KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER"

Transkript

1 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar

2 Kort om UppHoVsrätt U pphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är resultatet av ett litterärt, muntligt eller konstnärligt skapande arbete, till exempel en bok, tidningsartikel, ritning, målning, ett fotografi, en komposition, pjäs, ett TV- och radioprogram, en film eller ett dataprogram. Skyddet är inte beroende av verkets användningsändamål eller konstnärliga kvalitet. Inte heller tekniken med vilken verket har skapats eller materialet som det har skapats av påverkar skyddet. Upphovsrätten skyddar verket under upphovsmannens livstid och 70 år efter det år han eller hon avlidit. är tillräckligt självständigt och originellt, dvs. överträffar sen s.k.originalitetsnivån. rättigheter som påminner om upphovsrätter, s.k. närstående rättigheter. Några av de mest centrala av dessa är de rättigheter som tillkommer utövande konstnärer, producenter av ljud- och bildupptagningar, radio- och televisionsföretag samt fotografer. I praktiken utgör skyddstiden den största skillnaden mellan närstående rättigheter och upphovsrätt. Skyddstiden för de flesta närstående rättigheter är 50 år räknat från det år arbetet framställdes. Skyddstiden för producenten av ljudinspelningen och den inspelade framställningen är i regel 70 år efter att den publicerats för första gången. moraliska rättigheterna kvarstår alltid hos dvs. upphovsmannen får upphovsrätt vid den tidpunkt när verket skapas. En förutsättning för en upphovsrätt är att verket lisk och ekonomisk rätt till sitt verk. De ekonomiska rättigheterna tryggar upphovsmannens förvärvsmöjligheter. Upphovsmannen har rätt att besluta om det av hans eller hennes verk framställs exemplar eller om verket görs tillgängligt för allmänheten. Med den moraliska rätten skyddas upphovsmannens person och verkets egenart. När verket används ska upphovsmannens namn anges. Upphovsmannen kan överlämna sina ekonomiska rättigheter till verket helt eller delvis. Upphovsrätten kan också gå i arv eller övergå från upphovsmannen till en annan person, ett företag eller någon Upphovsrätten är inte en obegränsad rättighet. På basis av citat- eller lånerätten har man exempelvis lov att i överensomfattning som syftet kräver. Dessutom är det tillåtet att tillverka någon enstaka kopia av ett verk som härstammar från en laglig källa för enskilt bruk. De kopior som har tillverkats på detta sätt får inte användas för annat än enskilda ändamål. Mer information om läroinrättningars licenser och upphovsrätten på adressen och

3 FÖR KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KRÄVS EN LICENS För fotokopiering och inspelning av TV- och radioprogram vid läro anstalter samt för digital användning av verk i undervisningen krävs licens. Upphovsrättsorganisationen Kopiosto beviljar läroinrättningar licenser för fotokopiering och inspelning av TV- och radioprogram samt digital användning av verk. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) anskaffar årligen centraliserat licenser för läroinrättningar. På Kopiostos webbplats och på Kopiraitti ( kan du kontrollera vad licenserna som UKM anskaffat för läroinrättningar innehåller och vilka läroinrättningar licenserna gäller. Andra läroinrättningar kan anskaffa licenser direkt av Kopiosto. Denna broschyr handlar om Kopiostos licenser för läroinrättningar och licensvillkoren. innehållsförteckning Fotokopiering och utskrifter 4 Digital kopiering och användning 6 Licensvillkoren i korthet 8 Inspelning och användning av audiovisuellt material 10 Undersökningar och information till läroinrättningar 13 Kopiraitti en guide på nätet om upphovsrätt för läroinrättningar 14 licenser för läroinrättningar 3

4 FOTOKOPIERING OCH UTSKRIFTER Fotokopieringslicensen ger rätt att kopiera högst 20 sidor från samma publikation och högst 10 sidor från en notpublikation. Med Kopiostos licens för fotokopiering får lärare fotokopiera och skriva ut material för undervisningsoch forskningsändamål. Lärare kan till exempel kopiera från böcker och tidningar/tidskrifter eller skriva ut extra material från webbplatser för att komplettera tryckt läromaterial. LICENSVILLKOR FÖR FOTOKOPIERING OCH UTSKRIFTER Licens för fotokopiering ger rätt att med vissa begränsningar kopiera nästan alla typer av publikationer. Dessutom gör licensen det möjligt att skriva ut och kopiera material i digital form. En lärare kan till exempel skriva ut en artikel från Internet i flera exemplar eller kopiera den och dela ut 4 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

5 kopiorna till alla elever i klassen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material. För samma elever under en termin får en lärare eller föreläsare kopiera högst 20 sidor, men inte mer än hälften av en publikation. Inom dessa gränser får läraren eller föreläsaren framställa en kopia för varje elev och några exemplar för sig själv. Samma begränsningar gäller utskrifter och kopiering av utskrifter. Kopiering av arbets- och övningsböcker, facitböcker samt publicerade diabilder och transparanger för arbetsprojektorer är inte tillåtet med Kopiostos licens för fotokopiering. Egenhändigt framställt material samt lagar, förordningar och andra myndighetspublikationer får man fritt fotokopiera och skriva ut. Detsamma gäller verk för vilka upphovsrätten inte längre gäller eller i vilka det finns en anteckning om att kopiering är tillåten. Licensen som undervisnings- och kulturministeriet skaffat för läroinrättningar täcker inte avgiftsbelagda kopior eller utskrifter. Licensen täcker inte heller avgiftsbelagd utbildning. För anskaffandet av en licens ansvarar då den som tillverkar eller låter tillverka kopiorna, exempelvis läroanstalten eller elevkåren. Det sätt på vilket avgiften uppbärs samt avgiftens storlek eller omfattning påverkar inte skyldigheten att skaffa licens. Ytterligare information om licenserna för avgiftsbelagd kopiering kan fås från Kopiostos kundtjänst, noter Bra att Minnas I publikationer kan det finnas olika märkningar som förbjuder kopiering. Om ett förbud för ett visst verk inte meddelats Kopiosto får man även kopiera ett sådant verk enligt anvisningarna i denna broschyr. Förbud för ett vissa verk är inte så allmänna. En giltig förteckning över meddelade förbud finns på Kopiostos webbplats I oklara fall kan ytterligare information fås från Kopiostos kundtjänst, Kopiostos kopieringslicens ger rätt till att fotokopiera publicerade noter för undervisnings- och forskningsändamål samt för att uppföras och för att förbereda uppföranden. Ur notpublikationer får högst 10 sidor kopieras till samma studerande under ett läsår, dock inte mer än hälften av hela publikationen. För uppträdandebruk och för förberedelserna inför ett uppträdande får noter kopieras bara när det är fråga om en undervisningssituation vid läroanstalten eller om ett avgiftsfritt evenemang som läroanstalten arrangerar och där publiken i huvudsak består av studerande och personal vid läroanstalten samt av anhöriga till dessa. Kör-, ensemble- och orkesternoter får endast kopieras för undervisning i teoriämnena i musik samt för forskning. Från tjänsten Kuorolaulut.fi, som upprätthålls av Kopiosto, kan man beställa och kopiera körnoter mot avgift. Texter till populärmusik kan du köpa från tjänsten L a u l u t. fi. licenser för läroinrättningar 5

6 DIGITAL KOPIERING OCH ANVÄNDNING Upphovsrättslagen är neutral i fråga om tekniken. Även material på Internet omfattas av upphovsrätten och för att använda och kopiera materialet krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Kopiostos Digilicens ger lärare och elever rätt att kopiera texter och bilder från öppna webbplatser. Digilicensen ger även rätt att skanna tryckta publikationer för undervisnings- och forskningsändamål. Dessutom får material som kopierats och skannats från nätet förmedlas inom läroinrättningens slutna nätverk. Som extra material för undervisningen kan man t.ex. skanna artiklar från tidningar/tidskrifter och böcker samt spara en artikel i en nättidning i läroinrättningens slutna nätverk. Med digilicensen kan man också kopiera notpublikationer. Material som omfattas av licensen kan användas i undervisningen och i studierna. Licensen gäller för både inhemskt och utländskt material. Kopiostos Digilicens gör det även möjligt att förmedla materialet i samband med distansstudier. En lektion under vilken man utnyttjar publikationer som skyddas av upphovsrätten, kan förmedlas via ett slutet nätverk som TV-bild eller motsvarande och inspelningen kan sparas i läroinrättningens slutna nätverk för att senare användas av undervisningsgruppen. Närmare licensvillkor finns på adressen Bra att Minnas I klassen får man surfa på Internet eller visa webbplatser genom att exempelvis projicera dem på en filmduk med hjälp av en videokanon. Videor och filmer på nätet får dock inte visas i undervisningen utan tillstånd. För att spara Internetmaterial som skyddas av upphovsrätten, t.ex. som en del av läromaterialet eller i läroinrättningens slutna nätverk, krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Detta möjliggör Kopiostos Digilicens. Rättsinnehavaren har kunnat tillåta att hans eller hennes verk används till exempel med en öppen licens eller enligt villkoren på webbplatsen. Om läroinrättningen har skaffat en licens för ett visst material på nätet till exempel för att använda en artikeldatabas, kommer de egna användningsvillkoren för detta material i första hand. Kopiostos Digilicens gäller inte för sådana köpta tjänster. 6 Kopiering och inspelning ViD läroanstalter

7 Digilicensen är för användaren en lätt och enkel lösning för digital kopiering och användning av verken i undervisning och i forskning.

8 8 Kopiering och inspelning ViD läroanstalter

9 Lösgör detta uppslag och fäst det till exempel på anslagstavlan i lärarrummet. licenser för läroinrättningar 9

10 LICENSVILLKOREN I KORTHET fotokopiering Utan Begränsning Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbestämmelser MeD licens från Kopiosto Högst 20 sidor från böcker, tidningar/tidskrifter och andra tryckalster 1 Högst 10 sidor från notmaterial 1 inte tillåtet Arbets- och övningsböcker Facitböcker Publicerade diabilder och oh-transparanger 1) Dock inte mer än hälften av hela publikationen. UtsKrifter Utan Begränsning Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbestämmelser MeD licens från Kopiosto Högst 20 sidor av material som publicerats på Internet eller i en annan digital källa inte tillåtet Arbets- och övningsböcker Facitböcker inspelning och användning av audiovisuellt Material MeD licens från Kopiosto Inspelning 2 Yle TV1 -, Yle TV2 -, MTV3-, Yle Teema - och Yle Fem -kanalernas inhemska och samnordiska utbildningsprogram för permanent bruk Övriga program från ovan nämnda kanaler för två år med beaktande av separat förbjudna program Från radio utbildningsprogram som sänds av Rundradion Framförande Inhemska TV-program från Yle Arenan och Yle Arkievet MeD särskild licens Hos Tuotos som representerar film- och produktions bolag kan man höra sig för om tillstånd att använda inhemska filmer för undervisnings ändamål I fråga om utländska filmer kan man fråga om tillstånd av produktionsbolaget, filmdistributören eller M&M Viihdepalvelu Oy inte tillåtet Inhemska eller utländska tv-kanaler som inte omfattas av Kopiostos licens Inhemska eller utländska filmer som är tillgängliga på biografer eller som video Utländska serier med fortlöpande handling Reklamer Andra radioprogram än Rundradions undervisningsprogram Köpta, lånade och hyrda inspelningar 2) Programmen kan spelas in på exempelvis dvd-skiva, digibox, samt under vissa förutsättningar på en server.

11 Digilicens Utan Begränsning Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbestämmelser överföring Materialet får lagras i slutna interna nät för att vara tillgängligt för en undervisnings- eller forskningsgrupp skanning I grundskolor Högst 5 sidor/publikation, dock inte mer än hälften av hela publikationen I gymnasiet och vid yrkesinriktade läroanstalter Högst 15 sidor/publikation, dock inte mer än 15 % av hela publikationen Vid yrkeshögskolor och vid universitet Högst 20 sidor/publikation, dock inte mer än 20 % av hela publikationen Hela artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter För forskningsändamål i den utsträckning som förutsätts för ändamål Kopiering från öppna WeBBplatser Alla läro inrättningsnivåer Högst 20 sidor som motsvarar utskrift i formatet A4 inte tillåtet Arbets- och övningsböcker Inhemska pjäser Musik och av-material Material som läroinrättningen har rätt att använda utifrån något annat avtal eller någon annan licens Utforma materialbank Kopiostos licensvillkor Kontrollera på Kopiostos webbplats eller på Kopiraitti vilka grupper av läroinrättningar som omfattas av den licens som UKM anskaffat. Andra läroinrättningar kan anskaffa licenser direkt av Kopiosto. Mer information om läroinrättningarnas licenser och deras innehåll hittar du på adressen och

12 12 Kopiering och inspelning ViD läroanstalter

13 Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera samt skriva ut både inhemskt och utländskt material. licenser för läroinrättningar 13

14 För att spela in och använda TV-program och annat audiovisuellt material i undervisningen krävs rättsinnehavarnas tillstånd. Undervisnings- och kulturministeriet har anskaffat licencen för inspelning och användning av TVoch radioprogram i undervisningen. Kopiosto, Tuotos som representerar filmoch produktionsbolag och TV-bolagen har beviljat tillstånd. TV-PROGRAM Lärarna och läroanstaltens personal får spela in ett televisionsprogram direkt när det sänds. Inspelningarna kan också göras av kommunala läromedels- och av-centraler för vidarebefordran till läroanstalterna. Program kan lagras bland annat på dvd-skivor eller i digiboxar. Aktörer som har rätt till lagring kan lagra och förmedla program via nätservrar som används i läroanstaltens interna nät eller i ett slutet nät mellan läroanstalter. TV-program får spelas in för undervisningsändamål från avtalade kanaler för två år. De inhemska och samnordiska undervisningsprogrammen får spelas in för permanent bruk. Vilka kanalerna som UKM:s anskaffat licens för är kan du kontrollera i Kopiraitti (

15 INSPELNING AV OCH ANVÄDNING AV AUDIOVISUELLT MATERIAL Varje inspelning ska förses med programmets namn, längd, sändningstidpunkt och den tillåtna användningstiden. Ett program som är tids- och innehållsmässigt föråldrat ska tas ur bruk. För förevisning av en video- eller dvd-film behövs särskilt tillstånd. Ytterligare information kan du höra dig för om hos Tuotos som representerar film- och produktionsbolag. Köpta, lånade och hyrda inspelningar, såsom språkinspelningar eller filmer får inte kopieras för undervisningsbruk. radioprogram Från radion får man spela in undervisningsprogram från Rundradion. Inspelning av övriga inhemska och utländska radiokanaler och radioprogram är inte tillåtet på basis av den licens som UKM anskaffat. Bra att Minnas För undervisningsändamål får man spela in TV-program med undantag av inhemska eller utländska filmer* med biograf- eller videodistribution utländska serier med fortlöpande handling reklamer andra än de kanalers program som omfattas av licensen, inberäknat program på utländska TV-kanaler *man kan höra sig för om en särskild licens i fråga om inhemska filmer hos Tuotos och i fråga om utländska filmer hos M&M Viihdepalvelu Oy. licenser för läroinrättningar 11

16 YLE ARENAN OCH Yle Arkievet Det är tillåtet att i undervisningen använda inhemska TV-program som finns på Yle Arenan och i Yle Arkievet. Licensen grundar sig på ett avtal mellan UKM, Kopiosto och Tuotos. Det är emellertid inte tillåtet att spela in program från Yle Arenan eller Yle Arkievet. Licensen omfattar inte heller filmer och reklamer med biograf- eller videodistribution. Inhemska TVprogram på Yle Arenan och i Yle Arkievet får visas för undervisningsändamål. ANNAT AV-MATERIAL PÅ NÄTET TV- och radioprogram samt annat videomaterial står till buds på TV-bolagens egna webbplatser och i olika materialbanker. Huvudregeln är att de TV-program som finns på TV-bolagens webbplatser inte får visas i samband med undervisningen och inte heller spelas in för undervisningsändamål. Av tjänsternas användarvillkor framgår i allmänhet i vilket sammanhang materialet får användas. På Internet finns det även kollektiva videotjänster, där användarna kan lägga till eget videoinnehåll. Användningen av dessa tjänster i undervisningen beror å ena sidan på användarvillkoren för tjänsten och å andra sidan på upphovsrättslagen. Ofta är sådana tjänster i fråga om användningsvillkoren begränsade till privat bruk (t.ex. YouTube). Man får inte visa filmverk i samband med undervisningen utan särskilt tillstånd. En licens kan vara beviljad för ett enskilt tillfälle eller användningen av videor kan ha tillåtits till exempel med stöd av en öppen licens. Mer information om användning av audiovisuellt material får du av Kopiostos kundtjänst, 12 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

17 UNDERSÖKNINGAR OCH INFORMATION TILL LÄROINRÄTTNINGAR Undersökningarna ger viktig information för utdelningen av ersättningar. UKM undersöker i samarbete med Kopiosto mängden av och innehållet i fotokopior, utskrifter, skannat material och kopierat material från Internet som används vid läroanstalterna. Undersökningar om användningen av televisionsprogram och radioprogram i undervisningen görs av undervisningsoch kulturministeriet, Kopiosto och Tuotos. Undersökningarna hjälper att fastställa ersättningsnivån och ger viktig information för utdelningen av ersättningar. Man har strävat efter att planera undersökningarna på ett sådant sätt att de så lite som möjligt stör verksamheten vid läroanstalterna. Kopiosto erbjuder läroinrättningarna utbildning i upphovsrätt. Utbildningen behandlar upphovsrättens grunder och innehållet i licenserna för läroinrättningarna och i synnerhet användningen av digitalt material i undervisningen. Rektorn eller en lärare kan ta kontakt med Kopiosto och avtala om en föreläsning eller ett möte vid läroanstalten. Man kan även fråga om råd i ärenden som gäller upphovsrätt av Kopiosto. Inspektörer och jurister kan nås på adressen LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 13

18 KOPIRAITTI EN GUIDE PÅ NÄTET OM UPPHOVSRÄTT FÖR LÄROINRÄTTNINGAR Kopiraitti är en upphovsrättsguide som producerats av Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet. Kopiraitti ger information om upphovsrätt och användningen av verk vid läroinrättningar. På Kopiraitti har information sammanställts om till exempel kopiering och användningen av verk och audiovisuellt material i undervisningen. På webbplatsen finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden. På Kopiraitti kan du kontrollera vad licenserna som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat för läroinrättningar innehåller och vilka läroinrättningar licenserna gäller. På Kopiraitti kan du beställa Kopiraittis Nyhetsbrev. Nyhetsbrevet utkommer cirka fyra gånger om året och ger aktuell information om upphovsrätter i skolvärlden. Kopiraitti hittar du även på Facebook. Om du inte hittar svar på upphovsrättsliga frågor på Kopiraitti, skicka din fråga till Kopiosto per e-post till eller ställ din fråga i Facebook KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

19 Kopiosto och UnDerVisnings- och KUltUrMinisteriet Kopiosto Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Kopiosto har 45 medlemsorganisationer som verkar på många olika sätt inom olika kulturoch informationsområden. Kopiosto möjliggör användning av material som skyddas av upphovsrätten genom att bevilja licenser för kopiering och digital användning samt för efterföljande användning av audiovisuella verk. Dessutom utvecklar Kopiosto aktivt nya licenslösningar för utmaningarna i den föränderliga informationsförmedlingen. De ersättningar som Kopiosto har tagit ut av kunderna redovisar Kopiosto efter att ha dragit av förvaltningskostnaderna till verkens rättsinnehavare. En del av medlen delas ut till stöd av finsk kultur och skapande arbete via Centralen för audiovisuell kultur (AVEK) som verkar i samband med Kopiosto. Kopiostos ställning som en före nande länk mellan dem som använder verken och rättsinnehavarna baserar sig å ena sidan på de heltäckande fullmakter Kopiosto fått av sina medlemsorganisationer och å andra sidan på undervisnings- och kulturministeriets beslut. Undervisnings- och kulturministeriet godkänner att en organisation som representerar rättsinnehavare under en viss tid är verksam som en organisation som beviljar upphovsrättslicenser. UnDerVisnings- och KUltUrMinisteriet Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av lagstiftningen i anknytning till upphovsrätter. I anslutning till ministeriet verkar också upphovsrättsrådet. Upphovsrättsrådet ger utlåtanden om tillämpning av upphovsrättslagen. Vem som helst kan be rådet om ett utlåtande. Undervisnings- och kulturministeriet har av Kopiosto skaffat omfattande licenser för den fotokopiering och de inspelningar som äger rum vid läroinrättningar. Ministeriet genomför undersökningar om fotokopiering och inspelningar vid läroanstalter i samarbete med Kopiosto. Kopiosto och undervisningsoch kulturministeriet underlättar tillsammans användningen av verk i undervisning.

20 Tredje upplagan Layout och foton: Hahmo Tryct i: Aldus, 2015 Papper: Munken Polar 120 g/m 2 KOPIOSTO Sanduddsgatan Helsingfors Tfn UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PB Statsrådet Tfn

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR För användning av material som är skyddat av upphovsrätten i undervisning, forskning eller i organisationens

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovsmannen får bestämma hur hens verk används Gör

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda.

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda. KOPIOSTO I KORTHET Kopiosto rf är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto grundades 1978 och omfattar 45 olika medlemsorganisationer som representerar

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Avtal om kopiering och tillgängliggörande Hypernet

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning regler när du kopierar för din undervisning Avtalet gäller alla skolor Avtalet gäller för alla kommunala och landstingskommunala grund- och gymnasieskolor friskolorna omfattas inte utan tecknar själva

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument Läroanstalter med grundutbildning inom konst Upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf har beviljat licenstagaren en licens för partiell kopiering och bruk av verk skyddade

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund-

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Information om bilderna i denna broschyr finns på s 7. Exempel på hur man kan använda Creative Commons Tobias, en elev i klass 8 på en skola i Jönköping, är intresserad

Läs mer

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg Projektarbeten Vad lönar det sig att komma ihåg Utnyttjande av olika resurser Bilder, kartor, böcker, tidningsartiklar, musik och videon är alla skyddade av upphovsrätten Att kopiera och lägga till dem

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET

AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET O /35 t/oé AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET Mellan å ena sidan Linköpings universitet och å andra sidan Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik, Föreningen

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 Ärende Sökande Upphovsrättslig bedömning av IPTV Hibox Systems Oy Ab Given 16.11.2007 Sammanfattning IPTV-verksamheten, så som den beskrivs i ansökan, innebär överföring

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare Plastic globes at the Museum für Kommunikation, Berlin av Tup Wanders http://www.flickr.com/photos/tupwanders/79476476/ en guide för lärare Creative Commons En guide för lärare 1 Creative Commons Vad är

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR ÄboAkademi Förvaltningsdirektör Tuomiokirkontori 3 20500 Turku Ulla Achren KOPIOSTO HKI/ ÄNOI KEUS/ ÄR/ESTÖ UPPHOVSRÄTTSORGANISATION COPYRIGHT SOCIETY KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

Läs mer

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor.

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor. 11FK10 Borås 11F310, 117910, 11GF10, 114610 Borås Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK 1.2 Provmoment: Salstentamen Juridik 1hp. Ladokkod: Tentamen ges för: 11FK10, 11F310, 117910, 11GF10, 114610 TentamensKod:

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer TÄVLINGSREGLER 1. Tävlingsarrangörer Tävlingen för barn och unga i att göra en nätvideo arrangeras som ett samarbete mellan kampanjen Var modig och hygglig våga bry dig! (Våra gemensamma barn) och ETNO

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen

Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen Musikskapare och förläggare får 15,5 miljoner euro i juniavräkningen 12.6.2015 I juniavräkningen får inhemska rättsinnehavare totalt 12,9 miljoner euro i ersättning för framföranden i Finland år 2014.

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014

ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 ANVISNING FÖR DEN SOM TILLHANDAHÅLLER BILDPROGRAM FÖR TV-VERKSAMHET Uppdaterad 1.1.2014 Centralen för mediefostran och bildprogram (MEKU) och Nationella audiovisuella arkivet (KAVA) fusionerades i början

Läs mer

Upphovsrätt samt lagar och etik

Upphovsrätt samt lagar och etik Upphovsrätt samt lagar och etik Får jag fotografera människor på exempelvis Drottning gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill. Det spelar ingen roll om du fotograferar flera personer i en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

U 61/2016 rd. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

U 61/2016 rd. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2005 Nr 821 824 INNEHÅLL Nr Sidan 821 Lag om ändring av upphovsrättslagen... 4057 822 Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen... 4076

Läs mer

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet SUHF i Umeå 28 mars 2012 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet Bakgrund SUHF:s konferens den 16 oktober 2009 Riktlinjer avseende rätten till

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 37 (12 16 september 2016)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 37 (12 16 september 2016) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 37 (12 16 september 2016) Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Kalendarium vecka 37 Biblioteket

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Rättsinnehavarna erhåller 16,0 miljoner euro i samband med avräkningen i juni

Rättsinnehavarna erhåller 16,0 miljoner euro i samband med avräkningen i juni Rättsinnehavarna erhåller 16,0 miljoner euro i samband med avräkningen i juni 13.6.2013 I Teostos juniavräkning får inhemska rättsinnehavare Totalt 12,4 miljoner euro i ersättning för framföranden i Finland.

Läs mer

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE Kopiosto rf 2016 Undervisningsmaterialet för Kopiraittila skola har gjorts av: Henna Ylihärsilä, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Juha Kallanranta och Kirsi

Läs mer

KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015

KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015 Undervisnings- och kulturministeriet PROMEMORIA OKM2015-00185 KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015 Ärende Kommissionens offentliga konsultation om

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA

Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA Priserna i prislistan avser återgivning av Bildupphovsrätts medlemmars konstverk. Priserna gäller bara då tillstånd för återgivning inhämtats från Bildupphovsrätt.

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

Juniavräkning 2012 är betald

Juniavräkning 2012 är betald Juniavräkning 2012 är betald 14.6.2012 i teostos juniavräkning den 14 juni får inhemska rättsinnehavare totalt 12,3 miljoner euro i ersättning för framföranden. Ersättningarna består till största delen

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.09 Taxa för kopiering m.m. Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-11, 30 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-09, 82 (kopiering till enskild) Denna taxa omfattar kopiering av allmänna handlingar och kopiering

Läs mer

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet Svenska Konstnärsförbundet

Läs mer

TABELL 1. Webbhotellverksamhet

TABELL 1. Webbhotellverksamhet TABELL 1 BILAGA L Punkt 1 A. Tillhandahållande och härbärgering av webbplatser samt distansunderhåll av programvara och utrustning Webbhotellverksamhet Automatiserat distansunderhåll on-line av programvara

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Bildleverantörernas Förening Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet

Läs mer

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial 1 kap. Allmänna bestämmelser

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial 1 kap. Allmänna bestämmelser Riksdagen har 11.12. antagit följande lagar: Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna

Läs mer

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946

Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar /946 Förordning om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar 14.6.1991/946 På föredragning av handels och industriministern stadgas med stöd av 14 och 46 lagen den 11 januari 1991 om ensamrätt till

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

TIPS FÖR UNDERVISNINGEN I GYMNASIET

TIPS FÖR UNDERVISNINGEN I GYMNASIET KOPIRAITTILA SKOLA I GYMNASIET I Kopiraittila skolas material är upphovsrättskompetensen indelad i tre helheter: kunskap om upphovsrätten, förmåga att använda olika typer av material samt informationssökningskompetens

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

år 2013 För det skapande arbetet

år 2013 För det skapande arbetet år 2013 För det skapande arbetet INNEHÅLL AVEKS VERKKAVALKAD I anslutning till upphovsrättsorganisationen Kopiosto finns Centralen för audiovisuell kultur AVEK. Med AVEK:s stöd uppstår nya dokumentärfilmer,

Läs mer