Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla"

Transkript

1 / 8 Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla I denna PM beskrivs det allmänna regelverk om bisysslor som gäller för lärare och övriga anställda vid Karolinska Institutet (KI) jämte den tillämpningspraxis som hittills utvecklats inom universitetet. I förekommande fall anges också interna riktlinjer för handläggningen av bisyssleärenden. Anställda vid KI har sin primära lojalitet hos KI. De skall i första hand ägna sin tid och kraft åt de uppgifter som ingår i anställningen. Härutöver har KI personal rätt att inom ramen för gällande regelverk och den praxis som utvecklas inom KI anta och genomföra bisysslor. Vad är en bisyssla? Bisysslor brukar definieras som alla sysslor en anställd utför vid sidan av anställningen så länge de inte direkt rör privatlivet. Alla typer av såväl betalda som obetalda uppdrag liksom anställning hos annan arbetsgivare är alltså att betrakta som bisyssla i förhållande till KI-anställningen. Det bör redan här uppmärksammas att KI utgår ifrån att alla uppgifter en anställd utför åt KI sker i anställningen. Om således en lärare utför exempelvis undervisning åt annan institution än den han eller hon är placerad vid, är det likafullt att betrakta som arbete utfört i KI-anställningen och är därmed inte en bisyssla. Ersättning för sådant arbete ingår i lönen. För tydlighetens skull bör också påpekas att den kliniska delen i en kombinationsanställning inte utgör bisyssla. Ibland uppkommer gränsdragningsproblem mellan vad som kan anses ingå i en anställning och vad som ligger utanför. Det gäller inte minst läraranställningar med oreglerad arbetstid inom högskoleområdet. Om tveksamhet råder beträffande visst uppdrag, ska det ingå i KIs (prefektens eller motsvarande) allmänna ledningsrätt att bestämma om uppdraget ligger inom ramen för anställningen. Endast om sysslan konstateras ligga utanför anställningen, blir reglerna om bisysslor tillämpbara. Bisysslor är normalt tillåtna Arbetsgivaren har normalt inget inflytande över vad de anställda gör på sin fritid. Eller annorlunda uttryckt, de anställdas bisysslor är vanligen tillåtna och arbetsgivaren har ingen möjlighet att begära av den anställde att han/hon upphör med sysslan. Endast i undantagsfall har arbetsgivaren rätt eller skyldighet att förhindra anställda att åta sig bisysslor eller att stoppa pågående uppdrag. Det rör sig då alltid om situationer när arbetsgivaren kan anses ha ett objektivt befogat intresse av att den anställde avhåller sig från uppdraget. Så är fallet om bisysslan riskerar att förringa förtroendet för objektiviteten Postadress Besöksadress Telefon Fax Webb Stockholm Nobles väg ki.se Org.nummer Solna

2 / 8 och sakligheten i verksamheten (förtroendeskadlig bisyssla). Likaså har arbetsgivaren ett befogat intresse av att kunna stoppa bisysslor som påtagligt försämrar den anställdes möjligheter att sköta sina ordinarie uppgifter (arbetshindrande bisysslor) eller som konkurrerar med arbetsgivarens egen verksamhet (konkurrensskadliga bisysslor). I det följande ges en närmare beskrivning av reglerna som begränsar rätten till bisysslor. Exempel på bisysslor som inte kommer i konflikt med regelverket och som alltså är tillåtna, såvida omfattningen är rimlig, men som ska anmälas är: - uppdrag för stat, kommun och landsting - politiska eller fackliga förtroendeuppdrag - uppdrag i vetenskapliga sammanslutningar - förtroendeuppdrag i ideella föreningar utan samband med anställningen Utvidgad rätt för högskolelärare till bisysslor (s k ämnesbundna FoU-bisysslor) Statsmakterna, riksdag och regering, uppmuntrar lärare och forskare vid universitet och högskolor att överföra sin kompetens till det omgivande samhället. Därav exempelvis reglerna om den s k samverkansuppgiften. På motsvarande sätt ser KI positivt på att anställda åtar sig uppdrag och i övrigt aktiverar sig i verksamhet utanför universitetet inom sina respektive kompetensområden. I linje härmed har också den högskolespecifika lagstiftningen uttryckligen medgivit lärare vid universitet och högskolor att ha bisyssla inom sitt forskningsområde (FoU-bisyssla). Regeln är till skillnad från vad som gäller för övriga bisysslor tillåtande, d.v.s. de anses ge uttryck för statsmakternas i grunden positiva inställning till att högskolelärare utanför anställningen åtar sig uppdrag inom sitt ämnesområde. Dock gäller här, som för övriga bisysslor, att dessa inte får vara förtroendeskadliga. Av 3 kap 7 första stycket högskolelagen framgår följande: En lärare vid en högskola får vid sidan av sin anställning ha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom anställningens ämnesområde, om läraren därigenom inte skadar allmänhetens förtroende för högskolan. En sådan bisyssla skall hållas klart åtskild från lärarens arbete inom ramen för anställningen. Bestämmelsen som endast avser professorer, lektorer, adjunkter, forskarassistenter, timlärare och gästlärare tar alltså sikte på engagemang inom den enskilde forskarens ämnesområde. Hit hör exempelvis kommersialisering i egen regi av forskarens uppfinningar och övriga forskningsresultat, rådgivning och andra konsultuppdrag inom ämnesområdet eller i övrigt olika typer av uppdrag inom företag som är verksamma inom forskningsområdet. FoU-bisysslan skall hållas väl skild från forskarens arbete inom anställningen. Det innebär att KIs allmänna resurser såsom lokaler, utrustning, förbrukningsmaterial normalt inte får användas i bisyssleverksamheten. Om arbetsgivaren medger undantag ska skrift-

3 / 8 liga avtal upprättas, genom vilka KI får ersättning för de kostnader som bisysslan skapar. I den mån bisysslan medför att KIs lokaler upplåts, skall det ske via skriftliga hyresavtal som ålägger forskaren (forskarens företag) att tydligt utmärka vad som tillhör bisyssleverksamheten till skillnad från vad som tillhör den ordinarie institutionsverksamheten. Utgångspunkten för bedömningen av FoU-bisysslor är alltså att sådana normalt skall anses tillåtna. Som framgått får de emellertid inte skada allmänhetens förtroende för högskolan. Beträffande förtroendeskada hänvisas till de allmänna reglerna om förtroendeskadliga bisysslor. Förbud mot förtroendeskadliga bisysslor Av regeringsformen framgår att myndighet som fullgör uppgift inom den offentliga förvaltningen skall iaktta saklighet och opartiskhet (KI är betrakta som en sådan myndighet). Denna grundläggande utgångspunkt objektivitetsprincipen slår igenom på ett antal områden inom den statliga verksamheten. Exempel är reglerna om jäv enligt förvaltningslagen liksom bestämmelserna om förtroendeskadliga bisysslor. Det bör uppmärksammas att förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor till skillnad från vad som gäller för arbetshindrande och konkurrerande regleras genom lag. Det finns därför inte någon möjlighet för myndigheten att efterge kravet på att förtroendeskadliga bisysslor inte får förekomma. Om alltså myndigheten i visst fall konstaterar att förtroendeskada föreligger, måste den agera för att bisysslan skall upphöra. Förbudet mot förtroendeskadliga bisysslor som gäller för samtliga anställda vid KI framgår av 7 lagen om offentlig anställning (LOA). Bestämmelsen lyder: En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende. Allmänheten måste alltså kunna lita på att funktionärer i offentliga organ utför sina uppgifter på ett objektivt sätt utan ovidkommande hänsyn. Regeln är naturligtvis utomordentligt viktig inom maktutövande och rättsvårdande verksamhet, men är också av stor betydelse inom högskolesfären för upprätthållandet av allmänhetens förtroende för forskning och utbildning. Riktlinjer för bedömning av förtroendeskadlighet Den vanligaste frågan är att avgöra om en bisyssla är förtroendeskadlig. Bestämmelsen öppnar för ett brett fält av bedömningar. Vad krävs i ljuset av det faktum att främst forskares bisysslor normalt skall vara tillåtna för att allmänhetens förtroende för verksamheten skall ifrågasättas? Frågan måste avgöras från fall till fall och mallar som säkert passar i det enskilda ärendet kan knappast ges på förhand. Uppenbart är att bisysslans beskaffenhet och ibland också dess omfattning är av betydelse, liksom huruvida den ligger inom ramen för myndighetens verksamhetsområde. En viktig utgångspunkt är också om bisysslan medför uppenbara personliga fördelar som typiskt sett kan tänkas medföra att innehavaren påverkas att ta ovidkommande hänsyn i

4 / 8 sin ordinarie statliga anställning. I detta liknar bisysslan tillämpningen av förvaltningslagens regler om jäv. I själva verket kan det med fog hävdas att en bisyssla i vart fall är förtroendeskadlig om den medför att dess innehavare blir jävig i handläggningen av ärenden i sin ordinarie anställning. För bedömningen av jävsfrågor hänvisas till KIs jävsregler. Här finns endast skäl att lämna en kortfattad information. Regler om jäv finns i 11 förvaltningslagen. Där sägs inledningsvis att jäv kan drabba den som handlägger ett ärende. Härmed avses inte enbart den som deltar i beslutet utan också den som innehällsmässigt deltar i beredningen. Det bör uppmärksammas att jävet till skillnad från förtroendeskadliga bisysslor endast kan uppkomma i enskilda ärenden. Följande jävsgrunder är av särskild vikt i detta sammanhang: - ärenden som berör handläggaren eller dennes närstående personligen eller som är av synnerlig nytta eller skada för dessa (sak- eller intressejäv) - ärenden som berör någon (t ex ett bolag) som handläggaren eller dennes närstående är ställföreträdare för (ställföreträdarjäv) - ärenden i övrigt i vilka det förekommer omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för handläggarens opartiskhet (grannlagenhetsjäv). Konsekvensen av att jäv befinnes föreligga, är att den jävige måste avstå från att delta i handläggningen av just det ärendet. På KI kan två huvudfrågeställningar när det gäller förtroendeskadliga bisysslor urskiljas. För det första de situationer när KI-anställda är engagerade i externa bolag eller motsvarande som i sin tur har affärer med den institution som den anställde är verksam vid. Och för det andra de fall där bisysslan i sig själv kan tänkas påverka förtroendet för den ordinarie forskningsverksamheten eller KI, t ex samarbete med tobaksindustrin. En viss praxis har vuxit fram inom KI. Det måste påpekas att denna praxis inte varit föremål för rättslig prövning och att den är uttryck för den typiskt sett tillåtande inställning som hittills kännetecknat KIs bedömningar. - Utgångspunkt för bedömningen skall tas i statsmakternas uttryckliga önskemål om att högskolans kompetens skall tillföras det övriga samhället och den specifika reglering som säger att högskollärare får ha s.k. FoU-bisysslor. - Bisysslor som innebär konsultuppdrag, deltagande i advisory board eller motsvarande är tillåtet så länge uppdraget innebär att tillhandahålla uppdragsgivaren intern kompetens. Uppdrag som innebär att konsulten skall marknadsföra bolaget eller dess produkter utåt risker att bli förtroendeskadligt. - Vid affärsrelationer mellan institution och bolag som medarbetare har intressen i skall det alltid finnas skriftliga avtal som tydligt tillgodoser institutionens intressen och de akademiska kraven på publiceringsrätt och öppenhet. De medarbetare som har intressen i sådant bolag får inte under några förhållanden delta i handläggningen av ärende som rör institutionens förhållande till bolaget. I sådant ärende gäller, enligt rektors beslut

5 / 8 dnr 2666/06 att beredningen ska ske vid universitetsförvaltningen och beslut fattas av universitetsdirektören. Innan beslut fattas ska berörd prefekt beredas tillfälle att yttra sig. - Avtal mellan bolag som medarbetare är engagerade i, och deras respektive institutioner, rörande finansiering av forskning har normalt accepterats så länge jäv inte föreligger. Motsatsvis gäller att avtal som innebär att institutioner betalar ersättning till sådant bolag normalt inte bör accepteras. Risken är då uppenbar att bolagsengagemanget kan bedömas som förtroendeskadligt. - Uppdrag i och ägande av s.k. uppstartsföretag är normalt tillåtet. Allt återigen under förutsättning att jäv inte föreligger. - Det är inte tillåtet att utöva bisyssla så att det ger intryck av att KI är engagerat i eller auktoriserar bisysslan. Sådan bisyssla bör betraktas som förtroendeskadlig. - Bisysslor inom områden som kan betraktas som vetenskapligt tveksamma riskerar att förringa förtroendet för KI och dess verksamhet. Förtroendeskada föreligger med stor sannolikhet. Förbud mot arbetshindrande bisysslor Regler om att arbetshindrande bisysslor finns i kollektivavtal, d.v.s. Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) och Läkaravtalet. Av 1 kap 15 ALFA framgår bl.a. följande. Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller delvis upphöra med bisysslan om arbetsgivaren anser att den inverkar hindrande på arbetet (arbetshindrande bisyssla). Av det faktum att det rör sig om en avtalsreglering och mot bakgrund av ordalydelsen följer att arbetsgivaren själv råder över om han skall ingripa mot bisysslan eller inte. Riktlinjer för att bedömning av arbetshindrande bisysslor Bestämmelserna tar sikte på det förhållandet att den anställde missköter sina ordinarie arbetsuppgifter p.g.a. alltför frekventa, omfattande eller i övrigt krävande bisysslor. Exempel på omständigheter som kan föranleda förbud mot arbetshindrande bisysslor är återkommande frånvaro, arbetsprestationer av låg kvalitet eller lång tidsutdräkt för att utföra ålagda uppgifter. Det skall dock framhållas att arbetsgivaren måste ha objektivt fog för sin uppfattning att arbetshindret beror på bisysslan. Det kan vidare i detta sammanhang erinras om KI-anställdas allmänna skyldighet att utföra förelagda arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet samt att utföra övertid. Det är naturligtvis inte godtagbart att hänvisa till bisysslor som skäl för att inte leva upp till sin arbetsskyldighet. Förbud mot konkurrensbisyssla

6 / 8 Regler om konkurrensbisyssla finns också i kollektivavtal. Av 1 kap 16 ALFA framgår bl.a. följande. Arbetstagare vid myndighet, som bedriver affärs- eller uppdragsverksamhet, får inte inneha anställning eller uppdrag hos ett företag inom området för denna verksamhet. Arbetstagare får inte heller ha del i eller själv eller genom någon annan driva ett sådant företag och inte heller annars i förvärvssyfte utöva verksamhet som berör detta område (konkurrensbisyssla). Riktlinjer för bedömning av konkurrensskada Även här gäller att arbetsgivaren kan medge undantag från förbudet att inneha konkurrensbisyssla. Genom en uttrycklig regel har emellertid rätten att medge undantag förbehållits regeringen. Förbud mot konkurrensbisyssla torde för KIs del främst bli aktuellt om anställd åtar sig bisyssla som konkurrerar med KIs uppdragsverksamhet. Om den anställde är osäker om bisysslan står i strid med förbudet, bör samråd ske med prefekten. Konkurrensbisyssla föreligger inte om lärare hos KI åtar sig undervisning på annat lärosäte (dock kan naturligtvis arbetshindrande bisyssla föreligga). Om emellertid KI träffat avtal om att svara för undervisning vid annan högskola, föreligger konkurrensbisyssla om lärare vid sidan av uppdragsverksamheten bedriver egen undervisning åt detta lärosäte. KIs informations- och rådgivningsskyldighet Det är i första hand de anställda själva som svarar för bedömningen om en bisyssla är tillåten. För anställda i allmänhet gäller att KI på lämpligt sätt skall informera om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla förtroendeskadlig och därmed otillåten. På motsvarande sätt gäller enligt högskoleförordningen en skyldighet för KI att informera sina lärare om vilka FoU-bisysslor eller slag av sådana som är förtroendeskadliga. KI skall också ge sina lärare råd om en viss bisyssla är förenlig med dessa regler. Om en lärare begär det skall KI lämna skriftligt besked i en sådan fråga. Det måste dock framhållas att ett positivt sådant besked inte fritar arbetstagaren från ansvaret för att viss bisyssla är förenlig med regelverket. Prefekten svarar för att alla anställda är informerade om gällande bisyssleregler. Informationen kan ges skriftligt eller vid personalmöten. Prefektens informationsåtgärder skall dokumenteras skriftigt. Anställdas underrättelseskyldighet För anställda i allmänhet gäller numera en lagstadgad skyldighet att på KIs begäran lämna de uppgifter som behövs för att KI skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor.

7 / 8 För en lärare gäller härutöver enligt högskoleförordningen att han eller hon är skyldiga att utan någon uttrycklig begäran hålla KI underrättat, skriftligt, om de FoU-bisysslor som läraren har. KI skall dokumentera underrättelserna. Dokumentationen skall vara så ordnad att det går att fortlöpande följa vilka bisysslor varje lärare har. Lärares underrättelseskyldighet inträder t.ex. vid - anställning/medverkan som konsult eller annat engagemang i forsknings- och utvecklingsarbete - anställning som lärare eller annan medverkan i undervisning - anställning eller annat engagemang i egna eller andras bolag eller firmor. Av den allmänna underrättelseskyldigheten följer att lärare alltid måste redovisa engagemang i eget bolag, i fåmansbolag eller i annan typ av företag/firma som helt eller delvis ägs av läraren eller närstående. Redovisningsskyldigheten avser: - bisysslans art - bisysslans omfattning - bisysslans varaktighet - uppgift om vem som är uppdrags-/arbetsgivare. Om bisysslan avser verksamhet i eget eller närstående företag, skall detta särskilt anges. Vidare skall i sådant fall anges omfattningen av det egna ägandet samt vilka funktioner läraren utövar i företaget. Underrättelseplikten avser inte fakultetsopponent, sakkunnig vid tjänstetillsättning, fördelning av forskningsmedel eller vetenskaplig publicering (i t ex tidskrifter). Lärare skall lämna fullständiga uppgifter om sina bisysslor till prefekten eller motsvarande en gång per år. Härutöver skall betydelsefulla förändringar som inträffar mellan de årliga underrättelserna omgående redovisas till prefekten. Prefekten bedömer på grundval av redovisningarna om bisysslan är tillåten. Ställningstagandet återredovisas till den anställde. Prefekten kan föra ärende, som han eller hon bedömer som tveksamt, till rektor. Rektor bedömer prefekters bisysslor. Sanktioner Som framgått måste KI tillse att förtroendeskadliga bisysslor inte förekommer. På motsvarande sätt äger KI rätt att stoppa arbetshindrande - och konkurrerande bisysslor. Upptäcker KI att anställd innehar otillåten bisyssla bör rättelse i första hand åstadkommas genom samtal och rådgivning. Om detta inte hjälper skall KI genom formellt beslut ålägga den anställde att upphöra med bisysslan. Skulle inte heller detta åtlydas återstår sedvanliga arbetsrättsliga åtgärder, d. v. s. disciplinpåföljd eller ytterst skiljande från anställning av personliga skäl.

8 / 8 Arbetstagare som vägrar lämna uppgift eller lämnar felaktig eller ofullständig uppgift, kan på motsvarande sätt drabbas av arbetsrättsliga åtgärder. Prefektens skyldigheter Det åligger prefekterna vid KI att tillämpa ovanstående riktlinjer för bisyssla mm, vilket sammanfattningsvis innebär följande: - det åligger prefekt att informera alla anställda och särskilt nyanställda lärare om bisysslebestämmelserna - det åligger prefekt att begära in uppgifter om bisyssla - anmälan skall innehålla uppgifter om bisysslans omfattning och tidsmässiga förläggning, innehåll samt verksamhetsmässig och organisatorisk koppling - prefekten gör en prövning av bisyssla i det enskilda fallet med utgångspunkt från de regler som finns i LOA, högskoleförordningen och de statliga avtalen samt dessa riktlinjer. Prefekten ansvarar för att återredovisning sker till uppgiftslämnaren - bisyssla som bedöms vara arbetshindrande, förtroendeskadlig för arbetsgivaren eller konkurrerar med den av KI drivna verksamheten, skall i det enskilda fallet förbjudas - vid förbud av bisyssla mm skall skälig tid ges för avveckling. Bilagor till Regler och riktlinjer angående lärares och övriga anställdas rätt till bisyssla: - Blankett, redovisning av bisysslor - Utdrag ur tillämpliga regler om bisysslor

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet

Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Bilaga, Rektors beslut nr 159-06, 2006-11-07 Sammanfattning av dokumentet Regler för anställdas bisysslor vid Luleå tekniska universitetet Dokumentets syfte Universitetets syn på bisysslor Vad är bisyssla?

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet

Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet REGLER Dnr V 2012/56 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Publicerad: Beslutsfattare : Handläggare: www.styrdokument.adm.gu.se rektor Hilding Sjödén Beslutsdatum: 2007-01-22. Beslut

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område)

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA. Anställd som vid (område) 1(5) ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR REDOVISNING AV BISYSSLOR FÖR ANSTÄLLDA VID MALMÖ HÖGSKOLA Namn Personnummer Anställd som vid (område) Anställningsgrad: % ÖVRIGA BISYSSLOR, DVS BISYSSLOR SOM INTE ÄR ATT HÄNFÖRA

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Sveriges lantbruksuniversitet Dokumentnamn Riktlinjer för bisysslor Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2015-01-19 Rektor SLU.ua.2014.1.1.1-3565 Handläggare Ansvarig avdelning/kansli Dokumenttyp Dan

Läs mer

BESLUT Dnr HS 2015/678

BESLUT Dnr HS 2015/678 HÖGSKOLAN I SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/678 Riktlinjer för bisysslor Jag beslutar härmed om revidering av dokumentsnamn från Föreskrifter bisysslor, Dnr HS 2014/464 till Riktlinjer för

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016

Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016 Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016 Gäller från och med Ersätter tidigare riktlinjer Dnr 4299/05-200 Universitetsförvaltningen HR-avdelningen Regler angående bisysslor Dnr 1-627/2016 INNEHÅLL 1. Inledning

Läs mer

Riktlinje för bisysslor

Riktlinje för bisysslor Riktlinje för bisysslor Riktlinje 2/2010 Gäller fr o m 101101 I bilagan nedan återfinns en listning över lagrum och kollektivavtal som kan härröras till bisyssloverksamhet. Bilaga 1 Lagrum och kollektivavtal

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.2014.1.1.1-3565 Sakområde: Personal Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Dan Åkhagen Beslutsdatum: 2015-01-19

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun.

Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Bisysslor Policy för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun. Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Upplands Väsby kommun och som inte hör

Läs mer

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande

Det finns tre typer av otillåtna bisysslor: Förtroendeskadliga Arbetshindrande Konkurrerande Datum 2012-05-23 Riktlinjer för bisysslor i Tyresö kommun Beslutad av kommundirektören 2012-05-16. 1. Inledning Det är viktigt för Tyresö Kommun att medborgarna har förtroende för kommunens opartiskhet

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor vid KMH

Riktlinjer för bisysslor vid KMH Riktlinjer Personalenheten 2015-05-05 Maria Wennerström Dnr 15/373 Personalchef Riktlinjer för bisysslor vid KMH Dessa riktlinjer för bisysslor omfattar alla anställda såväl lärare som teknisk/administrativ

Läs mer

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 1:41 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Policy samt riktlinjer för bisyssla för anställda antagna av kommunfullmäktige 2012-12-10, 169 Gäller från 2012-11-01 DEFINITION Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller

Läs mer

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08

Förord. Bernt Grahn Kommunchef. Luleå 2008-09-08 Riktlinjer Bisyssla Förord Kommunala myndigheter inom offentlig förvaltning ska visa saklighet och opartiskhet i sin utövning för att inte skada allmänhetens förtroende. Luleå kommun vill som arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor... 1

Riktlinjer för bisysslor... 1 2008-04-21 Dnr 26-332-2008 Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor... 1 Inledning... 1 Tillåtna bisysslor... 2 Otillåtna bisysslor... 2 Arbetsgivaren har skyldighet att informera... 3 Arbetstagaren

Läs mer

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik

Policy om Bisysslor FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Förvaltning KSF, stab. Dokumenttyp Riktlinjer. Ämnesområde Personalpolitik 2015-08-26 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.7) Policy om Bisysslor Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 1993-02-09 28 Revisions datum KS 2009-05-13 82 (KS/2009:391)

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Med bisyssla menas varje anställning, uppdrag, syssla (dock ej syssla som tillhör privatlivet) som är tillfällig eller permanent och som utövas av kommunanställd arbetstagare vid

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4

FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 003.4 RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLDAS BISYSSLOR FASTSTÄLLDA AV KOMMUNSTYRELSEN 2002-05-13, 142 MED ÄNDRING 2013-01-28, 27 ANSTÄLLDAS BISYSSLOR Vad är en bisyssla?

Läs mer

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016

Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Anvisningar för handläggning av bisysslor Dnr 1-627/2016 Universitetsförvaltningen 2016-09-13 HR-avdelningen Anvisningar för handläggning av bisysslor INNEHÅLL 1. Inledning... 1 2. Den anställde... 1 3.

Läs mer

Riktlinjer för bisyssla

Riktlinjer för bisyssla Riktlinjer för bisyssla antagen av kommunfullmäktige den 31 januari 2008, 7 Riktlinjen beskriver Halmstads kommuns viljeinriktning att förebygga så att det inte uppstår några tveksamheter mellan medarbetare

Läs mer

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet

Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Regler för bisysslor för anställda vid Mittuniversitetet Publicerad: 2017-03-07 Beslutsfattare: Håkan Stenström Handläggare: Karin Selling Beslutsdatum: 2017-03-07 Giltighetstid: Från och med mars 2017

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Bisysslor Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Februari 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Bisysslor Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell bedömning och förslag till utveckling... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla

FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg. Riktlinjer för bisyssla Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-02-12 Kommunledningskontaret KanslionhetRn 2014-02- 2 6 13 Riktlinjer för bisyssla Dnr Dpi

Läs mer

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun

Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2013-12-11 Dag Calminder 08-590 976 13 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:517 dag.calminder@upplandsvasby.se Policy för bisyssla - för samtliga medarbetare och chefer

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Universitets lärare, forskare

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting

Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Anna-Lena Söderström 2007-08-28 LS 0708-0861 Riktlinjer för bisysslor inom Stockholms läns landsting 2 (10) Definition och kategorier av bisysslor m.m. Bisysslor är i princip

Läs mer

Policy för bisysslor

Policy för bisysslor POLICY FÖR BISYSSLOR 1(1) Personalavdelningen Policy för bisysslor Antagen i Kommunfullmäktige 2011-05-31 Dnr KS310-10 020 I denna policy med tillhörande rutiner anger Hedemora kommun gemensamma värderingar

Läs mer

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna

Protokollsutdrag - Personalutvecklingsenheten - Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter - Revisorerna PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03087 134 Policy vad gäller bisysslor för anställda inom Landstinget Sörmland Bakgrund Riksdagen beslutade under hösten 2001 om ändringar i lagen om offentlig anställning

Läs mer

Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola

Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Instruktion angående bisysslor för anställda vid Malmö högskola Inledning Från och med den 1 januari 2002 gäller nya regler i lagen om offentlig anställning (LOA) beträffande förtroendeskadliga bisysslor.

Läs mer

Bisyssla riktlinje för SLSO

Bisyssla riktlinje för SLSO 1 (5) Bisyssla riktlinje för SLSO Dokumentnamn Gäller fr.o.m Bisyssla riktlinje för SLSO 2014-10-01 Handläggare Godkänd/signatur Ersätter tidigare dokument Lena Grunditz Annika Blomgren 2013-05-29 2 (5)

Läs mer

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen

DIARIENUMMER KS Antagen av kommunstyrelsen DIARIENUMMER KS 2015.160 REGLER HR-AVDELNINGEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-12-07 218 Vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet Vallentuna kommuns regler för bisysslor

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun

Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Riktlinjer för bisysslor Mullsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2004-09-28 Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. Reviderad av personalutskottet 2012-08-27 Reviderad av kommunstyrelsen 2015-08-12,

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet

Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet Riktlinjer gällande bisysslor vid Luleå tekniska universitet 1. Inledning I Luleå tekniska universitets (LTU) uppdrag ingår att samverka med såväl näringslivet som samhället i övrigt. Många lärare, forskare

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor

Hällefors kommun. Styrning och kontroll av anställdas bisysslor. KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6. Anställdas bisysslor Styrning och kontroll av anställdas bisysslor KPMG Bohlins AB Antal sidor: 6 Anställdas bisysslor 2010 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad Fredrik Winter Februari 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Smedjebackens Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan i Halmstad

Information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan i Halmstad Information och riktlinjer avseende bisysslor för anställda vid Högskolan i Halmstad Innehåll sida 1. Inledning 2 2. Vissa utgångspunkter 2 3. Regler 3 4. Vad är bisyssla 3 5. Vad är inte bisyssla 3 6.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Malin Liljeblad November 2013 Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Söderhamns Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

PM om bisysslor. 1. Allmänna utgångspunkter. Dnr PE 2008/333 2008-05-19

PM om bisysslor. 1. Allmänna utgångspunkter. Dnr PE 2008/333 2008-05-19 2008-05-19 Dnr PE 2008/333 1 Personalenheten PM om bisysslor 1. Allmänna utgångspunkter I lagen om offentlig anställning finns föreskrivet att en arbetstagare som bisyssla inte får ha någon anställning

Läs mer

Bisysslor vid Umeå universitet information i enlighet med 4 kap 14 högskoleförordningen

Bisysslor vid Umeå universitet information i enlighet med 4 kap 14 högskoleförordningen Umeå universitet, 901 87 Umeå Rektor PM Bisysslor Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Giltighetstid: tillsvidare Sid 1 (10) Bisysslor vid Umeå universitet information i enlighet med 4 kap 14 högskoleförordningen

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun.

Datum 2014-03-13. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 ( 302) att anta Regler angående bisysslor i Uppsala kommun. KS 8 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sandmark Mats Datum 2014-03-13 Diarienummer KSN-2014-0372 Kommunstyrelsen Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr C2016/53

Dnr C2016/53 PERSONALAVDELNINGEN 2016-01-20 Dnr C2016/53 Policy om bisysslor Syfte Policy om bisysslor gäller alla anställda vid Karlstads universitet och beskriver regelverket kring bisysslor. Policyn kan också ge

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Bisysslor för anställda vid Umeå universitet

Bisysslor för anställda vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Universitetsledningens kansli Chatarina Larson Universitetsjurist PM 1 (9) 2007-03-20 Dnr 390-991-07 Bisysslor för anställda vid Umeå universitet Innehållsförteckning 1. Bakgrund och vissa

Läs mer

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-11-27 LS-LED07-567 100 Policy för bisyssla i landstinget. Revidering Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yttrande Göte

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Riktlinjer för prövning av bisyssla

Riktlinjer för prövning av bisyssla r för prövning av 2015-11-30 r för prövning av 1 av 7 Innehåll r för prövning av... 3 1 Definition... 3 2 Information... 3 3 Prövning av... 3 3.1 Grundsyn... 3 3.2 Regler... 3 3.2.1 Förtroendeskadliga

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Hantering av jäv och intressekonflikter m.m. i samband med anlitande av externt stöd

Hantering av jäv och intressekonflikter m.m. i samband med anlitande av externt stöd Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-06-30 Dokumenttyp: Policy Process: Säkerställa kunskap och kompetens Dokumentnummer: 138 Version: 1 Författare: Ulf Yngvesson Fastställd: Ann-Louise Eksborg Hantering

Läs mer

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor

Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Intern kontroll avseende de anställdas bisysslor Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-03-07 Henrik Bergh Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattande

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3

ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3. Förtroendeskadlig bisyssla 3 STUN ETT LITET HÄFTE OM BISYSSLOR 1. INLEDNING 2 2. LAG-, FÖRORDNINGS- OCH AVTALSTEXT OM BISYSSLOR 3 Förtroendeskadlig bisyssla 3 Arbetshindrande bisyssla 3 Konkurrensbisyssla 3 Ämnesbundna FoU-bisysslor

Läs mer

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun

Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun SOLLENTUNA KOMMUN ^ Kommunledningskontoret Mona Birgetz Tjänsteutlåtande 2013-10-07 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0596 KS-2 Diariekod: 140 Kommunstyrelsen Reviderade regler för bisysslor i Sollentuna kommun Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert.

Revisionsrapport Anställdas bisysslor Linda Marklund Revisionskonsult Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Revisionskonsult Anställdas bisysslor Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER

INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER INFORMATION OM GÄLLANDE JÄVSREGLER Regler om jäv återfinns i förvaltningslagen och personalföreträdarförordningen. Innebörden av de jävsregler som gäller för beslutsfattare, ledamöter och handläggare inom

Läs mer

Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-09-22 KS/2015:295 Handläggare Eva Jansson Tfn 0142-850 63 Kommunstyrelsen Svar på granskning av bisyssla Bakgrund De förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Jävsregler för Vetenskapsrådet

Jävsregler för Vetenskapsrådet Jävsregler för Vetenskapsrådet 2006-02-21 Dnr: 111-2006-623 Beslutade av Vetenskapsrådets styrelse 2001-04-03. Denna förkortade version fastställdes av GD 2006-02-21 på styrelsens uppdrag. 1. Vad är jäv?

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Föreskrifter och information om anställdas bisysslor

Föreskrifter och information om anställdas bisysslor 1 BESLUT UFV 2002/1614 2002-10-01 Föreskrifter och information om anställdas bisysslor Innehåll: (aktiva länkar för snabbsökning) 1. Inledning. sid 2 2. Uppsala universitets föreskrifter om anställdas

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor for arbetstagare

Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor for arbetstagare 2012-10-11 BESLUT D nr LiU-2011-01 041 1(5) Anvisningar avseende redovisning och uppföljning av bisysslor for arbetstagare vid Linköpings universitet Dessa anvisningar gäller tills vidare, ersätter "Anvisningar

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor

Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 2013-01-01 1 (5) Chefsekonomavdelningen Joakim Wallenklint 08-700 16 03 joakim.wallenklint@kkv.se Jävsregler för Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor 1. Allmänt om jävsreglernas funktion Jävsregler,

Läs mer

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla

MILITÄR ANSTÄLLNING. Placering tillsvidare GSS/K LAS. Yrkesofficer MBL. Fullmakt LOA. Tidsbegränsad placering. GSS/T Avsked. Uppsägning Bisyssla MILITÄR ANSTÄLLNING LAS GSS/K Placering tillsvidare MBL Yrkesofficer Fullmakt LOA GSS/T Avsked Tidsbegränsad placering Uppsägning Bisyssla Grunden Arbetsgivaren anställer och avskedar vem han vill Arbetsgivaren

Läs mer

Granskning av bisyssleredovisningen

Granskning av bisyssleredovisningen Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Björn Utberg 2009-08-17 Dnr B5 296/09 Granskning av bisyssleredovisningen Bakgrund UNIVERSITY OF GOTHENBURG Internal Audit Bakgrund Besöksadress Vasagatan 33 Postadress

Läs mer

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret,

Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, 1 (10) MILJÖKONTORET Datum Diarienummer 2014-02-07 2014-000694- AD Riktlinjer om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor för miljökontoret, Uppsala kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden och det kommunala

Läs mer

Vägledning Dnr LiU EN VÄGLEDNING AVSEENDE REGLERNA OM BISYSSLA FÖR ARBETSTAGARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET.

Vägledning Dnr LiU EN VÄGLEDNING AVSEENDE REGLERNA OM BISYSSLA FÖR ARBETSTAGARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET. 2011-06-21 Vägledning Dnr LiU-2011-01041 EN VÄGLEDNING AVSEENDE REGLERNA OM BISYSSLA FÖR ARBETSTAGARE VID LINKÖPINGS UNIVERSITET Juristfunktionen En vägledning avseende reglerna om bisyssla för arbetstagare

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy?

Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy? Jävspolicy 2016-04-05 Dnr: Skolfi 2016/22 Skolforskningsinstitutets jävspolicy 1. Varför behövs en jävspolicy? Jävspolicyn är ett verktyg för att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen ska säkerställas

Läs mer

Jävsregler Peter Engström föredragning inför Styrelsen för samefonden, 2012-09-05 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 9 Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor

Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av rutiner för uppföljning av de anställdas bisysslor Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt:

I AB definieras och hanteras bisysslor på följande sätt: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: 2010-07-01 Beslut: KS 154, 2010-06-15 Utvärderad: KS 3, 2012-01-24 1. Bakgrund Med bisyssla avses, i avtalets mening, varje syssla, tillfällig

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av anställdas bisysslor Hammarö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3.

Läs mer

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas

Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas 1. (5) 2008-06-17 Hantering av jäv, intressekonflikter och bindningar när externa experter anlitas Detta dokument, som utarbetats gemensamt av Livsmedelsverket, Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket,

Läs mer

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor

Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun. Vetlanda kommun. Granskning av bisysslor Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund och syfte... 3 2.2. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet

Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor inom kommunledningens verksamhet Härryda kommun Maj 2014 Johan Osbeck, certifierad kommunal revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal

Läs mer

Jävsregler vid Högskolan i Jönköping

Jävsregler vid Högskolan i Jönköping Jävsregler vid Högskolan i Jönköping Med jäv menas en omständighet som rubbar förtroendet till en viss ledamots eller tjänstemans opartiskhet vid handläggningen av ett ärende. Högskolan i Jönköping (HJ)

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun

Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Motala kommun December 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning Granskning av anställdas bisysslor... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011

Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 , Jämtlands Läns Landsting Landstingets revisorer Missiv 1 (2) 2011-06-21 Dnr REV/6/2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingsstyrelsen Granskning av Bisysslor På vårt uppdrag har

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Granskning av bisysslor

Granskning av bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av bisysslor Peter Aschberg Region Värmland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfrågor...2 2.3. Metod och

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer