillhandahållande Tidpunkt för tillhandahållande Individuell boendekostnadskalkyl Kalkylens innehåll Kapitalkostnader Skattemässiga effekter Driftskostnader Engångskostnader Förvärvskostnader Säkerhetsmarginaler Förväntade förändringar Kostnader som inte kan redovisas Säljarens uppgifter om driftskostnader Köparens avstående från boendekostnadskalkyl Tidpunkt för avstående Formen för avstående Återtagande av avstående Initiativ till avstående Partiellt avstående Schablonkalkyler Kalkyl upprättad av annan än mäklaren Begränsat förmedlingsuppdrag

3 2. Förord Fastighetsmäklarnämnden utövar tillsyn över fastighetsmäklare och kontrollerar att de följer fastighetsmäklarlagen och iakttar god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarlagen (1995:400), fortsättningsvis FML, innehåller handlingsregler för fastighetsmäklare men även en så kallad generalklausul 12 första stycket FML om god fastighetsmäklarsed av följande lydelse. Fastighetsmäklaren skall utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Mäklaren skall därvid tillvarata både säljarens och köparens intresse. God fastighetsmäklarsed har i övrigt, i enlighet med lagstiftarens intentioner, under åren utvecklats och närmare preciserats bland annat genom Fastighetsmäklarnämndens beslut och domstolsavgöranden i ett stort antal tillsynsärenden. Fastighetsmäklarnämndens verksamhet startade år I nämndens årsböcker har praxis i tillsynsärenden sammanställts från och med år Serien God fastighetsmäklarsed är framtagen för att på ett enkelt sätt göra vissa av nämndens överväganden och avgöranden tillgängliga för fastighetsmäklarna. Vi har försökt att på ett överblickbart sätt redogöra för ett antal frågor som är viktiga för fastighetsmäklare och konsumenter. I God fastighetsmäklarsed återges lagtext, förarbeten, kommentarer och praxis. Vad som återges vid rubriken är uttalanden som nämnden gjort i givna beslut. Det gäller inte nödvändigtvis beteenden som nämnden varnat för, den kanske bara uttryckt kritik eller påpekat, men ändå är uttalandet att betrakta som vägledning för mäklare, som har att iaktta god fastighetsmäklarsed. Eftersom materialet är hämtat från besluten och eventuellt omformulerat endast för att bli förståeligt, innehåller det olika verbformer såsom bör och skall. Det är meningen. Nämnden ser sig för närvarande förhindrad att återge annat än det som nämnden uttalat i sina beslut. Efter varje praxisåtergivande anmärks nämndens beslutsnummer såsom det anges i årsböckerna. I den mån ärendet behandlats i domstol återges domstol, dag för dom och målnummer (om domen inte vunnit laga kraft anges det särskilt). För en mer fullständig upplysning om respektive ärende och vad nämnd och domstol uttalat hänvisas läsaren till årsböckerna och domstolsavgörandena. Beslut som meddelats under innevarande år eller före den 1 januari 2000 anges med beslutsdatum. erna har tillkommit i syfte att underlätta läsningen och ge ytterligare vägledning för vad som bör anses utgöra god fastighetsmäklarsed. För frågor står Fastighetsmäklarnämnden till förfogande. 3

4 3. Allmänna förutsättningar Lagen Enligt 18 FML skall fastighetsmäklaren, när förmedlingen avser en fastighet som en konsument köper huvudsakligen för enskilt bruk, tillhandahålla köparen en skriftlig beräkning av dennes boendekostnader. Undantag gäller dock vid förmedling av arrenderätter och hyresrätter. 4. Syftet med kalkylen Boendekostnadskalkylen är främst avsedd att göra köparen uppmärksam på de ekonomiska åtaganden som köpet innebär (prop. 1983/84:16 s. 41). Lagens krav på en boendekostnadskalkyl utgör ett skydd för köparen i syfte att förhindra att denne åtar sig boendekostnader som han inte förmår att bära ( :3). I den obligatoriska boendekostnadskalkylen ingår inte andra levnadsomkostnader än de för själva boendet. 5. Tillhandahållande av kalkyl 5.1 Krav på tillhandahållande Kravet på mäklaren att tillhandahålla en boendekostnadskalkyl är alltid tilllämpligt då konsument köper olika typer av objekt. Det innebär att en kalkyl skall erbjudas även i samband med förmedling av en obebyggd tomt ( :4) eller ett fritidshus ( ). Boendekostnadskalkyl skall tillhandahållas även om - köparen betalar kontant ( :4, :5 ) - köparen har ekonomiska förutsättningar att genomföra köpet ( :6) - köparen representeras av en person med fullmakt ( :11) - köparen har lånen beviljade ( :6) - köparen har fått ekonomisk genomgång av sin bank ( :2, :6) Det samma gäller om köparen kan antas ha goda kunskaper om ekonomiska förhållanden genom att t.ex. vara redovisningskonsult eller bankanställd. Boendekostnadskalkyl skall även tillhandahållas vid förmedling av s.k. andelsbostadsrätt (veckoandelar), trots att kostnaden för objektet enbart avsåg en årsavgift ( :9, överklagat till länsrätten). 4

5 5.2 Bevisning om tillhandahållande Det ankommer på mäklaren att visa att en boendekostnadskalkyl har tillhandahållits och att den var individuellt utformad. I en anmälan gjorde köparen gällande att hon inte erhållit någon boendekostnadskalkyl. Mäklaren hänvisade till att köparen tagit del av bl.a. en boendekostnadskalkyl enligt en markerad ruta i köpeavtalet. Mäklaren kunde emellertid inte visa upp någon kopia av kalkylen. Mäklaren ansågs inte ha visat att kalkylen varit individuellt utformad ( :10). 5.3 Tidpunkt för tillhandahållande En boendekostnadskalkyl skall upprättas så att köparna kan ta ställning till om de önskar förvärva fastigheten eller inte. Kalkylen skall därför lämnas före ett eventuellt köp ( :10). Mäklaren skall tillhandahålla köparen en boendekostnadskalkyl senast vid den tidpunkt då köpevillkoren är färdigförhandlade mellan parterna ( :4). 6. Individuell boendekostnadskalkyl Boendekostnadskalkylen skall vara inriktad på just den spekulant som står i begrepp att förvärva objektet (prop. 1983/84:16 s. 40). En boendekostnadskalkyl som inte var upprättad efter de förutsättningar som gällde för den aktuella överlåtelsen har inte ansetts uppfylla kravet på att vara individuellt utformad ( :2). 7. Kalkylens innehåll 7.1 Kapitalkostnader Kapitalkostnaderna skall anges med såväl amorterings- som räntebelopp. Förekommande låns löptid och räntesats skall uppges. Om tidpunkten för en viss förändring av lånevillkoren är känd bör denna anmärkas (prop. 1983/84:16 s. 40). Uppgift om amortering och räntebelopp bör lämnas om mäklaren kan få informationen från köparen. I annat fall bör mäklaren ange förutsättningarna för angivna belopp, d.v.s. uppgift om bank och typ av lån. Även kostnaden för låneuppläggning, värdering och liknande bör anges. 5

6 7.2 Skattemässiga effekter Tillämplig kommunalskattesats bör införas i kalkylen (prop. 1983/84:16 s. 40). Om köparen inte lämnat uppgift om inkomst, kapital och eventuella lån kan detta noteras i kalkylen. Utgångspunkten får då vara att fastighetsskatt utgår utan reduktion och att förmögenhetsskatt utgår på fastighetens hela taxeringsvärde respektive bostadsrättens hela förmögenhetsvärde. I kalkylen måste de kostnadsändringar som är kända anges. Om det t.ex. finns ett föreslaget taxeringsvärde från skattemyndigheten är det rimligt att mäklaren utgår från det nya värdet i kalkylen. 7.3 Driftskostnader Till normala driftskostnader hör bl.a. värme, vatten, avlopp, sotning, sophämtning och försäkring (prop. 1983/84:16 s. 41). Uppräkningen är inte uttömmande. Det är mindre lämpligt att ange driftskostnaderna som en klumpsumma. Mäklaren bör specificera kostnaderna för uppvärmning liksom för andra, löpande kostnader ( :12). Andra förekommande kostnader kan t.ex. avse tomträttsavgäld, avgift till samfällighetsförening, avgift för väg eller gemensamhetsanläggning. För det fall att det i objektsbeskrivningen framhålls särskilda faciliteter som köparen av objektet får tillgång till t.ex. parkering, kabel-tv, bredband, pool och liknade bör nyttjandekostnaden för dessa anges om detta är möjligt. 7.4 Engångskostnader Avgifter av engångskaraktär bör framgå av boendekostnadskalkylen om dessa utgör en förutsättning för köpet eller om betalningsansvaret övergår på köparen efter överlåtelsen. Som exempel kan nämnas anslutningsavgift för kommunalt vatten och avlopp, lantmäterikostnader, obetalda avgifter och viten (förelägganden). Om köpet är villkorat av att köparen låter uppföra t.ex. ett visst hus på en tomt skall boendekostnadskalkylen även innehålla en schematisk kostnadsuppgift om vad villkoret innebär ( :4). 6

