Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson"

Transkript

1 - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detaljoch partihandel i Sverige. Försäljningen sker genom deras helägda kedjor Willys, Hemköp och PrisXtra. Man bedriver dessutom grossistverksamhet genom Dagab och Axfood Närlivs. Överlägset störst ägare i Axfood är Axel Johnson gruppen med cirka 50 procent av aktierna. Förutom en mängd mindre delägare innehar Norska Reitanggruppen AS strax över 15 procent av aktierna i Axfood. Strenghts -Stora marknadsandelar, -Har dotterbolag inom olika prissegment -Starka i lågkonjunktur. Axfood 20 % ICA 46 % Coop 20 % Bergendahls 5 % Lidl 3 % Netto 2 % Övriga 4 % Weaknesses -Inte störst på marknaden -Högkonjunktur kan leda till lägre försäljning inom billigvaruhandeln som är utgör en stor del av omsättningen. Bolaget har drygt 7000 anställda inom de olika segmenten, vilket är en knapp ökning från förgående år. Willys och Hemköp med flera innehar egna livsmedels varumärken som Axfood äger. Dessa finns enbart på bestämda kedjor snarare än inom hela koncernen och säljs inte vidare inom grossistverksamheten. Några av dessa egna varumärken är: Eldorado, Garant och Aware. Totalt landar dessa egna varumärken på 24,2 % av koncernens försäljning vilket får anses väldigt bra då Sveriges totala EMV-andel (Egna Varumärken) inom dagligvarumarknaden uppgick till ca 18 % förgående år. EMV-varor möjliggör en friare och lönsammare prissättning. Utan att omsättningen minskar kan en högre marginal erhållas då försäljningsstegen i leverantörskedjan behålls i bolaget. Då det blir lägre varukostnader och produkten inte är bundna till fasta priser kan bolaget ha hög marginal utan att försäljningen avtar. Fördelning av total omsättning i procent 2% 14% 11% 1% 18% 54% Willys Hemköp PrisXtra Närlivs Dagab Övrigt i Opportunities -Fortsatt växande EVM, vilket leder till bättre resultat samt möjlighet till ökade marknadsandelar. Threats -Beroende av leverantörer inom EVM för bra resultat -Förlorade marknadsandelar inom billigvaruhandeln vid högkonjunktur. Utvecklingen under 2011 Överlag så hade dagligvaruhandeln ett tufft år och till stor del beror det på att det var lägre prisökningar än väntat och i större utsträckning återhållsammare kunder vilket ledde till att handels utredningsinstituts prognos fick skrivas ner, inflationstakten landade på svaga 1,3 procent i löpande priser. Tillväxten var under 2011 låg och konkurrensen fortsatt hård, men trots det så lyckades Axfood prestera det bästa resultatet någonsin. Rörelseresultatet blev Mkr jämfört med året innan vilket indikerar att bolaget har fortsatt stabila marginaler. Omsättningen ökade marginellt till Mkr från året innan. Så lågkonjunkturen till trots gjorde Axfood ett väldigt bra år där man överträffade föregående års resultat och man fortsatte att investera och förvärva. Prispressen till trots så lyckades Willys prestera en stabil tillväxt och lönsamhet, omsättningen uppgick till Mkr (18 613) och rörelseresultatet blev 775 Mkr (772). Willys har under 2011 varit väldigt

2 offensiva i nyetableringar och moderniseringar och deras investeringstakt har varit den högsta någonsin, bolaget har byggt om 26 butiker och hade vid årets slut 170 stycken vilket kan jämföras med 2010 då man hade 160. Hemköp har även de haft en stark resultatutveckling och försäljningen har varit stabil överlag. Den fortsatta positiva utvecklingen beror till stor del på förbättrad kostnadskontroll i alla delar av verksamheten. Under VI-föreningens årsstämma klubbades ett ökat samarbete igenom där kedjeavtal slöts och det innebär att runt 40 butiker i framförallt stor Stockholm kommer konverteras till Hemköps profil. Även om Hemköps omsättning sjönk under året till Mkr (4 978) så blev rörelseresultatet starkare än året innan och ökade till 94 Mkr (45) inklusive strukturomkostnader på 8 Mkr. Anledningen till att omsättningen sjönk är helt enkelt en avvaktande marknad där fler väljer att söka sig till billigare butiker och avstå lyxigare varor som Hemköp tillhandahåller. Trots det så blev rörelseresultatet starkare vilket till stor del beror på effektiviseringar och som tidigare nämnts en förbättrad kostnadskontroll i hela verksamheten, vilket Hemköp har jobbat väldigt hårt med de senaste åren. PrisXtra visade 2011 ett starkt resultat trots att omsättningen sjönk vilket till stor del berodde på omfattande vägbyggen i anslutning till flera butiker, som bolaget på längre sikt ser som nödvändigt och av strategisk betydelse. Det har under året inte byggts några nya butiker utan det står kvar på samma antal som året innan vilket var fem stycken. Omsättningen uppgick till 549 Mkr (637) och rörelseresultatet till 15 Mkr (-5), där förra året rörelseresultat belastades med 14 Mkr i strukturkostnader i samband med butiksstängning. Axfood Närlivs hade under 2011 en bra försäljningsutveckling, bolaget har ökat sin marknadsandel i en tuff konkurrens. Man tecknade ett tvåårigt samarbetsavtal med Svenska Statoil AB och dessutom så förlängdes avtalet med OKQ8 med ii två år och det innefattar då kiosk- och dagligvaror. Man lyckades också teckna avtal om att förvärva 50 procent av grossistföretaget Hall Miba AB. Omsättningen uppgick till Mkr (5 847) och rörelseresultatet blev 110 Mkr (113). Dagab fortsatte att effektivisera sin verksamhet under 2011 och man förbättrade sina mjuka nyckeltal som produktivitet, servicegrad och tidsanpassning. Man har under året lagt ner mycket tid på att utveckla affärssystemet Autoorder som är ett system som per automatik fyller på varor hos butiker. Omsättningen blev Mkr (25 701) och rörelseresultatet landade på 192 Mkr (189). Investeringarna under 2011 uppgick till 993 Mkr (862) och av dessa var 70 Mkr förvärv av verksamheter, vidare så investerade man 468 Mkr i anläggningstillgångar inom detaljhandeln. Utveckling 2012 Axfoods första kvartal var mycket positivt då man ökade sin omsättning till Mkr och det var en ökning med 5,6 procent vilket är en väldigt stabil ökning dock toppar den inte 2008 års första kvartal då omsättningsökningen låg på hela 8,0 procent. Rörelseresultatet landade på 248 Mkr vilket också det indikerar att detta var ett väldigt bra kvartal för koncernen. Detta var en ökning med 2,9 procent från föregående år. Resultatet efter skatt för perioden blev 177 Mkr och året innan för samma kvartal låg det på 172 Mkr, vilket ger oss en ökning på 2,9 procent. Under detta kvartal skrev man ett nytt treårs kontrakt med EMAB, som hjälper Axfood med inköpssamverkan, marknadsföring och affärsutveckling. Detta avtal har stor betydelse för Axfood då det effektiviserar deras försäljning från grossist handeln ut till butiker och bensinmackar exempelvis. För hela koncernen kan man sammanfatta det första kvartalet med att försäljningstillväxten var god, ökat antal kunder och god lönsamhet. Ingen del av koncernen visar negativa siffror och det trots att Willys jobbar med att förnya ett flertal

3 butiker och att Dagab drabbas av högre drivmedelspriser och en förnyelse av affärssystem vilket på längre sikt kommer leda till effektiviseringar och kostnadsnedskärningar. Det som ligger till grund för att Axfood har kunnat fortsätta leverera stabila resultat är att inflationen är fortsatt låg och elpriserna sjönk under första kvartalet, vilket får en stark inverkan på konsumenternas köpkraft. Andra kvartalet visar på en stabil omsättningsökning för Axfood AB då den uppgick till Mkr vilket var en ökning på 4,5 procent från föregående års kvartal. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 320 Mkr vilket var en ökning med knappt 1 procent från föregående års kvartal. Resultatet efter skatt blev 226 Mkr vilket är identiskt med året innan. Koncernen sålde under detta kvartal av online baserade mattjänsten Netxtra till MatHem, men enligt deras presschef var detta inte någon större affär och väljer att inte kommentera köpeskillingen. Detta kvartal liknar i övrigt det första med stabilt resultat, stort fokus på kostnadskontroll samt en ökning av antal kunder. Noteras bör att PrisXtra levererade ett oväntat bra resultat med tanke på de vägarbeten som har störande inverkan på tillgängligheten, det innefattade under detta kvartal två av butikerna. Konsumenterna visade en fortsatt stabil konsumtion trots oroligheterna i omvärlden och Axfood förväntar sig att matprisinflationen kommer vara fortsatt låg och att den förmodligen inte kommer överstiga en procent för helåret. Prognosen för fjärde kvartalet blir enligt oss fortsatt positiv med en omsättning på Mkr (8 914) och ett rörelseresultat skulle landa på 331 Mkr (322), med en fortsatt tillväxt på 3 %. Rörelsemarginalen kan komma att öka något då koncernen satsar hårt på kostnadsbesparingar som kan ge resultat till detta kvartal vilket gör att vi tror att resultatet på sista raden kommer få en ökning och bli runt 232 Mkr (226). Dessa siffror är prognostiserade med föregående års fjärde kvartals resultat och tidigare års fjärde kvartals procentuella tillväxt. Skuldkrisen till trots så prognostiserar vi med att julhandeln kommer vara fortsatt hög detta år och att det till och med kan bli så att konjunkturnedgången gynnar Willys som håller låga priser. Hemköpskedjas vd Ola Andersson avgick i slutet av augusti och koncernchefen Anders Strålman utsågs till tf vd. Man har en fortsatt optimistisk syn på konsumenternas köpbeteende, trots de turbulenta omständigheterna och man tror att det kommer förbli så året ut om inte något oförutsätt inträffar. Noteras bör att råvarupriserna har stigit kraftigt och ser man till pristerminerna på råvarubörsen i Chicago har majs, vete och sojabönor hittills i år ökat med 25, 37 respektive 43 procent sett i kronor vilket till stor del beror på torkan som drabbat USA under året, dock har detta inte fått någon större påverkan för Axfood då den höga kronkursen uppväger en del av kostnadsökningarna. Och så länge som kronan håller sig stark är det till Axfoods fördel eftersom de importerar mer än exporterar Man fortsatte även sin satsning på butikförnyelse för att ge kunderna bättre butikupplevelser, samtidigt som man vill öka kundantalet och försäljningstillväxten med hjälp av attraktiva kunderbjudanden och fortsatt hög andel egna märkesvaror Q1 Q2 Q3 Q Det tredje kvartalet under 2012 ökade omsättningen med 3,5 procent och landade på Mkr (8 735), rörelseresultatet för perioden uppgick till 368 (370) Mkr och resultatet efter skatt 265 (267). Detta beror på att Axfood inte är konjunkturskänsliga. iii Figur 1 Nettoomsättning för varje kvartal under tre senaste åren Samtidigt skulle en matprisinflation på två procent istället för en procent öka Axfoods flexibilitet i sin prissättning och det är ännu viktigare att kunna göra

4 under makrokriser då man lättare kan justera sina marginaler vid en minskad efterfrågan på sällan köpta varor. Det som genomsyrar koncernens kvartalsrapporter är att samtliga delar av koncernen levererar stabila resultat om man då förbiser att PrisXtra som tidigare nämnts har problem med ombyggnationer runt två butiker och Dagab arbetar in nytt affärssystem för att minska transaktionskostnader och styra upp varuflödet. Det som fortsättningsvis kommer att påverka resultatet på sista raden är implementeringen av det nya affärssystemet SAP som pågår för fullt, och arbetet förväntas pågå till Skörden har i Sverige varit väldigt bra trots stora mängder nederbörd och enligt Jordbruksverket kommer årets spannmålsskörd att öka med 16 procent vilket självklart är positivt för Axfood och kan på lite längre sikt generera lägre priser på berörda produkter. Även om Axfood är väldigt okänsliga mot konjunktursvängningar så är det svårt att blunda för de stigande drivmedelspriserna som dels får stor Finansiell ställning och nyckeltal Rörelseresultatet på 1250 MSEK är en ökning från föregående år (1209) och rent av det bästa resultatet koncernen haft de senaste fem åren. Vilket visar på att koncernen arbetar i rätt riktning med kostnadskontrollen. Vinstmarginalen före finansiella poster ligger på drygt 3,5 % vilket är ganska svagt. Anledningen till att det går bra för bolaget trots dåliga vinstmarginaler är att de är konjunkturskänsliga och väletablerade på marknaden. Framförallt är det Hemköp som bidrar till den dåliga marginalen, men företaget har på senare år förbättrat den. Omsättningshastighet är en viktig aspekt i alla företag som hanterar färskvaror och Axfood hade under 2011 en hastighet på 102 % vilket var en positiv ökning från föregående år. Ju snabbare omsättning, desto mindre inkurans och övervärdering av lager sker, vilket självklart gynnar bolaget. iv effekt på företagets transaktionskostnader då större delen av transporterna sker med lastbilar och fartyg. Men det får också en inverkan på att hushållens konsumtion minskar och det kan leda till att man väljer att avstå vissa lyxvaror för att istället köpa mera inferiora varor alternativt så väljer man helt enkelt att konsumera mindre av icke nödvändiga varor. Men man ska också ha i åtanke att Axfood står stadigt på många ben och man har dessutom stora marknadsandelar när det gäller lågprismärken och man är också relativt diversifierade eftersom man vänder sig både mot de privata hushållen och större företag inom restaurang och krogbranschen P/E P/E Skuldsättningsgraden har under de senaste åren minskat till en mer rimlig siffra på 0,3 vilket får anse som stabilt. Tidigare år var skuldsättningsgraden 0,6 vilket inte är lika acceptabelt på ett bolag i en mogen marknad. Detta förklaras dock med förvärv, upprustningar av butiker och andra stora utgifter som rör verksamheten. Räntabilitet på eget kapital låg vid bokslutet 2011 på 28,7 % vilket får anses som starkt då soliditeten inom bolaget ser bra ut trots stora utdelningar. Soliditeten har de senaste tre åren legat över 35 % och ligger idag på 39,1 % vilket får anses som bra då bolaget varje år har höga utdelningar till aktieägarna. P/E-talet låg vid årsskiftet på 14.9 och ingen drastisk utveckling har skett de senaste två åren. Lägsta värde de senaste fem åren var under 2008 då P/E låg på 11,9.

5 PEG-talet blir 5,3 med en genomsnittlig vinstökning på 2,82 % vilket motsvarar bolagets utveckling de senaste fem åren. Det höga talet kan förklaras genom att matvarubranschen är en mogen och utvecklad bransch med låg tillväxt, men som samtidigt alltid kommer finnas behov av. Direktavkastningen har de senaste åren legat på 4,7 %, vilket visar på stabilitet under såväl bättre som sämre tider. Och vi tror att den kommer fortsätta ligga på den nivån i framtiden eftersom bolaget har en stabil tillväxt och att marginalerna förbättras successivt. Resultat/Aktie ligger på positiva 16,99 SEK/aktie vilket är högt i relation till många andra Large cap bolag. Resultatet per aktie har under flera års tid varit högt och får anses som en av Axfoods styrkor då det gäller att locka till sig investerare. Beta-värdet på 0.38 visar att aktien i jämförelse med OMXSPI har en väldigt trögrörlig utveckling, men är samtidigt inte lika känslig för snabba förändringar på börsen. Det är inte helt rättvist att jämföra detta värde med den största konkurrenten Hakon Invest, då de enbart äger 40 procent av ICA och har ett betavärde på 0.75, vilket inte ger en rättvis bild av ICA men ger en fingervisning av branschen. v

6 Prognos för 2013 Så länge kassakon Willys fortsätter att levererar vinster till koncernen och de får ordning på sitt nya affärssystem samt att fortsätta hålla ner kostnaderna i framförallt Hemköp som de senaste åren har haft enligt vårt tycke en för liten rörelsemarginal för att anses som bra för en sådan väletablerad kedja. Vilket kan jämföras med Willys som 2011 hade en rörelsemarginal på 4,1 procent. Hemköps rörelsemarginal 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p Nettoomsättning Rörelsemarginal 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 Res. efter skatt P/E 14, ,5 12,14 12 PEG 2,3 2,2 2,1 2 1,9 Vinst/ Aktie Utdelning/ Aktie ,5 2 1,5 1 0,5 0-0, Hemköps rörelsemarginal Det som talar för koncernen och aktien är att båda två är stabila och Willys kan med sin styrka växa ännu mer och vinna marknadsandelar i det klimatet som råder nu, då bolaget kan fortsätta hålla bra marginaler och locka till sig investerare med hög direktavkastning genom rikliga utdelningar och samtidigt hög räntabilitet på eget kapital. Dessutom gynnas koncernen snarare mer av en stark kronkurs vilket gör att vi tror på fortsatt höga marginaler för speciellt Willys del. Den starka kronan är positivt för Axfood då många importprodukter köps i Euro och USD. Vi rekommenderar dock att man håller fortsatt koll på råvarupriser så som vete då detta på längre sikt kan slå hårt mot bolaget om kronkursen skulle återgå till en mera normal nivå. Föregående år drabbades bolaget av en påtvingad marginalsänkning i och med torkan i USA, vi tror dock på en bättre skörd under detta år som skulle bidra till ökade marginaler. En riktkurs för Axfood på 250 kr får vi om man räknar med Grahams formell där vi tar (8,5 + 2*2)(långsiktiga tillväxten)*20 (vinst per aktie år 2014). Vi tolkar det som att aktien kommer stiga långsamt de kommande åren. Men detta tycker inte vi är anledningen till att köpa aktien utan det är för dess direktavkastning och stabilitet på marknaden. Därför blir vår rekommendation köp med en lång investeringshorisont. KÖP vi

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Bolagen med högst värde

Bolagen med högst värde REDEYE TRENDS NR 40 DECEMBER 2011 VECKAN SOM GÅTT OMXSPI 8,6% NASDAQ 6,4% DOW JONES 6,7% Bolagen med högst värde Värdeinvesterarna Graham och Piotroski har skapat urvalsmodeller där man enligt vissa regler

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68

INNEHÅLL. Legal årsredovisning 35 68 Års redo vis ning 2010 INNEHÅLL VD-ord 2 Strategi och mål 4 Marknad 6 KappAhls mode på kartan 8 Kundgrupper 10 Dam 12 Herr 14 Barn 16 Värde kedjan 18 Idé och design 19 Inköp 20 Produktion 20 Distribution

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer