Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-10-08"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 16: Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Annelie Klavin Nyström (M) ersätter Maria Mauritzon (C) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Ann-Sofie Wågström (S) Joel Hamberg (V) Magnus Arreflod (MP) Utses att justera Justeringens plats och tid Ingrid Sermeno Escobar (MP) Fredagen den 11 oktober 2013, kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Monica Kruseke Ordförande Justerande... Jimmy Jansson... Ingrid Sermeno Escobar Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, stadshuset Underskrift...

2 2(45) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Sara Nordlund, projektledare Malai Bierfeldt, kommunsekreterare Monica Kruseke, stadsjurist

3 3(45) 258 Närvarorätt Beslut Arne Jonsson (C) medges rätt att närvara vid dagens sammanträde. Arne Jonsson (C) har yttranderätt men får inte delta i besluten.

4 4(45) KSKF/2013: Kommunstyrelsens delårsrapport 2, 2013 Beslut 1. Kommunledningskontorets delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2013 godkänns. 2. Konsult och uppdrags delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2013 godkänns. Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret och konsult och uppdrag har sammanställt delårsrapport 2 för 2013 avseende kommunstyrelsens verksamheter. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: KoU, för kännedom KLK, för kännedom

5 5(45) KSKF/2013: Delårsrapport 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Delårsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har med skrivelse den 2 oktober 2013 överlämnat delårsrapport 2 år 2013 för Eskilstuna kommun. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

6 6(45) KSKF/2013: Begäran från vuxennämnden om budgetförstärkning utifrån ökande volymer Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Vuxennämnden beviljas 10 miljoner kronor i engångsanslag för att underlätta omställning av verksamhet och införande av optimerad bemanning. Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. An skrivelsen framgår att vuxennämnden har lämnat in en begäran om budgetförstärkning med 10 miljoner kronor för 2013 utifrån ökade volymer. Kommunledningskontorets yttrande Det är viktigt att vuxennämnden liksom alla andra nämnder går in i 2014 med rätt kostnadsnivå. Kommunledningskontoret bedömer därför att ett engångsanslag kan underlätta omställning av verksamheten samt införande av optimerad bemanning. Finansiering Finansiering sker från eget kapital. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(45) KSKF/2013: Kommungemensamma punkter för internkontroll 2014 Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunövergripande kontrollområden för 2014: Kontinuitetsplanering finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre it-avbrott. Kontrollpunkt utvisande om värdebaserade samtal om risker för oegentligheter och otillbörlig påverkan skett på varje enhet. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram detaljerade anvisningar för nämndernas internkontrollplaner för Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. I skrivelsen redovisas förslag till kommunövergripande kontrollområden för 2014 enligt följande: Kontinuitetsplanering finns handlingsplan som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre it-avbrott. Syftet med kontrollområdet är att säkerställa att rutiner finns för att verksamheten ska kunna bedrivas på acceptabel nivå under såväl kortare som längre it-avbrott. Riskanalys: Allt mer av verksamheten är beroende av IT-system, vilket gör det sårbart om det inte finns alternativa handlingsplaner om systemen inte fungerar. Vid kortare eller längre it-avbrott kan konsekvenserna bli omfattande. Kontrollpunkt utvisande om värdebaserade samtal om risker för oegentligheter och otillbörlig påverkan skett på varje enhet. Syftet med kontrollområdet är att säkerställa att de nya riktlinjerna mot korruption, muta och jäv som fullmäktige har beslutat ( , 11) har nått ut och fått effekt. I riktlinjerna står det tydligt att Eskilstunakoncern kommun har nolltolerans mot korruption och mutor. Syftet med att ha återkommande värdebaserade samtal

8 8(45) om oegentligheter och otillbörlig påverkan är att stärka en kultur som visar nolltolerans. Riskanalys: Verksamheten bygger på ett förtroende hos allmänheten, vilket minskar eller förloras om korruption, mutor eller jäv sker i organisationen. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(45) KSKF/2013: Tilläggsanslag för näringslivsutveckling 2013 Beslut Kommunstyrelsen anslår kronor ur tilläggsanslaget för näringsutveckling till medfinansiering av projektledare till ortsutveckling i Torshälla. Särskilt yttrande Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Anneli Klavin Nyström (M) och Niklas Frykman (FP), lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att tilläggsanslaget för näringsutveckling är i huvudsak avsett för tidsbegränsade aktiviteter som har potential att utveckla Eskilstuna som ort. I de flesta fall är det projekt/aktiviteter som också delfinansieras av andra aktörer. Avtal skrivs med samtliga som erhåller tilläggsanslag för näringsutveckling. I samtliga beslut villkoras insynsplats i respektive organisations styrelse/motsvarande, eller separata uppföljningsträffar 2 gånger per år. För samtliga nyföretagaraktör gäller aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter i syfte att höja nyföretagandet i Eskilstuna kommun. Torshälla stad, ortsutveckling kronor Ortsutvecklingsprojektets syfte är att under en 3-års period starta en förflyttning i linje med rekommendationerna som ortsanalysen visade och med sikte mot Eskilstuna kommuns antagna vision En projektledare har anställts för att driva och hålla ihop aktiviteter och initiativ som initieras både av Torshälla stads nämnd samt andra aktörer. Torshälla stads nämnd söker nu medfinansiering till projektledaren för 2013

10 10(45) Magnus Johansson (MP), Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Maria Chergui (V), Lotta Jonsson, KD och Niklas Frykman (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: KLK, för åtgärd TSN, för kännedom

11 11(45) KSKF/2013: Projektbidrag för hållbar utveckling Beslut Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen fördelar årligen kronor i projektbidrag för hållbar utveckling. Möjligheten att söka projektbidrag marknadsförs via veckoannonsen och eskilstuna.se har totalt 15 ansökningar kommit in till kommunstyrelsen. Efter granskning föreslås att 5 av projekten får bidrag. Den totala summan för projektbidrag för 2013 föreslås bli kronor. Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Monica Wikberg (M) och Mona Kanaan (S), att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Beslutet skickas till: KLK, för åtgärd

12 12(45) KSKF/2013: Godkännande av avtal Mälardalens Högskola och Eskilstuna kommun - Samhällskontraktet Beslut 1. Avtal om samhällskontrakt mellan Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun godkänns. 2. Pär Eriksson och Tryggve Lundh utses som ledamot av styrelsen för Samhällskontraktet för perioden den 1 januari 2014 till och med den 31 december Sammanfattning Kommunledningskontoret har den 2 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelserna i Eskilstuna kommun och Västerås föreslås att under oktober månad 2013 besluta om att fortsätta samverkan inom ramen för Samhällskontraktet under perioden Avtalet avser samverkan mellan MDH, Västerås och Eskilstuna inom ramen för Samhällskontraktet, en samverkansplattform för högskola och offentlig sektor i Mälardalen. Samhällskontraktet är organiserat som en centrumbildning vid Mälardalens högskola. Finansiering För finansiering av Samhällskontraktet och den samverkan som initieras på grund av detta avtal ska Västerås och Eskilstuna för år 2014, år 2015, år 2016 och år 2017 bidra med fem miljoner ( ) kronor vardera per år. Det innebär tjugo miljoner kronor per kommun under hela avtalsperioden. Medel finns avsatta för 2014 i kommungemensamma kostnader för kommunstyrelsen. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med den förändringen att i förslaget till beslut punkt två ersätts Thure Morin med Tryggve Lundh. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

13 13(45) Beslutet skickas till: Mälardalens Högskola Västerås Stad KLK, för åtgärd

14 14(45) KSKF/2013: Ny resursfördelningsmodell för äldreomsorgen Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Införa resursfördelningsmodell för äldreomsorgen från och med Modellen ska utvärderas mot slutet av nästa mandatperiod. Reservation Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavin Nyström (M) och Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 28 maj 2013, 171, återremitterat ärendet för ytterligare beredning. En genomgång har skett av möjligheterna att väga in vårdtyngd. Svårigheter finns att kombinera en modell byggd på kommande demografiska förändringar och vårdtyngdsbedömning, därför har ingen ändring av den föreslagna modellen skett. En utvärdering av modellen kommer att ske mot slutet av nästa mandatperiod. En ny modell för resursfördelning mellan kommunfullmäktige och vuxennämnden och Torshälla stads nämnd avseende äldreomsorgen införs. Modellen är framtagen för att på övergripande nivå utifrån demografiska förändringar fördela ekonomiska resurser till berörda nämnder och omfattar alla äldreomsorgens verksamheter inom respektive nämnd. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret förstår synpunkterna från vuxennämnden som har ett omfattande uppdrag inom äldreomsorgen som helhet. Kommunledningskontoret bedömer att ett system med ersättning utifrån vårdtyngd riskerar att bli kostnadsdrivande då det fokuserar på de personer som beviljats insatser och inte beaktar det viktiga förbyggande arbetet tillräckligt. Det är viktigt att nämnder har såväl möjlighet som incitament att arbeta med förebyggande

15 15(45) insatser som med en mix av olika vårdinsatser. Vårdtyngden varierar och är dessutom svår att koppla till demografisk utveckling. Ett skifte av modell kräver dessutom enligt kommunledningskontoret en centralisering och uppbyggnad av beställningskompetensen. Denna kompetens bedöms göra bättre nytta inom respektive förvaltning. I det fall att vuxennämnden bedriver verksamhet som kommer Torshälla tillgodo bör detta klaras ut mellan de olika nämnderna. Fördelningen av resurser utgår från demografisk utveckling och beaktar inte eventuella historiska skillnader. Förändringar på grund av nya demensriktlinjerna bör hanteras separat och inte som en del i demografisk förändring. Synpunkten från Torshälla stads nämnd om ett förtydligande av ansvars- och resursfördelning mellan nämnderna bör beaktas. Finansiering Införande av en modell för demografisk resursfördelning innebär med det ökande antalet äldre ett ökat behov av ekonomiska resurser som måste finansieras av kommunen som helhet Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykman (FP) yrkar att ärendet återremitteras. Jimmy Jansson (S) yrkar avslag på Niklas Frykmans återremissyrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: Jimmys Jansson (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Niklas Frykmans (FP) återremissyrkande. I det fall återremissyrkandet faller föreligger endast kommunledningskontorets förslag till beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden inleder med att fråga om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras idag.

16 16(45) Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Jari Puustinen (M) Nils Brown (M) Monica Wikberg (M) Niklas Frykman (FP) Annelie Klavin Nyström (M) Lotta Jonsson (KD) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Omröstningsresultat Med 9 ja-röster för bifall till att ärendet avgörs idag mot 6 nej-röster för bifall till Niklas Frykmans (FP) återremissyrkande beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning, forts Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

17 17(45) KSKF/2013: Ekonomistyrningspolicy för Eskilstuna kommunkoncern, remiss Beslut 1. Kommunstyrelsen remitterar förslag till ekonomistyrningspolicy för Eskilstuna kommunkoncern till samtliga nämnder och bolag för yttrande. 2. Yttranden över förslag till ekonomistyrningspolicy lämnas till kommunstyrelsen senast den 15 december Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett förslag till ekonomistyrningspolicy för Eskilstuna kommunkoncern har utarbetats av kommunledningskontoret. Policy föreslås gälla från och med Förslaget remitteras nu till samtliga nämnder och bolag för yttrande före 15 december Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder och bolag

18 18(45) KSKF/2013: Ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Elevantalet i gymnasieskolan mäts följande månader: februari, mars, april, maj, september, oktober, november och december samt att ersättningen betalas ut månadsvis från och med den 1 januari, De månader som inte elevantalet mäts baseras månadsersättningen på närliggande månad enligt följande: januari = februari, juni = maj, juli och augusti = september. 3. Barn- och utbildningsnämnden fortsätter att debitera andra kommuner enligt elevantalet i februari och september. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden fortsätta skolutredningen avseende översyn av resursfördelningsmodellen för gymnasieskolan. Ärendet har handlagts av barn- och utbildningsförvaltningen och processats i en av utvecklingsdirektören ledd styrgrupp med representanter för barn- och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. Kommunledningskontorets synpunkter Då kommunledningskontoret (KLK) har samordnat processen finns inga avvikande synpunkter från utredningens förslag i ärendet utan föreslår att förslagen antas. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

19 19(45) KSKF/2013: Avsiktsförklaring för Leader Inlandet landsbygdsutveckling Beslut Eskilstuna kommun undertecknar avsiktsförklaringen att medverka under programperioden Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Leader Inlandet har i en skrivelse till kommunstyrelsen som inkom den 24 juni 2013 önskat att Eskilstuna kommun genom en avsiktsförklaring tar ställning till en medverkan i Leader Inlandet under den kommande programperioden Den tidigare programperioden har gett goda erfarenheter av lokalt ledd utveckling via Leadermetoden, det vill säga trepartssamverkan med underifrånperspektiv och lokal förankring. Arbetet med nästa programperiod pågår på EU- och departementsnivå. Nu har även lokalt arbete inletts runt om i landet. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Leader Inlandet, för kännedom KLK, för åtgärd

20 20(45) KSKF/2013: Godkännande av antal mandat i kommunfullmäktige, antal valkretsar och delning av valdistrikt inför valen 2014 Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Förslag om att bibehålla 79 mandat i kommunfullmäktige även under mandatperioden godkänns. 2. Förslag om att minska antalet valkretsar i Eskilstuna kommun från fyra till två och ny valkretsindelning inför valen 2014 godkänns och överlämnas till länsstyrelsen för fastställande. 3. Förslag om delning av två valdistrikt inför valen 2014: 1 Eskilstuna centrum och 28 Skiftinge godkänns och överlämnas till länsstyrelsen för fastställande. Reservation Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Ej deltagande i beslut Jari Puustinen (M), Nils Brown, (M), Monica Wikberg (M), Niklas Frykman (FP), Annelie Klavin Nyström (M) och Lotta Jonsson (KD) deltar inte i beslutet, Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har kommunledningskontoret gjort en översyn av Eskilstunas nuvarande valkretsar och valdistrikt samt förutsättningarna för en eventuell minskning av antalet mandat i kommunfullmäktige. Under mandatperioden har kommunfullmäktige 79 mandat och 4 valkretsar. Inför valåret 2014 har frågan väckts om antalet valkretsar ska minskas från nuvarande fyra till två och om man även ska minska antalet mandat i kommunfullmäktige från nuvarande 79 till ett lägre antal redan för mandatperioden

21 21(45) Valnämnden föreslår i sitt beslut den 3 september att kommunfullmäktige behåller 79 mandat även under mandatperioden samt att förslaget om att antalet valkretsar minskas från fyra till två och valdistrikten 1 Eskilstuna Centrum och 28 Skiftinge delas inför valen 2014 godkänns och överlämnas till länsstyrelsen för fastställande. Förslag till ny valkretsindelning En minskning av nuvarande fyra valkretsar till två och en ny valkretsgräns i kommunen föreslås inför valen Eskilstuna Västra med beräknat antal röstberättigade på består av följande 29 valdistrikt: 1-16, 40-41, 43, 48-56, 59. (Tillkommer det föreslagna 60 Eskilstuna Centrum Södra) 2. Eskilstuna Östra med beräknat antal röstberättigade på består av följande 28 valdistrikt 17-28, 30-32, 34-39, 42, 44-47, (Tillkommer det föreslagna 29 Skiftinge Södra) Valkretsindelningen är baserad på antal röstberättigade per den 1 mars Valdistrikt Eskilstuna kommun har idag 57 valdistrikt. Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 väljare. Inför ett valår ska storleken på valdistrikten ses över så att de inte blir för stora vad gäller antalet väljare. Följande förändringar föreslås: Distrikt 1 Eskilstuna Centrum En delning av distriktet i två nya: 1 Eskilstuna Centrum Norra med 1006 röstberättigade och 60 Eskilstuna Centrum Södra med 897 röstberättigade. Distrikt 28 Skiftinge En delning av distriktet i två nya: 28 Skiftinge Norra med 1032 röstberättigade och 29 Skiftinge Södra med 1124 röstberättigade. Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Magnus Johansson (MP), bifall till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredriksson (SD) yrkar bifall till punkterna 2 och 3 i förslaget till beslut samt att p 1 i förslaget till beslut ges följande lydelse:

22 22(45) Att kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter till 61 under nästkommande mandatperiod. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagenställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Omröstning Omröstning begärs. Kommunstyrelsen fastställer följande propositionsordning: Den som bifaller Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag, röstar ja. Den som bifaller Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande röstar nej.

23 23(45) Ledamöter med rösträtt Ja Nej Avstår Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Magnus Johansson (MP) Ingrid Sermeno Escobar (MP) Maria Chergui (V) Kim Fredriksson (SD) Jimmy Jansson (S), ordförande Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för bifall till Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag mot 1 nej-röst för bifall till Kim Fredrikssons (SD) ändringsyrkande beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande innebärande bifall till kommunledningskontorets förslag.

24 24(45) KSKF/2013: Uppföljningsrapport för Springpride och Stockholm Pride 2013 Beslut Rapporterna läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 8 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att i en rapport från kommunledningskontoret beskrivs förtjänstfullt upplägg, genomförande och bedömning av de två arrangemangen Springpride i Eskilstuna och Stockholm Pride Rapporten informerar om Eskilstuna kommuns tydliga och konsekventa engagemang genom arrangemanget i frågor som rör demokrati, HBT (homosexuella, bisexuella och transpersoner) och visar på en mängd sätt arbetet för ett ännu öppnare och mer inkluderande Eskilstuna. Slutrapporten för Springpride i Eskilstuna 2013 redovisar upplägg, genomförande och bedömning av arrangemanget utifrån projektledningens, Eskilstuna Marknadsföring AB, perspektiv. Kommunledningskontorets synpunkter Enligt årsplan 2014 ska Eskilstuna kommun att fortsätta engagera sig i de båda festivalerna även nästa år. Kommunledningskontoret önskar att under hösten 2013 få besked om de frågeställningar som lyfts i vår rapport under rubriken medskick framåt. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. _

25 25(45) 272 Springpride och Stockholm Pride 2014 Beslut KSKF/2013:366 Finansiering av Springpride och Stockholm Pride 2014, kr, reserveras tills vidare hos kommunstyrelsen i avvaktan på att en tydlig verksamhetsplan för detta har redovisats. Reservation Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavin Nyström (M) och Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Kommunledningskontoret har den 8 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Springpride-festivalen har varit ett årligen återkommande evenemang i Eskilstuna sedan 2007 och sedan 2008 har Eskilstuna kommun som enda kommun i landet varit utställare vid Nordens största pridefestival, Stockholm Pride. I årsplan 2014 slås fast att kommunens engagemang under Springpride och Stockholm Pride fortsätter. Finansiering Finansieringen av Eskilstuna kommuns medverkan i Springpride och Stockholm Pride 2014 tas ur Kommunstyrelsens allmänna anslag för Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Magnus Johansson (MP) och Maria Chergui (V), att beslutet ges följande utformning: Finansiering av Springpride och Stockholm Pride 2014, kr, reserveras tills vidare hos kommunstyrelsen i avvaktan på att en tydlig verksamhetsplan för detta har redovisats.

26 26(45) Lotta Jonsson (KD) yrkar, med instämmande från Annelie Klavin Nyström (M), Niklas Frykman (FP) och Jari Puustinen (M), att Springpride Eskilstuna finansieras med kronor ur kommunstyrelsens allmänna anslag för Kim Fredriksson (SD) yrkar på avslag i ärendet. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande. Lotta Jonssons (KD) med fleras ändringsyrkande. Kim Fredrikssons (SD) avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att Kim Fredrikssons (SD) avslagsyrkande och Lotta Jonssons (KD) med fleras ändringsyrkande ställs mot varandra, Därefter ställs det förslag som antas i den föregående propositionen mot Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande. Beslutet skickas till: KLK, för åtgärd

27 27(45) KSKF/2013: Handlingsplan mot alkohol, narkotika, doping och tobak Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak antas. Särskilt yttrande Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavin Nyström (M) och Niklas Frykman lämnar ett särskilt yttrande (bilaga). Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att förslag till handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för Eskilstuna kommun har arbetats fram för åren Handlingsplanen innehåller som i tidigare version en nulägesbeskrivning med en kunskapsöversikt som beskriver internationella, nationella samt mål för Eskilstuna kommun. Utgångspunkten för handlingsplanen har varit den nationella strategin mot alkohol, narkotika, dopning och tobak med fastställda mål och indikatorer. Handlingsplanen behandlar främst insatser för att minska tillgång och efterfrågan av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt attityd- och kunskapshöjande insatser. Indikatorer för att följa utvecklingen föreslås. Förslag till handlingsplan har remitterats till samtliga nämnder och bolag för yttrande. Samtliga nämnder och bolag har inkommit med yttranden. Överväganden och kompletteringar har gjorts. Efter återremiss av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 259, har ett förtydligande gjorts gällande indikatorer som nu föreslås kommunfullmäktige att besluta om. Syftet är att följa utvecklingen inom området för Eskilstuna kommun. Vidare har förtydligande gjorts i beskrivningen av den målstruktur som föreslås med utgångspunkt i ANDT-strategin. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret (KLK) har lett arbetet med att ta fram handlingsplanen och kommer att ha samordningsansvaret för mål och insatser. Likaså uppföljning av utvecklingen inom området. Samtliga nämnder ges i uppdrag att se över vad

28 28(45) innehållet i planen betyder för den egna nämndens verksamhet. Handlingsplanens mål, insatser och indikatorer ger Eskilstuna kommun stora möjligheter att verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Finansiering Föreslagna insatser behöver planeras inom verksamheternas respektive budget och verksamhetsplanering. Det är därför viktigt att nämnder och bolag ser över innehållet för prioriteringar inom området. Magnus Johansson (MP yrkar med instämmande från Jimmy Jansson (S), Lotta Jonsson (KD) och Maria Chergui (V), bifall till kommunledningskontorets förslag.

