Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten"

Transkript

1 Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten

2 Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden. Kopiraitti är en upphovsrättsmanual som producerats av upphovsrättsorganisationen Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet. Mer information om upphovsrätt och fler exempel på användning av verk vid läroanstalter finns på Kopiraittis webbplats Välkommen in i upphovsrättens värld! Vad är upphovsrätt? Upphovsrätt är ett skydd för skapande arbete. Filmer, musik, böcker eller serietidningar har alla upphovsmän. Upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över sitt eget arbete resultatet av skapande arbete. Upphovsmannen har rätt att bestämma vad han eller hon gör med sitt verk: att sälja eller inte sälja verket och i så fall till vilket pris. Upphovsmän tjänar på att sälja verken och rätten att använda verken. Upphovsrätten är en förutsättning för att man ska kunna leva på skapande arbete och att nytt innehåll skapas. Vad skyddar upphovsrätten? Upphovsrätten skyddar skriftliga, muntliga eller konstnärliga verk resultatet av ett självständigt och egenartat intellektuellt skapande arbete. Upphovsrätten skyddar verkets utseende och uttryckssätt. Verk är till exempel böcker, artiklar, kompositioner och noter, ritningar, målningar, fotografier, pjäser, filmer, TV-program, datorprogram, databaser, kartor, byggnader samt konstindustriella verk och handarbetsverk. Skyddet är inte beroende av verkets användningsändamål eller konstnärliga kvalitet. Inte heller tekniken med vilken verket har skapats eller materialet som det har skapats av påverkar skyddet. ATT UTNYTTJA INFORMATION OCH IDÉER Information, teorier, metoder, intriger och idéer i ett verk kan utnyttjas i det egna undervisningsmaterialet. Exempel vis mätresultat i tabellform eller förklarande ritningar som används allmänt inom branschen anses inte överskrida tröskeln för att betraktas som ett verk, och kan användas fritt. En enskild matematikuppgift är vanligtvis inte tillräckligt självständig och originell för att skyddas av upphovsrätten, men en helhet sammanställd av flera uppgifter kan möjligtvis överskrida tröskeln för att betraktas som ett verk. Mer information om upphovsrättsorganisationen Kopiosto och om upphovsrättstillstånd Vad skyddar upphovsrätten inte? Informationen, idén, temat, intrigen eller strukturen i verket skyddas inte. De får fritt användas, så länge uttryckssättet inte kopieras. TRÖSKELN FÖR ATT BETRAKTAS SOM ETT VERK Tröskeln för att något betraktas som ett verk anses överskridas, om det är omöjligt för någon annan att uppnå samma resultat med motsvarande arbete. Tröskeln överskrids då verket är tillräckligt självständigt och originellt. Upphovsrätten är en förutsättning för att man ska kunna leva på skapande arbete. 2 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 3

3 Hur uppstår upphovsrätten? En upphovsrätt uppstår när ett verk skapas. För att omfattas av skyddet måste verket överskrida tröskeln för att betraktas som ett verk, eller nå status som verk. Det krävs inga formaliteter, såsom registrering eller användning av -märket, för att verket ska skyddas av upphovsrätten. Vem får upphovsrätt? Den naturliga person som har skapat ett verk äger alltid upphovsrätten. Upphovsmannens ålder saknar betydelse, vilket innebär att även en minderårig kan vara upphovsman enligt upphovsrättslagen. ANVÄNDNING AV -MÄRKET Den finska upphovsrättslagen förutsätter inte användning av -märket. Användning av märket har ändå en informativ betydelse. Vanligtvis anges i publikationer och på webbsidor i samband med -märket upphovsmannens, förläggarens eller rättsinnehavarens namn samt verkets publikationsår. En upphovsrätt uppstår när ett verk skapas. Upphovsmannen kan helt eller delvis överlåta sin upphovsrätt enligt avtal till någon annan, till exempel en läroanstalt eller förläggare. Den som upphovsrätten överlåts till blir rättsinnehavare. Att man äger ett exemplar av ett verk, såsom en bok, en filmupptagning eller en tavla, innebär inte att man även innehar upphovsrätten. Vad är närstående rättigheter? I upphovsrättslagen skyddas även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten. Dessa kallas närstående rättigheter. RÄTTSINNEHAVARE Rättsinnehavaren är den som innehar rättigheterna enligt upphovsrättslagen. Rättsinnehavaren kan vara verkets ursprungliga upphovsman, exempelvis en författare, läroboksförfattare, sångtextförfattare, kompositör eller regissör. Rättsinnehavaren kan även vara den som upphovsmannen överlåtit sin upphovsrätt till, så som en förläggare, producent, ett företag eller en läroanstalt. Ofta innehas upphovsrätter av såväl upphovsmannen som förläggaren. Exempel på närstående rättigheter är uppträdande konstnärers rättigheter, ljudproducenters och filmproducenters rättigheter, katalog- och databasskydd, radio- och TV-företags rättigheter, rättigheter till fotografi och nyhetsskydd. De närstående rättigheterna skyddar även exempelvis framförande av ett verk, ljudupptagning, filmupptagning eller fotografi. Även för att använda och kopiera dem behövs tillstånd av rättsinnehavaren. Fotografier är verk som skyddas av upphovsrättslagen, då de överskrider tröskeln för att betraktas som verk. De närstående rättigheterna påminner om upphovsrätten på många sätt. Den mest betydande skillnaden mellan de närstående rättigheterna och upphovsrätten gäller skyddstidens längd. För att få närstående rättigheter förutsätts inte att kravet på självständighet och originalitet uppfylls. Hur länge gäller upphovsrätten? Upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter hans eller hennes dödsår. Då ett verk har flera upphovsmän, såsom filmer, räknas skyddstiden från det år då den sista upphovsmannen avlidit. Skyddet för de närstående rättigheterna är vanligtvis 50 år efter inspelnings-, framförande-, produktions- eller sändningsåret eller året då ett fotografi tagits. Skyddet av ljudinspelningar förlängs till 70 år räknat från den första gången ljudinspelningen publicerades eller gjordes tillgänglig för allmänheten, om detta skedde inom 50 år efter framförandet. DOKUMENTKAMERA OCH INTERAKTIV TAVLA Webbsidor och sidor i läroböcker eller tidningar som projiceras med dokumentkamera får studeras i klassrummet på en interaktiv tavla. Material som visas med hjälp av dokumentkamera och interaktiv tavla får dock inte utan rättsinnehavarens tillstånd lagras eller distribueras via nätet till eleverna. Om läroanstalten har Kopiostos Digilicens får läraren lagra materialet och distribuera det via läroanstaltens intranät enligt licensvillkoren. DISTANSUNDERVISNING För att lagra en lektion eller en föreläsning och distribuera den i distansundervisning krävs lärarens eller föreläsarens samtycke. Även muntliga framföranden, såsom ett föredrag eller en presentation, får upphovsrättsskydd om de är tillräckligt självständiga och originella. Förutom lärares presentationer använder man på lektioner många upphovsrättsskyddade verk, såsom sidor ur läroböcker eller tidningsartiklar. När en lektion lagras för distansundervisning, ses även dessa verk på inspelningen. Att lagra dessa verk som en del av distansundervisning kräver tillstånd av rättsinnehavarna för alla de verk som syns på inspelningen. Kopiostos Digilicens gör det möjligt att lagra verk för distansundervisning utan att man måste be varje enskild rättsinnehavare om tillstånd. Med Digilicensen får man även distribuera en lektion i läroanstaltens slutna intranät i realtid, eller göra en inspelning som eleverna kan titta på senare. Materialet får vara tillgängligt för eleverna i den aktuella undervisningsgruppen under tiden för kursen eller studiehelheten. Materialet får dock inte skickas till eleverna per e-post eller göras fritt tillgängligt på nätet. 4 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 5

4 UPPHOVSRÄTT EKONOMISKA RÄTTIGHETER De ekonomiska rättigheterna tryggar upphovsmannens förvärvsmöjligheter. MORALISKA RÄTTIGHETER De moraliska rättigheterna skyddar upphovsmannens heder. TILLVERKNING AV ETT EXEMPLAR Att tillverka ett exemplar innebär exempelvis att trycka, digitalisera, fotokopiera eller på annat sätt duplicera ett exemplar av ett verk. Såväl kopiering med penna som skanning av material är framställning av verksexemplar. AT T G Ö R A ETT VERK TILL- GÄNGLIGT FÖR ALLMÄNHETEN Verket görs till - gängligt för allmänheten när t.ex. en komposition framförs på en konsert, en film visas på en biograf, ett fotografi läggs upp på en hemsida eller ett exemplar av en bok bjuds ut till försäljning i en bokhandel. NAMN GIVNINGS- RÄTT Upphovsmannens namn måste anges enligt god sed när ett verk används offentligt. Namnet måste exempelvis nämnas då verket framförs offentligt eller på annat sätt görs tillgängligt för allmänheten. RESPEKTRÄTT Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten i ett sammanhang eller på ett sätt som är kränkande. Vilka rättigheter får upphovsmannen? Upphovsrätten utgörs av ekonomiska och moraliska rättigheter. Upphovsmannen har ensam rätt att bestämma om det får tillverkas exemplar av hans verk och om verket får göras tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har även rätt att bestämma om verket får ändras, översättas till ett annat språk, återges inom en annan litteraturgenre eller en annan konstform, eller genomföras på ett annat sätt. Av tabellen på sidan intill framgår vad de ekonomiska och moraliska rättigheterna innefattar. ATT SKANNA TRYCKTA PUBLIKATIONER Att skanna eller på annat sätt digitalisera böcker, artiklar, bilder eller andra tryckta publikationer kräver rättsinnehavarens tillstånd. Om läroanstalten innehar Kopiostos Digilicens, får läraren skanna och kopiera delar av tryckta publikationer som en del av det egna undervisningsmaterialet och dela ut materialet till eleverna via läroanstaltens intranät. Läromaterialet i fråga får även fotokopieras till eleverna. Hur få tillstånd att använda verk? OFFENTLIG ÖVERFÖRING Att överföra ett verk offentligt är till exempel att distribuera det i TV eller radio, att distribuera det på begäran eller s.k. distribuering på beställning samt att distribuera det i ett datanät, till exempel att ladda upp en bild på nätet eller sätta upp den för allmän beskådan. OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE Offentligt framförande innebär att ett verk framförs för en när varande publik, till exempel vid en konsert, på teater eller en någon annan tillställning. DISTRIBUERING AV VERKSEXEMPLAR Att distribuera verksexemplar till allmänheten är bland annat att bjuda ut verksexemplar, såsom en bok eller en dvd-film, till försäljning, uthyrning eller utlåning eller att på annat vis sprida verksexemplar till allmänheten. OFFENTLIG VISNING Offentlig visning är att visa ett verk offentligt utan tekniska hjälpmedel, t.ex. under en konstutställning. Tillstånd att använda ett verk kan beviljas av verkets upphovsman eller en annan rättsinnehavare. Vanliga situationer då man använder verk som kräver tillstånd är exempelvis fotokopiering av en bok eller en artikel, skanning och lagring i datanät, att spara fotografier tagna av andra på internet, att använda bilder i olika publikationer eller egna presentationer samt att ladda upp musik eller videor i ett datanät. Även användning av verk och fotografier på internet kräver rättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall kan tillståndet fås av en upphovsrättsorganisation, som rättsinnehavarna gett befogenhet att bevilja användningstillstånd för sina verk. Dessa är bland annat Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto och Tuotos. Upphovsrättsorganisationerna beviljar även tillstånd för användning av verk vid läroanstalter. Undervisnings- och kulturministeriet har införskaffat användningstillstånd för vissa verk centraliserat för läroanstalter, såsom fotokopieringstillstånd samt tillstånd att lagra vissa TV- och radioprogram och använda dem i undervisningen. 6 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 7

5 ATT VISA VIDEOR PÅ YOUTUBE Att visa filmer i skolan kräver alltid tillstånd. YouTube-videor är vanligtvis filmverk, vars användning kräver rättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall har man kunnat tillåta användningen av videor i undervisningen till exempel med en öppen licens. Man bör beakta att materialet på YouTube eventuellt laddats upp på nätet utan rättsinnehavarens samtycke. Det är inte tillåtet av visa material som olagligt laddats upp på nätet. ATT VISA FILMER I SKOLAN Att visa en film i undervisningen är offentlig visning, som kräver tillstånd. Vanliga hyrfilmer, filmer som köpts i butik eller lånats på biblioteket är endast avsedda för privat bruk. Att visa dem för en klass eller en grupp kräver att man skaffar tillstånd till framförandet. Tuotos utfärdar visningsrätt för inhemska filmer, och M&M Viihdepalvelu Oy för utländska filmer. Även en filmklubb på skolan måste ha tillstånd för att visa filmer. Hur fungerar upphovsrätten i datanät? Även material på internet omfattas av upphovsrätten, och för att använda och kopiera det krävs rättinnehavarens tillstånd. Sociala medier, såsom bloggar, Facebook och andra sociala tjänster och material som finns där eller som laddas upp där omfattas likaså av upphovsrättslagstiftningen. Att bläddra bland och visa webbplatser i samband med undervisningen eller en föreläsning är tillåtet, och inget separat tillstånd behövs. Videor och filmer på nätet får dock inte visas i undervisningen utan tillstånd. Mer om offentlig visning i skolor på sidan 10. För att använda upphovsrättsskyddat material på internet, till exempel att kopiera eller lagra bilder eller texter i en inlärningsmiljö eller i en egen presentation, krävs rättsinnehavarens tillstånd. Rättsinnehavaren kan ha tillåtit användning av sitt verk med en så kallad öppen licens eller exempelvis i en webbplats användningsvillkor. I detta fall krävs inget särskilt tillstånd. Fotokopieringstillståndet som undervisnings- och kulturministeriet skaffat från Kopiosto omfattar utskrifter från internet, så läraren kan till exempel skriva ut en artikel i en nättidning och dela ut den till eleverna. FILMVERK Även användning av verk och fotografier på internet kräver rättsinnehavarens tillstånd. Filmer, TV-program och andra audiovisuella verk är filmverk. ÖPPNA LICENSER Creative Commons är en av de vanligaste öppna licenserna. Rättsinnehavaren har kunnat tillåta användning av det egna verket på önskat sätt med en CC-licens. CC-licensen syns på webbplatser som symboler, som visar hur verket får användas. LÄNKNING Läraren kan bifoga en länk till material på nätet, till exempel en tidningsartikel eller ett videoklipp, till en egen presentation eller skicka länken till materialet till elevernas e-post. Om man på skolans webbplats länkar till en artikel hör det till god sed att be om lov eller åtminstone informera den instans, vars webbsida länken leder till. Man bör helst länka till förstasidan av den webbplats man länkar till, där användningsvillkoren eller en länk till dem vanligtvis finns. KOPIOSTOS DIGILICENS Med Kopiostos Digilicens får man skanna delar av tryckta publikationer och kopiera upphovsrättskyddat material, såsom bilder och text, från öppna webbplatser enligt licensvillkoren. Skannat material eller material kopierat från nätet kan användas som en del av undervisningsmaterial, en presentation eller ett elevföredrag och övningar. Materialet kan även distribueras i läroanstaltens slutna intranät i enlighet med licensvillkoren. Kopiostos Digilicens gäller inte för arbets- och övningsböcker, noter, musik, videoklipp eller annat audiovisuellt material. 8 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 9

6 Vilken slags användning kräver inte tillstånd? I upphovsrättslagen ingår vissa stadganden, utgående från vilka verk får användas utan rättsinnehavarens tillstånd. Privat bruk Man får framställa några exemplar av ett verk för privat bruk, dvs. för eget och för familjens bruk. Som ersättning för kopiering för privat bruk tas ut en kompensationsavgift till rättsinnehavarna. Kopiering som sker vid läroverk är inte det privata bruk som avses i lagen, och man måste vanligtvis ha tillstånd för att använda verk i undervisningen. Det är inte tillåtet att kopiera datorprogram eller databaser i digitalt format ens för privat bruk. OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE I SKOLOR För andra offentliga situationer än lektioner där verk framförs, exempelvis musikframföranden under skolans fester, krävs rättsinnehavarnas tillstånd. För att visa filmer och pjäser i skolan krävs alltid tillstånd. Tillstånd fordras såväl för visning av filmer och pjäser som sker under lektionstid som på andra tillställningar som skolan anordnar. Undervisnings- och kulturministeriet har av Kopiosto och Tuotos skaffat tillstånd för skolor att lagra i undervisningssyfte. Med detta tillstånd får läraren lagra vissa TV- och radioprogram bland annat på dvd-skiva, med digibox eller i läroanstaltens intranät. Dessa inspelningar får användas i undervisningen. Citering Verk får enligt god sed direkt citeras. Citatet måste ha en saklig anknytning till verket, där citatet används. Citering är tillåtet endast i den utsträckning som är nödvändigt för syftet. Då man citerar ett verk, måste man uppge namnet på verket samt upphovsmannen. Offentlig visning i undervisning I undervisningssammanhang får man visa andra publicerade verk utom film- och teaterverk. KOMPENSATIONSAVGIFT FÖR PRIVAT KOPIERING Ersättningen för privat kopiering, eller kompensationsavgiften, gör det möjligt för konsumenten att lagligt och enkelt kopiera ur verk för eget bruk eller den närmsta kretsens bruk. Avgiften som ingår i priset för apparater och lagringsplattformar är en ersättning för upphovsmännen, artisterna och producenterna för att deras verk kopieras för privat bruk. Kan upphovsrätten överlåtas till en annan person? Upphovsmannen kan överlåta upphovs - rätten till en annan person. Upphovsrätten kan överlåtas helt eller delvis. Det är inte fastställt hur överlåtelsen ska ske, men ett skriftligt avtal är att rekommendera. Upphovsrätten kan även överlåtas som arv eller med testamente. De moraliska rättigheterna kan inte överlåtas. De förblir upphovsmannens, även om de ekonomiska rättigheterna helt har överlåtits. Exempelvis har en lärare upphovsrätt till undervisningsmaterial han eller hon själv skapat, om läraren inte valt att överlåta upphovsrätten till arbetsgivaren. Användningsrättigheterna för undervisningsmaterial som skapats av en lärare kan överlåtas till läroanstalten, om det hör till lärarens arbetsuppgifter att producera undervisningsmaterial. Även då man använder fritt material bör man nämna upphovsmannens namn och källan. Vilka följder får otillåten användning? I fall av otillåten användning ska användaren betala upphovsrättshavaren en skälig ersättning för otillåten användning av verket. Om användningen varit uppsåtlig eller för ekonomisk vinning måste användaren även betala en ersättning till upphovsmannen för övrig förlust och skada. Brott mot upphovsrättslagen kan även leda till straff i straffrättslig mening. Upphovsrätterna bevakas av upphovsrättsorganisationerna och Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen (TTVK). MATERIAL SKAPAT AV EN ELEV Även elever har upphovsrätt till ett verk de skapat, om det överskrider tröskeln för att betraktas som ett verk. Användning av sådana verk, såsom teckningar, föredrag, dikter eller fotografier, förutsätter alltid elevens samtycke. Om eleven är minderårig, ska tillstånd begäras av vårdnadshavare. Läraren får till exempel inte utan elevens eller dennes vårdnadshavares tillstånd lägga ut material som en elev skapat på nätet. 10 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 11

7 Mer information om upphovsrätt och tillstånd för läroanstalter: Andra upplagan, 2014 GRAFISK DESIGN Hahmo KOPIRAITTI-LOGON OCH FLYERN PÅ BAKSIDAN Klaus Aalto BILDERNA Juho Heikkinen & Jenni Kuokka Kopiraitti är en upphovsrättsmanual som producerats av Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet. Kopiosto ry Sanduddsgatan 2, Helsingfors Undervisnings- och kulturministeriet, PB STATSRÅDET

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovsmannen får bestämma hur hens verk används Gör

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar Kort om UppHoVsrätt U pphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg Projektarbeten Vad lönar det sig att komma ihåg Utnyttjande av olika resurser Bilder, kartor, böcker, tidningsartiklar, musik och videon är alla skyddade av upphovsrätten Att kopiera och lägga till dem

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda.

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda. KOPIOSTO I KORTHET Kopiosto rf är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto grundades 1978 och omfattar 45 olika medlemsorganisationer som representerar

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR För användning av material som är skyddat av upphovsrätten i undervisning, forskning eller i organisationens

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Avtal om kopiering och tillgängliggörande Hypernet

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund-

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Information om bilderna i denna broschyr finns på s 7. Exempel på hur man kan använda Creative Commons Tobias, en elev i klass 8 på en skola i Jönköping, är intresserad

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Vad är Creative Commons? Alla texter, bilder, filmer och ljudinspelningar ja nästan allt du skapar ägs av dig som upphovsman. Detta ägande gör det möjligt för dig att

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Dnr. LNU 2014/82-1.1 Policydokument Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Universitetsbiblioteket 2014-02-11 Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Upphovsrätt samt lagar och etik

Upphovsrätt samt lagar och etik Upphovsrätt samt lagar och etik Får jag fotografera människor på exempelvis Drottning gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill. Det spelar ingen roll om du fotograferar flera personer i en

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare Plastic globes at the Museum für Kommunikation, Berlin av Tup Wanders http://www.flickr.com/photos/tupwanders/79476476/ en guide för lärare Creative Commons En guide för lärare 1 Creative Commons Vad är

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Universitetslärarens upphovsrätt

Universitetslärarens upphovsrätt xxxviii / sulf:s skriftserie Universitetslärarens upphovsrätt /Sanna Wolk 1xxxVIII / sulfs skriftserie Universitetslärarens upphovsrätt /Sanna Wolk Universitetslärarens upphovsrätt SULF:s skriftserie XXXVIII

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE Kopiosto rf 2016 Undervisningsmaterialet för Kopiraittila skola har gjorts av: Henna Ylihärsilä, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Juha Kallanranta och Kirsi

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning regler när du kopierar för din undervisning Avtalet gäller alla skolor Avtalet gäller för alla kommunala och landstingskommunala grund- och gymnasieskolor friskolorna omfattas inte utan tecknar själva

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPP- TAGNINGSPRODUCENTS GRAMEX RÄTTIGHETER

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPP- TAGNINGSPRODUCENTS GRAMEX RÄTTIGHETER AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPP- TAGNINGSPRODUCENTS GRAMEX RÄTTIGHETER Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPPTAGNINGSPRODUCENTS

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Justitiedepartementet Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer TÄVLINGSREGLER 1. Tävlingsarrangörer Tävlingen för barn och unga i att göra en nätvideo arrangeras som ett samarbete mellan kampanjen Var modig och hygglig våga bry dig! (Våra gemensamma barn) och ETNO

Läs mer

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor.

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor. 11FK10 Borås 11F310, 117910, 11GF10, 114610 Borås Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK 1.2 Provmoment: Salstentamen Juridik 1hp. Ladokkod: Tentamen ges för: 11FK10, 11F310, 117910, 11GF10, 114610 TentamensKod:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; SFS 2013:691 Utkom från trycket den 9 juli 2013 utfärdad den 27 juni 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse 2015-10-27 Inledning Webbtekniken erbjuder stora möjligheter för information, kommunikation,

Läs mer

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING?

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? Akademi Sydost, Växjö 27 september 2007 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument Läroanstalter med grundutbildning inom konst Upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf har beviljat licenstagaren en licens för partiell kopiering och bruk av verk skyddade

Läs mer

Är det kriminellt att visa film i klassrummet? Får man kopiera några sidor ur en bok? Allt du behöver veta om upphovsrätt i klassrummet

Är det kriminellt att visa film i klassrummet? Får man kopiera några sidor ur en bok? Allt du behöver veta om upphovsrätt i klassrummet Är det kriminellt att visa film i klassrummet? Får man kopiera några sidor ur en bok? Allt du behöver veta om upphovsrätt i klassrummet Utan att lärarna kanske tänkt på saken, har de blivit en yrkesgrupp

Läs mer

Upphovsrätt & sociala medier

Upphovsrätt & sociala medier & sociala medier 2012-08-14 Juridiken kring sociala medier - särskilt om upphovsrätt i digitala miljöer Docent, jur. dr Sanna Wolk Sociala medier Allt fler universitet engagera sig i sociala medier - Kommunikation

Läs mer

Upphovsrättens ABC. Vasa/Helsingfors/Åbo Thomas Sundell. Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

Upphovsrättens ABC. Vasa/Helsingfors/Åbo Thomas Sundell. Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Upphovsrättens ABC Vasa/Helsingfors/Åbo 28.9.2016 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet / Thomas

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund PM Till: Från: Datum: Angående: Sveriges kommuner och landsting, Anna Östbom och Mats Bäckarslöf Johan Kahn och Frida Lager 21 mars 2014 Plattformen Internetbaserade tjänster för stöd och behandling -

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2005 Nr 821 824 INNEHÅLL Nr Sidan 821 Lag om ändring av upphovsrättslagen... 4057 822 Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen... 4076

Läs mer

1 (15) UPPHOVSRÄTT En översikt

1 (15) UPPHOVSRÄTT En översikt 1 (15) UPPHOVSRÄTT En översikt I denna översikt görs en genomgång av svensk upphovsrätt i allmänhet; vad och vem som skyddas av upphovsrätt, vilka rättigheter som omfattas och vilka inskränkningar som

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 37 (12 16 september 2016)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 37 (12 16 september 2016) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 37 (12 16 september 2016) Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Kalendarium vecka 37 Biblioteket

Läs mer

TIPS FÖR UNDERVISNINGEN I GYMNASIET

TIPS FÖR UNDERVISNINGEN I GYMNASIET KOPIRAITTILA SKOLA I GYMNASIET I Kopiraittila skolas material är upphovsrättskompetensen indelad i tre helheter: kunskap om upphovsrätten, förmåga att använda olika typer av material samt informationssökningskompetens

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Vad får jag fotografera?

Vad får jag fotografera? Vad får jag fotografera? Vad får man fotografera? Jag tänker gå igenom olika situationer som man kan hamna i och se vad lagen säger. Ibland kommer jag att ange de lagparagrafer som gäller på följande sätt;

Läs mer

Användningsvillkor Spelo.se

Användningsvillkor Spelo.se Användningsvillkor Spelo.se Inledning På webbplatsen www.spelo.se (nedan kallad Webbplatsen) kan du spela spel, registrera dig för nyhetsbrevet, skapa en egen profil där du kan samla dina favoritspel och

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsratt. Sjatte upplagan. Norstedts Juridik AB

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsratt. Sjatte upplagan. Norstedts Juridik AB Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsratt Sjatte upplagan Norstedts Juridik AB Innehallsforteckning Forord 13 Kap. 1 Inledning 19 Immaterialratt 19 Upphovsrattens huvudprinciper 19 Historisk

Läs mer

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Daniel Westman Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Fri programvara Bakgrund, ideologi och

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2011:11

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2011:11 UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2011:11 Ärende Sökande Upphovsrätt till uppstoppade djurfigurer X Givet 6.9.2011 Sammanfattning Uppstoppade djurfigurer var inte verk som avses i upphovsrättslagens 1. BEGÄRAN

Läs mer

TIPS FÖR UNDERVISNINGEN I YRKESSKOLOR

TIPS FÖR UNDERVISNINGEN I YRKESSKOLOR KOPIRAITTILA SKOLA I YRKESSKOLOR Upphovsrättskompetensen har i materialet delats in i tre delar: kunskap om upphovsrätten, informationssökningskompetens och förmåga att använda olika typer av material

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08

Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser. Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Tillämpningsanvisningar för kommunens externa och interna webbplatser Fastställd av kommundirektören 2008-04-08 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 1. Styrdokument inom kommunikationsområdet 1

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om upphovsrättslagens regler för bilder

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om upphovsrättslagens regler för bilder ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE Liten uppslagsbok om upphovsrättslagens regler för bilder Produerad av Föreningen Svenska Teknare (FST) Svenska Fotografers Förbund (SFF) Tredje upplagan 1999 ATT KONTAKTA SOM KÖPARE

Läs mer

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet SUHF i Umeå 28 mars 2012 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet Bakgrund SUHF:s konferens den 16 oktober 2009 Riktlinjer avseende rätten till

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer