Delårsrapport Axfood AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport Axfood AB (publ)"

Transkript

1 Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden januari mars till Mkr (8 21), en ökning med,6 procent. Omsättningen i egenägd detaljhandel minskade med,4 procent under perioden. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,4 procent. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 241 Mkr (245). Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 233 Mkr (235). Resultatet efter skatt var för perioden 172 Mkr (174) och resultat per aktie 3,28 kr (3,31). Axfoods målsättning för 211 är att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 21. Nyckeltal Mkr Förändr, % Helår 21 Nettoomsättning , Rörelseresultat , Rörelsemarginal, % 2,9 3, -,1 3,5 Resultat efter finansiella poster , Resultat efter skatt ,1 862 Resultat per aktie, kronor 1 3,28 3,31 -,9 16,42 Kassaflöde per aktie, kronor -2,5 -,7-257,1, Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 5,6 8, -3 26, Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 2 33,7 33,6,1 33,2 Räntabilitet på eget kapital, % 2 35,8 37,5-1,7 3,7 Eget kapital per aktie, kronor 3 47,93 43,55 1,1 56,64 Soliditet, % 32,6 3,7 1,9 38,8 1) Avser resultat per aktie före och efter utspädning. 2) Rullande 12 månader. 3) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Strålman, koncernchef och verkställande direktör, mobil Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör mobil Anne Rhenman-Eklund, kommunikationsdirektör, , mobil Informationen i denna delårsrapport är sådan som Axfood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 211, kl 7.3 (CET). 1

2 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Axfood inledde 211 med fortsatt stabil utveckling och god lönsamhet i ett första kvartal som präglats av en återhållsam dagligvarumarknad, en hög etablerings- och ombyggnadstakt, konkurrens och avsaknad av påskhelg. Positivt resultat för samtliga affärsdrivande enheter Willys fortsatte att växa med god lönsamhet. Resultatet har dock påverkats av egna nyetableringar, ny konkurrens och en generellt dämpad marknadsutveckling i perioden. Tre nya butiker öppnades, varav två Willys Hemma. Willys har också bibehållit en hög takt i moderniseringen och förnyelsen av befintliga butiker för att erbjuda en allt bättre kundupplevelse och att stärka marknadspositionen. Hemköp har ännu ett kvartal visat att den positiva utvecklingen fortsätter. Såväl rörelseresultat som försäljning på jämförbara enheter och antalet kunder ökade. För att skapa ytterligare förutsättningar för lönsam tillväxt har ett omfattande förnyelseprojekt avseende butikerna inletts, som under året omfattar 1-2 butiker. PrisXtra har inlett året med ett positivt rörelseresultat samtidigt som försäljningsutvecklingen varit otillfredsställande. Axfood Närlivs har haft en bra försäljningsutveckling, till följd av nya leveransavtal, trots att påsken inte inföll under kvartalet. Resultatet har dock påverkats negativt av nysatsningen på e-handel och av en ny Snabbgrossbutik. Dagab visade fortsatt bra servicegrad och resultatutveckling till följd av god kostnadskontroll och effektivitet. Återhållsam utveckling för dagligvaruhandeln Trots en allt starkare konjunktur har dagligvaror inte ökat i takt med vissa andra delar av handeln. Branschstatistik visar att konsumenterna prioriterat kapitalvaror och restaurangbesök men också att de omfördelat hushållskassan till följd av räntehöjningar och ökade energikostnader. Egna märkesvaror Axfoods mål är att egna märkesvaror skall utgöra minst 25 procent av försäljningen senast 212. Andelen var vid slutet av perioden 23 procent vilket var den hösta andelen som vi uppmätt. Under perioden har bland annat en ny klimatsäkrad produktserie, Garant Såklart, lanserats. Marknadsutsikter 211 Mycket tyder på att hushållen kommer att ha en relativt god privatekonomi trots högre räntor, men det är svårt att bedöma vad de avser att prioritera de närmaste månaderna. Samtidigt ser vi inte några större förändringar i marknadsförutsättningarna som fortsätter att präglas av hög konkurrens och prismedvetna kunder. Vår bedömning är att den genomsnittliga matprisinflationen under 211 når 2-3 procent, även om prisutvecklingen under första kvartalet var måttlig. Offensiv investeringstakt för lönsam tillväxt Axfood skall under återstoden av 211 fortsätta att investera för framtiden genom hög etableringstakt, förnyelse och utveckling av våra butiker, ökad effektivitet och god kostnadskontroll. Vårt fokus är också att stimulera försäljningen och att öka andelen egna märkesvaror. Parallellt fullföljs även implementeringen av vårt nya affärssystem. Sammantaget medför detta att investeringarna under 211 beräknas uppgå till 9 1 Mkr (862). Axfoods målsättning för 211 är att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 21. Anders Strålman Koncernchef, Verkställande direktör 2

3 AXFOODKONCERNENS FÖRSÄLJNING Första kvartalet Axfoodkoncernens konsoliderade parti- och detaljhandelsomsättning under perioden uppgick till Mkr (8 21), en ökning med,6 procent. Axfoodgruppens butiksomsättning (i egna butiker och Hemköp franchise) uppgick till Mkr (6 842) en minskning med,5 procent. Axfoods egenägda detaljhandel minskade under perioden med,4 procent medan jämförbara butiker minskade med 2,4 procent. Nettoomsättning per rörelsesegment Mkr Helår 21 Hemköp Willys PrisXtra Axfood Närlivs Dagab Övrigt Internomsättning Dagab Axfood Närlivs Övrigt Totalt ) Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Butiksomsättning egenägd och franchise Mkr 211 % 1) % 1) Jämförbara butiker, Hemköp ,8,6 Hemköp franchise 93-1,1 1,1 Hemköp totalt ,8,8 Willys totalt ,8-2,7 PrisXtra totalt ,8-12,7 Totalt ,5-1,9 1) Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande period föregående år. Förändring i butiksstruktur, tre mån 211 Dec 21 Nyetableringar Förvärv Försäljning/ Nedläggning Konverteringar till/från Mar 211 Hemköp Willys 1) PrisXtra 5 5 Totalt egenägda Hemköp franchise ) varav Willys Hemma

4 AXFOODKONCERNENS RESULTAT Första kvartalet Rörelseresultatet för perioden uppgick till 241 Mkr (245). Rörelsemarginalen uppgick till 2,9 procent (3,). Finansnettot blev -8 Mkr (-1) och resultatet efter finansiella poster uppgick till 233 Mkr (235). Marginalen efter finansiella poster var 2,8 procent (2,9). Resultatet efter skatt uppgick till 172 Mkr (174). Axfood har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag. Periodens rörelseresultat, per rörelsesegment Mkr Helår 21 Hemköp Willys PrisXtra Axfood Närlivs Dagab Övrigt Periodens rörelseresultat totalt ) Övrigt omfattar koncerngemensamma stödfunktioner såsom inköpssamordning, IT och koncernkontor. Övrigt belastas med bl a avskrivningar på övervärden hänförliga till PrisXtra-förvärvet och avskrivningar om 6 Mkr () hänförliga till nytt affärssystem. 2) Finansnettot fördelas ej per rörelsesegment. INVESTERINGAR De totala investeringarna under perioden januari mars uppgick till 22 Mkr (24), där 14 Mkr () avsåg förvärv av verksamheter. Vidare avsåg 137 Mkr (16) investeringar i anläggningstillgångar inom detaljhandeln, 14 Mkr (38) anläggningstillgångar inom partihandeln samt 46 Mkr (4) avsåg IT-utveckling. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten före betald skatt uppgick under året till 389 Mkr (531). Betald skatt uppgick till -96 Mkr (-19). Koncernens likvida medel (räntebärande tillgångar) uppgick till 183 Mkr jämfört med 315 Mkr i december 21. Räntebärande skulder och avsättningar uppgick vid periodens slut till Mkr jämfört med 84 Mkr i december 21. Den räntebärande nettolåneskulden var vid periodens utgång 1 72 Mkr jämfört med 525 Mkr i december 21. Utdelning till aktieägarna har påverkat kassaflödet med -63 Mkr (-525) och nettoinvesteringarna har påverkat kassaflödet med -211 Mkr (-199). Soliditeten uppgick till 32,6 procent, jämfört med 38,8 procent per december 21. Soliditet, % Skuldsättningsgrad, ggr Investeringar*, avskrivningar, Mkr 5 1, ,7 32,9 37,2 38,8 32,6,8,6,4,5,4,3,3, ,2 5 /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11, /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11 /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11 Investeringar* Avskrivningar * Exklusive goodwill 4

5 DEN SVENSKA DAGLIGVARUMARKNADEN Enligt SCB:s detaljhandelsindex från februari har dagligvaruhandelns ackumulerade omsättning sedan årets början ökat med,4 procent i löpande priser. I fasta priser, justerat för pris- och kalendereffekt, minskade volymen med,6 procent. BUTIKSVERKSAMHETEN Willys Första kvartalet Willys fortsatte sin lönsamma och stabila utveckling. Omsättningen under första kvartalet var Mkr (4 466), en ökning med 1,8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 2,7 procent. Omsättningen har påverkats av att kunderna omfördelat hushållskassan i takt med räntehöjningar och ökade energikostnader samt konkurrens. Rörelseresultatet uppgick till 157 Mkr (167), en minskning med 6, procent. Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (3,7). I kvartalet har resultatet påverkats av nyetableringar, ombyggnationer samt en utebliven påskeffekt. Willys försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i mars till 25,6 procent (23,5) och för Willys Hemma till 29,3 procent (28,4). För att erbjuda en bättre kundupplevelse och ytterligare ta marknadsandelar, fortsatte moderniseringen av butikerna. Ytterligare sju butiker anpassades under första kvartalet till den nya generationen Willys. Förnyelseprojektet omfattar i nuläget 59 butiker. Under första kvartalet etablerades en Willys Hemmabutik och en Willysbutik förvärvades. Ytterligare en butik konverterades från Hemköp till Willys Hemma och en Willys Hemmabutik såldes. Willys består därmed av 162 helägda butiker, varav 42 Willys Hemma. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % , ,2 4, , ,5 /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 / Nyckeltal Mkr Helår 21 Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % -2,7 3,1,4 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,5 3,7 4,1 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under perioden Andel EMV (Willys/Willys Hemma) 25,6/29,3 23,5/28,4 24,/28,7 5

6 Hemköp Första kvartalet Såväl resultat som försäljning på jämförbara enheter har visat en fortsatt positiv utveckling. Detta är en god prestation i en generellt återhållsam dagligvarumarknad. I jämförbara, egenägda, butiker ökade försäljningen med,6 procent i perioden. Hemköps butiker, egenägda och franchise, minskade försäljningen under första kvartalet med 3,8 procent. Hemköps omsättning i egenägda butiker var Mkr (1 265), en minskning med 5,8 procent. Jämfört med föregående år påverkas den totala omsättningen negativt av förändringar i antalet butiker. Franchisebutikernas omsättning uppgick till 93 Mkr (94), en minskning med 1,1 procent där omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,1 procent. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 13 Mkr (6). Rörelsemarginalen för perioden var 1,1 procent (,5). Resultatet påverkades av engångskostnader i samband med butiksnedläggningar om 12 Mkr (-). Hemköps kundkort fortsätter att öka, antalet vid periodens slut uppgick till 388. Kundkortet utgör en viktig del i det långsiktiga arbetet för att öka kundlojaliteten och därmed försäljningen. För att ytterligare skapa förutsättningar för tillväxt har ett förnyelseprojekt avseende butikerna inletts. Hemköps (inkl franchisebutiker) försäljningsandel av egna märkesvaror uppgick i mars till 17,1 procent (15,3). Under första kvartalet har två egenägda butiker lagts ner och en har konverterats till Willys Hemma. Hemköp hade vid periodens slut 144 butiker, varav 62 egenägda. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % ,5 1,4 1,1 8 1,9,8 4,5 Nyckeltal Mkr Helår 21 Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, %,6 1, 2,3 Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 1,1,5,9 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under perioden Andel EMV 17,1 15,3 16,8, /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11 6

7 PrisXtra Första kvartalet PrisXtras omsättning under första kvartalet uppgick till 144 Mkr (171), en minskning med 15,8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker minskade under perioden med 12,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 7 Mkr (3) och rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (1,8). Liksom tidigare fortsätter de två största butikerna att påverkas negativt av de trafikomläggningar och vägarbeten som beror på byggnationen av trafikleden Norra länken, i Stockholm. Dessa butikslägen är dock över tiden strategiska. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % 2 4, ,8 2, , , /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11 Nyckeltal Mkr Helår 21 Nettoomsättning Omsättningsförändring i jämförbara butiker, % -12,7-6, -7, Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 4,9 1,8 -,8 Egenägda butiker, antal Medelantalet anställda under perioden AXFOOD PARTIHANDEL Dagab Första kvartalet Dagab fortsatte visa en bra servicegrad, 97, procent, och en mycket god kostnadskontroll. Omsättningen under första kvartalet uppgick till Mkr (6 179). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 41 Mkr (3) och rörelsemarginalen till,7 procent (,5). Samarbetet med Vi-butikerna har fortsatt utvecklats väl. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % 8 1, , 1 5,9 4,7 3,5,5,5 2 Nyckeltal Mkr Helår 21 Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, %,7,5,7 Medelantalet anställda under perioden Servicegrad 97, 97,1 97,2 1 /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11 7

8 Axfood Närlivs Första kvartalet Axfood Närlivs har haft en fortsatt bra försäljningsutveckling. Omsättningen under första kvartalet uppgick till 1 37 Mkr (1 293), en ökning med 6, procent. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 6 Mkr (14) och rörelsemarginalen uppgick till,4 procent (1,1). Resultatet har förutom utebliven påskeffekt, även påverkats av nylanseringen av e-handeln och av etableringen av en ny Snabbgrossbutik. Omsättning, Mkr och rörelsemarginal, % , , ,5 1,1 1 4,4 /1 Kv 2/1 Kv 3/1 Kv 4/1 /11 Nyckeltal Mkr Helår 21 Nettoomsättning Distribuerad omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, %,4 1,1 1,9 Axfood Snabbgross, antal butiker Medelantalet anställda under perioden Servicegrad 97,9 97,6 97,4 VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Axfoodkoncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker och som finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Axfood arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. En av de viktigaste verksamhetsrisker som Axfood har identifierat i sitt säkerhetsarbete är en totalskada, såsom brand i centrallagren i Jordbro eller Backa. Det läggs stor vikt vid förebyggande arbete och organisationen för detta är väl utvecklad liksom planeringen för en kontinuitet i driften vid oförutsedda händelser. För en fullständig redogörelse av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 21. SÄSONGSEFFEKTER Axfood saknar signifikanta säsongsvariationer. MILJÖPÅVERKAN Ett av Axfoods strategiska mål är att aktivt driva ett arbete för hållbar utveckling på miljöområdet. I det dagliga arbetet integreras hållbarhetsaspekterna i såväl inköp och urval av produkter som i logistik, transporter och varuflöden, butiksdrift och avfallshantering. Prioriterade områden för Axfoods hållbarhetsarbete på miljöområdet är energiförbrukning, transporter och avfallshantering. Samtliga dessa har stor betydelse för Axfoods verksamhet och har stor förbättringspotential. Ett övergripande mål är att reducera klimatpåverkan av Axfoods verksamhet med 75 procent fram till år 22. Under 211 kommer arbetet med energieffektivisering att vara fortsatt starkt prioriterat. Satsningen på återvinning har även inletts där det mesta av avfallet skall antingen omvandlas till råvara åt återvinningsindustrin eller till energi. En mer detaljerad beskrivning av Axfoods arbete med miljöfrågor återfinns på 8

9 MODERBOLAGET Moderbolagets övriga rörelseintäkter under perioden januari-mars uppgick till 44 Mkr (43). Efter försäljnings- och administrationskostnader och övriga rörelsekostnader om 64 Mkr (53) och ett finansnetto på -2 Mkr (-4) uppgick resultatet efter finansiella poster till -22 Mkr (-14). Investeringarna uppgick under perioden till Mkr (1). Moderbolagets räntebärande nettolåneskuld var vid periodens slut 484 Mkr jämfört med 931 Mkr december 21. Moderbolaget har inga väsentliga transaktioner med närstående, utöver transaktioner med dotterbolag. REDOVISNINGSPRINCIPER Axfood tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) som de har godkänts av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. PROGNOS Axfoods målsättning för 211 är att nå ett rörelseresultat minst i nivå med 21. NÄSTA RAPPORT Delårsrapporten för perioden januari - juni 211 presenteras den 18 juli 211. Denna delårsrapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 2 april 211 Anders Strålman Koncernchef och verkställande direktör PRESSRELEASER UNDER FÖRSTA KVARTALET Över två miljoner kronor till Rädda Barnen Inbjudan till press- och analytikermöte i samband med Axfood AB:s bokslutskommuniké Axfood har inlett diskussioner med Vi-föreningen om fördjupat samarbete Garant Såklart sätter klimatet i främsta rummet Valberedningen föreslår omval av styrelsen i Axfood AB Axfood satsar på återvinning Axfood publicerar årsredovisningen för 21 på webben Beslut fattade vid Axfood AB:s årsstämma 9

10 FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN Rapport över totalresultat i sammandrag, koncernen Mkr Helår 21 Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Försäljnings/administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Övrigt totalresultat Förändring av verkligt värde terminskontrakt 1 1 Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för perioden 1 1 Summa totalresultat för perioden I rörelseresultatet ingår avskrivningar med Resultat per aktie, kronor 3,28 3,31 16,42 1

11 Rapport över finansiell ställning i sammandrag, koncernen Mkr Helår 21 Tillgångar Goodwill Övriga finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser Ställda säkerheter

12 Rapport över kassaflöden i sammandrag, koncernen Mkr Helår 21 Löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital, exklusive betald skatt Betald skatt Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av verksamheter, netto Förvärv av anläggningstillgångar, netto Förändring av finansiella anläggningstillgångar, netto Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Lämnad utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Rapport över förändring i eget kapital i sammandrag, koncernen Mkr Helår 21 Belopp vid årets ingång Summa totalresultat för perioden Utdelning till aktieägare Belopp vid periodens utgång Nyckeltal och annan information, koncernen Helår 21 Rörelsemarginal, % 2,9 3, 3,5 Marginal efter finansiella poster, % 2,8 2,9 3,4 Soliditet, % 32,6 3,7 38,8 Nettoskuldsättningsgrad, ggr,4,4,2 Skuldsättningsgrad, ggr,5,5,3 Räntetäckningsgrad, ggr 26,9 24,5 31,3 Sysselsatt kapital, Mkr Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 33,7 33,6 33,2 Räntabilitet på eget kapital, % 35,8 37,5 3,7 Investeringar, Mkr Resultat per aktie, kronor 1 3,28 3,31 16,42 Utdelning per aktie, kronor , Eget kapital per aktie, kronor 1, 2 47,93 43,55 56,64 Kassaflöde per aktie, kronor 1-2,5 -,7, Antal aktier Medelantal anställda under året ) Antal aktier är samma före och efter utspädning. Genomsnittligt antal aktier är samma som antalet aktier. Axfood har inget eget innehav av egna aktier. 2) Substansvärde per aktie överensstämmer med Eget kapital per aktie. Kvartalsöversikt Kv 2 9 Kv 3 9 Kv Kv 2 1 Kv 3 1 Kv Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 3,3 4,2 3,4 3, 3,3 4,2 3,6 2,9 Resultat per aktie, kronor 1 3,63 4,57 3,83 3,31 3,79 5, 4,32 3,28 Eget kapital per aktie, kronor 1 41,78 46,35 5,22 43,55 47,34 52,3 56,64 47,93 Räntabilitet på eget kapital, % 36,7 35,2 32,4 37,5 34,8 32,3 3,7 35,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kronor 5,9 6,1 1,3 8, 5,5 6,3 6,2 5,6 Investeringar

13 FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET Resultaträkning i sammandrag, moderbolaget Mkr Helår 21 Nettoomsättning Försäljnings-/administrationskostnader m m Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat I rörelseresultatet ingår avskrivningar med 2 6 Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden. Balansräkning i sammandrag, moderbolaget Mkr Helår 21 Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank - - Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga räntebärande skulder Räntefria långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga räntefria skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Eventualförpliktelser Ställda säkerheter ) varav räntebärande fordringar ) varav räntebärande skulder

14 FINANSIELLA DEFINITIONER Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut. Kassaflöde per aktie: Årets kassaflöde dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Marginal efter finansiella poster: Resultat efter finansiella poster i procent av årets nettoomsättning. Medelantalet anställda under året: Totalt antal arbetade timmar dividerat med en årsarbetstid om 1 92 timmar. Nettolåneskuld: Likvida medel plus räntebärande fordringar minus räntebärande skulder och avsättningar. Nettoskuldsättningsgrad/Nettofordransgrad: Räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel och räntebärande fordringar dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. P/E tal före utspädning: Börskurs i relation till resultat per aktie. P/E tal efter utspädning: Börskurs i relation till resultat per aktie efter utspädning. Resultat per aktie: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning. Räntetäckningsgrad: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. Soliditet: Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Substansvärde per aktie: Andel av eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antal aktier. Sysselsatt kapital: Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och icke räntebärande avsättningar. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid årets början plus sysselsatt kapital vid årets slut dividerat med två Räntabilitet på eget kapital: Andel av årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare i procent av andelen av genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid årets början plus eget kapital vid årets slut dividerat med två. ORDLISTA Autoorder: System för automatisering av butikernas påfyllning av varor. E-learning: Interaktivt utbildningsprogram. EMAB: EMAB är en samarbetsorganisation för fristående trafikbutiker och har cirka 4 medlemmar från bland annat Shell, Statoil 1 2 3, Hydro, Bilisten och Preem. EMV: Egna märkesvaror. GRI: Global Reporting Initiative. Jämförbara butiker: En jämförbar butik är en butik som genererat omsättning under hela jämförelseperioden, det vill säga båda åren. Servicegrad: Andel levererade varor i förhållande till andelen beställda varor. Axfood AB, Solna Besöksadress Hemvärnsgatan 9 Tel , Fax Om Axfood Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och PrisXtra. Antalet butiker uppgår till 229. Därutöver samverkar Axfood med cirka 84 handlarägda butiker. Partihandeln drivs genom Dagab och Axfood Närlivs. Antalet Axfood Snabbgrossbutiker uppgår till 19. Axfood är noterat på Nasdaq OMX Stockholm ABs Large Cap-lista. Axfood har ca 2 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige. Axfood ska vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden och öka sina marknadsandelar genom att stärka och utveckla sin position. Axfood har som långsiktigt mål att nå en rörelsemarginal om 4 procent. För att säkerställa detta krävs aktiviteter i samtliga led i syfte att öka försäljningen, effektiviteten och lönsamheten. 14

Delårsrapport Axfood AB (publ)

Delårsrapport Axfood AB (publ) Delårsrapport Axfood AB (publ) SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli september till 8 735 Mkr (8 582), en ökning med 1,8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Axfood. januari-december, 2012

Axfood. januari-december, 2012 Axfood januari-december, 2012 1 Axfood januari-december 2012 Bra försäljning: 36 306 Mkr (34 795) +4,3% Stabilt resultat: 1 247 Mkr (1 250) exkl nedskrivning Rörelsemarginal: 3,4% (3,6) exkl nedskrivning

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 december 2007 . Rörelseresultatet för januari - december uppgick till 1 121 Mkr. I rörelseresultatet föregående år om 1 204 Mkr ingick 89 Mkr för

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Stockholm, 2004-04-22 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari 31 mars 2004 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2004 till 8.168 Mkr (7.956), en ökning med 2,7%.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall.

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall. Stockholm, 2005-04-21 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ.) perioden 1 januari 31 mars 2005 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2005 till 7.793 Mkr (8.168), en minskning med 4,6

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se

SVERIGE Porto betalt Port Payé. www.axfood.se B SVERIGE Porto betalt Port Payé www.axfood.se Axfood Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 30 juni 2001 Starkt förbättrat resultat under andra kvartalet

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 Nordic Campings tillväxt fortsätter och omsättningen ökade med 31 % jämfört med motsvarande period föregående år. Delårsperiod (januari-september) Nettoomsättningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Halvårsrapport. januari juni 2014

Halvårsrapport. januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Halvårsrapport januari juni 2014 Orderingången uppgick till 95,5 (94,2) MSEK, varav 47,9 (40,3) under andra kvartalet. Rörelseintäkterna uppgick till 102,8 (93,8) MSEK,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Q3 januari september 2015

Delårsrapport Q3 januari september 2015 Delårsrapport Q3 januari september 2015 Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekter Tredje kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag ember 2015 januari-september

Läs mer