7 7.5 Förvärvskostnader Kostnaden för själva överlåtelsen bör anges. Vid förmedling av fastigheter bör lagfartskostnad och kostnaden för pantbrev anges och vid förmedling av bostadsrätter bör avgift till bostadsrättsföreningen för överlåtelsen och pantförskrivning anges. 7.6 Säkerhetsmarginaler Det är viktigt att mäklaren gör kalkylen med goda säkerhetsmarginaler samt förser den med vederbörliga reservationer. Köparen måste få klart för sig att de förhållanden som kalkylen bygger på kan förändras. Ekonomiska reserver kan behövas för exempelvis reparationer (prop. 1983/84:16 s. 41). Med hänsyn till kravet på goda säkerhetsmarginaler kan det finnas anledning för mäklaren att göra köparen uppmärksam på effekten av en ränteuppgång. 7.7 Förväntade förändringar I boendekostnadskalkylen bör information lämnas om sådana förändringar som mäklaren känner till. Som exempel kan nämnas räntebidragsförändringar eller tiden för ändring av tomträttsavgäld. Kända höjningar av avgift till bostadsrättsförening bör redovisas. 7.8 Kostnader som inte kan redovisas Om det råder oklarhet på någon punkt i boendekostnadskalkylen bör mäklaren uppmärksamma spekulanterna på detta så att de bereds möjlighet att mer noggrant undersöka de rätta förhållandena ( :12). Det kan förekomma att mäklaren inte har tillgång till vissa uppgifter som normalt skall ingå i boendekostnadskalkylen. Mäklaren bör då göra en notering i kalkylen om vilka poster som inte tagits med. 8. Säljarens uppgifter om driftskostnader En mäklare bör ha rätt att utgå från att de uppgifter som en säljare lämnar i samband med ett förmedlingsuppdrag är korrekta om omständigheterna inte ger anledning till annat (jämför prop. 1983/84:16 s. 40). En säljare bedrev verksamhet inom värme, styr- och reglerteknik och torde ha varit väl insatt i hur fastighetens värmesystem fungerade. Det ankom inte på mäklaren att göra någon mer ingående undersökning av uppgifterna om driftskostnaderna ( :12). 7

8 För det fall att beräknad årsförbrukning framgår av räkningar från elleverantören kan mäklaren uppmana säljaren att lämna uppgift om denna. Mäklaren bör göra köparen uppmärksam på sådana kända förutsättningar för säljarens driftskostnader som t.ex. antalet medlemmar i hushållet. 9. Köparens avstående från boendekostnadskalkyl 9.1 Tidpunkt för avstående Bestämmelsen om boendekostnadskalkyl är tvingande i konsumentförhållande. Om köparen frivilligt avstår från sin rätt har det i praxis accepterats att mäklaren inte upprättar och tillhandahåller någon kalkyl. Det är viktigt att köparen ges möjlighet att ta ställning till ett eventuellt avstående från kalkylen på tidigare stadium är vid undertecknandet av kontraktet. Själva avståendet kan dock göras i samband med att köpekontrakt tecknats ( :4). Köparna hade undertecknat ett avstående från boendekostnadskalkyl på tillträdesdagen. Eftersom det inte framgick att köparna erbjudits en kalkyl före köpet ansågs det inte visat att mäklaren uppfyllt sina skyldigheter enligt FML ( :4 även :5 länsrättens dom mål nr ). 9.2 Formen för avstående Eftersom det är mäklaren som har att styrka att ett avstående skett bör mäklaren se till att köparens avstående sker skriftligt i en separat upprättad handling ( :10 länsrättens dom mål nr , :4). Ett avstående kräver en uttrycklig handling från köparens sida. Det har inte ansetts godtagbart att mäklaren i en punkt i köpekontrakt dokumenterat att köparna erbjudits boendekostnadskalkyl men avböjt denna. Det samma gäller intyg från säljarna som bekräftade att mäklaren fått ett muntligt avstående ( :1, :8). Om köparen avstått från boendekostnadskalkyl i ett separat dokument kan det finnas skäl att det i köpekontraktet finns en uppgift om avståendet. 8

9 9.3 Återtagande av avstående Köparen kan när som helst, före kontraktskrivningen, ta tillbaka sitt avstående från boendekostnadskalkyl. Mäklaren har då en skyldighet att tillhandahålla en kalkyl. Det strider mot god fastighetsmäklarsed att låta köparna förbinda sig med bindande verkan att avstå från kalkyl ( :1). 9.4 Initiativ till avstående Det är inte mäklaren som skall ta initiativet till att köparen avstår från sin rätt till boendekostnadskalkyl, jfr. LU 1983/84:10 s.12 ( :10, :7, :4). 9.5 Partiellt avstående Det är möjligt för köparen att avstå från vissa av de uppgifter som normalt skall lämnas i boendekostnadskalkylen. Ett sådant avstående kan lämpligen tecknas på själva kalkylen. Av dokumentet bör framgå vilka uppgifter köparen valt att avstå från. 10. Schablonkalkyler Det är en fördel om mäklaren tillhandahåller samtliga spekulanter en schablonmässigt utformad kalkyl som kan ge en ungefärlig bild av boendekostnaden för olika kategorier köpare (prop. 1983/84:16 s. 40). Det är viktigt att schablonkalkylen innehåller korrekta och relevanta uppgifter om det aktuella objektet. Om kalkylen utgår från generaliseringar eller innehåller uppskattade värden bör detta framgå tydligt. En schablonkalkyl kan inte ersätta den boendekostnadskalkyl som mäklaren skall tillhandahålla enligt 18 FML, vilken skall vara anpassad till köparens förutsättningar. 11. Kalkyl upprättad av annan än mäklaren Det förekommer att banker och kreditinstitut tillhandahåller beräkningar av boendekostnader i samband med kreditgivning och vid marknadsföring av bolån. Det finns risk för att dessa kalkyler inte innehåller uppgifter om de faktiska förhållandena på objektet. Om köparen avstår från kalkyl med hänvisning till att kalkyl tillhandahålls eller kommer att tillhandahållas av annan än mäklaren bör mäklaren göra köparen uppmärksam på att det kan förekomma skillnader mellan olika kalkyler ( :10, :4, :5). 9

10 12. Begränsat förmedlingsuppdrag Även om uppdraget inskränkts i vissa delar (säljaren skulle själv upprätta upplåtelseavtal samt ombesörja tillträdet) innebär det inte att mäklaren kan bortse från de i lagen angivna obligatoriska momenten. Genom att inte tillhandahålla köparen bl.a. en boendekostnadskalkyl ansågs mäklaren ha åsidosatt en uttrycklig bestämmelse i FML ( :7, länsrättens dom mål nr m.fl. ej prövningstillstånd i kammarrätten, ej laga kraft). 10

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja via fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja via fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete att nå visionen

Läs mer

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare

Sälja eller köpa bostad via mäklare. Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Sälja eller köpa bostad via mäklare Bra att veta om rättigheter och skyldigheter för köpare, säljare och fastighetsmäklare Det är mycket att tänka på när man ska köpa eller sälja en bostad. Här får du

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>>

Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd. Beslut från 1997 >>> Mäklarsamfundets Ansvarsnämnd Beslut från 1997 >>> Förord Fastighetsmäklare måste enligt gällande lagstiftning vara registrerade hos tillsynsmyndigheten, Fastighetsinspektionen (FMI), tidigare Fastighetsmäklarnämnden

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Fastighetsmäklare Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren

Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Niklas Ljunggren 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetsmäklaren och konsumenten (SOU 2008:6) Inledning har under många år verkat

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Fastighetsmäklarens ansvar

Fastighetsmäklarens ansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Montan Fastighetsmäklarens ansvar Examensarbete 20 poäng Handledare Bengt-Åke Jönsson Ämnesområde Civilrätt Termin VT 1998 3.1 Lagstiftningens framväxt...

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen

meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm SAKEN Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 20 november 2008 KLAGANDE Fastighetsmäklarnämnden Box 17174 104 62 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm dom den 30 januari

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument

Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument 1 Svenska Bankföreningen 2010-10-22 Promemoria samt rekommendation avseende kreditkortsavtal till konsument Den 1 januari 2011 kommer en ny konsumentkreditlag att träda ikraft. Eftersom Bankföreningen

Läs mer

Bra för fastighetsmäklare att veta om

Bra för fastighetsmäklare att veta om Publicerad 2015-05-27 Senast uppdaterad 2015-05-27 Bra för fastighetsmäklare att veta om Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Detta är information för fastighetsmäklare som är avsett

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:242

Regeringens proposition 2009/10:242 Regeringens proposition 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag Prop. 2009/10:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer