En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR"

Transkript

1 En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

2

3 MED FOKUS PÅ KUNDEN Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings bolag som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen och regionerna. Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada. Detta innebär att vi har ett uttalat patientfokus som tar sig uttryck i stor professionalitet, aktiv skadereglering och respekt för våra kunder. Endast på det viset kan vi bygga förtroende för vår verksamhet inom patientgruppen och mot andra intressenter. Vi bedriver ett aktivt skadeförebyggande arbete i samarbete med vårdgivarna, yrkesorganisationer inom vården samt i allt högre grad med patienter och anhöriga. Faktum är att de flesta som anmäler skador är mycket angelägna om att medverka till att liknande skador inte uppstår igen. Vi arbetar också med ständiga förbättringar av tillgängligheten, det personliga bemötandet och användningen av modern IT-teknik i vår kommunikation. Vi är ett modernt och proaktivt försäkringsbolag som ska vara det givna valet för reglering av skador i vården. I den här broschyren beskriver vi vår verksamhet och vad vi gör för att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete med kunden i fokus. Marie-Louise Zetterström, Vd 3

4 VI FÖRSÄKRAR VÅRDGIVAREN Den som drabbas av en patientkada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård i Sverige kan genom försäkring få ersättning enligt patientskadelagen. Sveriges samtliga landsting och regioner har tecknat försäkring hos Löf och alla deras patienter omfattas av försäkringen. Vi försäkrar alltså vårdgivarna och därigenom även patienterna. Vi handlägger ärenden från mer än 90 % av all hälso- och sjukvård i Sverige och omsätter ca en miljard kronor årligen. Premien per invånare ligger på drygt hundra kronor per år. VANLIGA SKADOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ERSÄTTNING Vanligast är skador inom ortopedi, kirurgi och andra verksamheter med stora operationsvolymer. Av de anmälda skadeärendena leder cirka 40 % till ersättning. Enligt patientskadelagen lämnas ersättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård och behandling av en erfaren specialist. I de fall patienten inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas. Man kan heller inte få ersättning enbart för att behandlingen inte ledde till önskat resultat. ÖKNING AV ANTALET SKADEANMÄLNINGAR Varje år tar vi på Löf emot över skadeanmälningar. Sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft vid årsskiftet 2010/2011 har antalet anmälningar ökat drastiskt. Detta beror bland annat på att vårdgivaren, i och med lagen, har en utökad upplysningsskyldighet att informera patienter och närstående om var de kan vända sig för att begära ersättning vid patientskada. Ett annat skäl kan vara att landstingen och regionerna arbetar mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kunskapen om försäkringen. 4

5 SKADE- FÖREBYGGANDE ARBETE Vår skadeförebyggande verksamhet är baserad på samtliga inkomna skadeanmälningar. Dessa analyseras i syfte att identifiera specifika riskområden, och används också för att ge vårdgivarna statistisk återkoppling. Det statistiska underlaget bidrar även till vårdgivarnas resultatuppföljning. Det finns många skäl för att arbeta med patientsäkerhet: ETISKA OCH HUMANITÄRA Det är inte acceptabelt att patienter skadas i vården om detta är möjligt att undvika. Vi är därför skyldiga att arbeta för att minska onödigt lidande och försämrad livskvalitet. ARBETSMILJÖMÄSSIGA Personal som varit delaktiga i en situation som lett till vårdskada bär med sig denna vetskap under lång tid, och plågas ofta av det. EKONOMISKA De resurser som idag läggs på patienter som skadats i vården kan istället användas för att behandla andra patienter. SAMHÄLLSEKONOMISKA De grundläggande trygghetssystemen som sjukförsäkring och förtidspensioner belastas med kostnader när någon skadas i vården. 5

6 MÖTET MED KUNDEN De flesta av våra kunder är färdigbehandlade av vårdgivaren och livet har förhoppningsvis återgått till det normala. Men att drabbas av en patientskada kan, förutom onödigt lidande, även påverka förtroendet för vården. Därför är vårt bemötande av patienter som anmäler skada av största betydelse. Vår ambition är att våra kunder oavsett om de får ersättning eller inte ska bemötas med respekt och lyhördhet samt att de ska förstå besluten och på vilka grunder de har fattats. Vi vill även att vårdgivarna ska få bättre kunskap om vår försäkring, så att den information de lämnar till sina patienter skapar rätt förväntningar på försäkringens omfattning. 6

7 VERKSAMHET I STÄNDIG UTVECKLING För att få kunskap om hur vi uppfattas av våra kunder genomför vi kontinuerligt undersökningar där kundnöjdheten mäts enligt NKI (Nöjd Kund Index). På grundval av undersökningsresultaten har vi främst inriktat oss på att förbättra handläggningstider, tillgänglighet och information. DEN DIGITALA UTVECKLINGEN Alla patienthandlingar som skickas in till oss skannas, vilket innebär att vi går allt mer från fysisk till digital ärendehantering. Vi kommunicerar även elektroniskt med sjukvården och våra medicinska rådgivare på ett säkert och effektivt sätt. ETT WEBBASERAT FÖRFARANDE Vi har utvecklat en webbaserad kundportal där varje kund kan anmäla sin skada och följa handläggningen av sitt ärende. Vi strävar samtidigt mot ett minskat pappersanvändande, vilket ger säkrare och snabbare ärendehantering och ligger i linje med vårt pågående miljöarbete. 7

8

9 ATT ARBETA HOS OSS Löf har cirka 150 anställda och arbetsplatsen är centralt belägen i Stockholm. Till vår hjälp finns omkring 170 specialistläkare inom samtliga medicinska områden. UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING Vår roll som utpräglat kunskapsföretag och vår position som marknadsledande inom personskadereglering ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling. Därför lägger vi stor vikt vid en gedigen introduktionsutbildning och behovsanpassad påbyggnad inom respektive ämnesområde. Vi är en lärande organisation med ett fortlöpande utvecklingsarbete och stort medarbetarengagemang. KOLLEKTIVAVTAL OCH FLEXIBEL ARBETSTID Löf är medlemmar i försäkringsarbetsgivarna (FAO) och därigenom omfattas vi av kollektivavtal med FTF och SACO. Vi erbjuder våra medarbetare flexibla arbetstider. En hög nivå på IT ger också möjlighet till distansarbete. INTERVJU MED LUDWIG GUSTE, PERSON SKADEREGLARE PÅ LÖF Vad är unikt med ditt jobb på LÖF? Det är ett intressant arbete med medicinska och ekonomiska utredningar. Det är komplexa ärenden och man stöter på nya saker varje dag vilket gör arbetet utmanande. Vad har du gjort tidigare, har du användning för det i ditt nuvarande arbete? Min bakgrund som sjukgymnast har jag stor nytta av i utredningarna och för att läsa och tolka journaler. Skulle du rekommendera andra att arbeta här? Ja, det är ett viktigt jobb och ett bra företag att arbeta i. Det är bra arbetsvillkor med frihet under ansvar att lägga upp arbetet själv, arbeta hemifrån och framförallt så är det trevliga kollegor som man alltid kan prata med när man har någon fråga eller behöver diskutera ett ärende. 11

10 LÖF I SIFFROR Antalet anmälningar har ökat under de senaste åren. Ökningen bedöms delvis vara en följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2010 / Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid vårdskada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen arbetar mer och mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen. UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR ERSATTA ÄRENDEN PER SPECIALITET 2014 Mkr Övriga 31 % Ortopedi 30 % Kvinno- kliniker 7 % Tandvård 12 % Primärvård 10 % Kirurgi 11 % Under 2014 betalades det totalt ut 537 miljoner kronor i ersättningar till patienter och efterlevande i hela landet. De vanligaste ersättningsbeloppen ligger under kronor. Skador inom ortopedi, tandvård, kirurgi och verksamheter med stora operations volymer är de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med själva operationen. ANMÄLDA SKADOR PER ÅR NÅGRA SIFFROR OM OSS Cirka 150 anställda Medelålder 41 år Fördelning kvinnor 60 % män 40 % Anmälda ärenden cirka per år Cirka 40 % av de anmälda skadorna ersätts

11 ÄGARSTRUKTUR OCH ORGANISATION Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare landstingen och regionerna. Den 1 januari 2010 övertog Löf verksamheten i dotterbolaget Personskadereglering AB, PSR. STYRELSE OCH LEDNING Styrelsen i Löf består av ledamöter med erfarenhet av vård, ekonomi, försäkring och skadehantering. Den breda kompetensen gör oss effektivare i utförandet av vårt uppdrag. Den dagliga verksamheten leds av verkställande direktören som till sin hjälp har en ledningsgrupp med representanter från de väsentliga funktionerna i bolaget. VERKSAMHETENS OLIKA FUNKTIONER Våra skadeavdelningar hanterar all skadereglering och administrationen av denna. Stabsfunktionerna har till uppgift att stödja den dagliga verksamheten och hanterar även frågor som är specifika för försäkringsrörelsen såsom t ex aktuariella frågor, riskkontroll och regelefterlevnad. Det skadeförebyggande arbetet genomförs i stor utsträckning i samarbete med professionerna i vården. REGELVERK OCH TILLSYN Att vi är ett försäkringsbolag innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn. Precis som alla andra försäkringsbolag omfattas vi av ett gediget regelverk som syftar till att vi ska kunna uppfylla våra försäkringsåtaganden gentemot våra ägare, och därigenom våra kunder. EU håller på att utveckla nya regler för försäkringsbolag som också påverkar vår verksamhet. EKONOMI OCH RISKBEDÖMNING För att kunna uppfylla våra åtaganden nu och i framtiden, krävs att vi har tillräckligt med kapital. Löf förvaltar för närvarande ca åtta miljarder kronor. Det krävs vidare att vi har god kontroll på de risker som finns i ett försäkringsbolag, som finansiella risker, försäkringsrisker och operativa risker. Landsting och regioner Patienter Löf Vården 13

12 STÖD TILL PATIENTSÄKERHETS- PROJEKT Med utgångspunkt i de erfarenheter som vi erhållit genom årlig sammanställning och analys av data, har skadeförebyggande projekt startats i samarbete med olika yrkesorganisationer. I dessa projekt har vi lämnat administrativt och ekonomiskt stöd. SÄKER FÖRLOSSNINGSVÅRD Syftet med projektet Säker förlossningsvård, som startade 2007, har varit att förebygga undvikbara CP-skador som inträffar till följd av syrebrist under förlossningen. Landets alla 46 förlossningsenheter deltog i projektet. En slutrapport lades fram hösten Projektet fortsätter nu i en andra fas, med delvis andra områden. PRISS PROTESRELATERADE INFEKTIONER SKA STOPPAS Projektet PRISS inleddes 2009 och har som mål att halvera risken för infektion i samband med proteskirurgi avseende knä- och höftleder. Samtliga 72 ortopedkliniker i Sverige har deltagit i projektet. Projektet slutredovisades i november 2013, och kommer att fortsätta. SÄKER BUKKIRURGI Projektet Säker Bukkirurgi startade under Alla Sveriges kirurgkliniker har erbjudits att delta. Cirka 40 kliniker har medverkat i projektet och övriga kliniker är välkomna att delta. Målet är attsamtliga kliniker i Sverige ska ingå i projektet. SVENSK CHECKLISTA FÖR SÄKER KIRURGI Projektet Svensk Checklista för Säker Kirurgi är ett samarbete mellan Löf och Svensk Kirurgisk Förening. Målet för denna checklista, som är en översättning och bearbetning a WHO Surgical Safety Checklist, är att stärka inarbetade säkerhetsrutiner och bidra till bättre kommunikation och samarbete mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården. Checklistan är ett verktyg för att förbättra säkerheten och reducera antalet vårdskador och komplikationer i anslutning till operationer. PATIENTSÄKERHETSKONFERENSER Löf är tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och flera andra organisationer arrangörer för de nationella patientsäkerhetskonferenserna. Konferenserna äger rum med ett och ett halvt års mellanrum. INFORMATIONSSPRIDNING OCH UTBILDNING Löf har en viktig roll som kunskapsförmedlare och informatör, såväl internt inom vården som ute hos allmänheten. Vi anordnar chefläkarutbildning och utbildning i ledarskap för ökad patientsäkerhet. ÅTERFÖRING AV SKADESTATISTIK Löf återför uppgifter om beslutade skadeanmälningar till vårdgivarna i syftet att lära av skadorna, och förhindra att de inträffar igen. Vår statistik bygger på patienternas egna rapporter om vad som har hänt och är oberoende av vårdpersonalens rapportering. Volymen av anmälda och utredda skador är större än något annat system i Sverige, och ger en bra överblick av inträffade skador inom svensk sjukvård. SAMVERKAN FÖR SÄKER VÅRD Samverkan för Säker Vård är ett nätverk bestående av de största och viktigaste organisationerna inom svensk sjukvård: Sveriges Kommuner och Landsting, Löf, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. Syftet är att ta nationella initiativ för säkrare hälso- och sjukvård samt omsorg. Nätverket utgör styrgrupp för de nationella patientsäkerhetskonferenserna och har bland annat tagit fram kommunikationsverktyget SBAR. FORSKNING Löf stödjer forskning inom området patientsäkerhet i form av ekonomiskt stöd och vetenskaplig kompetens. Mer information finns på 14 Löf

13

14 Löf är ett modernt och proaktivt försäkringsbolag som ska vara det givna valet för reglering av patientskador i vården. I den här broschyren beskriver vi vår verksamhet och vad vi gör för att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete med kunden i fokus. På kan du läsa mer om oss. Där hittar du information om hur försäkringen gäller, hur man anmäler en skada och hur utredningen av patientskador går till, samt om vårt patientsäkerhetsarbete. Vårdpersonal och patientnämnder kan även ladda hem blanketter och informationsmaterial om patientförsäkringen. Löf Box Stockholm Växel Fax

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund

Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund 9 Vårdval i primärvården hur bör det utformas? Sveriges läkarförbund Förord Läkarförbundet representerar den medicinska professionen i Sverige. I vårt uppdrag ingår att främja en ändamålsenlig utveckling

Läs mer

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård

Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård Varför kan inte doktorn komma? Problembild och lösningar för mer läkarnärvaro i de sköra äldres sjukvård RAPPORT September 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Olle Högrell, utredare Sveriges läkarförbund Susann

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer