Faktablad Nya Karolinska Solna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktablad Nya Karolinska Solna"

Transkript

1 Faktablad Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet. Det nya universitetssjukhuset planeras öppna för den första patienten vid årsskiftet 2015/2016 och vara helt klart i augusti Ett ledord för det nya universitetssjukhuset är patienten först, som innebär att all planering tar sin utgångspunkt i vad som är bäst för patienten. Målet är att ge rätt vård till rätt patient i rätt tid. Patientens autonomi, säkerhet, integritet och komfort är grundläggande och förbättras med hjälp av enkelrum, som blir standard för alla inneliggande patienter. Närhet, god logistik och få förflyttningar ökar effektiviteten och säkerheten ytterligare. En viktig uppgift för att kunna bidra till utvecklingen av sjukvården är att stärka samverkan mellan vård, klinisk forskning, grundforskning och utbildning (vid Karolinska institutet), så att ny kunskap och nya forskningsresultat snabbare kan tas i bruk i sjukvården. Såväl sjukvård som forskning och utbildning vid NKS ska kunna nå världsklass. Nya Karolinska Solna blir också en avgörande satsning i förverkligandet av visionen - som delas av vården, akademin och industrin - att utveckla Stockholmsregionen till världens främsta område inom life science. Om projektavtalet (OPS-avtalet) Landstingsfullmäktige har den 8 juni 2010 fattat ett enigt beslut att tilldela konsortiet Skanska-Innisfree kontrakt för uppdraget att projektera, bygga, finansiera, och ansvara för driften av den nya sjukhusanläggningen i Solna. Landstingsfullmäktige har därmed godkänt projektavtalet i offentlig-privat samverkan (OPS) mellan Stockholms läns landsting och konsortiet (projektbolaget). Projektavtalet har därefter (vecka 26) undertecknas av parterna. Konsortiet har i samband med detta också ingått avtal om finansiering. Projektbolaget ägs till lika delar av byggföretaget Skanska och den brittiska investeringsfonden Innisfree, som är specialiserad på OPS-investeringar. Båda ägarföretagen har omfattande erfarenhet av stora internationella sjukhusprojekt med OPS-finansiering. OPS-kontraktet omfattar dels byggnation, dels underhåll och service för anläggningen. Avtalstiden är totalt 30 år från avtalets undertecknande (inkl byggnationen) till 2040, med en möjlighet till förlängning om högst 15 år. Projektavtalet styrs av svensk lag. Det bygger på väletablerade principer avseende bl a ansvars- och riskfördelning som tillämpas i länder där OPS-projekt inom sjukhusområdet har genomförts under en följd av år (i synnerhet i Storbritannien). OPS-avtalet innebär att det i första hand är projektbolaget som står för finansieringen av projektet. Det är också projektbolaget som står för merparten av risken för fördyringar som kan drabba projektet. Kostnader för byggnationen Projektbolagets kostnad för byggnationen är 14,5 miljarder kronor (i löpande penningvärde under byggåren ). I det beloppet ingår arkitektur och teknisk projektering, alla 1

2 byggkostnader (t ex personal, material, transporter, byggutrustning, energi etc), oförutsedda kostnader, administration och vinst. Finansieringskostnader tillkommer. Vederlag Landstinget betalar projektbolaget för projektet genom i förväg bestämda årliga vederlag som täcker in såväl byggnation, finansiella kostnader, risköverföring, underhåll, drift och servicetjänster i anläggningen. Vederlaget kan sänkas om projektbolaget inte levererar enligt avtal (t ex att lokaler måste stängas eller att tjänster inte håller avtalad kvalitet), men det kan inte höjas (förutom som en följd av indexjustering och om landstinget ändrar beställningen av tjänster). Vad är OPS? OPS står för offentlig-privat samverkan (eller på engelska PPP, Public-Private Partnership). Det innebär en funktionsupphandling där en offentlig part handlar upp en tjänst bestående av både byggnation, finansiering och drift av en privat part, och betalar ett i förväg fastställt pris. Syftet med OPS-lösningar är att ge en större förutsägbarhet och trygghet för samhället/skattebetalarna. Projektbolaget bär en större andel av riskerna i samband med projektering och byggnation än i traditionella entreprenader. Om bygget blir dyrare än projektbolaget beräknat, faller det i princip på projektbolaget. Projektbolaget har också en mycket stark ekonomisk drivkraft att bli klar i tid, eftersom de inte får fullt betalt förrän bygget är klart. Därför hålls tidplanen i hög grad i OPS-projekt. Genom att man avtalar om ett mycket långt kontrakt med fast pris, vet beställaren i förväg vad projektet kommer att kosta för varje år under hela avtalstiden. En tredje fördel för beställaren är att man handlar upp ett paket med byggnation och drift under 30 år. Det innebär att projektbolaget måste ta ansvar för helheten och bygga med en sådan kvalitet att fastigheterna är hållbara, slitstarka och lätta att underhålla över tiden, och även lätta att t ex städa eller sköta logistik och transporter i. Detta kallas allmänt livscykelkostnader, dvs den verkliga totalkostnaden för en fastighet. Drift- och servicetjänster Projektbolaget kommer att ansvara för tekniska förvaltningstjänster och servicetjänster i NKS under hela avtalstiden, 30 år (inkl ca 5 års byggtid). I de tekniska förvaltningstjänsterna ingår tillsyn, skötsel och underhåll av utemiljöer, byggnad utvändigt och invändigt, vatten och avlopp, el, tele, data, transportsystem, styr- och övervakningssystem, skadedjur och parkeringsbevakning. I servicetjänsterna (mjuka FM-tjänster) ingår post- och godshantering, distribution av patientmåltider, varuförsörjning, flyttning, avfallshantering, textilhantering, lokalvård, restauranger och caféer, reception, konferensservice, bevakning, patienthotell, och helpdesk. Servicetjänsterna kan av både landstinget och projektbolaget marknadstestas, dvs konkurrensutsättas på den öppna marknaden, vart femte år med start Tjänsten lokalvård kommer att marknadstestas genom en särskild upphandling 2014 inför öppnandet av NKS. Totalt kostar alla drift- och servicetjänster inkl administration, risk och vinst knappt 300 miljoner kr per år (del av vederlaget). Upphandlingsprocessen 2

3 Upphandlingsprocessen, som nu avslutas, har pågått under sekretess i 18 månader med start i oktober Landstinget har upphandlat expertkompetens som bistått under upphandlingen. Affärskonsulten PricewaterhouseCoopers (PwC) och det brittiska bygg- och teknikkonsultföretaget EC Harris Asset Consultancy har båda lång erfarenhet av OPSupphandlingar för sjukhus i flera länder. För att komplettera landstingets egna juridiska resurser har Mannheimer Swartling Advokatbyrå anlitats som juridiska rådgivare. White arkitekter har tillsammans med teknikkonsulterna ÅF och Ramböll också bistått NKSförvaltningen. Om sjukhusanläggningen Sjukhusets yttre Nya Karolinska Solna kommer att passa väl in i den nya stadsmiljön kring Norra stationsområdet. I kraft av sin storlek på 9-11 våningar och ca kvm (inkl patienthotell) blir NKS-anläggningen ett landmärke. Utformningen bygger på en rätvinklig kvartersstruktur som blir en fortsättning på innerstadens kvarter. Fasaderna bekläds med varmvitt klinker med detaljer av rött tegel och en mantelstruktur i glas. Fem huskroppar med vårdverksamhet i söder löper utmed ett stort torg. Norr om vårdkvarteren ligger forskningsbyggnaderna, den befintliga Thoraxbyggnaden samt en ny teknikbyggnad och parkeringshus. Mellan vårdkvarteren och forskningskvarteren löper ett grönt akademiskt stråk som sammanbinder sjukhusområdet med sjukhusparken i öster och Karolinska institutet i väster. Det akademiska stråket överbrygger Solnavägen via en bro (ekodukt). Vårdverksamheter och laboratorieverksamheter kopplas samman via inglasade förbindelser, s k skyways, som löper över det akademiska stråket. Direkt söder om vårdbyggnaderna, byggs också ett patienthotell med 100 platser till sjukhuset. Sjukhusets inre Patientvården på NKS kommer vara tematiskt organiserad, vilket legat till grund för den övergripande placeringen av olika verksamhetsområden och funktioner inom anläggningen. Avdelningar och andra vårdfunktioner som har ett nära samarbete, exempelvis IVA och operation eller akuten och bild/funktion, ligger intill varandra för att skapa ett effektivt patientflöde. Mötesrum och andra gemensamma utrymmen är planerade så att flera funktioner lätt kan dela lokaler. Lokalerna har överlag en likartad utformning med generella mått som är genomgående i samtliga våningsplan. Också rummens utformning och storlek är valda utifrån generalitetsprincipen, vilken innebär att rummen ska uppfylla ett stort antal olika funktionskrav. Viktiga komponenter i generaliteten är också enhetliga takhöjder och lastkapacitet på golven, samt att de tekniska systemen är dimensionerade för expansion. Alla slutenvårdsavdelningar består av 28 vårdplatser, en på varje plan i vårdkärnorna. Avdelningarna är orienterade i fyra grupper om sju vårdrum. Till varje grupp finns närliggande stödfunktioner. Denna planering gör att patienten omges av en mindre personalgrupp, vilket underlättar kontinuiteten i vården. Intensivvårdsavdelningarna har 12 vårdplatser och förlossningsavdelningen har 24 s k universalrum, dvs kombinerade förlossnings- och BB-rum. Särskilda krav finns på barnintensivvården, den neonatala intensivvården och på ECMO-vården. Alla vårdrum för inneliggande patienter är enbäddsrum med separat dusch/wc och plats för anhörig att vila eller övernatta i rummet. Stora fönster ger ljus och utblickar mot gröna innergårdar. Enbäddsrummet innebär en ökad integritet, trygghet och säkerhet för patienten. Det förhindrar också spridning av infektioner, minskar fallolyckor och feldistribuering av läkemedel. 3

4 Konst Det finns särskilda medel avsatta för konstnärlig utsmyckning i sjukhuset. Investeringsutrymmet för konsten är fastställt till 118 Mkr och delas upp i en del för fast konst och en del för lös konst. All konst ska ägas av landstinget. Den lösa konsten finansieras av landstinget och planeras och upphandlas löpande av landstingets konstprojektgrupp (Kulturförvaltningen). Kommunikationer och logistik Sjukhusets patientflöden indelas huvudsakligen i ett elektivt (planerat) flöde och ett akut flöde. Det elektiva patientflödet kommer in via huvudentrén och hänvisas via receptionen till rätt trapphus och hissar. Det akuta flödet är koncentrerat till de två östra huskropparna intill sjukhusparken, där akut- och ambulansmottagning, traumaenhet, operations- och intensivvårdsavdelningar finns, liksom enheter för bild och funktion. Sjukhuset får en tydlig och funktionell huvudentré och entréhall som blir anläggningens hjärta. Den får en takhöjd på tre våningsplan med ett ljust och luftigt innetorg kantat av reception, infotek, caféer, restauranger, lounger, apotek etc. Från huvudentrén utgår och återknyts alla stora flöden i anläggningen med den centrala receptionen som en medelpunkt. Personflödena kommer att ske via en publik sida (patienter och besökare) som ligger utmed den södra fasaden och en professionell sida (personal, studenter och patienter under vård) mot den norra sidan, som inte är tillgänglig för allmänheten. Dessutom finns separata flöden för transport av gods- och sängtransporter. Det kliniska forskningskvarteret i nordvästra delen får en egen huvudentré med reception dit besökare hänvisas. Entréer till utbildningsverksamheter och konferenser i detta kvarter placeras främst mot Solnavägen. NKS kommer att ha ett mottagningskök med stor flexibilitet så att en omställning till produktionskök är möjlig. Vårdplatser och kapacitet NKS kapacitet kommer i flera avseenden att bli jämförbar med dagens Karolinska universitetssjukhuset i Solna. I vissa avseenden kommer kapaciteten att bli högre än idag. Detta gäller exempelvis intensivvård, inklusive avancerad nyföddhetsvård och barnintensivvård, samt möjlighet till avancerad bild- och funktionsdiagnostik och annan avancerad diagnostik, liksom ökad kapacitet för interventionell radiologisk behandling och avancerad kirurgisk behandling. Genom ökningen av antalet intensivvårdsplatser och intermediärvårdsplatser kommer NKS att samtidigt kunna behandla fler än dubbelt så många svårt sjuka eller skadade patienter som i dag. Samtidigt får NKS färre vanliga vårdplatser än dagens Karolinska i Solna. Detta kommer att ställa större krav på eftervårdsplatser och rehabiliteringskapacitet inom andra delar av landstinget och inom länets kommuner. Enkelrummen i NKS ger i sig ca 15 % högre beläggning t ex då det i flerbäddsrum ofta finns tomma sängar under vissa tider. Man kan t ex inte blanda manliga och kvinnliga patienter i samma rum. Märk väl i dagens sjukvård står ofta många vårdplatser tomma samtidigt som det är överbeläggningar på andra enheter inom ett sjukhus. Värt att notera är att omkring 300 vårdplatser inom SLL idag beläggs av patienter med sjukdomstillstånd som orsakats av vården, t ex fallskador, sjukhussjuka etc. Detta kan kraftigt begränsas genom att skapa en mycket säkrare vård, bl a med hjälp av enkelrum. NKS kapacitet i korthet: Ca 600 slutenvårdsplatser (400 vanliga platser, 77 IVA, 50 intermediär och 75 övervakning) 4

5 100 dagvårdsplatser 100 hotellplatser 36 fullvärdiga operationssalar, inklusive tre s k hybridsalar och ett antal interventionssalar 8 s k strålningsbunkrar Goda utrymmen för avancerad bild- och funktionsverksamhet. Ca 180 mottagningsrum Forskning och utbildning Målet med forskning, utveckling och utbildning på NKS är att: Skapa ökad patientnytta genom integration mellan sjukvård, forskning och utbildning Skapa en kreativ miljö för modern avancerad forskning Etablera starka samband mellan klinisk- och grundläggande forskning samt utbildning på KI (ett sömlöst campus) Bli ett regionalt centrum för innovationer inom biomedicin & bioteknik (KTH, SU, Näringsliv) De kliniska forsknings- och undervisningslokalerna på NKS kommer att hålla hög klass med ett flertal speciallaboratorier, bland annat ett sk GMP-lab (Good Manufacturing Practice), ett cyklotronlab och ett s k hot lab för tillverkning av olika isotopmärkta substanser för undersökning av patienter i s k PET/CT-kamera. Det kommer också att ha speciella MRkameror för forskning. Undervisningslokalerna är moderna och fördelningen av olika typer av lokaler för undervisning avspeglar en modern problembaserad undervisning. Patientnära forskning ska kunna bedrivas integrerat med vården/verksamheten och därför skapas patientnära lokaler för dokumentation och vissa undersökningar i vårdmiljöerna. Hållbarhet Landstinget har ställt mycket höga krav på sjukhuset vad gäller hållbarhet. Anläggningen kommer att klassas enligt miljöklassningssystemet Miljöklassad byggnad, och bästa klass guld kommer att uppnås för anläggningen som helhet. I Miljöklassad byggnad bedöms främst innemiljö, använda material/produkter och energi. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED. 1 Energi Energiförsörjningen kommer att ske genom en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Den egenproducerade energin kommer främst från en värmepumpsanläggning där det bl a ingår 140 borrhål och solfångare. Denna anläggning lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren. Det uppskattade behovet av energi till byggnaden uppgår till ca 124 kwh/m 2 år. Tillsammans med verksamhetsenergin uppgår energibehovet till ca 242 kwh/m 2 år. En del av denna energi fås från den egna energiproduktionsanläggningen (bergvärmelagret), vilket gör att det totala behovet av köpt energi uppskattas till ca 160 kwh/m 2 år, jämfört med befintliga svenska universitetssjukhus som ligger på ca kwh/m 2 år. 1 LEED=Leadership in Energy and Environmental Design. LEED är ett miljöklassningssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper, vilket täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan. 5

6 All el som används i det nya sjukhuset kommer att vara förnybar. Övrig värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från fjärrvärme och fjärrkyla där produktionen hos aktuella leverantörer till största delen är förnybar. Detta innebär att av hela anläggningens energianvändning (el, värme och kyla) kommer minst 98 procent bestå av förnybar energi med låga koldioxidutsläpp. Innemiljö och materialval I avtalet ställs omfattande krav på en bra innemiljö för alla som kommer att vistas i byggnaderna. Kraven gäller för allt från termiskt klimat till luftkvalitet och ljudmiljö. Det finns även omfattande krav på materialval, så att miljö- och hälsoskadliga material kan undvikas så långt möjligt. Byggnation och transporter Miljöaspekter under byggproduktionen hanteras av projektbolaget med något som kallas grön arbetsplats. Detta innebär lösningar för att minimera miljöpåverkan under byggnationen som väl uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Projektbolaget jobbar även med bra lösningar för hanteringen av transporter under både byggskedet och driftfasen. Övergripande verksamhetsinnehåll Det aktuella beslutet i landstingsfullmäktige omfattar också övergripande verksamhetsinnehåll för NKS. Landstinget har beslutat om att en temabaserad organisation av patientvården ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att föreslå inriktning för vårdverksamheterna på detaljnivå samt organisationsmodell i NKS. Dessa beslut planeras att fattas under En tematisk indelning av vården svarar väl mot den strategiska inriktning för forskningen som nu utvecklas vid Karolinska institutet. Tematiska centrumbildningar för s k translationell forskning vinner alltmer mark. Dessa stödjer sambandet och möjliggör en snabb kunskapsspridning mellan grundforskning, klinisk forskning och sjukvård och bidrar till att sprida kliniskt viktiga rön till andra vårdgivare. Inriktningen är att NKS ska bedriva en stor andel högspecialiserad vård, dvs vård av de svårast sjuka och skadade patienterna och som är resurs-, kompetens- och forskningsintensiv. NKS får en akutmottagning som är väl dimensionerad och utrustad med god beredskap för att möta olika framtida behov. En särskild traumaenhet kommer att finnas, vilket medger att NKS kan omhänderta svåra sjukdoms- och olycksfall från hela Stockholms län, och för mer högspecialiserade akuta fall även utomläns- och utlandspatienter i stor omfattning. Dessa sex medicinska teman ligger till grund för vårdverksamheternas innehåll i NKS: Tema barn Tema cancer Tema hjärta-kärl Tema inflammation Tema neuro Tema reparativ medicin 6

7 Tidplan för byggnation Projektbolaget kommer att genomföra byggnationen av NKS i sex faser (se tabell nedan). När respektive fas är avslutad kommer byggnaden att överlämnas till landstinget. Landstinget kommer då att kunna ta fasen i bruk och vederlaget börjar då löpa i den delen. Nedanstående tidplan bygger på att financial close kan genomföras i maj Fas Byggnadsbeteckningar Datum färdigställande 1. Teknikbyggnad U3 Mars Parkeringsgarage U6 Oktober Sjukhus del 1 U1:5/1:6/U4:2 April Sjukhus del 2 U1:2/1:3/1:4/U4:1 Augusti Forskningslaboratorium U2:2/2:3 Augusti Patienthotell och garage U5 April

8 Av vårdbyggnaderna kommer de två huskropparna (Fas 3) som ligger närmast Sjukhusparken att bli färdiga först. Här planeras bl a temana Barn/förlossning, Hjärta/kärl, Neuro och en akutmottagning att ligga. Denna fas ska överlämnas till landstinget i april Landstinget och projektbolaget har dock enats om att ha november 2015 som gemensamt mål för överlämning av hela/delar av denna fas, för att kunna möjliggöra att den första patienten kan tas emot i december Hela anläggningen kommer att vara färdigställd och överlämnad till landstinget i augusti 2017 (under antagandet att financial close kan genomföras i maj 2010). Tidplanen ovan innebär att i genomsnitt cirka 900 kvadratmeter färdigställs per vecka sett över hela genomförandeperioden, vilket innebär att NKS kommer att byggas i ett relativt högt tempo. Fakta om NKS Yta: kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal rum: totalt ca Antal vårdplatser, slutenvård: 600 (inkl 125 IVA) dagvård, 100 patienthotell Antal operationssalar: 36 8

9 Antal strålningsbunkrar: 8 Antal mottagningsrum: ca 18o Pris byggnation: totalt 14,5 miljarder kr (löpande penningvärde) Byggare: Skanska Arkitekt: Tengbom (design baserad på White arkitekters formgivningskoncept Forum Karolinska) Ägare projektbolag: Skanska, Innisfree Antal personal i byggprojektet: som mest ca

Faktablad Nya Karolinska Solna

Faktablad Nya Karolinska Solna Faktablad Nya Karolinska Solna Januari 01 Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna

Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna Vi bygger Framtidens Universitetssjukhus Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna skräddarsys för patienten Nya Karolinska Solna (NKS) är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden sätter en ny

Läs mer

Pressinformation

Pressinformation Pressinformation 2010-05-04 Faktablad Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård

Läs mer

Pressrelease

Pressrelease Pressrelease 2010-05-04 Kl 15:50 Skanska utvalt för att utveckla och bygga det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna i offentligprivat samverkan, OPS byggkontraktet uppgår till ca 14,5 miljarder

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA

VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA VI BYGGER ETT UNIVERSITETSSJUKHUS I VÄRLDSKLASS NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA skräddarsys för patienten Nya Karolinska Solna (NKS) är ett helt unikt projekt. Den nya sjukhusbyggnaden

Läs mer

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus

Presentation Februari Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Presentation Februari 2011 Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Ett unikt projekt Det första nya universitetssjukhuset i Sverige på över 40 år En förändrad roll för länets universitetssjukhus Det största

Läs mer

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska

Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska Några bilder med sikte på den närmaste framtiden för hälso och sjukvården i SLL med särskilt fokus på Nya Karolinska med Stig Nyman 2012 09 06 Det här hade jag tänkt hinna med: Bakgrund och beslutet om

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA

NYA KAROLINSKA SOLNA NYA KAROLINSKA SOLNA Ulf Norehn 2012-09-06 1 Agenda Introduktion och bakgrund Parter i projektet och korta fakta Vision NKS-projektet FM-tjänster LCC Varför OPS? 2 Fakta Skanskas största byggprojekt någonsin

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet

Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet New Karolinska Solna - Sustainability Nya Karolinska Solna Universitets Sjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar:

Läs mer

Presentation Augusti Nya Karolinska Solna universitetssjukhus

Presentation Augusti Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Presentation Augusti 2011 Nya Karolinska Solna universitetssjukhus Ett unikt projekt Det första nya universitetssjukhuset i Sverige på 40 år En ny roll som centrum i länets sjukvårdssystem Det största

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av utrustning till operationssalar på Nya Karolinska Solna 2012-08-31 År 2008 beslutades att genomföra byggnationen

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Därför. skapas Nya Karolinska Solna

Därför. skapas Nya Karolinska Solna Därför skapas Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna är ett av Stockholms läns landstings mest omfattande projekt genom tiderna. Ett nytt universitetssjukhus ska byggas med beräknad invigning 2015/2016.

Läs mer

Tidernas FM-avtal: Nya Karolinska Solna

Tidernas FM-avtal: Nya Karolinska Solna Tidernas FM-avtal: Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Fredrik Sandberg, Coor Service Management Detta ska vi prata om Om Coor Om Nya Karolinska Solna OPS som upphandlingsform Vad innebär OPS för

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av sterilteknik till Nya Karolinska Solna 2013-01-14 År 2008 beslutades att Nya Karolinska Solna (NKS) skulle byggas

Läs mer

Inbjudan till industridialog

Inbjudan till industridialog Inbjudan till industridialog Förstudie inför upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset 2011-10-17 Som svar på de krav som ställs på morgondagens sjukvård har Stockholms

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

Nya Karolinska Solna. Fastigheter och investeringar Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna. Fastigheter och investeringar Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna Fastigheter och investeringar Fastigheter och investeringar Starten Nya Karolinska Solna NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal

Läs mer

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010

NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan. 23 september, 2010 NKS upphandling i Offentlig-Privat Samverkan 23 september, 2010 1 Agenda 1. NKS-projektet 2. OPS-upphandlingen 3. Frågan 2 7 å r Historien 2001: första rapporten som identifierade behovet av ett nytt universitetssjukhus

Läs mer

Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått

Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått Nya Karolinska i Solna: Ett sjukhus ritat efter patientens mått Lennart Persson Förvaltningsdirektör Nya Karolinska Solna förvaltningen Stockholms läns landsting Vårt motto: Patienten först Transform,

Läs mer

Nya Karolinska Solna 2015/2016. Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård

Nya Karolinska Solna 2015/2016. Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård Nya Karolinska Solna 2015/2016 Närhet, öppenhet, patientfokus ett språng in i framtidens sjukvård Data om Nya Karolinska Solna 600 vårdplatser, varav ca 125 intensivvårds- och intermediärvårdsplatser och

Läs mer

Nya Karolinska Solna Landstingets största projekt någonsin klart för anbud

Nya Karolinska Solna Landstingets största projekt någonsin klart för anbud 1 (6) PRESSMEDDELANDE 2009-03-31 Nya Karolinska Solna Landstingets största projekt någonsin klart för anbud Idag skickas förfrågningsunderlaget ut från Stockholms läns landsting för byggandet av Stockholms

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Juni 2016 Karolinska Huddinge på väg mot framtidens vård Stockholm är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar i stadig takt och andelen äldre blir

Läs mer

Nya Karolinska Solna (NKS)

Nya Karolinska Solna (NKS) Nya Karolinska Solna (NKS) Inbjudan att besvara frågeenkät Marknadsundersökning Innovationsupphandling för optimering av vårdflöden med stöd av bild- och funktionsutrustning 2013-01-28 År 2008 beslutades

Läs mer

Sveriges nya. Öppnar december 2015

Sveriges nya. Öppnar december 2015 Sveriges nya UNIVERSITETSSJUKHUS Öppnar december 2015 Sveriges nya UNIVERSITETSSJUKHUS 1 NYA KAROLINSKA SOLNA UNIVERSITETSSJUKHUS ett språng in i framtidens sjukvård Nya Karolinska Solna (NKS) byggs för

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd ÄRENDET Förslag om byggnation av nytt universitetssjukhus

Läs mer

Karolinska Solna. Annika Tibell, Medicinsk chef, Programkontoret nya Karolinska 25 april 2014

Karolinska Solna. Annika Tibell, Medicinsk chef, Programkontoret nya Karolinska 25 april 2014 Så ska Innovativa vi möta patienten processer på och Nya miljöer Karolinska Solna Annika Tibell, Medicinsk chef, Programkontoret nya Karolinska 25 april 2014 Karolinska ett av Europas största universitetssjukhus

Läs mer

Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim)

Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim) Stockholms nya universitetssjukhus (SNUS)..de bärande planeringsidéerna med fastighetsplanerarens ögon. (Per Lagheim) BAKGRUND : 1 Strategisk fysisk planering - - s.k. fastighetsutvecklingsplan (FUP),

Läs mer

Faktablad Nya Karolinska Solna

Faktablad Nya Karolinska Solna Faktablad Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna (NKS) blir ett helt nytt och toppmodernt universitetssjukhus med uppgift att bedriva högspecialiserad och specialiserad sjukvård samt forskning och utbildning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:88 1(12) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna Föredragande

Läs mer

Välkommen till. Fakta NKS-projektet

Välkommen till. Fakta NKS-projektet Välkommen till Nya Karolinska Solna Ett nytt sjukhus håller på att växa fram mellan Stockholm och Solna, under projektnamnet Nya Karolinska Solna (NKS). Projektet kommer att resultera i ett modernt universitetssjukhus

Läs mer

Nya Södertälje sjukhus

Nya Södertälje sjukhus Nya Södertälje sjukhus Nya tider kräver ny sjukvård Stockholms län är en region i snabb utveckling. Antalet invånare ökar stadigt vilket ställer höga krav på sjukvården. För att kunna erbjuda en vård som

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Handläggare: Mats Abrahamsson Landstingsstyrelsens [ond^ / JO/^-ö f arbetsutskott aa^v Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska

Läs mer

Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna

Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av OPS-upphandlingen av Nya Karolinska Solna 1 (12) Nya Karolinska Solna-förvaltningen Handläggare: Susanne Ek Landstingsstyrelsens FoUU-utskott Information avseende undertecknande av projektavtal inklusive finansiellt avslut av OPS-upphandlingen

Läs mer

1 (5) BILAGA 2008-09-19 LS 0809-0799 Mjuka servicetjänster i OPS-upphandling för NKS Inledning De mjuka FM-tjänster som föreslås ingå i OPS-upphandlingen är tjänster som dels väsentligt påverkar utformningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NYA KAROLINSKA SOLNA

VÄLKOMMEN TILL NYA KAROLINSKA SOLNA VÄLKOMMEN TILL NYA KAROLINSKA SOLNA Ett nytt sjukhus håller på att växa fram mellan Stockholm och Solna, under projektnamnet Nya Karolinska Solna (NKS). Projektet kommer att resultera i ett modernt universitetssjukhus

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet

Tilläggsavtal nr 7, 8,11,12,13,15 samt 16 till Projektavtalet Stockholms läns landsting 1(7) Landstingsstyrelsens förvaltning NKS Bygg Ankom Handläggare: Mats Abrahamsson Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-02- 1 1 Tilläggsavtal nr 7,

Läs mer

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år

Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Landstinget betalar för ett fullt fungerande sjukhus i 30 år Beställaren har satt funktionskrav i upphandlingen på hur tjänsterna ska fungera och mätas Coors ansvar som serviceleverantör är att utforma

Läs mer

Danderyds sjukhus. en period av växande och utveckling

Danderyds sjukhus. en period av växande och utveckling Danderyds sjukhus 2014-2018 en period av växande och utveckling NY AKUTVÅRDSBYGGNAD KLAR 2018 För mig som vd är det otroligt glädjande att bygget äntligen startat. Jag ser fram emot ett modernare sjukhus

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av MT-utrustning till operationsalar, hybrid/angio-salar samt bild & funktion till FAS 26-27 maj 2015 Landstinget

Läs mer

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten

Välkommen. till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten Välkommen till Centralsjukhuset i Karlstad och information om de pågående byggprojekten En satsning för hela Värmlands bästa SKANSKA Sjukhuset i Karlstad - hundra år av förändringar SKANSKA Länslasarettet

Läs mer

Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS)

Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden av Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (NKS) Stockholins lans landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-09-12 LS 1206-0931 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 2 *09' 25 0001 5 Tilläggsavtal 4 och 5 till Projektavtal för uppbyggnaden

Läs mer

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus

Yttrande över förslag till genomförandebeslut för investeringsobjekt av vårdavdelningar och behandling vid S:t Görans sjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-16 1 (6) HSN 1404-0545 Handläggare: Anders Olsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, p 15 Yttrande över förslag till genomförandebeslut för

Läs mer

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning

Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser. Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Biomedicum Forskning över vetenskapliga gränser Karolinska Institutets nya laboratorium för experimentell biomedicinsk forskning Experimentell forskning under ett tak Experimentella forskare från fem institutioner,

Läs mer

Nyhetsbrev: Bygginformation, nr 1 18 juni, 2010

Nyhetsbrev: Bygginformation, nr 1 18 juni, 2010 1 (6) Nyhetsbrev: Bygginformation, nr 1 18 juni, 2010 Premiär för nyhetsbrev om byggnation och störningar I samband med att byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) universitetssjukhus inleds, startar

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 2014-05-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 1(5) LS 1405-0663 Ankom Stockholms läns landsting 2014-05- 2 1 Utredningsbeslut om Nybyggnation

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus. September 2009 www.nyakarolinskasolna.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus. September 2009 www.nyakarolinskasolna.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus September 2009 www.nyakarolinskasolna.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Vision 2015: ett ledande universitetssjukhus i världen Ett språng in i framtidens

Läs mer

Projektbeskrivning Komplettering 2010.08.31 Yttre gestaltning

Projektbeskrivning Komplettering 2010.08.31 Yttre gestaltning Nya Karolinska Solna - NKS Bygglovshandling Projektbeskrivning Komplettering 2010.08.31 Yttre gestaltning 1 Bakgrund Stockholms Läns Landsting (SLL) tecknade under våren 2010 ett avtal med Swedish Hospital

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:37 1 (12) LS 0402-0437 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering för iordningsställande av lokal åt Astra Zeneca på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, byggnad C2.2 Föredragande

Läs mer

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH

Utformning av ett energieffektivt glaskontor. Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Utformning av ett energieffektivt glaskontor Åke Blomsterberg WSP Environmental Energi och ByggnadsDesign, LTH Uppföljning under system- och bygghandlingsskedet: Vilka möjligheter finns det i en ny glaskontorsbyggnad?

Läs mer

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32 FJÄLLSJUKHUSET Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur 2014 1 / 32 Designkoncept Platsanalys Analys och gestaltning Funktioner & flöden Huvudentrén Vårdavdelningarna Fasader och

Läs mer

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN

Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet CHOPIN KUN 2015-01-21 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-01-08 KUN 2014/726 Handläggare: Martin West Konstprogram för Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Strategiska investeringsprojektet

Läs mer

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska

Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) vid Nya Karolinska Vad är PMI? PMI är en sjukhusövergripande funktion för patientcentrerad, högkvalitativ och innovativ vård, forskning och utbildning inom perioperativ

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus

Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Ny utannonsering av konstuppdrag Stockholms landsting Tre nya konstnärliga uppdrag för vårdavdelningar, Danderyds sjukhus Inbjudan Stockholms läns landstings kulturförvaltning bjuder in yrkesverksamma

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande. JUL Hälso- och sjukvårdsnämnden ^ S^^S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-04-24 p 16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTÄNDE Handläggare: Yvonne Lettermark Ankom

Läs mer

Fastighetsutvecklingsplan US

Fastighetsutvecklingsplan US Fastighetsutvecklingsplan US Fastighetsutvecklingsplan US Problemområden Ingen plan för utvecklingen av US på ett övergripande plan Alltför många kortsiktiga och dyra fastighetslösningar Områdets långsiktiga

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen 2013-10-22 MISSIV

Läs mer

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus

Satsa på Alingsås lasarett! Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Satsa på Alingsås lasarett! - Det lagom stora sjukhuset Vad Hur Varför Ännu bättre sjukvård Tillgänglig vård Säker vård Flexibelt och kundorienterat sjukhus Framtidens närsjukhus Närsjukhus med specialistuppdrag

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

fastighetsutvecklingsplanens innehåll

fastighetsutvecklingsplanens innehåll 5 splanens innehåll Förslag på innehållsförteckning Inledning Planens innehåll och syfte Övergripande projektmål Framtidens vårdmiljö Risk och sårbarhet Tillgänglighet Sjukhuset som en del av samhället

Läs mer

Förstudie om ICT på NKS

Förstudie om ICT på NKS Förstudie om ICT på NKS - Sammanfattning Förstudie ICT Executive Summary Förstudiens innehåll Målbild/strategi för ICT på NKS Behovsanalys/önskad funktionalitet ICT på NKS Strategi och struktur för kontrakt

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1371 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3-11- 1 9 0 0 0 46 ' Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i

Läs mer

Nya Karolinska Solna- mål och verksamhetsinriktning

Nya Karolinska Solna- mål och verksamhetsinriktning 1 (1) Nya Karolinska Solna-förvaltningen Nya Karolinska Solna- mål och verksamhetsinriktning Rapport mars 2011 LS 1103-0541 Nya Karolinska Solna mål och verksamhetsinriktning 1 Rapporten Nya Karolinska

Läs mer

Uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna

Uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus i Solna P 7, 2017-05-30 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-05-17 LS 2016-1186 Landstingsstyrelsen Uppdrag att genomföra en oberoende genomlysning av beslut rörande projektet att uppföra ett nytt universitetssjukhus

Läs mer

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS)

FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) FRAMTIDENS AKADEMISKA SJUKHUS (FAS) Inbjudan att delta i dialog Förstudie avseende försörjning av medicinteknisk utrustning till strålbehandlingen på FAS 28 maj 2015 Landstinget i Uppsala län har initierat

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Motion 2015:15 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya Karolinska Solna

Motion 2015:15 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om extern revision av OPS-avtalet och upphandlingen av Nya Karolinska Solna Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1106 Landstingsstyrelsen Motion 2015:15 av Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) om extern revision av OPS-avtalet

Läs mer

NYA KAROLINSKA SOLNA Informationspromemoria OPS-upphandling. Oktober 2008

NYA KAROLINSKA SOLNA Informationspromemoria OPS-upphandling. Oktober 2008 NYA KAROLINSKA SOLNA Informationspromemoria OPS-upphandling Oktober 2008 Copyright: Stockholms läns landsting INNEHÅlL Innehåll 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Syftet med informationspromemorian (Memorandum of

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2

Innehåll. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal Ombyggnad MS/By 4422 för Operation 1 Förstudie september 2013 2 KONCEPT 13-10-14 Ombyggnad MS/ By 4422 för Operation 1 Förstudie oktober 2013 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regionövergripande planering... 3 3. Förutsättningar... 3 4. Förslag... 3 5. Fastighet...

Läs mer

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Förslag att utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge + TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-04-01 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 1(6) LS 0804-0345 Landstingsstyrelsens Strategiska utskott Förslag utforma program för nybyggnation vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

^WSP UTVÄRDERINGSRAPPORT NYA KAROLINSKA SOLNA. - fullgörande av åtagande i avtal samt kostnadskontroll LS20IM06.

^WSP UTVÄRDERINGSRAPPORT NYA KAROLINSKA SOLNA. - fullgörande av åtagande i avtal samt kostnadskontroll LS20IM06. UTVÄRDERINGSRAPPORT NYA KAROLINSKA SOLNA - fullgörande av åtagande i avtal samt kostnadskontroll 13 m a j 2016 Ankom Stockholms läns landsting 2016-05- 1 3 LS20IM06 ^WSP UTVÄRDERINGSRAPPORT NYA KAROLINSKA

Läs mer

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande

Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Utveckling av fastigheter för Life Science och sjukvård Hemsö i samverkan med Landsting och kommun Närvarande Ansvarstagande Utvecklande Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter Hemsö

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

att godkänna föreslagen vision och utvecklingsplan för den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet NKS

att godkänna föreslagen vision och utvecklingsplan för den del av sjukhusområdet i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet NKS 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Strategiska utskottet Strategisk utvecklingsplan för användning av den del av nuvarande sjukhusområde i Solna som ligger utanför detaljplaneområdet

Läs mer

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslås besluta

Fastighets- och investeringsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslås besluta Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-11-02 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Överenskommelse om dispositionsrätt

Läs mer

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus

Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Om- och tillbyggnad av operations- och intensivvårdskliniken, Värnamo sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige inkl bilagor Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun Datum: 2016-05-31 Handläggare: Anna Mighetto Beteckning: 2016.075 KFN Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun Bakgrund och syfte 1937 beslutade Sveriges

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset

Inriktningsbeslut avseende teknisk upprustning av vårdflyglar på Södersjukhuset Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-05- 0 9 Inriktningsbeslut avseende teknisk

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING

Sundstorgsgaraget HELSINGBORG ANLÄGGNING ANLÄGGNING HELSINGBORG Jurymotivering: De senaste åren har sett ett flertal kreativa och mer eller mindre innovativa lösningar för parkeringsgarage. Ett attraktivt, öppet och ljust exempel är Sundtorgsgaraget

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012

Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 2013-09-20 Sidan 1 Framtidsplan för hälso- och sjukvården 2012 Första steget i genomförandet Sidan 2 Förutsättningar och vårdbehov i SLL Befolkningen i länet ökar. På tio år, fram till 2020, väntas Stockholms

Läs mer

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström

Bärande idéer. Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS. Eva Sandström Bärande idéer för en hållbar utveckling Konceptprogram för nybyggnad inom SLL och samordning av programarbete vid DS, HS och SÖS Eva Sandström 2009-11-11 Samordning programarbeten Projektmål Lösningar

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus

Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Inriktningsbeslut, tillbyggnad Sunderby sjukhus Bilaga 1 Bakgrund I nuläget arbetar projektgruppen med planeringsarbete inom etapperna D/E (Akuten, BFM, IVA, DKE och Sterilcentralen) och B (Psykiatrin).

Läs mer

Sjukhusbyggnader i framtiden

Sjukhusbyggnader i framtiden Sjukhusbyggnader i framtiden Hur ser vården ut idag? Hur kommer vården att förändras? Vilka organisatoriska trender ser vi ur ett internationellt perspektiv? Vad innebär detta för planering och logistik

Läs mer

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster

Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1455 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från Gunilla Roxby Cromvall (V) om upphandling av konsulttjänster Föredragande

Läs mer

Nya Karolinska Solna GESTALTNINGSPROGRAM detaljplan för nytt universitetssjukhus m.m. Juni 2009

Nya Karolinska Solna GESTALTNINGSPROGRAM detaljplan för nytt universitetssjukhus m.m. Juni 2009 Nya Karolinska Solna GESTALTNINGSPROGRAM detaljplan för nytt universitetssjukhus m.m. Juni 2009 Gestaltningsprogram DETALJPLAN FÖR NYTT UNIVERSITETSSJUKHUS M.M. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Syfte och

Läs mer

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag?

Fredrik Karlsson, Sweco. Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? Fredrik Karlsson, Sweco Flexibilitet och energieffektivitet i vårdprojekt hur möter vi framtidens krav redan idag? 1 Krav på flexibilitet Ny utrustning Flytta väggar Varm och kallt Varierad verksamhet

Läs mer