Finanspolisens årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finanspolisens årsrapport 2011"

Transkript

1 Finanspolisens årsrapport 2011

2 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn Dnr A /12 Foto Kristoffer Thessman s. 4, 13 Rikspolisstyrelsen s. 11, 15, nr 1 Övriga foton: Shutterstock. Upplaga 150 ex. Tryck Grafisk form RPS Tryckeri, juni 2012 Citat AB

3 innehåll InlednIng...5 FInanspolIsens årsrapport Vad är Finanspolisen?...6 FInanspolIsens verksamhet under 2011 med penningtvätt I Fokus...7 Givande underrättelsesamarbete...7 Betydelsefullt banksamarbete...7 Gränslösa insatser...7 Rådgivande roll inom EU...8 I nära samarbete med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten...8 Förslag om att penningtvätt ska kriminaliseras...8 FInanspolIsens verksamhet mot penningtvätt...9 Misstänkta transaktioner anmäls vidare...9 Våra utmaningar i bekämpning av penningtvätt...9 tillgångsgruppen Tillgångsgruppens utredningsverksamhet Bristande kännedom om tillgångsgruppens kompetens...20 Framtiden erbjuder nya möjligheter...21 statistik statistik För FInanspolIsen Penningtvättsrapporter mellan 1996 och Ärenden där Finanspolisen biträtt...25 Ärenden per land...25 Ärenden per län...25 Fördubblat belopp Typ av transaktion...26 hellre en rapport För mycket än en För lite Så här går det till från rapport till förundersökning...10 Därför är det så viktigt att rapportera...11 Allt som avviker bör granskas, oavsett belopp...11 penningtvättens olika ansikten Bankerna spelar en viktig roll...12 Stora kontantsummor ett varningstecken...12 Kriminell aktivitet med kopplingar till företag...12 Penningtvätt genom förvärv av fastighet...12 Smuggling av kontanter...12 grov organiserad brottslighet Gångare, kurirer, målvakter och bulvaner...14 Specialister...14 Huvudaktörer...14 En skyldighet att rapportera...14 Att dölja pengarnas ursprung...16 Kriminella fasadföretag...16 Vart tar pengarna vägen?...16 nya Former av penningtvätt under Assistansbedrägerier...17 Illegal cigaretthantering...17 Punktskattebedrägeri med alkohol...18 Kontantkassor...18 Friskolor...19 Spelsajter på internet...19 Finanspolisens årsrapport

4

5 inledning Det huvudsakliga syftet med att begå brott är att få någon form av vinning. Vinningen gör att det många gånger finns en vilja att ta risken att bli avslöjad. Om samhället försvårar för personer med kriminella avsikter att få behålla vinningen från brott, tar vi också ifrån dem motivationen till att begå brott. I en statlig utredning, 2010 års penningtvättsutredning, presenterades ett betänkande benämnt Penningtvätt kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud (SOU 2012:12). Betänkandet innehåller flera förslag om förändringar i lagstiftningen, vilka om de realiseras kommer att förbättra och utöka samhällets verktyg att agera kraftfullt mot de ekonomiska drivkrafterna bakom brottsliga gärningar. Det föreslås bl.a. att själva penningtvättsåtgärden kriminaliseras, vilket inte är fallet i dagsläget då ett förbrott till penninghäleri alltid måste styrkas. Vidare föreslås en särskild förverkandebestämmelse som är direkt kopplad till det nya penningtvättsbrottet, samt möjligheten för polis och åklagare att besluta om ett förbud för en kund eller motsvarande aktör att disponera pengar eller egendom som bedömts som föremål för misstänkt penningtvätt. För att insatserna mot penningtvätt ska lyckas, måste misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Rapporteringsplikten styrs av lag men det förtjänar att understrykas att det inte handlar om en polisanmälan. Det handlar istället om att rapportera en transaktion som kan antas vara misstänkt penningtvätt. Finanspolisen har som ett ständigt uppdrag att förbättra olika verksamhetsutövares benägenhet att rapportera misstänkta transaktioner. Inom flera av näringslivets sektorer skulle medvetenheten och kunskapen om rapporteringsskyldigheten, och dess syfte, behöva öka. Av den anledningen samverkar Finanspolisen med de myndigheter som har till uppgift att utöva tillsyn över branscher som är rapporteringspliktiga enligt penningtvättslagen. Dessa myndigheter bedriver också riktad informationsverksamhet om gällande bestämmelser till verksamhetsutövare inom ansvarsområdet. Finanspolisens samverkan med tillsynsmyndigheterna bedrivs genom Samordningsorganet mot penningtvätt, där Finansinspektionen är sammankallande myndighet. Ytterligare en faktor som är av största vikt i kampen mot penningtvätten är god samverkan mellan alla brottsbekämpande myndigheter. Samarbetet mellan Finanspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverkets skattebrottsenheter på handläggarnivå har under året utvecklats ytterligare för att effektivisera lagföring av olika brott samt insatser mot ekonomiskt brottsutbyte. Internationell samverkan är också ett måste då kriminella aktörer i allt större utsträckning jobbar gränsöverskridande. Finanspolisen har bra upparbetade kanaler för att motverka detta och jobbar ständigt på att utveckla dessa. Vi biträder i stort sett alla brottsbekämpande myndigheter inklusive landets åtta regionala underrättelsecenter med finansiell underrättelseinformation. Förra året initierade Sverige också ett särskilt projekt med syfte att bekämpa penningtvätt och göra det möjligt att återta brottsvinster inom Östersjöregionen. I projektet deltar representanter för Finanspolisens motsvarigheter i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Projektet bedrivs med ekonomiskt stöd av Svenska institutet. Under 2011 rapporterades misstänkta transaktioner till Finanspolisen, vilket är en marginell minskning jämfört med I flera avseenden har rapporternas kvalitet förbättrats, och därför kan rapporteringsläget ändå beskrivas som positivt. Finanspolisens tillgångsutredargrupp har under året medverkat till att över 20 miljoner kronor återtagits från personer som varit under utredning för olika brott. Efterfrågan på s.k. tillgångsutredningar ökar dramatiskt. Det tyder på en ökad medvetenhet om att återtagande av brottsutbyte är en effektiv metod för att bekämpa brott och på sikt en väg att förebygga brottsliga avsikter. Finanspolisens huvudsakliga målsättning är att försvåra penningtvätt och att sätta brottsutbytesfrågor i fokus. Den allmänna medvetenheten i samhället om brottsutbytesfrågornas betydelse gör att det finns anledning att se ljust på förutsättningarna för Finanspolisens verksamhet och mål i framtiden. Stefan Kronqvist Finanspolisen Finanspolisens årsrapport

6 Finanspolisens årsrapport 2011 Årsrapporten beskriver Finanspolisens verksamhet under förra året med fokus på penningtvätt. Vad är Finanspolisen? Finanspolisen är en sektion som tillhör Kriminalpolisenheten på Rikskriminalpolisen. Sektionen har drygt 30 medarbetare varav ca 15 arbetar mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Övriga medarbetare arbetar inom verksamhetsgrenarna falska betalningsmedel, miljöbrott, tillgångsutredning och finansiella kartläggningar. Tillgångsutredarna utgör också ett s.k. Asset Recovery Office (ARO), en internationell kontaktyta för gränsöverskridande brottsutbytesfrågor. Inom verksamhetsområdet falska betalningsmedel arbetar Finanspolisen underrättelsebaserat med bl.a. förfalskade pengar och förfalskade (skimmade) kreditkort. Det är på detta stadium polisen inhämtar, bearbetar och analyserar information från olika källor i syfte att nå fram till en konkret brottsmisstanke som kan leda till att en förundersökning inleds av åklagare. Verksamhetsområdet miljöbrott är en annan viktig del för Finanspolisen som ska inhämta och delge underrättelser kring miljöbrott. Det kan t.ex. handla om handel med utrotningshotade växt och djurarter eller illegala, gränsöverskridande transporter av miljöfarligt avfall. Under 2012 kommer ett särskilt projekt att stärka underrättelseverksamheten kring dessa avfallstransporter. Delgivning av underrättelseinformation sker bl.a. till polismyndigheter och till Tullverket. Det huvudsakliga syftet med att begå brott är att få någon form av vinning. Därför är tillgångsutredningsgruppen en viktig verksamhetsgren för Finanspolisen. Verksamhetens syfte är att spåra, beräkna och återföra brottsutbyte från alla brott som kan ge vinning. Genom att polis och åklagare satsar på att återta det brottslingar vunnit från sin brottsliga gärning riktas samhällets insatser in mot det som är själva drivkraften bakom den brottsliga gärningen. Verksamhetens syfte är att spåra, beräkna och återföra brottsutbyte från alla brott som kan ge vinning. Arbetet mot penningtvätt är den verksamhet som kommer att belysas i denna årsrapport. Verksamheten kallas internationellt för Financial Intelligence Unit (FIU) och den finns i de flesta länder med ett utvecklat rättssystem. Verksamheten bygger på den lagstiftning som ålägger rapporteringspliktiga institut att rapportera misstänkta transaktioner som kan antas ha koppling till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Rapporteringen ska ske till Finanspolisen som är enda mottagare av dessa rapporter. En närmare beskrivning av verksamheten mot penningtvätt finns i avsnittet Finanspolisens verksamhet mot penningtvätt. Inom området finansiering av terrorism samarbetar Finanspolisen med Säkerhetspolisen. 6 Finanspolisens årsrapport 2011

7 Finanspolisens verksamhet under 2011 med penningtvätt i fokus Finanspolisen har haft ett intressant verksamhetsår som delas med många av våra samverkansparter. Det viktigaste för Finanspolisen har varit att förmedla och ta emot erfarenheter som kan hjälpa oss och de andra myndigheterna att bli effektivare i kampen mot penningtvätten. Genom vårt deltagande inom Samordningsorganet mot penningtvätt, där alla tillsynsmyndigheter mot penningtvätt ingår, har vi kunnat nå ut med information till fler rapporteringspliktiga verksamhetsutövare. Ett sätt att sprida information har varit att ta fram en enkel presentationsfolder till intressenter och den har varit mycket uppskattad. Under året har Finanspolisen också deltagit aktivt på Ekonomimässan i Kista i samarbete med Ekobrottsmyndigheten. Givande underrättelsesamarbete Finanspolisen har haft ett fortsatt bra samarbete med landets åtta regionala underrättelsecenter (RUC) där flera olika brottsbekämpande myndigheter samverkar. De regionala underrättelsecentren är i dag mycket beroende av Finanspolisens information som delges i ärendena. Det har visat sig att flera av de ärenden som bedrivs i de regionala underrättelsecentren är av stor betydelse eftersom det handlar om grov organiserad brottslighet inom respektive region. Finanspolisen har också aktivt deltagit i utvecklingsarbetet i det nationella underrättelsecentret (NUC) både på strategisk och på operativ nivå. Finanspolisens samarbete med bankerna kan också leda till att man vid extraordinära händelser snabbt får fram betydelsefull finansiell information. Betydelsefullt banksamarbete Finanspolisen har en nära samverkan med de större bankerna i syfte att ge återkoppling på rapporteringen och att höja kvaliteten på rapporterna. En viktig kanal för detta arbete är bankernas branschorganisation, Bankföreningen, där Finanspolisen har deltagit vid ett flertal möten i syfte att informera om verksamheten. Genom nära samverkan med bankerna får Finanspolisen tidiga signaler om olika trender och avvikelser i transaktionsmönster som kan vara extra viktiga vid bearbetningen av informationen som rapporteras till Finanspolisen. Finanspolisens samarbete med bankerna kan också leda till att man vid extraordinära händelser snabbt får fram betydelsefull finansiell information. Gränslösa insatser Eftersom spåren från utbyte av brott effektivast utplånas genom att man flyttar tillgångarna utomlands är penningtvättsprocessen ofta en gränsöverskridande kriminell verksamhet. Det internationella samarbetet är därför av central betydelse för Finanspolisen. Penningtvättsgruppen vid Finanspolisen ingår i en internationell samarbetsfunktion mot penningtvätt, Egmont Group, där flera av världens finansunderrättelseenheter, FIU (Financial Intelligence Unit), deltar i ett globalt nätverk. gemensamma krafter kring östersjön Finanspolisen inledde under året ett projekt tillsammans med de finansiella underrättelseenheterna (FIU) och brottsutbytesenheterna (Asset Recovery Office, ARO) i Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Projektet syftar till att via samverkan höja effektiviteten och åstadkomma ett långsiktigt formaliserat samarbete inom områdena penningtvätt och återtaganden av brottsutbyten. Projektet bygger på riktlinjer och rekommendationer som lämnats av internationella styrande organ, bland annat EUdirektiven 2000/642 RIF (penningtvätt) och 2005/650 RIF (brottsutbyten) samt konstaterade behov som tydliggjorts i olika publikationer och undersökningar inom de aktuella brottsområdena, t.ex. Brås rapporter 2011:4 och 2008:4. Både penningtvätt och återtagande av brottsutbyten bedrivs oftast i gränsöverskridande former. Därför är det synnerligen angeläget att de brottsbekämpande myndigheterna på bästa sätt anpassar sitt arbete efter brottslighetens utbredning och karaktär. EU ländernas strategiska samarbete 1 har antagit en särskild strategi mot organiserad brottslighet. Kampen mot denna brottslighet förutsätter ett systematiskt informationsutbyte, användningen fullt ut av europeiska gemensamma utredningsverktyg, samt utveckling av gemensamma utredningsmetoder och förebyggande åtgärder. Genom detta samarbete i Östersjöregionen övervinner man förhoppningsvis många av de nuvarande svårigheterna och hindren, och skapar i stället en slagkraftig polisorganisation för kampen mot den organiserade brottsligheten. En första utvärdering av samarbetet sker i början av I det gällande Stockholmsprogrammet utlovas att en särskild strategi för den inre säkerheten ska utarbetas för att förbättra samarbetet mot organiserad brottslighet, terrorism och yttre hot. Däri ingår åtgärder mot penningtvätt och återtaganden av brottsutbyten som en del i kampen mot organiserad brottslighet. Finanspolisens årsrapport

8 InFormatIonsutbyte via FIu.net FIU.NET 2 är en kanal som Finanspolisen kommer att använda för att kommunicera direkt med andra länders FIU. Kommunikationslösningen FIU.NET skapades via rådsbeslutet den 17 oktober 2000 (2000/642/RIF) 3 för att underlätta informationsutväxlingen mellan medlemsländernas finansunderrättelseenheter (FIU) förkorta tiden mellan frågor och svar öka informationsutväxlingen. Enligt artikel 6 i rådsbeslutet får FIU utbyta relevant information inom de gränser som anges i tillämplig nationell lagstiftning och utan att det behöver göras någon framställning om informationsutbytet. I 8 av samma beslut stadgas att varje medlemslands FIU ska vara organiserad så att informationsutväxlingen kan ske inom rimliga tidsgränser 4. FIU.NET systemet har skapats för att kunna upprätthålla en effektiv kommunikation mellan medlemsländerna. Under 2012 beräknas FIU.NET vara i drift även i Sverige. rådgivande roll inom eu Inom EU pågår samarbetsgrupper av olika slag där Finanspolisen deltar i syfte att påverka kommande rådsbeslut som handlar om penningtvätt och återvinning av tillgångar. Arbetsgrupperna är rådgivande för beslutsfattarna inom EU och det är nödvändigt att råden kommer från experterna som är insatta i ämnet. Finanspolisen deltar i mötesgrupperna FIU platform och Asset Recovery Office/ARO platform. i nära samarbete med skatteverket och ekobrottsmyndigheten Inom Rikskriminalpolisen samverkar Finanspolisen med andra verksamhetsområden som arbetar underrättelseinriktat mot grov organiserad brottslighet i syfte att säkra och återta brottsutbyte. Samverkan inom den egna myndigheten är en förutsättning för att Rikskriminalpolisens mål ska kunna uppfyllas. Ett utvecklat samarbete med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten på handläggarnivå pågår sedan en tid tillbaka på Finanspolisen. Syftet är att skapa en utökad och effektiv samverkan inom penningtvättsområdet med ändamålsenliga åtgärder mot penningtvätt och effektiv bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Förslag om att penningtvätt ska kriminaliseras I betänkandet av 2010 års penningtvättsutredning föreslås att ett särskilt penningtvättsbrott införs i lagstiftningen. De uppenbara svårigheterna med att lagföra penninghäleri, enligt gällande lagstiftning, hänger samman med att det ofta är mycket problematiskt att bevisa ett förbrott. Detta är nödvändigt för att det ska vara fråga om ett häleribrott. Det nya förslaget innebär att en handling ska vara straffbar som penningtvättsbrott om den innebär att någon överlåter, förvärvar, omsätter, överför eller vidtar annan sådan åtgärd med pengar eller annan egendom som härrör från brott. En förutsättning för att ansvar för penningtvättsbrott ska föreligga i sådana sammanhang är att gärningen syftar till att antingen dölja egendomens ursprung eller att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Samma straffansvar gäller för den som upprättar skenhandlingar eller deltar i skentransaktioner, uppträder som bulvan eller vidtar liknande åtgärder. Något särskilt förbrott behöver inte utredas eller bevisas, det är tillräckligt att det kan föras bevisning om att pengar eller egendom härrör från en viss typ av brottslig verksamhet. För vissa aktörer, t.ex. någon som i näringsverksamhet mer eller mindre vanemässigt bedriver penningtvätt, räcker det enligt förslaget med att bevisa att åtgärden skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte för att ansvar för penningtvättsbrott ska föreligga. Även s.k. självtvätt föreslås bli kriminaliserad. Detta innebär att den som begått förbrottet även kan straffas för penningtvättsbrott. Till penningtvättsbrottet är en särskild förverkandebestämmelse knuten, vilket innebär att pengar eller egendom som har varit föremål för penningtvätt ska kunna förverkas. Ett helt nytt instrument för bekämpning av penningtvätt är enligt förslaget möjligheten att utfärda ett s.k. dispositionsförbud. Med detta avses en åtgärd som innebär att någon förbjuds att disponera pengar eller egendom under viss tid om det finns skäl att misstänka att det är frågan om penningtvätt eller finansiering av terrorism. Dessutom ska det finnas skäl att anta att egendomen kommer att undanskaffas och att skälen för åtgärden står i proportion till skada eller men för den som åtgärden berör. Dispositionsförbud föreslås kunna utfärdas interimistiskt av Polisen under högst fyra timmar och sedan fastställas eller upphävas av åklagare inom två dagar. Införandet av ett penningtvättsbrott, en särskild förverkandebestämmelse kopplad till detta brott samt införandet av ett s.k. dispositionsförbud för misstänkta transaktioner är en anpassning till EU:s tredje penningtvättsdirektiv samt FATF:s rekommendationer 5, innebär förbättrade möjligheter att bekämpa grov organiserad brottslighet. 2 FIU står för Financial Intelligence Unit och NET för att det är ett elektroniskt nät för kommunikation. 3 Europeiska unionens rådsbeslut. 4 The recital 8 of the Council Decision 2000/642/JHA requires Member States to organise the FIUs in such a way as to ensure that information and documents are submitted within a reasonable space of time. 5 FATF Financial Action Task Force är ett mellanstatligt organ som har till uppgift att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på global nivå samt har mandat att utvärdera medlemsländernas efterlevnad av dess rekommendationer. 8 Finanspolisens årsrapport 2011

9 Finanspolisens verksamhet mot penningtvätt Finanspolisens arbete mot penningtvätt regleras i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (nedan kallad penningtvättslagen) samt EU:s Rådsbeslut av den 17 oktober 2000 (2000/642/RIF). Finanspolisen är nationell, exklusiv, mottagare av rapporter om misstänkta penningtvättstransaktioner från de företag (rapportörer) som faller under penningtvättslagens gransknings och rapporteringsskyldighet. I penningtvättslagens 1 kap. 1 2 anges vilka näringsverksamheter som omfattas av lagen. 6 Ungefär företag samt fysiska personer i Sverige är yrkesverksamma i de branscher som lagen omfattar. Enligt 3 kap. 1 penningtvättslagen ska en verksamhetsutövare som omfattas av lagen granska transaktioner för att kunna upptäcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen, d.v.s. Finanspolisen. Misstänkta transaktioner anmäls vidare Penningtvättsarbetet vid Finanspolisen består i mottagning, registrering, inhämtning, bearbetning, analys och delgivning av inkomna rapporter om misstänkta penningtvättstransaktioner. Rapporterna kompletteras ofta med annan information. Det kan röra sig om uppgifter från polisregister eller någon öppen källa, t.ex. Bolagsverkets register. Syftet med penningtvättsarbetet är att konstatera om de rapporterade transaktionerna kan knytas till ett särskilt brott eller utgör ett led i en brottslig verksamhet. Om Finanspolisens utredning resulterar i misstanke om bakomliggande brottslighet i de rapporterade transaktionerna, delges informationen till berörd polismyndighet eller annan brottsbekämpande myndighet 7. Syftet med penningtvättsarbetet är att konstatera om de rapporterade transaktionerna kan knytas till ett särskilt brott eller utgör ett led i en brottslig verksamhet Den brottslighet som upptäckts handläggs sedan vidare på den myndighet som tagit emot Finanspolisens underrättelserapport. Informationen i rapporten kan slutligen vara en del i ett underlag för en åklagare att inleda förundersökning och väcka åtal. Den kan också leda till att Skatteverket startar en revision som föranleder en beskattningsåtgärd med en brottsanmälan. Finanspolisen är en underrättelsesektion, och penningtvättsarbetet syftar till att delge brottsbekämpande myndigheter som arbetar underrättelsebaserat information inom penningtvättsområdet för att dessa myndigheter i sin tur ska kunna delge brott. Våra utmaningar i bekämpning av penningtvätt I Sverige är penningtvätt ännu inget självständigt brott, vilket det är i andra länder, men det lagförs enligt bestämmelserna om penninghäleri eller penninghäleriförseelse under förutsättning att någon annan än den som misstänks för penninghäleri har begått ett brott (förbrottet till penninghäleriet) som gett personen en förmögenhetsökning eller annan form av utbyte och att denne döms för detta brott att den som döms för penninghäleri ska ha befattat sig med utbytet från förbrottet på ett sätt som beskrivs i lagen (bortföra, överlåta, dölja, omsätta etc.) med vetskap om att egendomen härrör från förbrottet. Detta är i praktiken svårt, eller närmast omöjligt, särskilt med tanke på hur svårt det är att identifiera en specifik tillgång ur de sammanlagda tillgångarna. Dessutom är endast de handlingar med brottsvinster som utförs av någon annan än den ursprungliga gärningsmannen straffbara som penninghäleri eller penninghäleriförseelse. Självtvätt av brottsvinster är i Sverige alltså inte straffbart som ett eget brott, vilket det är i jämförbara länder, exempelvis Norge. 6 Bank, kreditmarknadsbolag, valutaväxling och betalningsförmedling, försäkringsförmedling, livförsäkringsrörelse, lag (2004:299) om inlåningsverksamhet, utgivning av elektroniska pengar enligt lagen, fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, fastighetsmäklare, kasinospel enligt kasinolagen (1999:355), revisor (godkänd eller auktoriserad) bokföringstjänster eller övriga revisionstjänster, skatterådgivare, advokat eller biträdande jurist och handel med varor, då kontant betalning sker med ett belopp som motsvarar euro. 7 Ekobrottsmyndigheten och Skattebrottsenheten (brottsbekämpande enhet inom Skatteverket). Finanspolisens årsrapport

10 Hellre en rapport för mycket än en för lite Misstänkta transaktioner ska rapporteras till Finanspolisen. Målet är att ringa in den grova organiserade brottsligheten, som ofta finansieras av pengar med illegalt ursprung och som måste tvättas. Det som kan tyckas vara småskaliga affärer med någon enstaka misstänkt transaktion är inte sällan en kugge i ett stort kriminellt maskineri, exempelvis grov ekonomisk brottslighet eller finansiering av terrorism. Det som kan tyckas vara småskaliga affärer med någon enstaka misstänkt transaktion är inte sällan en kugge i ett stort kriminellt maskineri. Den vanligaste frågan Finanspolisen får från de rapporteringspliktiga instituten är: Blir en penningtvättsrapport offentlig, och finns det risk för att vi blir hotade av den vi rapporterat till Finanspolisen? En penningtvättsrapport är ingen polisanmälan, utan en rapport om en avvikande, misstänkt transaktion som kan antas ha koppling till penningtvätt eller finansiering av terrorism. En penningtvättsrapport är ingen polisanmälan. så här går det till från rapport till förundersökning Om man rapporterar misstänkt penningtvätt och antagandet sedan visar sig vara felaktigt händer ingenting, eftersom Finanspolisen inte delger informationen vidare. Om informationen däremot skulle vara intressant, antingen direkt eller efter ytterligare inhämtning av information i syfte att förädla informationen, analyseras och sammanställs informationen i en underrättelserapport. Penningtvättsrapporten är källmaterial och stannar på Finanspolisen i syfte att källan ska skyddas samt att hindra hot och repressalier mot den som rapporterat. Ibland behöver en åklagare penningtvättsrapporten som bevisning i domstol, men det är mycket sällan det krävs. Om man skulle rapportera misstänkt penningtvätt och antagandet sedan visar sig vara felaktigt händer ingenting, eftersom Finanspolisen inte delger informationen vidare. För att upprätthålla förtroendet och öka rapporteringen, är det angeläget att aldrig sprida penningtvättsrapporterna så de blir offentliga. Det finns ingen garanti för att en rapport om misstänkt penningtvätt inte kan förekomma i ett förundersökningsprotokoll, men om det skulle hända så finns en konkret och stark misstanke som visar på att penningtvättsrapporten var en viktig del för bevisningen. 10 Finanspolisens årsrapport 2011

11 Därför är det så viktigt att rapportera Genom att alla bidrar med rapportering av misstänkta transaktioner har svensk polis större möjligheter att bekämpa grov brottslighet. Det ökar våra möjligheter att återta brottsvinster och hämma brottslingarnas största drivkraft för brott, vilket kan leda till att de kanske väljer att avstå. Genom att alla bidrar med rapportering av misstänkta transaktioner har svensk polis större möjligheter att bekämpa grov brottslighet. allt som avviker bör granskas, oavsett belopp Det är viktigt att Finanspolisen motiverar alla som bedriver yrkesmässig försäljning av varor att rapportera fall där det görs stora kontantbetalningar som avviker från vanliga betalningsrutiner. Säljer man varor för beloppet euro eller mer omfattas man av skyldigheten att granska och eventuellt rapportera kontanta köp av t.ex. bilar, båtar, guld, ädelstenar, konst, antikviteter eller annat som är dyrbart. Allt som avviker från det normala ska granskas. Det är inte normalt att betala en bil eller båt som kostar flera hundra tusen kronor med sedlar, när det finns säkrare sätt att genomföra en sådan affär, t.ex. genom banköverföring eller betalning med postväxel. Om man inte finner en naturlig förklaring ska det rapporteras till Finanspolisen. Det är inte normalt att betala en bil eller båt som kostar flera hundra tusen kronor med sedlar. Alla måste bidra till att hindra att kriminella gör stora vinster på brott, och det gör man genom att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. För en privatperson finns ingen skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt men polisen är tacksam för information även från privatpersoner som har sådana uppgifter. Lagen anger belopp som motsvarar euro som en lägsta gräns för att granskningsskyldighet ska ske. I praktiken måste även transaktioner som väsentligt understiger ett belopp motsvarande euro kunna medföra att granskningsskyldigheten inträder om man ser transaktionen i dess sammanhang. Finanspolisens årsrapport

12 penningtvättens olika ansikten Internet har gett kriminella aktörer nya möjligheter. I dag kan en kriminell person styra över sina konton och depåer via elektronisk kommunikation trots att personen inte är den egentliga kontoinnehavaren. Kriminella aktörer använder ofta personer i sin närhet som kontohavare och ägare av egendom som fastigheter och bilar. Bankerna spelar en viktig roll För att förebygga att kriminella aktörer använder bulvaner för konton och depåer finns det lagstiftning som innebär att t.ex. banker måste ha en god kundkännedom. Eftersom det rör sig om många kunder måste man arbeta riskbaserat och se över var riskerna är som störst. Bankerna måste även ha en högre kundkännedom för vissa kunder beroende på vilka tjänster dessa använder och vilken omsättning de har på sina konton. Genom en god kundkännedom ser det finansiella institutet lättare när något avviker från det som är normalt för just den kunden. Inkomst och typ av verksamhet är några exempel på faktorer som man tittar på. Genom en god kundkännedom ser det finansiella institutet lättare när något avviker från det som är normalt för just den kunden. stora kontantsummor ett varningstecken I vissa branscher finns det en långvarig tradition av att handel med varor och tjänster ska ske kontant. Många av rapportörerna bedömer denna kontanthantering som en högre risk vilket medför noggrannare granskningar av dessa transaktioner. Varje led i kedjan måste ta sin del av ansvaret för att bedöma och granska transaktionen och jämföra den med sin kundkännedom. För den verksamhetsutövare som vill undvika exponering gentemot exempelvis banksektorn kan valet falla på att istället handla med kontanter. Genom ett samlat grepp från alla rapporteringspliktiga aktörer kan även storskalig kontanthantering upptäckas. Ett exempel: En verksamhetsutövare har ett avtal med ett värdetransportföretag avseende regelbunden leverans/köp av valuta. Värdetransportören levererar kontanter och får insättningar av verksamhetsutövaren på sitt konto i en bank. Värdetransportören har ett ansvar för att bedöma och granska transaktionsflödet till verksamhetsutövaren i förhållande till sin kundkännedom och verksamhetens art. Banken ansvarar för att bedöma och granska transaktionsflödet in på värdetransportörens konto på motsvarande sätt. Båda aktörerna är rapporteringspliktiga till Finanspolisen. Av statistiken kan man utläsa att vissa branscher är mindre rapporteringsbenägna än andra. Flera av dessa är också branscher där kontanthanteringen är en tradition, t.ex. handel med bilar, båtar, ädelstenar eller konst. Kriminell aktivitet med kopplingar till företag Många personer med kriminell avsikt har i stor utsträckning, direkt eller indirekt, koppling till något företag. Inom företaget finns olika möjligheter att tvätta pengar. De kriminella aktörerna utfärdar också falska arbetsgivarintyg från dessa företag i syfte att de som fått intyget ska kunna ta lån på dyra bilar, båtar eller bostadsrätter trots att de inte har möjlighet att kunna betala tillbaka lånet. Lånen betalas tillbaka med pengar från brott, vilket är en form av penningtvätt. penningtvätt genom förvärv av fastighet Fastighetsmäklare kan luras till skrivaruppdrag till skillnad från ett överlåtelseuppdrag. Fastighetsmäklaren skriver vid ett skrivaruppdrag köpehandlingarna med en köpeskilling som säljare och köpare bestämt på förhand och som kan vara betydligt högre än bostadsrättens egentliga värde. Här är det viktigt att verkligen vara uppmärksam på det faktiska marknadsvärdet och inte bistå med skrivaruppdrag om köpeskillingen avviker mot vad som är normalt. I dessa fall har även falska arbetsgivarintyg förekommit vilket har gjort att banken lånat ut ett par miljoner för mycket till köparen. Köparen har sedan aldrig flyttat in i lägenheten, utan nöjt sig med de miljoner personen i fråga tjänade på affären. Köparen har heller ingen lön att betala av lånet med. Om köparen skulle flytta in i lägenheten skulle återbetalningen av lånet ske med pengar som kommer från brott penningtvätt. smuggling av kontanter En metod för att föra ut brottsvinster ur landet är att smuggla kontanta medel i resväskor på flygplan eller via färjor där pengarna göms i bilar. Inom EU kan man fritt flytta pengar och kontanter, men från och till EU från tredjeland är man skyldig att deklarera in och utförsel av valuta om beloppet motsvarar euro eller mer. Beloppet ska deklareras till Tullverkets tullfilter på en särskild blankett från EU. Syftet med deklarationen är att det inte ska gå att förflytta större mängder kontanter helt utan kontroll. tullen ett viktigt FIlter Oavsett detta är tullkontrollerna viktiga för att få information på underrättelsestadiet, information som senare kan kopplas till konkreta brott. Finanspolisen har ett nära samarbete med tullen och har tillgång till alla tulldeklarationer om kontanter som förs över gränsen. Finanspolisen samverkar med tullen när de med jämna mellanrum genomför EU gemensamma aktioner för att hitta personer som smugglar stora mängder kontanter. Det vore önskvärt att det vid varje tullfilter fanns hundar som är tränade att markera på stora mängder kontanter, särskilt om Sverige får en förändrad lagstiftning inom några år. 12 Finanspolisens årsrapport 2011

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010

Kommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Kommittédirektiv En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt Dir. 2010:80 Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över kriminaliseringen av penningtvätt

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2013 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...5 Annual Report 2013...7 Kort om Finanspolisen en del av Rikskriminalpolisen...8 Finanspolisens organisation...8 Ny lagstiftning

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2014 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Inledning...5 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen...7 Finanspolisens organisation 2014...7 Finanspolisens organisation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2015 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Omorganisationen...6 Vad är dispositionsförbud?...7 Finansiering av terrorism...8 Exempel på finansiering...8 Antalet ärenden

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Reglering på området... 5 1.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden; SFS 2016:1307 Utkom från trycket den 28 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En effektivare kriminalisering av penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 januari 2014 Beatrice Ask Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2007-07-26 VS-000-2623/07 verksjurist Yvette Glantz Er referens Fi2007/2472 Regeringskansliet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Årsrapport Finanspolisen 2009

Årsrapport Finanspolisen 2009 Årsrapport Finanspolisen 2009 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen 2010-07-06 RAPPORT 2 (25) INNEHÅLL 1 FINANSPOLISEN...3 1.1 Definition av Finanspolisen som internationellt kallas för

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Datum Sida 2016-04-27 1 (6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten Yttrande över Ytterligare åtgärder

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Yttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52

Yttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52 Ekobrottsmyndigheten Yttrande Sida 1 (7) Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2004-02-25 Ert 900 2003/0459 Er beteckning 2003-11-26 Fi2003/6082 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet. Dir. 2013:19. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013

Kommittédirektiv. Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet. Dir. 2013:19. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013 Kommittédirektiv Skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet Dir. 2013:19 Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska analysera om det

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet

Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Riktlinjer för försäkringsföretagens utredningsverksamhet Antagen av Svensk Försäkrings styrelse den 30 maj 2012 Bakgrund Försäkringsidén bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan försäkringstagaren och

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Ni lurade Sverige och EU med

Ni lurade Sverige och EU med Öppet brev till Beatrice Ask Ni lurade Sverige och EU med Polisen har i uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men Sveriges polis har misslyckats med att minska brottsligheten och öka tryggheten,

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128

Kommittédirektiv. Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn. Dir. 2014:128 Kommittédirektiv Ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn Dir. 2014:128 Beslut vid regeringssammanträde den 4 september 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet

Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2972 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Mobilisering mot grov organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden

Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) 1/2013 Betänkanden och utlåtanden 9.1.2013 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Terrorismarbetsgruppens betänkande (Terrorismityöryhman mietintö) Ordförande: Janne Kanerva Sekreterare: Jussi Matikkala 1/2013

Läs mer

Regeringens skrivelse 2010/11:8

Regeringens skrivelse 2010/11:8 Regeringens skrivelse 2010/11:8 Kontroll av postförsändelser Skr. 2010/11:8 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet)

Läs mer

Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2016 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Det här är finanspolisen...6 Penningtvätt...7 Olika typer av penningtvätt...7 Ny lagstiftning 2014...8 Rapportering av misstänkt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Ny miljöbrottsenhet i den nya polisorganisationen. Förorenaren ska betala

Ny miljöbrottsenhet i den nya polisorganisationen. Förorenaren ska betala Kortrapport miljöbrott Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också vara skadliga för människors hälsa. Miljöbrott kan röra sig om stort eller smått, från

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.12.2008 2008/2144(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Förslag till betänkande Roberta Angelilli (PE414.011v01-00)

Läs mer

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande med beslut 2016-06-14 Dnr 163-2015 och 165-2015 Inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation vid Polismyndigheten (Nationella operativa avdelningen)

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; SFS 2002:883 Utkom från trycket den 6 december

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar

Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar RKP RAPPORT 2008:7 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten September 2008 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-03-27 Dnr 14-2013 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer