Finanspolisens årsrapport Polismyndigheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finanspolisens årsrapport 2015. Polismyndigheten"

Transkript

1 Finanspolisens årsrapport 2015 Polismyndigheten

2

3 Innehåll Innehåll Förord...5 Omorganisationen...6 Vad är dispositionsförbud?...7 Finansiering av terrorism...8 Exempel på finansiering...8 Antalet ärenden har ökat...9 Hur kan vi effektivisera arbetet mot finansiering av terrorism?...9 Ny lagstiftning inom området...10 Arbetet mot inhemsk extremism...12 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism...12 FATF...13 SOU 2016:8 fjärde penningtvättsdirektivet...14 Kundkontrollen ska öka...14 Samarbete är nödvändigt...14 Statistik fyller en viktig funktion...14 Statistik...15 Upprepade eller stora utlandsbetalningar väcker misstankar...17 Både nationella och internationella misstänkta transaktioner...18 Dispositionsförbud

4 Finanspolisens årsrapport

5 Förord Förord Finanspolissektionens uppdrag är att bedriva finansiell underrättelseverksamhet avseende organiserad och ekonomisk brottslighet med särskilt fokus på penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 1 januari 2015 omvandlades de tidigare polismyndigheterna till en nationell polismyndighet. Finanspolissektionen är placerad vid underrättelseenheten, nationella operativa avdelningen. Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot det finansiella systemet och dess institutioner. Med årsrapporten vill finanspolissektionen bidra med kunskap och information kring nuläge och utveckling för att fler ska kunna delta i bekämpningen av denna brottslighet. Under 2015 inträffade flera allvarliga terrordåd, inte minst i Europa. Ett viktigt arbete för finanspolissektionen var att, i samverkan med Säkerhetspolisen, delta i ett brett internationellt samarbete för att identifiera den bakomliggande finansieringen. Samarbetet har resulterat i ett utökat informationsutbyte där information från finanspolissektionen haft avgörande betydelse i arbetet med identifiering av de individer som rest till eller återvänt från konfliktområden där krigsbrott eller terrorism kan misstänkas. Därutöver påbörjades ett arbete för att tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverkets skattebrottsenhet öka underrättelsearbetet avseende bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten och penningtvätt. Arbetet har redan lett till att fler operativa underrättelser lämnats från finanspolissektionen till framför allt Ekobrottsmyndigheten. Ett tydligt och mätbart resultat av finanspolissektionens verksamhet är att antalet dispositionsförbud, dvs. att tillgångar fryses i avvaktan på beslut av åklagare, fortsatte att öka under det gångna året. I samtliga fall har förundersökning inletts. Under 2016 ska Sverige utvärderas av Financial Action Task Force (FATF). Syftet är dels att se hur väl Sverige följer de reviderade standarder som FATF antog 2012, dels att bedöma hur effektivt det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är. Då finanspolissektionen har en central del i detta präglades stora delar av 2015 av förberedelser inför utvärderingen. Vidare avser Polismyndigheten att under 2016 ytterligare förstärka finanspolissektionen med syfte att öka förmågan att motverka finansiering av terrorism. Dessutom ska det påbörjade arbetet tillsammans med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverkets skattebrottsenhet leda till ökad lagföring av ekonomisk brottslighet och fler brottsförebyggande insatser utifrån nya fenomen och tillvägagångssätt. Mats Löfving Chef för nationella operativa avdelningen 5

6 Finanspolisens årsrapport 2015 Omorganisationen Den 1 januari 2015 ombildades den tidigare polisorganisationen bestående av Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter och Statens kriminaltekniska laboratorium till en polismyndighet. Den nya myndigheten, Polismyndigheten, består av sju polisregioner och nio avdelningar. Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef, rikspolischefen, som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen. Det finns nio avdelningar i den nya organisationen: nationella operativa avdelningen nationellt forensiskt centrum it-avdelningen rättsavdelningen ekonomiavdelningen HR-avdelningen kommunikationsavdelningen avdelningen för särskilda utredningar rikspolischefens kansli. Den nationella operativa avdelningen (Noa) har processansvar för myndighetens brottsbekämpande verksamhet och funktionsansvar för: den nationella insatsstyrkan polisflyget det nationella bombskyddet den nationella ledningscentralen telefonväxeln underrättelseverksamhet avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Under perioden januari september fanns det också en utvecklingsavdelning vid Polismyndigheten. Utvecklingsavdelningens uppdrag var att leda och styra det strategiska utvecklingsarbetet av polisiära metoder och utrustning. Denna verksamhet är sedan 21 september 2015 organiserad under Noa. I den nya organisationen har Noa fått ett samlat ansvar för flertalet processer inom den brottsbekämpande verksamheten, däribland underrättelseverksamheten. Ett effektivt underrättelsesystem är en förutsättning för det underrättelseledda arbetet då operativa underrättelser så snabbt som möjligt ska kunna omsättas till operativa åtgärder. Genom Noas nationella processansvar har även styrning av inhämtning av underrättelser och samordning av dessa utvecklats. För finanspolissektionens vidkommande har förändringen inneburit att vi tilldelats ett funktionsansvar för myndighetens underrättelseverksamhet avseende penningtvätt, terrorfinansiering och penningförfalskning. Vid sektionen handläggs även ärenden avseende dispositionsförbud enligt 3 kap. 8 och 9 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta funktionsansvar innebär ett nationellt ansvar för att styra, utveckla och följa upp verksamheten samt säkerställa enhetlighet. Finanspolissektionens uppdrag har i den nya organisationen tydliggjorts vilket förväntas skapa bättre förutsättningar för effektivisering och förbättrat verksamhetsresultat. 6

7 Vad är dispositionsförbud? Polismyndighetens övergripande organisation Polismyndigheten Rikspolischef Rikspolischefens kansli Internrevision Region Syd Region Öst Region Väst Region Stockholm Nationella operativa avdelningen (Noa) Nationellt forensiskt centrum (NFC) Ekonomiavdelningen HR-avdelningen It-avdelningen Kommunikationsavdelningen Avdelningen för särskilda utredningar Region Bergslagen Rättsavdelningen Region Mitt Region Nord Vad är dispositionsförbud? Dispositionsförbud innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av finanspolisen. Förbudet får gälla i högst två arbetsdagar, och under den tiden ska det prövas av åklagare. Bestämmelserna om dispositionsförbud finns i 3 kap. 8 och 9 lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett dispositionsförbud avser egendom som finns hos en verksamhetsutövare, i form av pengar, fordran eller annan rättighet som det finns skäl att misstänka är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism som inte får flyttas eller disponeras på annat sätt och på så sätt försvinna från myndigheternas kontroll. Dispositionsförbudet får avse egendom till ett värde som motsvarar vad som kan beräknas bli föremål för förverkande. Dispositionsförbud innebär att en misstänkt transaktion kan stoppas temporärt genom ett beslut av finanspolisen. 7

8 Finanspolisens årsrapport 2015 Finansiering av terrorism Kampen mot terrorism är mer aktuell än någonsin. Europa drabbades under 2015 av två stora terrorattacker i Paris: Charlie Hebdo den 7 januari 2015, och Batanclan samt flera restauranger den 13 november Just finansieringen av terrororganisationer och enskilda terrorattacker har uppmärksammats som fokusområden om man ska lyckas i kampen mot terrorism. Finansiering av enskilda terrorattacker/ terrorceller kan ske med begränsade medel. Många gånger handlar det om små belopp som ofta dessutom har ett ursprung från legal verksamhet vilket medför svårigheter att upptäcka transaktioner kopplade till terrorism. Just finansieringen av terrororganisationer och enskilda terrorattacker har uppmärksammats som fokusområden om man ska lyckas i kampen mot terrorism. Finanspolisen har ett funktionsansvar för underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten vad avser finansiering av terrorism. Detta innebär bland annat att ett stort antal verksamhetsutövare ska rapportera transaktioner till finanspolisen om de misstänker att transaktionerna kan vara kopplade till terrorism. Rapporterna från dessa verksamhetsutövare är mycket viktiga i vårt arbete för att upptäcka och stoppa transaktioner som kan relateras till terrorism. I det analysarbete som följer när vi fått in rapporter om misstänkta transaktioner har vi en nära samverkan med Säkerhetspolisen, ett samarbete som stärktes under Rapporterna från dessa verksamhetsutövare är mycket viktiga i vårt arbete för att upptäcka och stoppa transaktioner som kan relateras till terrorism. Under 2015 noterade finanspolisen ett ökat inflöde av rapporter om resor till Syrien och Irak där personer deltog och stred för våldsbejakande grupper. Personer som rest till området går under benämningen FTF (Foreign Terrorist Fighters). Uppskattningsvis har cirka personer rest från Europa för att ansluta sig till ISIL/al-Qaida. Från Sverige uppskattas att det handlar om cirka 300 personer som har rest till konfliktområdet i Syrien/Irak. Under 2015 noterade finanspolisen ett ökat inflöde av rapporter om resor till Syrien och Irak där personer deltog och stred för våldsbejakande grupper. Dessa resor kräver finansiering för att täcka kostnader för själva resan, utrustning m.m. Då det ofta handlar om yngre män med begränsade tillgångar måste finansieringen på olika sätt sökas externt. Exempel på finansiering Förutom legal verksamhet finns det några andra finansieringskällor som ofta förekommer: Lån i olika former. Företrädesvis blancolån (lån utan säkerhet), sms-/snabblån, CSN-lån och i vissa fall företagslån i de fall man bedriver någon form av verksamhet. Lån kopplade till bilköp/leasing är även de relativt vanliga. Vid några tillfällen har vi kunnat konstatera mer omfattande momsbedrägerier. Utnyttjande och i vissa fall bedrägerier kopplade till olika sociala bidragssystem. 8

9 Finansiering av terrorism Några områden som riskerar att utnyttjas vid terroristfinansiering: aktörer som bedriver kontanthantering, exempelvis växlingskontor penningöverförare utlandsbetalningar insamlingsverksamhet ibland med otydligt syfte kopplat till uppgiven välgörenhet kontantsmuggling cash couriers. Antalet ärenden har ökat Finanspolisen ser en ökning det senaste året av antal ärenden som gäller misstänkt terroristfinansiering. Ökningen är inte koncentrerad till någon särskild landsdel, utan gäller över hela landet. Hur kan vi effektivisera arbetet mot finansiering av terrorism? Det är viktigt att identifiera branscher eller verksamhetsområden som kan anses vara särskilt sårbara för terroristfinansiering. För att vi i framtiden ska kunna bekämpa finansiering av terrorism på ett effektivare sätt krävs ett utökat samarbete mellan den privata sektorn och berörda myndigheter. Strävan bör vara att fördjupa detta samarbete eftersom det ligger i allas intresse att förhindra terrorism i alla dess former. Finansiell information kommer alltid att vara en viktig pusselbit för att förhindra och stoppa finansiering av terrorism. För att vi i framtiden ska kunna bekämpa finansiering av terrorism på ett effektivare sätt krävs ett utökat samarbete mellan den privata sektorn och berörda myndigheter. I slutet av 2015 genomförde finanspolisen tillsammans med Säkerhetspolisen ett heldagsseminarium som riktade sig till verksamhetsutövare. Seminariet fokuserade på finansiering av terrorism och dagen avslutades med en paneldebatt. Målet med seminariet var att förmedla en fördjupad kunskap inom ämnesområdet i arbetet med att identifiera finansiella transaktioner med kopplingar till terrorism. The Egmont Group är ett omfattande internationellt nätverk där finanspolisen medverkar tillsammans med andra FIU:s (Financial Intelligence Unit) runt om i världen. Arbetet i nätverket är inriktat 9

10 Finanspolisens årsrapport 2015 på att ständigt förbättra samarbete och informationsutbyte mellan olika länders FIU:s i frågor som handlar om penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett internationellt samarbete i dessa frågor och då inte minst vad gäller finansiering av terrorism är absolut nödvändigt för att lyckas. Vi kan även se en tendens till ett utökat internationellt samarbete för att spåra transaktioner som kan misstänkas finansiera terrorism och där det är en förutsättning att det finns ett fungerande samarbete för att man ska kunna följa en transaktionskedja. Det kan gälla finansiering av en enskild terrorattack eller finansiering av en terrororganisation/terrorcell. Ett internationellt samarbete i dessa frågor och då inte minst vad gäller finansiering av terrorism är absolut nödvändigt för att lyckas. Ny lagstiftning inom området Sedan den 1 april 2016 har Sverige en ny lagstiftning gällande bl.a. resande till konfliktområden samt rekrytering m.m. genom lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Sverige fick samtidigt en förändring i lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Förändringen avser 3 som handlar om själva finansieringen: Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för en sådan resa som avses i 5 b lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år. Detta innebär bl.a. att själva finansieringen av en sådan resa nu är straffbar. Detta innebär bl.a. att själva finansieringen av en sådan resa nu är straffbar. Det är för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av den nya lagstiftningen och hur denna kommer att påverka finanspolisen. 10

11 Finansiering av terrorism 11

12 Finanspolisens årsrapport 2015 Arbetet mot inhemsk extremism Sedan hösten 2013 finns en överenskommelse mellan polisen och Säkerhetspolisen om en gemensam inriktning mot brottsaktiv inhemsk extremism. Syftet är att motverka och förebygga ideologiskt motiverade brott. Inriktningen är nationell och omfattar: brottsaktiv vänsterextremism brottsaktiv högerextremism brottsaktiv religiös extremism ensamagerande våldsverkare krigsbrott. Finanspolisen medverkar i dessa ärenden med finansiell information och kunskap som berör det finansiella systemet och den särskilda lagstiftningen på bl.a. penningtvättsområdet. Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism De nationella finansunderrättelseenheterna utgör i flera avseenden spindeln i nätet i FATF:s och EU:s system för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Utifrån verksamhetsutövarnas rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ska finansunderrättelseenheterna analysera metoder, trender och mönster för penningtvätt och finansiering av terrorism samt återkoppla information till verksamhetsutövarna. 12

13 FATF FATF Sommaren 2016 kommer Sverige att få besök av den internationella organisationen och standardsättaren Financial Action Task Force (FATF). Ett utvärderingsteam kommer att på plats granska och utvärdera hur väl Sverige följer de reviderade standarder som FATF antog 2012 hur effektivt det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är. Som medlem i FATF har Sverige politiskt åtagit sig att efterleva de krav som följer av de 40 rekommendationerna som utgör internationella standarder för hur penningtvätt och finansiering av terrorism ska bekämpas på ett effektivt sätt. Detta innebär också att Sverige har åtagit sig att regelbundet genomgå granskningar av systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär också att Sverige har åtagit sig att regelbundet genomgå granskningar av systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Som en förberedelse inför kommande FATF-utvärdering har finanspolisen medverkat i olika, löpande dialoger med berörda departement och myndigheter. Dialogerna har förts både på lednings- och handläggarnivå. 13

14 Finanspolisens årsrapport 2015 SOU 2016:8 fjärde penningtvättsdirektivet Huvudbudskapet i det fjärde penningtvättsdirektivet är att finansunderrättelseenheten i varje medlemsstat ska vara operativt oberoende och självständig. Den ska vidare ha behörighet och kapacitet att utföra sina uppgifter fritt och kunna fatta självständiga beslut. Målet med det fjärde penningtvättsdirektivet är att ytterligare förstärka ramverket för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att inkludera en vidare krets av verksamhetsutövare än tidigare utvidgas direktivets tillämpningsområde. Det riskbaserade förhållningssättet betonas som en effektiv metod för att kartlägga och minska risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. För finanspolisen innebär det att kartlägga, förstå och minska de nationella riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Kundkontrollen ska öka Vidare ställer direktivet skärpta krav på kundkontroll. Kundkontrollen kommer nu även att innefatta personer med inhemskt viktiga offentliga funktioner och personer som arbetar för internationella funktioner. För finanspolisen kommer det att innebära en utökad kontroll av dessa personer genom de rapporter som verksamhetsutövarna lämnar om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Kundkontrollen kommer nu även att innefatta personer med inhemskt viktiga offentliga funktioner och personer som arbetar för internationella funktioner. Ytterligare en fråga som har varit central vid förhandlingarna om direktivet har varit hur man på ett effektivt sätt ska kunna öka insynen i verksamhet som bedrivs av juridiska personer och få uppgifter om deras verkliga huvudmän. Här menar direktivet att dessa uppgifter ska lagras i ett centralt register och fungera som ett hjälpmedel för myndigheter, men även verksamhetsutövare och allmänheten ska kunna dra nytta av registret. Samarbete är nödvändigt Samarbete mellan nationella och internationella myndigheter lyfts också fram i direktivet, och varje medlemsstat ska ha en särskild inrättad samordningsfunktion. I Sverige finns det nuvarande samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism under Finansinspektionen, där flera myndigheter och organ deltar i arbetet med att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. I 2015 års penningtvättsutredning föreslås i betänkandet (SOU 2016:8) att en ny samordningsfunktion inrättas, som ska ersätta dagens samordningsorgan. Funktionen ska etableras och anförtros en myndighet med funktion att samverka kring frågor som rör arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samarbete mellan nationella och internationella myndigheter lyfts också fram i direktivet, och varje medlemsstat ska ha en särskild inrättad samordningsfunktion. Statistik fyller en viktig funktion Statistiska uppgifter är av stor betydelse för att man på ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska kunna upprätthålla ett system mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta inte minst för att kunna identifiera och bedöma risker både nationellt och på verksamhetsutövarnivå, men också för att skapa förutsättningar för ett effektivt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. 14

15 Statistik Statistik Under 2015 rapporterades misstänkta transaktioner till finanspolisen. Finanspolisen konstaterar att det fortfarande är långt ifrån alla rapporteringspliktiga verksamhetsutövare som rapporterar in misstänkta transaktioner. Antalet verksamhetsutövare som rapporterade minst en gång under 2015 var drygt 170 stycken, varav ca 75 var banker. I diagram 1 visas utvecklingen i antalet penningtvättsrapporter under de senaste 20 åren tillsammans med årets antal. Diagram 1. Antal mottagna penningtvättsrapporter

16 Finanspolisens årsrapport 2015 Tabell 1. Antal inkomna penningtvättsrapporter fördelade på bransch Rapporterande verksamhetsutövare Bank- eller finansieringsrörelse inkl.kreditmarknadsföretag Bank- eller finansieringsrörelse Kreditmarknadsföretag Livförsäkringsrörelse Värdepappersrörelse Anmälningspliktig finansiell verksamhet Penningöverföring Valutaväxling Annan finansiell verksamhet Inlåningsverksamhet Försäkringsförmedlare Verksamhet för utgivning av elektroniska pengar Fondverksamhet Fastighetsmäklare Kasino Revision Annan revision- och bokföringstjänst Skatterådgivare Advokat och biträdande jurist Jurist, annan oberoende Bolagsbildare, förvaltare etc Yrkesmässig handel med varor Betaltjänstverksamhet Betalningsinstitut Registrerad betaltjänstleverantör m.m Tillsynsmyndighet Alternativa investeringsfonder Konsumentkreditverksamhet Totalt: Penningöverföring ingår sedan som tillståndspliktig verksamhet enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, men pga. övergångsbestämmelser finns rapporter i denna kategori även I denna kategori ingår auktionsföretag samt företag som handlar med transportmedel, skrot, ädelstenar, antikviteter och konst till ett värde som överstiger EUR. 3 Betaltjänstverksamhet enligt betaltjänstlagen infördes i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Pga. övergångsbestämmelser och få registrerade företag de inledande åren förekommer det rapporter i denna kategori först Alternativa investeringsfonder infördes i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Konsumentkreditverksamhet infördes i lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

17 SOU 2016:8 fjärde penningtvättsdirektivet Tabellen visar antalet inkomna penningtvättsrapporter per organisationstyp/bransch och följer indelningen i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Majoriteten av rapporterna 2015 lämnades från bank- eller finansieringsrörelser samt betalningsinstitut, vilket följer mönstret från tidigare år. Majoriteten av rapporterna 2015 lämnades från bank- eller finansieringsrörelser samt betalningsinstitut, vilket följer mönstret från tidigare år. Upprepade eller stora utlandsbetalningar väcker misstankar När en misstänkt transaktion rapporteras från en verksamhetsutövare till finanspolisen uppger verksamhetsutövaren en s.k. anledning till misstanke. Den vanligaste anledningen till att en misstänkt transaktion rapporteras är liksom tidigare år upprepade eller stora utlandsbetalningar följt av upprepade eller stora överföringar till konton. Diagram 2. Anledning till misstanke 0,8% 1,1% 2,6% 4,1% 6,5% 8,4% 10,1% 12,9% 0,7% 0,04% 22,2% 30,6% Upprepade utlandsbetalningar/stor utlandsbetalning Upprepade överföringar/stora överföringar till konto Ovanlig/avvikande transaktion Upprepade kontantinsättningar/stor kontantinsättning Annan Upprepade kontantuttag/stort kontantuttag Kunden antas lämna oriktiga uppgifter Upprepade växlingar/stor växling Kunden antas vara ombud (målvakt) Upprepade kontantköp/stort kontantköp Terroristfinansiering Färgade sedlar 17

18 Finanspolisens årsrapport 2015 Både nationella och internationella misstänkta transaktioner De flesta misstänkta transaktioner som rapporterades 2015 gällde transaktioner inom Sverige (ca 63 %). I de fall en misstänkt transaktion går till eller kommer från ett annat land kan verksamhetsutövare via finanspolisens webbrapporteringssystem ange till eller från vilket land. I tabell 2 och 3 visas vilka som är de vanligaste länderna när det gäller gränsöverskridande rapporterade transaktioner. Under 2015 rapporterades flest misstänkta transaktioner till Sverige från Estland. Flest misstänkta transaktioner från Sverige rapporterades vara till Nigeria och Ghana. Tillsammans med en misstänkt transaktion rapporterar verksamhetsutövarna även ett belopp till finanspolisen. Beloppet är alltså det som den ursprungliga misstanken rör sig om. I själva verket kan det visa sig att det rör sig om både större och mindre belopp när finanspolisen väl jobbar vidare med rapporten. Därför ska summorna tolkas med viss försiktighet. Det är dock viktigt att nämna att om länderna skulle sorteras efter storlek på det rapporterade beloppet så skulle rangordningen i tabell 2 och 3 se annorlunda ut. Tabell 4 och 5 visar att då hamnar istället Schweiz, Kina, Tyskland, Finland och USA högst vad gäller misstänkta transaktioner till Sverige medan Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Etiopien och Estland hamnar högst bland misstänkta transaktioner från Sverige. Tabell 2. Antal rapporterade transaktioner till Sverige från andra länder Transaktioner till Sverige Antal transaktioner Estland 107 Kina, folkrepublik 60 USA 46 Iran 40 Storbritannien 40 Irak 38 Turkiet 32 Förenade Arabemiraten 27 Schweiz 23 Libanon 20 Övriga länder 346 Tabell 3. Antal rapporterade transaktioner från Sverige till andra länder Transaktioner från Sverige Antal transaktioner Nigeria 266 Ghana 234 Filippinerna 183 Rumänien 158 Serbien 142 Thailand 103 Turkiet 85 Ryssland 75 Polen 69 Storbritannien 65 Kina, folkrepublik 65 Övriga länder

19 SOU 2016:8 fjärde penningtvättsdirektivet Tabell 4. Rapporterade belopp till Sverige från andra länder Transaktioner till Sverige Schweiz Kina, folkrepublik Tyskland Finland USA Storbritannien Förenade Arabemiraten Turkiet Luxemburg Thailand Övriga länder Tabell 5. Rapporterade belopp från Sverige till andra länder Transaktioner från Sverige Transaktionsbelopp Transaktionsbelopp Förenade Arabemiraten Storbritannien Etiopien Estland Nigeria Kina, folkrepublik Ghana Cypern Lettland Tyskland Övriga länder Dispositionsförbud Den 1 juli 2014 infördes ny lagstiftning som gav finanspolisen möjlighet att fatta beslut om s.k. dispositionsförbud. Under perioden 1 juli 31 december 2014 genomfördes 25 dispositionsförbud till ett värde av drygt 3,4 miljoner kronor. Under 2015 genomfördes 72 dispositionsförbud till ett värde av drygt 7,2 miljoner kronor. Tabell 6. Antal dispositionsförbud och belopp Antal dispositionsförbud Totalvärde (SEK) juli-dec

20

21 SOU 2016:8 fjärde penningtvättsdirektivet 21

22 Finanspolisens årsrapport

23 Utgivare Polismyndigheten Produktion Kommunikationsavdelningen, Polismyndigheten Beställning Polismyndigheten Kundcentrum, telefon Diarienr. A /2016 Upplaga 300 ex Tryck Polisens Tryckeri, Stockholm, 2016 Grafisk form Kommunikationsavdelningen, Produktion Foto Mostphotos

24 polisen.se

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1

Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regler rörande penningtvätt och särskilt allvarlig brottslighet/terroristfinansiering 1 Regelverk Den grundläggande lagstiftningen mot penningtvätt finns i Lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd, Väst, Öst, Stockholm, Mitt, Bergslagen, Nord)

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se

CTFE INSIGHTS APRIL 2015.!!! ctfe.se CTFE INSIGHTS APRIL 2015 ctfe.se Vi lever i en globaliserad värld som i grunden leder till en positiv utveckling. Men det går inte att bortse ifrån att globaliseringen också ställer oss inför stora utmaningar.

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14 FS 2009:534 14 FS 2013:66 14 FS 2015:35 14 FS 2015:64 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns allmänna föreskrifter (14 FS 2009:534) om åtgärder mot penningtvätt och

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (2007:12) om internationellt samarbete; ÅFS 2011:7 Publiceringsdatum: 28 oktober 2011

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 85 90 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner 1 nationell operativ avdelning 1 nationellt forensiskt centrum 6 gemensamma

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods

Läs mer

Polisens årsredovisning 2015

Polisens årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015 Polisens årsredovisning 2015 Produktion: Polismyndigheten Dnr: 555.871/2014, Saknr 902 ISBN: 978-91-86791-37-7 Grafisk form: Sitrus Foto: Anna Hermansson omslagets framsida övriga bilder

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-)

Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Utlåtande 2016:91 RVI (Dnr 106-896/2015) Kartläggning av islamism Motion (2015:37) av Maria Danielsson (-) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:37) av Maria Danielsson

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten

Finanspolisens årsrapport 2014. Polismyndigheten Finanspolisens årsrapport 2014 Polismyndigheten Innehåll Innehåll Inledning...5 Kort om Finanspolisen 2014 en del av Rikskriminalpolisen...7 Finanspolisens organisation 2014...7 Finanspolisens organisation

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti

Yttrande över Förstärkt insättningsgaranti Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113 * Skatteverket 1(11) Skatteverkets uppdrag att föra viss statistik som ett led i regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/1155/UF) Sammanfattning

Läs mer

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen

Finanspolisens årsrapport 2013. Rikskriminalpolisen Finanspolisens årsrapport 2013 Rikskriminalpolisen innehåll 3 Innehåll Inledning...5 Annual Report 2013...7 Kort om Finanspolisen en del av Rikskriminalpolisen...8 Finanspolisens organisation...8 Ny lagstiftning

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen,

Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, Sida 1 (10) Ert Er beteckning 2007-02-13 Ju2007/1406/Å Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpningen, SOU 2007:8 Inledning Inrättandet av

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet

Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Lagrådsremiss Integritet och effektivitet i polisens brottsbekämpande verksamhet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 5 november 2009 Beatrice Ask Gunnel Lindberg (Justitiedepartementet)

Läs mer

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till underrättelseverksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN

DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2016 DEN NYA POLISMYNDIGHETEN DEN NYA POLISMYNDIGHETEN Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner Nationella operativa avdelningen 5 gemensamma avdelningar HR-avdelningen,

Läs mer

att få sin sak prövad

att få sin sak prövad Hovrätten Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. De allmänna domstolarna

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli

Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef för verksamhetsstyrning och analys vid rikspolischefens kansli Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63)

Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2015-09-21 0826/15 Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor (SOU 2015:63) (Ju2015/05069/L5) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad

Samverkansöverenskommelse. mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg och Borås Stad Samverkansöverenskommelse Borås Stad och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden. Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 maj 2016 Morgan Johansson Danijela Pavic (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum

Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till verksamhetsområde biologi vid nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet.

Betydande samverkan sker mellan SAMEB:s myndigheter även vad gäller annan allvarlig brottslighet. 1 SAMEB:s årsrapport för 2003, Stockholms län. Läget i fråga om den ekonomiska brottsligheten Inledning En väsentlig del av skatteundandragande är hänförligt till svartarbete/oredovisade inkomster. Vidare

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt

Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv om en europeisk skyddsorder Riktlinjedebatt Rådspromemoria 2010-02-15 Justitiedepartementet Rådets möte (rättsliga och inrikes frågor) den 25-26 februari 2010 i Bryssel Dagordningspunkt 3 (lagstiftningsöverläggningar) Rubrik: Förslag till direktiv

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet

Kommittédirektiv Dir. 2016:22 Sammanfattning PNR-direktivet Kommittédirektiv Genomförande av direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar Dir. 2016:22 Beslut vid regeringssammanträde den 17 mars 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se

Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se Årsberättelse 2014 www.elegnamnden.se Postadress Besöksadress Telefon växel E-postadress 171 94 SOLNA Korta gatan 10 010-574 21 00 kansliet@elegnamnden.se 2 (6) Denna årsberättelse för E-legitimationsnämnden

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET?

SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? SOCIALA INSATSGRUPPER VAD ÄR DET? 2 Innehåll 1 Inledning 3 2 Förutsättningar för arbetsmetoden 4 2.1 Ansvarsfördelning 4 2.2 Information till socialtjänsten 4 2.3 Sociala insatsgrupper i förhållande till

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper

Nationella riktlinjer. Polisens arbete i sociala insatsgrupper Nationella riktlinjer Polisens arbete i sociala insatsgrupper 2 3 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Syfte och ansvar 4 2 Vid uppstart 5 2.1 Fastställt behov 5 2.1.1 Polis-kommunöverenskommelse 5 2.2 Styrning

Läs mer

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k

Framställan om vissa ändringar i lagen(1988:1385) om Sveriges riks ban k Till riksdagen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 O0 Fax +46 8 21 05 31 registrator@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2003-1035-DIR Framställan om vissa ändringar

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Andra utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland

Andra utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland GRECO Groupe détats contre la corruption Grupp av stater mot korruption Europarådet Conseil de l Europe GENERALDIREKTORAT I RÄTTSLIGA FRÅGOR AVDELNINGEN FÖR BROTTSFRÅGOR Strasbourg, 23 juni 2006 Offentlig

Läs mer

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper

INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015. Underlag för diskussioner i arbetsgrupper INRIKTNINGSBESLUT FÖR DEN NYA POLISMYNDIGHETEN 2015 Underlag för diskussioner i arbetsgrupper HÄR ÄR VI I ARBETET I och med att inriktningsbeslutet fattades i oktober 2013 är fas 3 och 4 avslutat. Ungefär

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Svenska Bankföreningen

Svenska Bankföreningen Svenska Bankföreningen FRAMSTÄLLNING 2008-07-04 Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 STOCKHOLM Elektronisk kommunikation mellan Finanspolisen och bankerna Hemställan Svenska Bankföreningen hemställer att

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Syriska armenier i Armenien

Syriska armenier i Armenien Sveriges ambassad Jerevan D-post: JERE/2014-07-08/1428 Syriska armenier i Armenien Omkring 12 000 syriska armenier har sökt sig till Armenien sedan konflikten i Syrien började. Inströmningen har minskat

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne

Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne Polismyndigheten i Skåne Polisområde Nordöstra Skåne Kriminalunderrättelsetjänsten Rapport 2010:5 Uppföljning av mängdbrotten i Nordöstra Skåne 2011-01-07 År 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter

RP 25/2008 rd. lämna ut beskattningsuppgifter och identifieringsuppgifter RP 25/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa lagar som har samband med

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 26 april 2011 SEB:s Företagarpanel om hur nystartade företag ser på tillväxt Stor optimism hos landets unga tillväxtföretag, men riskkapitalavdrag efterlyses

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151

Kommittédirektiv. Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år. Dir. 2007:151 Kommittédirektiv Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år Dir. 2007:151 Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2007 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare

Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Förenklingsresan handlingsplan för en enklare vardag för lantbrukare Under 2013 har Jordbruksverket tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, genomfört Förenklingsresan. Vi har besökt lantbrukare

Läs mer

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1

Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 KOMMUNKONTORET 2011-06-22 Kristofer Jervinge DNR 00110/2011-000 STYRNINGS- OCH ÄGARUTSKOTTET Riktlinjer rörande kameraövervakningsfrågor i Sundbybergs stad 1 Dessa riktlinjer har tillkommit för att lägga

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Regelförenkling. Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Stockholm den 23 februari 2007

Regelförenkling. Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Stockholm den 23 februari 2007 Statssekreterare Jöran Hägglund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 23 februari 2007 Regelförenkling Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 13500 små,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott. Preliminär version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Trygghet från våld och brott Preliminär version efter stämmans beslut oktober 2007 Trygghet från våld och brott Nolltolerans mot brott Brott innebär en kränkning av människors

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer