Utreda möjligheten att införa kallhyra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utreda möjligheten att införa kallhyra"

Transkript

1 1(5) Fastighetsnämnden Utreda möjligheten att införa kallhyra Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra i kommunens fastigheter. Danderyds kommuns fastighetsbestånd kan delas in i ett antal grupper såsom förskole- och grundskolelokaler, lokaler för gymnasieskola, bostäder för äldre, bostäder för grupper med särskilda behov, kontorslokaler och övriga lokaler samt bostäder. Kommunen hyr i dag ut majoriteten av sina lokaler och bostäder med varmhyra. Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor (UFOS) har i rapporten Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler, daterad februari år 2013, belyst komplexiteten i fastighetsägarens investeringsbenägenhet i energieffektivisering liksom hyresgästernas intresse och incitament för att avtala om kallhyra. Rapporten slår även fast att den vanligaste kontraktsformen sett över hela fastighetsbeståndet utgörs av varmhyra på den svenska marknaden. har under ett antal år framgångsrikt energieffektiviserat kommunens fastighetsbestånd genom riktade ramanslag för energieffektivisering och inomhusmiljö. Kontoret har för sin del utvecklat både kompetens och engagemang i energifrågorna, varför kontoret förordar att kommunen fortsätter enligt samma modell med energieffektivisering. Att generellt införa kallhyra kräver kostsamma investeringar för fastighetsägaren och relativt komplexa hyresavtal som i sin tur medför att hyresgästernas kompetens på området troligtvis behöver förstärkas med avseende på utveckling samt uppföljning av energieffektivisering. föreslår fastighetsnämnden att ge kontoret i uppdrag att under 2014 utreda möjligheten till incitamentsavtal kopplat till varmhyresavtal och i utredningen föreslå lämpligt pilotprojekt. Utredningskostnaden bedöms uppgå till kr. Kontoret kommer även fortsättningsvis bevaka möjligheten och lämpligheten att avtala om kallhyra där så är möjligt. Finansiering sker inom ramen för 2014 års budgeterade driftmedel.

2 2(5) s förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner tekniska kontorets utredning och överlämnar den till kommunstyrelsen för godkännande. 2. Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetsnämnden att utreda möjligheten till incitamentsavtal kopplat till varmhyresavtal. genomför utredningen och föreslår lämpligt pilotprojekt samt återkommer till fastighetsnämnden för beslut om genomförande. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 14 januari år 2013 (KS 2012/0220) att ge fastighetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa kallhyra i kommunens fastigheter. Kommunen hyr i dag ut majoriteten av sitt fastighetsbestånd med varmhyra. s utredning Danderyds kommuns fastighetsbestånd kan delas in i ett antal grupper såsom förskole- och grundskolelokaler, lokaler för gymnasieskola, bostäder för äldre, bostäder för grupper med särskilda behov, kontorslokaler och övriga lokaler samt bostäder. Lokaler för förskole- och grundskoleverksamhet ingår i dag i en form av hyreskollektiv där ersättningen i pengsystemet även skall täcka hyreskostnaden. Detta komplicerar ytterligare framtagandet av en rättvis modell för kallhyra för denna lokaltyp. I dag är fördelningen gällande bostäder för äldre fördelad med ca 50% på kontrakt med kallhyra och ca 50% med varmhyra. Hyresavtal med kallhyra utgörs till största delen av markbostäder. Lokaler för gymnasieverksamhet har till ca 95% kallhyra. Bostäder för grupper med särskilda behov har också varmhyror. Sammanfattningsvis hyr kommunen i dag ut majoriteten av sina lokaler och bostäder med varmhyra. Rapport UFOS- Incitament för energieffektivisering, Kall- och varmhyra för lokaler UFOS har i rapporten Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler, daterad februari år 2013, belyst komplexiteten i fastighetsägarens investeringsbenägenhet i energieffektivisering liksom hyresgästernas intresse samt incitament för att avtala om kallhyra. Rapportens slutsatser återges i sin helhet nedan, se bilaga 1. Incitament utgör ofta den drivande kraften i en energieffektiviseringsprocess. För att skapa en effektiv incitaments-modell är det viktigt att uppnå en win win-situation där parterna i hyresförhållandet delar på såväl

3 3(5) ansvaret för energianvändningen som besparingarna. Om kallhyra tillämpas betalar hyresgästen energiräkningen och utmaningen ligger då i att skapa tillräckligt med incitament för att fastighetsägaren ska investera i energieffektiviseringsåtgärder. Vid varmhyra står i stället fastighetsägaren för energiräkningen och hyresgästen motiveras att bidra till minskad energianvändning genom att delar av hyresvärdens kostnadsbesparing även tillfaller hyresgästen. Utifrån de intervjuer som gjorts inför den här rapporten och tidigare litteratur på området kan följande konstateras: I dagsläget finns det inte många tecknade hyresavtal med energibesparingsincitament. Detta är något förvånande med tanke på det stora intresse som finns för området och den uppmärksamhet gröna hyresavtal har fått på marknaden, men det visar hur svår knäckfrågan om utformning av incitament för energibesparing är. Sett över hela fastighetsbeståndet utgör varmhyra den vanligaste avtalsformen på den svenska marknaden, men ändå var majoriteten av de exempel på hyresavtal med incitament för energibesparing som kunde identifieras baserade på en kallhyresmodell. Om det handlar om en trend mot ökad användning av kallhyresavtal går dock inte att avgöra då underlaget är för litet för att dra några marknadstäckande slutsatser. Intresset ökar från hyresgästsidan, men framför allt från hyresgäster inom offentlig sektor. Fastighetsägaren har ett kunskapsövertag gentemot hyresgästen på området. Detta leder till att förtroendet mellan parterna är av extra stor vikt för att energieffektivisering ska kunna komma till stånd. Att ta fram ett fungerande och tydligt grönt hyresavtal med energibesparingsincitament och att lyckas med att använda avtalet även efter avtalstecknandet, kräver mycket tid, resurser och engagemang samt en hög kunskapsnivå. I många fall måste hyresvärden ställa om sin organisation för att kunna administrera och följa upp resultatet av avtalet. Mindre fastighetsägare har ofta inte möjlighet till detta och kan därmed tvingas avstå från denna typ av avtal. Hyresgästen måste också i många fall bygga upp en helt ny organisation för att kunna hantera avtalet. På grund av hyresgästens låga kunskapsnivå inom området och att även all personal hos hyresgästen behöver involveras för att vissa energibesparande åtgärder ska vara möjliga, krävs utbildande insatser och enkla förklaringsmodeller. Många av de modeller för incitament för energieffektivisering som finns på marknaden är för komplexa. Det största hindret för att hitta en enkel modell för incitament vid energieffektivisering verkar vara svårigheten att följa upp besparingar och dela upp investeringskostnaderna. Många hyresgäster godkänner inte schablonmässiga besparingar, utan vill se exakta resultat av sina egna lokalspecifika energibesparingsåtgärder. Det är väldigt svårt att dela upp besparingar mellan flera hyresgäster i samma fastighet. Investeringskostnaderna för att installera tillräckligt många energimätare

4 4(5) blir för höga. Hyresavtalets längd och förhyrningens omfattning påverkar i stor utsträckning möjligheterna. Incitamentsmodellen måste utvecklas med fokus på energi för värme, kyla och varmvatten likaväl som service och komfort. En framgångsfaktor är att modellen har en tydlig struktur, är enkel att förstå och använda för båda parter samt att drivkrafter och effekter tydligt framgår. På sikt bör även en utvärdering av incitamentens effekter göras. Rapport BELOK-Sammandrag Energianvändningen i en byggnad påverkas både av hur tekniska kontoret sköter huset, men också hur hyresgästerna nyttjar lokalerna. Incitamentet hos hyresgästerna för att medverka i arbete med energibesparingar är i dag svaga på grund av att det inte påverkar hyran. En besparing som hyresgästen själv gör påverkar således inte hyran. Belok* visar i rapporten Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning förslag på enkla incitamentsavtal för att i samarbete mellan hyresvärd och hyresgäst genomföra ett framgångsrikt arbete med energieffektivisering. Incitamentsavtalet ska på ett tydligt sätt motivera båda parter att gemensamt hushålla med energi och göra gemensamma långsiktiga ekonomiska besparingar. Väl planerade energibesparande åtgärder ökar förutsättningarna för ett gott inomhusklimat - låg energianvändning och ett gott inomhusklimat går oftast hand i hand. Bilaga 2, Sammanfattning slutrapport BELOK. Energieffektivisering har under ett antal år framgångsrikt energieffektiviserat kommunens fastighetsbestånd genom riktade ramanslag för energieffektivisering och inomhusmiljö. Kontoret har för sin del utvecklat både kompetens och engagemang i energifrågorna, varför kontoret förordar att kommunen fortsätter enligt samma modell med energieffektivisering. Införande av kallhyra Att generellt införa kallhyra bedöms kräva kostsamma investeringar för kommunen och relativt komplexa hyresavtal som i sin tur medför att hyresgästernas kompetens på området troligtvis behöver förstärkas med avseende på utveckling och uppföljning av energieffektiviseringar. Lars Eliasson Teknisk direktör Fastighetschef

5 5(5) Bilagor: 1. Rapport UFOS februari Sammanfattning slutrapport BELOK, Mars 2008 Exp: Kommunstyrelsen

Incitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering UTVECKLING AV FASTIGHETSFÖRETAGANDE I OFFENTLIG SEKTOR Incitament för energieffektivisering Kall- och varmhyra för lokaler UFOS Magnus Kristiansson, 08-452 79 33 Jonas Hagetoft, 08-452 79 52 Sonja Pagrotsky,

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Resultat Workshop Samverkan 10 november 2017

Resultat Workshop Samverkan 10 november 2017 Resultat Workshop Samverkan 10 november 2017 Den 10 november hölls det andra arbetsmötet inom Beloks fördjupningsområde Samverkan i Stockholm. Fastighetsägare, lokalhyresgäster och övriga intressenter

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Erfarenheter från fälttest och försök till fälttest Johan Svahn, ÅF Stockholm, januari 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Linn Tjus

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Linn Tjus Plats och tid Brageskolan, kl. 18.20-19.10 1(11) Paragrafer 54-61 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling (S), tjg ers Sven Carlsson

Läs mer

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion

Analys/synpunkter. Målen. Energiproduktion Sandra Rödin Fastighetsavdelningen 08-508 270 39 sandra.rodin@fsk.stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2008-04-17 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015. Svar på remiss Förslag till

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-08-16 112 KS 295/17 Godkännande av hyresavtal avseende förskolelokaler i Krokslätt, fastigheten Kängurun 21 Beslut Arbetsutskottets

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Christina Eriksson, sekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Christina Eriksson, sekreterare 1(5) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl.18.30 18.52 Paragrafer 45-48 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S), 2:e vice

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Samverkan med fastighetsägare (A4) PM inför träffar med fastighetsägare

Samverkan med fastighetsägare (A4) PM inför träffar med fastighetsägare PM inför träffar med fastighetsägare BAKGRUND TILL DETTA PM: och har startats av Klimatsamverkan Skåne (en samverkansplattform för Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne) som ett led

Läs mer

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset

Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-09-04 IDN 2014-09-23 Handläggare Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till Idrottsnämnden Inhyrning av idrottshall på Skansbrogatan 5B, Folksamhuset Genomförandebeslut

Läs mer

Kartläggning. Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster

Kartläggning. Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster Kartläggning Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster Utarbetad av Markus Lundborg, Victoria Edenhofer Josep Termens, CIT Energy Management Göteborg, mars, 2019 Beställargruppen

Läs mer

13. Hyresavtal för särskilda boenden på Dalsgården och kvarteret Nätet Dnr2014/477-723

13. Hyresavtal för särskilda boenden på Dalsgården och kvarteret Nätet Dnr2014/477-723 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (29) 2015-06-15 Ks 13. Hyresavtal för särskilda boenden på Dalsgården och kvarteret Nätet Dnr2014/477-723 Socialnämnden har utrett behovet av platser för särskilt

Läs mer

Revidering av ramavtal SISAB

Revidering av ramavtal SISAB RINKEBY - KISTA STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) Handläggare: Gunnar Hörnfeldt Telefon: 08-50801524 Till Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd 2012-08-16 SDN 2012-08-30 Remiss från kommunstyrelsen (KS-dnr 125-159/2011)

Läs mer

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal

Utökning av Liljeholmshallen - förslag till förhyrning av ny lokal IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2008-12-03 Handläggare: Ulf Sankell / Niklas Karlsson Telefon: 508 27 919 / 508 27 974 Till Idrottsnämnden den 16 december 2008 Utökning av Liljeholmshallen - förslag till

Läs mer

Motion av Yildiz Kafkas (MP) om Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet

Motion av Yildiz Kafkas (MP) om Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet Remissvar Dnr 2010/3.2.2/104 Sid. 1(11) 2011-02-22 Handläggare: Susanna Höglund, 08-508 29 758 Till Äldre- och ytterstadsroteln Motion av Yildiz Kafkas (MP) om Stockholms stad måste sluta med att skriva

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer för kollektiv/bogemenskaper med gemensamt hushåll

Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer för kollektiv/bogemenskaper med gemensamt hushåll Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-22 Diarienummer 0513/18 Handläggare Sonia Gallo Telefon: 031-368 11 28 E-post: sonia.gallo@fastighet.goteborg.se Göteborgsförslag [582] Trygga kontraktsformer

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015

Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Halverad energianvändning i befintliga byggnader - Är det möjligt? 18 maj 2015 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se http://www.energy-management.se/ Omfattar Lite om BELOK

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0378 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Michel Silvestri (MP) angående energieffektivisering av landstingets fastigheter

Läs mer

Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler

Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler Serviceförvaltningen Ledningen Sida 1 (5) [Datum] Handläggare Christer Edfeldt Telefon: 08 508 11815 Till Servicenämnden 2017-01-31 Nytt hyresavtal för serviceförvaltningens administrativa lokaler Förvaltningens

Läs mer

Internhyra Östersunds kommun

Internhyra Östersunds kommun Internhyra Östersunds kommun Revisionsrapport 2007-10-22 Håkan Westberg Innehållsförteckning...2 Innehållsförteckning...3 1. Uppdrag...2 2 Bakgrund... 2 3Införande av internhyra 1992... 2 3.1Syfte... 2

Läs mer

Framtidsplan för Skrylle

Framtidsplan för Skrylle Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (7) Ekonomiavdelningen Gunilla Welander Kommunstyrelsen gunilla.welander@lund.se Framtidsplan för Skrylle Sammanfattning Skrylleområdet är Lunds största natur- och fritidsområde.

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Slutrapport Åsa Rodin, Johan Svahn, Anders Lindén, Lise-Lott Larsson, Cecilia Öhman ÅF-Infrastruktur Box 8133, 104 20 Stockholm, tel: 010-505 00 00

Läs mer

BRA ATT VETA OM LOKALER

BRA ATT VETA OM LOKALER BRA ATT VETA OM LOKALER EN GUIDE TILL DIG SOM: LETAR LOKAL HYR LOKAL SKA BYTA LOKAL Ett beslut om att byta lokal är för de allra flesta ett stort beslut, som får påverkan på verksamheten under en lång

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat.

www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. www.siemens.se/pfc Performance Contracting Siemens affärskoncept för energieffektivisering med garanterat resultat. Performance Contracting i praktiken De flesta fastighetsägare har intresse och behov

Läs mer

Inhyrning av lokaler för äldreboende i Najaden

Inhyrning av lokaler för äldreboende i Najaden November 5 september 2018 Ekonomiavdelningen Mikael Stadin-Steffen Kommunstyrelsen Inhyrning av lokaler för äldreboende i Najaden Bakgrund Äldrenämnden gav februari 2018 (21 februari 15) i uppdrag att

Läs mer

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd

FN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5

Läs mer

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator

Kristin Åberg Nilsson, fastighetschef Veronica Sjöberg, nämndsekreterare Sarah Skogqvist, registrator 1(8) Plats och tid Tranholmen, kl. 18:30-19:38 Paragrafer 19-24 Beslutande Övriga deltagare Torsten Sjögren (M), ordförande Lars-Gunnar Wallin (FP) 1:e vice ordförande Carolin Robson (MP), tjg ers Jan

Läs mer

Vad hindrar energieffektivisering i bebyggelsen?

Vad hindrar energieffektivisering i bebyggelsen? Energinätverk Sverige * Energikonferens 2011-11-23 Vad hindrar energieffektivisering i bebyggelsen? Anders Göransson Profu Bebyggelsen är en dominerade energianvändare De tre huvudsektorerna 2010 (TWh)

Läs mer

Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut

Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut Pontus Werlinder Utvecklingsavdelningen 08-508 270 59 pontus.werlinder@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-04-16 Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut Förslag till

Läs mer

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 497 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi

KTH Arkitektur och samhällsbyggnad. Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 497 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 497 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Gröna hyreskontrakt Författare: Handledare: Liv Ödman Hans Lind Stockholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-05-17 77 KS 137/17 Godkännande av hyresavtal avseende bibliotekslokaler i Mölndals centrum Beslut Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för inhyrning och hyressättning av lokaler m.m. inom Sollentuna kommunkoncern Antagna av fullmäktige 2018-09-20 100, Dnr 2018/0023 KS Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Vilka lokaler som omfattas...

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i kommunala verksamheter 2012 samt förslag till reviderade mål Uppföljning

Strategi för minskad energianvändning i kommunala verksamheter 2012 samt förslag till reviderade mål Uppföljning 2013-08-29, rev 2013-09-17 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2010/460-409 Kommunstyrelsen Strategi för minskad energianvändning i kommunala verksamheter 2012 samt förslag till reviderade mål Uppföljning Förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7562/16

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7562/16 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-12-12 diarienummer 7562/16 Förvaltningsavdelningen Amanda Lindström telefon 368 09 55 e-post: amanda.lindstrom@fastighet.goteborg.se Begäran om uppdrag till

Läs mer

BeBos process. för energieffektiviserande renovering. Utarbetad av Kristina Tegman Göran Werner Charlotta Winkler WSP

BeBos process. för energieffektiviserande renovering. Utarbetad av Kristina Tegman Göran Werner Charlotta Winkler WSP BeBos process för energieffektiviserande renovering Utarbetad av Kristina Tegman Göran Werner Charlotta Winkler WSP Stockholm, juni, 2013 Förord Beställargruppen för energieffektiva flerbostadshus, BeBo,

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillval och frånval vid hyra av bostadslägenhet. Dir. 2008:20. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2008

Kommittédirektiv. Tillval och frånval vid hyra av bostadslägenhet. Dir. 2008:20. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2008 Kommittédirektiv Tillval och frånval vid hyra av bostadslägenhet Dir. 2008:20 Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga hur förutsättningarna

Läs mer

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB

Energitjänster. Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014. Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Energitjänster Nätverksträff i Göteborg 22-23 maj 2014 Mats Mårtensson Göteborg Energi AB Föredragen kommer att handla om: 1. Utveckling av portfölj och affärsmodeller Varför har vi Energitjänster på Göteborg

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S)

DANDERYDS KOMMUN Fastighetsnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-12-12. Anna Sarkany (M) Kaviraj Appadu (M) Sivert Svärling (S) 1(9) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.35-19.40 Paragrafer 62-68 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun

OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden. Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds kommun 1(10) PROJEKTPLAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV DJURSHOLMS RIDHUS Fastighet: Djursholm 2:206 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden PROGRAMSKEDE (Underlag för projektering) Beslutad 2009-12-16 Tekniska nämnden Danderyds

Läs mer

Inhyrningsmedgivande för lokaler på Hornsgatan 124

Inhyrningsmedgivande för lokaler på Hornsgatan 124 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Dnr 2.6.3-4774/2017 Sida 1 (5) 2017-07-17 Handläggare Linn Lundmark Telefon: 076-123 36 80 Till Utbildningsnämnden 2017-08-24

Läs mer

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunledningsförvaltningen Jenny Bolander 2018-03-08 Dnr KS 2017-1040 Kommunstyrelsen Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler Förslag till kommunstyrelsens

Läs mer

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090

Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (23) Sammanträdesdatum 2012-06-20 Au 128 Ks 85 Inhyrning av externa lokaler för kommunal verksamhet KS/2012-0090 s förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE

Bilaga 1 1(9) ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER. Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22. Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE Bilaga 1 1(9) PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRSBOSTÄDER Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden FÖRSTUDIESKEDE (Underlag för program) Beslutad 2011-12-15 Tekniska

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Förskolan skall vara inflyttningsklar senast

Förskolan skall vara inflyttningsklar senast 1(3) Micael Holm tel. 040-626 8412 Micael.Holm@svedala.se Tjänsteskrivelse 2018-03-22 Dnr: 2017-000197 Förslag till beslut om tilldelning av projekt, efter upphandling och tecknande av två hyresavtal samt

Läs mer

Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. KS dnr /2014.

Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. KS dnr /2014. Dnr Sida 1 (5) 2014-12-19 Handläggare Anders Hallberg 08-508 264 01 Till KF/KS kansli Remiss av Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad. KS dnr 001634/2014. Exploateringskontoret

Läs mer

Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg Genomförandebeslut

Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg Genomförandebeslut IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2013-04-24 IDN 2013-05-21 Handläggare: Jan Sågström Telefon: 508 26 238 Till idrottsnämnden Inhyrning av idrottsytor i Campus Konradsberg

Läs mer

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation

Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation 1(5) Barn- och utbildningsnämnden Skrivelse från stiftelsen Viktor Rydbergs skolor ang ökade lönekostnader och hyreskompensation Ärendet Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har inkommit med en skrivelse

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Stockholms stad ska återgå till EPC (Energy Performance Contracting) Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp)

Stockholms stad ska återgå till EPC (Energy Performance Contracting) Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) PM 2010:13 RIII (Dnr 303-1662/2009) Stockholms stad ska återgå till EPC (Energy Performance Contracting) Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar

Tjänsteskrivelse Hyresavtal för Vallentunas Ishallar VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-25 DNR FN 2014.086 INGELA JANSSON SID 1/3 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Hyresavtal

Läs mer

Reviderat uppdrag, LSS-boende Stationsvägen

Reviderat uppdrag, LSS-boende Stationsvägen DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (7) Fastighetsnämnden Reviderat uppdrag, LSS-boende Stationsvägen Ärende I mars 2015 beslutade kommunstyrelsen att ge fastighetsnämnden i uppdrag att påbörja projektering

Läs mer

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan"

Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall Gröna ladan 1(2) TEKNISK NÄMND Sammanträdesdatum: 2017-09-12 119 Ersättningslokal för gatu- och parkenhetens maskinhall "Gröna ladan" Dnr 2017-000169 Beslut Tekniska nämnden beslutar att inriktningen framöver ska

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ORREN 17 Adress: SVEDJEGATAN 13 Uppdragsgivare 85643 SUNDSVALL Byggnadsägare: ENGLUND, ROBERT Besiktningsuppgifter Datum:

Läs mer

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen

Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Fritidsnämnden 2012-04-18 36 76 Norrbg./Hertsön.p04 Dnr 12.89-81 Norrbottensgården på Hertsön/Kalvholmen Ärendebeskrivning Ridföreningarna verksamma på Hertsön/Kalvholmen; Luleå Ridklubb, Luleå Ryttarförening

Läs mer

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14)

Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) 1 2011-05-31 Till PTS Samrådsdokument Överväganden avseende gemensamt utnyttjande av fastighetsnät (PTS-ER-2011:14) Övergripande synpunkter SABO som intresseorganisation för de ca 300 kommunala bostadsföretagen

Läs mer

Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200

Yttrande över Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL 33 2015-12-02 363 Yttrande över Boverkets rapport "Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse" (rapport 2015:34) Ks/2015:416 200 Miljö-

Läs mer

Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp

Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2018-10-04 BIN 2018/3222:4 Calle Karlsson Stabschef calle.karlsson@trelleborg.se 0410-73 39 35 Nybyggnad av förskola inom Södra Gränstorp Ärendebeskrivning I december

Läs mer

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet

Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Ny hyresmodell i offentlig verksamhet Fakta Region Skåne Här arbetar 31 000 medarbetare Omsättningen är 37 miljarder kronor 93 procent av all verksamhet är Hälso- och sjukvård. Övrigt är Trafik, Kultur,

Läs mer

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet Fastighetsnämnden Error! Reference source not found.sida 1 (5) Bilaga B Satsningar 2017-2019 Framtidsvision - Fastighet Kvalitetssäkra energieffektiviseringsarbetet I stadens miljöprogram för perioden

Läs mer

Så upphandlades forskningsanläggningen MAX IV. Lunds universitet / Inköp och upphandling/ Maria Björkqvist/ 2012-05-03

Så upphandlades forskningsanläggningen MAX IV. Lunds universitet / Inköp och upphandling/ Maria Björkqvist/ 2012-05-03 Så upphandlades forskningsanläggningen MAX IV MAX IV Världsledande synkrotronljusanläggning 1 Miljard (investeringskostnad) Lokalarea ca 33 300 kvm Det enda som är säkert, är att byggnadens utformning

Läs mer

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA

Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2017-01-30 Diarienummer SCN-2016-0397 Socialnämnden Nyttjanderättsavtal med Fyrisgruppen AA Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att avtala

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden

Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden Utlåtande 2017:269 RI (Dnr 123-1640/2017) Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Cellen i Hagastaden Förslag från fastighetsnämnden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRS- BOSTÄDER SLUTREDOVISNING PILOTPROJEKT

PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRS- BOSTÄDER SLUTREDOVISNING PILOTPROJEKT Bilaga 1 1(9) PROJEKTPLAN ENEBYBERGS PENSIONÄRS- BOSTÄDER SLUTREDOVISNING PILOTPROJEKT Fastighet: Plogen 11-13, Skrindan 1, Tröskan 22 Uppdragsgivare: Fastighetsnämnden AVSLUTSSKEDE (Underlag till förvaltning)

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Preliminärt hyresavtal för förskola inom Bara backar

Preliminärt hyresavtal för förskola inom Bara backar 1(2) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-01-30 3 Preliminärt hyresavtal för förskola inom Bara backar Dnr 2017-000022 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna preliminärt hyresavtal,

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp)

Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne (fp) Sammanträdesdatum 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 11.30 Paragrafer 11-15 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (m) ordf. Carina Erlandsson (m) Benkt Lindström (m) Anita Jansson (c) Sven Stjärne

Läs mer

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282

12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 16 (30) 2014-02-10 Ks 12. Aktivitetshall vid Ostkustens Företagscenter i Västervik hyresavtal Dnr 2014/67-282 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 31 januari

Läs mer

Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:e vice ordförande

Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:e vice ordförande Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.35-19.30 Paragrafer 32-40 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Dick Lindberg (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:e vice

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Johan Ejbe, fastighetschef

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Johan Ejbe, fastighetschef 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-20.05 Paragrafer 66-75 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Christian Ljungdahl (C), tjg ers Mikael Adersteg (MP), 2:a vice ordförande Artimis

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED08-707 161 Förslag till Överenskommelse angående framtida lokalutnyttjande och hyresavtal i Gnesta vårdcentral Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

Anneli Hulthén Malin Hagenklev

Anneli Hulthén Malin Hagenklev Handling 2015 nr 32 Bemyndigande till fastighetsnämnden om köp av fastigheten Backa 75:20 från Rysåsen Fastighets AB m.m. Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer

Skrivelse angående solfångare

Skrivelse angående solfångare Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2009-12-14 Ärende 8 Dnr 09/11/68 Sid. 1(2) 2009-11-13 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Koncernstyrelsen Skrivelse angående solfångare Svar på skrivelse

Läs mer

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD

HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD 1(6) DIARIENUMMER: KUNDNUMMER: OBJEKTS-ID: U 612 HYRESAVTAL FÖR PERMANENTBOSTAD HYRESVÄRD: Svenska staten genom Statens Fastighetsverk, Fo Mark, Box 254, 751 05 UPPSALA. Tel. 018-56 48 00 HYRESGÄST: Namn

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALFÖRSÖRJNING INOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

RIKTLINJER FÖR LOKALFÖRSÖRJNING INOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 1 2006-01-27 D:nr Fast 231-2006 RIKTLINJER FÖR LOKALFÖRSÖRJNING INOM VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN För styrning av lokalförsörjning inom Västra Götalandsregionen gäller följande riktlinjer. na omfattar ekonomisk

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Johan Ejbe, fastighetschef

Lars Eliasson, teknisk direktör Linn Tjus, nämndsekreterare Johan Ejbe, fastighetschef 1(8) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 18.30-19.30 Paragrafer 26-31 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Fredrik Olsson (MP), 2:a vice ordförande

Läs mer