KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER"

Transkript

1 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar

2 KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är resultatet av ett litterärt, muntligt eller konstnärligt skapande arbete, till exempel en bok, tidningsartikel, ritning, målning, ett fotografi, en komposition, pjäs, ett TV- och radioprogram, en film eller ett dataprogram. Skyddet är inte beroende av verkets användningsändamål eller konstnärliga kvalitet. Inte heller tekniken med vilken verket har skapats eller materialet som det har skapats av påverkar skyddet. Upphovsrätten skyddar verket under upphovsmannens livstid och 70 år efter det år han eller hon avlidit. Upphovsrättslagen skyddar även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätter, s.k. närstående rättigheter. Några av de mest centrala av dessa är de rättigheter som tillkommer utövande konstnärer, producenter av ljud- och bildupptagningar, radio- och televisionsföretag samt fotografer. I praktiken utgör skyddstiden den största skillnaden mellan närstående rättigheter och upphovsrätt. Skyddstiden för de flesta närstående rättigheter är 50 år räknat från det år arbetet framställdes. Skyddstiden för producenten av ljudinspelningen och den inspelade framställningen är i regel 70 år efter att den publicerats för första gången. Den person som skapat ett arbete, dvs. upphovsmannen får upphovsrätt vid den tidpunkt när verket skapas. En förutsättning för en upphovsrätt är att verket är tillräckligt självständigt och originellt, dvs. överträffar den s.k. verkströskeln. Upphovsmannen har både moralisk och ekonomisk rätt till sitt verk. De ekonomiska rättigheterna tryggar upphovsmannens förvärvsmöjligheter. Upphovsmannen har rätt att besluta om det av hans eller hennes verk framställs exemplar eller om verket görs tillgängligt för allmänheten. Med den moraliska rätten skyddas upphovsmannens person och verkets egenart. När verket används ska upphovsmannens namn anges. Upphovsmannen kan överlämna sina ekonomiska rättigheter till verket helt eller delvis. Upphovsrätten kan också gå i arv eller övergå från upphovsmannen till en annan person, ett företag eller någon annan part med stöd av ett avtal. De moraliska rättigheterna kvarstår alltid hos själva upphovsmannen. Upphovsrätten är inte en obegränsad rättighet. På basis av citat- eller lånerätten har man exempelvis lov att i överensstämmelse med god sed citera i den omfattning som syftet kräver. Dessutom är det tillåtet att tillverka någon enstaka kopia av ett verk som härstammar från en laglig källa för enskilt bruk. De kopior som har tillverkats på detta sätt får inte användas för annat än enskilda ändamål. Mer information om läroinrättningars licenser och upphovsrätten på adressen och FÖR KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KRÄVS EN LICENS För fotokopiering och inspelning av TV- och radioprogram vid läro anstalter samt för digital användning av verk i undervisningen krävs licens. Upphovsrättsorganisationen Kopiosto beviljar läroinrättningar licenser för fotokopiering och inspelning av TV- och radioprogram samt digital användning av verk. Denna broschyr behandlar sammanfattat vad Kopiostos licenser för läroinrättningar innehåller och licensvillkoren. Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) anskaffar årligen centraliserat licenser för läroinrättningar. På Kopiostos webbplats och på Kopiraitti ( kan man kontrollera innehållet i Kopiostos kopieringslicenser och vad som omfattas av licenserna som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat åt läroanstalterna. Andra läroinrättningar kan anskaffa licenser direkt av Kopiosto. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fotokopiering och utskrifter 4 Digital kopiering och användning 6 Licensvillkoren i korthet 8 Inspelning och användning av audiovisuellt material 10 Undersökningar och utbildning i läroanstalter 13 Kopiraitti en guide på nätet om upphovsrätt för läroinrättningar 14 LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 3

3 FOTOKOPIERING OCH UTSKRIFTER Med Kopiostos licens för fotokopiering får lärare fotokopiera och skriva ut material för undervisningsoch forskningsändamål. Lärare kan till exempel kopiera från böcker och tidningar/tidskrifter eller skriva ut extra material från webbplatser för att komplettera tryckt läromaterial. Fotokopieringslicensen ger rätt att kopiera högst 20 sidor från samma publikation och högst 10 sidor från en notpublikation. LICENSVILLKOR FÖR FOTOKOPIERING OCH UTSKRIFTER Licens för fotokopiering ger rätt att med vissa begränsningar kopiera nästan alla typer av publikationer. Dessutom gör licensen det möjligt att skriva ut och kopiera material i digital form. En lärare kan till exempel skriva ut en artikel från Internet i flera exemplar eller kopiera den och dela ut kopiorna till alla elever i klassen. Licensen omfattar både inhemskt och utländskt material. För samma elever under en termin får en lärare eller föreläsare kopiera högst 20 sidor, men inte mer än hälften av en publikation. Inom dessa gränser får läraren eller föreläsaren framställa en kopia för varje elev och några exemplar för sig själv. Samma begränsningar gäller utskrifter och kopiering av utskrifter. Det är inte tillåtet att kopiera arbetsoch övningsböcker samt facitböcker med Kopiostos kopieringslicens. Egenhändigt framställt material samt lagar, förordningar och andra myndighetsbeslut får man fritt fotokopiera och skriva ut. Detsamma gäller verk för vilka upphovsrätten inte längre gäller eller i vilka det finns en anteckning om att kopiering är tillåten. Licensen som undervisnings- och kulturministeriet skaffat för läroinrättningar täcker inte avgiftsbelagda kopior eller utskrifter. Licensen täcker inte heller avgiftsbelagd utbildning. För anskaffandet av en licens ansvarar då den som tillverkar eller låter tillverka kopiorna, exempelvis läroanstalten eller elevkåren. Det sätt på vilket avgiften uppbärs samt avgiftens storlek eller omfattning påverkar inte skyldigheten att skaffa licens. Ytterligare information om licenserna för avgiftsbelagd kopiering och utbildning kan fås från Kopiostos kundtjänst, NOTER Kopiostos kopieringslicens ger rätt till att fotokopiera publicerade noter för undervisnings- och forskningsändamål samt för att uppföras och för att förbereda uppföranden. BRA ATT MINNAS I publikationer kan det finnas olika märkningar som förbjuder kopiering. Om ett förbud för ett visst verk inte meddelats Kopiosto får man även kopiera ett sådant verk enligt anvisningarna i denna broschyr. Förbud för ett vissa verk är inte så allmänna. En giltig förteckning över meddelade förbud finns på Kopiostos webbplats I oklara fall kan ytterligare information fås från Kopiostos kundtjänst, Ur notpublikationer får högst 10 sidor kopieras till samma studerande under ett läsår, dock inte mer än hälften av hela publikationen. För uppträdandebruk och för förberedelserna inför ett uppträdande får noter kopieras bara när det är fråga om en undervisningssituation vid läroanstalten eller om ett avgiftsfritt evenemang som läroanstalten arrangerar och där publiken i huvudsak består av studerande och personal vid läroanstalten samt av anhöriga till dessa. Kör-, ensemble- och orkesternoter får endast kopieras för undervisning i teoriämnena i musik samt för forskning. Från tjänsten Kuorolaulut.fi, som upprätthålls av Kopiosto, kan man beställa och kopiera körnoter mot avgift. Texter till populärmusik kan du köpa från tjänsten Laulut.fi. 4 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 5

4 DIGITAL KOPIERING OCH ANVÄNDNING Upphovsrättslagen är neutral i fråga om tekniken. Även material på Internet omfattas av upphovsrätten och för att använda och kopiera materialet krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Kopiostos Digilicens ger lärare och elever rätt att kopiera texter och bilder från öppna webbplatser. Digilicensen ger även rätt att skanna tryckta publikationer för undervisnings- och forskningsändamål. Dessutom får material som kopierats och skannats från nätet förmedlas inom läroinrättningens slutna nätverk. Som extra material för undervisningen kan man t.ex. skanna artiklar från tidningar/tidskrifter och böcker samt spara en artikel i en nättidning i läroinrättningens slutna nätverk. Med digilicensen kan man också kopiera notpublikationer. Material som omfattas av licensen kan användas i undervisningen och i studierna. Licensen gäller för både inhemskt och utländskt material. Med Kopiostos Digilicens får man i undervisningssituationer därtill använda olika material i översättnings- och bearbetningsövningar. I en översättningsuppgift kan man till exempel använda en artikel från en webbtidning eller så kan man öva på bildbehandling med ett fotografi från nätet. Man kan även t.ex. beskära bilderna eller lägga till markeringar som hjälper till att åskådliggöra ämnet som lärs ut. Digilicensen gör det även möjligt att förmedla materialet i samband med distansstudier. En lektion under vilken man utnyttjar publikationer som skyddas av upphovsrätten, kan förmedlas via ett slutet nätverk som TV-bild eller motsvarande och inspelningen kan sparas i läroinrättningens slutna nätverk för att senare användas av undervisningsgruppen. Närmare licensvillkor finns på adressen Digilicensen är för användaren en lätt och enkel lösning för digital kopiering och användning av verken i undervisning och i forskning. BRA ATT MINNAS I klassen får man surfa på Internet eller visa webbplatser genom att exempelvis projicera dem på en filmduk med hjälp av en videokanon. Videor och filmer som är tillgängliga på nätet får dock inte visas i undervisningen utan tillstånd. För att spara Internetmaterial som skyddas av upphovsrätten, t.ex. som en del av läromaterialet eller i läroinrättningens slutna nätverk, krävs tillstånd av rättsinnehavaren. Detta är möjligt med Kopiostos Digilicens. Rättsinnehavaren har kunnat tillåta att hans eller hennes verk används till exempel med en öppen licens eller enligt villkoren på webbplatsen. Ifall läroanstalten har anskaffat en licens till något visst material, till exempel elektroniskt undervisningsmaterial eller en artikeldatabas, får materialet användas enligt materialets egna användningsvillkor. Kopiostos Digilicens gäller inte för sådana köpta tjänster. 6 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

5 Du kan lösgöra detta uppslag och lägga upp det till exempel på anslagstavlan i lärarrummet. 8 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 9

6 LICENSVILLKOREN I KORTHET KOPIERING FRÅN DET ÖPPNA INTERNET FOTOKOPIERING UTAN BEGRÄNSNING Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbeslut Högst 20 sidor, som motsvarar storleken på en utskriven A4 Notmaterial: Högst 20 sidor, som motsvarar storleken på en utskriven A4 Arbets- och övningsböcker, facitböcker Inhemska pjäser Musik och AV-material Material som läroanstalten har rätt att använda utifrån något annat avtal eller någon annan licens UTAN BEGRÄNSNING Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbeslut Högst 20 sidor ur böcker, tidningar och andra trycksaker, dock inte mer än hälften av publikationen Notmaterial: högst 10 sidor Arbets- och övningsböcker, facitböcker UTSKRIFTER SKANNING UTAN BEGRÄNSNING Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbeslut Vid grundskolor Högst 5 sidor/publikation, dock inte mer än hälften av hela publikationen Notmaterial: motsvarande mängd Vid gymnasiet och vid yrkesinriktade läroanstalter Högst 15 sidor/publikation, dock inte mer än 15 % av hela publikationen Notmaterial: motsvarande mängd Vid yrkeshögskolor och universitet Högst 20 sidor/publikation, dock inte mer än 20 % av hela publikationen En artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift får kopieras i sin helhet I den utsträckning som förutsätts i forskningsbruk Notmaterial: motsvarande mängd Arbets- och övningsböcker, facitböcker Inhemska pjäser Musik och AV-material Material som läroanstalten har rätt att använda utifrån något annat avtal eller någon annan licens UTAN BEGRÄNSNING Fullständigt egenhändigt tillverkat material Lagar och förordningar Myndighetsbeslut Högst 20 sidor av material som publicerats på Internet eller i en annan digital källa Notmaterial: högst 10 sidor INSPELNING AV TV- OCH RADIOPROGRAM 1 TV-program från kanalerna YLE TV1, YLE TV2, MTV3, YLE Teema och YLE Fem under två års tid, dock inte skilt förbjudna program Inhemska undervisningsprogram från ovan nämnda kanaler för permanent bruk Från radio utbildningsprogram som sänds av Rundradion FRAMFÖRANDE AV TV- OCH RADIOPROGRAM Arbets- och övningsböcker, facitböcker Andra inhemska och utländska kanaler omfattas inte av Kopiostos licens Inhemska eller utländska filmer med biografeller videodistribution Utländska serier med kontinuerlig handling Reklam Köpta, lånade och hyrda inspelningar Andra radioprogram än Rundradions undervisningsprogram FÖRMEDLING AV MATERIAL KOPIERAT OCH SKANNAT FRÅN INTERNET Materialet får sparas på ett slutet intranät och göras tillgängligt för undervisningseller forskningsgruppen I yrkeshögskolor och universitet får materialet även förmedlas per e-post till undervisnings- eller forskningsgruppen Att skapa en materialbank UTAN BEGRÄNSNING Radioprogram (Upphovsrättslagen 21 ) Inhemska TV-program från YLE Arenan och Arkivet Program som spelats in på basis av ett tillstånd för inspelning Andra inhemska och utländska kanaler omfattas inte av Kopiostos licens Inhemska eller utländska filmer med biograf- eller videodistribution Utländska serier med kontinuerlig handling Reklam Köpta, lånade och hyrda inspelningar Kopiostos licensvillkor Kontrollera på Kopiostos webbplats eller på Kopiraitti vilka grupper av läroinrättningar som omfattas av den licens som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat. Andra läroinrättningar kan anskaffa licenser direkt av Kopiosto. Mer information om läroanstalternas licenser och deras innehåll hittar du på adressen och 1 Programmen kan spelas in på exempelvis DVD-skiva, digibox, samt under vissa förutsättningar på en server. För användning av material som inte omfattas av Kopiostos licenser kan man be om tillstånd direkt av rättsinnehavarna eller av andra upphovsrättsorganisationer.

7 Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera samt skriva ut både inhemskt och utländskt material. 12 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 13

8 INSPELNING AV OCH ANVÄDNING AV AUDIOVISUELLT MATERIAL För att spela in och använda TV-program och annat audiovisuellt material i undervisningen krävs rättsinnehavarnas tillstånd. Undervisnings- och kulturministeriet har anskaffat en licens för inspelning och användning av tvprogram i undervisningen. Licensen har beviljats av Kopiosto, Tuotos som representerar film- och av-produktionsbolagen, och tv-bolagen. TV-PROGRAM Lärarna och läroanstaltens personal får spela in tv-program direkt från sändningarna. Inspelningarna kan också göras av kommunala läromedels- och av-centraler för vidarebefordran till läroanstalterna. Program kan lagras bland annat på dvd-skivor eller i digiboxar. Aktörer som har rätt till lagring kan lagra och förmedla program via nätservrar som används i läroanstaltens interna nät eller i ett slutet nät mellan läroanstalter. TV-program får spelas in för undervisningsändamål från avtalade kanaler för två år. Kanalernas inhemska undervisningsprogram får spelas in för permanent bruk. På Kopiraitti kan man kontrollera innehållet i Kopiostos kopieringslicenser och vad som omfattas av licenserna som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat åt läroanstalterna. Varje inspelning ska förses med programmets namn, längd, sändningstidpunkt och den tillåtna användningstiden. Ett program som är tids- och innehållsmässigt föråldrat ska tas ur bruk. För förevisning av en video- eller dvd-film behövs särskilt tillstånd. Ytterligare information kan fås av Tuotos, som representerar film- och av-produktionsbolag. Köpta, lånade och hyrda inspelningar, såsom språkinspelningar eller filmer får inte kopieras för undervisningsbruk. RADIOPROGRAM Från radion får man spela in undervisningsprogram från Rundradion. Inspelning av övriga inhemska och utländska radiokanaler och radioprogram är inte tillåtet på basis av den licens som UKM anskaffat. BRA ATT MINNAS För undervisningsändamål får man spela in TV-program med undantag av inhemska eller utländska filmer* med biograf- eller videodistribution utländska serier med fortlöpande handling reklamer andra än de kanalers program som omfattas av licensen, inberäknat program på utländska TV-kanaler *man kan höra sig för om en särskild licens i fråga om inhemska filmer hos Tuotos och i fråga om utländska filmer hos M&M Viihdepalvelu Oy. LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 11

9 YLE ARENAN OCH Yle Arkivet Det är tillåtet att i undervisningen visa inhemska TV-program som finns på Yle Arenan och i Yle Arkivet. Licensen grundar sig på ett avtal mellan UKM, Kopiosto och Tuotos. Det är emellertid inte tillåtet att spela in program från Yle Arenan eller Yle Arkivet. Licensen omfattar inte heller filmer och reklamer med biograf- eller videodistribution. Inhemska TVprogram på Yle Arenan och i Yle Arkivet får visas för undervisningsändamål. ANNAT AV-MATERIAL PÅ NÄTET TV- och radioprogram samt annat videomaterial står till buds på TV-bolagens egna webbplatser och i olika materialbanker. Huvudregeln är att de TV-program som finns på TV-bolagens webbplatser inte får visas i samband med undervisningen och inte heller spelas in för undervisningsändamål. Av tjänsternas användarvillkor framgår i allmänhet i vilket sammanhang materialet får användas. På Internet finns det även kollektiva videotjänster (bl.a. YouTube), där användarna kan lägga till eget videoinnehåll. Av tjänsternas användarvillkor framgår i allmänhet i vilket sammanhang materialet får användas. Enligt upphovsrättslagen krävs det tillstånd av rättsinnehavaren för att visa ett filmverk, såsom videon. I vissa fall har man kunnat tillåta användningen av videor i undervisningen till exempel med en öppen licens. Man kan även be om tillstånd att visa en webbvideo direkt av rättsinnehavaren. Det kan till exempel vara möjligt att skicka en förfrågan direkt till videons skapare genom en länk på videotjänsten på nätet. Märk väl att det även kan finnas olagligt uppladdat material på nätet, som inte får visas i undervisning eller i övrigt användas. Mer information om användningen av audiovisuellt material fås av Kopiostos kundtjänst, UNDERSÖKNINGAR OCH UTBILDNING I LÄROANSTALTER UKM undersöker i samarbete med Kopiosto mängden av och innehållet i fotokopior, utskrifter, skannat material och kopierat material från Internet som används vid läroanstalterna. Undersökningar om användningen av televisionsprogram och radioprogram i undervisningen görs av undervisningsoch kulturministeriet, Kopiosto och Tuotos. Undersökningarna hjälper att fastställa ersättningsnivån och ger viktig information för utdelningen av ersättningar. Man har strävat efter att planera undersökningarna på ett sådant sätt att de Undersökningarna ger viktig information för utdelningen av ersättningar. så lite som möjligt stör verksamheten vid läroanstalterna. Kopiosto erbjuder läroinrättningarna utbildning i upphovsrätt. Utbildningen behandlar upphovsrättens grunder och innehållet i licenserna för läroinrättningarna och i synnerhet användningen av digitalt material i undervisningen. Rektorn eller en lärare kan ta kontakt med Kopiosto och avtala om en föreläsning eller ett möte vid läroanstalten. Man kan även fråga om råd i ärenden som gäller upphovsrätt av Kopiosto. Inspektörer och jurister kan nås på adressen 12 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER LICENSER FÖR LÄROINRÄTTNINGAR 13

10 KOPIRAITTI EN GUIDE PÅ NÄTET OM UPPHOVSRÄTT FÖR LÄROINRÄTTNINGAR KOPIOSTO OCH Undervisnings- och kulturministeriet KOPIOSTO Kopiosto är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer. Kopiosto har 45 medlemsorganisationer som verkar på många olika sätt inom olika kulturoch informationsområden. Kopiosto möjliggör användning av material som skyddas av upphovsrätten genom att bevilja licenser för kopiering och digital användning samt för efterföljande användning av audiovisuella verk. Dessutom utvecklar Kopiosto aktivt nya licenslösningar för utmaningarna i den föränderliga informationsförmedlingen. De ersättningar som Kopiosto har tagit ut av kunderna redovisar Kopiosto efter att ha dragit av förvaltningskostnaderna till verkens rättsinnehavare. En del av medlen delas ut till stöd av finsk kultur och skapande arbete via Centralen för audiovisuell kultur AVEK som verkar i samband med Kopiosto. UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för beredningen och utvecklingen av lagstiftningen i anknytning till upphovsrätter. I anslutning till ministeriet verkar också upphovsrättsrådet. Upphovsrättsrådet ger utlåtanden om tillämpning av upphovsrättslagen. Vem som helst kan be rådet om ett utlåtande. Undervisnings- och kulturministeriet har av Kopiosto skaffat omfattande licenser för den kopiering och de inspelningar som äger rum vid läroinrättningar. Ministeriet genomför undersökningar om kopiering och inspelningar vid läroanstalter i samarbete med Kopiosto. Kopiraitti är en upphovsrättsguide som producerats av Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet. Kopiraitti ger information om upphovsrätt och användningen av verk vid läroinrättningar. På Kopiraitti har information sammanställts om till exempel kopiering och användningen av verk och audiovisuellt material i undervisningen. På webbplatsen finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden. På Kopiraitti kan du kontrollera vad licenserna som undervisnings- och kulturministeriet anskaffat för läroinrättningar innehåller och vilka läroinrättningar licenserna gäller. Om du inte hitta svar på upphovsrättsliga frågor på Kopiraitti, skicka din fråga till Kopiosto per e-post till eller ställ din fråga i Facebook Undervisningsoch kulturministeriet har av Kopiosto skaffat omfattande licenser för den kopiering och de inspelningar som äger rum vid läroinrättningar. 14 KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

11 2016 Fjärde upplagan Layout och foton: Hahmo KOPIOSTO Sanduddsgatan Helsingfors Tfn UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET PB Statsrådet

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar Kort om UppHoVsrätt U pphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR För användning av material som är skyddat av upphovsrätten i undervisning, forskning eller i organisationens

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer TÄVLINGSREGLER 1. Tävlingsarrangörer Tävlingen för barn och unga i att göra en nätvideo arrangeras som ett samarbete mellan kampanjen Var modig och hygglig våga bry dig! (Våra gemensamma barn) och ETNO

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2005 Nr 821 824 INNEHÅLL Nr Sidan 821 Lag om ändring av upphovsrättslagen... 4057 822 Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen... 4076

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda.

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda. KOPIOSTO I KORTHET Kopiosto rf är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto grundades 1978 och omfattar 45 olika medlemsorganisationer som representerar

Läs mer

Vad får jag fotografera?

Vad får jag fotografera? Vad får jag fotografera? Vad får man fotografera? Jag tänker gå igenom olika situationer som man kan hamna i och se vad lagen säger. Ibland kommer jag att ange de lagparagrafer som gäller på följande sätt;

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Vad är Creative Commons? Alla texter, bilder, filmer och ljudinspelningar ja nästan allt du skapar ägs av dig som upphovsman. Detta ägande gör det möjligt för dig att

Läs mer

lastbils- och bussförare

lastbils- och bussförare Brev UKM/232/531/2015 7.10.2015 Enligt sändlista Referens Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet uppdaterar

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA

Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA Prislista PRISLISTA BILDUPPHOVSRÄTTS PRISLISTA Priserna i prislistan avser återgivning av Bildupphovsrätts medlemmars konstverk. Priserna gäller bara då tillstånd för återgivning inhämtats från Bildupphovsrätt.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Avtal om kopiering och tillgängliggörande Hypernet

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION

Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) TILLGODOSEENDET AV DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER HOS POLISEN: RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE AV UPPGIFT OCH INFORMATION Polisstyrelsen ANVISNING 1 (10) Datum 23.1.2012 2020/2012/66 Nr Giltighetstid 1.2.2012 31.1.2017 Författningsgrund Polisförvaltningslag (110/1992) 4 Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund-

Läs mer

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Vad är problemet egentligen? Tack vare den tekniska utvecklingen har datorer och andra digitala tekniker blivit självklarheter i

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll I radio- och TV-företagens arkiv finns mycket material bevarat som kan vara intressant att återanvända, exempelvis genom att sända ut det på nytt eller genom att tillhandahålla

Läs mer

10 Närstående rättigheter

10 Närstående rättigheter 10 Närstående rättigheter 10.1 Ensamrättigheter för utövande konstnärer, framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder samt radio- och televisionsföretag 10.1.1 Nuvarande ordning Grundläggande

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9 Ärende Sökande Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete A och B Givet 15.6.2010 Sammanfattning Upphovsrättsliga frågor gällande ett plagiatdetektionsprogram som

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Dagens program 1. Kort om Sälskapet för Mediefostran 2. Kort om mediefostran 3. Material, var hittar

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn Lärarhandledning för Svenska som andraspråk Av-nummer: 21222tv1-5 av Carolina Ahnhem De fem första programmen i serien Mediedjungeln handlar om hur man gör TV, radio, nyhetsprogram, såpor och hur man skriver

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och om användning av föräldralösa verk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument Läroanstalter med grundutbildning inom konst Upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf har beviljat licenstagaren en licens för partiell kopiering och bruk av verk skyddade

Läs mer

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg Projektarbeten Vad lönar det sig att komma ihåg Utnyttjande av olika resurser Bilder, kartor, böcker, tidningsartiklar, musik och videon är alla skyddade av upphovsrätten Att kopiera och lägga till dem

Läs mer

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan COPYSWEDE ek.för. såsom företrädare för sig själv och för rättigheter tillkommande sina medlemsorganisationer samt producentorganisationer och radioföretag,

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovsmannen får bestämma hur hens verk används Gör

Läs mer

KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015

KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015 Undervisnings- och kulturministeriet PROMEMORIA OKM2015-00185 KUPO/tek Still Viveca(UKM) 27.10.2015 OFFENTLIG Kommissionens konsultation slutar 16.11.2015 Ärende Kommissionens offentliga konsultation om

Läs mer

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets

Maxcertifikat. Istället. för aktier. En produkt från Handelsbanken Capital Markets Maxcertifikat Istället för aktier En produkt från Handelsbanken Capital Markets Handelsbankens maxcertifikat Maxcertifikat ger dig möjlighet till god avkastning, till lägre risk än aktier. Handelsbankens

Läs mer

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Innehåll Vad handlar egentligen nätpiratsfrågan om? Upphovrätten att leva på sin idé Netikett

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat

The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat The Pirate Bay-rättegången, dag 6 Fritt nedtecknat PB Pirate Bay TBP The Pirate Bay M Vittne, Jurist vid IFPI, Magnus Mårtensson Å Åklagare, med inriktning på IT-relaterade brott, Håkan Roswall t0 + 00:15:35

Läs mer

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016.

Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Villkor för medlemskap i Nutrilett Willpower Group. Gäller fr.o.m. 1 maj 2016. Orkla Health AS, org. nr. 919 661 356 (Orkla Health) ger dig tillgång till Nutrilett Willpower Group på följande villkor.

Läs mer

Leveransvillkor. Innehåll. Priser och leveransvillkor FOTO FILM VIDEO. 1. Fotografiska arbeten. Rekommendationer

Leveransvillkor. Innehåll. Priser och leveransvillkor FOTO FILM VIDEO. 1. Fotografiska arbeten. Rekommendationer Priser och leveransvillkor FOTO FILM VIDEO Rekommendationer Sammanställningen är utgiven av Svenska museiföreningen i samarbete med Fotosekretariatet, Museifotograferna, Nordiska museet, Etnografiska museet

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut. 1 (2) Administrativa avdelningen Datum 2016-02-08 Avgifter för Riksarkivets verksamheter Avgifterna gäller från och med 1 mars 2016. Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom vissa

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juni 2016 T 2760-15 KLAGANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 556430-0142 Vitsandsgatan 9 123 86 Farsta Ombud: Advokaterna SW och ME MOTPART

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson

Namn Chef för social- och familjeservice Maria Andersson 1 DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslag (523/1999) 10 och 24 Datum 31.3.2014 Namn 1a Borgå stads social- och hälsovårdnämnd Registeransvarig Adress Stadshusgatan 5 B, 06100 Borgå Andra kontaktuppgifter

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet

INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE. 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet INSTRUKTIONER FÖR ARVINGARNA TILL AVLIDNA RÄTTSINNEHAVARE 1. Giltighetstid för upphovsrättsskyddet Upphovsrätten och de så kallade närstående rättigheterna är giltiga under en begränsad tid. De olika rättigheterna

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN Likt Unikt Innovationsprocessen Vad är en uppfinning? Vem kan bli en uppfinnare? Hur tänker du dig en uppfinnare? Varför uppfinner man? Hur får man en idé? Hur går det till

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

CoPysWedes uppdrag. Licensiering av SVT-program på DVD och video Fördelning av de inkasserade ersättningarna till berörda rättighetshavare

CoPysWedes uppdrag. Licensiering av SVT-program på DVD och video Fördelning av de inkasserade ersättningarna till berörda rättighetshavare Fördelningsbroschyr 2008 medlemmar: Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Föreningen Svenska Tecknare. Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. Nordisk Copyright Bureau. Svenska Artisters

Läs mer

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR

Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR 1 (5) Bilaga till protokoll från presidentmötet i Svea hovrätt den 17 juni 2010 Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR Vid ett möte den 17 juni 2010 mellan presidenterna för de sex hovrätterna

Läs mer

Text Stephan Rössner/Svenska Läkaresällskapets redaktionskommitté Illustrationer Marie Åhfeldt Tryck

Text Stephan Rössner/Svenska Läkaresällskapets redaktionskommitté Illustrationer Marie Åhfeldt Tryck Svenska Läkaresällskapet, 2000 Text Stephan Rössner/Svenska Läkaresällskapets redaktionskommitté Illustrationer Marie Åhfeldt Tryck Svenska Läkaresällskapets Handlingar, Hygiea Band 109 Häfte 1 ISSN 0349-1722

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten

OS./. riksåklagaren ang. våldtäkt m.m.; nu fråga om utfående av kopior av ljudupptagningar av förhör vid tingsrätten och i hovrätten SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-04-11 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-03-28 B 567-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OS./. riksåklagaren

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Arkivet föreningens bästa minne

Arkivet föreningens bästa minne Arkivet föreningens bästa minne Grundläggande arkivkurs för föreningsaktiva Albin Lindqvist Östergötlands Arkivförbund - Enskilda arkiv - Inventeringar - Registrering - 47 medlemsarkiv - 100 distriktsorganisationer

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF

DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF DIREKTIV FÖR VAL AV FÖRTROENDEMÄN INOM FJF Enligt de avtal om förtroendemän som ingår kollektivavtalet för FJF ska val av huvudoch avdelningsförtroendemän för följande tvåårsperiod (2016 2016) anordnas

Läs mer

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. gör en annan värld möjlig DOKUMENTÄRT BERÄTTANDE Studiehandledning gör en annan värld möjlig Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare. Den innehåller praktiska tips när det gäller hur man

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 289 slutlig 2011/0136 (COD) C7-0138/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om viss tillåten användning av anonyma verk (Text av betydelse

Läs mer

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop.

Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. Upphovsrätt och standarder så hänger det ihop. 1 Idag är hanteringen av standarder både enklare och mer riskabel Med denna broschyr vill vi hjälpa dig som användare och köpare av nationella och internationella

Läs mer

Vem kan man lita på? - resultat från telefonintervjuer med 1000 tonåringar. Anna Raninen, informationschef

Vem kan man lita på? - resultat från telefonintervjuer med 1000 tonåringar. Anna Raninen, informationschef Vem kan man lita på? - resultat från telefonintervjuer med 1000 tonåringar Anna Raninen, informationschef Om undersökningen Novus Opinion genomförde i maj 2012 på uppdrag av CAN en telefonundersökning

Läs mer

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning regler när du kopierar för din undervisning Avtalet gäller alla skolor Avtalet gäller för alla kommunala och landstingskommunala grund- och gymnasieskolor friskolorna omfattas inte utan tecknar själva

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL4 Cross border access to content onlinefis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99')

Läs mer

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP

STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning 1.7.2004 JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP STATSKONTORET ANVISNING 1(7) Finansiering Utlåning JÄMKNING VID INDRIVNINGEN AV LÅNGFRISTIGA GRUNDFÖRBÄTTRINGSLÅN AV UNDERSTÖDSTYP 1 Lagstiftning om lån med karaktären av ett bidrag Lagen om grundförbättring

Läs mer

ISP LIABILITY IN SWEDEN. The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University

ISP LIABILITY IN SWEDEN. The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University ISP LIABILITY IN SWEDEN The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University ISP LIABILITY Copyright Reproduction Communication to the public (tillgängliggörande för allmänheten)

Läs mer

1/5. BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01355 SAKEN BESLUT SÄNDNINGARNA

1/5. BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01355 SAKEN BESLUT SÄNDNINGARNA 1/5 BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01355 SAKEN Eurovision Song Contest: Semifinal 1, 2015-05-19 samt Eurovision Song Contest: Semifinal 2, 2015-05-21, SVT1, sändningar från en musiktävling; fråga om otillbörligt

Läs mer

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet?

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Information kring filmaktiviteter i offentliga och institutionella miljöer. Här är några exempel på platser där Swedish Film Licens är relevant vid filmvisning:

Läs mer