29 29(45) KSKF/2012: Svar på motion om att samordna olika myndighetskrav avseende slamtömning och förbättring av avloppshantering på landsbygd Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets skrivelse antas och därmed anses motionen besvarad. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att i en motion från Arne Jonsson (C) påtalas bristande samordning mellan Eskilstuna Energi och Miljö AB och miljö- och räddningstjänstnämnden avseende tillkommande och skärpta krav vid slamtömning samt nya funktionskrav i samband med total översyn av enskilda avlopp på landsbygden. Motionären anser att detta förhållande kommer att få orimliga ekonomiska konsekvenser för berörda enskilda fastighetsägare och föreslår därför att Eskilstuna Energi och Miljö AB tillsvidare drar tillbaka sina krav avvakta på en bättre samordnad lösning. Kommunledningskontorets bedömning Med hänvisning till vad som beskrivits och om möjligheterna för en mer flexibel och mjuk hantering av kundkrav utifrån arbetsmiljöbestämmelserna anser kommunledningskontoret därmed att motionens yrkande i huvudsak har uppfyllts. Detta styrks även av att det ur miljö- hälsoskyddssynpunkt mycket motiverade arbetet med sanering av bristfälliga enskilda avlopp också innehåller bedöms ha rimliga villkor för genomförande av förbättringsåtgärder på berörda fastigheter. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

30 30(45) KSKF/2013: Svar på medborgarförslag Döp ett eventuellt nytt konstverk på Fristadstorget till ilskpinnen Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Göran Larsson har inkommit med ett medborgarförslag om att byta namn på det nya konstverket som ska stå på Fristadstorget till Ilskpinnen. Kommunledningskontorets yttrande Sex konstnärer lämnade in bidrag till den projekttävling för nytt konstverk på det nya Fristadstorget. Det vinnande konstverket, som utsågs efter en noggrann genomgång, bedömning och värdering av bidragen, var Receiver av Olov Tällström. Konstverket uppfyller de krav som ställts när det gäller såväl den formella som den konstnärliga delen. Enligt juryn är förslaget det som bäst gestaltar platsen. Det är konstnären själv som namnsätter sitt konstverk. Detta kan inte ändras av kommunen och därför kan inte förslaget bifallas. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

31 31(45) 276 Svar på medborgarförslag Sälj inte före detta lärarbostaden vid Gillberga skola Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. KSKF/2013:155 Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag inkom i mars 2013 gällande önskemål om att kommunen inte ska sälja lärarbostaden vid Gillberga skola. Medborgaren vill att byggnaden ska upplåtas som möteslokal för föreningslivet. Kommunledningskontorets yttrande Byggnaden ligger inom gällande detaljplan för skoländamål och är ingen egen fastighet. Idag medges ej användning som bostad. Byggnaden är ansluten till övriga skollokaler avseende vatten, avlopp, värme och el. En framtida användning måste utredas vidare om inte skolan behöver lokalerna för sin verksamhet. Det går inte att ta ställning till en försäljning eller för vilket ändamål byggnaden ska användas för innan den utredningen är klar. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget då frågan om byggnadens framtida användning inte är utredd. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

32 32(45) KSKF/2013: Svar på medborgarförslag Skapa koldioxidneutrala byggnader med växter på tak och fasader Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att NN har lämnat in ett medborgarförslag till Eskilstuna kommun, som behandlades av kommunfullmäktige den 25 april Kommunledningskontoret har berett ärendet och lämnar nu förslag till beslut. Medborgarförslaget syftar till att öka antalet gröna tak för att minska överskottet av koldioxid, utnyttja fördelar som isolering och väderslitage på byggnader samt öka arealen grönyta i stadsområdet. Kommunledningskontorets yttrande Eskilstuna Klimatplan Den 13e december 2012 antog Eskilstuna kommun Klimatplanen. Klimatplanen omfattar 7 områden, däribland energieffektivisering, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser. För varje område finns mål uppsatta och åtgärder för att uppnå dessa mål. Ett av målen är att till 2020 ska kommunens totala energiförbrukning minska med 20 % och samtidigt ska utbyggnaden av solenergi bidra till en betydande del av vår energiförsörjning. Gröna tak i Eskilstuna Minskade utsläpp av växthusgaser hör på många sätt ihop med vår energiförsörjning men också med mängden grönområden. Därför är aktiva tak, med grönytor och solceller en del i kommunens arbete med klimatåtgärder, i enlighet med medborgarförslaget. Konkreta projekt som planerar för gröna tak är bl.a. Eskilstunas nya badhus, bostadsområdet Odlaren Trumtorp och Brunnsbackens äldreboende. Sedan 2011 kan man även se ett grönt tak på Sveriges första passiva kontorshus på Lilla Nyby avfallsstation. I de fall då kommunen säljer mark ställs krav på grönytor och egen energiproduktion i anslutning till fastigheten.

33 33(45) Kommunledningskontoret anser att medborgarförslaget är besvarat. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

34 34(45) KSKF/2013: Svar på medborgarförslag Plantera flera träd för att motverka växthuseffekten Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget bifalles. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att den 14 april 2013 ett medborgarförslag om att plantera fler träd för att motverka växthuseffekten från Sofia Bellgran, Eskilstuna. Kommunledningskontoret har berett ärendet och lämnar nu förslag till beslut. Kommunledningskontorets yttrande Sofia Bellgran tar upp att fler träd bidrar till att motverka växthuseffekten, men även till bättre luftkvalitet, ökad biologisk mångfald och en trevligare stadsmiljö för Eskilstunaborna. Eskilstuna kommun arbetar för ett hållbart samhälle men kan alltid bli bättre. Grönområden är en viktig del i Eskilstuna kommuns stadsplanering. Totalt arbetar fyra landskapsarkitekter med att bevaka utvecklingen av stadsmiljön för att bibehålla en bra balans mellan gröna och bebyggda områden. Träd är ett positivt inslag i stadsbilden som bidrar till ökad trivsel och en attraktiv stad därför är satsningar på träd och grönområden är viktiga delar i det fortsatta arbetet. I kommunens detaljplanearbete inventeras skyddsvärda träd. Träd som bedöms ha ett betydande värde bevaras. Ibland utförs även så kallade kompensationsåtgärder. Det innebär att träd som tas bort ersätts med nya träd på en lämpligare plats. Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalls. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

35 35(45) KSKF/2013: Svar på medborgarförslag Tillsätt en referensgrupp bestående av bostadspolitiska aktörer för att åstadkomma blandade upplåtelseformer Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett medborgarförslag inkom i april 2013 om att tillsätta en referensgrupp bestående av bostadspolitiska aktörer för att åstadkomma blandade upplåtelseformer. Syftet skulle vara att påskynda byggandet av bostäder med blandade upplåtelseformer. Kommunledningskontorets yttrande Frågan har aktualiserat i det nyligen antagna bostadsförsörjningsprogrammet för Eskilstuna kommun. I programmet finns utpekat att kommunen i dialog med marknadens aktörer ska planera och genomföra nya bostäder. Målsättningen är att det ska byggas minst 300 lägenheter om året. I enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet har en dialog med aktörerna på bostadsmarknaden påbörjats. Dialogen kommer att fortsätta med en allt större krets inom och utanför kommunen, samt i och med ägardirektivet till de kommunala bostadsbolagen, med syftet att nå ett ökat bostadsbyggande med blandade upplåtelseformer. Kommunledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att medborgarförslaget är i verkställt i enlighet med riktlinjerna i det antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

36 36(45) KSKF/2013: Svar på medborgarförslag Fortsätt utvecklingen i centrum genom att lägga tak över samt lägga nya plattor längs med gågatan Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Kommunledningskontoret har den 8 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att till kommunfullmäktige inkom den 21 februari 2013 ett medborgarförslag om fortsatt utveckling i centrum genom att lägga tak över gågatan samt lägga nya plattor längs med gågatan från NN, Eskilstuna. Den 21 mars 2013, 73, fattade kommunfullmäktige beslut att ärendet ska beredas av kommunstyrelsen och därefter överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Kommunledningskontorets yttrande Kommunen planerar att som en fortsättning på upprustningen av centrum och i arbetet att öka attraktiviteten i Eskilstuna bygga om Kungsgatan. Det arbetet kommer att följa efter Fristadstorgets ombyggnad som nu är påbörjad. Kungsgatans omvandling kommer att ske i nära samarbete med fastighetsägarna och är också beroende av deras medverkan såväl i förslag till utformning som finansiering. Någon överbyggnad kommer inte att ske. Överbyggda gator har gjorts även i Eskilstuna och bryter på ett olyckligt sätt mot stadens grundidé om en uppdelning mellan gata och fastighet och samspelet och kontrasten mellan ute och inne. Det kan konstateras att den del som har det kommersiellt svårast i Eskilstuna centrum är dem del som byggdes över för ett antal år sedan. Ett modernt stadsliv efterfrågar inte den typen av lösningar i en innerstad. Människors användning av utemiljön har ökat, till exempel syns det o form av allt fler uteserveringar, men det är snarast så att efterfrågan idag mer handlar om ett stadsliv mellan-ute-och-inne än inbyggda gallerior. Kostnadsaspekten och genomförandesvårigheterna skulle också göra en sådan lösning mycket svår. Kommunledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget avslås.

37 37(45) Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

38 38(45) KSKF/2013: Svar på medborgarförslag Skapa en långsiktig matvision Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Medborgarförslaget bifalles. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en matstrategi för lokalt livsmedelsföretagande och offentliga måltider. Kommunledningskontoret har den 4 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Bert Marnby har lämnat in ett medborgarförslag till Eskilstuna kommun, som behandlades av kommunfullmäktige den 25 april 2013, 89. Kommunledningskontoret har berett ärendet och lämnar nu förslag till beslut. Medborgarförslaget är att skapa en matvision för Eskilstuna. Syftet är att höja kvaliteten och upplevelsen kring offentliga måltider och att utveckla det lokala näringslivet inom mat och måltider för att på så sätt skapa arbetstillfällen och tillväxt i Eskilstuna. I förslaget betonas att råvaror som upphandlas till kommunala verksamheter ska härröra från produktion med höga miljövärden och god djuromsorg. Ökade möjligheter för mindre företag i kommunen att lämna anbud på livsmedelsupphandlingar är en annan önskan i medborgarförslaget. Kommunledningskontorets yttrande Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles och uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en matstrategi för lokalt livsmedelsföretagande och offentliga måltider Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

39 39(45) KSKF/2013: Detaljplan för del av Torlunda S:2 med flera, Folkesta Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till detaljplan för Torlunda S:2 del av, m.fl. Folkesta, daterad den 25 juni 2013, antas. Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att syftet med detaljplanen är att ändra huvudmannaskap för befintligt vägnät från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap. Planområdet innefattar Dalhemsvägen och Torlundavägen som i dag ingår i gemensamhetsanläggningen Hällby ga:4 och som förvaltas av Hällbybrunns vägförening. Samtliga vägar som ingår i Hällby ga:4 avses överlämnas till Eskilstuna kommun när förutsättningarna för det finns, detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap. Ett planavtal har träffats mellan vägföreningen och kommunen som reglerar kostnaderna för framtagande av detaljplaner. Förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av väghållningen baseras på en tidigare utredning utredning avseende konsekvenser av ändrat huvudmannaskap för enskilda vägar mm inom Eskilstuna kommun som beslutades av Kommunfullmäktige den 22 april Ett av kriterierna för att överlämna gator till kommunalt huvudmannaskap är att upprustning skett till kommunal standard av den enskilde väghållaren. Aktuella vägar har besiktats och uppfyller i huvudsak kriterierna för kommunal standard varför ett övertagande av väghållningen kan ske. Kommunen har också genom förvärv köpt de flesta av fastigheterna som angränsar till Dalhems- och Torlundavägen och därmed erhållit dessa fastigheters andelstal i gemensamhetsanläggningen. Vid en ny planläggning av kvartersmarken kring kombiterminalen är det också naturligt att den allmänna platsmarken ges kommunalt huvudmannaskap. Finansiering Kostnaderna för en omprövning av gemensamhetsanläggning åläggs de fastigheter som har andelar i anläggningen. Antingen kan gemensamhetsanläggningen omprövas när detaljplanen vinner kraft så att aktuella vägar undantas från föreningens ansvar. Alternativt inväntar man att samtliga nya detaljplaner i Hällbybrunn antas och därefter avvecklas gemensamhetsanläggningen helt och föreningen upplöses. Det sistnämnda kan vara att föredra då förrättningskostnaderna troligtvis blir lägre

40 40(45) för samtliga inblandade fastigheter. När detaljplanen vinner laga kraft är det dock fritt för någon eller några av de deltagande fastigheterna att ansöka om en omprövning av gemensamhetsanläggningen. Kostnaderna för kommunens andel i förrättningen finansieras inom ramen för kommunens mark- och exploateringsbudget. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

41 41(45) 283 Organisation för nya Fristadstorget politisk styrgrupp Beslut 1. En politisk styrgrupp tillsätts för den nya organisationen för Fristadstorget. 2. Styrgruppen ska bestå av sju ledamöter 3. Majoriteten utser fyra av ledamöterna varav en är ordförande, oppositionen utser tre av ledamöterna. 4. Eventuella kostnader för styrgruppen finansieras genom kommunstyrelsens anslag för Fristadstorget. KSKF/2013:378 Reservation Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavin Nyström (M) och Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga A). Kim Fredriksson (SD) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga B). Kommunledningskontoret har den 8 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att hösten 2014 står ombyggnationen av Fristadstorget klar, men det är bara början till ett nytt torg. Det finns en grundläggande tanke att Fristadstorget ska vara Eskilstunas hjärta och Eskilstunabornas vardagsrum. Torget ska fyllas av vardagliga aktiviteter och evenemang. Parallellt ska innerstaden utvecklas med butiker, restauranger och caféer som skapar puls, livaktighet och trivsamhet. Torget ska hållas snyggt och fint och ska vara välkomnande för besökare. I årsplan för 2014 avsätts 2,5 miljoner för att stärka samverkan och tryggheten i stadskärnan och runt Fristadstorget. Jimmy Jansson (S) yrkar, med instämmande från Magnus Johansson (MP och Maria Chergui (V), bifall till kommunledningskontorets förslag.

42 42(45) Jari Puustinen (M) yrkar med instämmande från Lotta Jonsson (KD), Niklas Frykman (FP), Monica Wikberg (M), Kim Fredriksson (SD), Annelie Klavin Nyström (M) avslag i ärendet. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) med fleras bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinens (M) med fleras avslagsyrkande i ärendet. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Valberedningen, för åtgärd KLK, för kännedom

43 43(45) 284 Yttrande över ny översiktsplan för Strängnäs kommun, ÖP 2014 Beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande. KSKF/2013:333 Kommunledningskontoret har den 8 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun har mottagit samrådshandlingar gällande förslag till ny översiktsplan för Strängnäs kommun. Kommunledningskontorets yttrande I förslaget till översiktsplan poängterar Strängnäs kommun vikten av samarbete och samverkan med angränsande kommuner. Översiktsplanen redovisar tydligt samverkansområden vilka Eskilstuna kommun ställer sig bakom. Fokusområdena är väl valda och formulerade och en del av dem skulle kunna vara en plattform för ökat mellankommunalt samarbete. Till exempel att skapa förutsättning för minskad miljöbelastning och förbättrad hantering av klimatförändringar samt skydda landskapsbilden på lång sikt. När det gäller frågor om hållbara transporter, förtätning, kompensation och landskapsperspektiv i planeringen har Mälardalskommunerna likartade förutsättningar och ökat samarbete är önskvärt. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

44 44(45) KSKF/2013: Yttrande över Beskattning av mikroproducerad el m m - SOU 2013:46 Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till yttrande, daterat den 17 september Reservation Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD), Nils Brown (M), Monica Wikberg (M), Annelie Klavin Nyström (M) och Niklas Frykman (FP) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 3 oktober 2013 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att utredningen Beskattning av mikroproducerad el (SOU 2013:46) presenterades den 16 juni Syftet med utredningen var att föreslå hur småskalig produktion av el kan främjas och särskilt bedöma om det är möjligt att införa så kallad nettodebitering i Kommunledningskontorets yttrande Eskilstuna kommun tar inte ställning till alla utredningens förslag utan väljer att fokusera på valda delar. I Eskilstunas klimatplan fastställs målet att 20 % av alla fastighetsägare ska producera egen sol- och/eller vindel till För att detta mål ska kunna uppfyllas behövs ett okomplicerat system för hantering av egenproducerad el. I klimatplanen står också att 50 % av kommunkoncernens elbehov ska komma från egenägd vindkraft år Upphandlingen av vindkraft pågår. Stöd för nettodebitering Eskilstuna kommun anser att ett system med nettodebitering bör införas även i Sverige och omfatta både verksamheter och privatpersoner. Jämfört med förslaget om skattelättnad tror Eskilstuna kommun att ett system för nettodebitering medför mindre administrativa kostnader för såväl mikroproducenterna som staten.

45 45(45) Målet för huvuddelen av de aktörer som vill producera egen el med solceller är inte att sälja el utan att producera el för eget bruk. Därför handlar det om en liten del solel som skulle bli aktuell för lagring på nätet. En av solenergibranchens utmaningar är att visa att egen elproduktion med solceller är okomplicerat. Ett system med skattelättnad kräver mer kompetens av anläggningsägaren vilket kan orsaka att människor drar sig för att installera solceller. Stöd för solceller även för större producenter För att nå de svenska nationella miljömålen till 2020 måste utbyggnaden av förnybar energi i form av vindkraft och solenergi öka. Diskussion om nettodebitering alternativt skattelättnad bör därför även inkludera större anläggningar. Fler större anläggningar för produktion av förnybar energi kan även påverka prisbilden och skapa behov för fler arbetstillfällen. I Tyskland har till exempel nya jobb skapats tack vare satsningen på förnybar energi. Behåll elskattebefrielsen på vindkraft Eskilstuna kommun vill att elskattebefrielsen på vindkraft för eget bruk ska behållas. Det är orimligt att beskatta el som produceras för eget bruk. En jämförelse kan göras med att momsbelägga egenodlade grönsaker. Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M), Lotta Jonsson (KD) och Niklas Frykman (FP) yrkar avslag i ärendet. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: Jimmy Janssons (S) bifallsyrkande till kommunledningskontorets förslag. Jari Puustinen (M) m fleras avslagsyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Beslutet skickas till: Finansdepartementet

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272)

279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Kommunstyrelsen 2015-11-24 1(3) 279 Svar på motion om att hissa den svenska flaggan utanför stadshuset varje dag (KSKF/2015:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer Kim

Läs mer

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 165 Svar på motion - Inför utmaningsrätt - företagens medborgarförslag för utveckling och kvalitet i kommunal verksamhet (KSKF/2015:63)

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171)

226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Kommunstyrelsen 2016-11-08 1(3) 226 Svar på motion - Inför en rökruta på Fristadstorget (KSKF/2016:171) Beslut Förslag till Kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Ingrid Sermeno Escobar (-) reserverar

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119)

190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(3) 190 Svar på motion - Kameraövervakning i brottsutsatta bostadsområden (KSKF/2016:119) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2)

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Särskilt yttrande. Ärendebeskrivning 1(2) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 192 Svar på medborgarförslag - Se till att Eskilstuna kommuns upphandlingskrav lever upp till den svenska djurskyddsslagstiftningen bl a genom att säkerställa att mejeriprodukter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-06 1(52) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 15:00-16:10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Lars Andersson (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä.

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael Rydberg (S) 2:e vice ordf. Shahram Behrouz (S), tjg. ersä. JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-05-29 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 10.00 11.22 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande Åke Johansson (C) Mikael

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-28

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-28 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadsmuséet, klockan 13:00-15:00 KFN/2015:/842 Beslutande Ersättare Utses att justera Mona Kanaan (S), ordförande Anette Stavehaug, (V) Martin Gunnarsson (S) Karola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (10) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-10-07 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle kl 14.00 15.20 Paragrafer 6-13 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid/plats 2016-10-14 Kommunledningskontoret

Läs mer

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529)

211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(4) 211 Förslag att erbjuda arbetsskor till personal inom vård och omsorg samt förskola (KSKF/2016:529) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg

Sammanträdesdatum 2015-03-18. ... Marie Svensson... Elin Blomberg 1(15) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08.00 15.10 Ajournering för kaffe klockan 09.40 10.05 Ajournering för paus klockan 10.55 11.05 Ajournering för lunch klockan 11.35 13.00

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-04-23 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2015-04-23 - i Skånes Fagerhultsrummet klockan 13.30-16.10 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

2013-12-18. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-18. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-18 1 (8) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen 1. Protokollsjustering I tur att justera är Joel Hamberg (V).

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige

Beslut. Förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(1) 170 Svar på medborgarförslag - Inför bättre snöröjning och halkbekämpning även på de gång- och cykelbanor som inte tillhör de prioriterade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Datum 2017-08-24 Diarienummer KSN-2016-1303 Valnämnden Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018 Förslag

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30

Rådhus Skåne, Plan 1, rum :30-09:30 1 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, Plan 1, rum 111 08:30-09:30 Beslutande Sven-Gunnar Linné (S) Janita Bergkvist (S) Nils-Arne Bidsell (L) Franc Krizanec (M) Ann-Christin Persson (S) Kerstin Brangefors

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71)

33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-03-01 Sida 1(2) 33 Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016 (KSKF/2016:71) Beslut Förslag till

Läs mer

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget

Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på Fristadstorget Kommunstyrelsen 2016-10-20 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:171 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - Svar på motion om att införa en rökruta på

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1(62) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:50 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter Mona Kanaan (S) Marie Svensson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593)

8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(3) 8 Reviderad struktur för styrande och stödjande dokument i Eskilstuna kommun (KSKF/2016:593) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer