Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten"

Transkript

1 Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten

2 Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti är en upphovsrättsmanual som producerats av upphovsrättsorganisationen Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet. Mer information om upphovsrätt och fler exempel på användning av verk vid läroanstalter finns på Kopiraittis webbplats Välkommen in i upphovsrättens värld! Vad är upphovsrätt? Upphovsrätt är ett skydd för skapande arbete. Filmer, musik, böcker eller serietidningar har alla upphovsmän. Upphovsrätten ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma över sitt eget arbete resultatet av skapande arbete. Upphovsmannen har rätt att bestämma vad han eller hon gör med sitt verk: att sälja eller inte sälja verket och i så fall till vilket pris. Upphovsmän tjänar på att sälja verken och rätten att använda verken. Upphovsrätten är en förutsättning för att man ska kunna leva på skapande arbete och att nytt innehåll skapas. Vad skyddar upphovsrätten? Upphovsrätten skyddar skriftliga, muntliga eller konstnärliga verk resultatet av ett självständigt och egenartat intellektuellt skapande arbete. Upphovsrätten skyddar verkets utseende och uttryckssätt. Verk är till exempel böcker, artiklar, kompositioner och noter, ritningar, målningar, fotografier, pjäser, filmer, TV-program, datorprogram, databaser, kartor, byggnader samt konstindustriella verk och handarbetsverk. Skyddet är inte beroende av verkets användningsändamål eller konstnärliga kvalitet. Inte heller tekniken med vilken verket har skapats eller materialet som det har skapats av påverkar skyddet. ATT UTNYTTJA INFORMATION OCH IDÉER Information, teorier, metoder, intriger och idéer i ett verk kan utnyttjas i det egna undervisningsmaterialet. Exempelvis mätresultat i tabellform eller förklarande ritningar som används allmänt inom branschen anses inte överskrida tröskeln för att betraktas som ett verk, och kan därmed användas fritt. En enskild matematikuppgift är vanligtvis inte tillräckligt självständig och originell för att skyddas av upphovsrätten, men en helhet sammanställd av flera uppgifter kan möjligtvis överskrida tröskeln för att betraktas som ett verk. Vad skyddar upphovsrätten inte? Informationen, idén, temat, intrigen eller strukturen i verket skyddas inte. De får fritt användas, så länge uttryckssättet inte kopieras. VERKSTRÖSKELN Tröskeln för att något betraktas som ett verk anses överskridas, om det är omöjligt för någon annan att uppnå samma resultat med motsvarande arbete. Tröskeln överskrids då verket är tillräckligt självständigt och originellt. Mer information om upphovsrättsorganisationen Kopiosto och om upphovsrättstillstånd Upphovsrätten är en förutsättning för att man ska kunna leva på skapande arbete. 2 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 3

3 Hur uppstår upphovsrätten? Upphovsrätten uppkommer samtidigt som verket. För att omfattas av skyddet måste verket överskrida tröskeln för att betraktas som ett verk, eller nå status som verk. Det krävs inga formaliteter, såsom registrering eller användning av -märket, för att verket ska skyddas av upphovsrätten. Åt vem uppstår upphovsrätten? Den naturliga person som har skapat ett verk äger alltid upphovsrätten. Upphovsmannens ålder saknar betydelse, vilket innebär att även en minderårig kan vara upphovsman enligt upphovsrättslagen. ANVÄNDNING AV -MÄRKET Den finska upphovsrättslagen förutsätter inte användning av -märket. Användning av märket har ändå en informativ betydelse. Vanligtvis anges i publikationer och på webbsidor i samband med -märket upphovsmannens, förläggarens eller rättsinnehavarens namn samt verkets publikationsår. Upphovsrätten uppkommer samtidigt som verket. Upphovsmannen kan helt eller delvis överlåta sin upphovsrätt enligt avtal till någon annan, till exempel en läroanstalt eller förläggare. Den som upphovsrätten överlåts till blir rättsinnehavare. Att man äger ett exemplar av ett verk, såsom en bok, en filmupptagning eller en tavla, innebär inte att man även innehar upphovsrätten över verket. Vad är närstående rättigheter? I upphovsrättslagen skyddas även vissa rättigheter som påminner om upphovsrätten. Dessa kallas närstående rättigheter. Exempel på närstående rättigheter är RÄTTSINNEHAVARE Rättsinnehavaren är den som innehar rättigheterna enligt upphovsrättslagen. Rättsinnehavaren kan vara verkets ursprungliga upphovsman, exempelvis en författare, läroboksförfattare, sångtextförfattare, kompositör eller regissör. Rättsinnehavaren kan även vara den som upphovsmannen överlåtit sin upphovsrätt till, så som en förläggare, producent, ett företag eller en läroanstalt. Ofta innehas upphovsrätter av såväl upphovsmannen som förläggaren. uppträdande konstnärers rättigheter, ljudproducenters och filmproducenters rättigheter, katalog- och databasskydd, radio- och TV-företags rättigheter, rättigheter till fotografi och nyhetsskydd. De närstående rättigheterna skyddar även exempelvis framförande av ett verk, ljudupptagning, filmupptagning eller fotografi. Även för att använda och kopiera dem behövs tillstånd av rättsinnehavaren. Fotografier är verk som skyddas av upphovsrättslagen, då de överskrider tröskeln för att betraktas som verk. De närstående rättigheterna påminner om upphovsrätten på många sätt. Den mest betydande skillnaden mellan de närstående rättigheterna och upphovsrätten gäller skyddstidens längd. För att få närstående rättigheter förutsätts inte att kravet på självständighet och originalitet uppfylls. Hur länge gäller upphovsrätten? Upphovsrätten gäller under upphovsmannens levnadstid och 70 år efter hans eller hennes dödsår. Då ett verk har flera upphovsmän, såsom filmer, räknas skyddstiden från det år då den sista upphovsmannen avlidit. Skyddet för de närstående rättigheterna är vanligtvis 50 år efter inspelnings-, framförande-, produktions- eller sändningsåret eller året då ett fotografi tagits. Skyddet av ljudinspelningar förlängs till 70 år räknat från den första gången ljudinspelningen publicerades eller gjordes tillgänglig för allmänheten, om detta skedde inom 50 år efter framförandet. DOKUMENTKAMERA OCH INTERAKTIV TAVLA Webbsidor och sidor i läroböcker eller tidningar som projiceras med dokumentkamera får studeras i klassrummet på en interaktiv tavla. Material som visas med hjälp av dokumentkamera och interaktiv tavla får dock inte utan rättsinnehavarens tillstånd lagras eller distribueras via nätet till eleverna. Med Kopiostos kopieringslicens får man spara materialet och förmedla det enligt licensvillkoren inom ett slutet nät till studerandena. DISTANSUNDERVISNING För att lagra en lektion eller en föreläsning och distribuera den i distansundervisning krävs lärarens eller föreläsarens samtycke. Även muntliga framföranden, såsom ett föredrag eller en presentation, får upphovsrättsskydd om de är tillräckligt självständiga och originella. Förutom lärares presentationer använder man på lektioner många upphovsrättsskyddade verk, såsom sidor ur läroböcker eller tidningsartiklar. När en lektion lagras för distansundervisning, ses även dessa verk på inspelningen. Att lagra dessa verk som en del av distansundervisning kräver tillstånd av rättsinnehavarna för alla de verk som syns på inspelningen. Kopiostos kopieringslicens gör det möjligt att lagra verk för distansundervisning utan att man måste be varje enskild rättsinnehavare om tillstånd. Med Kopiostos licens får man även distribuera en lektion i läroanstaltens slutna intranät i realtid, eller göra en inspelning som eleverna kan titta på senare. Materialet får vara tillgängligt för eleverna i den aktuella undervisningsgruppen under tiden för kursen eller studiehelheten. För att publicera materialet på nätet krävs ett skilt tillstånd av rättsinnehavarna. 4 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 5

4 UPPHOVSRÄTT EKONOMISKA RÄTTIGHETER De ekonomiska rättigheterna tryggar upphovsmannens förvärvsmöjligheter. MORALISKA RÄTTIGHETER De moraliska rättigheterna skyddar upphovsmannens heder. TILLVERKNING AV ETT EXEMPLAR Att tillverka ett exemplar innebär exempelvis att trycka, digitalisera, fotokopiera eller på annat sätt duplicera ett exemplar av ett verk. Såväl kopiering med penna som skanning av material är framställning av verksexemplar. AT T G Ö R A ETT VERK TILL- GÄNGLIGT FÖR ALLMÄNHETEN Verket görs till - gängligt för allmänheten när t.ex. en komposition framförs på en konsert, en film visas på en biograf, ett fotografi läggs upp på en hemsida eller ett exemplar av en bok bjuds ut till försäljning i en bokhandel. NAMN GIVNINGS- RÄTT Upphovsmannens namn måste anges enligt god sed när ett verk används offentligt. Namnet måste exempelvis nämnas då verket framförs offentligt eller på annat sätt görs tillgängligt för allmänheten. RESPEKTRÄTT Verket får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller originalitet. Verket får inte heller göras tillgängligt för allmänheten i ett sammanhang eller på ett sätt som är kränkande. Vilka rättigheter får upphovsmannen? Upphovsrätten utgörs av ekonomiska och moraliska rättigheter. Upphovsmannen har ensam rätt att bestämma om det får tillverkas exemplar av hans verk och om verket får göras tillgängligt för allmänheten. Upphovsmannen har även rätt att bestämma om verket får ändras, översättas till ett annat språk, återges inom en annan litteraturgenre eller en annan konstform, eller genomföras på ett annat sätt. Av tabellen på sidan intill framgår vad de ekonomiska och moraliska rättigheterna innefattar. SKANNING AV TRYCKTA PUBLIKATIONER Att skanna eller på annat sätt digitalisera böcker, artiklar, bilder eller andra tryckta publikationer kräver rättsinnehavarens tillstånd. Med Kopiostos kopieringslicens, får läraren skanna och kopiera delar av tryckta publikationer som en del av det egna undervisningsmaterialet och dela ut materialet till eleverna via läroanstaltens intranät. Läromaterialet i fråga får även fotokopieras till eleverna. Hur få tillstånd att använda verk? OFFENTLIG ÖVERFÖRING Att överföra ett verk offentligt är till exempel att distribuera det i TV eller radio, att distribuera det på begäran eller s.k. distribuering på beställning samt att distribuera det i ett datanät, till exempel att ladda upp en bild på nätet eller sätta upp den för allmän beskådan. OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE Offentligt framförande innebär att ett verk framförs för en när varande publik, till exempel vid en konsert, på teater eller en någon annan tillställning. DISTRIBUERING AV VERKSEXEMPLAR Att distribuera verksexemplar till allmänheten är bland annat att bjuda ut verksexemplar, såsom en bok eller en dvd-film, till försäljning, uthyrning eller utlåning eller att på annat vis sprida verksexemplar till allmänheten. OFFENTLIG VISNING Offentlig visning är att visa ett verk offentligt utan tekniska hjälpmedel, t.ex. under en konstutställning. Tillstånd att använda ett verk kan beviljas av verkets upphovsman eller en annan rättsinnehavare. Vanliga situationer då man använder verk som kräver tillstånd är exempelvis fotokopiering av en bok eller en artikel, skanning och lagring i datanät, att spara fotografier tagna av andra på internet, att använda bilder i olika publikationer eller egna presentationer samt att ladda upp musik eller videor i ett datanät. Även användning av verk och fotografier på internet kräver rättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall kan tillståndet fås av en upphovsrättsorganisation, som rättsinnehavarna gett befogenhet att bevilja användningstillstånd för sina verk. Dessa är bland annat Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto och Tuotos. Upphovsrättsorganisationerna beviljar även tillstånd för användning av verk vid läroanstalter. Undervisnings- och kulturministeriet har införskaffat användningstillstånd för vissa verk centraliserat för läroanstalter, såsom kopieringslicens samt licens för inspelning för undervisningsbruk. 6 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 7

5 ATT VISA VIDEOR PÅ YOUTUBE Att visa filmer i skolan kräver alltid tillstånd. YouTube-videor är vanligtvis filmverk, vars användning kräver rättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall har man kunnat tillåta användningen av videor i undervisningen till exempel med en öppen licens. Man bör beakta att materialet på YouTube eventuellt laddats upp på nätet utan rättsinnehavarens samtycke. Det är inte tillåtet av visa material som olagligt laddats upp på nätet. ATT VISA FILMER I SKOLAN Att visa en film i undervisningen är offentlig visning, som kräver tillstånd. Vanliga hyrfilmer, filmer som köpts i butik eller lånats på biblioteket är endast avsedda för privat bruk. Att visa dem för en klass eller en grupp kräver att man skaffar tillstånd till framförandet. Tuotos utfärdar visningsrätt för inhemska filmer, och M&M Viihdepalvelu Oy för utländska filmer. Även en eftermiddags- eller filmklubb på skolan måste ha tillstånd för att visa filmer. Hur fungerar upphovsrätten i datanät? Även material på internet omfattas av upphovsrätten, och för att använda och kopiera det krävs rättsinnehavarens tillstånd. Sociala medier, såsom bloggar, Facebook och andra sociala tjänster och material som finns där eller som laddas upp där omfattas likaså av upphovsrättslagstiftningen. Att bläddra bland och visa webbplatser i samband med undervisningen eller en föreläsning är tillåtet, och inget separat tillstånd behövs. Videor och filmer som är tillgängliga på nätet får dock inte visas i undervisningen utan tillstånd. Mer om offentlig visning i skolor på sidan 10. För att använda upphovsrättsskyddat material på internet, till exempel att kopiera eller lagra bilder eller texter i en inlärningsmiljö eller i en egen presentation, krävs rättsinnehavarens tillstånd. Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera bilder och texter som är fritt tillgängliga på nätet, till exempel tidningsartiklar och forskningsrapporter eller delar av dem. Rättsinnehavaren kan ha tillåtit användning av sitt verk med en så kallad öppen licens eller exempelvis i en webbplats användningsvillkor. I detta fall krävs inget särskilt tillstånd. Kopiostos kopieringslicens omfattar utskrift från internet. En lärare kan skriva ut till exempel en artikel från en nättidning och dela den med sina studerande. FILMVERK Även användning av verk och fotografier på internet kräver rättsinnehavarens tillstånd. Filmer, TV-program och andra audiovisuella verk är filmverk. ÖPPNA LICENSER Creative Commons är en av de vanligaste öppna licenserna. Rättsinnehavaren har kunnat tillåta användning av det egna verket på önskat sätt med en CC-licens. CC-licensen syns på webbplatser som symboler, som visar hur verket får användas. LÄNKNING Läraren kan bifoga en länk till material på nätet, till exempel en tidningsartikel eller ett videoklipp, till en egen presentation eller skicka länken till materialet till elevernas e-post. Med en direktlänk avses en länk som leder direkt till den ursprungliga sidan där materialet finns. Man bör helst länka till förstasidan av den webbplats man länkar till, där användningsvillkoren till dem vanligtvis finns. KOPIOSTOS DIGILICENS Med Kopiostos Digilicens får man skanna delar av tryckta publikationer och kopiera upphovsrättskyddat material, såsom bilder, text och noter, från öppna webbplatser enligt licensvillkoren (ytterligare information och närmare licensvillkor från Skannat material eller material kopierat från nätet kan användas som en del av undervisningsmaterial, en presentation eller ett elevföredrag och övningar. Materialet kan även distribueras i läroanstaltens slutna intranät i enlighet med licensvillkoren. Kopiostos Digilicens gäller inte för arbets- och övningsböcker, facitböcker, musik, videoklipp eller annat audiovisuellt material. 8 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 9

6 Vilken slags användning kräver inte tillstånd? I upphovsrättslagen ingår vissa stadganden, utgående från vilka verk får användas utan rättsinnehavarens tillstånd. Privat bruk Man får framställa några exemplar av ett verk för privat bruk, dvs. för eget och för familjens bruk. Rättsinnehavarna ersätts för enskild kopiering genom kompensationsavgiften. Kopiering som sker vid läroverk är inte det privata bruk som avses i lagen, och man måste vanligtvis ha tillstånd för att använda verk i undervisningen. Det är inte tillåtet att kopiera datorprogram eller databaser i digitalt format ens för privat bruk. OFFENTLIGT FRAMFÖRANDE I SKOLOR I skolor i samband med undervisning får man fritt visa andra publicerade verk utom filmverk och skådespel. För att visa filmer och pjäser i skolan krävs alltid tillstånd. Tillstånd fordras såväl för visning av filmer och pjäser som sker under lektionstid som på andra tillställningar som skolan anordnar. Undervisnings- och kulturministeriet har av Kopiosto och Tuotos skaffat tillstånd för skolor att lagra i undervisningssyfte. Med detta tillstånd får läraren lagra vissa TV- och radioprogram bland annat på dvd-skiva, med digibox eller i läroanstaltens intranät. Dessa inspelningar får användas i undervisningen. Citering Verk får enligt god sed direkt citeras. Citatet måste ha en saklig anknytning till verket, där citatet används. Citering är tillåtet endast i den utsträckning som är nödvändigt för syftet. Då man citerar ett verk, måste man uppge namnet på verket samt upphovsmannen. Offentlig visning i undervisning I undervisningssammanhang får man visa andra publicerade verk utom film- och teaterverk. KOMPENSATIONSAVGIFT FÖR PRIVAT KOPIERING Ersättningen för privat kopiering, eller kompensationsavgiften, gör det möjligt för konsumenten att lagligt och enkelt kopiera ur verk för eget bruk eller den närmsta kretsens bruk. Kompensationsavgiften är en kompensation till upphovsmännen bakom det skapande arbetet som betalas som motvikt till att konsumenterna kan kopiera verk för privat bruk. Kan upphovsrätten överlåtas till en annan person? Upphovsmannen kan överlåta upphovs - rätten till en annan person. Upphovsrätten kan överlåtas helt eller delvis. Det är inte fastställt hur överlåtelsen ska ske, men ett skriftligt avtal är att rekommendera. Upphovsrätten kan även överlåtas som arv eller med testamente. De moraliska rättigheterna kan inte överlåtas. De förblir upphovsmannens, även om de ekonomiska rättigheterna helt har överlåtits. Exempelvis har en lärare upphovsrätt till undervisningsmaterial han eller hon själv skapat, om läraren inte valt att överlåta upphovsrätten till arbetsgivaren. Användningsrättigheterna för undervisningsmaterial som skapats av en lärare kan överlåtas till läroanstalten, om det hör till lärarens arbetsuppgifter att producera undervisningsmaterial. Även då man använder fritt material bör man nämna upphovsmannens namn och källan. Vilka följder får otillåten användning? I fall av otillåten användning ska användaren betala upphovsrättshavaren en skälig ersättning för otillåten användning av verket. Om användningen varit uppsåtlig eller för ekonomisk vinning måste användaren även betala en ersättning till upphovsmannen för övrig förlust och skada. Brott mot upphovsrättslagen kan även leda till straff i straffrättslig mening. Upphovsrätterna bevakas av upphovsrättsorganisationerna och Upphovsrättsliga informations- och övervakningscentralen (TTVK). STUDERANDES MATERIAL Även elever har upphovsrätt till ett verk de skapat, om det överskrider tröskeln för att betraktas som ett verk. Användning av sådana verk, såsom teckningar, föredrag, dikter eller fotografier, förutsätter alltid elevens samtycke. Om eleven är minderårig, ska tillstånd begäras av vårdnadshavare. Läraren får till exempel inte utan elevens eller dennes vårdnadshavares tillstånd lägga ut material som en elev skapat på nätet. 10 Upphovs rättens ABC Kopiraitti din rutt till upphovsrätten 11

7 Mer information om upphovsrätt och tillstånd för läroanstalter: Fjärde upplagan, 2016 GRAFISK DESIGN Hahmo KOPIRAITTI-LOGON OCH FLYERN PÅ BAKSIDAN Klaus Aalto BILDERNA Juho Heikkinen & Jenni Kuokka Kopiraitti är en upphovsrättsmanual som producerats av Kopiosto och undervisnings- och kulturministeriet. Kopiosto ry Sanduddsgatan Helsingfors Undervisnings- och kulturministeriet PB STATSRÅDET

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar Kort om UppHoVsrätt U pphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten

Läs mer

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR

KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR KOPIERINGSLICENS FÖR UNIVERSITET OCH YRKESHÖGSKOLOR För användning av material som är skyddat av upphovsrätten i undervisning, forskning eller i organisationens

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovsmannen får bestämma hur hens verk används Gör

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Vad är Creative Commons? Alla texter, bilder, filmer och ljudinspelningar ja nästan allt du skapar ägs av dig som upphovsman. Detta ägande gör det möjligt för dig att

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 20 oktober 2005 Nr 821 824 INNEHÅLL Nr Sidan 821 Lag om ändring av upphovsrättslagen... 4057 822 Lag om ändring av 49 kap. i strafflagen... 4076

Läs mer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer

TÄVLINGSREGLER. 1. Tävlingsarrangörer TÄVLINGSREGLER 1. Tävlingsarrangörer Tävlingen för barn och unga i att göra en nätvideo arrangeras som ett samarbete mellan kampanjen Var modig och hygglig våga bry dig! (Våra gemensamma barn) och ETNO

Läs mer

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg

Projektarbeten. Vad lönar det sig att komma ihåg Projektarbeten Vad lönar det sig att komma ihåg Utnyttjande av olika resurser Bilder, kartor, böcker, tidningsartiklar, musik och videon är alla skyddade av upphovsrätten Att kopiera och lägga till dem

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

Vad får jag fotografera?

Vad får jag fotografera? Vad får jag fotografera? Vad får man fotografera? Jag tänker gå igenom olika situationer som man kan hamna i och se vad lagen säger. Ibland kommer jag att ange de lagparagrafer som gäller på följande sätt;

Läs mer

Lauri Kaira & Anssi Rauhala

Lauri Kaira & Anssi Rauhala Lauri Kaira & Anssi Rauhala Vad allt kan gå på tok när man kommer med fyra likadana väskor till samma nattåg? Nå vad som helst, i synnerhet när en av väskorna innehåller maffi ans knarkpengar. Make och

Läs mer

Upphovsrätt och undervisning

Upphovsrätt och undervisning Upphovsrätt och undervisning En utredning över materialet som lärare använder sig av i sin undervisning samt om upphovsrättsliga problem de har upplevt Kopiosto ry 30.6.2015 sammandra g Kopiosto rf utförde

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll I radio- och TV-företagens arkiv finns mycket material bevarat som kan vara intressant att återanvända, exempelvis genom att sända ut det på nytt eller genom att tillhandahålla

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT

Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Att kunna leva på sitt skapande ETT INFORMATIONSMATERIAL OM UPPHOVSRÄTT Vad är problemet egentligen? Tack vare den tekniska utvecklingen har datorer och andra digitala tekniker blivit självklarheter i

Läs mer

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda.

38 miljoner euro avkastning. 33 miljoner euro till rättsinnehavare och stöd till AV-kulturen. 45 medlemsorganisationer. 45 anställda. KOPIOSTO I KORTHET Kopiosto rf är de utövande konstnärernas, upphovsmännens och förläggarnas upphovsrättsorganisation. Kopiosto grundades 1978 och omfattar 45 olika medlemsorganisationer som representerar

Läs mer

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet

Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Fakta och diskussion om fildelning, upphovsrätt och om hur ett schysst beteende ger ett schysstare Internet Innehåll Vad handlar egentligen nätpiratsfrågan om? Upphovrätten att leva på sin idé Netikett

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete

UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9. Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete UPPHOVSRÄTTSRÅDET UTLÅTANDE 2010:9 Ärende Sökande Studerandes upphovsrätt till ett övningsarbete A och B Givet 15.6.2010 Sammanfattning Upphovsrättsliga frågor gällande ett plagiatdetektionsprogram som

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

Juridik. Magnus Olofsson Webbutveckling I introduktion Kurskod D00150 Luleå Tekniska Universitet. 4 maj 2013. Sammanfattning

Juridik. Magnus Olofsson Webbutveckling I introduktion Kurskod D00150 Luleå Tekniska Universitet. 4 maj 2013. Sammanfattning Inlämningsuppgift 4 Juridik Magnus Olofsson Webbutveckling I introduktion Kurskod D00150 Luleå Tekniska Universitet 4 maj 2013 Sammanfattning Jag har sammanfattat undervisningsmomentet juridik med utgångspunkt

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

10 Närstående rättigheter

10 Närstående rättigheter 10 Närstående rättigheter 10.1 Ensamrättigheter för utövande konstnärer, framställare av upptagningar av ljud eller rörliga bilder samt radio- och televisionsföretag 10.1.1 Nuvarande ordning Grundläggande

Läs mer

En liten introduktion till Community på GR-SLI

En liten introduktion till Community på GR-SLI 151112 En liten introduktion till Community på GR-SLI www.grkom.se/gr-sli 2 3 Innehåll Välkommen till Community!...4 Om Community...4 Hur du går med...4 Bekanta dig med Community...5 Händelser...5 Grupper

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

Creative Commons en guide för lärare

Creative Commons en guide för lärare Creative Commons en guide för lärare Information om bilderna i denna broschyr finns på s 7. Exempel på hur man kan använda Creative Commons Tobias, en elev i klass 8 på en skola i Jönköping, är intresserad

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1960:729 Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Läs mer

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 1 of 22 27/09/2010 12:08 SFS 1960:729 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1960-12-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:697 Lag (1960:729)

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 september 2013 672/2013 Lag om ändring av lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU7 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om audiovisuella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; SFS 2014:884 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

OH-mallen. Veta vad som är rätt. presentation av Kolla källan http://www.skolverket.se/kollakallan

OH-mallen. Veta vad som är rätt. presentation av Kolla källan http://www.skolverket.se/kollakallan OH-mallen Veta vad som är rätt presentation av Kolla källan http://www.skolverket.se/kollakallan Anette Holmqvist, Skolverket anette.holmqvist@skolverket.se Medioteket Stockholm 2 december 2011 Innehåll

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund-

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

En liten introduktion till SLI Community

En liten introduktion till SLI Community En liten introduktion till SLI Community Välkommen till SLI Community! Ta dig gärna lite tid och läsa igenom den här introduktionen (många sidor, men det tar inte många minuter) så tror vi att du enklare

Läs mer

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:1swe Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0893-4 Klientens

Läs mer

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE

HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE HANDBOK FÖR KOPIRAITTILAS SKOLAS LÄRARE Kopiosto rf 2016 Undervisningsmaterialet för Kopiraittila skola har gjorts av: Henna Ylihärsilä, Arja Kangasharju, Marjukka Peltonen, Juha Kallanranta och Kirsi

Läs mer

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET

UTBILDNING FÖR BEGRÄNSAD RADIOTELEFONISTBEHÖRIGHET LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 22.5.2015 Träder i kraft: 25.5.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 71 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Med denna föreskrift

Läs mer

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare

Creative Commons. en guide för lärare. En guide för lärare Plastic globes at the Museum für Kommunikation, Berlin av Tup Wanders http://www.flickr.com/photos/tupwanders/79476476/ en guide för lärare Creative Commons En guide för lärare 1 Creative Commons Vad är

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter i VKlass Beslut Diarienr 1 (6) 2015-11-18 2445-2014 Barn- och grundskolenämnden i Täby kommun 183 80 Täby Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Barn och grundskolenämnden i Täbys behandling av personuppgifter

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet?

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Information kring filmaktiviteter i offentliga och institutionella miljöer. Här är några exempel på platser där Swedish Film Licens är relevant vid filmvisning:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn

Mediedjungeln (sas) mediekunskap för barn Lärarhandledning för Svenska som andraspråk Av-nummer: 21222tv1-5 av Carolina Ahnhem De fem första programmen i serien Mediedjungeln handlar om hur man gör TV, radio, nyhetsprogram, såpor och hur man skriver

Läs mer

Kurser i att skapa korta filmer som skall användas i undervisningen eller för instruktion och support.

Kurser i att skapa korta filmer som skall användas i undervisningen eller för instruktion och support. Kurser i att skapa korta filmer som skall användas i undervisningen eller för instruktion och support. Tre korta kursmoment som stödjer framtagande av material för det flippade klassrummet och att ge instruktion

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument

FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument FOTOKOPIERINGSLICENS Licensdokument Läroanstalter med grundutbildning inom konst Upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf har beviljat licenstagaren en licens för partiell kopiering och bruk av verk skyddade

Läs mer

LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen

LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014

Läs mer

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt

Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Fråga 2: Immaterial- och marknadsrätt Alice planerar att importerar exotiska frukter till Sverige och sedan sälja dem vidare till svenska livsmedelshandlare. För att öka kunskapen om och intresset för

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Avtal om kopiering och tillgängliggörande Hypernet

Läs mer

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord.

Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport. Titel. Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Riktlinjer för Gymnasiearbete skriftlig rapport Titel Titeln får inte vara för lång, högst fem ord. Eventuell undertitel Undertitel ska ej upprepa vad som sägs i huvudtiteln. Högst två rader Namn/klass

Läs mer

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN

elevuppgifter Likt Unikt FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR SKOLAN Likt Unikt Innovationsprocessen Vad är en uppfinning? Vem kan bli en uppfinnare? Hur tänker du dig en uppfinnare? Varför uppfinner man? Hur får man en idé? Hur går det till

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN

ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Social-, hälso- och idrottsområdet Närvårdarutbildningen ANVISNINGAR FÖR SKRIFTLIGA ARBETEN Arbete i... Hösten 2012 Namn: Grupp: INNEHÅLL 1 INLEDNING 1 2 HANDLEDNING 1 3 TEXTENS UTFORMNING 2 3.1 Teckensnitt,

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprovet Engagemang och påverkan, vt 2009 (gymnasiet och komvux)

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprovet Engagemang och påverkan, vt 2009 (gymnasiet och komvux) Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprovet Engagemang och påverkan, vt 2009 (gymnasiet och komvux) Lärarenkäten efter vårterminens kursprov Engagemang och påverkan har besvarats av 962

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta?

Stödinsatser i skolan. Vad behöver jag som förälder Veta? Stödinsatser i skolan Vad behöver jag som förälder Veta? Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN:

Läs mer

Lathund för webbpublicering av bilder

Lathund för webbpublicering av bilder Lathund för webbpublicering av bilder Innehåll Lathund för webbpublicering av bilder... 1 Vilka bilder får du publicera på webben?... 2 Bilder på Google... 3 Creative Commons bilder... 4 Bilder utan upphovsrätt

Läs mer

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Dnr. LNU 2014/82-1.1 Policydokument Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Universitetsbiblioteket 2014-02-11 Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30)

Anteckningar från arbetsmöte för lärmiljöprojektet 091103 (webbmöte i Adobe Connect 13:00-14:30) Deltog: Helena Bengtsson, Mjölby Marie Eriksson, Söderköping Anne Hederén, Länsbiblioteket Karin Hermansson, Ödeshög Inger Hollström Flis, Motala Tommy Jansson, Norrköping Anja Leiding, Åtvidaberg Sten

Läs mer

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar

Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen. 3 Yrkeshögskolornas självstyrelse och medlemmar 1 Lag om ändring och temporär ändring av yrkeshögskolelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i yrkeshögskolelagen av den 9 maj 2003 (351/2003) 8 1 mom., varvid det nuvarande 2 och 3 mom. blir 1

Läs mer

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125

Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Introduktion till Community i Mediekatalogen SLI 160125 Välkommen till Community! Om Community Community är ett verktyg i Mediekatalogen som kan liknas vid ett Facebook för skolan. Det som skrivs och skapas

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf

KURS I MEDIEFOSTRAN. Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Vasa, 3.10.2011 Anna-Maija Laine, Sällskapet för mediefostran rf KURS I MEDIEFOSTRAN Dagens program 1. Kort om Sälskapet för Mediefostran 2. Kort om mediefostran 3. Material, var hittar

Läs mer

Geparden Kvicke Prick ett spännande val

Geparden Kvicke Prick ett spännande val Geparden Kvicke Prick ett spännande val Hejsan! Jag är Geparden Kvicke Prick. Jag är sju år gammal och går i förskola, tillsammans med Iggy Igelkott och ekorrtvillingarna Ila och Kila. Men jag är mycket

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och om användning av föräldralösa verk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Kort om immaterialrätt

Kort om immaterialrätt Kort om immaterialrätt Har du koll på verktygslådan för att stödja affärsidéer? Vill du ha uppslag till diskussioner kring immaterialrätt? 001 - symbolen används för att visa att upphovsrätt (copyright)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om viss tillåten användning av anonyma verk. (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 24.5.2011 KOM(2011) 289 slutlig 2011/0136 (COD) C7-0138/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om viss tillåten användning av anonyma verk (Text av betydelse

Läs mer

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Kunskap Direkt, redaktionen 2016-03-31 Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Rådgivningsportal, kunskapssystem, verktygslåda, utbildningssajt eller skogsskötselguide. Kunskap Direkt kan presenteras

Läs mer

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM

Stockholm 2015-09-25. Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm. Diarienummer UD2015/267/FIM Stockholm 2015-09-25 Utrikesdepartementet, Enheten för främjande och EU:s inre marknad 103 39 Stockholm Diarienummer UD2015/267/FIM Ang. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska

Läs mer