Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola"

Transkript

1 Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Inledning Från och med den 1 januari 2002 gäller nya regler i lagen om offentlig anställning (LOA) beträffande förtroendeskadliga bisysslor. Det som är nytt är att kontrollsystemet för denna typ av bisysslor skärps, förtydligas och görs mer öppet. Bland annat stadgas en skyldighet för arbetsgivaren att informera arbetstagaren om vad som är otillåtet. Arbetsgivaren ska också besluta om att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en förtroendeskadlig bisyssla ska upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Vidare föreskrivs en skyldighet för arbetstagaren att på begäran lämna arbetsgivaren uppgifter om sina bisysslor. Malmö högskola har tidigare skriftligt informerat om de regler som rör bisysslor för anställda vid högskolan. Eftersom regelverket nu har stramats upp finns det anledning att lämna ny allmän information till de anställda vid högskolan. Denna information kommer även att finnas tillgänglig och fortlöpande hållas aktuell på högskolans hemsida. Bisysslornas omfattning och inriktning för högskoleanställda är föremål för ett ständigt intresse från massmedia och omvärlden i övrigt. Därför är det nödvändigt att de anställda vid högskolan skaffar sig en grundläggande kunskap i frågan för att underlätta de ibland svåra ställningstaganden som den enskilde och högskolan måste göra i anslutning till dessa frågor. Vissa utgångspunkter Allt arbete som en anställd vid högskolan utför åt högskolan sker inom ramen för hans/hennes anställning. Ersättning sker i form av lön eller övertidsersättning. Att ta ut lön för reguljärt arbete i form av konsultarvode till eget företag är inte tillåtet. Undervisning inom högskolan bedrivs av personal som är anställda för detta uppdrag och endast i undantagsfall via juridiska personer, se särskilt beslut. Tillstånd krävs i varje enskilt fall för att anlita juridiska personer. Sådant tillstånd meddelas av högskolan endast i de fall när det inte är möjligt att anlita erforderlig personal på annat sätt. Regler Malmö högskolas bestämmelser och föreskrifter angående bisysslor grundar sig på lagen (1994:260) om offentlig anställning, förvaltningslagen (1986:223), högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen (1998:1003) samt Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA). Allmänna råd om bisysslor återfinns i Arbetsgivarverkets cirkulär 2002:A8.

2 Begreppet bisyssla Med bisyssla avses i detta sammanhang varje anställning, uppdrag eller engagemang som en anställd vid högskolan fullgör hos annan arbets- eller uppdragsgivare eller i egen regi. Bisyssla är oftast avlönad eller förenad med någon annan form av förmån än lön, tex styrelsearvode, aktieutdelning etc, men den kan också vara helt ideell. Det bör understrykas att oavsett hur omfattande en anställds bisysslor än är kan detta inte innebära någon som helst nedsättning i dennes totala årsarbetstid. Arbetstagares rätt till bisyssla Som huvudregel gäller att statligt anställda fritt förfogar över sin fritid, och att den enskilde själv avgör hur han eller hon vill använda denna. Bisysslor som normalt är tillåtna är: 1. statliga och kommunala uppdrag, 2. politiska eller andra ideella förtroendeuppdrag, 3. fackliga förtroendeuppdrag, 4. uppdrag inom vetenskapliga sammanslutningar, 5. förtroendeuppdrag inom ideella föreningar och sammanslutningar utan samband med anställningen (tex idrotts- eller bostadsrättsförening), 6. tillfällig medverkan i press, radio och TV, 7. arbeten av enklare slag (tex korrekturläsning). Begränsningar i rätten till bisyssla Det finns begränsningar föreskrivna för tre slag av bisysslor nämligen förtroendeskadliga bisysslor, arbetshindrande bisysslor och konkurrensbisysslor. Förtroendeskadliga bisysslor Anställda i offentlig verksamhet lyder i vissa frågor under särskilda regler som har sitt upphov i allmänhetens berättigade krav på förtroende för den offentliga verksamheten. I regeringsformen (RF) stadgas bland annat att den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap 9 RF). Vidare följer av 11 förvaltningslagen att den som handlägger ett ärende är jävig om det finns någon omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till objektiviteten i handläggningen av ärendet. Av 7 lagen om offentlig anställning (LOA) framgår att det finns ett förbud för arbetstagare att ha bisysslor som kan rubba förtroendet för hennes eller hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller skada myndighetens anseende, s k förtroendeskadlig bisyssla. Den anställde vid högskolan är därmed förhindrad att åta sig bisyssla redan om det medför risk för att jäv uppkommer. Jäv behöver inte konstateras. Det räcker att risk för jäv finns i det enskilda fallet. Av detta följer exempelvis att en lärare inte kan åta sig undervisning åt en annan utbildningsanordnare, t ex studieförbund, om det finns risk för att läraren kan komma att examinera de studerande vid högskolan såvitt avser samma utbildning.

3 Det är inte tillåtet för en arbetstagare vid högskolan att som bisyssla utöva en verksamhet på sådant sätt att det ger intryck av att högskolan medverkar i verksamheten, auktoriserar verksamheten eller på annat sätt garanterar innehållet i densamma. Högskolans sigill, logotyp eller annat kännetecken för högskolan får inte användas i samband med någon verksamhet, som utförs som bisyssla av en anställd vid högskolan. En arbetstagare får heller inte medverka i reklam och marknadsföring av ett visst läromedel på ett sådant sätt att det kan uppfattas som att högskolan står bakom läromedlet eller rekommenderar detta. Marknadsföring av bisysslor via hemsidor på högskolans datanät är inte heller tillåten. Exempel: En lärare får inte medverka i reklam och marknadsföring av ett visst läromedel på ett sådant sätt att det kan uppfattas som om högskolan står bakom läromedlet eller rekommenderar detta. Ett annat exempel är när en lärare på uppdrag av en organisation eller ett politiskt parti lägger fram en forskningsrapport. Också i detta fall måste det klart framgå, att läraren ensam svarar för innehållet i rapporten och att högskolan inte har något med saken att göra. Högskolans bedömningar sker normalt utifrån risken för förtroendeskada i det enskilda fallet samt med hänsyn tagen till bisysslans omfattning. Frågan om graden av förtroendeskada kan också påverkas av det antal personer inom ett område/motsvarande som gemensamt har ett visst slag av bisyssleengagemang. När fråga om förtroendeskadlig bisyssla aktualiseras ska högskolan i varje enskilt fall göra en samlad bedömning av de omständigheter som kan ha betydelse för att bevara allmänhetens förtroende till opartiskheten, dvs bedöma hur stor risken är i det aktuella fallet och vilken riskgrad som kan vara försvarlig. Såväl högskolans som den enskilde arbetstagarens uppgifter ska vägas in. Risken för förtroendeskada ökar i situationer när den berörde arbetstagaren har typiskt myndighetsutövande funktioner, förvaltar allmän egendom, har befattning med upphandlingsfrågor eller utövar tillsyn över offentlig verksamhet. Här följer som exempel några officiella ställningstaganden i fråga om förtroendeskada som kan tjäna till viss vägledning. Regeringen har tagit ställning till frågan om förtroendeskada i samband med bisyssla för en professor och en förste forskningsingenjör vid en teknisk högskola. Professorn X var prefekt för den berörda institutionen inom vilken även förste forskningsingenjören Y arbetade. X och Y ägde vardera en tredjedel av aktierna i bolaget B och var dessutom båda ledamöter i samma bolags styrelse. Bolaget B ägde hälften av aktierna i ett annat bolag A, i vars styrelse professorn X ingick som ledamot. A- och B-bolagen bedrev båda ekonomisk verksamhet inom institutionens verksamhetsområde. Institutionen hade i väsentlig omfattning bedrivit uppdragsverksamhet för A- och B- bolagens räkning. Enligt regeringens uppfattning var X:s och Y:s engagemang i bolagen inte förenliga med LOA. Otillåten bisyssla konstaterades vara för handen. Vid ett universitet bedrevs inom en institution forskning rörande ventilation. Försöksledaren Z var en av de projektansvariga för denna forskning. Z ägde dessutom hälften av aktierna i ett bolag som tillverkade och försålde ventilationsdelar. Andra företag i ventilationsbranschen hade ifrågasatt institutionens objektivitet och integritet. Såväl universitetsstyrelsen som regeringen ansåg att Z:s verksamhet hos bolaget var förtroendeskadlig och därför otillåten. Ett forskningsinstitut hade till uppgift att främja viss forskning och utveckling samt bedriva mät- och registreringsverksamhet. Vid institutet arbetade forskningsingenjören Q bl a som teknisk projektledare. Q hade också en enskild firma som dels arbetade med tillverkning och försäljning av datorer och därtill hörande utrustning, dels konsultverksamhet inom området elektronik och datorteknik. Q utgjorde dessutom ensam styrelse i ett aktiebolag med hustrun som suppleant. Q hade också aktier i ett annat bolag som sedermera sattes i konkurs. Regeringen bedömde med hänsyn till den anknytning som fanns mellan Q:s arbetsuppgifter och den verksamhet han hade vid sidan av sin anställning att Q:s bisysslor var oförenliga med lagen om offentlig anställning och anförde att det för detta ställningstagande inte var nödvändigt att förtroendet faktiskt hade rubbats eller att något särskilt hade inträffat som var ägnat att sätta allmänhetens tilltro på spel.

4 Justitiekanslern (JK) har anfört kritik mot att en chef för en statlig brevskola tillåtits driva ett eget företag inom samma verksamhetsområde som skolans. Arbetshindrande bisyssla Av 1 kap 14 ALFA framgår följande. En arbetstagare är skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om och i vilken omfattning han har en bisyssla. Arbetsgivaren får dock begära en sådan uppgift endast om han anser att det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller delvis upphöra med bisysslan om arbetsgivaren anser att den inverkar hindrande på arbetet (arbetshindrande bisyssla). Förbudet innebär att en bisyssla inte får vara så omfattande eller förlagd till sådan tid att den hindrar den anställde att utföra sitt arbete på högskolan. Den som är anställd vid högskolan har en skyldighet att på anfordran utföra viss mängd övertid. Man kan inte undandra sig en sådan skyldighet genom att hänvisa till bisyssla. Utgångspunkten för bedömning om en bisyssla är arbetshindrande ska vara de krav som normalt ställs på en anställd vid institutionen eller arbetsenheten. En bisyssla får också bedömas vara arbetshindrande om en anställd hänvisar till en bisyssla som skäl för att utebli från sin arbetsplats under viss del av arbetsdagen eller om den anställde avböjer viss arbetsuppgift på arbetsplatsen med hänvisning till en bisyssla. Det är arbetsgivaren, dvs högskolan, som avgör var gränsen för är en arbetshindrande bisyssla går. Konkurrensbisyssla Av 1 kap 15 ALFA framgår följande. Arbetstagare vid myndigheter som bedriver affärseller uppdragsverksamhet får inte ha anställning eller uppdrag hos ett företag inom området för denna verksamhet. Arbetstagaren får inte heller ha del i eller själv eller genom någon annan driva ett sådant företag och inte heller annars i förvärvssyfte utöva verksamhet som berör detta område (konkurrensbisyssla). Det som sägs i första stycket gäller inte om arbetsgivaren medger något annat. Om ett sådant medgivande har lämnats, är arbetstagaren skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om arten och omfattningen av konkurrensbisysslan. Den som är anställd vid högskolan får inte utan medgivande från arbetsgivaren inneha anställning eller uppdrag hos annan arbetsgivare, uppdragsgivare som bedriver motsvarande verksamhet. Anställd får inte heller själv eller genom annan driva företag inom detta område eller på annat sätt i förvärvssyfte utöva verksamhet på området om denna verksamhet normalt kan och bör bedrivas inom högskolan. En anställd som överväger att som bisyssla utöva en verksamhet, som kan och bör bedrivas inom Malmö högskola, och som önskar samråda med högskolan ska vända sig till högskolans ledning. Om fullständig klarhet inte kan uppnås vid ett muntligt samråd om den tilltänkta bisysslans tillåtlighet ska den anställde få ett skriftligt besked från högskolan. Anställda vid högskolan får inte utan Rektors medgivande konkurrera med den uppdragsverksamhet som högskolan bedriver.

5 Särskilda regler för lärare För lärare vid högskolan finns ett undantag genom en särskild bestämmelse i 3 kap 7 högskolelagen. Där stadgas att en lärare vid en högskola vid sidan av sin anställning som lärare får ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En dylik bisyssla, som brukar betecknas som ämnesbunden eller FoU-bisyssla, ska hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. En lärare kan inte heller låta bisysslor ta sådan tid och engagemang att den ordinarie verksamheten blockeras eller störs. Med FoU-bisysslor avses t ex rådgivning i vetenskapliga frågor och andra konsultuppdrag inom anställningens ämnesområde. Dit hör också verksamhet i egen regi som grundar sig på lärarens uppfinningar inom samma område eller på produkter utvecklade av läraren samt ledamotskap i styrelse för ett bolag, vars verksamhet anknyter till lärarens ämnesområde. Rena undervisningsuppdrag kan normalt inte anses utgöra en FoU-bisyssla. Regeln är positiv på så sätt att den ger lärarna rätt att ha bisysslor inom anställningens ämnesområde på ett sätt som inte medges andra offentligt anställda. Syftet är att på bästa sätt ta tillvara den samhälleliga resurs som finns i den högt kvalificerade och specialiserade kompetensen hos högskolans lärare. Lärarna uppmuntras på detta sätt att vara delaktiga i överföringen av kunskap till samhällets nytta, dvs med aktiviteter bl a inom ramen för den s k tredje uppgiften. Dessutom kan verksamheten inom högskolan förstärkas genom erfarenheterna från den externa verksamheten. FoU-bisysslorna får för att kunna accepteras inte vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande. Beträffande lärares särskilda anmälningsskyldighet för Fou-bisysslor, se nedan. Arbetstagarens skyldigheter Den 1 januari 2002 infördes i lag en skyldighet för en arbetstagare att på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor ( 7 b LOA). Det fanns tidigare inte någon lagbestämmelse som reglerade skyldigheten för offentliganställda att på begäran lämna arbetsgivaren uppgifter om sina bisysslor. Bestämmelser om en sådan skyldighet finns istället i avtal mellan arbetsmarknadens parter. Beträffande arbetstagare inom staten, bl.a för de som omfattas av ALFA, gäller dock den begränsningen att arbetsgivaren får begära uppgifter bara om han eller hon anser att det finns anledning till detta med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina uppgifter. I högskoleförordningen (4 kap 32 ) finns också en bestämmelse om att en lärare är skyldig att hålla högskolan underrättad om de bisysslor han eller hon har och som har anknytning till anställningens ämnesområde s.k FoU-bisysslor. Uppgiftsskyldigheten enligt 7 b LOA omfattar alla slags bisysslor. Det är dock viktigt för arbetsgivaren att vid utövandet av rätten att begära in uppgifter beakta integritetsaspekterna. Man bör inte begära in fler eller mer detaljerade uppgifter än vad som behövs för att kunna bedöma om det förekommer bisysslor som kan vara oförenliga med anställningen. Ofta kan det räcka att uppgifter i första hand bara begärs in om arten och omfattningen av de bisysslor

6 som den anställde har. Först om det finns någon särskild anledning till det bör detaljerade uppgifter om bisysslan begäras in från arbetsgivaren. Arbetsgivaren har att vid utövandet av befogenheten att begära in uppgifter beakta det allmänna kravet på saklighet och opartiskhet enligt 1 kap 9 regeringsformen. Även 2 kap 2 regeringsformen måste följas som stadgar att varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Även förhandsgransknings- och efterforskningsförbuden i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen måste respekteras. Arbetsgivarens skyldigheter Enligt den nya regeln i 7 a LOA ska arbetsgivaren på lämpligt sätt informera arbetstagaren om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig. Det förhållande att en arbetsgivare har eller inte har lämnat information påverkar inte i sig bedömningen av om en viss bisyssla är förtroendeskadlig eller inte. Enligt 7 c LOA ska en arbetsgivare besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en förtroendeskadlig bisyssla ska upphöra respektive inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Det ska fattas så snart som möjligt efter det att myndigheten fått kännedom om de aktuella förhållandena. Om det efter ett påpekande under hand från arbetsgivaren står klart att arbetstagaren upphört med eller inte kommer att åta sig den otillåtna bisyssla, behövs något beslut inte fattas. När arbetstagaren godtar ett underhandsbesked om otillåtligheten av en viss bisyssla, behövs således inte något formellt beslut fattas. Om ett formellt beslut fattas ska arbetstagaren underrättas om beslutet samt få det motiverat. Observera att 7 a och 7 c LOA endast gäller förtroendeskadliga bisysslor. Enligt 4 kap 31 högskoleförordningen ska högskolan informera sina lärare om vilka bisysslor eller slag av bisysslor som inte är förenliga med 3 kap 7 högskolelagen, dvs vilka bisysslor som inte anses vara tillåtna FoU-bisysslor. Förutom denna allmänna informationsplikt är högskolan skyldig att på begäran av lärare lämna skriftligt besked i en sådan fråga. Påföljder vid otillåten bisyssla Om arbetsgivaren befarar att en arbetstagare utövar en otillåten bisyssla bör frågorna i första hand lösas genom rådgivning och samtal med arbetstagaren. Enligt 7 c LOA ska en arbetsgivare besluta att en arbetstagare, som har eller avser att åta sig en förtroendeskadlig bisyssla, ska upphöra respektive inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. Om han/hon inte rättar sig efter beslutet kan arbetsgivaren ålägga den anställde disciplinpåföljd, dvs varning eller löneavdrag. Om den anställde inte heller då avstår från sin bisyssla kan han/hon sägas upp eller avskedas från sin tjänst. Vid arbetshindrande bisyssla kan arbetsgivaren ålägga den anställde att upphöra med den aktuella bisysslan. Vid vägran att rätta sig efter arbetsgivarens beslut är sanktionerna desamma som vid förtroendeskadlig bisyssla.

7 Vid konkurrensbisyssla är den anställde skyldig att upphöra med densamma, så snart den konstaterats om inte arbetsgivaren har gett sitt medgivande till den anställde att utöva bisysslan. Vid vägran att upphöra med en konkurrensbisyssla är sanktionerna desamma som vid förtroendeskadlig bisyssla. Påföljder vid vägran att redovisa av arbetsgivaren begärda uppgifter biträffande bisyssleinnehav Om en arbetstagare vägrar att lämna in uppgifter när det begärs eller lämnar felaktiga eller ofullständiga uppgifter, kan arbetsgivaren ålägga den anställde disciplinpåföljd, dvs varning eller löneavdrag, och i sista hand säga upp eller avskeda den anställde. Lokala föreskrifter avseende bisysslor för anställda vid Malmö högskola Förutom vad som ovan har sagts gäller för anställda vid Malmö högskola följande regler. Anställd med bisyssla får inte i denna verksamhet utnyttja Malmö högskolas resurser i form av administrativ personal, lokaler, kontorsmaskiner, datorer, telefoner, undervisningsmaterial, förbrukningsmaterial, etc. Inte heller får företag eller stiftelser finnas i Malmö högskolas lokaler eller utnyttja dess resurser om inte särskilt avtal tecknats. Allt arbete en anställd utför åt Malmö högskola ska ske i tjänsten, såvida det är fråga om arbetsuppgifter som ligger inom ramen för anställningen. En bisyssla får inte föranleda affärstransaktioner mellan Malmö högskola och en juridisk person i vilken anställd vid Malö högskola är ägare, delägare eller på annat sätt har ett starkt inflytande i. Inte heller får en anställds enskilda firma anlitas för arbetsuppgift inom högskolan. Information Högskolan ska på lämpligt sätt informera sina anställda om vilka bisysslor som inte är förenliga med en anställning vid högskolan. Som framgår av denna instruktion är det inte alltid enkelt att ge generellt hållbara råd. Det är därför viktigt att varje situation bedöms för sig. I samband med att en ny medarbetare anställs vid Malmö högskola ska områdeschefen/motsvarande upplysa den nyanställde om innebörden av gällande föreskrifter och bestämmelser om bisysslor samt informera om att reglerna finns uppdaterade på högskolans hemsida.. Områdeschefen/motsvarande ska regelbundet informera de anställda om deras skyldigheter i samband med utövandet av bisysslor samt om deras möjligheter att få besked från högskolan i dessa frågor. Allmän och aktuell information kommer att finnas tillgänglig på Malmö högskolas hemsida.

8 Individuell rådgivning samt information för anställda fås i första hand av respektive chef. Man kan också vända sig till Hans Jonsson, jurist vid Gemensamma förvaltningeni (ankn 57140) för att få vägledning. Som sagts ovan är högskolan också skyldig att när en arbetstagare begär det lämna skriftligt besked om en bisyssla enligt högskolans mening är tillåten eller inte. Sådana ärenden avgörs rektor. Anmälan av bisysslor Enligt beslut av förvaltningschefen daterat den 30 november 2010 (Dnr Mahr 12-10/649) ska alla anställda vid högskolan senast den 31 mars varje år via egenrapportering anmäla de bisysslor de innehar. Även de som inte har någon bisyssla ska lämna in redovisning. I denna anmälan behöver den anställde inte redovisa statliga och kommunala uppdrag, politiska, fackliga eller andra ideella förtroendeuppdrag, förtroendeuppdrag inom ideella föreningar och sammanslutningar utan samband med anställning (tex idrotts- och bostadsrättsföreningar), tillfällig medverkan i press, radio och Tv samt arbeten av enklare slag (tex korrekturläsning). Senast den 31 maj samma år ska dekan/motsvarande ha beslutat om bisysslan strider mot gällande regler eller inte. Senast den 15 juni ska området/fakulteten göra en sammanställning av de anställdas bisysslor och rapportera detta till förvaltningschefen. Därvid ska framgå den anställdes namn, bisysslans art och omfattning, samt namn på eventuell juridisk person som han/hon innehar. Vidare ska framgå vilka anställda som inte har fullgjort sin anmälningsplikt. Uppgifterna beträffande bisysslor som inte är att betrakta som FoU-bisyssla enligt 3 kap 7 högskolelagen behöver inte vara särskilt detaljerade. Det räcker med att uppge vilken art av bisysslor som han/hon innehar och vilken omfattning bisysslan har. Först om det finns särskild anledning ska arbetsgivaren begära in kompletterande uppgifter. Beträffande FoU-bisysslor för lärare är redovisningsskyldigheten mer omfattande. Redovisningen ska innehålla bisysslans art, vem som är uppdragsgivare/arbetstagare, bisysslans omfattning samt bisysslans varaktighet. Om bisysslan avser verksamhet i eget eller närståendes företag ska detta särskilt anges. Vidare ska i sådant fall anges omfattningen av det egna ägandet samt vilka ledningsfunktioner läraren i fråga utövar. Beträffande lärares FoU-bisysslor ska anmälan av nya bisysslor fortlöpande egenrapporteras till dekan/motsvarande. Denne ska göra en bedömning av om bisysslan strider mot gällande regler eller inte.

Information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan i Halmstad

Information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan i Halmstad Information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan i Halmstad Innehåll sida 1. Inledning 2 2. Vissa utgångspunkter 2 3. Regler 3 4. Vad är bisyssla 3 5. Vad är inte bisyssla 3 6.

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

BESLUT Dnr HS 2015/678

BESLUT Dnr HS 2015/678 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/678 Riktlinjer för bisysslor Jag beslutar härmed om revidering av dokumentsnamn från Föreskrifter bisysslor, Dnr HS 2014/464 till Riktlinjer för

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Bisysslor vid Umeå universitet information i enlighet med 4 kap 14 högskoleförordningen

Bisysslor vid Umeå universitet information i enlighet med 4 kap 14 högskoleförordningen Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor PM Bisysslor Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Sid 1 (10) Bisysslor vid Umeå universitet information i enlighet med 4 kap 14 högskoleförordningen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

Bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Bisysslor för anställda vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Universitetsledningens kansli Chatarina Larson Universitetsjurist PM 1 (9) 2007-03-20 Dnr 390-991-07 Bisysslor för anställda vid Umeå universitet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och vissa

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Universitets lärare, forskare

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Karin Selling Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: Från och med mars 2017

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Riktlinje för bisysslor

Riktlinje för bisysslor Riktlinje för bisysslor Riktlinje 2/2010 Gäller fr o m 101101 I bilagan nedan återfinns en listning över lagrum och kollektivavtal som kan härröras till bisyssloverksamhet. Bilaga 1 Lagrum och kollektivavtal

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH Riktlinjer Personalenheten 2015-05-05 Maria Wennerström Dnr 15/373 Personalchef Riktlinjer för bisysslor vid KMH Dessa riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som teknisk/administrativ

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

PM om bisysslor. 1. Allmänna utgångspunkter. Dnr PE 2008/333 2008-05-19

PM om bisysslor. 1. Allmänna utgångspunkter. Dnr PE 2008/333 2008-05-19 2008-05-19 Dnr PE 2008/333 1 Personalenheten PM om bisysslor 1. Allmänna utgångspunkter I lagen om offentlig anställning finns föreskrivet att en arbetstagare som bisyssla inte får ha någon anställning

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3 STUN ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3 Förtroendeskadlig bisyssla 3 Arbetshindrande bisyssla 3 Konkurrensbisyssla 3 Ämnesbundna FoU-bisysslor

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla

Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla 2005-11-23 1 / 8 Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla I denna PM beskrivs det allmänna regelverk om bisysslor som gäller för lärare och övriga anställda vid Karolinska

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Dnr C2016/53

Dnr C2016/53 PERSONALAVDELNINGEN 2016-01-20 Dnr C2016/53 Policy om bisysslor Syfte Policy om bisysslor gäller alla anställda vid Karlstads universitet och beskriver regelverket kring bisysslor. Policyn kan också ge

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Vägledning Dnr LiU EN VÄGLEDNING AVSEENDE REGLERNA OM BISYSSLA FÖR ARBETSTAGARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET.

Vägledning Dnr LiU EN VÄGLEDNING AVSEENDE REGLERNA OM BISYSSLA FÖR ARBETSTAGARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET. 2011-06-21 Vägledning Dnr LiU-2011-01041 EN VÄGLEDNING AVSEENDE REGLERNA OM BISYSSLA FÖR ARBETSTAGARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET Juristfunktionen En vägledning avseende reglerna om bisyssla för arbetstagare

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-05-24 Blad 9 Ksau 78 Dnr 214/2016-008 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelseförvaltningen har av kommunstyrelsen

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016

Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016 Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016 Gäller från och med Ersätter tidigare riktlinjer Dnr 4299/05-200 Universitetsförvaltningen HR-avdelningen Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016 INNEHÅLL 1. Inledning

Läs mer

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Universitetsförvaltningen 2016-09-13 HR-avdelningen Anvisningar för handläggning av bisysslor INNEHÅLL 1. Inledning... 1 2. Den anställde... 1 3.

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Föreskrifter och information om anställdas bisysslor

Föreskrifter och information om anställdas bisysslor 1 BESLUT UFV 2002/1614 2002-10-01 Föreskrifter och information om anställdas bisysslor Innehåll: (aktiva länkar för snabbsökning) 1. Inledning. sid 2 2. Uppsala universitets föreskrifter om anställdas

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 15 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 10 Paragraf Diarienummer KS-2012/754.112 Riktlinjer för bisysslor Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Bilaga till policy för bisysslor

Bilaga till policy för bisysslor Bilaga till policy för bisysslor Antagen av landstingsstyrelsens personaldelegation 2009-04-16 1/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Otillåtna bisysslor... 3 2.1 Förtroendeskadliga bisysslor (LOA

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor for arbetstagare

Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor for arbetstagare 2012-10-11 BESLUT D nr LiU-2011-01 041 1(5) Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor for arbetstagare vid Linköpings universitet Dessa anvisningar gäller tills vidare, ersätter "Anvisningar

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun

Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Mjölby kommun 2010-04-20 Lars Edgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning... 2 2. Bakgrund... 3 3. Syfte revisionsfrågor...

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER Regler om jäv återfinns i förvaltningslagen och personalföreträdarförordningen. Innebörden av de jävsregler som gäller för beslutsfattare, ledamöter och handläggare inom

Läs mer

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1994:260) om offentlig anställning 1 of 5 27/09/2010 13:14 SFS 1994:260 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1994-04-28 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:667 Lag (1994:260)

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor.

2014-02-12. Efter genomförd granskning är bedömningen att kommunen inte har ändamålsenliga system och rutiner för att följa upp anställdas bisysslor. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Faissnbfi kommun K );-utiunl ijkontaret 2014-02- 2 6 12 Dnr Dpi.ö'l Granskning av anställdas

Läs mer