Det ekonomiska biståndets utveckling första kvartalet 2007 första kvartalet 2009 i fyra kommuner i Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det ekonomiska biståndets utveckling första kvartalet 2007 första kvartalet 2009 i fyra kommuner i Dalarna"

Transkript

1 Försörjningsstöd som levebröd Det ekonomiska biståndets utveckling första kvartalet 2007 första kvartalet 2009 i fyra kommuner i Dalarna En uppföljning Ingrid Nyström Svensk Dalarnas forskningsråd, juni

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 4 Metod... 4 Resultat... 6 Försörjningsstödets utveckling i de undersökta kommunerna... 6 Försörjningsstödets utveckling i de studerade kategorierna... 8 Diskussion Referenser

3 Inledning Proppfullt på socialen fick vända i dörren 1 Ovanstående rubrik fanns att läsa på Falu Kurirens första sida den 29 maj Så många personer var samlade i Falu socialförvaltnings foajé på förmiddagen den 26 maj att flera ombads återkomma på eftermiddagen. Under april betalades drygt sex miljoner kronor ut i försörjningsstöd i Falun. Det är all time high, vi har inte betalt ut så mycket sedan En stor del av de sökande är 18 till 24 år 2, säger socialnämndens ordförande Lilian Eriksson.. Socialarbetare i Dalarna beskrev, som företrädare för försörjningsstödsområdet, i januari 2007 en farhåga vad gällde människor som står långt från arbetsmarknaden att dessa inte skulle komma att bli hjälpta av förändringarna i välfärdssystemen 3 utan att de i stället skulle komma att få det svårare. För att söka utläsa tendenser i det ekonomiska biståndets utveckling för vissa identifierade grupper av människor i relation till förändringar inom arbetsmarknads- och socialförsäkringssystemen, beslutade representanter från sex kommuner i Dalarna att tillsammans med forskare från Dalarnas forskningsråd följa utvecklingen av det ekonomiska biståndet under de följande åren. Bakgrund IFO Forum är, som en del av Dalarnas forskningsråd (DFR), en forsknings- och utvecklingsenhet till stöd för kunskapsutvecklingen inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Dalarnas kommuner. IFO Forum bedriver sedan ett antal år, tillsammans med kommunerna i länet, ett utvecklingsarbete kring det ekonomiska biståndet. Under 2007 och 2008 har sex kommuner tillsammans med forskare från Dalarnas forskningsråd följt utvecklingen av det ekonomiska biståndet i förhållande till de förändringar i välfärdssystemen som genomförts. Det ekonomiska biståndets utveckling från första kvartalet år 2007 till och med första kvartalet år 2008 för vissa identifierade 1 Falu Kuriren, nr 122, v , s. 1 2 a.a s. 5 3 för en redogörelse över de förändringar som skett se Alexanderson, Udo, Nyström Svensk, Olsson (2008) Försörjningsstöd som levebröd. finns att hämta på 3

4 riskgrupper i sex kommuner i Dalarna redovisas i rapporten Försörjningsstöd som levebröd - det ekonomiska biståndets utveckling 2007 till 2008, i sex kommuner i Dalarna, i relation till förändringar i det svenska välfärdssystemet 4. De kommuner som medverkat är Falun, Hedemora, Malung - Sälen, Mora, Orsa samt Säter. Syfte Syftet med föreliggande rapport är att redovisa uppgifter rörande försörjningsstödets utveckling första kvartalet 2007 till och med första kvartalet 2009 i fyra kommuner i Dalarna och därigenom följa upp de resultat som presenterades i föregående rapport. I denna uppföljning deltar kommunerna Malung - Sälen, Orsa, Säter och Hedemora. Metod Det ekonomiska biståndets utveckling har följts kvartalsvis fr.o.m. första kvartalet år 2007 t.o.m. första kvartalet år 2009 för några utvalda grupper som erhållit försörjningsstöd i fyra kommuner i Dalarna. För ändamålet konstruerades en blankett. Blanketten är upprättad som ett dokument i datorprogrammet Excel. Kommunerna har fyllt i blanketten efter varje kvartal och summorna har uträknats automatiskt. Det resultat som presenteras i denna rapport bygger på de redovisade resultaten för första kvartalet 2007, 2008 respektive 2009 från de fyra deltagande kommunerna. De insamlade uppgifterna har kategoriserats i sex grupper: Arbetssökande med arbetslöshetskassa/alfa - kassa (hel eller del) Arbetssökande utan arbetslöshetskassa Sjukskriven med sjukpenning 0-klassad utan sjukpenning (sjukpenninggrundande inkomst saknas) Ej godkänd sjukskrivning av Försäkringskassan Rehabiliteringsärenden människor med omfattande rehabiliteringsbehov 4 Rapporten är författad av Alexanderson, Nyström Svensk, Udo och Olsson och finns att hämta på 4

5 I samtliga kategorier är uppgifterna åldersindelade år samt år, indelade i män och kvinnor och om det finns barn eller inte folkbokförda i hushållet. Det är personer som registrerats, inte ärenden eller hushåll. Om någon vuxen i hushållet befunnits tillhöra en av de identifierade kategorierna har denne registrerats. Förutom den inlämnade statistiken från kommunerna har rapportering kring försörjningsstödets utveckling följts på Socialstyrelsens hemsida 5 och i media

6 Resultat Försörjningsstödets utveckling i de undersökta kommunerna Inledningsvis redovisas utbetalt ekonomiskt bistånd, totalt per år , i de deltagande kommunerna (tabell 1). Kommun Malung Orsa Säter Hedemora Tabell 1. Utbetalt ekonomiskt bistånd exkl. introduktionsersättning, tusental kronor år Uppdelat efter fyra deltagande kommuner. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser. Av tabellen kan man utläsa att socialbidraget sedan 2007, på helårsbasis, ökat något i Malung-Sälen (0,4 %). I Hedemora är ökningen 9 % och i Orsa 16 %. I Säter har kostnaderna minskat med 1, 5%. För att åskådliggöra tendenserna presenteras samma data i diagramform nedan Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Diagram 1. Utbetalt ekonomiskt bistånd exkl. introduktionsersättning, tusental kronor. Uppdelat efter fyra deltagande kommuner. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser. 6

7 Om vi istället jämför kostnaderna för utbetalt socialbidrag första kvartalet år 2007, 2008 respektive 2009 blir resultatet följande: Tabell 2. Utbetalt ekonomiskt bistånd exkl. flyktingar, tusental kronor första kvartalet 2007, 2008 respektive Uppdelat efter fyra deltagande kommuner. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser. Kommun 1 kv kv kv Förändring i procent Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Vid denna jämförelse märks en tydlig ökning av kostnaderna i Malung Sälen, Hedemora och framför allt i Orsa. I Säter har kostnaderna sjunkit markant. Då flyktingarna står för olika stora delar av det ekonomiska biståndet i de studerade kommunerna redovisas avslutningsvis i detta avsnitt det utbetalda ekonomiska biståndet inklusive det ekonomiska biståndet till flyktingar i kommunerna första kvartalet 2007, 2008 respektive Tabell 2. Utbetalt ekonomiskt bistånd inkl. flyktingar, tusental kronor första kvartalet 2007, 2008 respektive Uppdelat efter fyra deltagande kommuner. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser. Kommun 1 kv kv kv Förändring i procent Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Av ovanstående kan utläsas att Säter inte betalt ut något ekonomiskt bistånd till flyktingar varför siffrorna är desamma som i tabell 1. För övriga kommuner kan konstateras att den redovisade ökningen blir något mindre om flyktingar räknas med vilket betyder att kostnader för ekonomiskt bistånd till flyktingar sjunkit under den studerade perioden. Hedemoras höga kostnader beror på att de även redovisar utbetald introduktionsersättning som ekonomiskt bistånd. I övriga kommuner redovisas kostnader för introduktionsersättningen separat och ingår inte här. 7

8 Försörjningsstödets utveckling i de studerade kategorierna För att underlätta för läsaren presenteras de studerade kategorierna igen inför den fortsatta redovisningen: Arbetssökande med arbetslöshetskassa/alfa - kassa (hel eller del) Arbetssökande utan arbetslöshetskassa Sjukskriven med sjukpenning 0-klassad utan sjukpenning (sjukpenninggrundande inkomst saknas) Ej godkänd sjukskrivning av Försäkringskassan Rehabiliteringsärenden människor med omfattande rehabiliteringsbehov Av den tidigare redovisningen har vi kunnat utläsa att kostnaderna för försörjningsstödet ökat i tre av de studerade kommunerna. I Säter har kostnaderna sjunkit. Hur ser det då ut när det gäller de ovan redovisade grupperna? Samtliga jämförelser som görs avser 1:a kvartalet 2007 och 1:a kvartalet Kostnaderna för grupperna sammantaget per kommun, i relation till den totala kostnaden första kvartalet 2007, 2008 respektive 2009 redovisas nedan Kv Kv Kv Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Diagram 2. Kategoriernas andel i % av totala kostnaden för ekonomiskt bistånd i fyra kommuner i Dalarna första kvartalet 2007, 2008 respektive

9 Vid denna jämförelse ser man att i Säter är de studerade gruppernas andel hög och exakt lika vid en jämförelse mellan första kvartalet 2007 och första kvartalet Motsvarande jämförelse i de övriga kommunerna visar en betydande ökning av gruppernas andel. Nedan redovisas antal personer sammantaget i de fyra kommunerna i var och en av de studerade grupperna. Rehabiliteringsärenden Ej godkänd sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjukpenning Sjuksk. med sjukpenning Kv Kv Kv Arbetssök. utan a- kassa Arbetssök. medakassa/alfa Diagram 3. Antal personer per kategori i samtliga sex deltagande kommuner i Dalarna kvartal , 2008 respektive Framför allt är det gruppen arbetslösa, både med och utan a-kassa som ökat märkbart sedan första kvartalet Antal sjukskrivna, med försörjningsstöd, har minskat. När det gäller rehabiliteringsärenden är antalet personer tämligen konstant. Hur stora dessa grupper är, inbördes i varje kommun, framgår av nedanstående diagram 4, 5, 6 och 7. Diagrammen visar varje kategoris andel i procent i förhållande till den totala summan av den undersökta gruppen under första kvartalet 2007, 2008 respektive kommunvis. 9

10 Rehab.ärenden Ej godk.skr 0-klassad Sjukskr.m sjukp. Kv Kv Kv Arb.sök u. a-kassa Arb.sök.m a-kassa Diagram 4. De studerade kategoriernas inbördes fördelning i % kvartal , 2008 respektive 2009 i Malung Sälens kommun. Rehab.ärenden Ej godk.skr 0-klassad Sjukskr.m sjukp. Kv Kv Kv Arb.sök u. a-kassa Arb.sök.m a-kassa Diagram 5. De studerade kategoriernas inbördes fördelning i % kvartal , 2008 respektive 2009 i Orsa kommun. 10

11 Rehab.ärenden Ej godk.skr 0-klassad Sjukskr.m sjukp. Kv Kv Kv Arb.sök u. a-kassa Arb.sök.m a-kassa Diagram 6. De studerade kategoriernas inbördes fördelning i % kvartal , 2008 respektive 2009 i Säters kommun. Rehab.ärenden Ej godk.skr 0-klassad Sjukskr.m sjukp. Kv Kv Kv Arb.sök u. a-kassa Arb.sök.m a-kassa Diagram 7. De studerade kategoriernas inbördes fördelning i % kvartal , 2008 respektive 2009 i Hedemora kommun. 11

12 Vi kan utläsa av diagrammen att gruppen Rehabärendens andel har ökat i Malung-Sälen, minskat kraftigt i Orsa och är tämligen konstant i Hedemora och Säter, där en uppgång märktes 1:a kvartalet 2008, men där vi kan se en motsvarande tillbakagång 1:a kvartalet När det gäller Säter är det viktigt att ha i åtanke att det rör sig om ett litet antal personer och att varje person därför utgör en stor andel. Beträffande gruppen sjukskrivna med sjukpenning har den, under undersökningsperioden totalt, minskat i Malung Sälen och i Säter samt ökat något i Orsa och Hedemora. O-klassade har minskat sin andel kraftigt i Malung-Sälen och något i Hedemora. I Säter har det skett en ökning, medan andelen i Orsa är lika 1:a kvartalet 2007 som 1:a kvartalet Ej godkända sjukskrivningar utgör en mycket liten andel och gruppen har inte ökat under den studerade tidsperioden. Den största andelen utgörs av arbetssökande med eller utan a-kassa. Arbetssökande med a-kassa har ökat sin andel marginellt i Hedemora och i Malung-Sälen. I Säter är andelen konstant, efter en nedgång 2008 och i Orsa har gruppens andel ökat markant, och utgör 1:a kvartalet den största andelen. Arbetssökande utan a-kassa utgör den största andelen i Malung-Sälen, Säter och i Hedemora och den näst största i Orsa. Gruppens andel är tämligen konstant i Hedemora, har ökat i Malung-Sälen och i Orsa men minskat något i Säter vid en jämförelse mellan 1:a kvartalet 2007 och 1:a kvartalet I följande två diagram (8 och 9) visas socialbidragsutvecklingen (antal personer) i de studerade kategorierna dels för unga vuxna år och dels för vuxna år Kv Kv 1, 2008 Kv 1, Malung Säter Orsa Hedemora Diagram 8. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal , 2008 respektive 2009 i fyra kommuner i Dalarna. 12

13 Efter en nedåtgående trend 2008 syns i Hedemora en kraftig ökning av antalet unga vuxna i de studerade grupperna. Även i Malung-Sälen har antalet ökat medan det minskat i Säter. I Orsa skedde en kraftig uppgång 2008 men antalet är 2009 nästan tillbaka på 2007 års nivå. Gruppen år redovisas i nästa diagram Kv Kv 1, 2008 Kv 1, Malung Säter Orsa Hedemora Diagram 9. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kv , 2008 respektive 2009 i fyra kommuner i Dalarna. I denna åldersgrupp har antalet personer i de studerade grupperna ökat kvartal 1, 2009 jämfört med kvartal 1, 2007 i Hedemora, Malung- Sälen och i Orsa. I Hedemora har antalet mer än fördubblats. I Säter har en minskning skett. Då ett speciellt intresse riktats mot de unga vuxnas situation i länet 6 redovisas deras andel av de studerade grupperna (diagram 10) samt deras andel i befolkningen i stort (diagram 11). 6 se föregående rapport. 13

14 Kv 1, 2007 Kv 1, 2008 Kv 1, Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Diagram 10. Andelen åringar i de studerade grupperna i de fyra kommunerna kv , 2008 respektive Kv 1, 2007 Kv 1, 2008 Kv 1, Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Diagram 11. Andelen åringar i befolkningen i de fyra kommuner som studerats kv , 2008 respektive Av diagram 10 och 11 framgår att andelen unga vuxna är överrepresenterade i de studerade grupperna jämfört med gruppens andel av totalbefolkningen i riket. Unga vuxna är en grupp som ofta lyfts fram som en grupp med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden med påföljande försörjnings- och hälsoproblem. Inom vilka grupper ungdomarna respektive åldersgruppen är representerade och i vilken omfattning redovisas i följande åtta diagram (diagram 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), två för vardera av de deltagande kommunerna. 14

15 Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 12. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Malung-Sälen Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 13.. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Malung-Sälen 15

16 Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 14. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Orsa Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 15. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Orsa 16

17 Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 16. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Säter Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 17. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Säter 17

18 Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 18. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Hedemora Rehab Ej godk.sjuksk. av Fk 0-klassad utan sjp Sjukskriven m. sjp Kv Kv Kv Arb.sök utan a- kassa Arb.sök m.akassa/alfa Diagram 19. Antal personer åldersgruppen år i samtliga kategorier kvartalsvis kvartal till och med kvartal i Hedemora 18

19 Antal arbetssökande ungdomar med a-kassa har ökat i Malung-Sälen och, framför allt, i Orsa. I Säter har antalet minskat medan det i Hedemora är tämligen konstant. När det gäller arbetssökande ungdomar utan a-kassa har antalet mer än fördubblats i Malung-Sälen. Även i Hedemora har antalet nästan fördubblats. I Orsa är, efter en kraftig ökning 2008, antalet tillbaka på en låg nivå. I Säter har antalet minskat kraftigt. Antalet sjukskrivna ungdomar, 0- klassade utan sjukpenning eller med ej godkänd sjukskrivning är lågt i samtliga studerade kommuner. Beträffande rehabärenden bland ungdomar har dessa ökat i Malung-Sälen, Säter och Hedemora men ökningarna är små, utom kanske i Malung-Sälen där antalet ökat från fyra till nio personer. I Orsa har antalet ungdomsärenden inom denna kategori minskat. För åldersgruppen år har antalet arbetssökande personer med a-kassa ökat i Malung- Sälen, Orsa och Hedemora. I Säter har antalet minskat. Arbetssökande personer utan a-kassa har ökat i Malung-Sälen och i Hedemora, men minskat i Säter och Orsa. Även inom denna åldersgrupp är antalet sjukskrivna, 0-klassade utan sjukpenning eller med ej godkänd sjukskrivning relativt lågt, men i Hedemora finns fler 0-klassade utan sjukpenning än i de övriga kommunerna och i Orsa är antalet sjukskrivna med sjukpenning högre. Antalet rehabärenden har ökat i Malung-Sälen och i Hedemora, minskat i Orsa och är konstant i Säter. Då vi sett att grupperna arbetslösa med och utan a-kassa är de som ökat mest kan det vara av intresse att avslutningsvis titta närmare på arbetslöshetssiffrorna för de studerade kommunerna. I tabell 3 redovisas arbetslösheten för gruppen år och i tabell 4 för gruppen år i maj 2008 respektive Tabell 3. Antal arbetslösa år i maj 2008 och maj 2009 i de deltagande kommunerna. Källa Maj 2008 Maj 2009 Förändring i % Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora

20 Tabell 4. Antal arbetslösa år i maj 2008 och maj 2009 i de deltagande kommunerna. Källa Maj 2008 Maj 2009 Förändring i % Malung-Sälen Orsa Säter Hedemora Av ovanstående tabeller går att utläsa att arbetslösheten ökat betydligt i de deltagande kommunerna under det senaste året. I Orsa, Säter och Hedemora har arbetslösheten ökat mest bland ungdomar jämfört med den totala gruppen. 20

21 Diskussion Kostnaderna för försörjningsstöd ökar i landet. Detta faktum innebär att alltfler människor är beroende av detta samhällets yttersta skyddsnät. Inom media märks ett ökat intresse för frågor som rör försörjningsstöd. Journalisten Jessica Ritzén har i vår levt på socialbidragsnormen under en månad. Hennes upplevelser av detta har kunnat följas på hennes blogg i Aftonbladet. Gensvaret har varit mycket stort. Många har kommenterat hennes inlägg och delat med sig av sina egna erfarenheter. En del människor med långvarigt beroende av försörjningsstöd har tyckt att det varit bra att frågan lyfts fram medan andra ansett att det inte går att uppleva hur det verkligen är om det inte är på riktigt. Flera studerande som lever på studielån framhåller att de lever med ännu knappare ekonomi än de som är beroende av försörjningsstöd 7. Framtiden förefaller inte innebära någon ljusning: / / enligt SKL:s prognos kommer de totala kostnaderna för försörjningsstöd att öka markant i år. Det är första gången det sker sedan mitten av 1990-talet. Fram till 2011 förutspås en ökning från 7,5 miljarder kronor (2008) till 11 miljarder - en ökning med över 45 % 8. I de fyra undersökta kommunerna har socialbidraget ökat i tre och minskat i en kommun. Hur kommer det sig då att Säter avviker från den nationella trenden? Enligt IFO-chef Eva Jondelius beror detta på flera samverkande faktorer 9 : - Säter har en låg arbetslöshet. - Flyktingar kommer ut i jobb genom ett bra samarbete mellan arbetsförmedlingen och kommunens integrationsenhet. - Handläggarna gör grundliga utredningar innan beslut om bistånd fattas. - En handlingsplan upprättas i alla ärenden. - Det finns en välfungerande beredningsgrupp med representanter från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården och öppenvårdspsykiatrin där gemensamma diskussioner förs. 7 Fattigbloggen finns att läsa på 8 Akademikern, nr s Samtal , Säters socialförvaltning 21

22 Vad är det då som orsakat ökningen i de flesta kommuner? Enligt Herman Crespin, ekonom på SKL, beror ökningen i första hand på arbetslösheten men också på de förändringar som gjorts inom välfärdssystemen. Vårt arbete inleddes utifrån en farhåga vad gällde människor som står långt från arbetsmarknaden att dessa inte skulle komma att bli hjälpta av förändringarna i välfärdssystemen utan att de i stället skulle komma att få det svårare. Efter att ha följ utvecklingen i fyra kommuner i Dalarna under tre år kan vi tydligt se att gruppen arbetslösa, med eller utan a-kassa, är den grupp som ökat mest. Även i Säter, som tidigare haft låg arbetslöshet, stiger nu siffrorna. I resultatredovisningen har vi även kunnat se att antalet sjukskrivna, i de studerade kommunerna, minskat. Detta överensstämmer med den nationella utvecklingen. I ett pressmeddelande skriver Försäkringskassan att ohälsotalet 11 i april 2009 är 34,8. vilket är en minskning med 7,3 procent sedan april förra året. Under det senaste året har antalet pågående sjukskrivningar minskat med närmare 24 procent Från försäkringskassans sida har man noterat att sjukskrivningarna både blir allt färre och allt kortare. Någon ökande tendens går inte att utläsa ur vårt material när det gäller de förändringar som skett inom socialförsäkringssystemet. Det är här viktigt att påpeka att vår studie endast rör fyra små kommuner varför vi inte kan dra några generella slutsatser. Vi kan bara uttala oss om hur det ser ut i dessa kommuner. På uppdrag av Socialstyrelsen kommer samtliga kommuner i landet, med början i höst, att registrera försörjningshinder och ändamål med utbetalt ekonomiskt bistånd. Syftet är dels att kunna följa hur problem och behov i befolkningen förändras dels att följa hur förändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkring påverkar biståndsbehovet Hämtat Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12- månadersperiod. a.a 12 mer information finns på htm 22

23 Utifrån detta kommer vår insamling av data från kommunerna att upphöra. IFO cheferna i Dalarna tog 2006 initiativ till att via Dalarnas forskningsråd få en bättre bild av de ungas situation i Dalarnas kommuner. En enkätundersökning (Luppen, ungdomsstyrelsen enkät för åringar) genomfördes under Resultatet redovisas i en rapport där vissa jämförelser även görs med en nationell undersökning. 13 Ett resultat som redovisas är att av unga vuxna som uppgivit att de erhållit försörjningsstöd någon gång under de senaste 6 månaderna bedömer 29 procent sin hälsa som sämre än andra ungdomar och de har en mindre positiv framtidssyn. Detta är bekymmersamt då alltfler unga inleder sitt vuxna liv som beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Utifrån detta kommer Dalarnas forskningsråd, i samarbete med kommunerna, att fokusera unga vuxnas beroende av försörjningsstöd och de kommunala arbetsmarknadsinsatser som finns för denna grupp inklusive frågor om uppföljning och utvärdering. Referenser Alexanderson, K. Udo, C. Nyström Svensk, I. Olsson, H. (2008) Försörjningsstöd som levebröd. Dalarnas forskningsråd. Finns att hämta på Möller, P. Stålgren-Lind, M. Lind, M. & Kåks, H. (2008) Unga vuxna i Dalarna 2008 en regional kartläggning av de unga vuxnas levnadsvillkor. Dalarnas forskningsråd Finns att hämta på Akademikern, nr Falu Kuriren, nr 122, v Möller, Stålgren-Lind, Lind & Kåks,

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Verksamhetsrapport 2012:01

Verksamhetsrapport 2012:01 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 21 och 211 samt perioden 28-211 Verksamhetsrapport 212:1 Sammanfattning För perioden helår 21 och 211 finner vi att kostnaden för försörjningsstödet

Läs mer

Verksamhetsrapport 2013:02

Verksamhetsrapport 2013:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 211 och 212 samt perioden 28-212 Verksamhetsrapport 213:2 Sammanfattning För perioden 211 och 212 har kostnaden för försörjningsstödet minskat

Läs mer

Försörjningsmåttet 2012 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 2012 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 212 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Totala utbetalningar av Sjukpenning rehab peng Sjuk och aktivitetsersättning Akassa Aktivitetsstöd Försörjningsstöd från kommunen Försörjningsmåttet

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per januari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-02-11 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per 2014

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-03-14 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per februari

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr

Diagram2: Utbetalt ekonomiskt bistånd exklusive introduktionsersättning, tkr 2 (7) 3 (7) Inför valet 2006 hade de borgerliga partierna ett högt tonläge. Socialdemokraterna hade misslyckats med jobben. Trots hög tillväxt rådde massarbetslöshet i Sverige. Ännu värre, många fler än

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

DIS Deltagare i samverkan

DIS Deltagare i samverkan Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN DIS Deltagare i samverkan Uppföljning 2005-2007 Helena Johansson Hisingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker

Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Att registrera försörjningshinder, arbetsmarknadsinsatser och avslutsorsaker Ny nationell statistik om ekonomiskt bistånd från 2017 Anette Agenmark Utgångspunkter för föredraget Vanliga frågor och missuppfattningar

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.

Lund i siffror 2009:03 1 (9) pendlingen har utvecklats det senaste året. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund. Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-5546 Jens.nilson@lund.se, 46-5869 (9) Inledning Lund står sig relativt väl i den lågkonjunktur som drabbat Sverige. Lunds attraktivitet som studie-, boende- och arbetsort

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-09-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per augusti 2013

Läs mer

Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008

Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008 Rapport 2009-02-03 Vuxna utanför välfärdssystemet i Nyköping år 2008 Kartläggning hösten 2008 Anna Ulf Yngve 2 Innehåll Sammanfattning.3 Bakgrund 4 Syfte....5 Metod......5 Avgränsning...5 Resultat...5

Läs mer

Utredning av långtidsberoende 2013

Utredning av långtidsberoende 2013 RAPPORT 1(11) 2013-12-06 AVN 2013/0246-1 009 Handläggare, titel, telefon Anna Nilsson, utredare/statistik 011-15 23 71 Utredning av långtidsberoende 2013 Inledning Norrköpings kommun har en hög andel långtidsberoende

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-11-19 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 2012-08-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av juli 2012 Fler till arbete än för ett år sedan Under juli påbörjade drygt 1 500 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under oktober påbörjade drygt 1 600 av alla som

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012

Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Statistik över försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2012 Information: Statistikfrågor: Stina Björk tel. 075-247 36 16 Statistikfrågor: Andreas Petersson tel. 075-247 36 19 Ämnesfrågor:

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare juni 2011 juni 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar var rekordlåg i juni 2012. Endast en procent av Jusekmedlemmarna

Läs mer

Företagsamheten 2011 Dalarnas län

Företagsamheten 2011 Dalarnas län Företagsamheten 2011 Dalarnas län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett bra år för företagsamheten i Dalarna. Under året ökade antalet företagsamma personer med cirka 450 personer, det vill säga en

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 9 945 (7,5 %) 4 468 kvinnor (7,1 %) 5 477 män (7,8 %) 2 484 unga 18-24 år (16,2 %) (Andel

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program

Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska program KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0093 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 av arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009

Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 KM Sjöstrand 2010-02-21 Verksamheten inom Ungdomsteamet Uppföljning av verksamheten 2009 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet i juni 2007. Under 2007 var verksamheten öppen för ungdomar

Läs mer

Företagsamheten Dalarnas län

Företagsamheten Dalarnas län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 4 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i januari 2015 Fått arbete I januari fick 1 298 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 792 av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 1 per oktober 2015

Uppföljning av ekonomiskt bistånd 1 per oktober 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-09-24 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per april 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per april 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-05-02 UAN-2014-0066 Marcus Bystedt Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning.

Syfte Fler friska unga kvinnor i åldern 18 34 år i Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner. Fler unga kvinnor till arbete, utbildning. 1 AVTAL Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet 2007-0003 HjoTiBorg 2007-09-05 Mottagare Tibro kommun Arbetsmarknadsenheten Insatser av generell art Ja Nej X Insatser för grupper Ja X Nej PROJEKTETS

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 Omsättning till arbete i fortfarande på en högre nivå än i riket Under september påbörjade 1 526 personer av

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-03-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Socialbidrag. Utvecklingen i Göteborgsregionen. Januari augusti 2003. Överkonsumtion + Saknar barnomsorg + Övrigt 4% (3 % jan aug 2002)

Socialbidrag. Utvecklingen i Göteborgsregionen. Januari augusti 2003. Överkonsumtion + Saknar barnomsorg + Övrigt 4% (3 % jan aug 2002) Socialbidrag Utvecklingen i Göteborgsregionen Januari augusti 2003 Överkonsumtion + Saknar barnomsorg + Övrigt 4% (3 % ) Relaterat till andra bidrag 22% (27 % ) Relaterat till arbetslöshet 33% (34 % jan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen

FINSAM och Utvägen. Information den 30 maj Karina Andersson Monica Malmqvist. Social sektor Individ- och familjeomsorgen FINSAM och Utvägen Information den 30 maj 2012 Karina Andersson Monica Malmqvist vill arbetar för att skapa ett samhälle där alla har möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap, trots

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Rapport från FoU-Norrbotten

Rapport från FoU-Norrbotten Rapport från FoU-Norrbotten Rapport Nr 26:1, 2005 Gemensamma riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd - ett beslutsunderlag framtaget inom projekt Östra Sosam Besöksadress V.varvsgatan 11 971 28 Luleå

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län 1(24) Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län Förord Hösten 2012 påbörjade Regionförbundet FoUrum ett arbete i Jönköpings läns i syfte att kartlägga kommunala arbetsmarknadsenheternas (AME) målgrupper,

Läs mer

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt

Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt Samarbete och ökat förtroende SAMARBETE OCH ÖKAT FÖRTROENDE MARIE FRIDOLF Samarbete ses ofta som den form som ska stödja människor med sammansatt proble matik så att de återfår arbetsförmågan (Andersson

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 2007 2008 samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och 2009. Verksamhetsrapport 2009:03

Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 2007 2008 samt jämförelse 1: a kvartal 2008 och 2009. Verksamhetsrapport 2009:03 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse helår 27 28 samt jämförelse 1: a kvartal 28 och 29 Verksamhetsrapport 29:3 VERKSAMHETsrapport Den rådande finansoron och konjunkturläget med en skenande

Läs mer

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN

KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE ARBETSMARKNADSLÄGET I STOCKHOLMS LÄN SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN SID 1 (5) 2010-01-20 KOMMENTARER TILL ARBETSMARKNADS- STATISTIKEN FÖR STOCKHOLM STAD SAMT INFORMATION FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN AVSEENDE

Läs mer

Att söka försörjningsstöd

Att söka försörjningsstöd Att söka försörjningsstöd Hos kommunen kan du ansöka om försörjningsstöd om du inte klarar din egen försörjning. Du får samtidigt stöd och vägledning så att du så fort som möjligt kan klara din ekonomi

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal

Arbetsmarknadsrapport 2011 Kvartal Procent Arbetsmarknadsrapport 2011 1,8 1,6 1, 1,2 0,8 0,6 0, 0,2 Ersättningstagare december 2010 december 2011 Arbetslösheten har under 2011 sjunkit för Juseks medlemsgrupper. Andelen arbetssökande jurister

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per september 2013

Uppföljning av ekonomiskt bistånd per september 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2013-10-02 UAN-2013-0092 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning av ekonomiskt bistånd per september

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer