Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om utkomststöd 1 (5)"

Transkript

1 Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild änka/änkling registrerat partnerskap Medborgarskap Finskt Annat, vilket? Invandrares uppehållstillstånd / status (kopia) Uppehållstillståndets giltighetstid EU-registreringsbevis Adress Postnummer och -anstalt s bank Bankkontonummer Telefonnummer Makes/makas/sambos efternamn och förnamn Makes/makas/sambos personbeteckning Makes/makas/sambos yrke Makes/makas/sambos arbetsgivare och arbetsplats Makes/makas/sambos bank Makes/makas/sambos bankkontonummer Makes/makas/sambos telefonnummer Efternamn och förnamn på barn som bor hemma Efternamn och förnamn på barn som bor på annat håll Efternamn och förnamn på andra som bor i samma bostad

2 2 (5) Inkomster efter skatt Löneinkomster Inkomstrelaterad dagpenning/arbetslöshetsda gpenning Utbetalare av inkomstrelaterad dagpenning/ arbetslöshetsdagpenning Folkpension Moderskaps- /föräldrapenning Hemvårdsstöd / kommuntillägg Underhållsbidrag Underhållsstöd, kommunalt (inga verifikat behövs) Arbetspensioner Utbetalare av arbetspension Bostadsstöd Studiepenning och bostadstillägg Familjepension Utbildningsstöd Utbetalare av familjepension Sjuk- /rehabiliteringsdagpenning eller rehabiliteringsstöd Utbetalare av sjuk- /rehabiliteringsdagpenning eller rehabiliteringsstöd Barnbidrag Andra inkomster, t.ex. skatteåterbäring, avgångsvederlag, ersättning av försäkringsbolag Vilka? Integrationsstöd Förmögenhet Värdepapper Fondplaceringar Aktier Bostad, fastigheter Bil, årsmodell Bankdepositioner o.dyl. medel Andel i oskiftat dödsbo Inkomster för alla som bor i samma hushåll, t.ex. barns pension/lön/arbetslöshetsdagpenning o.dyl. bör meddelas och verifikat lämnas in. Anhängiga oavgjorda förmåner När ansökta Varifrån ansökta Pension Inkomstrelaterad dagpenning/ arbetslöshetsdagpenning Bostadsstöd Studiepenning och bostadstillägg Lönegaranti Annan (t.ex. försäkringsbolags ersättning, sjukdagpenning el.dyl.) Vad? Beslut om skuldsanering eller ansökan om skuldsanering Nej Ja Beslutsdatum / datum för inlämnande av ansökan

3 3 (5) Utgifter som beaktas vid beslutsfattandet på basis av verifikat till rimligt belopp Hyra, hyresvärdens giroblankett Bolagsvederlag El, räkningen i sin helhet Hemförsäkring för bostaden, försäkringsbrev Fastighetsskatt Övriga boendeutgifter, vilka? Underhållsavgifter Vatten Bostadslånets räntor Avfallshantering Dagvårdsavgifter Hälsovårdsutgifter, offentliga hälsovårdstjänster Studie-/arbetsresekostnader, varifrån - vart? Andra utgifter, vilka? Lån Bank Datum för beviljande av lån Lånets nuvarande belopp Amortering Räntor Bostadslån Andra lån Kryssa för den punkt som bäst motsvarar er livssituation sambo Arbetslös, sedan när? Följande förnyelse av jobbsökning Förvärvsarbetande Företagare Pensionär Sjukledig / på rehabiliteringsstöd Arbetspraktik / rehabiliterande arbetsverksamhet Annan situation, vilken? Arbetslös, sedan när? Följande förnyelse av jobbsökning Förvärvsarbetande Företagare Pensionär Sjukledig / på rehabiliteringsstöd Arbetspraktik / rehabiliterande arbetsverksamhet Annan situation, vilken? Berätta med egna ord om er livssituation och om orsaken till ert behov av utkomststöd (t.ex. arbetslöshet, sjukdom, studier, pension). Vilket är ert största bekymmer och vad anser ni att detta bekymmer i första hand beror på? Vill ni reservera tid till en socialarbetare / socialhandledare? Ja Nej

4 4 (5) Försäkring: Med min underskrift försäkrar jag att de uppgifter jag gett i den här ansökan är riktiga och förbinder mig till att omedelbart meddela socialväsendet om ändringar som sker / har skett i min ekonomiska ställning och mina familjeförhållanden. Datum s underskrift För att påskynda behandlingen av ert ärende, fyll i ansökan omsorgsfullt. Ansökan inklusive handlingar lämnas in till socialbyrån. Er ansökan kan avslås om alla behövliga bilagor inte har lämnats in. Era uppgifter registreras i socialkontorets kunddatasystem. En redogörelse för hurdana uppgifter som sparas i registret finns till påseende vid kontoren för kundarbete. (Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2000/812, 13 ). Anvisningar för ifyllning: Utkomststöd beviljas i regel för den månad då ansökan lämnats in. Utkomststödet eller en del av det kan av särskild orsak beviljas retroaktivt för betalning av utgifter som berättigar till utkomststöd. Om för sådana räkningar ansöks retroaktivt om utkomststöd, bör i ansökan framföras retroaktivt alla verifikat på inkomster och utgifter för den tid som räkningarna ursprungligen har förfallit. För inkomster och utgifter bör man framföra verifikat av vilka det framgår den betalda summan, betalningsdag och den ursprungliga betalningsdagen. Räkningarna ska som bilagor framföras i sin helhet. För löner som betalas ut en gång i månaden de 2 senaste löneremsorna. För löner som betalas ut för löneperioder på två veckor de 4 senaste löneremsorna. I samband med slutlön verifikat över betalda semesterersättningar eller semesterersättningar som betalas senare. Den utkomststödssökandes ekonomiska förmåner (pensioner, dagpenningar o.s.v.) kan kontrolleras hos myndigheten som beviljat förmånen. (Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 2000/812, 20 och 21 ). Det är straffbart att ge falska eller vilseledande uppgifter. Utkomststöd som beviljats på basis av felaktiga uppgifter kan återkrävas (Lagen om utkomststöd, 20 ). I relation till utkomststödet kan den primära anhängiga förmånen återkrävas till socialnämnden på grundval av 20 i lagen om utkomststöd som ersättning för utkomststödet. Som bilagor till ansökan ska för sökandes och de i samma hushåll bosattas del framföras: Kopia på identitetsbevis / pass /uppehållstillstånd Senaste beskattningsbeslut i sin helhet Familjemedlemmarnas inkomstverifikat från de två senaste månaderna så att betalningsdagarna och nettolönen syns. Officiella kontoutdrag och lönebesked löpande utan avbrott Beslut om andra inkomster: pensioner, arbetslöshetsdagpenning / arbetsmarknadsstöd / avgångsvederlag, moderskaps- / föräldrapenning, sjukdagpenning, militärunderstöd, bostadsbidrag, hemvårdsstöd, underhållsbidrag, studiepenning och studiestöd, annat utbildningsstöd m.m. Utredning om arbetsresekostnader Kontoutdrag eller bankbok för de två senaste månaderna för familjens alla konton Av arbetslös arbetssökandens basuppgifter; arbetspolitiskt utlåtande och eventuell jobbsökningsplan Av studerande separat blankett för utredning av omständigheterna (fås på socialbyrån) Utredning om boende: hyreskvitto, hyresavtal samt verifikat över andra boendekostnader Eventuella verifikat över bostadslån och räntorna på dem, verifikat också över andra skulder t.ex. utmätning Av en som inte har fast bostad separat blankett för utredning av boende/vistelse (fås på socialbyrån) hos vem/vilka sökanden i regel vistats under månaden som föregick ansökan. Av tilläggsutredningen bör framgå vistelseplatsernas adresser, tidpunkt för vistelsen samt namn/namnen på bostadens innehavare Eventuella verifikat för hälsovårdsutgifter och sjukvårdskostnader, så som recept, apotekskvitton, sjukhusräkningar, verifikat för avgiftstak

5 5 (5) Eventuellt underhållsavtal, eventuella kvitton på betalda underhållsbidrag, avtal över vårdnad av och umgänge med barnet samt intyg över omhänderhavande av barn Betalda dagvårdsavgifter Andra verifikat som förklarar den ekonomiska situationen Av företagare separat utredning om inkomster från företaget (blankett fås på socialbyrån) Av fångar som friges bifogas fripass eller frigivningsintyg, kopia på av fängelset givet sista utdrag över kontoföring av fånges penningmedel (kontokort) och i samband med frigivningen given eventuell förteckning över tillgångar samt eventuell frigivningsplan

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden

Skuldsanering. Personuppgifter Namn. Budget- och skuldrådgivare Har du fått råd och stöd hos budget- och skuldrådgivare? Bostadsförhållanden Blanketten ska lämnas till Ansökan Skuldsanering Personuppgifter Namn 1 Siffror inom ring hänvisar till broschyren Skuldsanering KFM 935. Läs broschyren innan du fyller i blanketten. Adress Telefonnummer

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP +

A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_2_sv_140114PP + KAN_2 1 *1179901* ANSÖKAN OM MEDBORGARSKAP FÖR BARN SOM ÄR SÖKANDE Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som är finsk medborgare och som ansöker om finskt medborgarskap för ett minderårigt barn som

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten

Information om försörjningsstöd. socialtjänsten Information om försörjningsstöd socialtjänsten Arbetsgången vid ansökan om försörjningstöd Korrekt ifylld ansökan lämnas in Utredning & Arbetsplan Beräkning: Normbelopp minus inkomster = Försörjningsstöd

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE

VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Överförmyndaren VÄLKOMMEN SOM GODMAN/FÖRVALTARE Innehåller: Överförmyndaren informerar Släktutredning Checklista till årsräkning Årsräkning Snabbfakta om skatter Försäljning av fastighet, tomträtt eller

Läs mer