SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)"

Transkript

1 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR

2 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 13 mars 2013 klockan på FRIENDS ARENA (loge 33) i Stockholm. Middag samt bowling på O learys. Avresa sker från entrén på FRIENDS ARENA Anmälan om deltagande sker till kansliet senast Rum är bokade för anmälda regionsdelegater på Park Inn natten mars. Alla SGA-medlemmar är mycket välkomna på årsmötet! Plats på kvällens middag och ev. bowling anmäls senast till kansliet. Deltagande sker till självkostnad med visst bidrag från SGA. Styrelsen SGA Årsmöteshandlingar innehållande, 1 9: Verksamhetsberättelse : Valberedningens förslag på styrelse för år : Revisorernas berättelse 12 24: Verksamhetsplan : Budget för 2013 och budgetkommentarer 27: Förslag på årsavgifter för 2013 Röstlängd Föredragningslista (1sida) (1sida)

3 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Verksamhetsberättelse Styrelsen för Swedish Greenkeepers Association, org. nr , avger härmed redovisning för föreningens räkenskapsår omfattande tiden Vald till styrelsen år Styrelse Stefan Schön, Miklagard Golf Ordförande 2012 Tony Mullborn, Dalsjö GK Vice Ordförande 2011 Stefan Cårebo, Sweden Arena Ledamot 2011 Markus Lilleberg, Hills GC Ledamot 2012 Simeon Liljenberg, Elisefarms GCC Jimmy Fröberg, Troxhammars GK Ledamot Suppleant Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av kanslichefen och styrelsen gemensamt eller två ledamöter i förening. Revisorer Föreningens revisorer för innevarande period har varit Magnus Olofsson, Saltsjöbadens GK och Anders Berggren, Ingelsta GK. Michael Collin, Sturup Park har varit revisorssuppleant. Bokslutsarbetet har genomförts av Lennart Johansson, ÅREV AB i Åhus. Årsmöte Ordinarie årsmötet äger rum på FRIENDS i Stockholm loge 28 den 13 mars 2013 kl Möten Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under verksamhetsåret och dessemellan informella kontakter. Regionskonferenser har genomförts vid 2 tillfällen på Sturup respektive Stockholm. Delegaterna till årsmötet kallas via mail samt brev onsdagen 20 februari. Anställda Anställda under året har sedan varit Björn Eichmüller som Kanslichef och verkställande tjänsteman. 4 olika personer har under 2012 engagerats för kortare uppdrag. En av dessa hade ambitionen att bli tillsvidareanställning men avslutades efter 6 veckor. Kanslist har anställts fr o m på 75% av heltid med provanställning.

4 Medlemmar i Sverige AKTIVA MEDLEMMAR har uppgått till 1 409st varav 23st kvinnor. (en minskning med 19 personer 2012, en ökning med 3st 2011, minskning med 95st 2010, 46st 2009 och 66st 2008) PASSIVA har uppgått till108st varav 16st studeranden. (en minskning med 1st) VETERANER 133st (minskning med 14st) HEDERSMEDLEMMAR 7st Medlemmar i utlandet AKTIVA MEDLEMMAR anslutna till SGA 40st. Fördelat på 21st i Norge 11st i Finland 7st i Danmark och 1st i Polen (minskning med 2st) Prenumerationer Prenumeranter av Greenbladet uppgick till 260st, en minskning med 20st sedan SGA Regioner SGA består av 8 regioner. SGA regionernas ledning har på olika sätt verkat för att stärka SGA både till potentiella som aktiva medlemmar. Regionerna har även arbetat för att aktiviteter genomförts på ett för medlemmarna bra sätt. Engagemanget har skiftat stort över landet. Vissa regioner har en livfull och gedigen lista av aktiviteter medan andra nu behöver göra kraftansträngningar för att samla medlemmarna. Regionerna har under året inte haft den hjälp av hemsida mm för att kunna informera sina medlemmar om vad som händer och sker i regionen på ett bar sätt. Detta är åtgärdat nu i starten av I SGAs verksamhetsplan för 2012 står att det är viktigt att regionerna regelbundet kommer med information till Greenbladet likaså förbättrar informationsflödet till SGA kansli och styrelse. Inför varje utgåva av GREENBLADET har olika regionerna inkommit med både artiklar och notiser. Arbetet med att ytterligare förbättra informationsflödet inom SGA kommer att intensifieras från kansliet under Nya hemsida, en struktur för nyhetsbrev samt rekrytering av kanslist kommer att borga för förbättrad kommunikation och informationsöverföring. Sydöstra och Norrland har genomfört säsongsavslut enligt de intentioner som finns inom SGA att få till mer verksamhet ute i regionerna Regionerna skall aktivt använda sig av och regelbundet uppdatera sin egen del av nya hemsida. Målsättningen kan inte anses ha uppfyllts och förs över till VEP 2013.

5 Medlemskap SGA hade medlemmar. I databasen upptäcktes felaktigheter som gjort att tidigare års totala medlemsantal varit felaktiga med ca 80. Största andelen av medlemmarna är AKTIVA såsom Course Managers (CM), Head Greenkeepers (HG), Assistent Head Greenkeepers (AHG), Greenkeepers (G) samt Mekaniker (M) och Hedersmedlemmar (H) och Club Managers (CLM) Utöver de aktiva finns passiva medlemmar såsom Veteraner och Stödjande medlemmar, Studeranden och Praktikanter. Nya medlemskategorierna Groundsman(GR) samt Head Groundsman (HGR) samt säsongsanställd (SE) bereddes medlemskap under Därför finns nu dessa kategorier representerade med 5/13 resp 9 medlemmar. På förslag finns att införa ytterligare erbjudanden i medlemskapen HG samt CM under Starten på rekrytering av GR samt HGR skedde Därefter har inga aktiviteter varit för att samla fler från fotbollsanläggningar. Detta arbete tas upp under Kansli och föreningens organisation Kansliet har varit navet i hela verksamheten och är den funktion som verkställer föreningens tagna beslut. Under 2012 har stor vikt och mycket tid lagts på att förstå och förenkla administrationen på kansliet. Detta kommer att ta lång tid innan det är moderniserat och funktionellt. Glädjande är att matrikeln nu finns som web-app och används av många. Detta kommer att vara utgångspunkt för utbyggnad att göra all administration kopplad till WORDPRESS. Mycket tid har också lagts på att återställa SGAs ekonomi till en acceptabel nivå. Det arbetet har nu nått en nivå där det inte längre är en osäkerhet runt föreningens soliditet. Då tiden för överlämning mellan avgående och tillträdande tjänstemännen blev mycket knapp och Mötesplats GOLF tog mycket kraft har den utåtriktade verksamheten till viss del även fått stå tillbaka under Många rutiner har nu förädlats och digitaliserats vilket underlättat arbetet avsevärt. Fakturor/Bekräftelser/Uppdateringar av register/mm. sker nu med hjälp av mailkorrespondens. Detta sparar tid, pengar och miljö. Dessa rutiner har dock fortfarande betydande förbättringspotential. Dotterbolaget Attraktiva Gröna Spelytor AB (AGS) har under året ej haft någon verksamhet. Kontakterna med systerorganisationerna GAF, PGA och SGF har varit sporadiska, men ett möte har avhållits med GAF och PGA i samband med Masters på BroHof. Sedvanligt avstämningsmöte har genomförts med SGF där ordförande har ägnat betydande tid för att skapa goda och innehållsrika relationer. Företrädare för SGA regioner och styrelse och kansli har haft ett möte med SGF bankonsulenter där ansatser tagits för att arbeta närmare varandra. Vid detta möte bestämdes att SGF och SGA ska arbeta tillsammans med utbildningsfrågor såsom t ex seminarier kopplade till ELMIA. SGA hemsida har blivit kraftigt försenad, men är sedan lanserad och i drift. Den förväntas nå acceptabel kvalitet under mars/april. Målsättningen att kanslifunktionen skulle besöka minst 6 regioner under 2012 har uppfyllts genom besök på årsmöten/erfa-träffar mm. Kansliet har under 2012 flyttat kansliet från Åhus till Sturup Park och i november funnit sig till rätta i de nya lokalerna på Rävstahus.

6 Arbetsmiljö Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön skall vara föremål för ständig granskning och utveckling. SGAs generella målsättning är att öka sitt och medlemmarnas engagemang i arbetsmiljöfrågor och tillsammans med SGF och arbetsmarknadens parter påverka företrädare för golfanläggningen för en allt bättre arbetsmiljö. Under 2012 bestämde sig styrelsen för att genomföra kurser under 2013 i säkerhetsfrågor samt sjukvård och konflikthantering. Kompletterande utbildningar inom området kommer att tas fram. Natur och Miljö Att ständigt arbeta med mesta möjliga natur- och miljöhänsyn är ett måste såväl för SGA centralt som ute i distrikten. SGA har en viktig del i att sprida information och aktivt verka för att ny kunskap implementeras års Natur och Miljöpris delades ut vid SGFs förbundsmöte i april 2012 där vinnaren blev Värpinge Golfbana. Priset delas ut årligen med en prissumma på kr och där syftet med priset är att motivera Sveriges golfanläggningar till att arbeta efter SGFs miljövision samt till att sprida ny kunskap om miljöarbetet. Utbildning SGA genomförde under året en mängd seminarier på Mötesplats Golf i Göteborg. Mötesplats Golf samlade 520 besökare till seminarierna vilket ska jämföras med 604 år Nytt för i år var att planskötarna från allsvenskan och superettan deltog på delar av programmet. Seminarier och ERFA arrangerades även runt om på regionernas ERFA och säsongsavslut. Här kan nämnas en ny intressant form där 7 leverantörer bjöds in att tala i ett visst tema(invintring) under 15 minuter för att sedan frågas ut av publiken. Utbildning är mycket viktigt för medlemmens personliga utveckling samt för att öka yrkets status. Både LoK och HMU har varit mycket uppskattade och är utbildningar som skall genomföras årligen under förutsättning att efterfrågan kvarstår. HMU och LoK kommer att genomföras under Dessa erbjöds ej under Under september genomfördes fältdagar på Sturup Park. Syftet med dessa är att kunna erbjuda demo och prova på- aktiviteter i alla de frågor som berör vårt praktiska handhavande. Ett komplement till Elmia och andra internationella mässor. Detta genomfördes med 17 deltagande företag. Vi kan efteråt konstatera att tiden var illa vald då det pågick ett antal andra stora nya satsningar i närområdet och i landet. SMHI och löpsedlarna varnade för regnkaos och vädret vände under veckan från bra till kallt och regnigt. Detta sammantaget med klubbmästerskap, företagsgolf och att Mötesplats Golf genomförts tidigare under året påverkade besökarantalet negativt. Besökarantalet blev trots detta ca 450 deltagare, men det är bara den första av de 3 dagarna som var OK. Samtidigt genomfördes en motorsågsutbildning med mycket gott resultat samt SGA-mästerskapen med 104 deltagare.

7 SGAs varumärke SGA ska stå för kompetens och kvalité och detta ska genomsyra alla delar av verksamheten. SGAs-medlemmar ska uppfattas som den givna experten när det gäller kunskap inom greenkeeping på en golf- eller fotbollsanläggning. Därför är marknadsföringen av varumärket mycket viktigt. Föreningen har under 2012 fortsatt göra SGA mer känt hos fler inom grönyteskötsel. Viktiga händelser där SGA synts har varit vid utdelningen av priset för Årets Greenkeeper som delades ut vid Mötesplats GOLF 2012 på Gothia Towers i Göteborg, samt Natur & Miljöpriset under SGFs förbundsmöte i april Vidare är SGAs logo mycket viktig i sammanhanget och finns väl synligt på många SGA-medlemmar. Under året togs ett flertal profilkläder fram samt ny bag-bricka och SGA-skärp. Genomförandet av MÖTESPLATS GOLF har definitivt stärkt varumärket som garant för nätverkande och kompetensutveckling. 520 personer administrerades av SGA i evenemanget som samlade ca 1200 registrerade besökare. Exponeringen av SGA i grönytebranschen och Sverige kommer att öka under2013 och startar med exponering i TV på FRIENDS i samband med landskampen Sverige-Irland i mars Arbetet med att uppdatera befattningsbeskrivningar och informera kring den nya terminologin har skett löpande där information har funnits att tillgå på Den nya terminologin används flitigt i Greenbladet, av många av medlemmarna själva och av omvärldens aktörer. SGAs hemsida är en viktig del av varumärkesbyggnaden. Den har inte levererat så som önskats varför den fokuserats under Ny plattform och nya funktioner kommer att ge SGA många nya möjligheter. Många golfklubbar har under året rapporterat om att man erhållit skötseluppdrag på fotbollsanläggningar som konsekvens av SGAs och branschens fokus på möjligheten att använda sin grönytekompetens på andra gröna ytor. SGA har genom medlemmar deltagit i SvFF expertgrupp som arbetat fram handlingsplan för landets fotbollsplaner. Arbetet kommer att fortgå Greenkeeperns status i Sverige har med dessa aktiviteter definitivt stärkts. Sponsorer marknadsföring En viktig del i SGAs verksamhet är de ömsesidiga samarbeten med företag och andra parter. För att stärka och vidareutveckla samarbetet förs diskussioner kontinuerligt med SGAs samarbetspartners. Så har även skett under året i andan att öka de ekonomiska förutsättningarna att utveckla SGA och marknadsföra verksamheten. 4 besök har genomförts hos Guldmedlemmar och kontakterna kommer att öka under 2013 genom besök och inbjudningar. Den årliga träffen med företagen i Guldklubben genomfördes på Sturup Park med besök på en skånsk vingård(flädie Mat o Vingård) under november med en dags framtidskonferens. 1 ny företagsmedlem har anslutit sig till SGA och ett företag har lämnat. Botaniska Analysgruppen har lämnat guldklubben och Sand o Grus Jehanders har tillkomit i dess ställe. Skånefrö, RainBird och Botaniska Analysgruppen stod som sponsorer till SGA-Mästerskapen i Golf.

8 Greenbladet Greenbladet är SGAs officiella organ och tidningen har getts ut 5 gånger under året och Greenbladet har varit mycket uppskattat hos läsarna. Målsättningen att lyfta Greenbladet ytterligare med innehåll som belyser för läsarna viktiga frågor i och omkring banskötsel har varit i fokus och ger idag ett än bättre intryck som bidrar starkt till SGAs önskade image av kompetens och kvalitet. Leverantörer har varit MLT Textbyrån AB och Vindspelet Grafiska. Greenbladet har under året varit en omfattande marknadsplats. Tendensen ser ut att hålla i sig under Ytterligare ett mål för Greenbladet har varit att utveckla det internationella utbytet av artiklar, vilket också skett. Artiklar från främst Greenkeeper International har översatts och publicerats, men även artiklar från Danska Greenkeeperen och norska Gress Forum har använts. Översättningar av intressanta och lärorika artiklar kommer att fortsätta under Kopplingen mellan hemsidan och tidningen kommer att göras än mer under Samarbetsorganisationer Under året har flera möten genomförts med SGF, samt med GAF och PGA. Internationellt Det internationella samarbetet har under året inte kunnat ges den prioritet som varit önskad. SGA deltog i januari på NGA Greskurs i Turkiet. NGA deltog med sin styrelse på Mötesplats GOLF 2012 m fl. SGA var representerat vid FEGGAs årliga träff genom Simeon Liljenberg.

9 Resultat 2012 / Årsmötet 2013 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret Verksamhetens intäkter Not Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Profilprodukter - kr kr kr kr Företagsreklam / EPG kr kr kr kr Medlemstidningen Greenbladet kr kr kr kr Prenumerationer kr kr kr kr Medlemsavgifter, aktiva kr kr kr kr Konferenser / Utbildningar kr kr kr kr Totala intäkter kr kr kr kr Verksamhetens kostnader Profilprodukter, trycksaker kr kr kr kr Kostnader Greenbladet kr kr kr kr Hyror, övriga lokalkostnader kr kr kr kr Utbildningar kr kr kr kr Företagsreklam / EPG kr kr kr kr Års-/Styrelse-/ Regionsmöten kr kr kr kr Övriga möten, inkl. STERF kr kr kr kr Nat- och internat. representation kr kr kr kr Distriktsersättningar kr kr kr kr Administrativa kostnader kr kr kr kr Totalt kostnader kr kr kr kr Resultat före avskrivning kr kr kr kr Avskrivning - kr - kr - kr - kr Resultat efter avskrivning kr kr kr kr Finansiella intäkter 5 kr kr kr kr Finansiella kostnader 79 kr kr kr kr Redovisat resultat kr kr kr kr

10 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION BALANSRÄKNING Verksamhetsåret Tillgångar 2010 Not Omsättningstillgångar Postgiro kr kr kr Bank, SHB kr kr kr SHB Lux Ränta kr kr kr Kassa 512 kr 424 kr Anläggningstillgångar Maskiner & Inventarier - kr - kr - kr Aktier i dotterbolag AGS kr kr kr Lager Profilprodukter, Kläder kr kr kr Kundfordringar Skattekonto kr 405 kr kr Skattefordran - kr kr kr Förutbetalda kostnader/intäkter kr kr kr Kundfordringar kr kr kr Kundfordringar, övriga - kr kr kr Summa tillgångar kr kr kr Skulder och Eget kapital Kortfristiga skulder Moms- och skatteskulder kr kr kr Leverantörsskulder kr kr kr Distriktsersättningar kr kr kr Källskatter, soc avgifter kr kr kr Upplupna kostnader kr kr kr Upplupna semester- o övertid kr - kr - kr Långfristiga skulder Inga - kr - kr - kr Fondmedel Inga - kr - kr - kr Eget kapital Balanserad vinst kr kr kr Årets resultat kr kr kr Summa skulder och eget kapital kr kr kr

11 VEB 2012 / Årsmötet 2013 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION BOKSLUTSKOMMENTARER Kommentarer i Balansräkningen Not 1 Not 2 Not 3 SHB LUX Ränta Har ökat genom redovisad ränta samt insättning Moms- och skatteskulder Tidigare reservering kvarstår med oförändrat belopp Summa skulder och eget kapital Återbetalning av skattefordran samt driftsöverskott Kommentarer i Resultaträkning Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Medlemsavgifter aktiva Medlemsutvecklingen har minskat något i antal. Nya kategorier betalar inledningsvis mindre. Konferenser/Utbildningar SGA hanterade inte hotellboningarna detta år. LOK genomfördes ej. Fältdagarna gav något lägre intäkter än beräknat. Utbildningar Minskade kostnader, se not 2 Nationell o Internationell representation Representation genomfördes ej i den omfattning som planerats för. Tid medgavs ej. Administrativa kostnader Minskade pga minskade lönekostnader samt minskade kostnader för databasutveckling Sturup den 20 februari 2013 Simeon Liljenberg Stefan Schön Tony Mullborn Jimmy Fröberg Stefan Cårebo Markus Lilleberg

12 Valberedningens förslag 2013 / Årsmötet 2013 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Till årsmötet den 13 mars 2013 Valberedningen och SGA styrelse vill föreslå årsmötet följande personer att ingå i styrelsen för SGA under mandatperioden 1/ / Ordförande Simeon Liljenberg, Elisefarms GC väljs för ett år(nyval) Ledamöter Markus Lilleberg, Hills GC ett år kvar Kristian Hägglund, Tomelilla GK Peter Ringnell, Sweden Arena Per-Olof Ljung, Veckefjärdens GC väljs för två år(nyval) väljs för två år(nyval) väljs för ett år(nyval) Suppleant Tony Mullborn, Dalsjö GK väljs för ett år(nyval) Revisorer Magnus Olofsson, Saltsjöbadens GK väljs för ett år (omval) Anders Berggren, Ingelstads GK väljs för ett år (omval) Revisorssuppleant Michael Collin, Stjördal GK väljs för ett år (omval) Valberedning Stefan Schön, Miklagard Golf väljs för ett år (nyval) Jimmy Fröberg, Troxhammar GK väljs för ett år (nyval) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION För valberedningen Niklas Svantesson Håkan Blusi

13 Revisionsberättelse / Årsmötet 2013 REVISIONSBERÄTTELSE Undertecknade, av riksorganisationen för Swedish Greenkeepers Association utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret Vi har vid fullgörandet av vårt uppdrag granskat föreningens verksamhet, föreningens räkenskaper och kontrollerat inkomster och utgifter samt avstämt postgiro, kassa och bankgiro. Till bokföringen finns erforderliga verifikationer. Årsbokslut är upprättat enligt god redovisningssed. Vi har vid revisionen konstaterat att föreningens ekonomiska ställning är tillfredsställande. Vi tillstyrker: Att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Att resultat- och balansräkningen fastställs. Att ev. överskottet disponeras enligt förslag i förvaltningsberättelsen Anders Berggren Revisor Magnus Olofsson Revisor

14 Swedish Greenkeepers Association Verksamhetsplan 2013

15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SGA - SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION... 8 INLEDNING VERKSAMHETSIDÉ SGA ORGANISATION SGA RIKS KANSLI DISTRIKT (SGAD) MEDLEMMAR VISION FOKUSOMRÅDEN EKONOMI Inriktningsmål MEDLEM Inriktningsmål UTBILDNING ARBETSMILJÖ MEDLEMSKAP DISTRIKTSVERKSAMHETEN SAMARBETE MARKNAD Inriktningsmål GREENBLADET HEMSIDAN SGA LOGO OCH PROFIL SAMARBETE PRODUKTUTVECKLING Inriktningsmål FoU NATUR OCH MILJÖ KANSLI Inriktningsmål FRAMGÅNGSFAKTORER VÄRDERINGAR DRIVKRAFTER INTERNT OCH EXTERNT FÖRKORTNINGAR SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

16 INLEDNING Verksamhetsplanen beslutades av SGA styrelse och gäller under förutsättning att den godkänns på SGAs ordinarie årsstämma den 13 mars Verksamhetsplanen är ett styrdokument för SGAs verksamhet under år 2013 och bygger på kända fakta vid utgången av år 2012, samt de ambitioner och målsättningar för utveckling som styrelsen identifierat som prioriterade utvecklingsområden. VERKSAMHETSIDÉ Vad SGA erbjuder. Vem vi riktar oss till? Vad vi är speciellt bra på SGA är en intresseorganisation och värnar om professionell greenkeeping inom golf, fotboll, sportytor och park. SGA arbetar utifrån medlemmarnas intressen och bidrar till att utveckla svensk greenkeeping. Vi samlar alla, kompetensutvecklar, stödjer och bildar nätverk. SGA vänder sig till verksamma inom: Golf Fotboll - Kommuner o Föreningar Kommuner - Park Fastighetsförvaltning Trädgårdsanläggning Gräsodling Forskning o utveckling SGAs erbjudanden är rikstäckande och innehåller: Utbildningar Nätverk av kompetens Medlems- och facktidskriften Greenbladet Kompetensstöd för gröna spelytor Skötsel/ Anläggning/ Renovering/ Inköp/ Miljö/ Ledning Trygghet i form av stöd/ rådgivning Kontaktnät till leverantörer i branschen Forum för medlemmar Informationsflöde / Greenbladet / Event/ Banchefskonferens mm. Karriärmöjligheter Internationella samarbeten och kontakter SGA är speciellt bra på att: Representera, samla och värna om kompetens inom greenkeeping Vara en stabil och långsiktig partner som representerar sina medlemmars intressen Upprätthålla ett stort kontaktnät för sina medlemmar Erbjuda kompetensutveckling SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

17 SGA ORGANISATION Den uppdelning vi gjort i olika enheter för att på bästa sätt kunna utföra vårt uppdrag SGA Styrelse Kansli Skåne Göteborg Halland SydÖstra Stockholm Uppland Södermanland Östergötland Västmanland D5 Dalarna Närke Värmland D6 Norrland Bohus Dal Västergötland Medlemmar Organisation sedan 2012 SGA består av en förtroendevald styrelse, ett kansli samt åtta regioner. Varje region representeras av en ledningsgrupp om minst 3 personer: I denna grupp om 3 personer finns alltid 3 roller tillsatta: 1. Ambassadör (leder arbetet i respektive distrikt) 2. Utbildningsansvarig 3. Evenemangsansvarig Resterande roller besätts efter behov och har till exempel funktionellt ansvar såsom Ansvarig Fotbollsanläggningar/Miljöansvarig/Utvecklingsansvarig/ eller annan roll Ambassadörens roll och uppgifter. Verka som representant för SGA och vara sammankallande för regionen och ansvara för verksamheten. Ambassadören ansvarar för regionens ekonomi och redovisar löpande till SGA Kansli. Med hjälp av SGA kansli förebereda och sammankalla regionens medlemmar till ett årligt medlemsmöte under november/december månad. Utbildningsansvarig. Ansvar för att regionens loka utbildningsbehov tillgodoses. Samtliga åtta utbildningsansvariga planerar tillsammans SGA:s övergripande utbildningsutbud och hjälper varandra i var/när/hur kurser och seminarier genomförs. Evenemangsansvarig Ansvarar för att planerade träffar som, erfa-träffar, kamratträffar, studieresor, spelträffar och lokala maskinvisningar fungerar. Samtliga åtta evenemangsansvariga planerar tillsammans med SGA kansli övergripande träffar och sammankomster och hjälper varandra i var/när/hur dessa genomförs. SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

18 SGA SGA består av en förtroendevald styrelse. Styrelsen väljs på årsstämman. Styrelsen tillvaratar medlemmarnas intressen samt ansvarar för att de lagstadgade kraven på en intresseförening följs. SGA arbetar aktivt för utveckling och fortlevnad för de yrkesverksamma inom grönytebranschen. Styrelsen representerar SGA vid internationella evenemang och verkar aktivt i natur- och miljöfrågor såväl nationellt som internationellt. Styrelsen sammanträder minst 8 ggr/år och består av 5 ledamöter och en suppleant. Kansli Från och med 2013 kan kansliets verksamhet prioritera: Kommunikation Hemsidan kommer att utvecklas vidare i den valda plattformen för att motsvara dagens förväntningar på kommunikationsplattform och mötesplats. Information. Informationsflödet kommer att förbättras genom fler och bättre uppdateringar på hemsida, direktmail, webapp och genom greenbladet. Under året kommer arbetet med att samla in aktuella mailadresser till alla våra medlemmar att intensifieras. Kontakter med regionerna och distriktens förtroendevalde. Samla och kontakta regionernas förtroendevalda. I budgeten för 2013 är extra medel avsatta för att den nya organisationen ska utvecklas på ett bra sätt. Kansliet och styrelsen kommer årligen hålla minst två möten tillsammans med ambassadörerna, utbildningsansvariga och eventansvariga. Dessa är planerade till den 13 mars på FRIENDS i Stockholm samt den 5 december i Sälen. Styrelsen avser att utöka bidragen till regionerna under kommande år för att ytterligare möjliggöra fler aktiviteter. Dessa bidrag ska användas för att starta upp för regionen nya aktiviteter. Regionerna SGA representeras geografiskt av ÅTTA regioner. Ambassadören i varje region har som främsta uppgift att arbeta utifrån SGA:s stadgar och verksamhetsplan, samt det som regionens årsmöte beslutar som prioriterat fokusområde. Medlemmar SGA samlar alla! Idag är den typiske medlemmen en person som i grunden är greenkeeper. Medlemsåldern är varierande och ett stort antal medlemmar finns i ålderskategorin år. Bland SGAs medlemmar finns ca 2 % kvinnor. SGA medlemsantal per den 1 september 2012 är Största andelen är de aktiva medlemmarna: Course Managers (CM) Head Greenkeepers (HG) Assistant Head Greenkeepers (AHG) Greenkeepers (G) SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

19 Mekaniker (M) Club Managers (CLM) Hedersmedlemmar (H) Utöver dessa finns även passiva medlemmar: Veteraner Stödjande medlemmar (S eller Bko) Studeranden (Stud) Praktikanter (P) De nya medlemsformerna som skapades 2012 marknadsförs under 2013 för att få utökat antal: Säsongsmedlem Professional Consultant Groundsman Head Groundsman VISION En bild av vad vi vill uppnå till år En övergripande ambition som vi vill ska vara vägledande, utmanande och känslomässigt riktande SGA ska genom sitt engagemang och sin professionella attityd erbjuda den svenska marknaden kunskap och mötesplatser för alla som verkar inom svensk grönyteskötsel. Genom ekonomiskt och miljömässigt hållbara skötselplaner, utbildning, mötesplatser och erfarenhetsträffar för grönyteskötsel ska SGA 2015 vara en känd och ledande aktör inom all svensk grönyteskötsel. FOKUSOMRÅDEN SGA planerar och styr sin verksamhet övergripande utifrån fem olika perspektiv: EKONOMI MEDLEM KANSLI MARKNAD PRODUKTUTVECKLING SÄRSKILDA FOKUSOMRÅDEN 2013 Måste-utbildningar (säkerhet o Sjukvård) Banchefskonferens 3-4 december Samarbete SGF Förbättrat GREENBLAD Demo och Prova på -GOLF o FOTBOLL Kommunikation & Information via hemsida och nyhetsbrev Få större och fler ERFA-träffar i fler regioner. SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

20 Inom varje perspektiv styrs verksamheten genom att i möjligaste mån besluta om: AKTIVITETER VAD vi ska utföra för att nå målen STRATEGIER HUR resurserna ska användas för att målen ska nås. Spelregler, händelser och beslut för att ta sig från ett nuläge till ett framtida önskat läge MÅL 2013 Det resultat /effekt vi ska uppnå år 2013 INRIKTNINGSMÅL De resultat som vi kan se som önskvärda att löpande sträva efter att uppnå. Speciellt på lite längre sikt EKONOMI SGAs ekonomiska styrning sker genom upprättande av en årlig budget vilken beslutas av styrelsen. De aktiviteter som ligger utanför ordinarie medlemsservice, (events, försäljning, mässor etc.) skall vara ekonomiskt självbärande. Inriktningsmål Att SGA:s verksamhet ska redovisa ett positivt resultat under en treårsperiod och ha en tillräcklig omslutning för att kunna möta omvärldens svängningar. MEDLEM SGAs huvudsakliga målsättning är att tillvarata medlemmarnas intressen. Ett medlemskap i SGA innefattar bl. a. en prenumeration på SGAs medlemstidning Greenbladet, tillgång till medlemsnätet på olika utbildningar och seminarier, årliga utbildningsdagar, lokala arrangemang i distrikten och inte minst tillgång till ett betydande kontaktnätverk. Utbildning är en viktig del av SGAs verksamhet där samarbetet med andra aktörer är av vital betydelse. AKTIVITET STRATEGI MÅL A1 A2 Åstadkomma ett än mer differentierat medlemskap så att alla vill vara medlemmar i SGA Höja medlemmarnas kompetens Fortsätta ta fram ett förslag till utökat medlemskap för arbetsledare och banansvariga Styra upp titulaturen för de yrkesverksamma och införa befattning som grund för titel Ny titel ass CM samt enhetschef Arrangera Måsteutbildningar för att anläggningarna ska ha den minimikompetens som lag och försäkringar kräver. Dessa är bl a Motorsågsutbildning Röjsågsutbildning Ökat antal nöjda medlemmar i SGA Öka branschens yrkeskompetens SGA sätter Greenkeeping i centrum! Med Greenkeeping menar vi skötsel och utveckling av attraktiva gröna spelytor

Verksamhetsplan 2012. Swedish Greenkeepers Association

Verksamhetsplan 2012. Swedish Greenkeepers Association Swedish Greenkeepers Association Verksamhetsplan 2012 Denna verksamhetsplan beskriver föreningens verksamhetsinriktning utifrån att ny organisation implementeras. Styrelsen SGA Riks INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013-01-01 - - 2013-12-31 KALLELSE Den 18 februari 2014 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till

Läs mer

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING Verksamhetsplanen beslutades av styrelsen i SGA den 11 januari 2017 och gäller under förutsättning att den godkänns på SGA:s ordinarie årsstämma den 15 mars 2016. Verksamhetsplanen

Läs mer

Robert Martin Timrå GK Ledamot Dick Fröberg Storsjöbygdens GK Ledamot Christian Lundin regolf Design Suppleant 2015

Robert Martin Timrå GK Ledamot Dick Fröberg Storsjöbygdens GK Ledamot Christian Lundin regolf Design Suppleant 2015 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Verksamhetsberättelse Styrelsen för Swedish Greenkeepers Association, org. nr 802016-3393, avger härmed redovisning för föreningens räkenskapsår omfattande tiden 2016-01-01

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

KALLELSE. Ett rum är bokat per distrikt natten 14 15 mars. Styrelsen för SGA RIKS. Åhus den 15 februari 2011

KALLELSE. Ett rum är bokat per distrikt natten 14 15 mars. Styrelsen för SGA RIKS. Åhus den 15 februari 2011 KALLELSE Åhus den 15 februari 2011 Distriktsrepresentanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till ordinarie årsmöte måndagen den 14 mars 2011 klockan 19 30 på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2002-10-01 - - 2003-08-31 Danderyd den 24 oktober 2003 KALLELSE SGA-distriktens delegater kallas till ordinarie årsmöte på First Hotel Mårtenson

Läs mer

KALLELSE. Styrelsen för SGA RIKS. Åhus den 29 januari 2010

KALLELSE. Styrelsen för SGA RIKS. Åhus den 29 januari 2010 KALLELSE Åhus den 29 januari 2010 Distriktsrepresentanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till ordinarie årsmöte söndagen den 14 mars 2010 klockan 17 30 på Svenska Mässan i Göteborg.

Läs mer

KALLELSE. Åhus den 7 februari 2008

KALLELSE. Åhus den 7 februari 2008 KALLELSE Åhus den 7 februari 2008 Distriktsrepresentanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed till ordinarie årsmöte söndagen den 9 mars 2008 klockan 17 30 på Quality Hotel Statt i Eskilstuna.

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2003-09-01 - - 2004-12-31 Åhus den 1 februari 2005 KALLELSE SGA-distriktens delegater kallas till det ordinarie årsmötet på Scandic Hotel Järva

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2008-01-01 - - 2008-12-31 SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Röstlängd vid SGAs ordinarie årsmöte 2009 Röstlängden har tagits fram enligt vad som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Styrelsens säte: Stockholm Föreningens redovisningsvaluta är Svenska kronor (SEK). Alla belopp

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(6) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 23 oktober 2009 på PGA National i Bara Närvarande Lennart Jönsson, ordförande (LJ) Pär Himberg (PH) Olof Örberg (OÖ) Fredrik Seeger

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel Stadgar Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel 2016-02-03 Innehåll 1 Föreningens namn... 1 2 Föreningens sätesort... 1 3 Föreningens ändamål... 2 4 Elektronisk kommunikation... 2 5 Medlemskap... 2

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust.

Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust. Protokoll från SGA RIKS styrelsemöte den 15 juni 2009 på Hotell Sjögården, Orust. Närvarande Lennart Jönsson (LJ) Pär Himberg (PH) Mattias Jöckert (MJ) Fredrik Seeger (FS) Ingvar Fjellman (IF) Olof Örberg

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer