Avdelningen för juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Odigos En vårdtagare misshandlade en anställd, och hotade denne och ytterligare en anställd med kniv. Varken misshandeln eller hotet anmäldes till Arbetsmiljöverket. Rema Malmö AM Mixum I samband med rengöring av en salladsblandare fastnade en operatör med högerarmen mellan blandarbladen och skadades svårt. Den säkerhetsanordning som skulle hindra tillträde till maskinens rörliga och farliga delar var inte påmonterad. Företagsbot kr AM Enskild firma, byggverksamhet Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Arbetet innebar risk för fall över två meter. Trots det hade inte någon arbetsmiljöplan upprättats, den fanns i vilket fall inte tillgänglig på arbetsplatsen. 4 Strandbergs Plåt Använt en lastbilsmonterad skylift, trots att liften inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM Företagsbot kr AM Lyréns Plåt En 18-åring som utbildade sig till plåtslagare skulle under höstlovet arbeta på sin praktikplats och tillsammans med handledaren lägga plåttak på ett fritidshus. Byggställningen hade monterats på fel sida huset och därför byggde de på eget initiativ en ny provisorisk träställning, helt utan skydd. När 18-åringen tappade balansen och kanade av taket så föll han därför fritt cirka 3,5 meter till marken och skadade ryggen svårt. Talan om företagsbot Värmlands tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 1

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 6 Jönköpings kommun Kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA, har ansvar för kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser. Vid Återbruket återvinns husgeråd, möbler, kläder med mera. Där har truck och arbetskorg använts för tillfälliga personlyft, utan att kombinationen truck och arbetskorg besiktats AM Umeå Hålteknik Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 8 Boliden Mineral Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer (takarbete) vid gruvan i Garpenberg. Företagsbot kr AM Rema Stockholm AM Vindproduktion i Flackarp Arbetsmiljöplan hade upprättats för byggandet av ett vindkraftverk i Staffanstorp. I planen hade tagits upp arbeten med särskilda risker. Däremot fanns ingen beskrivning av de särskilda åtgärder som skulle vidtas för att hantera dessa arbetsmoment. Rema Malmö AM Enskild firma, byggverksamhet Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer AM Lantz Fragmentering i Norrköping Tre personer höll på att byta hammare i en fragmenteringsmaskin. I samband med att den axel som håller hammaren på plats trycktes in med hjälp av en hydraulisk kolv fick en av dem sin högra hand i kläm. Tre fingrar fick klämskador, delar av ring- och lillfinger klämdes av. Det saknades riskbedömda särskilda instruktioner för arbetet. Företagsbot kr AM SKF Sverige Inte anmält olycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM Befab Schakt En mekaniker höll på med underhållsarbete på en mobil kross när en krossplatta föll och träffade hans rygg och ben. Mekanikern fick livshotande krosskador på organen i buken samt på mjukoch skelettdelar i bäckenet och benen. Den lyftutrustning som användes hade en bristfällig fästfunktion och otillräcklig bärkraft. Företagsbot kr AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 14 1) Vimmerby kommun 2) Enskild firma, snickeriverksamhet 1a) Ordförande i barnoch ungdomsnämnd 1b) Förvaltningschef 2) Enskild firma Den 22 november 2007 var en elev på båtbyggarskolan på arbetsplatsförlagd utbildning, APU, hos ett snickeri. Den då 16-årige eleven fastnade i en så kallad bredbandsputs och skadade bägge händerna svårt. Två företrädare för Vimmerby kommun åtalades för att inte ha organiserat arbetsmiljöarbetet i samband med APU. Tingsrätten ansåg dock att delegationen var oklar, varför arbetsmiljöansvaret låg kvar hos kommunfullmäktige, och åtalet ogillades. Talan om företagsbot (snickeriet) avsåg fyra brott mot gällande bestämmelser. Tingsrätten avfärdade två av dem, och satte företagsboten till halva det belopp åklagaren yrkat. Både snickeriägaren och åklagaren överklagade domen. 2) Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B a) Prövningstillstånd beviljas inte. 1b) Prövningstillstånd beviljas inte. Göta hovrätt Mål nr B a) Åtalet 1b) Åtalet 2) Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Skellefteå Kraft Vid kraftvärmeverken i Malå och Robertsfors hanteras pellets som bränsle. Hanteringen medför risk för att det bildas explosiv dammatmosfär. Dokumenterad riskbedömning avseende pellets saknades vid båda anläggningarna. Företagsbot kr AM Kijn Schakt När en grävmaskinist körde nerför en ramp släppte förarhytten och han kastades in i fönsterrutan och skadade sig i huvudet och ena armen. Grävmaskinen hade arbetsgivaren köpt begagnad i Tyskland. Maskinen levererades i delar, och när den monterades ihop hade man missat att skruva fast hytten. Grävmaskinen hade heller inte genomgått föreskriven besiktning. Företagsbot kr AM ATA Timber Eneryda Vid en olycka på sågverket i december 2006 skadades en operatör svårt i fötter och ben. När han skulle lyfta bort en timmerstock som hamnat fel startade timmerbanan plötsligt och han klämdes fast. Det saknades skydd eller förregling som automatiskt bröt strömmen när någon begav sig in i riskområdet. Prövningstillstånd beviljas inte. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Växjö tingsrätt Mål nr B

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 18 Calderys Nordic När en flobin, en vätskecontainer, skulle tömmas manuellt föll den. En anställd fick den omkring ett ton tunga flobinen över sig och fick en svår bäckenfraktur. Arbetsmomentet var inte riskbedömt, och det brast även i fråga om instruktioner och information till de anställda. Företagsbot kr. Rema Malmö AM Cascades Djupafors annans död 1) VD 2) En 26-årig operatör klämdes till döds i en omrullningsmaskin 9 juni Skyddsanordningarna var på flera sätt otillräckliga. Dessutom fanns brister i fråga om riskbedömning, information, säkerhetsrutiner och instruktioner. 1) 80 dagsböter á 600 kr. 2) Företagsbot 2 miljoner kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 20 Bring Frigo Låtit anställda utföra nattarbete utan att de erbjudits läkarundersökning innan arbetet påbörjades första gången. Rema Stockholm AM Peab Sverige 22 Nybro kommun 1) Ordförande i barnoch ungdomsnämnd 2) Förvaltningschef 3) Rektor 4) Rektor I november 2009 föll en byggnadsarbetare från en byggnadsställning ner på ett underliggande plan och skadade sig i ryggen. Ställningen saknade skyddsräcken. Två 17-åriga elever på Åkrahällskolans fordonsprogram genomförde lastnings- och lossningsövningar med eldriven truck och lastbil med bakgavellyft. En av eleverna fick trucken över sig och fick bland annat blödning i skallen och brott på skallbenet, flera brott på höger arm och nervskador på vänsterarmen. Tingsrätten konstaterade att det fanns brister i arbetsmiljön, men dessa orsakade inte olyckan. Olyckan berodde på att eleverna brutit mot lärarens instruktioner. Företagsbot kr. Rema Malmö AM ) Åtalet 2) Åtalet 3) Åtalet 4) Åtalet Kalmar tingsrätt Mål nr B Lujabetong Skyddsplåtarna under en transportör för ballast hade tagits bort utan giltigt skäl. Rema Stockholm AM Wadenruds i Lekeryd Inte sett till att de tre anställda som arbetar med härdplaster genomgått föreskriven läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. Företagsbot kr AM

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 25 Bazar i Sollefteå Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Åklagaren överklagade, och yrkade att företagsboten skulle höjas till kr. Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B RO Rollytech Företrädare för En elev som gick fjärde året vid industriprogrammet inom gymnasiesärskolan gjorde praktik på företaget. Eleven sattes att kapa virke vid en snabbkapsåg. Under arbetet fick han vänstra handen mellan sågbordet och kapsågens skydd samtidigt som han med höger hand startade sågrörelsen genom att trycka på startknappen. Tre fingertoppar sågades av. Det brast i fråga om riskbedömning och instruktion. Kapsågen saknade heltäckande skydd, och tvåhandsmanövrering. Olyckan inträffade i april 2011, företaget begärdes i konkurs i oktober. 50 dagsböter á 30 kr (jämkat belopp) AM Vallonbygden 28 Örebro kommun Vid arbete med trädfällning befann sig en anställd i en arbetskorg monterad på gafflarna till en traktor. Arbetskorgen välte och den anställde föll två meter och ådrog sig frakturer på ena handen och i ansiktet. Utrustningen var inte besiktad och godkänd. Den anställde hade inte fått information om riskerna och heller inte några instruktioner om hur arbetet skulle utföras. En 16-årig sommararbetare sattes att klyva ved. Under arbetet fick han in fingrarna i vedklyven och de klämdes så svårt att man på två fingrar tvingades amputera en centimeter. Arbetet med vedklyven var inte tillåtet för en minderårig. Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Burträsks kyrkliga samfällighet Ordförande i kyrkorådet Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. 30 dagsböter á 120 kr AM Olofssons Frukt Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr (jämkat belopp). Luleå tingsrätt Mål nr B

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 31 Enskild firma, skogsbruk Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer (fasad- och takarbete). 32 J OM Byggnad KB Lät arbetstagare utföra arbete som kan medföra skadlig exponering för härdplastkomponent utan att föreskrivet krav på läkarundersökning var uppfyllt. Företagsboten jämkad från kr med skälig hänsyn till verksamhetens mindre omfattning AM Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Åre kommun, tekniska kontoret En arbetstagare försökte åtgärda en driftstörning på en slamcentrifug vid avloppsreningsverket i Vik. Vänstra handen klämdes då mellan drivrem och drivhjul och tummen slets delvis av. Det hade inte gjorts någon riskbedömning av arbetet, maskinen var inte säkert stoppad, det saknades rutin eller instruktion för hur arbetet skulle göras och arbetstagaren hade inte tillräckliga kunskaper om riskerna. Olyckan inträffade 22 juni 2010, men anmäldes först 15 oktober till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Hus Produktion Stockholm Inte upprättat arbetsmiljöplan trots att arbetet innebar hantering av asbest bland annat. Rema Stockholm AM Indexator Ett rullband transporterade automatiskt pallar från en plats utanför lagret in i lagerlokalen. När en pall hamnade fel, och bandet stannade, manipulerade en anställd (helt enligt installationsfirmans instruktioner) fotocellerna som styrde bandet genom att föra in vänster hand och bryta ljusstrålen. Bandet startade igen, men den anställde hann inte dra undan handen utan klämdes fast. Han ådrog sig svåra och bestående skador. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Företagsbot kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Talan om företagsbot Umeå tingsrätt Mål nr B Lemminkäinen Sverige Påbörjat drift av asfaltverk där kvartshaltigt material hanteras utan att ha gjort föreskriven anmälan till Arbetsmiljöverket AM

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 37 Norrbottens läns landsting, Kalix naturbruksgymnasium 1) Rektor 2) Lärare Under en lektion där tre elever kapade virke i en snabbkapsåg fick en av dem in vänster hand inom sågklingans arbetsområde. Två fingrar kapades och en sena skadades i tummen. Maskinen var CE-märkt och försedd med föreskrivna skydd. De båda åtalade friades därför att den skadade ansågs ha brutit mot en given instruktion, att bara en person (operatören) fick vistas inom maskinens riskområde. 1) Åtalet 2) Åtalet Haparanda tingsrätt Mål nr B Lindab Steel I samband med omriggning av en skärmaskin för tunnplåt fastnade en anställd med ena handen mellan skärvalsarna. Två fingrar skars av och handen fick omfattande skador. Företagsbot kr. Rema Malmö AM C&S Group HB Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Rema Växjö AM Öresundschark En reparatör fick ett finger kapat i en förpackningsmaskin i samband med felsökning. Förreglingen på maskinen hade, reparatören ovetandes, kopplats bort. Tingsrätten friade med motiveringen att det inte var klarlagt att olyckan berodde på den bortkopplade förreglingen. Företagsbot kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Talan om företagsbot Malmö tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 41 Enskild firma, jordbruksverksamhet bland annat Inte sett till att container som innehöll asbesthaltigt material (eternitskivor) varit märkt på föreskrivet sätt. Åklagaren hade yrkat på kr i företagsbot, vilket tingsrätten ansåg vara ett för högt belopp. Rådmannen och en nämndeman var dock skiljaktiga, och ville gå på åklagarens linje. Företagsbot kr. Varbergs tingsrätt Mål nr B Skellefteå kommun Låtit sex anställda arbeta med härdplastkomponenter utan att se till att de genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet påbörjades AM

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 43 Enskild firma, maskinstation Inte upprättat arbetsmiljöplan. Maskinstationsägaren/byggherren hade brutit mot en bestämmelse i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Såväl tingsrätt som hovrätt friade. De hävdade att arbetsmiljölagens straffbestämmelse bara gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inte föreskrifter som föregångaren Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat. Högsta domstolen var av annan mening, och återvisade målet till hovrätten för förnyad behandling. Målet återvisas till hovrätten. Högsta domstolen Mål nr B Talan om företagsbot Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Talan om företagsbot Hässleholms tingsrätt Mål nr B Enskild firma, rörmokeri Bearbetat asbest (spikat läkt i eternittak) utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Skaraborgs tingsrätt Mål nr B Christian Blomkvist Bygg och Snickeri Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Arbetet innebar risk för fall över två meter. Trots det fanns inte någon arbetsmiljöplan tillgänglig på arbetsplatsen AM Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla Inte sett till att förpackningar/ säckar med asbesthaltigt material varit märkta på föreskrivet sätt. 47 Norrtälje kommun Gymnasiechef/rektor Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM dagsböter á 490 kr. Rema Stockholm AM Posten Meddelande Den 14 september 2010 inträffade en olycka på postterminalen på Kruthusgatan i Göteborg. En kvinnlig anställd klämdes mellan postbehållare (gallerburar) och en betongpelare när en truck skulle vända. Hon fick svåra skador på vänster fot och underben. Enligt Arbetsmiljöverket var avsaknaden av skyddsräcke som avgränsade trucktrafiken från annan verksamhet den direkta orsaken till olyckan, vilket också arbetsgivaren kom fram till i sin utredning av olyckan. Företagsbot kr AM Byggnads Knut Rosenkvist Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Arbetet, fasadbyte på tvåplansvilla, innebar risk för fall över två meter. Trots det hade inte någon arbetsmiljöplan upprättats. Rema Malmö AM

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 50 Sydåtervinning annans död 1) VD 2) arbetsledare 3) En 37-årig inhyrd elektriker påkördes och dödades av en backande hjullastare. Där fanns brister i fråga om bland annat riskbedömning och samordning. Men det var samverkande, olyckliga omständigheter som orsakade elektrikerns död, inte arbetsmiljöbristerna hävdade tingsrätten. Åklagaren överklagade domen. Hovrätten ansåg att bolagets VD och arbetsledaren i flera avseenden åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Bland annat då det gällde riskbedömning och att samordna arbetet med att förebygga risker för olycksfall på anläggningen. 1) 60 dagsböter á 510 kr. 2) 60 dagsböter á 240 kr. 3) Företagsbot 1 miljon kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Åtalet 2) Åtalet 3) Talan om företagsbot lämnas utan bifall. Malmö tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 51 Huddinge Topp Grund & El 52 Enskild firma, byggverksamhet Använt grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Bearbetat asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Bearbetningen skedde under takarbete på en fastighet i Linköping hösten 2009, då läkt spikades på ett tak bestående av plattor som innehöll asbest (eternit). Åklagaren yrkade på företagsbot om kr. Rema Stockholm AM Företagsbot kr. Linköpings tingsrätt Mål nr B Svensk Returpack 54 Lunds kommun 1) Gymnasiechef 2) Rektor 3) Utvecklingsledare 4) Lärare En operatör gick in i en maskin för att rätta till några kartonger. När han flyttade på en kartong sattes en transportör i rörelse och klämde fast honom. Operatören fick en mjukdelsskada på bröstkorgen och en skada på vänster arm. Transportören saknade erforderlig förregling. Det faktum att företaget tidigare fått företagsbot och att den aktuella maskinen tidigare haft brister har i förhöjande riktning beaktats av åklagaren vid fastställandet av företagsbotens storlek. Företagsbot kr AM En 16-årig elev som gick 1) 70 dagsböter á 50 kr. gymnasiets energiprogram på 2) Åtalet Polhemskolan klippte av 3) Åtalet yttersta delen av långfingret i 4) 50 dagsböter á 200 kr. en gradsax. Saxens skydd var Lunds tingsrätt. borttaget, det brast i riskbedömningar, undersökningar och Mål nr B rutiner. 9

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 55 1) Strängbetong 2) OM Design annans död 1 a) Montageledare 1 b) Montageledare 2 a) VD/konstruktör Under bygget av ett nytt häkte i Helsingborg fick en 22-årig byggnadsarbetare ett 2,6 ton tungt väggelement över sig. Han dödades omedelbart. Väggelementet saknade helt förankring i den övriga stommen, och när 22-åringen gjorde som han blivit tillsagd och tog bort de stöttor som höll väggen på plats rasade den över honom. Handläggande konstruktör på OM Design och två montageledare på Strängbetong åtalades för arbetsmiljöbrott, och för företagen krävde åklagaren företagsbot på 2 miljoner kronor vardera. 1) Talan om företagsbot 1 a) Åtalet 1 b) Åtalet 2) Talan om företagsbot 2 a) Åtalet Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 56 Tunagården annans död 1) Institutionschef 2) Biträdande institutionschef En kvinnlig behandlingsassistent knivskars till döds av en intagen. Prövningstillstånd beviljas ej. Högsta domstolen Mål nr B ) Villkorlig dom och 80 dagsböter à 390 kr. 2) Villkorlig dom och 80 dagsböter à 250 kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 300 kr. 2) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. Malmö tingsrätt Mål nr B ) Skärgårdsbyggarna i Östergötland 2) Tryserums Bygg Vid ett husbygge på en gård söder om Valdemarsvik höll en 16-årig praktikant på att montera fönster. Han föll då genom en öppning i bjälklaget på andra våningen. Vid fallet spetsades han på ett armeringsjärn och ådrog sig livshotande skador. Öppningen i bjälklaget var inte avspärrad eller skyddad på något sätt. Åklagaren hade yrkat att de båda företagen skulle åläggas företagsbot med kr vardera. Prövningstillstånd beviljas ej. Göta hovrätt Mål nr B ) Företagsbot kr. 2) Företagsbot kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Rivab i Göteborg Inte anpassat arbetsmiljöplan med hänsyn till hur arbetet fortskred. På arbetsplatsen förekom bland annat rivning av bärande konstruktioner, nedmontering av tunga byggelement och rivning av hälsofarligt material AM

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 59 Petersons Rör&VVSartiklar i Ljungskile En lärling skickades 1 mars 2010 upp på taket till företagets fastighet för att kontrollera läckage och skotta snö. Han klev då på ett ljusinsläpp av glasfiberarmerad plast som var täckt av snö och inte gick att se. Ljusinsläppet gav vika och lärlingen föll fem meter och fick bland annat omfattande frakturer i ansiktet. Takarbetet hade inte riskbedömts, det saknades skyddsanordningar vid ljusinsläppen och personlig skyddsutrustning till lärlingen. Företagsbot kr AM AC Glas i Norr Företaget använder produkterna Dinitrol 9000 och Dinitrol 538 Plus som innehåller härdplastkomponenten diisocyanat. Hade inte gjort någon riskbedömning, och heller inte sett till att berörda arbetstagare genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet med härdplastkomponenterna påbörjades AM Föreningsservice i Piteå, ideell förening Den 26 oktober 2010 inträffade en olycka vid utomhusteatern i Karlberg, Öjebyn. En person som var anställd i den ideella föreningen inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program föll från en stege, och bröt lårbenet. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket AM Credo ideell förening När en anställd på Fjällgården i Transtrand 15 juli 2010 arbetade vid en blandningsmaskin kom hon i kontakt med en rörlig maskindel. Kvinnan ådrog sig en fraktur på ett ben i handen. Blandningsmaskinen saknade avskärmningsskydd. Det hade inte gjorts någon riskbedömning av arbetet vid maskinen, och instruktionerna om hur maskinen på ett säkert sätt skulle användas var bristfälliga. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM Enskild firma, byggverksamhet Lät inhyrda arbetstagare riva asbest utan att de genomgått föreskriven läkarundersökning. 64 Euro Apartments Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Företagsbot kr AM Företagsbot kr. Luleå tingsrätt Mål nr B

12 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 65 Kråkebergs Exploaterings Inte upprättat fullständig arbetsmiljöplan AM Connys Bygg & Takservice Anlitat minderårig till arbete på ett tak. Fallhöjden var drygt sex meter. Nedstörtningsrisken var inte förebyggd med livlina, liggstege eller liknande. Något skyddsräcke eller likvärdig skyddsanordning fanns inte AM Scandinavian Models i Linköping Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr. Linköpings tingsrätt Mål nr B Gothenburg Association Vid en olycka på Änglagårdsskolan i Göteborg 5 november 2009 fick en 10-årig pojke ett fotbollsmål över sig. Pojken fick livshotande skall- och hjärnskador. Han har ingen syn på höger öga och är döv på höger öra. Båda skadorna bedöms vara permanenta. Han har nedsatt minnesfunktion och en skada på hypofysen som gör att han tvingas till livslång och noggrann medicinering. Bolaget som driver skolan brast i fråga om riskbedömningar, och att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten bland annat. Företagsbot 1 miljon kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B Snickare Andersson & Co i Skåne Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer, och rivning av bärande konstruktioner. Lunds tingsrätt Mål nr B G&K Blanks Fastigheter Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer AM Tunnelbanan Teknik Stockholm Under tiden 21 februari till 14 september 2010 inträffade fyra allvarliga tillbud vid tre av tunnelbanans depåer. Tillbuden var sådana att de utan dröjsmål skulle ha anmälts till Arbetsmiljöverket, men så gjordes inte. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM

13 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 72 Rolf Graf annans död 1) Företrädare för arbetsgivare 2) I januari 2009 pågick schaktningsarbete för avlopps- och vattenledningar i Långshyttan, Hedemora kommun. Ett större stenblock påträffades och spräcktes med ett speciellt krutladdat spräckningsverktyg. En inhyrd lastbilschaufför träffades då av en sten i huvudet och skadades så svårt att han senare avled. Den som skötte stenspräckningen åtalades som bärare av dels arbetsgivarens ansvar, dels ett självständigt ansvar för spräckningsarbetet. För bolaget yrkades en jämkad företagsbot på 1 miljon kronor. Tingsrätten konstaterar att mannen av oaktsamhet orsakat chaufförens död genom att inte använda föreskriven skyddsmatta vid stenspräckningen, men anser inte oaktsamheten så klandervärd att den är straffbar. 1) Åtalet 2) Talan om företagsbot Falu tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 73 Nässjö Asfalt Använt grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 74 Putsman Använt vikarmslift monterad på en pickup, trots att liften inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM AM Björsäters Berg&Transport Inte gjort någon förhandsanmälan av byggnadsarbete till Arbetsmiljöverket trots att totala antalet persondagar för arbetet översteg 500. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer och arbete med tunga byggelement. Företagsbot kr AM Promonord Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Lunds tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 77 Österlin Storköksprodukter Låtit anställd arbeta med härdplastkomponenter utan att se till att de genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet påbörjades AM Alfta-Edsbyns Fastighets Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer AM

14 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 79 Assar Norbergs Transport En chaufför lastade av timmer 6 mars 2012 vid SCA:s virkesterminal i Murjek när kranhytten plötsligt lossnade från sina fästen och rasade drygt två meter med chauffören i. Hytten användes trots att den varken genomgått montagebesiktning eller återkommande kontrollbesiktning och var i allmänt dåligt skick. Företagsbot kr AM Luleå kommun/ Luleå hamn En hamnkran fick vid besiktning i oktober 2010 anmärkningar på bland annat lyftlinorna. Besiktningsorganet angav i sitt intyg "Får inte användas förrän bristerna åtgärdats". Hamnen fortsatte dock att använda kranen, trots att bristerna inte åtgärdats. Den 29 april 2011 brast en lyftlina under pågående lossningsarbete. Företagsbot kr AM Jämtställningar Lät två anställda arbeta med fogskum som innehöll härdplastkomponenten difenylmetandiisocyanat utan att de genomgått föreskrivna läkarundersökningar AM Bussgods i Norrbotten Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM ) Skanska Sverige 2) Construction Software Center Europe 3) Örnsköldsviks Takstolstillverkning grovt vållande till annans död, grovt och sjukdom och framkallande av fara för annan 1a) Produktionschef 1b) Arbetsledare/ tf produktionschef 2a) Projektör 3a) Företrädare för Som en del av projekt Ådalsbanan lät Banverket bygga en 770 meter lång järnvägsbro över Älandsfjärden. Farbanan av betong göts i en träform. Under gjutning 21 maj 2008 rasade formens ena sida. Fem byggnadsarbetare störtade 20 meter ner. Två omkom, två skadades svårt och en fick lindrigare skador. Skanska accepterade domen, övriga dömda överklagade (Örnsköldsviks Takstolstillverkning begärdes senare i konkurs, och konkursförvaltaren återkallade överklagandet). 1a) Åtalet 2a) Åtalet 3a) Åtalet 2) Talan om företagsbot Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B a) Villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. 1b) Åtalet 2a) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 350 kr. 3a) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 150 kr. 1) Företagsbot 6 miljoner kr. 2) Företagsbot 1 miljon kr. 3) Företagsbot 1 miljon kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B

15 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 84 Fritzéns Byggaluminium En tillfälligt anställd skadades under arbete vid en pelarborrmaskin. Hon fastnade med vänsterhandens handske i borret och ådrog sig svåra och bestående skador på ett finger. Företrädare för bolaget skulle ha sett till att informera om riskerna med arbetet, och att handskar inte användes, hävdade åklagaren. Företagsbot kr AM Track Real Estate Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Prövningstillstånd beviljas ej. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Airlift Helicopter Sweden Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Boliden Mineral Inte skickat kopior på mätrapporter för kvartsexponering vid Aitikgruvan till Arbetsmiljöverket i tid AM Fors Mek&Entreprenad i Pajala 89 Coor Service Management Dibeco 90 Jämshögs Grus&Entreprenad 91 Peterson Packaging Använt grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Använt en grävmaskin yrkesmässigt under tiden oktober 2007 till mars 2011 trots att den inte genomgått årligen återkommande besiktning. Den 28 april 2010 inträffade en olycka i en pallastningsmaskin. En anställd klämdes fast i maskinens grind när han skulle rätta till en lastpall. Han ådrog sig bland annat två revbensbrott, fraktur på en bröstkota och stukning av vänster fot och knä och tvingades till drygt fem månaders sjukskrivning. Den ljusridå som skulle stoppa maskinens rörelser då någon befinner sig i riskområdet var satt ur funktion. Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Rema Malmö AM Företagsbot kr AM

16 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 92 Nya Fellingsbro Stålteknik En kantpress kördes utan skyddsanordning trots att slutningshastigheten översteg 10 mm/sekund. En anställd blev klämd i pressen och fick svåra skador på högerhanden. 93 Hallborn Metall Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer (takarbete). 94 Helix Fastighetsutveckling Inte anpassat arbetsmiljöplan med hänsyn till hur arbetet fortskred. På arbetsplatsen förekom bland annat arbete med risk för fall över två meter och asbestsanering. Företagsbot kr AM AM AM Bennys Gräv Påbörjat drift med mobilt krossverk där kvartshaltigt material hanterades utan att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Åklagaren yrkade på minst kronor i företagsbot. Företagsbot kr. Skellefteå tingsrätt Mål nr B NCC Construction Sverige NCC var våren 2009 byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) vid ett bygge i Jönköping och hade därmed som uppgift att upprätta en objektsanpassad arbetsmiljöplan. Varken NCC:s eller underentreprenörers arbetsmiljöplaner var anpassade till arbetet. Brister fanns beträffande arbeten med risk för fall på två meter eller mer och för arbete med montering av tunga byggelement AM Mondi Örebro Den 18 november 2010 inträffade en olycka i en maskin för befuktning av papper. En anställd fastnade med vänsterhanden mellan valsarna och drogs in i maskinen. Han fick svullnader och skrapskador på underarm, överarm och axel, och svåra brännskador på bröstet. En liknande olycka hade inträffat ett halvår tidigare i en annan av bolagets maskiner. Företagsbot kr AM Enskild firma, byggverksamhet Använt en saxlift trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr (beloppet är jämkat) AM Dahlqvist Bil i Norr Lät anställda arbeta med härdplastkomponenter (vindrutelim och primer) utan att se till att de genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet påbörjades. Företagsbot kr AM

17 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 100 Peab Sverige Två anställda på bolagets byggarbetsplats vid Lillåpark i Örebro föll fyra meter då ett skyddsräcke lossnade. En av männen fick ett brott på underbenet. Skyddsräcket hade inte fästs i väggen på ett korrekt sätt. Företagsbot kr AM Region Skåne, Centralsjukhuset i Kristianstad sjukdom Verksamhetschef En sjuksköterska på infektionskliniken blev i november 2008 smittad med tuberkulos av en patient. Orsaken till smittan var att andningsskydd för engångsbruk återanvändes. Enligt tingsrätten stred förfarandet inte mot de vårdrutiner som Region Skåne utarbetat, inte heller mot någon allmänt etablerad praxis eller erfarenhet i landet, varför verksamhetschefen friades. Hovrätten konstaterade att återanvändning av andningsskydd vara en förklaring till att sjuksköterskan smittades, men det fanns även andra förklaringar till att hon smittats som framstod som lika sannolika. Därför ogillades åtalet. Åtalet Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Åtalet Kristianstads tingsrätt Mål nr B Ekman Frost Bygg i Herrljunga Bearbetat asbest (skruvat i eternittak) utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Upprättad arbetsmiljöplan fanns inte tillgänglig på arbetsplatsen. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Atlas Copco Rock Drills Den 20 december 2010 skadades en anställd när han skulle testa en borrmaskin på ett bandgående fordon med borrigg. Han fick händerna i kläm mellan borrkronan och borrstödet vilket fick till följd att tre fingrar måste amputeras. Enligt åklagaren hade arbetsgivaren inte riskbedömt arbetsmomentet och heller inte gett tillräckliga instruktioner om hur det skulle utföras. Företagsbot kr AM Korsnäs En vajer till en lyftkrok på en mobilkran gick av när ett lyft förbereddes. En skyddsanordning (toppbrytaren) hade satts ur bruk. Två personer som skulle koppla lasten befann sig i närheten av den nedfallande lyftkroken men klarade sig utan skador AM

18 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 105 Hotellfastigheter i Eskilstuna Efter ett mordförsök, flera misshandelsfall och andra våldsbrott på flyktingförläggningen Hotell Eskilstuna beslöt Arbetsmiljöverket att förbjuda ensamarbete på anläggningen. Förbudet följdes inte fullt ut, vid flera tillfällen förekom ensamarbete mellan kl och Rema Stockholm AM S. Nicke Bygg & Finsnickeri Inte i arbetsmiljöplan beskrivit Målet avskrivs. de särskilda åtgärder som Skaraborgs tingsrätt. skulle vidtas i riskfyllt arbete (risk för fall över två meter). Mål nr B Åklagaren begärde i stämningsansökan att bolaget skulle åläggas företagsbot om kronor, men beslöt senare att lägga ner sin talan då bolaget försatts i konkurs. 107 Europile Pålteknik Använt en grävmaskin med pålningsaggregat som inte var godkänd för användning eftersom brister som påtalats vid besiktning inte åtgärdats. Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B Schakt i Väst Entreprenad Upprättad arbetsmiljöplan beskrev inte de särskilda åtgärder som skulle vidtas vid rivning och sanering av asbest AM Strömberg Distribution i Flemingsberg 110 Meag VA-System Inte utan dröjsmål anmält ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Under arbete vid en betonggjutningsmaskin kom en anställd i kläm mellan maskinens rörliga delar och ådrog sig klämskador och benbrott. Gjutmaskinen saknade skydd som hindrar tillträde till riskområdet, eller stoppar farliga rörelser innan någon når riskområdet. Rema Stockholm AM Företagsbot kr AM Bjärke Stål Under montering av räckesramar vid ett bygge i Göteborg tappades ett av räckena. Räcket som vägde närmare 80 kilo träffade en förbipasserande byggnadsarbetare med sårskada som följd. Riskområdet var inte avspärrat eller försett med skyddstak. Företagsbot kr (beloppet är jämkat) AM Europeisk Universal Terminal & Logistikcenter i Strömstad Påbörjat uppförandet av ny terminalbyggnad utan att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket AM NCC Roads Använt en bygghiss trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM

19 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 114 Helsinge Pellets Talan om företagsbot väcktes eftersom bolaget vid en inspektion hösten 2009 varken kunde visa upp dokumenterad riskbedömning eller explosionsskyddsdokument. Vid rättegången visade det sig att bolaget missförstått vad som efterfrågats vid inspektionen, dokumenten det gällde fanns upprättade. Åklagaren återkallade därför sin talan. Målet avskrivs. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B Akzo Nobel Functional Chemicals I samband med rengöring av en kvarn kom en anställd i kontakt med maskinens roterande trumma. Ena underarmen amputerades. Arbetsgivaren hålls ansvarig för att det inte gjorts någon riskbedömning av arbetsmomentet, och för att man inte gett arbets- och säkerhetsinstruktioner för hur arbetet skulle utföras i och vid maskinen. Företagsbot kr AM Komsta Food I samband med tömning av en blandningsmaskin klämde en kvinnlig operatör höger pekfinger så svårt att en del fick amputeras. Blandningsmaskinen saknade skydd och förregling. De anställda hade varken fått information om riskerna eller instruktioner om hur de skulle arbeta säkert. Bolaget medgav att man gjort fel, och gick med på att betala företagsbot. Men bara hälften av det belopp åklagaren begärt. En oenig tingsrätt "kompromissade". Rådmannen var skiljaktig och ville bestämma företagsboten till det av åklagaren yrkade beloppet kr. Domen överklagades av åklagaren. Prövningstillstånd beviljas ej. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B Siljans Chark En 21-årig maskinoperatör skulle rätta till plasten i en förpackningsmaskin. Plasten hade hakat upp sig. Samtidigt som operatören drog i plasten startade den kniv som skär av plasten, med följd att han fick svåra skärskador på fyra fingrar med livslång invaliditet som följd. Maskinen hade vid tillfället inte ett godtagbart skydd in mot riskområdet. Företagsbot kr. Mora tingsrätt Mål nr B Laholm Stål Inte genomfört föreskriven expositionsmätning av kvartshaltigt damm under tiden januari Företagsbot kr (jämkat belopp) AM

20 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 119 Mikael Hamrén Byggnads, grovt brott 1) Företrädare för 2) En snickare spikade råspont på ett villatak då han föll drygt fyra meter ner mot ett betonggolv. Han ådrog sig flera brott på kraniet och blödningar i hjärnan. Skadorna var livshotande. Det hade inte upprättats någon arbetsmiljöplan för bygget, och det fanns inte något fallskydd på plats. Åklagaren hävdade att det rörde sig om grovt arbetsmiljöbrott, och begärde att arbetsgivaren skulle åläggas företagsbot om kronor. Tingsrätten bedömde det som brott av normalgraden. Domen har överklagats av såväl de tilltalade som av åklagaren. 1) 60 dagsböter á 200 kr. 2) Företagsbot kr. Norrtälje tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 120 Arkblad Fastigheter Inte gjort någon förhandsanmälan av byggnadsarbete till Arbetsmiljöverket trots att totala antalet persondagar för arbetet översteg 500. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall över två meter. Företagsbot kr AM Konrad Roos Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. 122 Kjell Sjöbom Åkeri Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Rema Malmö AM Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Profilplåt i Sverige Delägare/företrädare Utan giltigt skäl monterat bort skyddsanordningen på en gradsax. En anställd klippte av sig två fingrar i samband med klippning av plåt. 30 dagsböter á 370 kr AM Tomas Rönnqvist Plåt Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer AM Bors Taktjänst Minderårig praktikant utförde arbete på tak. Höjd över mark cirka 5 meter. Delar av taket saknade erforderliga fallskydd AM

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador.

Åtal. Åsidosatt sin skyldighet att förebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar. Anställd föll fem och en halv meter. Svåra ryggskador. ARBETSMILJÖVERKET SAMMANSTÄLLNING 1 Avdelningen juridiska frågor strafelägganden i arbetsmiljömål 2004 1. Platschef att ebygga olycksfall och ohälsa.säkerhetsanordningar till byggställning saknades. Anställd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2011 SAMMANSTÄLLNING 2012-03-07 (reviderad 2014-10-07, revidering markerad med gult). Förklaringar till förkortningar, begrepp

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2010 SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 (reviderad 2012-02-08 och 2014-10-07, revideringar markerade med gult). Förklaringar till

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2014-03-10 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2013. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014

Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 Expertkommentar - Entreprenadrätt Blendow Lexnova Expertkommentar - Entreprenadrätt, maj 2014 I maj månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Karl-Oscar Dalin om grov vårdslöshet i entreprenadsammanhang.

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg 2014-09-10 1 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2009. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2014 SAMMANSTÄLLNING 2015-02-26 Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom/strafföreläggande diarienr

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Avdelningen för juridik

Avdelningen för juridik Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-06-30 Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål 2008. Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet

Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren förletts att ingå avtalet Nr 1 / Januari 2012 Innehållet i korthet Från Arbetsdomstolen AD 2011 nr 90 Avskedande av chef som brutit mot ersättningsregler godtogs AD 2011 nr 92 Avtal om anställnings upphörande var ogiltigt då arbetstagaren

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Tema Arbetsmiljö. Förvaltningsrätten godtar inte delgivning av förbud Strängbetong slipper vite?

Tema Arbetsmiljö. Förvaltningsrätten godtar inte delgivning av förbud Strängbetong slipper vite? Tema Arbetsmiljö Nr 12 2012 Årgång 5 Förvaltningsrätten godtar inte delgivning av förbud Strängbetong slipper vite? Strängbetong AB förbjöds i augusti 2011 att utföra arbete på höjder överstigande två

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen.

SAMMANSTÄLLNING. 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING 2011-07-06 Domar 2009 i mål om viten grundade på arbetsmiljölagen. Domarna har vunnit laga kraft om inget annat anges. Att yrkat vite jämkats innebär att vissa krav

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009

Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 Datum 2009-10-27 1 (12) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka vid takarbete i Sjöbo, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln

Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln Ringa bokföringsbrott och den särskilda åtalsprövningsregeln - Fullbordanstidpunkten - Normalbrott/ringa brott - Huvudsaksrekvisitet - Åtalsprövningsregeln Aktuella rättsfrågor ARF 2014:5 September 2014

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Fjärde upplagan Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg Redaktör: Annika Hellberg Grafisk

Läs mer

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön

Centrala samverkansgruppen. Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Centrala samverkansgruppen Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande misstanke om brott mot arbetsmiljölagstiftningen m.m. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet

TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 2003-03 LOs utredningsmall vid TILLBUD och OLYCKSFALL på jobbet 1 2 Utredningsmall vid tillbud och olycksfall Utredningens avsikt är att klarlägga varför tillbudet/olyckan skedde och förhindra att det

Läs mer

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot

Högsta domstolens mål Somaliska föreningen./. riksåklagaren angående företagsbot Svarsskrivelse Sida 1 (9) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen Ert datum Er beteckning Byråchefen Johan Lindmark 2011-05-10 B 2074-11 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Högsta domstolens

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009

Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 Datum 2009-08-21 1 (10) Sid Rapport - djupstudie Fallolycka med saxlift i Uddevalla, 2009 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101

Rapport om fildelningsjakten år 2012. Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Rapport om fildelningsjakten år 2012 Av Ung Pirats kampanj Brottskod 5101 Sammanfattning 2012 Detta är andra året som kampanjen Brottskod 5101 släpper en rapport om fildelningsjakten i Sverige. Till skillnad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 Innehåll Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Förpackningsindustrin 8 nov. 2011 1 Innehåll Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) Undersökning av risker Handlingsplan Fördela arbetsmiljöuppgifter Olika typer av

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-04-08 B 153-13 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MG./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. (Hovrättens

Läs mer

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010

Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 R2A DATUM 1 (11) Undersökning av ändringsfrekvensen för brottmål i Svea hovrätt under perioden 1 juli 31 december 2010 Box 2290, 103 17 Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juni 2008 B 378-07 KLAGANDE BS Ombud och offentlig försvarare: Advokat TÖ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Medhjälp

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen

Förbud med omedelbar verkan efter skyddsombudsstopp enligt 6 kap. 7 arbetsmiljölagen DN PS120018 2012-06-28 ISG 2012/23004 1 (5) Distriktet i Göteborg Annicka Ohlsson, 010-730 9131 Hans Kirudd, 010-730 9428 Jonas Hamark, 010-730 9549 Hallands läns landsting Box 517 301 80 HALMSTAD Delgivning

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer