ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap."

Transkript

1 ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag behöver tolk Vistelse på annan ort/utomlands. Er egen motivering till varför Ni behöver utkomststöd och för vilket ändamål Vänligen fyll omsorgsfullt i alla punkter i ansökan och underteckna den. Makar och sambor ska ansöka om utkomststöd med en och samma ansökan som därför ska undertecknas av båda. Kom ihåg att kontrollera att alla behövliga bilagor finns med. Dessutom ska Ni bifoga intyg över alla inkomster och utgifter och all förmögenhet under de två senaste månaderna. Notera att bristfälliga ansökningar inte behandlas. Om de uppgifter som ingår i ansökan ändras, ska ändringarna genast meddelas förmånshandläggningen. En sådan förvärvsinkomst som inte var känd när beslutet om utkomststöd fattades kan i efterhand beaktas såsom inkomst (lagen om utkomststöd, 15 ). Sökanden Makes/makas/sambos namn fyller i Adress Telefon Utbildning och yrke Civilstånd Sökandens utbildning och yrke Makes/makas/sambos utbildning och yrke Ogift Gift Sökandens utbildning Makes/makas/sambos arbetsgivare Sambo Änka/änkling Arbetslös Arbetslös Hemmaboende barn Namn Frånskild I hemskillnad. Från vilket datum? Annat, vad? s Tryckeriservicen

2 2 (5) Namn Övriga personer som bor i bostaden Uppehållstillstånd/ status Makes/makas/sambos medborgarskap, om inte finskt Invandrares uppehållstillstånd/status (sökande) Invandrares uppehållstillstånd/status (make/maka/sambo) Uppgifter om boendet Sökanden beviljats uppehållstillstånd Hyresbostad Ägarbostad Antal rum I bostaden Maken/makan/sambon beviljats uppehållstillstånd Annan besittningsform, vilken? Bostadens yta m 2 Bostadslös, vistelseadress: Annan eventuell utredning av boendet Uppgifter som ifylls av arbetslösa Sökanden Jag har anmält mig som arbetslös arbetssökande Sysselsättningsplan eller utbildningsplan Var har Ni senast sökt arbete eller utbildning? Make/maka/sambo Jag har anmält mig som arbetslös arbetssökande Sysselsättningsplan eller utbildningsplan Var har Ni senast sökt arbete eller utbildning? Uppgifter om förmögenheten Bostad Bil Nej Nej Ja Ja Alla bankinsättningar, bank och kontonummer Bifoga registreringsintyg Saldo Saldodatum Utredning av övriga besparingar (t.ex. pensionssparande, sparkassekonton) Aktier och övriga värdepapper (hurudana, hur många) Annan förmögenhet, hurudan? (t.ex. tomt, stuga, båt, dödsbo)

3 3 (5) Uppgifter om lån och skulder Banklån (bostad, studier) För vilket ändamål har lånet tagits och när? Nuvarande lånebelopp Amorteringsplan för lånet, / mån. Amortering Räntor Övriga skulder Beslut om skuldsanering eller ansökan om skuldsanering Foga eventuellt beslut om skuldsanering till ansökan om utkomststöd Familjens inkomster och utgifter Finns inte Finns Datum för beslutet Ansökan inlämnad Anteckna här familjens alla nettoinkomster (det som blir kvar efter skatt) under innevarande månad och det datum då pengarna inbetalas på Ert bankkonto. På utgiftssidan antecknas t.ex. de räkningar som ska betalas under den månad då ansökan lämnas in. Inkomsterna under den månad då ansökan lämnas in Lön (Lön som utbetalas i slutet av föregående månad anses i regel stå till förfogande för utgifterna under nästa månad. Anteckna också lön som utbetalats under innevarande månad.) Sökanden Datum Make/ maka/ sambo Datum Familjemedlemmar under 18 år Datum Utkomstskydd för arbetslösa av Fpa (vid flera utbetalningar, ange alla) Inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa (vid flera utbetalningar, ange alla) Bostadsbidrag och datum för årsjusteringen Barnbidrag Underhållsbidrag (av barnets föräldrar) Underhållsstöd (av Fpa) Föräldrapenning Stöd för hemvård av barn Studiestöd Studielån Sjukdagpenning Rehabiliteringsstöd Folkpension Arbetspension Annan pension Stöd för närståendevård Övriga inkomster, vilka?

4 4 (5) Utgifterna under den månad, då ansökan lämnas in Hyra (utan avgift för bilplats) Bolagsvederlag (specificera kapitalvederlaget) Vattenavgift Elräkning + förfallodag Bastuavgift Räntor på bostadslån Uppvärmningskostnader, vilka? / mån. / mån. Övriga boendekostnader, vilka? Patientavgifter/sjukhusräkningar Utgifter för mediciner Arbetsresor Övriga utgifter, vilka? Emotsedda förmåner (t.ex. pension, dagpenning, bostadsbidrag) Toimeentulotukihakemuksen liitteet Om Ni emotser någon förmån som är primär i förhållande till utkomststödet, kan den retroaktiva delen av denna förmån återkrävas med stöd av 20 och 23 i lagen om utkomststöd. Förmånens art Från vilket datum och vilken institution? Den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen (inte skattekort och inte utredning av grunderna för förskottsinnehållningen) inkl. specifikationsdelen. (Ni får den på skattebyrån, om Ni inte sparat den. Kom också ihåg att be om specifikationsdelen). Dessutom det slutliga beskattningsbeslutet, om Ni gjort ändringar i den förhandsifyllda skattedeklarationen (om Ni redan fått det per post). Kontoutdrag från banken för de två senaste månaderna (samtliga bankkonton) Blankett för utredning av förmögenheten (ifylld och undertecknad) Löneintyg för den lön som utbetalats innevarande månad och de två senaste månaderna Beslut om förmåner och meddelanden om utbetalningar (t.ex. bostadsbidrag, arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, dagpenning från arbetslöshetskassa, folkpension, arbetspensioner, sjukdagpenning, föräldrapenning, stöd för barnavård, studiestöd, stöd för närståendevård, underhållsstöd) Utredning av emotsedda förmåner eller ersättningsärenden (fr.o.m. vilket datum, institution som utbetalar förmånen) Intyg över övriga inkomster (t.ex. underhållsavtal, övriga bidrag) Utredning av att anställningsförhållandet upphört och ev. ersättningar i anslutning till detta Utredning av studierna (beslut om studiestöd och kvitton på lyft studielån, stipendier och bidrag, utdrag ur studieregistret och studieplan för läsåret) Hyresavtal El- och vattenräkningar och hyror som förfaller till betalning och kvitton, om räkningarna är betalda. Om den sökande bor i ägarbostad: utredning av den tidpunkt då bostaden anskaffades och inköpspriset, utredning av bostadslånets kapital, amorteringar och räntor. Räkningar i original för utgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården och kvitton, om räkningarna redan är betalda. Kvitton i original på mediciner som ordinerats för vård av sjukdomar och kopior av tillhörande recept. Kvitton på andra utgifter och tillhörande räkningar Utredning av utmätta skulder och kvitto av utsökningsverket Andra intyg och utredningar som klargör Er situation Eftervård Jag är i eftervård. I vilken kommun?

5 5 (5) Bankkonto för inbetalning av utkomststödet Underskrifter Kontonummer (IBAN) Kontoinnehavare Jag är medveten om att socialmyndigheterna med stöd av 20 lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har rätt att av statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, folkpensionsanstalten, pensionsskyddscentralen, pensionsstiftelser och andra pensionsanstalter, försäkringsanstalter, utbildningsanordnare, producenter av socialservice, sammanslutningar och verksamhetsenheter som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet samt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på begäran erhålla, utan hinder av sekretessbestämmelserna, sådana uppgifter och utredningar som dessa förfogar över och som i väsentlig grad inverkar på en klientrelation inom socialvården och som är nödvändiga för myndigheten på grund av dess lagstadgade uppgift att utreda klientens behov av socialvård och kontrollera uppgifter som lämnats till myndigheten. Åbo stads välfärdssektor har teknisk förbindelse med Folkpensionsanstalten i fråga om de sociala förmånerna och direkt förbindelse till Fpa:s register över klientuppgifter. Jag är medveten om att mina uppgifter införs i Åbo stads välfärdssektors register över klientuppgifter. Jag intygar att de ovanstående uppgifterna är sanningsenliga. Jag förbinder mig att meddela de ändringar som sker i dem under den tid som beslutet om utkomststöd är i kraft (lagen om utkomststöd, 17 1 och 2 mom.). Jag/vi samtycker till att de givna uppgifterna kontrolleras. Ytterligare information och inlämnande av ansökan Sökandens underskrift Makens/makans/sambons underskrift Frågor om ansökan: telefon telefontid kl. Er ansökan om utkomststöd behandlas skriftligt vid förmånshandläggningen. Posta ansökan till: Åbo stads välfärdssektor, Ni kan också lägga brevet i postlådan vid samma adress eller lämna det i informationen.

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO

ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO ANSÖKAN TILL FÖRENINGEN FVO Föreningen FVO Var god att texta tydligt SÖKANDEN Efternamn Förnamn Medborgarskap Personnummer (åå-mm-dd-xxxx) Civilstånd Ogift Frånskild Gift Sambo Änka/Änkling MAKE, MAKA

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning.

Anvisningar för års- och sluträkning. Anvisningar för års- och sluträkning. Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Anvisningar för års- och sluträkning

Anvisningar för års- och sluträkning Anvisningar för års- och sluträkning Enligt föräldrabalken (FB) är ställföreträdare- d.v.s. gode män, förvaltare och förordnade förmyndare skyldiga att lämna en årsräkning till överförmyndaren. Legala

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi PRIVATEKONOMI PÅ ENKEL SVENSKA 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information om bland annat att spara

Läs mer

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande

Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande 2010 www.fpa.fi Statsgaranti för studielån, räntebidrag och studielånsavdrag i beskattningen för högskolestuderande Statsgaranti för studielån är en del av studiestödet. I den här broschyren ger vi information

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer

Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer 172011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer Myndighetens anteckningar Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som planerar

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015.

RP 5/2015 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2015. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att till lagen om utkomstskydd

Läs mer

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt

Försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd från kommunens socialtjänst om din försörjning inte går att lösa på andra sätt Om du inte har någon inkomst eller tillgångar till din försörjning kan du ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer