FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument"

Transkript

1 FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument Läroanstalter med grundutbildning inom konst Upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf har beviljat licenstagaren en licens för partiell kopiering och bruk av verk skyddade av upphovsrättslagen (404/61) enligt villkoren nedan. Den 21 december 2011 godkände undervisnings- och kulturministeriet genom beslut att Kopiosto är en sådan organisation som avses i upphovsrättslagens 13 och 26 (821/2005). TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER 1 Denna licens omfattar kopiering som utförs av licenstagaren för undervisningsbruk eller internt administrativt bruk genom fotokopiering eller motsvarande metoder enligt villkoren nedan. 2 Licensen omfattar verk inom alla de områden inom vilka Kopiosto rf:s medlemsorganisationer verkar, med undantag för arbets-, övnings- och facitböcker, diabilder samt publicerade OH-filmer. Denna licens gäller även tillverkning av kopior som har sammanställts av material ur flera olika skyddade verk och fotografier. Licensen gäller inte tillverkning av verksexemplar för publikationsverksamhet. 3 Om verk och fotografier används i fortsättningen benämningen verk. Med kopiering avses i denna licens att man tillverkar eller låter tillverka verksexemplar genom fotokopiering eller motsvarande metoder. Med kopiering avses i denna licens även utskrift i flera exemplar av ett verk från en digital källa och/eller att av denna utskrift genom fotokopiering eller andra motsvarande metoder tillverka och låta tillverka exemplar av verk. Med kopiering avses inte i denna licens inspelning av ljud eller rörlig bild eller lagring av verk i datorläsbart digitalt format. Det är dock tillåtet att använda digitala kopieringsmaskiner för fotokopiering. Med lärare avses i denna licens även utbildare, föreläsare och motsvarande personer och med studerande alla personer som deltar i licenstagarens undervisning, inträdesprov eller andra prov. LICENSVILLKOR 4 Verk får kopieras på nedan nämnda villkor. Under licensperioden får man kopiera verk i högst det totala antal kopierade sidor som licenstagaren i enlighet med 6 i licensdokumentet har skaffat en licens för. Kopiorna kan användas som undervisnings- och läromedel när reguljära undervisnings- och läromedel inte finns eller för att komplettera dessa. Användning av tryckta undervisnings- eller läromedel i undervisningen bör prioriteras framom användning av kopierat material. 5 Det är under en termin eller utbildningsperiod tillåtet att för samma studerande kopiera högst 20 sidor av ett enskilt verk eller en publikation som innehåller verk, dock inte mer än hälften av publikationen. Ur publikationer som innefattar noter får enligt ovan nämnda dock kopieras högst 10 sidor, dock inte mer än hälften av publikationen. För framföranden eller förberedelser för framföranden är kopiering av noter tillåtet i enlighet med ovan nämnda, när det är fråga om framförande antingen i samband med licenstagarens ordinarie undervisningstillfälle eller vid av licenstagaren ordnat avgiftsfritt arrangemang, där publiken huvudsakligen består av licenstagarens studerande, personal och deras anhöriga. 1

2 Kör-, ensemble- och orkesternoter får endast kopieras för undervisning i teoretiska ämnena i musik eller för forskning. Kopieringsrätterna för körer förutsätter anskaffning av originalmaterialet i enlighet med principerna under punkt 4 i licensdokumentets bilaga. Den maximala mängden kopior per kopieringstillfälle är det antal studerande som läraren undervisar plus några extra kopior för läraren själv. Ifall samma verk kopieras för samma studerande under samma läsår eller utbildningsperiod i flera omgångar får inte den totala mängden kopior som därmed görs överskrida den mängd kopior som tillåts enligt denna paragraf. För administrativ verksamhet får högst 20 sidor kopieras av ett verk eller en publikation som innehåller verk, dock högst hälften av publikationen. Kopiering av separata noter och nothäften för administrativ verksamhet är förbjuden. Kopior får tillverkas i sådana mängder som krävs för att på ett ändamålsenligt sätt sköta uppgiften. Även vid tillverkning av kopieringskombinationer bör kopieringen ske inom de fastställda gränserna av kopior per verk. 6 Licenstagaren betalar ersättning för kopieringen till Kopiosto i enlighet med denna licens. ERSÄTTNINGEN BASERAS PÅ 1) Licenstagarens uppskattning om det totala antalet sidor som kopieras av skyddade verk under licensåret. Uppskattningen anges på beställningsblanketten separat för musikaliska verk och andra verk. 2) Ersättning per kopierad sida. Denna ersättning uppgår till 17,77 cent (moms 0 %) för en sådan sida där man har kopierat ett musikaliskt verk eller en del av det (noter, text) och till 7,14 cent (moms 0 %) för varje sida som innehåller annat skyddat material. På alla ersättningar som nämns i licensvillkoren tillkommer moms på 10 procent. Ersättningen betalas mot faktura senast på förfallodagen. Om en betalning försenas betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. ANDRA BESTÄMMELSER 7 Alla kopior som tillverkats av verk ska märkas med uppgifter om upphovsmännen och förläggarna. Dessutom ska kopiorna innehålla en anmärkning om kopieringslicensen. 8 Kopiorna får inte saluföras. 9 Licenstagaren förbinder sig att på begäran delta i den kopieringsuppföljning och rapportering som ordnas under licensperioden och där man utreder kopieringens omfattning och innehåll enligt branschens undersökningspraxis. 10 Kopiosto har rätt att vid en i förväg avtalad tidpunkt granska licenstagarens kopieringsarrangemang på licenstagarens verksamhetsställen. 11 Kopiosto strävar efter att representera rättsinnehavarna i så stor utsträckning som möjligt inom alla områden som organisationen representerar. 12 Kopiosto verkar aktivt för att förebygga att rättsinnehavarna förbjuder kopiering av sina verk. Om en rättsinnehavare för ett verk anmäler ovan nämnda förbud till Kopiosto, uppgör Kopiosto årligen en förteckning över de verk som förbudet gäller. Förteckningen finns på 13 Kopiosto förbinder sig att ansvara för de motiverade ersättningskrav som läggs fram av en rättsinnehavare som inte är medlem i Kopiosto eller dess medlemsorganisationer angående kopiering som har skett i enlighet med denna licens under licensens giltighetstid och som även i övrigt är licensenlig. 14 Kopiosto har rätt att säga upp licensen att upphöra omedelbart om licenstagaren bryter mot licensvillkoren. 2

3 15 Denna licens träder i kraft när licenstagaren har betalat ersättningen i enlighet med licensvillkoren. 16 Villkoren i enlighet med licensdokumentet träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till den 31 december

4 PRINCIPER SOM KOMPLETTERAR AVTALEN OM FOTOKOPIERING AV NOTER OCH FÖRBUDEN MOT FOTOKOPIERING Upphovsmannaorganisationerna inom musik Finlands Tonsättare rf, Föreningen Populärauktorer i Finland Elvis rf samt förläggarorganisationerna Finska Musikförläggarföreningen rf och Finlands Förlagsförening rf har i samarbete med Kopiosto rf utarbetat följande principer som kompletterar förbudet att fotokopiera noter till skyddade musikaliska verk och avtalen om fotokopiering av noter. 1. Avsikten med det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk har varit att skapa reglerade ramar i syfte att säkerställa kontinuiteten för det kreativa arbetet inom musikbranschen och tillverkningen av verksexemplar. Artister, hobbyutövare och studerande får tillgång till musikaliska verk genom notpublikationer som framställs och distribueras av musikförläggare. Genom tillverknings- och kopieringsskyddet för noter har man velat säkerställa förutsättningarna för nyskapande verksamhet inom ett så omfattande område som möjligt. 2. Genom avtalen som gäller kopiering av noter till skyddade musikaliska verk beviljas begränsade kopieringslicenser för komplettering av lagligt anskaffat notmaterial i motiverade fall. Kopiering eller fotokopiering är inte ett godkänt alternativ att anskaffa notmaterial som kan hyras eller köpas. Enbart ekonomiska skäl räcker inte till för att göra olaglig kopiering laglig. 3 Enligt 12 i upphovsrättslagen får var och en kopiera enstaka exemplar av skyddat material för sitt enskilda bruk. Det förutsätter ett tillstånd av upphovsmannen att låta tillverka kopior av musikaliska verk och överlåta den tillverkade kopian för annat bruk. I synnerhet betonas att kopiering för användning av orkestrar eller körmedlemmar inte innebär privat bruk. 4 Det är i regel inte tillåtet att kopiera noter till musikaliska verk för användning vid ett offentligt framförande eller för förberedelserna inför detta. Det är emellertid tillåtet att kopiera noter eller en del av dem för tillfälligt bruk i följande undantagsfall: I. Det är tillåtet att tillverka en hjälpkopia av det notmaterial i original som den framträdande artisten äger om kopian bidrar till att framförandet blir smidigare. Kopieringen av en del av verket är motiverat om det till exempel underlättar sidvändningen. II. En enskild stämma som hör till ett för orkestrar, musikkårer och instrumentalensembler avsett material får kopieras för framförande i enlighet med instrumentalensemblens behov, såvida stämmorna inte kan anskaffas som enskilda exemplar och det material som anskaffats inte innehåller tillräckligt många stämmor. Antalet kopierade stämmor får inte överskrida en fjärdedel av antalet stämmor i originalmaterialet. 4

5 Utövande ensembler har samma kopieringsrätt när det gäller att dela ut s.k. dubbla stämmor till dem som framför verket. III. IV. En kör får kopiera de verk som ska framföras för körmedlemmarnas bruk med tanke på framträdandet om verket som ska framföras har publicerats och finns tillgängligt endast i en mer omfattande publikation och kören äger noter som har skaffats på tillåtet sätt i en mängd som motsvarar antalet körmedlemmar. Kopiering av noter i enlighet med det ovannämnda ska anmälas till Finska Musikförläggareföreningen rf. eller till Kopiosto. Dessa har rätt att om de så önskar ta del av den notsamling som kören har till sitt förfogande. Det är tillåtet att kopiera stråkstämmorna i hyrda orkesterverk för anteckningar om till exempel stråkföring såvida det är sannolikt att orkestern på nytt hyr samma verk för att framföra det. V. Noter som har tappats bort eller förstörts omedelbart före framträdandet få kopieras såvida det inte finns skälig tid tillgänglig för att köpa eller hyra nya noter. Efter framträdandet ska kopior av noter som kan köpas omedelbart utplånas och kopior som gjorts av material som kan hyras ska återlämnas till uthyraren tillsammans med det övriga materialet. Om noterna som tillverkats av verket är slutsålda eller om verket endast har publicerats i ett mera omfattande publikationssammanhang är det i motiverade fall möjligt att mot ersättning bevilja användaren av noten en licens för att kopiera noterna. Användaren och den ursprungliga tillverkaren av noterna kan sinsemellan avtala om att göra upp ett särtryck för användarens behov. Användaren och förläggaren avtalar sinsemellan om villkoren för tillverkningen av särtryck. Ett avtal kan ingås på ovannämnda sätt även när man inte har kunnat leverera det beställda materialet till användaren inom avtalad tid. Med kopiering avses i dessa principer kopiering i vilken form och med vilken teknik som helst. Om ändringar av materialet som framförs för den uppträdande sammansättningens behov samt om den kopiering och tillverkning av notmaterialet som ändringen kräver ska alltid avtalas separat. 5

6 Kopiostos medlemsorganisationer Upphovsmannaorganisationer 1. Aikakauslehtien Päätoimittajat ry 2. AKAVA rf, Centralorganisationen för högutbildade i Finland 3. Animaatioklinikka Suomen animaationtekijät ry 4. Chefredaktörernas förening rf 5. Elvis Föreningen för finska tonsättare och textförfattare 6. Fackförbundet för Teater och Media Finland 7. Film- och Mediearbetarnas Förbund Finland rf 8. Finlands dans- och cirkuskonstnärer rf 9. Finlands Dramatiker och Manusförfattare rf 10. Finlands facklitterära författare rf 11. Finlands Journalistförbund rf 12. Finlands kritikerförbund rf 13. Finlands Musikerförbund rf 14. Finlands Radio- och TV-reportrar rf 15. Finlands Scenografförbund rf 16. Finlands Skådespelarförbund rf 17. Finlands svenska författareförening rf (FSF) 18. Finlands Svenska Skådespelarförbund rf (FSS) 19. Finlands Teaterregissörers och Dramaturgers Förbund 20. Finlands Tonsättare rf 21. Finlands Tonsättares Internationella Upphovsrättsbyrå Teosto rf 22. Finlands ungdomsförfattare rf 23. Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf 24. Finlands översättar och tolkförbund rf 25. Finnfoto Finlands fotoorganisationer rf 26. Freelance Mediearbetarna rf 27. Grafia Föreningen för designers av visuell kommunikation i Finland 28. Gramex - upphovsrättsföreningen för utövande artister och ljudupptagningsproducenter rf 29. Illustratörerna i Finland rf 30. Konstnärenas på det visuella området upphovsrättsförening, Kuvasto rf 31. Konstnärsgillet i Finland rf 32. Konstnärsorganisationernas samarbetsförening Forum Artis rf 33. Paikallislehtien Päätoimittajayhdistys ry (PPY) 34. Radio- och televisionsredaktörernas förbund rf 35. Serieskaparna i Finland rf 36. Suomen Elokuvaajien Yhdistys ry (F.S.C.) 37. Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry 38. Suomen Kirjailijaliitto ry 39. Tv-kuvaajat ry Förläggarorganisationer 40. Finlands Förlagsförening rf 41. Finlands Tekniska Förlagsförening rf 42. Finska Musikförläggareföreningen rf 43. Förbundet för vetenskapspublicering i Finland rf 44. Tidningarnas Förbund rf 45. Tidskrifternas Förbund rf 6

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda.

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda. KOPIOSTO I KORTHET Kopiosto rf är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto grundades 1978 och omfattar 45 olika medlemsorganisationer som representerar

Läs mer

50, miljoner euro i upphovsrättsersättningar. 45 miljoner euro till upphovsmän inom de kreativa branscherna. 45 medlemsorganisationer

50, miljoner euro i upphovsrättsersättningar. 45 miljoner euro till upphovsmän inom de kreativa branscherna. 45 medlemsorganisationer Vi är Kopiosto VI ÄR FINLANDS MEST OMFATTANDE UPPHOVSRÄTTS ORGANISATION FÖR SKAPANDE VERKSAMHET Vi på Kopiosto möjliggör ansvarsfull användning av de publikationer och audiovisuella verk som omfattas av

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR ÄboAkademi Förvaltningsdirektör Tuomiokirkontori 3 20500 Turku Ulla Achren KOPIOSTO HKI/ ÄNOI KEUS/ ÄR/ESTÖ UPPHOVSRÄTTSORGANISATION COPYRIGHT SOCIETY KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

KOPIERINGS LICENS FÖR HÖGSKOLOR

KOPIERINGS LICENS FÖR HÖGSKOLOR KOPIERINGS LICENS FÖR HÖGSKOLOR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR Kopiostos kopieringslicens är ett användbart hjälpmedel i undervisningen. Den möjliggör delvis kopiering och digitalisering av tryckta publikationer,

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Kopiosto rf

Kopiosto rf Läraren och upphovsrätt Kopiosto rf 11.4.2019 Lärarens tre roller Lärarens tre roller i förhållande till upphovsrätten 1. Som upphovsman framställer egna undervisningsmaterial Läraren och elever får upphovsrätten

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

2. Vad skyddar upphovsrätten? 4. Vem får upphovsrätten?

2. Vad skyddar upphovsrätten? 4. Vem får upphovsrätten? Upphovsrättens ABC 1. Vad är upphovsrätt? 2. Vad skyddar 3. Hur uppstår 4. Vem får Upphovsrätt är ett skydd för skapande arbete. Filmer, musik, böcker eller serietidningar har alla upphovsmän. Upphovsrätten

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

KOPIERINGS- OCH INSPELNINGS- LICENS. Småbarnspedagogik

KOPIERINGS- OCH INSPELNINGS- LICENS. Småbarnspedagogik KOPIERINGS- OCH INSPELNINGS- LICENS Småbarnspedagogik Kopiostos licenser underlättar användningen av verk Utbildningsstyrelsen har skaffat en kopierings- och användningslicens för användning av tv-program

Läs mer

KOPIRAITTILA SKOLA PROJEKTARBETEN. Användning av verk i sitt eget arbete

KOPIRAITTILA SKOLA PROJEKTARBETEN. Användning av verk i sitt eget arbete KOPIRAITTILA SKOLA PROJEKTARBETEN Användning av verk i sitt eget arbete ANVÄNDNING AV VERK Man behöver i allmänhet upphovsmannens tillstånd för att använda en annan persons verk. Man behöver inte tillstånd

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR För användning av material som är skyddat av upphovsrätten i undervisning, forskning eller i organisationens

Läs mer

Avtalets innehåll 1 Avtalet innehåller följande avsnitt, nämligen

Avtalets innehåll 1 Avtalet innehåller följande avsnitt, nämligen ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING INOM FOLK- HÖGSKOLOR ANSLUTNA TILL RIO FR.O.M. 2012/2013 Inledning Lärare har såväl pedagogiska som praktiska behov av att kunna kopiera upphovsrättsligt skyddat material

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

KOPIERINGS- OCH INSPELNINGS- LICENS FÖR LÄROANSTALTER

KOPIERINGS- OCH INSPELNINGS- LICENS FÖR LÄROANSTALTER KOPIERINGS- OCH INSPELNINGS- LICENS FÖR LÄROANSTALTER GRUNDSKOLOR, GYMNASIER OCH YRKESLÄROANSTALTER Utbildningsstyrelsen har anskaffat licens för kopiering och inspelning av tv-program för grundskolor,

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning regler när du kopierar för din undervisning Avtalet gäller alla skolor Avtalet gäller för alla kommunala och landstingskommunala grund- och gymnasieskolor friskolorna omfattas inte utan tecknar själva

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar Kort om UppHoVsrätt U pphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten

Läs mer

AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET

AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET O /35 t/oé AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET Mellan å ena sidan Linköpings universitet och å andra sidan Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik, Föreningen

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Kulturen om något är framtidsforskning, känselspröt inför ett bättre liv.

Kulturen om något är framtidsforskning, känselspröt inför ett bättre liv. ÅRSBERÄTTELSE 2017 1 Kulturen om något är framtidsforskning, känselspröt inför ett bättre liv. Juha Hurme författare, teaterregissör INNEHÅLL Vi är Kopiosto 2 Höjdpunkterna under 2017 2 VD:s översikt:

Läs mer

RP 126/2006 rd. 1 Nuläge och föreslagna ändringar. Enligt artikel 1 i direktivet om uthyrningsoch utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten

RP 126/2006 rd. 1 Nuläge och föreslagna ändringar. Enligt artikel 1 i direktivet om uthyrningsoch utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten RP 126/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i upphovsrättslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att upphovsrättslagen

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Avtal om kopiering och tillgängliggörande Hypernet

Läs mer

Upphovsrätten skyddar skapande arbete

Upphovsrätten skyddar skapande arbete Basfakta om upphovsrätten Upphovsrätten skyddar skapande arbete Skriven av Lauri Kaira Illustrerad av Jukka Lemmetty Översatt till svenska av Barbro Söderman Det blir ingen bok utan en författare Ingen

Läs mer

HISTORISKT

HISTORISKT onus presskopia 2006-02-21 Mathias Willdal 08-545 429 04 mathias.willdal@b-pk.se Linköpings universitet Rektor 581 83 LINKÖPING Kopieringsavtal Vi har via Utbildnings- och kulturdepartementet mottagit

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

RP 119/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 119/2016 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

Årsberättelse

Årsberättelse Årsberättelse 2015 1 I N N VD har ordet 4 E H Å L L Avräkningar och stöd 18 Kopiosto i korthet Kopiosto rf är de utövande konstnärernas, televisionskanaler, och avräknar de insamlade upphovsmännens och

Läs mer

ALIS prislista. Prislista för vidareanvändning av korta texter och korta utdrag ur längre texter

ALIS prislista. Prislista för vidareanvändning av korta texter och korta utdrag ur längre texter ALIS prislista Prislista för vidareanvändning av korta texter och korta utdrag ur längre texter PRISLISTAN ÄR ENDAST TILLÄMPLIG DÅ RÄTTIGHETER LICENSIERAS VIA ALIS A L I S, D R O T T N I N G G A T A N

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2005 Nr 821 824 INNEHÅLL Nr Sidan 821 Lag om ändring av upphovsrättslagen... 4057 822 Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen... 4076

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovsmannen får bestämma hur hens verk används Gör

Läs mer

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPP- TAGNINGSPRODUCENTS GRAMEX RÄTTIGHETER

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPP- TAGNINGSPRODUCENTS GRAMEX RÄTTIGHETER AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPP- TAGNINGSPRODUCENTS GRAMEX RÄTTIGHETER Gramex ry Pieni Roobertinkatu 16 A 00120 Helsinki (09) 4282 7488 www.gramex.fi AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV EN LJUDUPPTAGNINGSPRODUCENTS

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller bas information om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2018-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FR.O.M. 2018 Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

Lag. om ändring av upphovsrättslagen

Lag. om ändring av upphovsrättslagen Lag om ändring av upphovsrättslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 17, 45 7 mom., 46 3 mom., 48 4 mom., 49 3 mom., 49 a 3 mom., 50 c 1 och 3 mom. samt 54 1 mom.

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Tro inte utan ta reda på!

Tro inte utan ta reda på! Tro inte utan ta reda på! Upphovsman Livet är trist utan kultur 1 Kombinera upphovsman med rätt verk. sångerska författare illustratör regissör kompositör 2 Beskriv med egna ord vad ordet verk betyder

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Observera att avtalet skall slutas mellan den enskilda kommunen och organisationerna. Det avtal som är bilagt detta cirkulär är endast för kännedom.

Observera att avtalet skall slutas mellan den enskilda kommunen och organisationerna. Det avtal som är bilagt detta cirkulär är endast för kännedom. Cirkulärnr: 1989:50 Diarienr: 1989:0685 Handläggare: Ingrid Lindskog Avdsek: AK Skol Datum: 1989-03-30 Mottagare: Kommunstyrelsen Skolstyrelsen Kommundelsnämnden Bilagor: Förhandlingsprotokoll 1989-02-17

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

L I C E N S A V T A L

L I C E N S A V T A L Mellan å ena sidan [LICENSTAGARENS NAMN], [ORG NUMMER], nedan kallad Licenstagaren, och IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry), nedan kallat IFPI, har träffats följande

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

KOPIRAITTILA SKOLAS UPPHOVSRÄTTS- GUIDE

KOPIRAITTILA SKOLAS UPPHOVSRÄTTS- GUIDE KOPIRAITTILA SKOLAS UPPHOVSRÄTTS- GUIDE Kopiosto rf 2017 Text: Kopiosto ry Illustrering: Tarja Petrell / JCO Digital INNEHÅLL VÄLKOMNA TILL KOPIRAITTILA! 5 GRUNDERNA I UPPHOVSRÄTTEN 6 Vad är upphovsrätt?

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Beviljande av användningstillstånd för framförande av verk på evenemang med levande musik

Beviljande av användningstillstånd för framförande av verk på evenemang med levande musik Beviljande av användningstillstånd för framförande av verk på evenemang med levande musik Rättsinnehavare till ett verk (kompositörer, textförfattare, förläggare) kan själva bevilja användningstillstånd

Läs mer

Pilot Contract for making available of certain audio-visual content on demand

Pilot Contract for making available of certain audio-visual content on demand Pilot Contract for making available of certain audio-visual content on demand Agreement between, on one side, the Royal Library (KB) and, on the other side, Copyswede, Ek.för. and Kopiosto r.f., on behalf

Läs mer

L I C E N S A V T A L

L I C E N S A V T A L Mellan å ena sidan [LICENSTAGARENS NAMN], [ORG NUMMER], nedan kallad Licenstagaren, och IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry), nedan kallat IFPI, har upprättats följande

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund-

Läs mer

GRAMEX KUNDAVTAL. Ett kundförhållande mellan Gramex och en utövande artist eller producent fastställs med ett kundavtal.

GRAMEX KUNDAVTAL. Ett kundförhållande mellan Gramex och en utövande artist eller producent fastställs med ett kundavtal. GRAMEX KUNDAVTAL Ett kundförhållande mellan Gramex och en utövande artist eller producent fastställs med ett kundavtal. Utan ett undertecknat avtal och utan kundens personuppgifter och bankkonto kan vi

Läs mer

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg Projektarbeten Vad lönar det sig att komma ihåg Utnyttjande av olika resurser Bilder, kartor, böcker, tidningsartiklar, musik och videon är alla skyddade av upphovsrätten Att kopiera och lägga till dem

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Musikförläggare som bedriver kontinuerlig förlagsverksamhet kan bli förläggarklient hos Teosto.

Musikförläggare som bedriver kontinuerlig förlagsverksamhet kan bli förläggarklient hos Teosto. 1 (7) KLIENTAVTAL (förnyat med Teostos styrelses beslut 17.5.2017, träder i kraft den 1.6.2017) 1 Förutsättningarna för anslutningen Som klient hos Teosto kan antas varje kompositör, arrangör, textförfattare

Läs mer

A V T A L. Standardavtal icke kommersiell podcast 2017

A V T A L. Standardavtal icke kommersiell podcast 2017 Mellan å ena sidan [ ], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan IFPI Svenska Gruppen (International Federation of the Phonographic Industry) nedan kallat IFPI samt SAMI (Svenska Artisters och Musikers

Läs mer

VILLKOREN FÖR CIRKOS RESIDENSVERKSAMHET 2015-2016

VILLKOREN FÖR CIRKOS RESIDENSVERKSAMHET 2015-2016 1(5) VILLKOREN FÖR CIRKOS RESIDENSVERKSAMHET 2015-2016 Arbetstiden och tillträde till utrymmen Residensperioderna är huvudsakligen 2-4 veckor lång. Perioden börjar på tisdag under den första arbetsveckan,

Läs mer

azoi Kundnummer:

azoi Kundnummer: ,f,71,-,... 40 001.11~11- bonus presskopia LICENSIERAR KOPIERING OCH FORVALTAR RATTIGHETER Christer Johansson 08-545 429 01 christer.johanssongb-pk.se Stockholm i augusti 2013 Ängelholms kommun Barn- &

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan Ifpi Sverige, nedan kallat Ifpi, å andra sidan har träffats följande A V T A L

], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan Ifpi Sverige, nedan kallat Ifpi, å andra sidan har träffats följande A V T A L Mellan å ena sidan [ ], nedan kallad Licenstagaren, och å andra sidan Ifpi Sverige, nedan kallat Ifpi, å andra sidan har träffats följande A V T A L 1. Avtalets föremål Denna licens reglerar icke-kommersiell

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

Beviljande av användningstillstånd: långfilm, reklam, kommersiell kortfilm eller dokumentär

Beviljande av användningstillstånd: långfilm, reklam, kommersiell kortfilm eller dokumentär Beviljande av användningstillstånd: långfilm, reklam, kommersiell kortfilm eller dokumentär Verkets rättsinnehavare kan om han eller hon vill bevilja tillstånd för användning av sitt verk i AVproduktioner.

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

RP 175/2006 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. RP 175/2006 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare samt upphävande av 3 i lagen om vissa stipendier

Läs mer

A V T A L. 4. Licenstagarens rapportering och redovisning Licenstagarens redovisning och musikrapportering till IFPI/SAMI framgår av bilaga 2.

A V T A L. 4. Licenstagarens rapportering och redovisning Licenstagarens redovisning och musikrapportering till IFPI/SAMI framgår av bilaga 2. Mellan å ena sidan [LICENSTAGARENS NAMN], [ORG- ALT PERSONNUMMER], nedan kallad Licenstagaren, samt å andra sidan IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) Svenska Gruppen och SAMI (Svenska

Läs mer

Beviljande av användningstillstånd för TV-produktion eller ickekommersiell

Beviljande av användningstillstånd för TV-produktion eller ickekommersiell Beviljande av användningstillstånd för TV-produktion eller ickekommersiell AV-produktion Verkets rättsinnehavare kan om han eller hon vill själv bevilja användningstillstånd för sina verk i en enskild

Läs mer

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE Kopiosto rf 2016 Undervisningsmaterialet för Kopiraittila skola har gjorts av: Henna Ylihärsilä, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Juha Kallanranta och Kirsi

Läs mer

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor.

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor. 11FK10 Borås 11F310, 117910, 11GF10, 114610 Borås Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK 1.2 Provmoment: Salstentamen Juridik 1hp. Ladokkod: Tentamen ges för: 11FK10, 11F310, 117910, 11GF10, 114610 TentamensKod:

Läs mer

Upphovsrätt samt lagar och etik

Upphovsrätt samt lagar och etik Upphovsrätt samt lagar och etik Får jag fotografera människor på exempelvis Drottning gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill. Det spelar ingen roll om du fotograferar flera personer i en

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

RP 159/2008 rd. I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen ska ändras så att de ersättningar för

RP 159/2008 rd. I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen ska ändras så att de ersättningar för RP 159/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 och 85 a i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Materialen och upphovsrätterna i undervisningen

Materialen och upphovsrätterna i undervisningen Materialen och upphovsrätterna Utbildningsstyrelsen och Kopiosto utredde under hösten 2018 användningen av digitala material, distributionen av material som lärarna skapar själva samt lärarnas kunskaper

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Agneta Lefwerth. Civilrättssektionen

Agneta Lefwerth. Civilrättssektionen Cirkulärnr: 1999:113 Diarienr: 1999/2114 Handläggare: Sektion/Enhet: Ants Viirman Agneta Lefwerth Datum: 1999-09-15 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kultur- och fritidssektionen Civilrättssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

Open Source-licenser

Open Source-licenser 2005-12-02 1 Open Source-licenser Open Source NEA Nätverket för Elektroniska Affärer Advokat Sofia Geilert 2005-12-02 2 Open Source-licenser Vad är Open Source Software (OSS)? Öppen källkod Programvara

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete. Kopiosto

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete. Kopiosto UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovspersonen får bestämma hur hens verk används

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Musikförläggare som bedriver förlagsverksamhet kan bli förläggarklient hos Teosto.

Musikförläggare som bedriver förlagsverksamhet kan bli förläggarklient hos Teosto. KLIENTAVTAL 1 Förutsättningarna för anslutningen Som klient hos Teosto kan antas varje kompositör, arrangör, textförfattare och skriftställare som har musikalisk eller därmed förknippad litterär upphovsrätt

Läs mer

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande:

Avtalsparterna Finlands Teatrar rf och Finlands Skådespelarförbund rf har avtalat följande: Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER

AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) Framtaget i samarbete mellan: AVTAL INKÖP RÖRLIGA BILDER (mellan konstnär och privat köpare) 1. AVTALET Följande avtal har slutits mellan:

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA

Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA Priserna i prislistan avser återgivning av Bildupphovsrätts medlemmars konstverk. Priserna gäller bara då tillstånd för återgivning inhämtats från Bildupphovsrätt.

Läs mer