Inköp av varor och tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköp av varor och tjänster"

Transkript

1 Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp av varor och tjänster. Det finns i dag många miljöanpassade alternativ på marknaden. En stor hjälp är de miljömärkningar som finns. Miljöanpassad upphandling är ett viktigt och strategiskt verktyg för att minska påverkan på miljö och människors hälsa och för att driva på teknik- och produktutvecklingen. När du köper varor och tjänster finns det mycket stora möjligheter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att konsekvent väga in miljöaspekterna. Välj också miljöanpassade alternativ när det är möjligt. Det här gäller både inköp av råvaror, produkter och tjänster. Det är dessutom viktigt att du vågar ställa miljökrav på leverantören och gärna i samarbete påverka denne att ta fram en mer miljöanpassad produkt. Riktlinjer för miljöanpassade inköp Sätt upp riktlinjer för hur du ska välja produkter, till exempel vilka produktgrupper/varor som ska vara miljömärkta eller tillverkade enligt t.ex. Svanenkriterierna. När du skriver era riktlinjer kan du ta hjälp av information från de organisationer som tagit fram de olika märkningarna, t.ex. Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman. Riktlinjerna ska också ange hur du ska redovisa inköpen och avsteg från riktlinjerna. Inköparen har en nyckelroll Som inköpare har du stor möjlighet att skapa en bättre miljö genom att ställa miljökrav. De verksamheter som inte är lyhörda för sina kunders miljökrav riskerar att på sikt förlora dem. Informera leverantören i efterhand om du valt eller avstått från hans produkter av miljöskäl. En miljöriktig produkt kostar ibland lite mer, men genom lägre energi-, vatten- och kemikalieförbrukning kan mellanskillnaden betalas av mycket snabbt. Lägg in också avfallsfrågan i rutinerna för upphandling samt ifrågasätt varje kemikalie när det är dags att beställa nytt. I dag läggs oftast större vikt vid inköpspriset än driftkostnaden, vilket många gånger leder till felaktiga inköp och investeringar. Tabellen nedan ger ett exempel på hur du kan analysera vilket alternativ som är billigast genom att ta hänsyn till såväl inköps- som driftkostnader. Lågenergilampa Glödlampa Effekt 11 W 60 W Livslängd timmar timmar Lampkostnad Energiåtgång för timmar Ca 4 gånger dyrare än glödlampan x 0,011 = 110kWh 10 x 1000 x 0,060 =600kWh

2 Miljöanpassade produkter på marknaden Inom en lång rad varugrupper finns det i dag miljöanpassade alternativ på marknaden. Givetvis ska du i första hand välja sådana alternativ. Det gäller till exempel: rengöringsmedel (tvätt- och städtjänster) vitvaror och kontorsmaskiner papper och kontorstillbehör livsmedel och hotelltjänster möbler och textilier byggmaterial, färg och belysning bilvårdsprodukter och smörjoljor drivmedel, energi och bränsle transportmedel och transporttjänster. Miljömärkning Det finns flera miljömärken som garanterar att produkten klarar vissa miljökrav. Några är Svanen, Bra Miljöval och EU Ecolabel samt KRAV-märket för ekologiskt odlade livsmedel. Dessa märken kontrolleras av organ eller organisationer som är fristående från producentintressen. Utvecklingen går snabbt. I dag finns miljömärkta varor i många olika produktgrupper. Dessutom höjs ribban hela tiden. Kraven för att få använda märket skärps i takt med att kunskapen och tekniken utvecklas. Svanen (www.svanen.nu) De nordiska länderna införde hösten 1989 ett samordnat system för positiv miljömärkning med gemen-samma kriterier och en gemensam symbol en vit svan mot grön bakgrund. Märkningen ställer förutom miljökrav även krav på funktion och kvalitet, produktens livscykel från råvara till avfall. Ett Svanenmärke på en produkt innebär att den uppfyller vissa fastställda miljökriterier. Märkningen är frivillig och tillverkarna får mot en viss avgift ansöka om Svanenmärkning hos Swedish Standards Institute, SIS, som utarbetar kraven för märkning. Utöver miljökriterier fastställs även krav på produktens effektivitet, hållbarhet, livslängd och prestanda. Den som får licens för Svanenmärket för en viss produkt har rätt att sätta märket på produkten. För det får man betala en årsavgift (0,4 % av den miljömärkta produktens omsättning) till SIS. Kriterierna gäller i högst tre år. Därefter utvärderas kriterierna. I takt med att nya möjligheter öppnar sig skräps kraven. Svanenkriterierna kan beställas från SIS. Det finns kriterier för allt ifrån papper, skrivare till hotell, braskaminer, bildäck, gräsklippare och livsmedelsbutiker.

3 Bra Miljöval (www.snf.se) Naturskyddsföreningen har i samarbete med dagligvaruhandelns tre t stora block Dagab, ICA och KF utarbetat kriterier för miljö- märkningen Bra Miljöval. Som symbol används Bra Miljövalsmärkett med Naturskyddsföre- ningens logotyp i form av en falk. Naturskydds- som föreningenn ger också ut en köpguide, förtecknarr alla Bra Miljö-valsmärkta varor. Ett Bra Miljövalsmärke på en produkt innebär att den uppfyller vissa fastställda miljökriterier på bland annat utsläpp och den energi som går åt för att producera en vara eller tjänst. De flesta licenserna gäller kemiska hushållsprodukter, men även kriterierna för mjukpapper och textilier har fått genomslag. Naturskyddsföreningen har också utarbetatt kriterier för Bra Miljöval på el- el, till leveranser. Du kan enkelt välja elbolag och därmed också miljömärkt exempel Bra Miljövall vindkraftsel som produceras nästan helt utan negativa miljöeffekter. KRAV (www.krav.se)) KRAV är en kvalitetsmärkning, som sköts av kontrollföreningen för alternativ odling. I Sverige finns KRAV sedan Den kom till för att få en enhetlig kontroll av ekologisk odling och en gemensam märkning av produk- och terna. Märkningen finns f för både svenska importerade livsmedel och märkta varor är bland annat producerade utan konstgödsel, antibiotika och kemiska bekämpningsmedel. För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion.. Dessa omfattar odling, djurhållning, livs- ekologiska medelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring avv produkter. Endast företag/producenter med KRAV-certifiering får använda KRAV- regler än märket på sina ekologiska produkter. Förutom att iblandd ha striktare EU har KRAV även regler för fler kontrollområden, bland annat biodling, förädlingsmedel, butik, restaurang, textilproducenter. Kontroll och certifiering utförs av Aranea Certifiering AB, som kontrollerar alla led i såväl produktion som distribution till dess att KRAV-märket sätts på produkten. Svenskt Sigill (www. svensktsigill.se) Svenskt Sigill är kvalitetsmärket för svenska livsmedel och växter som garanterar att råvaran har producerats på kontrollerade gårdar. Gårdarna möter Svenskt Sigills krav på livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, miljö- hänsyn och öppna landskap. Att reglerna följs garanteras av ett oberoende certifieringsorgan. Märkta tillbaka tilll producenterna. produkter kan spåras

4 Marine Stewardship Council, MSC (www.msc.org) MSC är en oberoende global och icke-vinstdrivande organisation, som arbetar för att säkra världens fisktillgångar för framtiden genom att främja de miljömässigt bästa alternativen. MSCmärket visar att fisken inte kommer från ett fiskebestånd som är överfiskat eller är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Rättvisemärkt (www.rattvisemarkt.se, Rättvisemärkt är en etisk och social märkning, med fokus på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkning är ett handelssamarbete som syftar till att öka möjligheterna för småproducenter och deras organisationer att hävda sig i den internationella konkurrensen. Producenterna garanteras bland annat ett pris över världsmarknadspriset, vilket bidrar till att förbättra de sociala och ekonomiska villkoren. Kaffe och te är exempel på Rättvisemärkta produkter på marknaden. Köparna av Rättvisemärkta produkter åtar sig indirekt att betala ett garanterat minimipris som motsvarar produktionskostnaden och levnadsomkostnaden och alltid ligger över världsmarknadspriset därutöver betala en premie som ska gå till social och ekonomisk utveckling betala en del av priset i förskott om producenterna begär det upprätta en långvarig handelsförbindelse betala en extra premie för ekologiskt odlat. FSC-märkta produkter (www.fsc-sverige.org) FSC, Forest Stewardship Council, är ett internationellt organ som fastställer generella regler för skogsbruk och godkänner företag som sköter sitt skogsbruk på ett miljöanpassat sätt. Det finns en svensk standard sedan 1997 och flera svenska skogsbolag har FSC-märkta produkter. FSC på bland annat stockar, plankor, möbler och pappersprodukter arbetas nu in i detaljisters och konsumenters medvetande och ökar efterfrågan på produkterna. Det går till exempel att köpa FSC-märkta trädgårdsmöbler hos många av våra stora affärskedjor. Miljöstyrningsrådet, MSR (www.msr.se) Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Deras uppdrag är att bidra till att nå miljömålen och en hållbar framtid bland annat genom att hjälpa offentlig sektor att ställa miljö och sociala krav i upphandling. I arbetet ingår att kommunicera och utbilda i, samt

5 att utveckla Miljöstyrningsrådetss upphandlingskriterierr (tidigare EKU-verk- förslag tyget). Dessa kan även användas av privat sektor. Kriterierna, som består av drivande krav i olika nivåer med m tillhörande på verifikat, motiv och bakgrundsinformation, finns fritt tillgängliga på deras hemsida. Att kraven är drivande innebär att de går utöver gällande lagstiftning - dvs. att ni får en bättre miljö/hållbarhetsprestanda än lagen erbjuder. Energimärkning (energimyndigheten.se) Som konsument har du rätt att få veta energianvänd- ningen på produkten innan du handlar. Hur energifrån mörkt effektiv en produkt är visas påå en skala grönt till rött (den mörkgröna pilen visar alltid vilken energiklasss som är effektivast för r den aktuella produktför några gruppen) och energiklasserna A till G, produktgrupper finnss även klasserna A+, A++ och A+++. Butiken ska se till att allaa produkterr är märkta och tillverkaren ansvarar för att informationen på märketiketten är riktig. Märkningen finns i alla EU- följs i länder. Energimyndigheten övervakar att reglerna Sverige. Produkter som ska vara märkta är: tv-apparater kylskåp, kyl- svalskåp, kyl- frysskåp, frysskåp, frysboxar och vinkylar separata ugnar och ugnsdelen på spisar diskmaskiner tvättmaskiner torktumlare kombinerade tvättmaskinerr och torktumlare luftkonditioneringsaggregatt (däriblandd luftluftvärmepumpar) lampor däck. De flesta vitvarorna som s säljs idag är i energiklass A, därför uppdateras nu energimärkningen förr kylar, frysar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Märk- till rött etiketten ändras och visar symboler istället för text, pilarna från grönt finns kvar och skalan A-G utökas med tre nya klasser; A+, A++ och A+++, där A+++ är energieffektivast. Energy Star (www.energystar.gov) Energy Star är en märkning av energieffektiv kontorsutrustning. Den ska hjälpa köparna, framför allt på företag och myndigheter, att identifiera energisnåla produkter. Energy Star kan också användas för att räkna ut datorns energianvändning exempelvis. På Energy Stars webbplats finns också en lista över alla produkter som är märkta med Energy Star.

6 Märkningen Energy Star lanserades i USA, men används numera också inom EU. Offentliga institutioner och myndigheter inom EU måste m använda Energy Star vid offentliga upphandlingar, enligt en ny förordning som beslutades av Europeiska Unionenss råd i slutet av december Energianvändningen i den kontorsutrustning som köps in måste motsvara de krav som ställs i Energy Star, eller vara ännu energisnålare. Det är första gången sådana obligatoriska regler införs inom EU och visar på EU:s strävan efter bättre styrning av energianvändningen. TCO-märkning TCO-certifierad (www.tcodevelopment.com) TCO Certified är TCO Developments inter- nationella hållbarhetscertifiering för IT-produk- och ter som startade som en svenskk kvalitetsmen sedan 1992 bedrivs arbete för en hållbar utveckling inom hela IT-områdetI t. Förutom miljömärkning för bildskärmar, bildskärmar finns numer märkning på bärbara datorer, tablets, smartphones, stationära datorer, allt-i-ett-datorer, projektorer och headsets. h Märkningen underlättarr för organisationer att ställa hållbarhetskrav vid inköp av IT- i produkter samt att verifiera kraven att kraven följs. TCO-certifierade produkter uppfyller krav på socialt ansvarstagande produktion, användarsäkerhet och bra ergonomisk design samt miljöegenlivscykeln. skaper för både IT-produkterna och deras produktion under hela Utöver dessa krav gäller speciella krav för varje produktgrupp. EU Ecolabel (www.svanen.se/eu-ecolabel) EU, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Märket finns på en mängd olika produkter beslutade EU-kommissionen att startaa ett gemensamt miljömärke för den europeiska uni- onen. Kraven för märkningen tas fram av an- sker på uppdrag av EU- svariga organ i EU: :s medlemsländer. Arbetet kommissionen. EU Ecolabel fungerarr på samma sätt som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav vilka höjs kontinuerligt. Eftersom Svanen är så s etableradd här finns det inte så många m produkter med EU Ecolabel i Sverige. I vissa andra europeiska länder är utbudet större. Några av områdena där du kan hitta produkter med märkningen är till exempel textilier, färger och skor..

7 EPD, Miljövarudeklarationer (www.environdec.com) Internationella EPD-systemet (Environmental Product Declaration) är ingen miljömärkning utan är ett informationssystem för att objektivt beskriva miljöegenskaper hos varor och tjänster i ett livscykelperspektiv. Informationen redovisas i form av miljövarudeklarationer (EPD:er). Dessa tas fram av företag och organisationer världen över enligt standardiserade metoder vilket gör att det går att jämföra produkters miljöpåverkan med varandra. Livscykelanalys (LCA) Livscykelanalys är ett samlingsbegrepp för metoder som kartlägger miljöbelastningen från en produkt, ett material eller en tjänst under hela dess livscykel. Många större verksamheter genomför i dag livscykelanalyser för att ta reda på hur deras produkter påverkar miljön under hela livscykeln, det vill säga allt från råmaterialframställning, tillverkning, transporter och distribution till användning, underhåll, återanvändning och avfallshantering. Genom livscykelanalyser kan du fastställa vilka processer och råvaror som innebär störst miljöpåverkan. Det gör det lättare att rikta in miljöarbetet på det som belastar miljön mest. Det handlar ofta om att hitta en alternativ råvara eller nya transport- och produktionslösningar. Livscykelanalys exemplet bilen Omkring 80 procent av bilens miljöpåverkan kommer från användningen. Det är förbränningen av bensin som leder till utsläpp av en lång rad luftföroreningar, bland annat kväveoxider och koldioxid, som i sin tur bidrar till växthuseffekten. Detta är ett exempel på vilken vägledning en livscykelanalys kan ge. Den kan peka ut i vilka led du bör koncentrera arbetet med att motverka negativa miljöeffekter. I detta fall gäller det att få ner bränsleförbrukningen. Det kan ske genom att minska vikten på personbilen, effektivisera motorerna och utveckla alternativa bränslen till bensin och diesel.

Vad betyder märkningen?

Vad betyder märkningen? Vad betyder märkningen? Miljömärkningar 3 Bra Miljöval 5 Demeter 10 Ekologiskt jordbruk 5 EU Ecolabel 9 FSC 8 Krav 6 MSC 10 Svanen 4 TCO Certified 7 Treklövern 11 Änglamark 11 Andra märkningar 12 Nyckelhålet

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Nu kommer den nya energimärkningen

Nu kommer den nya energimärkningen Nu kommer den nya energimärkningen Information för dig som arbetar i butik om ny märkning av tv och ändrad för vitvaror Nu införs obligatorisk energimärkning för tv-apparater samtidigt som märkningen för

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet.

Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. h s a ten w e v m n a s e re ta miljö r G a v s v a ng i n l å m n grö Jordens Vänner (JV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen verkar

Läs mer

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN?

VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? Miljöstyrningsrådet Rapport 2010:4 VAD HÄNDER MED DEN HÅLLBARA UPPHANDLINGEN? KONSEKVENSANALYS AV STATSKONTORETS FÖRSLAG TILL BILDANDE AV Sven-Olof Ryding MILJÖSTYRNINGSRÅDET DATUM 2010-12-08 SIDOR 2 (60)

Läs mer

Miljöledning av transporter

Miljöledning av transporter Miljöledning av transporter Tips för att minska miljöpåverkan från fordon, resor och transporter NOVEMBER 2002 TRAFIKKONTORET GÖTEBORGS STAD GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB Göteborgs Stad ställer sedan

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Hållbara drivmedel i Sverige

Hållbara drivmedel i Sverige Hållbara drivmedel i Sverige Nulägesanalys och granskning av drivmedelsbolagen Gröna Bilister mars 2013 Rapporten är framtagen av Per Östborn, Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann Gröna Bilister Tfn

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se

Hållbar konst. En kreativ utmaning! stockholm.se Hållbar konst En kreativ utmaning! stockholm.se Innehåll Hållbar konst - en kreativ utmaning 3 Lathund - 5 steg till hållbar konst 4 Steg på väg till hållbar konst 5 Ställ frågor om hur materialet påverkar

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

KRAV vs SMAK. certifiering

KRAV vs SMAK. certifiering KRAV vs SMAK verkar rätt byråkratiska och stelbenta ibland och kan behöva lite konkurrens när det gäller kundbehandling? Jo det handlar om ett val mellan två olika regelverk, stanfoto: karolina jerkebring

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer