Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten"

Transkript

1 Finanspolisens årsrapport 2014 Polismyndigheten

2

3 Innehåll Innehåll Inledning...5 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen...7 Finanspolisens organisation Finanspolisens organisation Ny lagstiftning om penningtvättsbrott, dispositionsförbud, penningbeslag och förverkande...8 Delvis ändrade arbetsformer för Finanspolisen...8 Vad är dispositionsförbud?...9 Vem beslutar om dispositionsförbud, och hur går det till?...9 Exempel på ett dispositionsförbud...10 Antalet dispositionsförbud sedan nya lagstiftningen..10 Hur fungerar samarbetet inom rättskedjan?...10 Myndighetsgemensamt forum för samarbetet...11 Nya betalningsmetoder och transaktionsmönster...11 Finansiering av terrorism...11 Stärkt kamp mot penningtvätt genom nytt EU-direktiv..11 Internationellt samarbete är centralt...12 Global samverkan genom FATF...12 Statistik...13 Stora utlandsbetalningar ger anledning till misstanke...15 Överföring och insättning vanligaste transaktionssätten 15 Geografisk spridning flest transaktioner från USA...15 Internationellt samarbete...16 Dispositionsförbud...16 Delgivning till brottsbekämpande myndigheter

4 Finanspolisens årsrapport

5 Inledning Inledning Finanspolisens verksamhet präglades under första delen av 2014 av intensiva förberedelser inför den lagstiftningsförändring som inträffade den 1 juli Förberedelsearbetet tog självfallet mycket tid och kraft, men nu när vi har facit i hand efter ett halvår med det nya regelverket kan vi konstatera att vi legat helt rätt när vi gjort bedömningar av vad som skulle hända. Det är också glädjande att kunna konstatera att de myndigheter som berörs av den nya lagstiftningen samverkat på ett mycket effektivt och målinriktat sätt allt i syfte att skapa en sammanhållen process för att utnyttja de förbättrade möjligheterna till lagföring och återtagande av brottsvinster som de nya reglerna erbjuder. Även här kan vi konstatera att bedömningarna av hur processen skulle fungera mellan myndigheterna var helt riktig. Finanspolisen kommer fr.o.m att ha ett s.k. funktionsansvar inom den nya Polismyndigheten för underrättelseverksamhet som rör penningtvätt och finansiering av terrorism. Begreppet innebär att ansvaret för en viss verksamhet tydligt pekas ut organisatoriskt. Ett funktionsansvar innebär naturligtvis ett ansvarstagande för att verksamheten bedrivs på bästa sätt, men också möjligheter att ställa krav på omgivningen. Penningtvätt och finansiering av terrorism är högt upp på agendan, både nationellt och internationellt. Det finns anledning att tro att Finanspolisens verksamhet kommer att kunna utvecklas från bra till ännu bättre de närmaste åren. Henrik Malmquist Chef för Rikskriminalpolisen 5

6 Finanspolisens årsrapport

7 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen Finanspolisen är en sektion inom Rikskriminalpolisens 1 kriminalpolisenhet. I Finanspolisens uppdrag ingår att som enda aktör inom polisen ta emot rapportering om misstänkta transaktioner avseende penningtvätt eller finansiering av terrorism från verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Uppgifterna registreras, bedöms och bereds. Finanspolisen hade fram t.o.m. augusti 2014 en grupp med finansiella utredare (tillgångsutredare) som utgjorde stöd till andra enheter inom polisen i fråga om finansiella utredningar och kartläggningar. Inom denna grupp fanns också Assets Recovery Office (ARO) som är en informationskanal för brott utbytesfrågor mellan rättsvårdande myndigheter inom EU. Gruppen flyttades till Rikskriminalpolisens utredningsverksamhet men har oförändrade arbetsuppgifter. Finanspolisen har också vissa uppdrag i fråga om penningförfalskning och förfalskade kredit- och betalkort. Vid utgången av 2014 var 29 personer anställda vid Finanspolisen varav ca 2/3 var poliser och övriga var experter och administratörer. Av personalen var 2/3 män och 1/3 kvinnor. Finanspolisens organisation 2014 Finanspolisen Ledningsstöd Sektionschef Biträdande sektionschef Gruppchef Gruppchef Gruppchef Grupp 1 Beredning Desk Grupp 2 Handläggargrupp Finanspolisens organisation 2015 Finanspolissektionen 2015 Grupp 3 Tillgångsgrupp Chef Beredningsgrupp Inflöde, samordning, uppföljning (analys) Penningtvätt 1 Dispositionsförbud/ Penningtvättsbrott Penningtvätt 2 Uppdrag, fokusområden, biträden 1 Från 1 januari 2015 nationella operativa avdelningen. 7

8 Finanspolisens årsrapport 2014 Ny lagstiftning om penningtvättsbrott, dispositionsförbud, penningbeslag och förverkande Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning om penningtvättsbrott, dispositionsförbud, penningbeslag och förverkande i kraft. Bakgrunden till de nya bestämmelserna är dels att regeringen vill förbättra framgångsfaktorerna för kampen mot den organiserade brottsligheten, dels att man vill förhindra att vinning av brott återinvesteras och omsätts i den legala ekonomin. Vidare finns det ett behov av att anpassa lagstiftningen till de krav som Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förverkande m.m. av vinning av brott ställer upp. De nya reglerna i penningtvättslagen kan sammanfattas enligt följande: Penninghäleriet har utgått ur brottsbalken och ersatts med bestämmelserna i lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott. Försök, förberedelse och stämpling till penningtvättsbrott som inte är ringa blev straffbart. Förutom penningtvätt genom överlåtelse till annan av tillgångar är även s.k. självtvätt straff bar. Med självtvätt menas att någon själv omvandlar sitt eget brottsutbyte till synbart legala tillgångar. En särskild variant av penningtvättsbrott infördes, näringspenningtvätt. Denna bestämmelse siktar på aktörer som i näringsverksamhet medverkar till åtgärder som kan anses vidtagna i penningtvättssyfte. Utökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt infördes. Det innebär att det är möjligt att ta sådan egendom i beslag. En särskild form av beslag, penningbeslag, infördes också. Penningbeslag kan omfatta värden och andra icke fysiska tillgångar. De tidigare reglerna medgav endast att föremål kunde tas i beslag. Slutligen gjordes en förändring i penningtvättslagen som innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett s.k. dispositionsförbud. Detta förbud, som får fattas av Finans polisen i ett initialt skede, får gälla i högst två arbetsdagar. Under den tiden ska förbudet prövas av åklagare. Beslut om dispositionsförbud kan fattas för både misstänkt penningtvätt och för finansiering av terrorism. I penningtvättslagen gjordes också en förändring som innebär en tydligare reglering av vilka uppgifter verksamhetsutövare ska ange när de skickar en penningtvättsrapport om en misstänkt transaktion till Finanspolisen. Slutligen gjordes en förändring i penningtvättslagen som innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett s.k. dispositionsförbud. Delvis ändrade arbetsformer för Finanspolisen De nya bestämmelserna innebar att Finanspolisen förändrade processen för att ta emot rapporter om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Tidigare har arbetet med penningtvättsrapporterna siktat mot att utröna eventuella bakomliggande brott (förbrott) där brottsutbytet föranlett ett behov av penningtvätt. I och med att själva penningtvättsåtgärden kriminaliserats fokuserar Finanspolisen nu på själva penningtvättsbrottet. I och med att själva penningtvättsåtgärden kriminaliserats fokuserar Finanspolisen nu på själva penningtvättsbrottet. Processen innebär även att Finanspolisen har ett ansvar för att dessa brott kanaliseras till brottsutredande enheter inom polisen och till andra brottsbekämpande myndigheter. För att insatserna mot penningtvätt ska lyckas, måste misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Rapporteringsplikten styrs av lag 2 men det förtjänar att understrykas att det trots de nya bestämmelserna fortfarande inte handlar om en polisanmälan. Precis som tidigare handlar det istället om att rapportera en transaktion som kan antas vara misstänkt penningtvätt. 2 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 8

9 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen För att insatserna mot penningtvätt ska lyckas, måste misstänkta transaktioner rapporteras till Finanspolisen. Vad är dispositionsförbud? Dispositionsförbud innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av Finanspolisen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar, och under den tiden ska det prövas av åklagare. Bestämmelserna om dispositionsförbud finns i 8 och 9 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett dispositionsförbud avser egendom som finns hos en verksamhetsutövare, i form av pengar, fordran eller annan rättighet som det finns skäl att misstänka är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism som inte får flyttas eller disponeras på annat sätt och på så sätt försvinna från myndigheternas kontroll. Dispositionsförbudet får avse egendom till ett värde som motsvarar vad som kan beräknas bli föremål för förverkande. Vem beslutar om dispositionsförbud, och hur går det till? Rikskriminalpolisen 3 är, genom Finanspolisen, den organisatoriska enhet som initialt beslutar om dispositionsförbud. När en misstänkt transaktion rapporteras till Finanspolisen görs en initial bedömning av informationen. Om det finns förutsättning för ett dispositionsförbud tar en utpekad tjänsteman i arbetsledande ställning beslut om dispositionsförbudet. Det finns alltid tillgång till beslutsfattare under kontorstid, och vid behov finns det möjligheter att fatta beslut även under annan tid. En åklagare kontaktas så snart som möjligt för att pröva om dispositionsförbudet ska bestå eller hävas. Om åklagaren beslutar att dispositionsförbudet ska bestå har Finanspolisen högst två arbetsdagar 4 på sig för att ta fram ytterligare omständigheter som kan stärka misstankarna om att egendomen är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Inom dessa två arbetsdagar ska åklagaren pröva om det finns förutsättningar för att inleda en förundersökning (brottsutredning) eller inte. Om förundersökning inleds, kan den egendom som omfattas av dispositionsförbud tas i beslag efter beslut av åklagare genom det speciella regelverk för beslag och förverkande som finns i den nya lagen om straff för penningtvättsbrott. Under tiden egendomen är i beslag får ingen vidta några åtgärder med den förutom de åtgärder som beslutats av behörig myndighet. Under tiden egendomen är i beslag får ingen vidta några åtgärder med den förutom de åtgärder som beslutats av behörig myndighet. Ett dispositionsförbud kan även fattas på begäran av en utländsk finansunderrättelseenhet. Något sådant beslut har ännu inte fattats eftersom det hittills inte kommit in någon begäran från någon utländsk motpart. Processen vid handläggning av ett dispositionsförbud: Rapport Bedömning Dispförbud Åklagare 1 Handläggning Åklagare 2 Inleder FU 3 Från den 1 januari 2015 Polismyndigheten. 4 Tiden räknas från det att Finanspolisen fattat beslut om dispositionsförbud. 9

10 Finanspolisens årsrapport 2014 Exempel på ett dispositionsförbud Finanspolisen fick en penningtvättsrapport från en bank där man vägrat genomföra ett betalningsuppdrag. Informationen var att en kvinna fått US-dollar från USA insatta på sitt konto och gått till ett bankkontor för att få hjälp att skicka dem vidare till ett land i Mellanöstern. Banken kunde se att kvinnan tidigare fått US-dollar från samma avsändare i USA och att hon då tagit pengarna och skickat dem vidare via ett internationellt betaltjänstföretag. Analysen av penningtvättsrapporten visade att båda överföringarna kunde härröra från brott eller brottslig verksamhet vid vilken ett välkänt internationellt bedräg erimodus användes. Man antog därför att ett penningtvättsbrott begåtts och att det fanns möjligheter att säkra pengar genom ett dispositionsförbud. En behörig beslutsfattare på Finanspolisen tog kontakt med banken. Eftersom det fortfarande fanns US-dollar kvar på kvinnans konto tog beslutsfattaren ett beslut om dispositionsförbud på detta belopp. Åklagaren informerades och beslutade att dispositionsförbudet skulle bestå under tiden som nödvändiga utredningsåtgärder utfördes för att påvisa att transaktionerna kom ifrån brott eller brottslig verksamhet. En förfrågan skickades till den finansiella underrättelseenheten i USA för det fall de kunde bekräfta att transaktionerna kom från brott eller brottslig verksamhet. De återkom med besked att avsändaren av transaktionerna skickat totalt US-dollar till en person som utgett sig för att vara officer i US Army. De senaste transaktionerna hade skickats till ett konto i Sverige. Avsändaren uppgav att intentionen aldrig varit att pengarna skulle skickas till någon annan än den amerikanske officeren och absolut inte till landet i Mellanöstern. Begäran skickades också till det betaltjänstföretag kvinnan använt för att skicka den första transaktionen på US-dollar. Betaltjänstföretaget återkom med besked om vart avsändaren skickat pengarna och uppgav att denne de senaste åren skickat mycket stora belopp till olika mottagare i bl.a. två afrikanska länder. Den samlade informationen drogs för åklagare innan tidsfristen, två arbetsdagar, för dispositionsförbudet gick ut. Åklagaren beslutade att dispositionsförbudet skulle hävas och samtidigt övergå i penningbeslag. Åklagaren beslutade även om att inleda förundersökning angående penningtvättsbrott. Banken meddelades dessa beslut och delgavs samtidigt ett förbudsmeddelande som innebar att beloppet inte får disponeras av annan än Rikspolisstyrelsen. Antalet dispositionsförbud sedan nya lag stift ningen Efter att den nya lagstiftningen infördes den 1 juli 2014 har penningtvättsrapporter inkommit till Finanspolisen. I rapporterna har Finanspolisen identifierat mer än 30 ärenden avseende penningtvättsbrott. I dessa ärenden har 25 dispositionsförbud genomförts till ett värde av drygt 3,5 miljoner kronor. Förbrotten är nio bedrägerier med koppling till ut landet, sex bedrägerier i Sverige, nio skattebrott och ett brott i näringsverksamhet (annan ekonomisk brottslighet). I rapporterna har Finanspolisen identifierat mer än 30 ärenden avseende penningtvättsbrott. Dispositionsförbudet bedöms vara en effektiv åtgärd för att säkra målsägandens rätt och för att förhindra att egendomen flyttas eller försvinner innan förundersökning kan inledas och beslut om penningbeslag kan fattas. Hur fungerar samarbetet inom rättskedjan? Trots att den nya lagstiftningen endast varit i kraft under kort tid fungerar rättskedjans olika moment på ett bra sätt. Det är en följd av det myndighetsgemensamma 5 förberedande arbete som gjordes under Detta arbete fokuserade särskilt på rättsliga frågor, utbildning, processer och rutiner samt förhållandet mellan underrättelse och utredning. Den viktigaste erfarenheten från förberedelsearbetet är att samverkande myndigheter, trots olika roller, måste ha samma målbild och förståelse för varandras roller och förutsättningar. Trots att den nya lagstiftningen endast varit i kraft under kort tid fungerar rättskedjans olika moment på ett bra sätt. I förberedelsearbetet arrangerade Finanspolisen informationsträffar med olika kategorier av verksamhetsutövare som omfattas av rapporteringsplikt. 5 Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kronofogdemyndigheten. 10

11 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen Representanter för Finanspolisen medverkade vid ett stort antal utbildningstillfällen om den nya lagstiftningen, både internt inom polisen och hos andra myndigheter. Totalt fullföljdes 138 utbildningstimmar. Uppskattningsvis utbildades poliser i Sverige under utbildningsinsatsen. Ytterligare ca 80 personer utbildades under maj 2014 genom informationsinsatsen mot rapporteringspliktiga verksamhetsutövare. Myndighetsgemensamt forum för samarbetet Själva förberedelsearbetet är avslutat, men det har övergått till ett myndighetsgemensamt forum som samlas för att ta upp och om möjligt lösa operativa samverkansfrågor. I praktiken innebär detta att om en viss myndighet identifierar ett problem eller utvecklingsområde, tar denna myndighet initiativ till att samla berörda samverkanspartners för att diskutera en lösning eller för att ta initiativ till en utvecklingsaktivitet. Ett enkelt exempel på en sådan aktivitet är ett gemensamt förbättringsarbete avseende de nya blanketter som tagits fram inför lagstiftningsförändringen. vid att lägga sina dokument, bilder och annan information i olika internetbaserade molntjänster som är tillgängliga oavsett var användaren befinner sig. Steget till att använda en finansiell molntjänst, som t.ex. en elektronisk plånbok, är därför inte långt. Internationellt sett ligger Finanspolisen kunskapsmässigt långt fram, och medarbetare föreläste vid flera tillfällen vid internationella konferenser om penningtvätt. Elektroniska pengar blir alltmer accepterat som betalningsmedel, och utgör allt oftare ett komplement till traditionella betalningsmedel. Det finns flera fall där elektroniska pengar, som t.ex. bitcoins, förekommit i brottsutredningar. Finanspolisen fortsatte under 2014 att utveckla kunskap, metoder och informationsverksamhet rörande de nya betalningsmetoderna. Internationellt sett ligger Finanspolisen kunskapsmässigt långt fram, och medarbetare föreläste vid flera tillfällen vid internationella konferenser om penningtvätt. Finansiering av terrorism Finanspolisen har förstärkt den del av verksamheten som handlar om att arbeta mot finansiering av terrorism. Arbetet inom detta område sker i nära samverkan med Säkerhetspolisen. Finanspolisen och Säkerhetspolisen påbörjade under året en metodutveckling, vilken kommer att fortsätta under Finanspolisen har förstärkt den del av verksamheten som handlar om att arbeta mot finansiering av terrorism. Stärkt kamp mot penningtvätt genom nytt EU-direktiv Nya betalningsmetoder och transaktionsmönster Utbudet och användandet av nya och alternativa betalningsmetoder ökar tydligt. Elektroniska plånböcker är tjänster som blir allt vanligare hos både näringsidkare och enskilda. Många personer är vana Nytt EU-direktiv stärker kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism Fjärde penningtvättsdirektivet EU-kommissionen har antagit ett förslag till ett fjärde penningtvättsdirektiv. Fortfarande pågår emellertid förhandlingar om förslaget. Det finns dock förhoppningar om att direktivet ska kunna antas under

12 Finanspolisens årsrapport 2014 Eftersom penningtvätt och finansiering av terrorism skapar stora sårbarhetsrisker för det finansiella systemets integritet, funktion, anseende och stabilitet har kommissionen ansett att det krävs förstärkning av det rättsliga ramverket. Ändringen syftar till en enhetlig tillämpning av EU-regler i samtliga medlemsstater. Nedan beskrivs några av de viktigaste förändringarna. Vidgat tillämpningsområde inom spelbranschen. Direktivets tillämpningsområde utvidgas till att utöver kasinon avse alla typer av spel inom spelbranschen där finansiella transaktioner över ett visst belopp förekommer. Förhandlingar om detaljerna i denna del pågår. Ändrade tröskelvärden för yrkesmässig handel med varor. Tröskelvärdena för rapporteringsplikt vid misstänkta kontanttransaktioner sänks. Beloppet är föremål för förhandling. Bestämmelsen påverkar också skyldigheten att genomföra kundkontroll för de som handlar med värdefullt gods. Statistiska uppgifters jämförbarhet. Förstärkta kvalitetskrav och precisering av kravet på insamling och rapportering av statistiska uppgifter om penningtvätt och finansiering av terrorism. Tillgång till uppgifter om faktisk ägare. Krav på att att alla företag ska kunna redovisa uppgifter om sina faktiska ägare. Förstärkt krav på gränsöverskridande samarbete mellan finansunderrättelseenheter. Införande av nya krav som stärker finansunderrättelseenheternas befogenheter och samarbete. Krav på att medlemsstaterna genomför nationella riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Införande av ett krav på medlemsstaterna att genomföra en riskbedömning på nationell nivå och vidta åtgärder för att ta hand om riskerna. Förändring av skyldigheterna att genomföra kundkontroll. Risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism ska vara avgörande för omfattningen av kundkontrollen. Medlems staterna bör se till att ökad kundkontroll görs i vissa högrisksituationer, samtidigt som de får tillåta förenklad kundkontroll i lågrisksituationer. Internationellt samarbete är centralt Det internationella samarbetet är av central betydelse för Finanspolisen eftersom utbyte av brott ofta sker över gränserna och de kriminella aktörerna i allt större utsträckning verkar gränsöverskridande. Finanspolisen har bra upparbetade kanaler i detta syfte och arbetar ständigt på att utveckla dessa. Bland annat ingår handläggargruppen vid Finanspolisen i en internationell samarbetsfunktion mot penningtvätt, där flertalet av världens finansiella underrättelseenheter ingår i ett globalt nätverk. Under 2013 anslöts Sverige till meddelandeplattformen FIU 6.net, ett kommunikationssystem för finansiella underrättelseenheter inom EU. Det internationella samarbetet är av central betydelse för Finanspolisen eftersom utbyte av brott ofta sker över gränserna och de kriminella aktörerna i allt större utsträckning verkar gränsöverskridande. Global samverkan genom FATF I februari 2012 antog den mellanstatliga organisationen FATF 7 40 reviderade rekommendationer om bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Sverige är en av 36 medlemmar i organisationen. I och med att de reviderade rekommendationerna antogs, väntar också en ny utvärdering av hur medlemsländerna följer rekommendationerna. Sverige kommer att utvärderas Finanspolisen deltog under året i FATF-möten och FATF-arbete för att förbereda sig inför utvärderingen samt för att utbyta erfarenheter och kunskaper med övriga medlemsländer. Ett antal aktiviteter pågår internt inom polisen för att kvalitetssäkra en del processer och rutiner inför den kommande utvärderingen. Utöver detta har flera redovisningar av bl.a. Finanspolisens verksamhet lämnats till Regeringskansliet. 6 FIU Financial Intelligence Unit. 7 FATF Financial Action Task Force. Ett mellanstatligt organ som har till uppgift att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism på global nivå samt har mandat att utvärdera medlemsländernas efterlevnad av dess rekommendationer. 12

13 Statistik Statistik Under 2014 rapporterades misstänkta transak tioner till Finanspolisen, vilket är en minskning jäm fört med Det har inte gått att finna en tydlig förklaring till orsaken till nedgången. Finanspolisen konstaterar att det fortfarande är långt ifrån alla rapporteringspliktiga verksamhetsutövare som rapporterar in misstänkta transaktioner. Det totala inrapporterade beloppet för 2014 är kronor. Det är en minskning från 2013 vilken till stor del kan förklaras med att två verksamhetsutövare då rapporterade in försök att genomföra onormalt stora transaktioner på sammanlagt ca 12 miljarder kronor. Dessa båda transaktioner nekades av verksamhetsutövarna och genomfördes aldrig. Tabell 1. Antal mottagna penningtvättsrapporter

14 Finanspolisens årsrapport 2014 Tabell 2. Antal inkomna penningtvättsrapporter fördelade på bransch. 89 Rapporterande verksamhetsutövare Bank eller Kreditmarknadsföretag Bankrörelse Kreditmarknadsföretag Livförsäkringsrörelse Värdepappersrörelse Anmälningspliktig finansiell verksamhet Penningöverföring Valutaväxling Annan fi nansiell verksamhet Inlåningsverksamhet Försäkringsförmedlare Elektroniska pengar Fondverksamhet Fastighetsmäklare Kasino Revision Annan revision- och bokföringstjänst Skatterådgivare Advokat & biträdande jurist Jurist, annan oberoende Bolagsbildare, förvaltare etc Yrkesmässig handel med varor Handel med antikviteter och konst Handel med skrot Handel med transportmedel Handel med ädelstenar/ädelmetaller Auktionsföretag Övrigt Betaltjänstverksamhet Betalningsinstitut Registrerad betaltjänstleverantör m.m Verksamhet med utgivning av elektroniska pengar Institut för elektroniska pengar Registrerade utgivare 1 Tillsynsmyndighet Pensionsstiftelse Övriga Totalt: Data finns inte tillgänglig på den detaljnivån för Ibid. 14

15 Statistik Förklarande kommentar tabell 2: Tabellens indelning i rapporterande verksamheter överensstämmer med de rapporteringspliktiga branscherna i enlighet med lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär en mindre diskrepans mot inrapporterad data i tidigare årsrapporter. Ändringar i betaltjänstlagen (2010:751) medförde förändrad inrapporteringsplikt vilket bl.a. visar sig i data från Betaltjänstverksamhet från Ej fet text avser underrubriker och ingår i an given data för branschindelningen. Stora utlandsbetalningar ger anledning till misstanke Den största anledningen till ett en misstänkt transaktion rapporteras är liksom tidigare år upprepade eller stora utlandsbetalningar. Tabell 3. Anledning till misstanke Anledning till misstanke Procent Upprepade utlandsbetalningar/stor utlandsbetalning 33,2 Ovanlig/avvikande transaktion 14,8 Upprepade överföringar/stora överföringar till konto 14,4 Upprepade kontantuttag/stort kontantuttag 9,9 Upprepade kontantinsättningar/stor kontantinsättning 9,1 Annan 7,0 Kunden antas lämna oriktiga uppgifter 4,5 Upprepade växlingar/stor växling 3,8 Kunden antas vara ombud (målvakt) 1,7 Upprepade kontantköp/stort kontantköp 1,2 Terroristfinansiering 0,3 Färgade sedlar 0,1 Överföring och insättning vanligaste transaktionssätten Sedan 2011 är trenden uppåtgående avseende transaktionstyperna överföring och insättning. Trenden är nedåtgående för uttag, valutaväxling och betalningsförmedling. Tabell 4. De fem vanligaste transaktionssätten 10 Variabel Överföring 17,9 % 18,6 % 19,1 % 20,0 % Uttag 20,9 % 20,4 % 20,1 % 18,9 % Valutaväxling 21,2 % 19,6 % 18,6 % 16,8 % Insättning 11,7 % 12,1 % 12,6 % 13,4 % Betalningsförmedling 18,8 % 16,0 % 14,4 % 12,6 % Geografisk spridning flest transaktioner från USA Under 2014 gick USA upp som det land från vilket det rapporterades flest transaktioner. Den stora ökningen i transaktionsbeloppet jämfört med föregående år beror på en inrapporterad mycket stor transaktion på 1 miljard kronor. Liksom tidigare ligger Nigeria, Ghana och Filippinerna i topp avseende de länder som det går flest transaktioner till. Genomsnittligt värde på transaktionerna till Nigeria är kronor. Tabell 5. Internationell geografisk spridning sorterat efter antal transaktioner. Transaktioner till Sverige Antal transaktioner Transaktionsbelopp USA Irak Tyskland Kina, folkrepublik Turkiet Storbritannien Iran Libyen Ryssland Saudiarabien Transaktioner från Sverige Nigeria Ghana Filippinerna Turkiet Rumänien Thailand Pakistan Ryssland Storbritannien Serbien Övriga transaktionssätt är av mindre omfattning och redovisas därför inte i rapporten. 15

16 Finanspolisens årsrapport 2014 Internationellt samarbete Tabell 6. Internationellt samarbete antal förfrågningar Variabel Antal förfrågningar till Sverige Antal förfrågningar från Sverige Sverige anslöts till den europeiska meddelandeplattformen FIU.net under andra halvåret 2013, därav ökningen för Dispositionsförbud Under perioden 1 juli 31 december 2014 inkom penningtvättsrapporter till Finanspolisen. I dessa ärenden genomfördes 25 dispositionsförbud till ett värde av 3,5 miljoner kronor. Förbrotten är nio bedrägerier med koppling till utlandet, sex bedrägerier i Sverige, nio skattebrott och ett brott i näringsverksamhet (annan ekonomisk brottslighet). Tabell 7. Antal dispositionsförbud och värde 1 juli 31 december Variabel Antal Totalt värde Genomsnittligt värde Penningtvättsrapporter Dispositionsförbud Tabell 8. Antal dispositionsförbud per månad. Månad Antal Juli 2 Augusti 1 September 6 Oktober 12 November 2 December 2 16

17 Statistik Delgivning till brottsbekämpande myndigheter Tabellen visar antalet mottagna penningtvättsrapporter samt antalet delgivna operativa rapporter och underrättelser till brottsbekämpande myndigheter och finansiella underrättelseenheter. Tabell 9. Antal delgivna operativa rapporter inklusive under rättelseuppslag uppdelat på myndighet Mottagande myndighet Ekobrottsmyndigheten FIU Försäkringskassan Kronofogdemyndigheten Kriminalvårdsverket Polismyndigheten Regionala underrättelsecenter Skatteverket Beskattning Skatteverket Skattebrottsenheten Säkerhetspolisen Tullverket Åklagarmyndigheten Annan Totalt

18 Utgivare Polismyndigheten Produktion Kommunikationsavdelningen, Polismyndigheten Beställning Polismyndigheten Kundcentrum, telefon Diarienr. A /2015 Upplaga 300 ex Tryck Polisens Tryckeri, Stockholm, 2015 Grafisk form Citat Foto Polismyndigheten

19 polisen.se

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2013 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...5 Annual Report 2013...7 Kort om Finanspolisen en del av Rikskriminalpolisen...8 Finanspolisens organisation...8 Ny lagstiftning

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2015 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Omorganisationen...6 Vad är dispositionsförbud?...7 Finansiering av terrorism...8 Exempel på finansiering...8 Antalet ärenden

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010

Kommittédirektiv. Dir. 2010:80. En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt. Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Kommittédirektiv En översyn av kriminaliseringen av penningtvätt Dir. 2010:80 Beslut vid regeringssammanträde den 19 augusti 2010 Sammanfattning En särskild utredare ska se över kriminaliseringen av penningtvätt

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM56. Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ett straffrättsligt direktiv om bekämpande av penningtvätt Justitiedepartementet 2016-01-19 Dokumentbeteckning KOM(2016) 826 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2016 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Förord...5 Det här är finanspolisen...6 Penningtvätt...7 Olika typer av penningtvätt...7 Ny lagstiftning 2014...8 Rapportering av misstänkt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut II:4 Justitiedepartementet 2016-12-20 Ju2016/02312/Å Ju2016/07568/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 10422 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2012. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2012 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...4 Annual Report 2012...7 Organisationsförändring för effektivare kamp mot penningtvätt...8 Finanspolisens organisation...8

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

En effektivare kriminalisering av penningtvätt. Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss En effektivare kriminalisering av penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 januari 2014 Beatrice Ask Magnus Corell (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet - betänkande av utredningen om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering YTTRANDE Verkssekretariatet Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2007-07-26 VS-000-2623/07 verksjurist Yvette Glantz Er referens Fi2007/2472 Regeringskansliet Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3

REMISSVAR 1 (8) 2013-03-12 2013-1712-3 0 REMISSVAR 1 (8) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En sammanhållen svensk polis - följdändringar i författningar (SOU 2012:78) Inledande synpunkter Säkerhetspolisen konstaterar att

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2011

Finanspolisens årsrapport 2011 Finanspolisens årsrapport 2011 Utgivare Produktion Beställning fler exemplar Rikspolisstyrelsen PVS / Informationsenheten Rikspolisstyrelsen Kundcentrum, tfn 114 14 Dnr A-423-706/12 Foto Kristoffer Thessman

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Årsrapport Finanspolisen 2009

Årsrapport Finanspolisen 2009 Årsrapport Finanspolisen 2009 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen 2010-07-06 RAPPORT 2 (25) INNEHÅLL 1 FINANSPOLISEN...3 1.1 Definition av Finanspolisen som internationellt kallas för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083

(6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Datum Sida 2016-04-27 1 (6) Kammaråklagaren Katarina Mörnstad Ert diarienummer Dnr Fi2016/00300/B EBM A-2016/0083 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten Yttrande över Ytterligare åtgärder

Läs mer

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer

Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer 832 6511-13/121 1(6) Ställningstagande - Urvalet av S-gäldenärer (Ersätter ställningstagande 9/08/IND) De riktlinjer för urvalet av S-gäldenärer som anges i bifogade promemoria ska tills vidare gälla för

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

En effektivare kriminalisering av penningtvätt

En effektivare kriminalisering av penningtvätt Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU25 En effektivare kriminalisering av penningtvätt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:121 En effektivare kriminalisering

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:848 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2012:605 Utkom från trycket den 2 oktober 2012 beslutat den

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM117. Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM117. Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet Finansdepartementet 2016-08-17 Dokumentbeteckning KOM(2016) 450 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut II:12 Justitiedepartementet 2016-12-14 Ju2016/00882/Å Ju2016/08896/LP (delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Åklagarmyndigheten

Läs mer

Sida 1 av 7 Regeringsbeslut 54 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10134/Å Ju2006/9064/Å Ju2006/1823/Å m.fl. Se bilaga 1 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Penningtvätt. En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens. brister vid kontanthantering. Lovisa Skoglund 2016

EXAMENSARBETE. Penningtvätt. En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens. brister vid kontanthantering. Lovisa Skoglund 2016 EXAMENSARBETE Penningtvätt En undersökning av penningtvättregleringen och Kronofogdemyndighetens brister vid kontanthantering Lovisa Skoglund 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU18 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Sammanfattning Utskottet säger ja till regeringens förslag i proposition 2014/15:80 om att införa

Läs mer

En bättre riskhantering

En bättre riskhantering Penningtvätt och finansiering av terrorism 18 april 2013 18 april 2013 Dnr 13-4387 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Finansinspektionens iakttagelser 6 Enkätundersökningen 6 Iakttagelser i tillsyns-

Läs mer

Ni lurade Sverige och EU med

Ni lurade Sverige och EU med Öppet brev till Beatrice Ask Ni lurade Sverige och EU med Polisen har i uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten. Men Sveriges polis har misslyckats med att minska brottsligheten och öka tryggheten,

Läs mer

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015

Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Penningtvätt RättsPM 2015:2 Dnr ÅM-A 2014/0360, EBM A-2014/0187 Utvecklingscentrum Stockholm och Ekobrottsmyndigheten, maj 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Reglering på området... 5 1.1

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

Lagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skärpta regler mot penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 april 2004 Gunnar Lund Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Yttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52

Yttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52 Ekobrottsmyndigheten Yttrande Sida 1 (7) Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2004-02-25 Ert 900 2003/0459 Er beteckning 2003-11-26 Fi2003/6082 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1)

Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Ds 2016:1) Datum Sida YTTRANDE 2016-04-13 1 (5) Ert dnr Fi2016/00114/BAEU Dnr EBM A-2016/0029 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2011:108 Utkom från trycket den 22 februari 2011 beslutat den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten

Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Uttalande 2013-06-18 Dnr 16-2013 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Ekobrottsmyndigheten 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Kommittédirektiv. Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton. Dir. 2015:39. Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Kommittédirektiv Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton Dir. 2015:39 Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Monica Rodrigo Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av anmälningar mot anställda m.fl. inom

Läs mer