SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)"

Transkript

1 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR

2 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 13 mars 2013 klockan på FRIENDS ARENA (loge 33) i Stockholm. Middag samt bowling på O learys. Avresa sker från entrén på FRIENDS ARENA Anmälan om deltagande sker till kansliet senast Rum är bokade för anmälda regionsdelegater på Park Inn natten mars. Alla SGA-medlemmar är mycket välkomna på årsmötet! Plats på kvällens middag och ev. bowling anmäls senast till kansliet. Deltagande sker till självkostnad med visst bidrag från SGA. Styrelsen SGA Årsmöteshandlingar innehållande, 1 9: Verksamhetsberättelse : Valberedningens förslag på styrelse för år : Revisorernas berättelse 12 24: Verksamhetsplan : Budget för 2013 och budgetkommentarer 27: Förslag på årsavgifter för 2013 Röstlängd Föredragningslista (1sida) (1sida)

3 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Verksamhetsberättelse Styrelsen för Swedish Greenkeepers Association, org. nr , avger härmed redovisning för föreningens räkenskapsår omfattande tiden Vald till styrelsen år Styrelse Stefan Schön, Miklagard Golf Ordförande 2012 Tony Mullborn, Dalsjö GK Vice Ordförande 2011 Stefan Cårebo, Sweden Arena Ledamot 2011 Markus Lilleberg, Hills GC Ledamot 2012 Simeon Liljenberg, Elisefarms GCC Jimmy Fröberg, Troxhammars GK Ledamot Suppleant Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av kanslichefen och styrelsen gemensamt eller två ledamöter i förening. Revisorer Föreningens revisorer för innevarande period har varit Magnus Olofsson, Saltsjöbadens GK och Anders Berggren, Ingelsta GK. Michael Collin, Sturup Park har varit revisorssuppleant. Bokslutsarbetet har genomförts av Lennart Johansson, ÅREV AB i Åhus. Årsmöte Ordinarie årsmötet äger rum på FRIENDS i Stockholm loge 28 den 13 mars 2013 kl Möten Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret och dessemellan informella kontakter. Regionskonferenser har genomförts vid 2 tillfällen på Sturup respektive Stockholm. Delegaterna till årsmötet kallas via mail samt brev onsdagen 20 februari. Anställda Anställda under året har sedan varit Björn Eichmüller som Kanslichef och verkställande tjänsteman. 4 olika personer har under 2012 engagerats för kortare uppdrag. En av dessa hade ambitionen att bli tillsvidareanställning men avslutades efter 6 veckor. Kanslist har anställts fr o m på 75% av heltid med provanställning.

4 Medlemmar i Sverige AKTIVA MEDLEMMAR har uppgått till 1 409st varav 23st kvinnor. (en minskning med 19 personer 2012, en ökning med 3st 2011, minskning med 95st 2010, 46st 2009 och 66st 2008) PASSIVA har uppgått till108st varav 16st studeranden. (en minskning med 1st) VETERANER 133st (minskning med 14st) HEDERSMEDLEMMAR 7st Medlemmar i utlandet AKTIVA MEDLEMMAR anslutna till SGA 40st. Fördelat på 21st i Norge 11st i Finland 7st i Danmark och 1st i Polen (minskning med 2st) Prenumerationer Prenumeranter av Greenbladet uppgick till 260st, en minskning med 20st sedan SGA Regioner SGA består av 8 regioner. SGA regionernas ledning har på olika sätt verkat för att stärka SGA både till potentiella som aktiva medlemmar. Regionerna har även arbetat för att aktiviteter genomförts på ett för medlemmarna bra sätt. Engagemanget har skiftat stort över landet. Vissa regioner har en livfull och gedigen lista av aktiviteter medan andra nu behöver göra kraftansträngningar för att samla medlemmarna. Regionerna har under året inte haft den hjälp av hemsida mm för att kunna informera sina medlemmar om vad som händer och sker i regionen på ett bar sätt. Detta är åtgärdat nu i starten av I SGAs verksamhetsplan för 2012 står att det är viktigt att regionerna regelbundet kommer med information till Greenbladet likaså förbättrar informationsflödet till SGA kansli och styrelse. Inför varje utgåva av GREENBLADET har olika regionerna inkommit med både artiklar och notiser. Arbetet med att ytterligare förbättra informationsflödet inom SGA kommer att intensifieras från kansliet under Nya hemsida, en struktur för nyhetsbrev samt rekrytering av kanslist kommer att borga för förbättrad kommunikation och informationsöverföring. Sydöstra och Norrland har genomfört säsongsavslut enligt de intentioner som finns inom SGA att få till mer verksamhet ute i regionerna Regionerna skall aktivt använda sig av och regelbundet uppdatera sin egen del av nya hemsida. Målsättningen kan inte anses ha uppfyllts och förs över till VEP 2013.

5 Medlemskap SGA hade medlemmar. I databasen upptäcktes felaktigheter som gjort att tidigare års totala medlemsantal varit felaktiga med ca 80. Största andelen av medlemmarna är AKTIVA såsom Course Managers (CM), Head Greenkeepers (HG), Assistent Head Greenkeepers (AHG), Greenkeepers (G) samt Mekaniker (M) och Hedersmedlemmar (H) och Club Managers (CLM) Utöver de aktiva finns passiva medlemmar såsom Veteraner och Stödjande medlemmar, Studeranden och Praktikanter. Nya medlemskategorierna Groundsman(GR) samt Head Groundsman (HGR) samt säsongsanställd (SE) bereddes medlemskap under Därför finns nu dessa kategorier representerade med 5/13 resp 9 medlemmar. På förslag finns att införa ytterligare erbjudanden i medlemskapen HG samt CM under Starten på rekrytering av GR samt HGR skedde Därefter har inga aktiviteter varit för att samla fler från fotbollsanläggningar. Detta arbete tas upp under Kansli och föreningens organisation Kansliet har varit navet i hela verksamheten och är den funktion som verkställer föreningens tagna beslut. Under 2012 har stor vikt och mycket tid lagts på att förstå och förenkla administrationen på kansliet. Detta kommer att ta lång tid innan det är moderniserat och funktionellt. Glädjande är att matrikeln nu finns som web-app och används av många. Detta kommer att vara utgångspunkt för utbyggnad att göra all administration kopplad till WORDPRESS. Mycket tid har också lagts på att återställa SGAs ekonomi till en acceptabel nivå. Det arbetet har nu nått en nivå där det inte längre är en osäkerhet runt föreningens soliditet. Då tiden för överlämning mellan avgående och tillträdande tjänstemännen blev mycket knapp och Mötesplats GOLF tog mycket kraft har den utåtriktade verksamheten till viss del även fått stå tillbaka under Många rutiner har nu förädlats och digitaliserats vilket underlättat arbetet avsevärt. Fakturor/Bekräftelser/Uppdateringar av register/mm. sker nu med hjälp av mailkorrespondens. Detta sparar tid, pengar och miljö. Dessa rutiner har dock fortfarande betydande förbättringspotential. Dotterbolaget Attraktiva Gröna Spelytor AB (AGS) har under året ej haft någon verksamhet. Kontakterna med systerorganisationerna GAF, PGA och SGF har varit sporadiska, men ett möte har avhållits med GAF och PGA i samband med Masters på BroHof. Sedvanligt avstämningsmöte har genomförts med SGF där ordförande har ägnat betydande tid för att skapa goda och innehållsrika relationer. Företrädare för SGA regioner och styrelse och kansli har haft ett möte med SGF bankonsulenter där ansatser tagits för att arbeta närmare varandra. Vid detta möte bestämdes att SGF och SGA ska arbeta tillsammans med utbildningsfrågor såsom t ex seminarier kopplade till ELMIA. SGA hemsida har blivit kraftigt försenad, men är sedan lanserad och i drift. Den förväntas nå acceptabel kvalitet under mars/april. Målsättningen att kanslifunktionen skulle besöka minst 6 regioner under 2012 har uppfyllts genom besök på årsmöten/erfa-träffar mm. Kansliet har under 2012 flyttat kansliet från Åhus till Sturup Park och i november funnit sig till rätta i de nya lokalerna på Rävstahus.

6 Arbetsmiljö Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön skall vara föremål för ständig granskning och utveckling. SGAs generella målsättning är att öka sitt och medlemmarnas engagemang i arbetsmiljöfrågor och tillsammans med SGF och arbetsmarknadens parter påverka företrädare för golfanläggningen för en allt bättre arbetsmiljö. Under 2012 bestämde sig styrelsen för att genomföra kurser under 2013 i säkerhetsfrågor samt sjukvård och konflikthantering. Kompletterande utbildningar inom området kommer att tas fram. Natur och Miljö Att ständigt arbeta med mesta möjliga natur- och miljöhänsyn är ett måste såväl för SGA centralt som ute i distrikten. SGA har en viktig del i att sprida information och aktivt verka för att ny kunskap implementeras års Natur och Miljöpris delades ut vid SGFs förbundsmöte i april 2012 där vinnaren blev Värpinge Golfbana. Priset delas ut årligen med en prissumma på kr och där syftet med priset är att motivera Sveriges golfanläggningar till att arbeta efter SGFs miljövision samt till att sprida ny kunskap om miljöarbetet. Utbildning SGA genomförde under året en mängd seminarier på Mötesplats Golf i Göteborg. Mötesplats Golf samlade 520 besökare till seminarierna vilket ska jämföras med 604 år Nytt för i år var att planskötarna från allsvenskan och superettan deltog på delar av programmet. Seminarier och ERFA arrangerades även runt om på regionernas ERFA och säsongsavslut. Här kan nämnas en ny intressant form där 7 leverantörer bjöds in att tala i ett visst tema(invintring) under 15 minuter för att sedan frågas ut av publiken. Utbildning är mycket viktigt för medlemmens personliga utveckling samt för att öka yrkets status. Både LoK och HMU har varit mycket uppskattade och är utbildningar som skall genomföras årligen under förutsättning att efterfrågan kvarstår. HMU och LoK kommer att genomföras under Dessa erbjöds ej under Under september genomfördes fältdagar på Sturup Park. Syftet med dessa är att kunna erbjuda demo och prova på- aktiviteter i alla de frågor som berör vårt praktiska handhavande. Ett komplement till Elmia och andra internationella mässor. Detta genomfördes med 17 deltagande företag. Vi kan efteråt konstatera att tiden var illa vald då det pågick ett antal andra stora nya satsningar i närområdet och i landet. SMHI och löpsedlarna varnade för regnkaos och vädret vände under veckan från bra till kallt och regnigt. Detta sammantaget med klubbmästerskap, företagsgolf och att Mötesplats Golf genomförts tidigare under året påverkade besökarantalet negativt. Besökarantalet blev trots detta ca 450 deltagare, men det är bara den första av de 3 dagarna som var OK. Samtidigt genomfördes en motorsågsutbildning med mycket gott resultat samt SGA-mästerskapen med 104 deltagare.

7 SGAs varumärke SGA ska stå för kompetens och kvalité och detta ska genomsyra alla delar av verksamheten. SGAs-medlemmar ska uppfattas som den givna experten när det gäller kunskap inom greenkeeping på en golf- eller fotbollsanläggning. Därför är marknadsföringen av varumärket mycket viktigt. Föreningen har under 2012 fortsatt göra SGA mer känt hos fler inom grönyteskötsel. Viktiga händelser där SGA synts har varit vid utdelningen av priset för Årets Greenkeeper som delades ut vid Mötesplats GOLF 2012 på Gothia Towers i Göteborg, samt Natur & Miljöpriset under SGFs förbundsmöte i april Vidare är SGAs logo mycket viktig i sammanhanget och finns väl synligt på många SGA-medlemmar. Under året togs ett flertal profilkläder fram samt ny bag-bricka och SGA-skärp. Genomförandet av MÖTESPLATS GOLF har definitivt stärkt varumärket som garant för nätverkande och kompetensutveckling. 520 personer administrerades av SGA i evenemanget som samlade ca 1200 registrerade besökare. Exponeringen av SGA i grönytebranschen och Sverige kommer att öka under2013 och startar med exponering i TV på FRIENDS i samband med landskampen Sverige-Irland i mars Arbetet med att uppdatera befattningsbeskrivningar och informera kring den nya terminologin har skett löpande där information har funnits att tillgå på Den nya terminologin används flitigt i Greenbladet, av många av medlemmarna själva och av omvärldens aktörer. SGAs hemsida är en viktig del av varumärkesbyggnaden. Den har inte levererat så som önskats varför den fokuserats under Ny plattform och nya funktioner kommer att ge SGA många nya möjligheter. Många golfklubbar har under året rapporterat om att man erhållit skötseluppdrag på fotbollsanläggningar som konsekvens av SGAs och branschens fokus på möjligheten att använda sin grönytekompetens på andra gröna ytor. SGA har genom medlemmar deltagit i SvFF expertgrupp som arbetat fram handlingsplan för landets fotbollsplaner. Arbetet kommer att fortgå Greenkeeperns status i Sverige har med dessa aktiviteter definitivt stärkts. Sponsorer marknadsföring En viktig del i SGAs verksamhet är de ömsesidiga samarbeten med företag och andra parter. För att stärka och vidareutveckla samarbetet förs diskussioner kontinuerligt med SGAs samarbetspartners. Så har även skett under året i andan att öka de ekonomiska förutsättningarna att utveckla SGA och marknadsföra verksamheten. 4 besök har genomförts hos Guldmedlemmar och kontakterna kommer att öka under 2013 genom besök och inbjudningar. Den årliga träffen med företagen i Guldklubben genomfördes på Sturup Park med besök på en skånsk vingård(flädie Mat o Vingård) under november med en dags framtidskonferens. 1 ny företagsmedlem har anslutit sig till SGA och ett företag har lämnat. Botaniska Analysgruppen har lämnat guldklubben och Sand o Grus Jehanders har tillkomit i dess ställe. Skånefrö, RainBird och Botaniska Analysgruppen stod som sponsorer till SGA-Mästerskapen i Golf.

8 Greenbladet Greenbladet är SGAs officiella organ och tidningen har getts ut 5 gånger under året och Greenbladet har varit mycket uppskattat hos läsarna. Målsättningen att lyfta Greenbladet ytterligare med innehåll som belyser för läsarna viktiga frågor i och omkring banskötsel har varit i fokus och ger idag ett än bättre intryck som bidrar starkt till SGAs önskade image av kompetens och kvalitet. Leverantörer har varit MLT Textbyrån AB och Vindspelet Grafiska. Greenbladet har under året varit en omfattande marknadsplats. Tendensen ser ut att hålla i sig under Ytterligare ett mål för Greenbladet har varit att utveckla det internationella utbytet av artiklar, vilket också skett. Artiklar från främst Greenkeeper International har översatts och publicerats, men även artiklar från Danska Greenkeeperen och norska Gress Forum har använts. Översättningar av intressanta och lärorika artiklar kommer att fortsätta under Kopplingen mellan hemsidan och tidningen kommer att göras än mer under Samarbetsorganisationer Under året har flera möten genomförts med SGF, samt med GAF och PGA. Internationellt Det internationella samarbetet har under året inte kunnat ges den prioritet som varit önskad. SGA deltog i januari på NGA Greskurs i Turkiet. NGA deltog med sin styrelse på Mötesplats GOLF 2012 m fl. SGA var representerat vid FEGGAs årliga träff genom Simeon Liljenberg.

9 Resultat 2012 / Årsmötet 2013 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret Verksamhetens intäkter Not Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Profilprodukter - kr kr kr kr Företagsreklam / EPG kr kr kr kr Medlemstidningen Greenbladet kr kr kr kr Prenumerationer kr kr kr kr Medlemsavgifter, aktiva kr kr kr kr Konferenser / Utbildningar kr kr kr kr Totala intäkter kr kr kr kr Verksamhetens kostnader Profilprodukter, trycksaker kr kr kr kr Kostnader Greenbladet kr kr kr kr Hyror, övriga lokalkostnader kr kr kr kr Utbildningar kr kr kr kr Företagsreklam / EPG kr kr kr kr Års-/Styrelse-/ Regionsmöten kr kr kr kr Övriga möten, inkl. STERF kr kr kr kr Nat- och internat. representation kr kr kr kr Distriktsersättningar kr kr kr kr Administrativa kostnader kr kr kr kr Totalt kostnader kr kr kr kr Resultat före avskrivning kr kr kr kr Avskrivning - kr - kr - kr - kr Resultat efter avskrivning kr kr kr kr Finansiella intäkter 5 kr kr kr kr Finansiella kostnader 79 kr kr kr kr Redovisat resultat kr kr kr kr

10 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION BALANSRÄKNING Verksamhetsåret Tillgångar 2010 Not Omsättningstillgångar Postgiro kr kr kr Bank, SHB kr kr kr SHB Lux Ränta kr kr kr Kassa 512 kr 424 kr Anläggningstillgångar Maskiner & Inventarier - kr - kr - kr Aktier i dotterbolag AGS kr kr kr Lager Profilprodukter, Kläder kr kr kr Kundfordringar Skattekonto kr 405 kr kr Skattefordran - kr kr kr Förutbetalda kostnader/intäkter kr kr kr Kundfordringar kr kr kr Kundfordringar, övriga - kr kr kr Summa tillgångar kr kr kr Skulder och Eget kapital Kortfristiga skulder Moms- och skatteskulder kr kr kr Leverantörsskulder kr kr kr Distriktsersättningar kr kr kr Källskatter, soc avgifter kr kr kr Upplupna kostnader kr kr kr Upplupna semester- o övertid kr - kr - kr Långfristiga skulder Inga - kr - kr - kr Fondmedel Inga - kr - kr - kr Eget kapital Balanserad vinst kr kr kr Årets resultat kr kr kr Summa skulder och eget kapital kr kr kr

11 VEB 2012 / Årsmötet 2013 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION BOKSLUTSKOMMENTARER Kommentarer i Balansräkningen Not 1 Not 2 Not 3 SHB LUX Ränta Har ökat genom redovisad ränta samt insättning Moms- och skatteskulder Tidigare reservering kvarstår med oförändrat belopp Summa skulder och eget kapital Återbetalning av skattefordran samt driftsöverskott Kommentarer i Resultaträkning Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Medlemsavgifter aktiva Medlemsutvecklingen har minskat något i antal. Nya kategorier betalar inledningsvis mindre. Konferenser/Utbildningar SGA hanterade inte hotellboningarna detta år. LOK genomfördes ej. Fältdagarna gav något lägre intäkter än beräknat. Utbildningar Minskade kostnader, se not 2 Nationell o Internationell representation Representation genomfördes ej i den omfattning som planerats för. Tid medgavs ej. Administrativa kostnader Minskade pga minskade lönekostnader samt minskade kostnader för databasutveckling Sturup den 20 februari 2013 Simeon Liljenberg Stefan Schön Tony Mullborn Jimmy Fröberg Stefan Cårebo Markus Lilleberg

12 Valberedningens förslag 2013 / Årsmötet 2013 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Till årsmötet den 13 mars 2013 Valberedningen och SGA styrelse vill föreslå årsmötet följande personer att ingå i styrelsen för SGA under mandatperioden 1/ / Ordförande Simeon Liljenberg, Elisefarms GC väljs för ett år(nyval) Ledamöter Markus Lilleberg, Hills GC ett år kvar Kristian Hägglund, Tomelilla GK Peter Ringnell, Sweden Arena Per-Olof Ljung, Veckefjärdens GC väljs för två år(nyval) väljs för två år(nyval) väljs för ett år(nyval) Suppleant Tony Mullborn, Dalsjö GK väljs för ett år(nyval) Revisorer Magnus Olofsson, Saltsjöbadens GK väljs för ett år (omval) Anders Berggren, Ingelstads GK väljs för ett år (omval) Revisorssuppleant Michael Collin, Stjördal GK väljs för ett år (omval) Valberedning Stefan Schön, Miklagard Golf väljs för ett år (nyval) Jimmy Fröberg, Troxhammar GK väljs för ett år (nyval) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION För valberedningen Niklas Svantesson Håkan Blusi

13 Revisionsberättelse / Årsmötet 2013 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, av riksorganisationen för Swedish Greenkeepers Association utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret Vi har vid fullgörandet av vårt uppdrag granskat föreningens verksamhet, föreningens räkenskaper och kontrollerat inkomster och utgifter samt avstämt postgiro, kassa och bankgiro. Till bokföringen finns erforderliga verifikationer. Årsbokslut är upprättat enligt god redovisningssed. Vi har vid revisionen konstaterat att föreningens ekonomiska ställning är tillfredsställande. Vi tillstyrker: Att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Att resultat- och balansräkningen fastställs. Att ev. överskottet disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen Anders Berggren Revisor Magnus Olofsson Revisor

14 Swedish Greenkeepers Association Verksamhetsplan 2013

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SGA - SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION... 8 INLEDNING VERKSAMHETSIDÉ SGA ORGANISATION SGA RIKS KANSLI DISTRIKT (SGAD) MEDLEMMAR VISION FOKUSOMRÅDEN EKONOMI Inriktningsmål MEDLEM Inriktningsmål UTBILDNING ARBETSMILJÖ MEDLEMSKAP DISTRIKTSVERKSAMHETEN SAMARBETE MARKNAD Inriktningsmål GREENBLADET HEMSIDAN SGA LOGO OCH PROFIL SAMARBETE PRODUKTUTVECKLING Inriktningsmål FoU NATUR OCH MILJÖ KANSLI Inriktningsmål FRAMGÅNGSFAKTORER VÄRDERINGAR DRIVKRAFTER INTERNT OCH EXTERNT FÖRKORTNINGAR SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

16 INLEDNING Verksamhetsplanen beslutades av SGA styrelse och gäller under förutsättning att den godkänns på SGAs ordinarie årsstämma den 13 mars Verksamhetsplanen är ett styrdokument för SGAs verksamhet under år 2013 och bygger på kända fakta vid utgången av år 2012, samt de ambitioner och målsättningar för utveckling som styrelsen identifierat som prioriterade utvecklingsområden. VERKSAMHETSIDÉ Vad SGA erbjuder. Vem vi riktar oss till? Vad vi är speciellt bra på SGA är en intresseorganisation och värnar om professionell greenkeeping inom golf, fotboll, sportytor och park. SGA arbetar utifrån medlemmarnas intressen och bidrar till att utveckla svensk greenkeeping. Vi samlar alla, kompetensutvecklar, stödjer och bildar nätverk. SGA vänder sig till verksamma inom: Golf Fotboll - Kommuner o Föreningar Kommuner - Park Fastighetsförvaltning Trädgårdsanläggning Gräsodling Forskning o utveckling SGAs erbjudanden är rikstäckande och innehåller: Utbildningar Nätverk av kompetens Medlems- och facktidskriften Greenbladet Kompetensstöd för gröna spelytor Skötsel/ Anläggning/ Renovering/ Inköp/ Miljö/ Ledning Trygghet i form av stöd/ rådgivning Kontaktnät till leverantörer i branschen Forum för medlemmar Informationsflöde / Greenbladet / Event/ Banchefskonferens mm. Karriärmöjligheter Internationella samarbeten och kontakter SGA är speciellt bra på att: Representera, samla och värna om kompetens inom greenkeeping Vara en stabil och långsiktig partner som representerar sina medlemmars intressen Upprätthålla ett stort kontaktnät för sina medlemmar Erbjuda kompetensutveckling SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

17 SGA ORGANISATION Den uppdelning vi gjort i olika enheter för att på bästa sätt kunna utföra vårt uppdrag SGA Styrelse Kansli Skåne Göteborg Halland SydÖstra Stockholm Uppland Södermanland Östergötland Västmanland D5 Dalarna Närke Värmland D6 Norrland Bohus Dal Västergötland Medlemmar Organisation sedan 2012 SGA består av en förtroendevald styrelse, ett kansli samt åtta regioner. Varje region representeras av en ledningsgrupp om minst 3 personer: I denna grupp om 3 personer finns alltid 3 roller tillsatta: 1. Ambassadör (leder arbetet i respektive distrikt) 2. Utbildningsansvarig 3. Evenemangsansvarig Resterande roller besätts efter behov och har till exempel funktionellt ansvar såsom Ansvarig Fotbollsanläggningar/Miljöansvarig/Utvecklingsansvarig/ eller annan roll Ambassadörens roll och uppgifter. Verka som representant för SGA och vara sammankallande för regionen och ansvara för verksamheten. Ambassadören ansvarar för regionens ekonomi och redovisar löpande till SGA Kansli. Med hjälp av SGA kansli förebereda och sammankalla regionens medlemmar till ett årligt medlemsmöte under november/december månad. Utbildningsansvarig. Ansvar för att regionens loka utbildningsbehov tillgodoses. Samtliga åtta utbildningsansvariga planerar tillsammans SGA:s övergripande utbildningsutbud och hjälper varandra i var/när/hur kurser och seminarier genomförs. Evenemangsansvarig Ansvarar för att planerade träffar som, erfa-träffar, kamratträffar, studieresor, spelträffar och lokala maskinvisningar fungerar. Samtliga åtta evenemangsansvariga planerar tillsammans med SGA kansli övergripande träffar och sammankomster och hjälper varandra i var/när/hur dessa genomförs. SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

18 SGA SGA består av en förtroendevald styrelse. Styrelsen väljs på årsstämman. Styrelsen tillvaratar medlemmarnas intressen samt ansvarar för att de lagstadgade kraven på en intresseförening följs. SGA arbetar aktivt för utveckling och fortlevnad för de yrkesverksamma inom grönytebranschen. Styrelsen representerar SGA vid internationella evenemang och verkar aktivt i natur- och miljöfrågor såväl nationellt som internationellt. Styrelsen sammanträder minst 8 ggr/år och består av 5 ledamöter och en suppleant. Kansli Från och med 2013 kan kansliets verksamhet prioritera: Kommunikation Hemsidan kommer att utvecklas vidare i den valda plattformen för att motsvara dagens förväntningar på kommunikationsplattform och mötesplats. Information. Informationsflödet kommer att förbättras genom fler och bättre uppdateringar på hemsida, direktmail, webapp och genom greenbladet. Under året kommer arbetet med att samla in aktuella mailadresser till alla våra medlemmar att intensifieras. Kontakter med regionerna och distriktens förtroendevalde. Samla och kontakta regionernas förtroendevalda. I budgeten för 2013 är extra medel avsatta för att den nya organisationen ska utvecklas på ett bra sätt. Kansliet och styrelsen kommer årligen hålla minst två möten tillsammans med ambassadörerna, utbildningsansvariga och eventansvariga. Dessa är planerade till den 13 mars på FRIENDS i Stockholm samt den 5 december i Sälen. Styrelsen avser att utöka bidragen till regionerna under kommande år för att ytterligare möjliggöra fler aktiviteter. Dessa bidrag ska användas för att starta upp för regionen nya aktiviteter. Regionerna SGA representeras geografiskt av ÅTTA regioner. Ambassadören i varje region har som främsta uppgift att arbeta utifrån SGA:s stadgar och verksamhetsplan, samt det som regionens årsmöte beslutar som prioriterat fokusområde. Medlemmar SGA samlar alla! Idag är den typiske medlemmen en person som i grunden är greenkeeper. Medlemsåldern är varierande och ett stort antal medlemmar finns i ålderskategorin år. Bland SGAs medlemmar finns ca 2 % kvinnor. SGA medlemsantal per den 1 september 2012 är Största andelen är de aktiva medlemmarna: Course Managers (CM) Head Greenkeepers (HG) Assistant Head Greenkeepers (AHG) Greenkeepers (G) SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

19 Mekaniker (M) Club Managers (CLM) Hedersmedlemmar (H) Utöver dessa finns även passiva medlemmar: Veteraner Stödjande medlemmar (S eller Bko) Studeranden (Stud) Praktikanter (P) De nya medlemsformerna som skapades 2012 marknadsförs under 2013 för att få utökat antal: Säsongsmedlem Professional Consultant Groundsman Head Groundsman VISION En bild av vad vi vill uppnå till år En övergripande ambition som vi vill ska vara vägledande, utmanande och känslomässigt riktande SGA ska genom sitt engagemang och sin professionella attityd erbjuda den svenska marknaden kunskap och mötesplatser för alla som verkar inom svensk grönyteskötsel. Genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara skötselplaner, utbildning, mötesplatser och erfarenhetsträffar för grönyteskötsel ska SGA 2015 vara en känd och ledande aktör inom all svensk grönyteskötsel. FOKUSOMRÅDEN SGA planerar och styr sin verksamhet övergripande utifrån fem olika perspektiv: EKONOMI MEDLEM KANSLI MARKNAD PRODUKTUTVECKLING SÄRSKILDA FOKUSOMRÅDEN 2013 Måste-utbildningar (säkerhet o Sjukvård) Banchefskonferens 3-4 december Samarbete SGF Förbättrat GREENBLAD Demo och Prova på -GOLF o FOTBOLL Kommunikation & Information via hemsida och nyhetsbrev Få större och fler ERFA-träffar i fler regioner. SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

20 Inom varje perspektiv styrs verksamheten genom att i möjligaste mån besluta om: AKTIVITETER VAD vi ska utföra för att nå målen STRATEGIER HUR resurserna ska användas för att målen ska nås. Spelregler, händelser och beslut för att ta sig från ett nuläge till ett framtida önskat läge MÅL 2013 Det resultat /effekt vi ska uppnå år 2013 INRIKTNINGSMÅL De resultat som vi kan se som önskvärda att löpande sträva efter att uppnå. Speciellt på lite längre sikt EKONOMI SGAs ekonomiska styrning sker genom upprättande av en årlig budget vilken beslutas av styrelsen. De aktiviteter som ligger utanför ordinarie medlemsservice, (events, försäljning, mässor etc.) skall vara ekonomiskt självbärande. Inriktningsmål Att SGA:s verksamhet ska redovisa ett positivt resultat under en treårsperiod och ha en tillräcklig omslutning för att kunna möta omvärldens svängningar. MEDLEM SGAs huvudsakliga målsättning är att tillvarata medlemmarnas intressen. Ett medlemskap i SGA innefattar bl. a. en prenumeration på SGAs medlemstidning Greenbladet, tillgång till medlemsnätet på olika utbildningar och seminarier, årliga utbildningsdagar, lokala arrangemang i distrikten och inte minst tillgång till ett betydande kontaktnätverk. Utbildning är en viktig del av SGAs verksamhet där samarbetet med andra aktörer är av vital betydelse. AKTIVITET STRATEGI MÅL A1 A2 Åstadkomma ett än mer differentierat medlemskap så att alla vill vara medlemmar i SGA Höja medlemmarnas kompetens Fortsätta ta fram ett förslag till utökat medlemskap för arbetsledare och banansvariga Styra upp titulaturen för de yrkesverksamma och införa befattning som grund för titel Ny titel ass CM samt enhetschef Arrangera Måsteutbildningar för att anläggningarna ska ha den minimikompetens som lag och försäkringar kräver. Dessa är bl a Motorsågsutbildning Röjsågsutbildning Ökat antal nöjda medlemmar i SGA Öka branschens yrkeskompetens SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer