Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson"

Transkript

1 - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detaljoch partihandel i Sverige. Försäljningen sker genom deras helägda kedjor Willys, Hemköp och PrisXtra. Man bedriver dessutom grossistverksamhet genom Dagab och Axfood Närlivs. Överlägset störst ägare i Axfood är Axel Johnson gruppen med cirka 50 procent av aktierna. Förutom en mängd mindre delägare innehar Norska Reitanggruppen AS strax över 15 procent av aktierna i Axfood. Strenghts -Stora marknadsandelar, -Har dotterbolag inom olika prissegment -Starka i lågkonjunktur. Axfood 20 % ICA 46 % Coop 20 % Bergendahls 5 % Lidl 3 % Netto 2 % Övriga 4 % Weaknesses -Inte störst på marknaden -Högkonjunktur kan leda till lägre försäljning inom billigvaruhandeln som är utgör en stor del av omsättningen. Bolaget har drygt 7000 anställda inom de olika segmenten, vilket är en knapp ökning från förgående år. Willys och Hemköp med flera innehar egna livsmedels varumärken som Axfood äger. Dessa finns enbart på bestämda kedjor snarare än inom hela koncernen och säljs inte vidare inom grossistverksamheten. Några av dessa egna varumärken är: Eldorado, Garant och Aware. Totalt landar dessa egna varumärken på 24,2 % av koncernens försäljning vilket får anses väldigt bra då Sveriges totala EMV-andel (Egna Varumärken) inom dagligvarumarknaden uppgick till ca 18 % förgående år. EMV-varor möjliggör en friare och lönsammare prissättning. Utan att omsättningen minskar kan en högre marginal erhållas då försäljningsstegen i leverantörskedjan behålls i bolaget. Då det blir lägre varukostnader och produkten inte är bundna till fasta priser kan bolaget ha hög marginal utan att försäljningen avtar. Fördelning av total omsättning i procent 2% 14% 11% 1% 18% 54% Willys Hemköp PrisXtra Närlivs Dagab Övrigt i Opportunities -Fortsatt växande EVM, vilket leder till bättre resultat samt möjlighet till ökade marknadsandelar. Threats -Beroende av leverantörer inom EVM för bra resultat -Förlorade marknadsandelar inom billigvaruhandeln vid högkonjunktur. Utvecklingen under 2011 Överlag så hade dagligvaruhandeln ett tufft år och till stor del beror det på att det var lägre prisökningar än väntat och i större utsträckning återhållsammare kunder vilket ledde till att handels utredningsinstituts prognos fick skrivas ner, inflationstakten landade på svaga 1,3 procent i löpande priser. Tillväxten var under 2011 låg och konkurrensen fortsatt hård, men trots det så lyckades Axfood prestera det bästa resultatet någonsin. Rörelseresultatet blev Mkr jämfört med året innan vilket indikerar att bolaget har fortsatt stabila marginaler. Omsättningen ökade marginellt till Mkr från året innan. Så lågkonjunkturen till trots gjorde Axfood ett väldigt bra år där man överträffade föregående års resultat och man fortsatte att investera och förvärva. Prispressen till trots så lyckades Willys prestera en stabil tillväxt och lönsamhet, omsättningen uppgick till Mkr (18 613) och rörelseresultatet blev 775 Mkr (772). Willys har under 2011 varit väldigt

2 offensiva i nyetableringar och moderniseringar och deras investeringstakt har varit den högsta någonsin, bolaget har byggt om 26 butiker och hade vid årets slut 170 stycken vilket kan jämföras med 2010 då man hade 160. Hemköp har även de haft en stark resultatutveckling och försäljningen har varit stabil överlag. Den fortsatta positiva utvecklingen beror till stor del på förbättrad kostnadskontroll i alla delar av verksamheten. Under VI-föreningens årsstämma klubbades ett ökat samarbete igenom där kedjeavtal slöts och det innebär att runt 40 butiker i framförallt stor Stockholm kommer konverteras till Hemköps profil. Även om Hemköps omsättning sjönk under året till Mkr (4 978) så blev rörelseresultatet starkare än året innan och ökade till 94 Mkr (45) inklusive strukturomkostnader på 8 Mkr. Anledningen till att omsättningen sjönk är helt enkelt en avvaktande marknad där fler väljer att söka sig till billigare butiker och avstå lyxigare varor som Hemköp tillhandahåller. Trots det så blev rörelseresultatet starkare vilket till stor del beror på effektiviseringar och som tidigare nämnts en förbättrad kostnadskontroll i hela verksamheten, vilket Hemköp har jobbat väldigt hårt med de senaste åren. PrisXtra visade 2011 ett starkt resultat trots att omsättningen sjönk vilket till stor del berodde på omfattande vägbyggen i anslutning till flera butiker, som bolaget på längre sikt ser som nödvändigt och av strategisk betydelse. Det har under året inte byggts några nya butiker utan det står kvar på samma antal som året innan vilket var fem stycken. Omsättningen uppgick till 549 Mkr (637) och rörelseresultatet till 15 Mkr (-5), där förra året rörelseresultat belastades med 14 Mkr i strukturkostnader i samband med butiksstängning. Axfood Närlivs hade under 2011 en bra försäljningsutveckling, bolaget har ökat sin marknadsandel i en tuff konkurrens. Man tecknade ett tvåårigt samarbetsavtal med Svenska Statoil AB och dessutom så förlängdes avtalet med OKQ8 med ii två år och det innefattar då kiosk- och dagligvaror. Man lyckades också teckna avtal om att förvärva 50 procent av grossistföretaget Hall Miba AB. Omsättningen uppgick till Mkr (5 847) och rörelseresultatet blev 110 Mkr (113). Dagab fortsatte att effektivisera sin verksamhet under 2011 och man förbättrade sina mjuka nyckeltal som produktivitet, servicegrad och tidsanpassning. Man har under året lagt ner mycket tid på att utveckla affärssystemet Autoorder som är ett system som per automatik fyller på varor hos butiker. Omsättningen blev Mkr (25 701) och rörelseresultatet landade på 192 Mkr (189). Investeringarna under 2011 uppgick till 993 Mkr (862) och av dessa var 70 Mkr förvärv av verksamheter, vidare så investerade man 468 Mkr i anläggningstillgångar inom detaljhandeln. Utveckling 2012 Axfoods första kvartal var mycket positivt då man ökade sin omsättning till Mkr och det var en ökning med 5,6 procent vilket är en väldigt stabil ökning dock toppar den inte 2008 års första kvartal då omsättningsökningen låg på hela 8,0 procent. Rörelseresultatet landade på 248 Mkr vilket också det indikerar att detta var ett väldigt bra kvartal för koncernen. Detta var en ökning med 2,9 procent från föregående år. Resultatet efter skatt för perioden blev 177 Mkr och året innan för samma kvartal låg det på 172 Mkr, vilket ger oss en ökning på 2,9 procent. Under detta kvartal skrev man ett nytt treårs kontrakt med EMAB, som hjälper Axfood med inköpssamverkan, marknadsföring och affärsutveckling. Detta avtal har stor betydelse för Axfood då det effektiviserar deras försäljning från grossist handeln ut till butiker och bensinmackar exempelvis. För hela koncernen kan man sammanfatta det första kvartalet med att försäljningstillväxten var god, ökat antal kunder och god lönsamhet. Ingen del av koncernen visar negativa siffror och det trots att Willys jobbar med att förnya ett flertal

3 butiker och att Dagab drabbas av högre drivmedelspriser och en förnyelse av affärssystem vilket på längre sikt kommer leda till effektiviseringar och kostnadsnedskärningar. Det som ligger till grund för att Axfood har kunnat fortsätta leverera stabila resultat är att inflationen är fortsatt låg och elpriserna sjönk under första kvartalet, vilket får en stark inverkan på konsumenternas köpkraft. Andra kvartalet visar på en stabil omsättningsökning för Axfood AB då den uppgick till Mkr vilket var en ökning på 4,5 procent från föregående års kvartal. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 320 Mkr vilket var en ökning med knappt 1 procent från föregående års kvartal. Resultatet efter skatt blev 226 Mkr vilket är identiskt med året innan. Koncernen sålde under detta kvartal av online baserade mattjänsten Netxtra till MatHem, men enligt deras presschef var detta inte någon större affär och väljer att inte kommentera köpeskillingen. Detta kvartal liknar i övrigt det första med stabilt resultat, stort fokus på kostnadskontroll samt en ökning av antal kunder. Noteras bör att PrisXtra levererade ett oväntat bra resultat med tanke på de vägarbeten som har störande inverkan på tillgängligheten, det innefattade under detta kvartal två av butikerna. Konsumenterna visade en fortsatt stabil konsumtion trots oroligheterna i omvärlden och Axfood förväntar sig att matprisinflationen kommer vara fortsatt låg och att den förmodligen inte kommer överstiga en procent för helåret. Prognosen för fjärde kvartalet blir enligt oss fortsatt positiv med en omsättning på Mkr (8 914) och ett rörelseresultat skulle landa på 331 Mkr (322), med en fortsatt tillväxt på 3 %. Rörelsemarginalen kan komma att öka något då koncernen satsar hårt på kostnadsbesparingar som kan ge resultat till detta kvartal vilket gör att vi tror att resultatet på sista raden kommer få en ökning och bli runt 232 Mkr (226). Dessa siffror är prognostiserade med föregående års fjärde kvartals resultat och tidigare års fjärde kvartals procentuella tillväxt. Skuldkrisen till trots så prognostiserar vi med att julhandeln kommer vara fortsatt hög detta år och att det till och med kan bli så att konjunkturnedgången gynnar Willys som håller låga priser. Hemköpskedjas vd Ola Andersson avgick i slutet av augusti och koncernchefen Anders Strålman utsågs till tf vd. Man har en fortsatt optimistisk syn på konsumenternas köpbeteende, trots de turbulenta omständigheterna och man tror att det kommer förbli så året ut om inte något oförutsätt inträffar. Noteras bör att råvarupriserna har stigit kraftigt och ser man till pristerminerna på råvarubörsen i Chicago har majs, vete och sojabönor hittills i år ökat med 25, 37 respektive 43 procent sett i kronor vilket till stor del beror på torkan som drabbat USA under året, dock har detta inte fått någon större påverkan för Axfood då den höga kronkursen uppväger en del av kostnadsökningarna. Och så länge som kronan håller sig stark är det till Axfoods fördel eftersom de importerar mer än exporterar Man fortsatte även sin satsning på butikförnyelse för att ge kunderna bättre butikupplevelser, samtidigt som man vill öka kundantalet och försäljningstillväxten med hjälp av attraktiva kunderbjudanden och fortsatt hög andel egna märkesvaror Q1 Q2 Q3 Q Det tredje kvartalet under 2012 ökade omsättningen med 3,5 procent och landade på Mkr (8 735), rörelseresultatet för perioden uppgick till 368 (370) Mkr och resultatet efter skatt 265 (267). Detta beror på att Axfood inte är konjunkturskänsliga. iii Figur 1 Nettoomsättning för varje kvartal under tre senaste åren Samtidigt skulle en matprisinflation på två procent istället för en procent öka Axfoods flexibilitet i sin prissättning och det är ännu viktigare att kunna göra

4 under makrokriser då man lättare kan justera sina marginaler vid en minskad efterfrågan på sällan köpta varor. Det som genomsyrar koncernens kvartalsrapporter är att samtliga delar av koncernen levererar stabila resultat om man då förbiser att PrisXtra som tidigare nämnts har problem med ombyggnationer runt två butiker och Dagab arbetar in nytt affärssystem för att minska transaktionskostnader och styra upp varuflödet. Det som fortsättningsvis kommer att påverka resultatet på sista raden är implementeringen av det nya affärssystemet SAP som pågår för fullt, och arbetet förväntas pågå till Skörden har i Sverige varit väldigt bra trots stora mängder nederbörd och enligt Jordbruksverket kommer årets spannmålsskörd att öka med 16 procent vilket självklart är positivt för Axfood och kan på lite längre sikt generera lägre priser på berörda produkter. Även om Axfood är väldigt okänsliga mot konjunktursvängningar så är det svårt att blunda för de stigande drivmedelspriserna som dels får stor Finansiell ställning och nyckeltal Rörelseresultatet på 1250 MSEK är en ökning från föregående år (1209) och rent av det bästa resultatet koncernen haft de senaste fem åren. Vilket visar på att koncernen arbetar i rätt riktning med kostnadskontrollen. Vinstmarginalen före finansiella poster ligger på drygt 3,5 % vilket är ganska svagt. Anledningen till att det går bra för bolaget trots dåliga vinstmarginaler är att de är konjunkturskänsliga och väletablerade på marknaden. Framförallt är det Hemköp som bidrar till den dåliga marginalen, men företaget har på senare år förbättrat den. Omsättningshastighet är en viktig aspekt i alla företag som hanterar färskvaror och Axfood hade under 2011 en hastighet på 102 % vilket var en positiv ökning från föregående år. Ju snabbare omsättning, desto mindre inkurans och övervärdering av lager sker, vilket självklart gynnar bolaget. iv effekt på företagets transaktionskostnader då större delen av transporterna sker med lastbilar och fartyg. Men det får också en inverkan på att hushållens konsumtion minskar och det kan leda till att man väljer att avstå vissa lyxvaror för att istället köpa mera inferiora varor alternativt så väljer man helt enkelt att konsumera mindre av icke nödvändiga varor. Men man ska också ha i åtanke att Axfood står stadigt på många ben och man har dessutom stora marknadsandelar när det gäller lågprismärken och man är också relativt diversifierade eftersom man vänder sig både mot de privata hushållen och större företag inom restaurang och krogbranschen P/E P/E Skuldsättningsgraden har under de senaste åren minskat till en mer rimlig siffra på 0,3 vilket får anse som stabilt. Tidigare år var skuldsättningsgraden 0,6 vilket inte är lika acceptabelt på ett bolag i en mogen marknad. Detta förklaras dock med förvärv, upprustningar av butiker och andra stora utgifter som rör verksamheten. Räntabilitet på eget kapital låg vid bokslutet 2011 på 28,7 % vilket får anses som starkt då soliditeten inom bolaget ser bra ut trots stora utdelningar. Soliditeten har de senaste tre åren legat över 35 % och ligger idag på 39,1 % vilket får anses som bra då bolaget varje år har höga utdelningar till aktieägarna. P/E-talet låg vid årsskiftet på 14.9 och ingen drastisk utveckling har skett de senaste två åren. Lägsta värde de senaste fem åren var under 2008 då P/E låg på 11,9.

5 PEG-talet blir 5,3 med en genomsnittlig vinstökning på 2,82 % vilket motsvarar bolagets utveckling de senaste fem åren. Det höga talet kan förklaras genom att matvarubranschen är en mogen och utvecklad bransch med låg tillväxt, men som samtidigt alltid kommer finnas behov av. Direktavkastningen har de senaste åren legat på 4,7 %, vilket visar på stabilitet under såväl bättre som sämre tider. Och vi tror att den kommer fortsätta ligga på den nivån i framtiden eftersom bolaget har en stabil tillväxt och att marginalerna förbättras successivt. Resultat/Aktie ligger på positiva 16,99 SEK/aktie vilket är högt i relation till många andra Large cap bolag. Resultatet per aktie har under flera års tid varit högt och får anses som en av Axfoods styrkor då det gäller att locka till sig investerare. Beta-värdet på 0.38 visar att aktien i jämförelse med OMXSPI har en väldigt trögrörlig utveckling, men är samtidigt inte lika känslig för snabba förändringar på börsen. Det är inte helt rättvist att jämföra detta värde med den största konkurrenten Hakon Invest, då de enbart äger 40 procent av ICA och har ett betavärde på 0.75, vilket inte ger en rättvis bild av ICA men ger en fingervisning av branschen. v

6 Prognos för 2013 Så länge kassakon Willys fortsätter att levererar vinster till koncernen och de får ordning på sitt nya affärssystem samt att fortsätta hålla ner kostnaderna i framförallt Hemköp som de senaste åren har haft enligt vårt tycke en för liten rörelsemarginal för att anses som bra för en sådan väletablerad kedja. Vilket kan jämföras med Willys som 2011 hade en rörelsemarginal på 4,1 procent. Hemköps rörelsemarginal 2012p 2013p 2014p 2015p 2016p Nettoomsättning Rörelsemarginal 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 Res. efter skatt P/E 14, ,5 12,14 12 PEG 2,3 2,2 2,1 2 1,9 Vinst/ Aktie Utdelning/ Aktie ,5 2 1,5 1 0,5 0-0, Hemköps rörelsemarginal Det som talar för koncernen och aktien är att båda två är stabila och Willys kan med sin styrka växa ännu mer och vinna marknadsandelar i det klimatet som råder nu, då bolaget kan fortsätta hålla bra marginaler och locka till sig investerare med hög direktavkastning genom rikliga utdelningar och samtidigt hög räntabilitet på eget kapital. Dessutom gynnas koncernen snarare mer av en stark kronkurs vilket gör att vi tror på fortsatt höga marginaler för speciellt Willys del. Den starka kronan är positivt för Axfood då många importprodukter köps i Euro och USD. Vi rekommenderar dock att man håller fortsatt koll på råvarupriser så som vete då detta på längre sikt kan slå hårt mot bolaget om kronkursen skulle återgå till en mera normal nivå. Föregående år drabbades bolaget av en påtvingad marginalsänkning i och med torkan i USA, vi tror dock på en bättre skörd under detta år som skulle bidra till ökade marginaler. En riktkurs för Axfood på 250 kr får vi om man räknar med Grahams formell där vi tar (8,5 + 2*2)(långsiktiga tillväxten)*20 (vinst per aktie år 2014). Vi tolkar det som att aktien kommer stiga långsamt de kommande åren. Men detta tycker inte vi är anledningen till att köpa aktien utan det är för dess direktavkastning och stabilitet på marknaden. Därför blir vår rekommendation köp med en lång investeringshorisont. KÖP vi

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood april juni, Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood april juni, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 10 478 Mkr (9 804), +6,9% Rörelseresultat: 431 Mkr (376), +14,6% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO

Axfood januari-december, Anders Strålman CEO Axfood januari-december, 2014 Anders Strålman CEO 1 Axfood starkt resultat Starkt resultat: 1 447 Mkr (1 302) +11,1% Ökad effektivitet Rörelsemarginal: 3,8% (3,5) Bra försäljningstillväxt: 38 484 Mkr (37

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Axfood (publ) - Halvårsrapport

Axfood (publ) - Halvårsrapport Axfood (publ) - Halvårsrapport Perioden 1 januari 30 juni 2000 Ny koncernstrategi och organisationsstruktur fastställd. Koncernens försäljning ökade med 4,5 procent till 14,7 miljarder kronor. Resultat

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Hushållen fortsatt pessimistiska Detaljhandeln uppvisar negativ tillväxt för första kvartalet Kostnadsbesparingar

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämma i Securitas AB

Årsstämma i Securitas AB 4 maj 2011 Årsstämma i Securitas AB Alf Göransson, VD och koncernchef När allting ser likadant ut, är priset den enda skillnaden 2 Bevisa skillnaden 3 Differentiering genom specialisering Erbjud kunskap

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 8 735 Mkr (8 582), en ökning med 1,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Ett bra år för Axel Johnson-koncernen

Ett bra år för Axel Johnson-koncernen Pressmeddelande Stockholm 25 februari 2011 Bokslutskommuniké 2010 Ett bra år för Axel Johnson-koncernen Fyra av sju koncernbolag presterade bättre än föregående år, varav två, Axfood och Mekonomen, nådde

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2002

Delårsrapport januari - mars 2002 Delårsrapport januari - mars 2002 Wedins försäljning ökade med 3,9 procent till 239,9 Mkr (230,9). Resultat före avskrivningar uppgick till -25,6 Mkr (-18,5). Resultat efter finansnetto uppgick till -47,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - juni 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari juni 2012 Rörelseresultatet steg

Läs mer

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011

Presentation 27 april. Delårsrapport Jan - mar 2011 Presentation 27 april Delårsrapport Jan - mar 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Analytiker: Hedi Kurda Roy Ahl

Analytiker: Hedi Kurda Roy Ahl 2012-11-18 BE Group AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm inom segmentet Mid Cap. Företaget är ett handels- och serviceföretag inom stål- och metallbranschen, de tillverkar produkter i stål, rostfritt

Läs mer

Årsstämma Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi. Och ambition. Att skapa och verka för det kundstyrda företaget Att skapa optimala förutsättningar för affärsmannaskapet Att skapa värde

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör

SkiStar Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör SkiStar 2015-10-06 Mats Årjes, VD Åsa Wirén, Ekonomi- och Finansdirektör Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Juni Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Juni 2009 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Omvärld och marknad Något större optimism Baltikum tufft ekonomiskt läge Detaljhandeln uppvisar positiv tillväxt under andra kvartalet

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Axfood Låg men stabil tillväxt i en konkurrensutsatt bransch gör att marknaden har en bra värdering.

Axfood Låg men stabil tillväxt i en konkurrensutsatt bransch gör att marknaden har en bra värdering. Dagligvaror Sverige 19 December 2006 Axfood Låg men stabil tillväxt i en konkurrensutsatt bransch gör att marknaden har en bra värdering. Behåll Analytiker: Carl Adam Jonson, Patrik Petersson, David Sjödin,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q Med helårssiffror SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Med helårssiffror 2016 2016 ett år med svagare tillväxt för dagligvaruhandeln Den svenska dagligvaruhandeln kan summera 2016 med en tillväxt om 2,3 procent och

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari mars till 8 257 Mkr (8 21), en ökning med,6 procent. Omsättningen i egenägd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen

Delårsrapport kvartal för Amnode koncernen Delårsrapport kvartal 3 2013 för Amnode koncernen Första tre kvartalen 2013 ackumulerat. Nettoomsättningen uppgick till 17,1 MSEK (20,4) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,5 MSEK (0,2)

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation

Q4 2015 Press- och analytikerpresentation Q4 Press- och analytikerpresentation 10 Februari 2016 Per Strömberg, CEO Sven Lindskog, CFO I korthet Stabilt helårsresultat men något mer utmanande Q4 Hårdare konkurrens på alla marknader, fortsatt expansion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB

Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Bokslutskommuniké 2014 Catella AB Specialiserad finansiell rådgivning och kapitalförvaltning CORPORATE FINANCE KAPITALFÖRVALTNING Transaktionsrådgivning vid försäljning och förvärv Försäljning och förvärv

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer