Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen!"

Transkript

1 Årsredovisning 07

2 Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen! För mer information se Bilder omslag första sida: (några bilder beskurna) Kerstin Burström Dots Keramisk skulptur Lena Fröding Hatlen Flow Väv Birgitta Hagnell-Lindén Frost Textiltryck Pia Amundsen Guldkorn inom Oljemålning Ulla Lindvall Hjortronhink Akrylmålning Mia Jarnsjö Attack Temperamålning Maud Probst Säl Svartbränd keramik

3 Inledning Kommunstyrelsens ordförande... 4 Organisationsöversikt Vart gick skattepengarna?... 6 Förvaltningsberättelse Kommunchefen... 7 Vision Gnesta kommun... 8 Kommunövergripande styrkort och måluppfyllelse... 9 Modell för analys av verksamheten Sammanställd redovisning - bolag och verksamheter Omvärldsanalys Viktiga avtal och rättsliga tvister Personalredovisning Medborgardialog Välfärdsnyckeltal Regional utveckling, befolkning, bostadsbyggande, arbetsmarknad, näringsliv, Kommunen - EU Framtiden Vad händer i Gnesta? Finansiell analys Redovisningsprinciper Modell för finansiell analys Riskbedömning RR och BR + not kommunen RR och BR inkl. ansvarsförbindelse RR och BR avgiftsfinansierad verksamhet RR och BR + not sammanställd redovisning Finansieringsanalys kommunen Finansieringsanalys sammanställd Driftredovisning Resultaträkning Investerings- och exploateringsredovisning Bilagor nämndernas redovisning Kommungemensamma poster Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och tekniknämnden Ordlista Revisionsberättelse Årsredovisning 2007 Årsredovisningen innehåller en översikt över kommunens och det kommunala bolagets ekonomiska ställning samt verksamhet 2007 För mer information är du välkommen att besöka vår hemsida: Fakta om Gnesta kommun Folkmängd (1 december 2007) pers. Yta km 2 Kommunalskatt... 22,08% Landstingsskatt... 9,72% Kyrkoavgift... Frustuna=1,34% Daga=1,59% Församlingar: Frustuna och Daga Största arbetsplatserna: Gnesta Kommun, Åsbackaskolan (statlig huvudman), Powerbox, Rekal Svenska AB 3

4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunstyrelsens ordförande har ordet Gnesta kommun redovisar ett positivt resultat enligt balanskravet på 5,3 mkr. I resultaträkningen visar sista raden -9 mkr för att vi redan i år tagit vårt ansvar för såväl kostnaderna för regionaltågstationen som för Citybanan under Stockholm. Vi har valt att inte belasta kommande generationer med dessa kostnader. Alliansen bestående av m, c, fp o kd har arbetat konstruktivt med framtidsfrågor för kommunen. De politiska målen har reviderats, och behöver generaliseras ytterligare för att alla verksamheter skall kunna arbeta efter dem. Vid en återblick kan vi konstatera att mycket har hänt i kommunen under året. Vi kan glädjas åt att tidigare beslut angående byggnationer började förverkligas. Bryggeriholmen började ta form. Vid Vackerby Hage byggs lägenheter i konceptet BoKlok, på Frönäs Gärde byggs ännu en etapp, och vid Stenstagatan är ytterligare lägenheter på gång. I Stjärnhov fortsätter villabebyggelse i privat regi vid Nysäter, och i Laxne fälldes skog för att ge utrymme för fler bostäder vid Spårbacken. Förskolan Ängen färdigställdes vid Welandersborgs skola och försöksverksamhet med ett Ungdomens hus i Björnlunda startades upp. Nya riktlinjer när det gäller ökade möjligheter för våra medborgare att själva kunna välja vem/vilka som skall utföra vissa tjänster åt dem har arbetats fram. Detta gäller i första hand tjänster inom förskola, skola samt inom hemtjänst och äldreomsorg. En effekt av detta hoppas vi är att antalet kvinnliga företagare ökar, eftersom många av dagens utförare är kvinnor. Kommunen firade under året 15-årsjubileum med en fest för anställda, och kommuninvånarna bjöds på festligheter i form av uppträdanden, enklare mat, utställningar, show och avslutningsvis ett uppträdande med Charlotte Perrelli. Årets höjdpunkt var den vackra och soliga måndagen den 20 augusti när vi kunde inviga vår efterlängtade regionaltågsstation. Ett trevligt och pampigt arrangemang runt stationen, som nog måste definieras som en av norra Europas vackraste stationer. En förutsättning för och en tydlig milstolpe i Gnestas fortsatta resa mot ett än mer välutvecklat och välmående samhälle. Det första regionaltåget vinkades av med en äkta stinsspade exakt klockan av vårt statsråd för infrastrukturfrågor, Åsa Torstensson. Speciellt inbjudna gäster var representanter från vår vänort Saulkraasti. Gnesta fick ett nytt ansikte som vi är mycket stolta över. Slutligen kan vi glädja oss åt att vi vid årsskiftet var kommuninvånare och med de byggnationer som pågår kommer vi att få en fortsatt positiv inflyttning. Februari 2008 Henric Sörblad KSO, Gnesta kommun 4

5 Inledning Organisationsöversikt Gnesta kommun Organisationsöversikt 2007 Kommunkoncernen omfattar Gnesta kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller ett väsentligt inflytande över. Som dotterföretag i kommunkoncernen räknas företag som kommunen på grund av röstandelsmajoritet har ett bestämmande inflytande över (mer än 50 %) eller företag där kommunen äger minst 20 % och dessutom kan utöva ett väsentligt inflytande. I kommunkoncernen ingår Gnesta kommun samt Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB. Ej konsoliderade företag/organisationer Kommunen har även inflytande i fler företag, föreningar och organisationer. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen. Bolag Länstrafiken Sörmland AB, (1,79 % av aktiekapitalet) Gnesta Stadsnät AB (66% av aktiekapitalet) Sörmlandsturism AB (3 aktier) Daga Härads vattenavledningsföretag AB (6,5 andelar) Mälardalens Energikontor AB (2% av aktiekapitalet) Organisationer Regionförbundet Sörmland Samordningsförbundet RAR Vårdförbundet Sörmland Mälardalsrådet Stockholm Business Alliance (SBA) Överförmyndare Revision Kommunfullmäktige* M S Fp C MP Kd Valnämd Valberedning Arvodeskommitté Miljö- och byggnämnd Kommunledningskontor Kommunstyrelsen Personalutskott Nämder Helägda bolag Delägda bolag Socialnämnd Gnestahem AB Länstrafiken AB Kultur- och tekniknämnd Sörmlandsturism AB Mälardalens Energikontor Daga Härads vattenregleringsföretag Barn- och utbildningsnämnd Gnesta Stadsnät AB *Mandatfördelning fr.o.m

6 Inledning Vart gick skattepengarna Vart gick skattepengarna? Så här får kommunen sina pengar 78,5 % av kommunens intäkter kommer från skatter och utjämningsbidrag 18 % kommer från avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder 1,5 % kommer från bidrag för regionaltågstationen 2 % är finansiella intäkter och 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2007 så här 34:18 kronor till för- och grundskoleverksamhet 23:27 kronor till hälsa, vård och omsorg 12:04 kronor till gymnasieskola och vuxenutbildning 7:47 kronor till individ- och familjeomsorg 5:36 kronor till kommunövergripande verksamhet 3:97 kronor till särskoleverksamhet och elevhälsa 3:33 kronor till teknisk verksamhet och planering 2:90 kronor till LSS-verksamhet 2:27 kronor till fritidsverksamhet 1:22 kronor till kulturverksamhet 1:22 kronor till samhällsunderstödda resor 1:21 kronor till räddningstjänst 0:73 kronor till plan- och byggverksamhet 0:20 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 6

7 Inledning Kommunchefen Kommunchefen har ordet Gnestaborna kan med rätta känna en stolthet över sin kommun. Den växer och har under 2007 passerat tiotusen invånare. Vi har fått regionaltåg med 20 avgångar dagligen som på drygt en halvtimme förflyttar gnestabon till centrala Stockholm. Dessutom finns pendeltåget kvar som komplement, vilket ger ett unikt bra kommunikationsläge för boende i Gnesta. Förändringarna visar sig också i en utveckling av kommunen som är mycket intressant, inte minst de olika byggprojekt som kommit igång. Med glädje har vi noterat byggkranar på Bryggeriholmen, Frönäs gärde, Vackerby och Stenstagatan, förutom alla styckebyggen i hela kommunen. Gnesta tätort har fått en ny bank, fler bostadsmäklare har etablerat sig och antalet företag växer i kommunen. Det är också Gnestas företag som förbättrat sin kreditvärdighet allra mest i länet, enligt Företagarnas undersökning. Kommunen har arbetat för att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp för året. Det viktigaste målet att vi skulle nå invånare har sånär kunnat uppnås genom att vi noterat en befolkningsökning med 50 personer och nu kan räkna kommuninnevånare. Ekonomin är i balans, kvalitetssystem i form av klagomålshantering har införts så att invånarna på ett enkelt sätt skall kunna påtala kvalitetsbrister i verksamheten. Kommunens personal har under året tillfrågats om hur organisationsklimatet har utvecklats och vi kan glädjas åt en fortsatt hög nivå liksom vid mätningen för två år sedan. Vi har fått en mer stabil situation och lägre personalomsättning bland kommunens chefer och vi kan glädjas åt några välkomna kompetenstillskott under året. Den stora försämring som kommunen noterade i Svenskt näringslivs kommunranking har lett till självrannsakan och ett brett arbete med tillgänglighet och förhållningssätt i vårt arbete med kommunens företagare. Under året har arbetet med valfrihet i kommunen kommit igång och de politiska principerna kommer att slås fast under Vårt arbete skulle inte vara möjligt utan de insatser som gjorts av hela vår personalgrupp Kontinuitet har mött den nyanställdes inspiration och lust att lära och pröva nytt. Ett stort och varmt tack till alla er som bidragit med det bästa ni har, er själva, för kommuninnevånarnas bästa! Sune Eriksson Kommunchef 7

8 Förvaltningsberättelse Vision Gnesta kommun Kommunen som helhet Den kommunövergripande styrningen utgår från kommunens vision, översiktsplanens långsiktiga mål kommunfullmäktiges framgångsfaktorer, mål och övergripande styrkort. Möjlighet: Utveckling, samverkan, valfrihet och mångfald Vi vill utveckla verksamheter i samverkan med t ex kommuninvånare, intresseföreningar och grannkommuner för att hitta lösningar som motsvarar kommuninvånarnas behov och önskemål. Rikt liv: Livskvalité Ett rikt liv och livskvalité har lika många definitioner som det finns människor. Lever du ett rikt liv kan du troligen uppfylla många av dina drömmar. Att ge möjlighet för människor att uppfylla sina drömmar kan t ex handla om tillgång till utbildning, idrott, friluftsliv, mötesplatser och kultursatsningar. Samspel med naturen: Hänsyn, medvetenhet och upplevelse Visionen är DIN kommun: Människan i centrum Kommuninvånarna och deras behov ska stå i centrum i all kommunal verksamhet. Kommunen är till för invånarna och detta speglar sig i politikernas långsiktiga mål. Kommuninvånarna ska vara nöjda med och stolta över sin kommun. Framgångsfaktorerna är Bra uppväxtvillkor Kommunikationer Varierad natur Värdig äldrevård Gnestas identitet Närhet: Service, demokrati och omvärld Närhet till service innebär att kommunen har skola och barnomsorg med hög kvalité inom nära räckhåll för invånarna, en god social omsorg och närhet till bra service. Närhet till demokrati innebär att verksamheterna drivs med stort brukarinflytande och att kommuninvånarna känner att det finns goda möjligheter att påverka viktiga beslut. Närhet till omvärlden innebär att alla har tillgänglighet till väl utbyggda kommunikationer och IT-strukturer. 8

9 Förvalltningsberättelse Kommunövergripande styrkort och måluppfyllelse Kommunövergripande styrkort 2007 Ekonomin skall årligen vara i balans Måluppfyllelse Målet är uppnått. Aktiviteter: Gnesta kommun har valt att ta kostnaderna för regionaltågstationen och Citybanan 2007, vilket gjort att resultatet är tkr. Vi kommer att åberopa synnerliga skäl när det gäller Citybanan och tidigare års avsättningar för regionaltågsstationen, vilket gör att vi kan räkna bort tkr och regionaltågstationen tkr får då ett resultat enligt balanskravet på tkr Gnestabor år 2008 skall uppnås med utbyggnad enligt bostadsförsörjningsprogrammet Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Under året har kommunens befolkning ökat med 50 personer till personer. Informationsmaterialet har omarbetats under året, i syfte att uppnå en bättre information och hemsidan har omstrukturerats och innehållet avseende förvaltningarnas verksamheter tydliggjorts. Samrådsmöten har hållits avseende planärenden, för att underlätta kommunikationen med sakägare och andra intressenter. Vid förhandsbesked har sökandens närvaro möjliggjorts vid platsbesök. Välrenommerad pedagogisk verksamhet i en trygg och hälsofrämjande miljö skall också locka många till kommunen. Sänkt sjukfrånvaro 25 % från till 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Målen för Sunt Liv i Gnesta kommun är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, sänka sjuktalet enligt kommunens övergripande mål samt öka frisktalet i kommunen. Som ett led i att nå dessa mål har olika aktiviteter genomförts. Under 2007 genomfördes den sista delen av en stegtävling som engagerade ca 400 anställda samt föreläsningar med Mia Törnblom Självkänsla nu och Atle Johansen Roligt och tänkvärt om arbetsglädje och relationer på jobbet. Införande av självservice och datautbildning har pågått under året. Gnesta Centrum görs vackrare genom projektet Rondell till rondell senast 2012 Måluppfyllelse Måluppfyllelse mäts 2008, 2010 och Aktiviteter: En tillgänglighetsplan för alla oavsett funktionshinder har tagits fram. I den ingår en inventering och ett åtgärdsförslag gällande alla gång-och cykelvägar i Gnesta. Granitkantsten har lagts vid gångarna på Stora Torget För att förbättra framkomligheten för rullatorer har stenmjöl ersatt natursinglet på Stora Torgets gångbanor. Gatuenheten har arrangerat en allmän städdag i centrala Gnesta i samarbete med frivilliga aktörer. Socialförvaltningen har tillsammans med kultur- och tekniknämndens presidium och representanter från Gnesta Förvaltnings AB, polisen och socialförvaltningen under våren 2007 arbetat fram en kommunövergripande policy mot klotter. Kommunfullmäktige antog policyn i september Arbetsformerna mot klotter samt den praktiska genomförandeplanen är under diskussion med berörda parter. Upphandling av klottersanering skall ske gemensamt med Gnesta Hem under våren Andel invånare med högskoleutbildning skall uppgå till länssnittet 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: I samverkan med kommunens projekt Fler med högre utbildning görs en kompetensutvecklingssatsning avseende studie- och yrkesorientering. Alla Gnestaungdomar under 24 år skall studera eller arbeta 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Arbete pågår för ett individanpassat pedagogiskt arbete i en trygg och hälsofrämjande miljö, samt ökad samverkan med näringslivet och förbättrad yrkeslivspraktik. Utbildningscentrum gör en översyn av verksamheten för att så långt som möjligt anpassa den till de studerandes önskemål. Möjligheterna utreds för distansstudier på högskolenivå vid Utbildningscentrum. Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgsenheten har inlett en förnyad samverkan för att få ut fler i arbete eller utbildning. Gnesta kommun skall erbjuda ökad valfrihet inom äldreomsorg, barnomsorg och skola 2008 Måluppfyllelse Mäts om ett år. Aktiviteter: Ökad valfrihet inom förskoleverksamhet och skola Valfriheten är ett pågående projekt inom socialförvaltningen och planeras att införas med början

10 Förvaltningsberättelse Modell för analys av verksamheten Modell för analys av verksamheten Verksamheten, kommunens mål Gnesta kommun erhöll tkr i finansiella intäkter, avgifter, taxor, skatteintäkter och statsbidrag under För detta skulle kommunen utföra lagstadgad verksamhet, men också frivillig verksamhet. Detta är den stora skillnaden mot ett privat företag. För en kommun är pengar ett medel för att skapa verksamhet. För ett företag är det tvärtom, verksamheten är medel och pengarna är målet. Det förklarar också varför det är viktigt att försöka skapa modeller för att kunna mäta och utvärdera den verksamhet som kommunen utför. Kommunen skall enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och när målet är uppnått behövs inte mer pengar i kassan utan det handlar om att leva upp till de verksamhetsmål som sätts, dels av kommunen själv, dels av lagar och förordningar. Händelser av betydelse Här redovisas de viktigaste händelserna under året. Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv Under denna rubrik diskuteras vilka verksamhetsförändringar som vi redan i dag kan se kommer eller andra viktiga händelser som påverkar verksamheterna. Vad kan vi ta med oss från utvärderingen av 2007 års bokslut, vilka mål är inte uppfyllda och hur arbetar vi med dessa i framtiden. Sex viktiga perspektiv För att kunna följa och utvärdera verksamheten krävs en modell. Gnesta kommun använder en modell som fokuserar på sex perspektiv; måluppfyllelse, god ekonomisk hushållning, prestation, ekonomisk analys, händelser av betydelse och årets verksamhet i ett framtidsperspektiv. Måluppfyllelse Under detta perspektiv kommenteras hur nämnden har lyckats uppfylla de av fullmäktige och nämnden/förvaltningen fastställda målen. God ekonomisk hushållning Här redovisas om nämnden har nått god ekonomisk hushållning via effektivitet, prestationer och kvalitet. Prestation För att belysa prestationer som nämnden/verksamhetsområdet har haft att arbeta med. Ekonomisk analys Här redovisar nämnden de största avvikelserna gentemot budget för varje verksamhetsområde. 10

11 Pia Amundsen Guldkorn inom Oljemålning 11

12 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Sammanställd redovisning Koncernen Gnesta kommun omfattar, förutom kommunen, Gnestahem AB, som kommunen äger till 100 %. Eftersom Gnesta kommun har ett betydande inflytande, kommer Gnestahem AB att ingå i den sammanställda redovisningen. Verksamhet Gnestahem AB äger och förvaltar fastigheter inom Gnesta kommun. Bolaget har också sedan årsskiftet 02/03 två dotterbolag, Gnesta Förvaltnings AB, som förvaltar huvuddelen av kommunens fastigheter som bolaget övertog vid årsskiftet 2002/2003 och Gnesta Stadsnät AB. Övriga aktieinnehav Gnesta kommun har en andel i Byggnadsföreningen Gryts Föreningshus. Kommunen äger också 1,79 % av aktiekapitalet i Länstrafiken Sörmland AB. I Daga Vattenregleringsföretag äger kommunen 6,5 andelar. Gnesta kommun har även 3 aktier i Sörmlandsturism AB à 1 tkr, 100 aktier (2 %) i Energikontoret Mälardalen AB samt 66 % av Gnesta Stadsnät AB. Bolaget startades under hösten 2005 och har sitt första förlängda räkenskapsår I dessa juridiska personer äger inte kommunen något bestämmande inflytande eller också har ingen eller ringa verksamhet bedrivits och inflytandet är inte avgörande, varför de inte ingår i den sammanställda redovisningen. Förvaltningsberättelse - sammanställd (2006 inom parantes) Måluppfyllelse Gnestahem AB Bostadspolitiska mål Bolaget skall eftersträva ett varierat utbud av bostäder för att tillgodose olika boendes önskemål. Fastigheterna skall underhållas väl och därigenom bidra till trivseln i bostadsområdena. Eftersom bolaget har olika storlekar av lägenheter anses målet delvis uppfyllt. Resterande del är för oprecist för säkert ställningstagande till måluppfyllelse. Företaget skall ha riktlinjer för lägenhetsförmedling, varvid hänsyn skall tas till den sökandes väntetid och behov. Företaget har sådana riktlinjer och tillämpar dessa. Målet uppfyllt. Företaget skall delta i aktiviteter för att marknadsföra kommunen som attraktiv bostadsort. Företaget har genomfört några aktiviteter för att marknadsföra kommunen som attraktiv bostadsort. Målet uppfyllt. Bolaget skall i de sammanhang det är tillämpligt beakta kommungemensamma policys i sin verksamhet, exempel på detta är upphandlingar av olika slag. Företaget har deltagit i några upphandlingar (ex. el, bank och försäkringar). Målet uppfyllt. Mål för lokalhantering Bolaget skall i syfte att uppnå maximal kostnadseffektivitet i kommunkoncernen tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten på affärsmässiga grunder. Bolaget skall genom långsiktig förvaltning av lokalbeståndet säkerställa den kvalitet och tekniska standard som krävs för verksamheternas ändamål. Målet är för oprecist för säkert ställningstagande till måluppfyllelse. Diskussioner förs också mellan bolaget och kommunen angående nya ägardirektiv. I dessa diskussioner bör ingå ett förtydligande av målen. 12

13 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Årets resultat Koncernens resultaträkning visar ett resultat på tkr (2 958 tkr). Detta är koncernens nionde verksamhetsår. Koncernmedlemmarnas resultat efter skatt på årets resultat och latent skatt men exklusive bokslutsdispositioner visas nedan. Gnesta kommun tkr Gnestahem AB tkr (4 840 tkr) ( tkr) Likviditet Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Förändringen av likvida medel under året framgår av finansieringsanalysen. Anläggningstillgångar Koncernens immateriella tillgångar uppgår till tkr (1 393 tkr). Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgår till tkr ( tkr). Fastigheter och tekniska anläggningar uppgår till tkr ( tkr). Maskiner och inventarier svarar för tkr ( tkr). Innehavet av anläggningstillgångar fördelar sig mellan kommunen och Gnestahem AB på följande vis. Gnesta kommun tkr ( tkr) Gnestahem AB tkr ( tkr) Långfristiga skulder Koncernens långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till tkr ( tkr). Av dessa hade Gnesta kommun ställt en kommunal borgen på tkr ( tkr) utgörande Gnestahem AB s lånestock. Kommunen svarade för egen låneskuld på 0 tkr. Gnestahem AB Gnestahem AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar 814 (814) lägenheter och ett 20 tal lokaler i Gnesta Kommun. Den totala förvaltade ytan uppgår till m2. ( m2) Dotterbolaget Gnesta Förvaltnings AB äger och förvaltar ett 30 tal lokaler. Den totala förvaltade ytan uppgår till ca m2. ( m2) Marknad och information Gnestahem AB har under 2007 inte haft några vakanta lägenheter. Bolaget har skrivit 172 (202) nya kontrakt vilket motsvarar 21 % (25 %) av det totala lägenhetsbeståndet. Av dessa var 31 (50), eller 18 % (25 %), interna byten. Gnestahem AB s andel av det totala lägenhetsbeståndet i Gnesta kommun uppgår till 63 %. Efterfrågan på garage är stor, alla garage är uthyrda och kön är lång. Gnestahem AB s intressebank hade 494 (611) intressenter vid årets slut. Av alla intressenter var ca 248 (270) inte boende i Gnesta kommun. Ett antal hyresgästträffar har genomförts under året med de lokala hyresgästföreningarna. Koncernen har under ett antal år jobbat aktivt med miljöförbättringar bland annat har nästan all oljeeldning i fastigheterna ersatts med mera miljövänliga uppvärmningssätt. Genom dessa åtgärder har bolagen minskat sin energiförbrukning med cirka 40 % vilket har reducerat utsläppen av koldioxid med cirka 430 ton på en tolvmånaders period. Gnestahem AB fortsätter att uppvisa en låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron var under ,2 %, 2006 var sjukfrånvaron 2,1 % och under ,5 %. Underhåll Gnestahem AB fortsätter sina stora insatser på underhållssidan. Bolagets ambition är att lägga ner ca 160 kr per m2 och år i snitt för att komma i kapp med det eftersatta underhållet. Under 2007 har följande större underhåll genomförts. HLU/VLU kostnaden för året blev ca tkr. Fasad- och balkongrenoveringar samt markarbeten i kvarteret Snickaren tkr. Diverse målningsarbeten 912 tkr. Underhållskostnaden för 2007 uppgår till 174 kr per m2 (211 /m2). Dotterbolaget har under verksamhetsåret genomfört flertalet underhållsinsatser. Stora underhållsarbeten som gjorts är, takbyte på Frejaskolan samt på Centralförrådet, anpassat en paviljong vid Freja skolan till en ny förskola samt byggt om WC/duschrum i lägenheterna på Frustunagården. Gnestahem AB s driftkostnad uppgår till 436 kr per m2 (408/m2). Under verksamhetsåret har Gnestahem AB drabbats av tre lägenhetsbränder. Kostnaderna efter ersättningar för dessa uppgår till drygt 1 mkr vilket har gjort att driftskostnaden för bolaget har stigit. 13

14 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Hyror Gnestahem AB hade en genomsnittshyra under verksamhetsåret på 815 kr per m2 och år (804). Hyran har höjts den 1/4-07 med 1,7 % i enlighet med den 1-årsöverenskommelse som gjordes med Hyresgästföreningen. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Moderbolaget Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Finansiering Låneportföljen ligger idag hos fyra kreditinstitut tkr hos SBAB och tkr hos SEB, tkr hos Nordea samt tkr hos Swedbank. Företaget har utnyttjad kommunalborgen med tkr ( tkr) Likviditet och soliditet Vid utgången på verksamhetsåret var likviditeten tkr (5 060 tkr). Bolaget har en checkkredit om tkr. Utnyttjad kredit per 31/12 var tkr ( tkr). Företagets soliditet uppgår till 17 % (17 %). Koncernens soliditet uppgår till 12 % (13 %). Investeringar Moderbolaget fortsätter renoveringen av kvarteret Snickaren och samtliga balkonger har bytts ut, bolaget har investerat 10,7 mkr i nya balkonger under Dotterbolaget har färdigställt en ny förskola i Björnlunda till en investering om 22 mkr. Fastighetsvärdering Inga nedskrivningsbehov anses föreligga i bolagets fastigheter eller dotterbolagets fastigheter. Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Framtid Gnestahem AB kommer att fortsätta renoveringen av kvarteret Snickaren och alla balkonger kommer att vara klara under början av Några planer på nyproduktion de närmsta åren finns inte utan moderbolagets insatser kommer framförallt att läggas på underhåll. Gnesta Förvaltnings AB har fått signaler om ytterligare ny- och ombyggnationer de närmsta fyra åren och detta gör att dotterbolaget kommer att växa ytterligare. Gnesta Förvaltnings AB är tidigt med i processen om nya kommunala lokaler vilket är en förutsättning för att både ändamålsenliga och ekonomiskt lönsamma lokaler skall kunna erbjudas.

15 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter Förslag till behandlig av förlust Koncernen Koncernens ansamlade förlust enligt koncernbalansräkningen uppgår till tkr. Avsättning till bundet eget kapital har föreslagits med 0 kr. Moderbolaget Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten tkr, överförs i ny räkning. Gnesta Stadsnät AB I december 2005 startade kommunen tillsammans med Gnestahem AB bolaget Gnesta Stadsnät AB. Företaget har under 2006 börjat bygga ett fiberoptiskt nät, första etappen blir Gnestahem AB s centrala fastigheter. Gnesta kommun äger 66 % och Gnestahem AB äger 34 % var av bolaget. Verksamhetsårets resultat blev -65 tkr och omsättningen var 156 tkr. Länstrafiken Sörmland AB (Org nr ) Resultatet är preliminärt, det är ej behandlat av styrelsen. Bolaget verkar som huvudman för länets kollektivtrafik. Ekonomi Verksamhetsårets resultat blev 5,3 mkr (7,8 mkr) Balansomslutningen uppgår till 100,3 mkr (128,3 mkr) Rörelsens trafikintäkter uppgick till 164,3 mkr ( 180,9 mkr). Rörelsens trafikkostnader har ökat med 17,4 mkr (14,1 mkr). År 2007 gjordes 9,2 miljoner resor med bussarna i länet, vilket är i nivå med resandet för Skogssällskapet Gnesta kommun äger 4 skogsområden som sköts enligt skogsbruksplan. Därutöver äger kommunen mindre skogsområden (t.ex Klemmingsbergsbadet). Skogssällskapet sköter underhåll, avverkning och administration för den skogsmark som kommunen äger 283 ha. Grunden för relationen är ett förvaltningsavtal där det framgår vilka fastighetsbeteckningar som ingår. Skogssällskapet ingår inte i redovisningen pga. annat verksamhetsår. Beloppen är inte av väsentlig betydelse och ingår inte i den sammanställda redovisningen. Här följer en kort sammanfattning av redovisningen för verksamhetsåret Balansomslutningen utgjorde 204 tkr (99 tkr) hos Skogssällskapet. Verksamhetsårets resultat blev 85 tkr (16 tkr). Sörmlandsturism AB Gnesta kommun äger 3 aktier i Sörmlandsturism AB. Bolagets uppgift är att tillsammans med kommuner och näringsliv samt övriga regionala organisationer i Sörmland, genom länsgemensam marknadsföring och produktutveckling, verka för ökad lönsamhet och tillväxt inom turistnäringen i länet. Till de kommunala aktierna fanns även ett femårigt serviceavtal med länets kommuner tiden Under 2007 har Gnesta valt att inte förlänga sitt avtal med bolaget. Häradsallmänningar Utdelning i tkr Daga-Frustuna Sigtuna, Vackerby 58,8 58,8 52,0 Daga-Gryt, Hovgården 13,9 14,1 8,0 Daga Björnlunda, Skenda 12,0 10,6 10,0 Totalt 84,7 83,5 70,0 Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening Gnesta kommun äger 2 andelar av 117,5. Under 2007 har föreningen utfört provfiske i Frösjön. Under 2007 fick kommunen utdelning med kr, utdelningen avser Dessutom har föreningen på uppdrag av Gnesta kommun utfört provfiske i Kyrksjön i Björnlunda tillsammans med sportfiskarna Energikontoret i Mälardalen AB Energikontoret i Mälardalen är ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av kommunerna i Sörmland. Energikontoret i Mälardalen ska verka för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling genom att vara en aktiv och central aktör i regionen i energi-, miljö- och transportfrågor. Kontoret ska vara oberoende av kommersiella intressen och styras av samhällets mål, i synnerhet det om att minska människans påverkan på klimatet. Energikontoret har som mål att verka inom hela samhällssektorn, industri-, lokal- och bostadssektorn. Huvudmålet är att verka för en effektivare energianvändning och ökad andel förnyelsebar energi i regionen. Det ska genomföras med utgångspunkten av fördelarna med regional samverkan och lokal Energikontoret i Mälardalen ska verka som regional aktör för 15

16 Förvaltningsberättelse Sammanställd redovisning - Bolag och verksamheter att sprida information och kunskap inom områdena energi, miljö och transporter. Energikontoret ska vara EU:s förlängda arm i regionen och bevaka och informera om nya direktiv och förordningar som rör de olika aktörerna i regionen. Verksamhetsårets resultat uppgår till 221 tkr (0,1 tkr). Stockholm Business Alliance Stockholm Business Alliance bildades 2006 som en sammanslutning av 43 partnerkommuner i syfte att fördjupa och utveckla det näringslivspolitiska samarbetet i Stockholmsområdet. Det femåriga avtalet skall ge stabilitet för att kunna stärka regionens position i den globala konkurrensen. Det centrala arbetet genomförs av Stockholms stads näringslivskontor Stockholm Business Region. Målen är att regionen 2010 ska vara: Norra Europas ledande tillväxtregion En av de tre bästa regionerna i Europa när det gäller marknadsföring Den region i Europa som har den bästa investeringsfrämjande verksamheten. Målen skall uppnås bl.a. genom ett aktivt lokalt ansvarstagande där kommunens egen näringslivsenhet ger en snabb återkoppling på de förfrågningar som görs avseende mark, lokaler och andra investeringsfrågor. SBA genomför regelbundna Nöjd Kund - mätningar bland företag som varit i kontakt med kommunens verksamheter. SBA har kontinuerliga erfarenhetsutbyten mellan ordförandena för partnerkommunernas kommunstyrelser, kommunchefer, näringslivschefer och informationsansvariga. SBR:s informationschef har besökt kommunstyrelsen vid ett tillfälle 2006 och informerat om verksamheten. årliga stämma, där Henric Sörblad och Gert Nilsson är av kommunfullmäktige valda ombud. Dessutom ingår Henric Sörblad i Näringsliv- och FOU-utskottet samt Gert Nilsson i Planerings- och trafikutskottet. Enskild verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden Det finns 92 barn i förskola och skolbarnomsorg inom enskild verksamhet, fördelat på följande verksamheter: Förskolan De fyra årstiderna tar emot barn i åldern 1-5 år. Det är ett personalkooperativ och drivs som en ekonomisk förening, den pedagogiska inriktningen är natur och miljö. Förskolan Grinden drivs av Frikyrkan Gnesta och har en kristen profil, de tar emot barn i åldern 1-5 år. Förskolan Fjällsippan (Waldorf) har barn i åldern 2-6 år och Waldorfskolans fritidshem har skolbarn. Videungarna är ett personalkooperativ som driver familjedaghem för barn i åldern 1-5 år. Videungarna samarbetar med Frustuna församling. Antal inskrivna barn samt antal platser som den enskilda verksamheten har tillstånd för: Antal inskrivna barn Totalt antal platser De fyra årstiderna Grinden Waldorfs förskola Waldorf skolbarnsomsorg Videungarna Totalt förskola/skolb 76 förskolebarn 82 förskolebarn 16 skolbarn 20 skolbarn Mälardalsrådet Mälardalsrådet är en ideell intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholms, Uppsala, Örebro, Västmanlands- och Södermanlands län. I dag är 57 kommuner och 5 landsting medlemmar. Rådet främjar utvecklingen av Stockholm Mälarregionen som attraktiv framtidsregion i ett integrerat Europa. Verksamheten baseras på ett nätverksarbete mellan rådets medlemmar. Rådet arbetar även tillsammans med näringslivet, universiteten och högskolorna samt andra myndigheter och organisationer i regionen. Dessutom utvecklas internationella nätverk, inte minst i Östersjöområdet. Arbetet i rådet bedrivs delvis genom de fyra utskotten; Kulturutskottet, Näringsliv- och FOU-utskottet, Miljöutskottet och Planerings- och trafikutskottet, dessutom genomförs ett antal olika seminarier i rådets regi. Gnesta kommun har representation i Mälartinget, rådets 16

17 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalys Omvärldsanalys speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Gnesta kommun. Bland de faktorer som påverkar kommunen är utvecklingen på arbetsmarknaden, demografiska förändringar, reformer beslutade av riksdagen, och andra statliga beslut, inflations- och löneutveckling samt ränteläget. Samhällsekonomisk utveckling och situation Källa: Kommunernas ekonomiska läge, Sveriges kommuner och landsting december 2007 Den globala BNP-tillväxten beräknas bli fortsatt hög men viss avmattning sker från toppåret Medan utvecklingen i flertalet OECD - länder blir jämförelsevis måttlig är det framförallt den snabba expansionen hos tillväxtekonomier i Asien och Latinamerika som bidrar till den höga tillväxten globalt. Välfärdens finansiering - en långsiktig strategi behövs SKL s utblick till 2020 visar att det inte finns demografiska förutsättningar för skatteunderlaget att ge samma tillskott som idag till sektorns ekonomi. Samtidigt kommer de demografiska behoven att ställa högre krav på verksamheterna i både kommuner och landsting. För att möta framtidens utmaningar inom välfärdspolitiken bör den relativt gynnsamma perioden under de närmaste åren tas tillvara för en bred politisk diskussion om prioriteringar. Det är hög tid att ta fram en långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering. Konjunkturuppgången i Sverige 2007 fortsätter även 2008 och BNP växer också snabbare än den trendmässiga ökningstakten. Allteftersom resursutnyttjandet blir allt mer ansträngt faller dock tillväxten successivt. Det konjunkturläge vi förutser 2008 inbegriper en viss överhettning av arbetsmarknaden. Kommunsektorns utveckling och situation Kommunernas ekonomiska resultat ser 2007 ut att vara i linje med god ekonomisk hushållning. Om de generella statsbidragen räknas upp med skatteunderlagets utveckling finns det goda förutsättningar att uppnå goda finanser ända till Det förutsätter även att verksamhetsvolymerna inte växer med mer än knappt 1 procent per år. Trots en förhållandevis måttlig total behovsökning står många kommuner inför krav på omprioriteringar inom och mellan verksamheterna. Ett exempel är att antalet elever i grundskolan minskar samtidigt som antalet gymnasieelever ökar. På samma gång växer andelen elever i fristående skolor snabbt. Det innebär sämre förutsättningar att effektivt planera skolverksamheten. För de kommuner som väljer att införa det vårdnadsbidrag som regeringen aviserat kommer detta sannolikt att innebära kostnadsökningar som kräver ytterligare verksamhetsanpassningar. De gynnsamma förutsättningarna för kommunerna är övergående. Efter 2009 begränsas utrymmet för kommunala kostnadsökningar på grund av att antalet arbetade timmar i ekonomin förväntas minska på sikt. 17

18 Förvaltningsberättelse Viktiga avtal / Personalredovisning Viktiga avtal Bredband 15 Arbetet med bredbandsutbyggnaden kallad Bredband 15 blev klart under Besiktningsprotokoll och slutrapport finns och är utförd av oberoende konsult på uppdrag av Regionförbundet Sörmland skulle bli året när nätet skulle fira sin triumf men tyvärr har inte nätägaren SB Broadband AB lyckats med att få lönsamhet utan företaget har dragits med underskott som växt under Man har haft tekniska problem, problem med Internet-operatörerna och till följd av detta en vikande kundtillströmning samt att faktureringsrutiner inte fungerat. Nätägaren har försatt bolaget i konkurs den 13 november Inlösen av mark I juni 2006 begärde ägarna till fastigheten Käxle 1:14 i Stjärnhov att kommunen skulle lösa in ca kvm mark som i gällande detaljplan utgör allmän platsmark, något som kommunen är skyldig att göra om markägaren begär det. I den efterföljande lantmäteriförrättningen beslutade lantmäteriet att kommunen skall betala kronor i ersättning för marken. Kommunen har överklagat detta ersättningsbeslut och ärendet ligger nu hos Fastighetsdomstolen. Rättsliga tvister Bostadsanpassningsbidrag för trapphiss till källarplan avstyrktes av Miljö- och byggnämnden. Sökanden överklagade nämndens beslut. (I skrivande stund vet vi att sökanden har fått rätt hos den instansen, nämnden kommer antagligen att bevilja trapphiss, ärendet handläggs just nu). Ca 100 tkr. Personalredovisning 2007 Inledning Personalkostnaderna utgör den största delen av kommunens totala kostnader, ca 270 mkr vilket utgör 50 % av kommunens totala kostnader. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. En stor del av de tjänster som kommunen tillhandahåller kräver stora personalinsatser, såsom barn-, äldre- och handikappomsorg samt skola och teknisk service. Vi har stora pensionsavgångar framför oss samtidigt som arbetskraftsbehovet förväntas öka. Därför är det extra viktigt att skapa goda arbetsförhållanden för att kunna utveckla och behålla den befintliga personalen vi har anställda idag samt för att kunna rekrytera nya medarbetare till kommunen. En avgörande fråga för hur vi kommer att klara kommande arbetskraftsbehov är hur kommunen uppfattas som arbetsgivare. En säker och hälsofrämjande arbetsmiljö samt en god personal- och lönepolitik som är väl förankrad hos våra medarbetare, är viktiga förutsättningar för att Gnesta kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare både internt och externt. Gnesta kommun Arbetsplatsen vi går till med glädje!. Hälsa och arbetsmiljö Ett av kommunens övergripande mål är att sänka sjukfrånvaron med 25 % till 2008 jämfört med sjukfrånvaron i december Under hösten 2004 inleddes ett arbetsmiljöprogram i samarbete med AFA Försäkring Sunt Liv i Gnesta kommun. Målen för Sunt Liv i Gnesta kommun är att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, sänka sjuktalet enligt kommunens övergripande mål samt öka frisktalet i kommunen. Som ett led i att nå dessa mål har olika aktiviteter genomförts. Under 2007 genomfördes den sista delen av en stegtävling som engagerade ca 400 anställda samt föreläsningar med Mia Törnblom Självkänsla nu och Atle Johansen Roligt och tänkvärt om arbetsglädje och relationer på jobbet Tillsammans med AFA Försäkring genomförde vi den andra AHA-enkäten bland kommunens anställda under hösten. Svarsfrekvensen var 79 %. Enkäten kartlägger hälso- och arbetsmiljöfaktorer och genomfördes även Redan vid förra mätningen, låg Gnesta kommun klart över referensmaterialet, anställda i andra kommuner och landsting, i nästan alla avseenden som rör organisationen. Det gäller t ex samarbete, motivation, engagemang, feedback och väl fungerande ledarskap. Flertalet av dessa faktorer har blivit ännu lite bättre Kommunens anställda motionerar mer och 18

19 Förvaltningsberättelse Personalredovisning röker mindre än vid förra mätningen. Organisationsklimatet har stärkts ytterligare, ledarskapet är mer uppmuntrande. Negativa förändringar är att övervikten ökat. Både vad gäller antal anställda med hälsosam livsstil och andel personer med stress- eller utmattningssymptom ligger Gnesta kommun tydligt bättre än referensmaterialet. Företagshälsovård Under 2007 köptes företagshälsovård för kr vilket motsvarar köp av 453 timmar varav 68 % timmar hos beteendevetare och 29 % timmar hos läkare. Övrig tid avser företagssköterska, sjukgymnast, ergonom och skyddsingenjör. Leverantör av företagshälsovård är Medhälsan AB. Friskvård Personalenheten erbjuder olika former av friskvårdsaktiviteter i ett vår- respektive höstprogram för att främja hälsa och välbefinnande hos våra medarbetare. De flesta av aktiviteterna är kostnadsfria eller subventionerade för medarbetarna. Utbudet har varit uppskattat av många och intresset för att delta har ökat. Friskvårdsersättning ges med max 200 kr/år och anställd till dem som löser klipp-, månads-, eller årskort på motionsinstitut. För att motivera till friskvårdande aktiviteter delas stimulanspriser ut till de som motionerar regelbundet och lämnar in motionskort. Förkortningar BoU= Barn- och utbildningsförvaltningen Social= Socialförvaltningen Klk= Kommunledningskontoret KoT= Kultur- och teknikförvaltningen Lönepolitiskt arbete Sedan Samhällsbyggnad= 2004 har Gnesta kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förkortningar centrala spelregler för lönebildning. Det finns en fastställd lönestruktur, vilket är en förutsättning för att skapa en enhetlig lönepolitik/lönebildning Antal anställningar i kommunen och och anställda för att undvika godtycklighet vid Samhällsbyggnad= lönesättning. Antalet anställningar Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgick till 787, varav Lönerevisionens 668 tillsvidareanställningar totala utfall 2007 blev och 119 visstidsanställningar. 3,72 % inkluderat de 0,2 % som årligen avsätts Detta i kommunens är en ökning lönepolitiska med 57 anställningar Antalet anställningar jämfört med handlingsprogram för åren Detta görs för att justera lönebilden så att den stämmer överens med den värdering av befattningarnas svårighetsgrad Antalet månadsanställda och krav som fastställts exklusive i vilande anställningar kommunens lönepolitik uppgick till 762 personer Antalet att månadsanställda jämföra med exklusive 728 Personalnyckeltal personer Inom barn- och utbildningsförvaltningen personal- har och förskoleverksamheten lönesystemet ökat och inom socialför- Materialet i denna redovisning är hämtat från PersonecP och beräknat på utbildningsförvaltningen har månadsanställd valtningen personal har nya som boende omfattas inom socialpsykiatri- och handikappomsorgen av kollektivavtalet Allmänna samt dagverksamhet för dementa startat. Bestämmelser (AB), om inte annat anges. (Diagram För vissa 1). uppgifter krävs en mättidpunkt som då är den 31 december För andra uppgifter är det hela BoU= Barn- och utbildningsförvaltningen Social= Socialförvaltningen Klk= Kommunledningskontoret KoT= Kultur- och teknikförvaltningen Antal anställningar och anställda uppgick till 787, varav 668 tillsvidareanställningar och 119 visstidsanställningar. Detta är en ökning med 57 anställningar jämfört med vilande anställningar uppgick till 762 personer att jämföra med 728 personer Inom barn- och förskoleverksamheten ökat och inom socialförvaltningen har nya boende inom socialpsykiatri- och handikappomsorgen samt dagverksamhet för dementa startat. (Diagram 1). Könsfördelning och åldersstruktur året som utgör basen där ej annat Könsfördelning och åldersstruktur 84,5 % av de månadsanställda är anges. kvinnor och 15,5 % är män. 84,5 % av de månadsanställda är Könsfördelningen och 15,5 är i % stort är sett män. Könsfördelningen är i stort sett bland oförändrad personalen är sedan 47 år Medelåldern bland personalen är 47 år oförändrad sedan Medelåldern Diagram 1 Antal månadsanställda samt antal årsarbetare exklusive vilande anställning per förvaltning och Lönepolitiskt arbete Sedan 2004 har Gnesta kommun centrala spelregler för lönebildning. Det finns en fastställd lönestruktur, vilket är en förutsättning för att skapa en enhetlig lönepolitik/lönebildning i kommunen och för att undvika godtycklighet vid lönesättning. Lönerevisionens totala utfall 2007 blev 3,72 % inkluderat de 0,2 % som årligen avsätts i kommunens lönepolitiska handlingsprogram för åren Detta görs för att justera lönebilden så att den stämmer överens med den värdering av befattningarnas svårighetsgrad och krav som fastställts i kommunens lönepolitik Personalnyckeltal Materialet i denna redovisning är hämtat från personaloch lönesystemet PersonecP och beräknat på månadsanställd personal som omfattas av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB), om inte annat anges. För vissa uppgifter krävs en mättidpunkt som då är den 31 december För andra uppgifter är det hela året som utgör basen där ej annat anges Antal anställda Årsarb Antal anställda Årsarb , ,3 BoU Social Klk Samhällsbyggnad KoT Diagram 1 Antal månadsanställda samt antal årsarbetare exklusive vilande anställning per förvaltning och

20 Förvaltningsberättelse Personalredovisning Sysselsättningsgrader Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uppgick till 88,5 Sysselsättningsgrader % vilket är i stort sett oförändrat sedan Den genomsnittliga De flesta sysselsättningsgraden deltidsanställningarna uppgick till 88,5 % vilket återfanns är i stort sett inom oförändrat Socialförvaltningen sedan De flesta där deltidsanställningarna den genomsnittliga återfanns inom Socialförvaltningen där den genomsnittliga sysselsättningsgraden sysselsättningsgraden uppgick uppgick till 84 till %. 84 %. Andelen Andelen heltidsanställda heltidsanställda uppgick till 63 uppgick %. Ca 58 till % av 63 kvinnorna och %. ca Ca 8158 % av % männen av kvinnorna var heltidsanställda. och ca 81 % av männen var heltidsanställda. Pensionsavgångar Under de närmaste 5 åren kommer 134 tillsvidareanställda att gå i ålderspension Pensionsavgångar under förutsättning att de arbetar till 65 Under års ålder, närmaste vilket 5 motsvarar åren kommer % tillsvidareanställda av det att totala gå i ålderspension antalet tillsvidareanställda under förutsättning i att de arbetar till 65 december års ålder, vilket motsvarar Yrkesgrupper 20 % av det med totala stora antalet tillsvidareanställda pensionsavgångar i december är barnskötare, Yrkesgrupper lärare, med stora pensionsavgångar vård- och omsorgspersonal är barnskötare, lärare, samt vård- och omsorgspersonal kock/kokerska.(diagram samt kock/kokerska.(diagram 2) 2) Diagram 2 Pensionsavgångar inom närmaste 5-årsperiod (Differens mellan antal anställda per förvaltning och totalt förklaras med att anställda kan vara anställda på fler förvaltningar än en) Antal tillsvidareanställda 65 år inom 5 år per förvaltning Andel i procent av antal tillsvidareanställda per förvaltning Samhällsbyggnad 2 Klk 5 Ko T 9 KoT 25,7 BoU 19,2 BoU 57 Social 20,7 Social 62 Samhällsbyggnad 25 Klk 19,2 Diagram 2 Pensionsavgångar inom närmaste 5-årsperiod (Differens mellan antal anställda per förvaltning och totalt förklaras med att anställda kan vara anställda på fler förvaltningar än en) 20

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Gnesta kommun Årsredovisning

Gnesta kommun Årsredovisning Gnesta kommun Årsredovisning 2006 Ett stort tack till alla konstnärer och konsthantverkare i Gnesta som bidragit med bilder till redovisningen! För mer information se www.gnesta.se /konstnärskatalog! Bilder

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen

Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern samt utdelning från de kommunala bolagen 2017-03-26 Sid 1 av 6 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: Hakan.wahlgren@norrtalje.se Årsredovisning 2016 för Norrtälje kommun och Norrtälje kommunkoncern

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna December 2011 1 Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Famna presenterar med denna rapport

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer