Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001"

Transkript

1 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11). Resultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 145 Mkr (45). Resultatet efter finansnetto uppgick till 111 Mkr (-14). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter finansnetto till 111 Mkr (20). De helägda butikskedjorna Hemköp och Axfood Lågpris visar under första kvartalet en betydande förbättring jämfört med fjärde kvartalet. Hemköpskedjan visar en positiv volym- samt resultatutveckling. Axfood Lågpris har under perioden haft en god volymtillväxt, vilket förbättrat rörelseresultatet. Partihandeln visar förstärkt resultat där såväl Dagabs som Axfood Närlivs effektiviseringar nu börjar ge resultat. Spar Finland visar under första kvartalet en förbättring av resultatet. Ett kraftfullt program för att minska kostnaderna, en påbörjad omstrukturering av butiksstrukturen samt ökade volymer ger bättre resultat. En överenskommelse har träffats med cirka 170 privata handlare om franchiseavtal kring varumärket Spar. Överenskommelsen gäller Vivo-handlare utanför Stockholm. Mkr Kvartal 1 Proforma 1) Omsättning Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat Rörelsemarginal, procent 1,9% 0,2% Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella poster före jmf. störande poster Resultat efter skatt Resultat per aktie, kronor 1,05 - Soliditet, procent 15,3% - Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 7,4% - Räntabilitet på eget kapital, procent 14,8% - 1) Proforma Hemköp, D&D Dagligvaror, Spar i Sverige, Spar Inn Snabbgross och Spar Finland 1

2 Koncernchefens kommentar Första kvartalets resultat visar en återhämtning inom Axfoods kärnverksamheter. Fortfarande pågår mycket av förändringsarbetet som påbörjades under hösten 2000 vad gäller samordning inom affärskedjorna, men vi kan se att höstens strukturprogram fått effekter på kostnadsutvecklingen inom koncernen. Samordningsvinsterna inom vår koncern är ännu inte realiserade, men utvecklingen är på rätt väg. Utvecklingen inom våra helägda butikskedjor är god. Hemköpskedjan visar en viss volymtillväxt och förstärkt resultat. Volymtillväxten i Axfood Lågpris har varit stark under perioden och vi fullföljer samordningen av våra butikskoncept till en rikstäckande butikskedja. Att vi under perioden slutfört förhandlingar med Vivo-handlarna utanför Storstockholmsregionen innebär att vi gjort betydande framsteg i vår varumärkesstrategi. Mycket glädjande är också utvecklingen i vår partihandel. En medveten kostnadskontroll, effektiviseringar inom organisation och inte minst förbättrad servicenivå har bidragit till ökade volymer och bättre lönsamhet. Mats Jansson Marknadsutveckling Dagligvaruhandelns utveckling under första kvartalet 2001 har enligt Handelns Utredningsinstituts Snabbindex varit fortsatt positiv. Volymtillväxten har varit 2% med en stark mars månad på 4%. Axfood koncernens försäljning och resultat Axfood koncernens konsoliderade omsättning inklusive Spar Finland Abp, uppgick under perioden till Mkr (7.081). Axfood koncernens försäljning i Sverige (i egna och samverkande butiker) uppgick till Mkr inklusive moms, en ökning med 1,8 procent i volym eller 2,5 procent i löpande priser jämfört med föregående år. Under första kvartalet var butiksförsäljningen i egna butiker 3,7 miljarder kronor inklusive moms, en ökning med 13,6 procent i volym och 14,5 procent i löpande priser jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 145 Mkr (11). Rörelsemarginalen uppgick till 1,9 procent (0,2). Rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster och goodwill uppgick till 2,3 procent (1,0). Finansnettot uppgick till -34 Mkr (-25). Resultatet efter finansiella poster uppgick därmed till 111 Mkr (-14). Marginalen efter finansiella poster var 1,5 procent (neg). Butiksverksamheten Butiksverksamheten bedrivs idag genom helägda kedjekoncept (Hemköp, Axfood Lågpris samt Axfood Direkt) samt genom franchise, där privata handlare erbjuds samverkan genom fastlagda butikskoncept (Vivo, Spar och Tempo). Hemköp är koncernens mest kända varumärke med 107 butiker över hela landet. Konceptet har tonvikt på miljö, hälsa och kvalitet samt ett brett och djupt sortiment, framförallt av färskvaror. 2

3 Hemköp, som under 2000 hade en svagt vikande lönsamhetsutveckling, visade under årets första kvartal en återhämtning, där förstärkta butiks- och marknadsföringsprogram varit en bidragande orsak. Omsättningen under perioden uppgick till Mkr (1.602). Rörelseresultatet före goodwill, EBITG, uppgick till 40 Mkr (43) och rörelsemarginalen för perioden var 2,5 procent (2,7). Tillväxt och kedjedrift är Hemköps viktigaste framgångsfrågor under En genomgripande analys har genomförts av samtliga butiker inom kedjan vilket bland annat lett till tydligare styrning i kategori- och sortimentsfrågor. Under perioden har en butik tillförts Hemköpskedjan och två butiker konverterats till Axfood Lågpris. Axfood Lågpris är marknadsledande i Sverige inom segmentet lågpris. Verksamheten bedrivs under tre varumärken mot konsument: Willys, Matex/Exet samt HP Billigt och Nära, totalt cirka 86 butiker som ska samordnas till ett varumärke. Axfood Lågpris hade under 2000 en kraftig tillväxt genom ett flertal förvärv och nyöppningar. Axfood Lågpris samverkar med ett antal privata handlare genom franchise, totalt 29 butiker. Under första kvartalet konverterades fyra butiker till Axfood Lågpris och tre butiker lades ner. Utvecklingen under första kvartalet har varit positiv med stark volymtillväxt. Omsättningsökningen är hänförlig till nyöppningar, men också till positiv utveckling i nykonverterade butiker. Omsättningen under första kvartalet i helägda butiker var Mkr (1.245). Resultatet för perioden, EBITG, uppgick till 63 Mkr (27) och rörelsemarginalen var 3,7 procent (2,2). Arbetet under 2001 inriktas på fortsatt utveckling av det gemensamma lågpriskonceptet, som bl. a ska testas i ett antal pilotbutiker. Axfood Direkt samlar koncernens e-handel mot konsument och är marknadsledande inom e- handel för mat i Sverige. Axfood erbjuder tre e-handels platser. I Stockholm finns hemkop.nu som lanserades den 25 april. I Göteborg finns e-handelsplatserna willys.nu och billhalls.se. Med lanseringen av hemkop.nu introducerar koncernen en ny gemensam IT-plattform som inom några månader samlar koncernens e-handelsplatser. Plattformen effektiviserar drift och minskar på sikt utvecklingskostnaderna. Axfoods e-handel är marknadsledande i Sverige. Omsättningen under första kvartalet var 22 Mkr (21). Resultatet, EBITG, uppgick till -8 Mkr (-6). Axfood Franchise samverkar med privata handlare i Sverige genom tre konceptupplägg, Vivo, Spar och Tempo. De cirka 500 butikerna är kunder till Axfoods partihandel. Under första kvartalet nåddes en överenskommelse med cirka 170 Vivo-handlare utanför Stockholm i ett konceptavtal om att konvertera från Vivo till Spar. Avtalet omfattar inköp, kategori- och sortimentsstyrning, marknadsföring samt driftsstöd. Av de dryga 170 butikerna 3

4 beräknas cirka hälften konverteras under 2001 och ett tjugotal före sommaren. Butikerna omsätter cirka 6 miljarder. Axfood Franchise redovisas under koncerngemensamma poster. Resultatet, EBITG, uppgick under perioden till 6 Mkr (2). Axfood Partihandel Sverige Axfood partihandel består av Dagab, som levererar varor till Axfoods helägda butiker och till samverkande handlare, och Axfood Närlivs, som levererar varor till exempelvis kiosker, servicebutiker och bensinstationer. Axfood Närlivs har även en snabbgrossverksamhet där restauranger och butiksägare själva kommer och handlar mot kontant betalning. Partihandeln visade en positiv utveckling under första kvartalet. Det är framförallt effekter av de omstruktureringar och effektiviseringar som genomfördes under andra halvåret 2000 i bägge verksamheterna. Den positiva volymutvecklingen i Lågpriskedjan bidrar med ökade volymer för Dagab vilket förbättrat resultatet. Axfood Närlivs har trots ökad konkurrens ökat i volym, bland annat tack vare avtal med bensinkedjan Preem. Axfood Närlivs levererar också varor till OKQ8 samt Shell. Axfoods partihandel omsatte under första kvartalet Mkr (3.930) Resultatet, EBITG, uppgick till 64 Mkr (27) och rörelsemarginalen var 1,5 procent (0,7). Spar Finland Axfoods långsiktiga strategi är att expandera inom Norden och etablera en stark marknadsposition i respektive land. Idag är dotterbolaget Spar Finland Abp med cirka 9 procent av marknaden det första steget i denna strategi. Axfood äger 40 procent av kapitalet och 66 procent av rösterna. Spar Finland har samägd partihandel och ett butiksnät om 325 butiker varav 88 helägda. Spar Finland hade under 2000 en negativ utveckling med stora förluster. En ny ledning sjösatte under fjärde kvartalet 2000 en åtgärdsplan för att bryta den negativa trenden. Ett kraftfullt fokus på kostnadsbesparingar samt en omstrukturering av butiksstrukturen från fem till två koncept, Spar samt Eurospar, var de viktigaste frågorna. Första kvartalet 2001 visar en positiv trend. Samtidigt som kostnaderna minskat betydligt, har man haft en viss volymtillväxt. Omsättningen under perioden uppgick till Mkr (1.186) med ett resultat, EBITG, på -2 Mkr (-12). Investeringar Investeringarna under första kvartalet 2001 uppgick till 106 Mkr. Av dessa stod investeringar i anläggningstillgångar inom partihandel och butiksnät i Sverige för 84 Mkr och Spar Finlands investeringar i anläggningstillgångar för 22 Mkr. 4

5 Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 141 Mkr. Koncernens likviditet uppgick till 216 Mkr. Räntebärande tillgångar uppgick till 682 Mkr (756, per ). Räntebärande nettolåneskuld uppgick till Mkr (2.211, per ). Soliditeten uppgick till 15,3 procent (13,7, per ) medan nettoskuldsättningsgraden var 1,9 ggr (2,1, per ). Personal Axfood koncernen hade under årets första tre månader ett genomsnittligt antal årsanställda om (8.146, per ). Nästa rapporttillfälle är torsdagen den 9 augusti. Stockholm den 3 maj 2001 Axfood AB (publ) Styrelsen Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. Omsättning per affärsverksamhet och marknad, Mkr Kvartal 1 Kvartal 1 Proforma Hemköp Axfood Lågpris Axfood Direkt Spar Finland Axfood partihandel Övrigt Internförsäljning Totalt ) Övrigt innefattar koncerngemensamma funktioner samt supportbolagen IT, Fastigheter, Handelskredit, Egna märkesvaror och Franchise 5

6 Periodens rörelseresultat före goodwill-avskrivningar, EBITG, fördelar sig enligt följande: Mkr Kvartal 1 Kvartal 1 Proforma Hemköp Axfood Lågpris Axfood Direkt -8-6 Spar Finland Axfood partihandel Övrigt 1) 17-6 Totalt Jämförelsestörande poster Periodens resultat före goodwillavskrivningar Avskrivning goodwill Periodens rörelseresultat efter gwavskrivningar ) Övrigt innefattar koncerngemensamma funktioner samt supportbolagen IT, Fastigheter, Handelskredit, Egna märkesvaror och Franchise Resultaträkning i sammandrag Mkr Kvartal 1 Kvartal 1 Proforma Nettoomsättning Kostnad såld vara Bruttoresultat Förs/adm kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat före goodwill-avskrivningar Avskrivning goodwill Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetens andel 1-2 Periodens resultat

7 Balansräkning i sammandrag Mkr Tillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar Varulager mm Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 1) Minoritetsintresse Avsättningar 1) Räntebärande skulder Räntefria skulder Summa eget kapital och skulder ) Byte av redovisningsprincip har skett. Bokföring av skatter har anpassats till Redovisningsrådets rekommendation nr 9. Eget kapital, förändring mot , Mkr Totalt eget kapital Belopp vid årets ingång 820 Byte av redovisningsprincip 1) 35 Konvertibler 10 Återföring nedskrivning av egna aktier 5 Omräkningsdifferens 3 Periodens resultat 71 Belopp vid periodens utgång 944 1) Byte av redovisningsprincip har skett. Bokföring av skatter har anpassats till Redovisningsrådets rekommendation nr 9. 7

8 Kassaflödesanalys Mkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten; - Företagsförvärv Förvärv av anläggningstillgångar, netto Minskning finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten - Nyemission Minskning/ökning av räntebärande skulder Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Nyckeltal och annan information Rörelsemarginal (%) 1,9% 0,4% Marginal efter finansiella poster (%) 1,5% - Soliditet (%) 15,3% 13,7% Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 1,9 2,1 Skuldsättningsgrad (ggr) 2,52 2,86 Räntetäckningsgrad (ggr) 1,9 1,0 Sysselsatt kapital (mkr) Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 7,4% 3,8% Räntabilitet på eget kapital (%) 14,8% Neg Investeringar (mkr) Resultat per aktie (kr) 1,05-0,64 Antal aktier Antal årsanställda Utdelning 1) - 0 1) Enligt styrelsens förslag För ytterligare information: Mats Jansson, koncernchef och verkställande direktör, , mobil Lars Nilsson, vvd och ekonomi- och finansdirektör, , mobil Bodil Eriksson, informationsdirektör, , mobil

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009 bokslutskommuniké Kooperativa Förbundet, KF Januari december 2009 ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT KF-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent till 37 209 mkr (35 817). Omsättningsökningen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Bokslutskommuniké 2000 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Året i sammandrag @ Omsättningen ökade med 86 % jämfört med föregående år, från 191,9 MSEK till 357,6 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer