Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen!"

Transkript

1 Årsredovisning 07

2 Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen! För mer information se Bilder omslag första sida: (några bilder beskurna) Kerstin Burström Dots Keramisk skulptur Lena Fröding Hatlen Flow Väv Birgitta Hagnell-Lindén Frost Textiltryck Pia Amundsen Guldkorn inom Oljemålning Ulla Lindvall Hjortronhink Akrylmålning Mia Jarnsjö Attack Temperamålning Maud Probst Säl Svartbränd keramik

3 Inledning Kommunstyrelsens ordförande... 4 Organisationsöversikt Vart gick skattepengarna?... 6 Förvaltningsberättelse Kommunchefen... 7 Vision Gnesta kommun... 8 Kommunövergripande styrkort och måluppfyllelse... 9 Modell för analys av verksamheten Sammanställd redovisning - bolag och verksamheter Omvärldsanalys Viktiga avtal och rättsliga tvister Personalredovisning Medborgardialog Välfärdsnyckeltal Regional utveckling, befolkning, bostadsbyggande, arbetsmarknad, näringsliv, Kommunen - EU Framtiden Vad händer i Gnesta? Finansiell analys Redovisningsprinciper Modell för finansiell analys Riskbedömning RR och BR + not kommunen RR och BR inkl. ansvarsförbindelse RR och BR avgiftsfinansierad verksamhet RR och BR + not sammanställd redovisning Finansieringsanalys kommunen Finansieringsanalys sammanställd Driftredovisning Resultaträkning Investerings- och exploateringsredovisning Bilagor nämndernas redovisning Kommungemensamma poster Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och tekniknämnden Ordlista Revisionsberättelse Årsredovisning 2007 Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och det kommunala bolagets ekonomiska ställning samt verksamhet 2007 För mer information är du välkommen att besöka vår hemsida: Fakta om Gnesta kommun Folkmängd (1 december 2007) pers. Yta km 2 Kommunalskatt... 22,08% Landstingsskatt... 9,72% Kyrkoavgift... Frustuna=1,34% Daga=1,59% Församlingar: Frustuna och Daga Största arbetsplatserna: Gnesta Kommun, Åsbackaskolan (statlig huvudman), Powerbox, Rekal Svenska AB 3

4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunstyrelsens ordförande har ordet Gnesta kommun redovisar ett positivt resultat enligt balanskravet på 5,3 mkr. I resultaträkningen visar sista raden -9 mkr för att vi redan i år tagit vårt ansvar för såväl kostnaderna för regionaltågstationen som för Citybanan under Stockholm. Vi har valt att inte belasta kommande generationer med dessa kostnader. Alliansen bestående av m, c, fp o kd har arbetat konstruktivt med framtidsfrågor för kommunen. De politiska målen har reviderats, och behöver generaliseras ytterligare för att alla verksamheter skall kunna arbeta efter dem. Vid en återblick kan vi konstatera att mycket har hänt i kommunen under året. Vi kan glädjas åt att tidigare beslut angående byggnationer började förverkligas. Bryggeriholmen började ta form. Vid Vackerby Hage byggs lägenheter i konceptet BoKlok, på Frönäs Gärde byggs ännu en etapp, och vid Stenstagatan är ytterligare lägenheter på gång. I Stjärnhov fortsätter villabebyggelse i privat regi vid Nysäter, och i Laxne fälldes skog för att ge utrymme för fler bostäder vid Spårbacken. Förskolan Ängen färdigställdes vid Welandersborgs skola och försöksverksamhet med ett Ungdomens hus i Björnlunda startades upp. Nya riktlinjer när det gäller ökade möjligheter för våra medborgare att själva kunna välja vem/vilka som skall utföra vissa tjänster åt dem har arbetats fram. Detta gäller i första hand tjänster inom förskola, skola samt inom hemtjänst och äldreomsorg. En effekt av detta hoppas vi är att antalet kvinnliga företagare ökar, eftersom många av dagens utförare är kvinnor. Kommunen firade under året 15-årsjubileum med en fest för anställda, och kommuninvånarna bjöds på festligheter i form av uppträdanden, enklare mat, utställningar, show och avslutningsvis ett uppträdande med Charlotte Perrelli. Årets höjdpunkt var den vackra och soliga måndagen den 20 augusti när vi kunde inviga vår efterlängtade regionaltågsstation. Ett trevligt och pampigt arrangemang runt stationen, som nog måste definieras som en av norra Europas vackraste stationer. En förutsättning för och en tydlig milstolpe i Gnestas fortsatta resa mot ett än mer välutvecklat och välmående samhälle. Det första regionaltåget vinkades av med en äkta stinsspade exakt klockan av vårt statsråd för infrastrukturfrågor, Åsa Torstensson. Speciellt inbjudna gäster var representanter från vår vänort Saulkraasti. Gnesta fick ett nytt ansikte som vi är mycket stolta över. Slutligen kan vi glädja oss åt att vi vid årsskiftet var kommuninvånare och med de byggnationer som pågår kommer vi att få en fortsatt positiv inflyttning. Februari 2008 Henric Sörblad KSO, Gnesta kommun 4

5 Inledning Organisationsöversikt Gnesta kommun Organisationsöversikt 2007 Kommunkoncernen omfattar Gnesta kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett väsentligt inflytande över. Som dotterföretag i kommunkoncernen räknas företag som kommunen på grund av röstandelsmajoritet har ett bestämmande inflytande över (mer än 50 %) eller företag där kommunen äger minst 20 % och dessutom kan utöva ett väsentligt inflytande. I kommunkoncernen ingår Gnesta kommun samt Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB. Ej konsoliderade företag/organisationer Kommunen har även inflytande i fler företag, föreningar och organisationer. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen. Bolag Länstrafiken Sörmland AB, (1,79 % av aktiekapitalet) Gnesta Stadsnät AB (66% av aktiekapitalet) Sörmlandsturism AB (3 aktier) Daga Härads vattenavledningsföretag AB (6,5 andelar) Mälardalens Energikontor AB (2% av aktiekapitalet) Organisationer Regionförbundet Sörmland Samordningsförbundet RAR Vårdförbundet Sörmland Mälardalsrådet Stockholm Business Alliance (SBA) Överförmyndare Revision Kommunfullmäktige* M S Fp C MP Kd Valnämd Valberedning Arvodeskommitté Miljö- och byggnämnd Kommunledningskontor Kommunstyrelsen Personalutskott Nämder Helägda bolag Delägda bolag Socialnämnd Gnestahem AB Länstrafiken AB Kultur- och tekniknämnd Sörmlandsturism AB Mälardalens Energikontor Daga Härads vattenregleringsföretag Barn- och utbildningsnämnd Gnesta Stadsnät AB *Mandatfördelning fr.o.m

6 Inledning Vart gick skattepengarna Vart gick skattepengarna? Så här får kommunen sina pengar 78,5 % av kommunens intäkter kommer från skatter och utjämningsbidrag 18 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 1,5 % kommer från bidrag för regionaltågstationen 2 % är finansiella intäkter och 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2007 så här 34:18 kronor till för- och grundskoleverksamhet 23:27 kronor till hälsa, vård och omsorg 12:04 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning 7:47 kronor till individ- och familjeomsorg 5:36 kronor till kommunövergripande verksamhet 3:97 kronor till särskoleverksamhet och elevhälsa 3:33 kronor till teknisk verksamhet och planering 2:90 kronor till LSS-verksamhet 2:27 kronor till fritidsverksamhet 1:22 kronor till kulturverksamhet 1:22 kronor till samhällsunderstödda resor 1:21 kronor till räddningstjänst 0:73 kronor till plan- och byggverksamhet 0:20 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 6

7 Inledning Kommunchefen Kommunchefen har ordet Gnestaborna kan med rätta känna en stolthet över sin kommun. Den växer och har under 2007 passerat tiotusen invånare. Vi har fått regionaltåg med 20 avgångar dagligen som på drygt en halvtimme förflyttar gnestabon till centrala Stockholm. Dessutom finns pendeltåget kvar som komplement, vilket ger ett unikt bra kommunikationsläge för boende i Gnesta. Förändringarna visar sig också i en utveckling av kommunen som är mycket intressant, inte minst de olika byggprojekt som kommit igång. Med glädje har vi noterat byggkranar på Bryggeriholmen, Frönäs gärde, Vackerby och Stenstagatan, förutom alla styckebyggen i hela kommunen. Gnesta tätort har fått en ny bank, fler bostadsmäklare har etablerat sig och antalet företag växer i kommunen. Det är också Gnestas företag som förbättrat sin kreditvärdighet allra mest i länet, enligt Företagarnas undersökning. Kommunen har arbetat för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp för året. Det viktigaste målet att vi skulle nå invånare har sånär kunnat uppnås genom att vi noterat en befolkningsökning med 50 personer och nu kan räkna kommuninnevånare. Ekonomin är i balans, kvalitetssystem i form av klagomålshantering har införts så att invånarna på ett enkelt sätt skall kunna påtala kvalitetsbrister i verksamheten. Kommunens personal har under året tillfrågats om hur organisationsklimatet har utvecklats och vi kan glädjas åt en fortsatt hög nivå liksom vid mätningen för två år sedan. Vi har fått en mer stabil situation och lägre personalomsättning bland kommunens chefer och vi kan glädjas åt några välkomna kompetenstillskott under året. Den stora försämring som kommunen noterade i Svenskt näringslivs kommunranking har lett till självrannsakan och ett brett arbete med tillgänglighet och förhållningssätt i vårt arbete med kommunens företagare. Under året har arbetet med valfrihet i kommunen kommit igång och de politiska principerna kommer att slås fast under Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan de insatser som gjorts av hela vår personalgrupp Kontinuitet har mött den nyanställdes inspiration och lust att lära och pröva nytt. Ett stort och varmt tack till alla er som bidragit med det bästa ni har, er själva, för kommuninnevånarnas bästa! Sune Eriksson Kommunchef 7

8 Förvaltningsberättelse Vision Gnesta kommun Kommunen som helhet Den kommunövergripande styrningen utgår från kommunens vision, översiktsplanens långsiktiga mål kommunfullmäktiges framgångsfaktorer, mål och övergripande styrkort. Möjlighet: Utveckling, samverkan, valfrihet och mångfald Vi vill utveckla verksamheter i samverkan med t ex kommuninvånare, intresseföreningar och grannkommuner för att hitta lösningar som motsvarar kommuninvånarnas behov och önskemål. Rikt liv: Livskvalité Ett rikt liv och livskvalité har lika många definitioner som det finns människor. Lever du ett rikt liv kan du troligen uppfylla många av dina drömmar. Att ge möjlighet för människor att uppfylla sina drömmar kan t ex handla om tillgång till utbildning, idrott, friluftsliv, mötesplatser och kultursatsningar. Samspel med naturen: Hänsyn, medvetenhet och upplevelse Visionen är DIN kommun: Människan i centrum Kommuninvånarna och deras behov ska stå i centrum i all kommunal verksamhet. Kommunen är till för invånarna och detta speglar sig i politikernas långsiktiga mål. Kommuninvånarna ska vara nöjda med och stolta över sin kommun. Framgångsfaktorerna är Bra uppväxtvillkor Kommunikationer Varierad natur Värdig äldrevård Gnestas identitet Närhet: Service, demokrati och omvärld Närhet till service innebär att kommunen har skola och barnomsorg med hög kvalité inom nära räckhåll för invånarna, en god social omsorg och närhet till bra service. Närhet till demokrati innebär att verksamheterna drivs med stort brukarinflytande och att kommuninvånarna känner att det finns goda möjligheter att påverka viktiga beslut. Närhet till omvärlden innebär att alla har tillgänglighet till väl utbyggda kommunikationer och IT-strukturer. 8

9 Förvalltningsberättelse Kommunövergripande styrkort och måluppfyllelse Kommunövergripande styrkort 2007 Ekonomin skall årligen vara i balans Måluppfyllelse Målet är uppnått. Aktiviteter: Gnesta kommun har valt att ta kostnaderna för regionaltågstationen och Citybanan 2007, vilket gjort att resultatet är tkr. Vi kommer att åberopa synnerliga skäl när det gäller Citybanan och tidigare års avsättningar för regionaltågsstationen, vilket gör att vi kan räkna bort tkr och regionaltågstationen tkr får då ett resultat enligt balanskravet på tkr Gnestabor år 2008 skall uppnås med utbyggnad enligt bostadsförsörjningsprogrammet Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Under året har kommunens befolkning ökat med 50 personer till personer. Informationsmaterialet har omarbetats under året, i syfte att uppnå en bättre information och hemsidan har omstrukturerats och innehållet avseende förvaltningarnas verksamheter tydliggjorts. Samrådsmöten har hållits avseende planärenden, för att underlätta kommunikationen med sakägare och andra intressenter. Vid förhandsbesked har sökandens närvaro möjliggjorts vid platsbesök. Välrenommerad pedagogisk verksamhet i en trygg och hälsofrämjande miljö skall också locka många till kommunen. Sänkt sjukfrånvaro 25 % från till 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Målen för Sunt Liv i Gnesta kommun är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, sänka sjuktalet enligt kommunens övergripande mål samt öka frisktalet i kommunen. Som ett led i att nå dessa mål har olika aktiviteter genomförts. Under 2007 genomfördes den sista delen av en stegtävling som engagerade ca 400 anställda samt föreläsningar med Mia Törnblom Självkänsla nu och Atle Johansen Roligt och tänkvärt om arbetsglädje och relationer på jobbet. Införande av självservice och datautbildning har pågått under året. Gnesta Centrum görs vackrare genom projektet Rondell till rondell senast 2012 Måluppfyllelse Måluppfyllelse mäts 2008, 2010 och Aktiviteter: En tillgänglighetsplan för alla oavsett funktionshinder har tagits fram. I den ingår en inventering och ett åtgärdsförslag gällande alla gång-och cykelvägar i Gnesta. Granitkantsten har lagts vid gångarna på Stora Torget För att förbättra framkomligheten för rullatorer har stenmjöl ersatt natursinglet på Stora Torgets gångbanor. Gatuenheten har arrangerat en allmän städdag i centrala Gnesta i samarbete med frivilliga aktörer. Socialförvaltningen har tillsammans med kultur- och tekniknämndens presidium och representanter från Gnesta Förvaltnings AB, polisen och socialförvaltningen under våren 2007 arbetat fram en kommunövergripande policy mot klotter. Kommunfullmäktige antog policyn i september Arbetsformerna mot klotter samt den praktiska genomförandeplanen är under diskussion med berörda parter. Upphandling av klottersanering skall ske gemensamt med Gnesta Hem under våren Andel invånare med högskoleutbildning skall uppgå till länssnittet 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: I samverkan med kommunens projekt Fler med högre utbildning görs en kompetensutvecklingssatsning avseende studie- och yrkesorientering. Alla Gnestaungdomar under 24 år skall studera eller arbeta 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Arbete pågår för ett individanpassat pedagogiskt arbete i en trygg och hälsofrämjande miljö, samt ökad samverkan med näringslivet och förbättrad yrkeslivspraktik. Utbildningscentrum gör en översyn av verksamheten för att så långt som möjligt anpassa den till de studerandes önskemål. Möjligheterna utreds för distansstudier på högskolenivå vid Utbildningscentrum. Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgsenheten har inlett en förnyad samverkan för att få ut fler i arbete eller utbildning. Gnesta kommun skall erbjuda ökad valfrihet inom äldreomsorg, barnomsorg och skola 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Ökad valfrihet inom förskoleverksamhet och skola Valfriheten är ett pågående projekt inom socialförvaltningen och planeras att införas med början

10 Förvaltningsberättelse Modell för analys av verksamheten Modell för analys av verksamheten Verksamheten, kommunens mål Gnesta kommun erhöll tkr i finansiella intäkter, avgifter, taxor, skatteintäkter och statsbidrag under För detta skulle kommunen utföra lagstadgad verksamhet, men också frivillig verksamhet. Detta är den stora skillnaden mot ett privat företag. För en kommun är pengar ett medel för att skapa verksamhet. För ett företag är det tvärtom, verksamheten är medel och pengarna är målet. Det förklarar också varför det är viktigt att försöka skapa modeller för att kunna mäta och utvärdera den verksamhet som kommunen utför. Kommunen skall enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och när målet är uppnått behövs inte mer pengar i kassan utan det handlar om att leva upp till de verksamhetsmål som sätts, dels av kommunen själv, dels av lagar och förordningar. Händelser av betydelse Här redovisas de viktigaste händelserna under året. Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv Under denna rubrik diskuteras vilka verksamhetsförändringar som vi redan i dag kan se kommer eller andra viktiga händelser som påverkar verksamheterna. Vad kan vi ta med oss från utvärderingen av 2007 års bokslut, vilka mål är inte uppfyllda och hur arbetar vi med dessa i framtiden. Sex viktiga perspektiv För att kunna följa och utvärdera verksamheten krävs en modell. Gnesta kommun använder en modell som fokuserar på sex perspektiv; måluppfyllelse, god ekonomisk hushållning, prestation, ekonomisk analys, händelser av betydelse och årets verksamhet i ett framtidsperspektiv. Måluppfyllelse Under detta perspektiv kommenteras hur nämnden har lyckats uppfylla de av fullmäktige och nämnden/förvaltningen fastställda målen. God ekonomisk hushållning Här redovisas om nämnden har nått god ekonomisk hushållning via effektivitet, prestationer och kvalitet. Prestation För att belysa prestationer som nämnden/verksamhetsområdet har haft att arbeta med. Ekonomisk analys Här redovisar nämnden de största avvikelserna gentemot budget för varje verksamhetsområde. 10

11 Pia Amundsen Guldkorn inom Oljemålning 11

12 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Sammanställd redovisning Koncernen Gnesta kommun omfattar, förutom kommunen, Gnestahem AB, som kommunen äger till 100 %. Eftersom Gnesta kommun har ett betydande inflytande, kommer Gnestahem AB att ingå i den sammanställda redovisningen. Verksamhet Gnestahem AB äger och förvaltar fastigheter inom Gnesta kommun. Bolaget har också sedan årsskiftet 02/03 två dotterbolag, Gnesta Förvaltnings AB, som förvaltar huvuddelen av kommunens fastigheter som bolaget övertog vid årsskiftet 2002/2003 och Gnesta Stadsnät AB. Övriga aktieinnehav Gnesta kommun har en andel i Byggnadsföreningen Gryts Föreningshus. Kommunen äger också 1,79 % av aktiekapitalet i Länstrafiken Sörmland AB. I Daga Vattenregleringsföretag äger kommunen 6,5 andelar. Gnesta kommun har även 3 aktier i Sörmlandsturism AB à 1 tkr, 100 aktier (2 %) i Energikontoret Mälardalen AB samt 66 % av Gnesta Stadsnät AB. Bolaget startades under hösten 2005 och har sitt första förlängda räkenskapsår I dessa juridiska personer äger inte kommunen något bestämmande inflytande eller också har ingen eller ringa verksamhet bedrivits och inflytandet är inte avgörande, varför de inte ingår i den sammanställda redovisningen. Förvaltningsberättelse - sammanställd (2006 inom parantes) Måluppfyllelse Gnestahem AB Bostadspolitiska mål Bolaget skall eftersträva ett varierat utbud av bostäder för att tillgodose olika boendes önskemål. Fastigheterna skall underhållas väl och därigenom bidra till trivseln i bostadsområdena. Eftersom bolaget har olika storlekar av lägenheter anses målet delvis uppfyllt. Resterande del är för oprecist för säkert ställningstagande till måluppfyllelse. Företaget skall ha riktlinjer för lägenhetsförmedling, varvid hänsyn skall tas till den sökandes väntetid och behov. Företaget har sådana riktlinjer och tillämpar dessa. Målet uppfyllt. Företaget skall delta i aktiviteter för att marknadsföra kommunen som attraktiv bostadsort. Företaget har genomfört några aktiviteter för att marknadsföra kommunen som attraktiv bostadsort. Målet uppfyllt. Bolaget skall i de sammanhang det är tillämpligt beakta kommungemensamma policys i sin verksamhet, exempel på detta är upphandlingar av olika slag. Företaget har deltagit i några upphandlingar (ex. el, bank och försäkringar). Målet uppfyllt. Mål för lokalhantering Bolaget skall i syfte att uppnå maximal kostnadseffektivitet i kommunkoncernen tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten på affärsmässiga grunder. Bolaget skall genom långsiktig förvaltning av lokalbeståndet säkerställa den kvalitet och tekniska standard som krävs för verksamheternas ändamål. Målet är för oprecist för säkert ställningstagande till måluppfyllelse. Diskussioner förs också mellan bolaget och kommunen angående nya ägardirektiv. I dessa diskussioner bör ingå ett förtydligande av målen. 12

13 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Årets resultat Koncernens resultaträkning visar ett resultat på tkr (2 958 tkr). Detta är koncernens nionde verksamhetsår. Koncernmedlemmarnas resultat efter skatt på årets resultat och latent skatt men exklusive bokslutsdispositioner visas nedan. Gnesta kommun tkr Gnestahem AB tkr (4 840 tkr) ( tkr) Likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Förändringen av likvida medel under året framgår av finansieringsanalysen. Anläggningstillgångar Koncernens immateriella tillgångar uppgår till tkr (1 393 tkr). Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgår till tkr ( tkr). Fastigheter och tekniska anläggningar uppgår till tkr ( tkr). Maskiner och inventarier svarar för tkr ( tkr). Innehavet av anläggningstillgångar fördelar sig mellan kommunen och Gnestahem AB på följande vis. Gnesta kommun tkr ( tkr) Gnestahem AB tkr ( tkr) Långfristiga skulder Koncernens långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Av dessa hade Gnesta kommun ställt en kommunal borgen på tkr ( tkr) utgörande Gnestahem AB s lånestock. Kommunen svarade för egen låneskuld på 0 tkr. Gnestahem AB Gnestahem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar 814 (814) lägenheter och ett 20 tal lokaler i Gnesta Kommun. Den totala förvaltade ytan uppgår till m2. ( m2) Dotterbolaget Gnesta Förvaltnings AB äger och förvaltar ett 30 tal lokaler. Den totala förvaltade ytan uppgår till ca m2. ( m2) Marknad och information Gnestahem AB har under 2007 inte haft några vakanta lägenheter. Bolaget har skrivit 172 (202) nya kontrakt vilket motsvarar 21 % (25 %) av det totala lägenhetsbeståndet. Av dessa var 31 (50), eller 18 % (25 %), interna byten. Gnestahem AB s andel av det totala lägenhetsbeståndet i Gnesta kommun uppgår till 63 %. Efterfrågan på garage är stor, alla garage är uthyrda och kön är lång. Gnestahem AB s intressebank hade 494 (611) intressenter vid årets slut. Av alla intressenter var ca 248 (270) inte boende i Gnesta kommun. Ett antal hyresgästträffar har genomförts under året med de lokala hyresgästföreningarna. Koncernen har under ett antal år jobbat aktivt med miljöförbättringar bland annat har nästan all oljeeldning i fastigheterna ersatts med mera miljövänliga uppvärmningssätt. Genom dessa åtgärder har bolagen minskat sin energiförbrukning med cirka 40 % vilket har reducerat utsläppen av koldioxid med cirka 430 ton på en tolvmånaders period. Gnestahem AB fortsätter att uppvisa en låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under ,2 %, 2006 var sjukfrånvaron 2,1 % och under ,5 %. Underhåll Gnestahem AB fortsätter sina stora insatser på underhållssidan. Bolagets ambition är att lägga ner ca 160 kr per m2 och år i snitt för att komma i kapp med det eftersatta underhållet. Under 2007 har följande större underhåll genomförts. HLU/VLU kostnaden för året blev ca tkr. Fasad- och balkongrenoveringar samt markarbeten i kvarteret Snickaren tkr. Diverse målningsarbeten 912 tkr. Underhållskostnaden för 2007 uppgår till 174 kr per m2 (211 /m2). Dotterbolaget har under verksamhetsåret genomfört flertalet underhållsinsatser. Stora underhållsarbeten som gjorts är, takbyte på Frejaskolan samt på Centralförrådet, anpassat en paviljong vid Freja skolan till en ny förskola samt byggt om WC/duschrum i lägenheterna på Frustunagården. Gnestahem AB s driftkostnad uppgår till 436 kr per m2 (408/m2). Under verksamhetsåret har Gnestahem AB drabbats av tre lägenhetsbränder. Kostnaderna efter ersättningar för dessa uppgår till drygt 1 mkr vilket har gjort att driftskostnaden för bolaget har stigit. 13

14 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Hyror Gnestahem AB hade en genomsnittshyra under verksamhetsåret på 815 kr per m2 och år (804). Hyran har höjts den 1/4-07 med 1,7 % i enlighet med den 1-årsöverenskommelse som gjordes med Hyresgästföreningen. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Finansiering Låneportföljen ligger idag hos fyra kreditinstitut tkr hos SBAB och tkr hos SEB, tkr hos Nordea samt tkr hos Swedbank. Företaget har utnyttjad kommunalborgen med tkr ( tkr) Likviditet och soliditet Vid utgången på verksamhetsåret var likviditeten tkr (5 060 tkr). Bolaget har en checkkredit om tkr. Utnyttjad kredit per 31/12 var tkr ( tkr). Företagets soliditet uppgår till 17 % (17 %). Koncernens soliditet uppgår till 12 % (13 %). Investeringar Moderbolaget fortsätter renoveringen av kvarteret Snickaren och samtliga balkonger har bytts ut, bolaget har investerat 10,7 mkr i nya balkonger under Dotterbolaget har färdigställt en ny förskola i Björnlunda till en investering om 22 mkr. Fastighetsvärdering Inga nedskrivningsbehov anses föreligga i bolagets fastigheter eller dotterbolagets fastigheter. Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Framtid Gnestahem AB kommer att fortsätta renoveringen av kvarteret Snickaren och alla balkonger kommer att vara klara under början av Några planer på nyproduktion de närmsta åren finns inte utan moderbolagets insatser kommer framförallt att läggas på underhåll. Gnesta Förvaltnings AB har fått signaler om ytterligare ny- och ombyggnationer de närmsta fyra åren och detta gör att dotterbolaget kommer att växa ytterligare. Gnesta Förvaltnings AB är tidigt med i processen om nya kommunala lokaler vilket är en förutsättning för att både ändamålsenliga och ekonomiskt lönsamma lokaler skall kunna erbjudas.

15 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Förslag till behandlig av förlust Koncernen Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Avsättning till bundet eget kapital har föreslagits med 0 kr. Moderbolaget Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten tkr, överförs i ny räkning. Gnesta Stadsnät AB I december 2005 startade kommunen tillsammans med Gnestahem AB bolaget Gnesta Stadsnät AB. Företaget har under 2006 börjat bygga ett fiberoptiskt nät, första etappen blir Gnestahem AB s centrala fastigheter. Gnesta kommun äger 66 % och Gnestahem AB äger 34 % var av bolaget. Verksamhetsårets resultat blev -65 tkr och omsättningen var 156 tkr. Länstrafiken Sörmland AB (Org nr ) Resultatet är preliminärt, det är ej behandlat av styrelsen. Bolaget verkar som huvudman för länets kollektivtrafik. Ekonomi Verksamhetsårets resultat blev 5,3 mkr (7,8 mkr) Balansomslutningen uppgår till 100,3 mkr (128,3 mkr) Rörelsens trafikintäkter uppgick till 164,3 mkr ( 180,9 mkr). Rörelsens trafikkostnader har ökat med 17,4 mkr (14,1 mkr). År 2007 gjordes 9,2 miljoner resor med bussarna i länet, vilket är i nivå med resandet för Skogssällskapet Gnesta kommun äger 4 skogsområden som sköts enligt skogsbruksplan. Därutöver äger kommunen mindre skogsområden (t.ex Klemmingsbergsbadet). Skogssällskapet sköter underhåll, avverkning och administration för den skogsmark som kommunen äger 283 ha. Grunden för relationen är ett förvaltningsavtal där det framgår vilka fastighetsbeteckningar som ingår. Skogssällskapet ingår inte i redovisningen pga. annat verksamhetsår. Beloppen är inte av väsentlig betydelse och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Här följer en kort sammanfattning av redovisningen för verksamhetsåret Balansomslutningen utgjorde 204 tkr (99 tkr) hos Skogssällskapet. Verksamhetsårets resultat blev 85 tkr (16 tkr). Sörmlandsturism AB Gnesta kommun äger 3 aktier i Sörmlandsturism AB. Bolagets uppgift är att tillsammans med kommuner och näringsliv samt övriga regionala organisationer i Sörmland, genom länsgemensam marknadsföring och produktutveckling, verka för ökad lönsamhet och tillväxt inom turistnäringen i länet. Till de kommunala aktierna fanns även ett femårigt serviceavtal med länets kommuner tiden Under 2007 har Gnesta valt att inte förlänga sitt avtal med bolaget. Häradsallmänningar Utdelning i tkr Daga-Frustuna Sigtuna, Vackerby 58,8 58,8 52,0 Daga-Gryt, Hovgården 13,9 14,1 8,0 Daga Björnlunda, Skenda 12,0 10,6 10,0 Totalt 84,7 83,5 70,0 Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening Gnesta kommun äger 2 andelar av 117,5. Under 2007 har föreningen utfört provfiske i Frösjön. Under 2007 fick kommunen utdelning med kr, utdelningen avser Dessutom har föreningen på uppdrag av Gnesta kommun utfört provfiske i Kyrksjön i Björnlunda tillsammans med sportfiskarna Energikontoret i Mälardalen AB Energikontoret i Mälardalen är ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av kommunerna i Sörmland. Energikontoret i Mälardalen ska verka för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling genom att vara en aktiv och central aktör i regionen i energi-, miljö- och transportfrågor. Kontoret ska vara oberoende av kommersiella intressen och styras av samhällets mål, i synnerhet det om att minska människans påverkan på klimatet. Energikontoret har som mål att verka inom hela samhällssektorn, industri-, lokal- och bostadssektorn. Huvudmålet är att verka för en effektivare energianvändning och ökad andel förnyelsebar energi i regionen. Det ska genomföras med utgångspunkten av fördelarna med regional samverkan och lokal Energikontoret i Mälardalen ska verka som regional aktör för 15

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr

Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr Årsredovisning 2009 1 Fem år i sammandrag, 2005 2009, milj kr År 2009 2008 2007 2006 2005 Externa kostnader 1 047,4 1 038,3 1 016,9 981,1 925,6 Externa intäkter 1 044,3 1 035,1 1 019,1 983,9 942,7 Årets

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu

ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu Årssred dovvisn ningg 20009 Stadsskoggens förskolla Ulricehamnns kommuns förs rsta lågenergihu us Läsanvisningar I årsredovisningen används trafikljus som symboler för att ge läsaren en snabb uppfattning

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer