Avdelningen för juridik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avdelningen för juridik"

Transkript

1 Avdelningen för juridik SAMMANSTÄLLNING Domar och godkända strafförelägganden i arbetsmiljömål Förklaringar till förkortningar, begrepp mm och liten arbetsmiljörättslig ordlista finns längst bak i sammanställningen. Brott mot/ Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 1 Odigos En vårdtagare misshandlade en anställd, och hotade denne och ytterligare en anställd med kniv. Varken misshandeln eller hotet anmäldes till Arbetsmiljöverket. Rema Malmö AM Mixum I samband med rengöring av en salladsblandare fastnade en operatör med högerarmen mellan blandarbladen och skadades svårt. Den säkerhetsanordning som skulle hindra tillträde till maskinens rörliga och farliga delar var inte påmonterad. Företagsbot kr AM Enskild firma, byggverksamhet Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Arbetet innebar risk för fall över två meter. Trots det hade inte någon arbetsmiljöplan upprättats, den fanns i vilket fall inte tillgänglig på arbetsplatsen. 4 Strandbergs Plåt Använt en lastbilsmonterad skylift, trots att liften inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM Företagsbot kr AM Lyréns Plåt En 18-åring som utbildade sig till plåtslagare skulle under höstlovet arbeta på sin praktikplats och tillsammans med handledaren lägga plåttak på ett fritidshus. Byggställningen hade monterats på fel sida huset och därför byggde de på eget initiativ en ny provisorisk träställning, helt utan skydd. När 18-åringen tappade balansen och kanade av taket så föll han därför fritt cirka 3,5 meter till marken och skadade ryggen svårt. Talan om företagsbot Värmlands tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 1

2 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 6 Jönköpings kommun Kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA, har ansvar för kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser. Vid Återbruket återvinns husgeråd, möbler, kläder med mera. Där har truck och arbetskorg använts för tillfälliga personlyft, utan att kombinationen truck och arbetskorg besiktats AM Umeå Hålteknik Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 8 Boliden Mineral Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer (takarbete) vid gruvan i Garpenberg. Företagsbot kr AM Rema Stockholm AM Vindproduktion i Flackarp Arbetsmiljöplan hade upprättats för byggandet av ett vindkraftverk i Staffanstorp. I planen hade tagits upp arbeten med särskilda risker. Däremot fanns ingen beskrivning av de särskilda åtgärder som skulle vidtas för att hantera dessa arbetsmoment. Rema Malmö AM Enskild firma, byggverksamhet Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer AM Lantz Fragmentering i Norrköping Tre personer höll på att byta hammare i en fragmenteringsmaskin. I samband med att den axel som håller hammaren på plats trycktes in med hjälp av en hydraulisk kolv fick en av dem sin högra hand i kläm. Tre fingrar fick klämskador, delar av ring- och lillfinger klämdes av. Det saknades riskbedömda särskilda instruktioner för arbetet. Företagsbot kr AM SKF Sverige Inte anmält olycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM Befab Schakt En mekaniker höll på med underhållsarbete på en mobil kross när en krossplatta föll och träffade hans rygg och ben. Mekanikern fick livshotande krosskador på organen i buken samt på mjukoch skelettdelar i bäckenet och benen. Den lyftutrustning som användes hade en bristfällig fästfunktion och otillräcklig bärkraft. Företagsbot kr AM

3 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 14 1) Vimmerby kommun 2) Enskild firma, snickeriverksamhet 1a) Ordförande i barnoch ungdomsnämnd 1b) Förvaltningschef 2) Enskild firma Den 22 november 2007 var en elev på båtbyggarskolan på arbetsplatsförlagd utbildning, APU, hos ett snickeri. Den då 16-årige eleven fastnade i en så kallad bredbandsputs och skadade bägge händerna svårt. Två företrädare för Vimmerby kommun åtalades för att inte ha organiserat arbetsmiljöarbetet i samband med APU. Tingsrätten ansåg dock att delegationen var oklar, varför arbetsmiljöansvaret låg kvar hos kommunfullmäktige, och åtalet ogillades. Talan om företagsbot (snickeriet) avsåg fyra brott mot gällande bestämmelser. Tingsrätten avfärdade två av dem, och satte företagsboten till halva det belopp åklagaren yrkat. Både snickeriägaren och åklagaren överklagade domen. 2) Tingsrättens dom fastställs. Göta hovrätt Mål nr B a) Prövningstillstånd beviljas inte. 1b) Prövningstillstånd beviljas inte. Göta hovrätt Mål nr B a) Åtalet 1b) Åtalet 2) Företagsbot kr. Kalmar tingsrätt Mål nr B Skellefteå Kraft Vid kraftvärmeverken i Malå och Robertsfors hanteras pellets som bränsle. Hanteringen medför risk för att det bildas explosiv dammatmosfär. Dokumenterad riskbedömning avseende pellets saknades vid båda anläggningarna. Företagsbot kr AM Kijn Schakt När en grävmaskinist körde nerför en ramp släppte förarhytten och han kastades in i fönsterrutan och skadade sig i huvudet och ena armen. Grävmaskinen hade arbetsgivaren köpt begagnad i Tyskland. Maskinen levererades i delar, och när den monterades ihop hade man missat att skruva fast hytten. Grävmaskinen hade heller inte genomgått föreskriven besiktning. Företagsbot kr AM ATA Timber Eneryda Vid en olycka på sågverket i december 2006 skadades en operatör svårt i fötter och ben. När han skulle lyfta bort en timmerstock som hamnat fel startade timmerbanan plötsligt och han klämdes fast. Det saknades skydd eller förregling som automatiskt bröt strömmen när någon begav sig in i riskområdet. Prövningstillstånd beviljas inte. Göta hovrätt Mål nr B Företagsbot kr. Växjö tingsrätt Mål nr B

4 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 18 Calderys Nordic När en flobin, en vätskecontainer, skulle tömmas manuellt föll den. En anställd fick den omkring ett ton tunga flobinen över sig och fick en svår bäckenfraktur. Arbetsmomentet var inte riskbedömt, och det brast även i fråga om instruktioner och information till de anställda. Företagsbot kr. Rema Malmö AM Cascades Djupafors annans död 1) VD 2) En 26-årig operatör klämdes till döds i en omrullningsmaskin 9 juni Skyddsanordningarna var på flera sätt otillräckliga. Dessutom fanns brister i fråga om riskbedömning, information, säkerhetsrutiner och instruktioner. 1) 80 dagsböter á 600 kr. 2) Företagsbot 2 miljoner kr. Blekinge tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 20 Bring Frigo Låtit anställda utföra nattarbete utan att de erbjudits läkarundersökning innan arbetet påbörjades första gången. Rema Stockholm AM Peab Sverige 22 Nybro kommun 1) Ordförande i barnoch ungdomsnämnd 2) Förvaltningschef 3) Rektor 4) Rektor I november 2009 föll en byggnadsarbetare från en byggnadsställning ner på ett underliggande plan och skadade sig i ryggen. Ställningen saknade skyddsräcken. Två 17-åriga elever på Åkrahällskolans fordonsprogram genomförde lastnings- och lossningsövningar med eldriven truck och lastbil med bakgavellyft. En av eleverna fick trucken över sig och fick bland annat blödning i skallen och brott på skallbenet, flera brott på höger arm och nervskador på vänsterarmen. Tingsrätten konstaterade att det fanns brister i arbetsmiljön, men dessa orsakade inte olyckan. Olyckan berodde på att eleverna brutit mot lärarens instruktioner. Företagsbot kr. Rema Malmö AM ) Åtalet 2) Åtalet 3) Åtalet 4) Åtalet Kalmar tingsrätt Mål nr B Lujabetong Skyddsplåtarna under en transportör för ballast hade tagits bort utan giltigt skäl. Rema Stockholm AM Wadenruds i Lekeryd Inte sett till att de tre anställda som arbetar med härdplaster genomgått föreskriven läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning. Företagsbot kr AM

5 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 25 Bazar i Sollefteå Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Åklagaren överklagade, och yrkade att företagsboten skulle höjas till kr. Prövningstillstånd beviljas inte. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Företagsbot kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B RO Rollytech Företrädare för En elev som gick fjärde året vid industriprogrammet inom gymnasiesärskolan gjorde praktik på företaget. Eleven sattes att kapa virke vid en snabbkapsåg. Under arbetet fick han vänstra handen mellan sågbordet och kapsågens skydd samtidigt som han med höger hand startade sågrörelsen genom att trycka på startknappen. Tre fingertoppar sågades av. Det brast i fråga om riskbedömning och instruktion. Kapsågen saknade heltäckande skydd, och tvåhandsmanövrering. Olyckan inträffade i april 2011, företaget begärdes i konkurs i oktober. 50 dagsböter á 30 kr (jämkat belopp) AM Vallonbygden 28 Örebro kommun Vid arbete med trädfällning befann sig en anställd i en arbetskorg monterad på gafflarna till en traktor. Arbetskorgen välte och den anställde föll två meter och ådrog sig frakturer på ena handen och i ansiktet. Utrustningen var inte besiktad och godkänd. Den anställde hade inte fått information om riskerna och heller inte några instruktioner om hur arbetet skulle utföras. En 16-årig sommararbetare sattes att klyva ved. Under arbetet fick han in fingrarna i vedklyven och de klämdes så svårt att man på två fingrar tvingades amputera en centimeter. Arbetet med vedklyven var inte tillåtet för en minderårig. Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Burträsks kyrkliga samfällighet Ordförande i kyrkorådet Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. 30 dagsböter á 120 kr AM Olofssons Frukt Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr (jämkat belopp). Luleå tingsrätt Mål nr B

6 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 31 Enskild firma, skogsbruk Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer (fasad- och takarbete). 32 J OM Byggnad KB Lät arbetstagare utföra arbete som kan medföra skadlig exponering för härdplastkomponent utan att föreskrivet krav på läkarundersökning var uppfyllt. Företagsboten jämkad från kr med skälig hänsyn till verksamhetens mindre omfattning AM Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Åre kommun, tekniska kontoret En arbetstagare försökte åtgärda en driftstörning på en slamcentrifug vid avloppsreningsverket i Vik. Vänstra handen klämdes då mellan drivrem och drivhjul och tummen slets delvis av. Det hade inte gjorts någon riskbedömning av arbetet, maskinen var inte säkert stoppad, det saknades rutin eller instruktion för hur arbetet skulle göras och arbetstagaren hade inte tillräckliga kunskaper om riskerna. Olyckan inträffade 22 juni 2010, men anmäldes först 15 oktober till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Hus Produktion Stockholm Inte upprättat arbetsmiljöplan trots att arbetet innebar hantering av asbest bland annat. Rema Stockholm AM Indexator Ett rullband transporterade automatiskt pallar från en plats utanför lagret in i lagerlokalen. När en pall hamnade fel, och bandet stannade, manipulerade en anställd (helt enligt installationsfirmans instruktioner) fotocellerna som styrde bandet genom att föra in vänster hand och bryta ljusstrålen. Bandet startade igen, men den anställde hann inte dra undan handen utan klämdes fast. Han ådrog sig svåra och bestående skador. Prövningstillstånd beviljas inte. Högsta domstolen Mål nr B Företagsbot kr. Hovrätten för övre Norrland Mål nr B Talan om företagsbot Umeå tingsrätt Mål nr B Lemminkäinen Sverige Påbörjat drift av asfaltverk där kvartshaltigt material hanteras utan att ha gjort föreskriven anmälan till Arbetsmiljöverket AM

7 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 37 Norrbottens läns landsting, Kalix naturbruksgymnasium 1) Rektor 2) Lärare Under en lektion där tre elever kapade virke i en snabbkapsåg fick en av dem in vänster hand inom sågklingans arbetsområde. Två fingrar kapades och en sena skadades i tummen. Maskinen var CE-märkt och försedd med föreskrivna skydd. De båda åtalade friades därför att den skadade ansågs ha brutit mot en given instruktion, att bara en person (operatören) fick vistas inom maskinens riskområde. 1) Åtalet 2) Åtalet Haparanda tingsrätt Mål nr B Lindab Steel I samband med omriggning av en skärmaskin för tunnplåt fastnade en anställd med ena handen mellan skärvalsarna. Två fingrar skars av och handen fick omfattande skador. Företagsbot kr. Rema Malmö AM C&S Group HB Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Rema Växjö AM Öresundschark En reparatör fick ett finger kapat i en förpackningsmaskin i samband med felsökning. Förreglingen på maskinen hade, reparatören ovetandes, kopplats bort. Tingsrätten friade med motiveringen att det inte var klarlagt att olyckan berodde på den bortkopplade förreglingen. Företagsbot kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Talan om företagsbot Malmö tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 41 Enskild firma, jordbruksverksamhet bland annat Inte sett till att container som innehöll asbesthaltigt material (eternitskivor) varit märkt på föreskrivet sätt. Åklagaren hade yrkat på kr i företagsbot, vilket tingsrätten ansåg vara ett för högt belopp. Rådmannen och en nämndeman var dock skiljaktiga, och ville gå på åklagarens linje. Företagsbot kr. Varbergs tingsrätt Mål nr B Skellefteå kommun Låtit sex anställda arbeta med härdplastkomponenter utan att se till att de genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet påbörjades AM

8 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 43 Enskild firma, maskinstation Inte upprättat arbetsmiljöplan. Maskinstationsägaren/byggherren hade brutit mot en bestämmelse i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. Såväl tingsrätt som hovrätt friade. De hävdade att arbetsmiljölagens straffbestämmelse bara gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inte föreskrifter som föregångaren Arbetarskyddsstyrelsen utfärdat. Högsta domstolen var av annan mening, och återvisade målet till hovrätten för förnyad behandling. Målet återvisas till hovrätten. Högsta domstolen Mål nr B Talan om företagsbot Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Talan om företagsbot Hässleholms tingsrätt Mål nr B Enskild firma, rörmokeri Bearbetat asbest (spikat läkt i eternittak) utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Skaraborgs tingsrätt Mål nr B Christian Blomkvist Bygg och Snickeri Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Arbetet innebar risk för fall över två meter. Trots det fanns inte någon arbetsmiljöplan tillgänglig på arbetsplatsen AM Brand & Säkerhetstjänst i Uddevalla Inte sett till att förpackningar/ säckar med asbesthaltigt material varit märkta på föreskrivet sätt. 47 Norrtälje kommun Gymnasiechef/rektor Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket AM dagsböter á 490 kr. Rema Stockholm AM Posten Meddelande Den 14 september 2010 inträffade en olycka på postterminalen på Kruthusgatan i Göteborg. En kvinnlig anställd klämdes mellan postbehållare (gallerburar) och en betongpelare när en truck skulle vända. Hon fick svåra skador på vänster fot och underben. Enligt Arbetsmiljöverket var avsaknaden av skyddsräcke som avgränsade trucktrafiken från annan verksamhet den direkta orsaken till olyckan, vilket också arbetsgivaren kom fram till i sin utredning av olyckan. Företagsbot kr AM Byggnads Knut Rosenkvist Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Arbetet, fasadbyte på tvåplansvilla, innebar risk för fall över två meter. Trots det hade inte någon arbetsmiljöplan upprättats. Rema Malmö AM

9 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 50 Sydåtervinning annans död 1) VD 2) arbetsledare 3) En 37-årig inhyrd elektriker påkördes och dödades av en backande hjullastare. Där fanns brister i fråga om bland annat riskbedömning och samordning. Men det var samverkande, olyckliga omständigheter som orsakade elektrikerns död, inte arbetsmiljöbristerna hävdade tingsrätten. Åklagaren överklagade domen. Hovrätten ansåg att bolagets VD och arbetsledaren i flera avseenden åsidosatt sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Bland annat då det gällde riskbedömning och att samordna arbetet med att förebygga risker för olycksfall på anläggningen. 1) 60 dagsböter á 510 kr. 2) 60 dagsböter á 240 kr. 3) Företagsbot 1 miljon kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Åtalet 2) Åtalet 3) Talan om företagsbot lämnas utan bifall. Malmö tingsrätt Mål nr B Hovrättsdomen är överklagad. 51 Huddinge Topp Grund & El 52 Enskild firma, byggverksamhet Använt grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Bearbetat asbest utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Bearbetningen skedde under takarbete på en fastighet i Linköping hösten 2009, då läkt spikades på ett tak bestående av plattor som innehöll asbest (eternit). Åklagaren yrkade på företagsbot om kr. Rema Stockholm AM Företagsbot kr. Linköpings tingsrätt Mål nr B Svensk Returpack 54 Lunds kommun 1) Gymnasiechef 2) Rektor 3) Utvecklingsledare 4) Lärare En operatör gick in i en maskin för att rätta till några kartonger. När han flyttade på en kartong sattes en transportör i rörelse och klämde fast honom. Operatören fick en mjukdelsskada på bröstkorgen och en skada på vänster arm. Transportören saknade erforderlig förregling. Det faktum att företaget tidigare fått företagsbot och att den aktuella maskinen tidigare haft brister har i förhöjande riktning beaktats av åklagaren vid fastställandet av företagsbotens storlek. Företagsbot kr AM En 16-årig elev som gick 1) 70 dagsböter á 50 kr. gymnasiets energiprogram på 2) Åtalet Polhemskolan klippte av 3) Åtalet yttersta delen av långfingret i 4) 50 dagsböter á 200 kr. en gradsax. Saxens skydd var Lunds tingsrätt. borttaget, det brast i riskbedömningar, undersökningar och Mål nr B rutiner. 9

10 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 55 1) Strängbetong 2) OM Design annans död 1 a) Montageledare 1 b) Montageledare 2 a) VD/konstruktör Under bygget av ett nytt häkte i Helsingborg fick en 22-årig byggnadsarbetare ett 2,6 ton tungt väggelement över sig. Han dödades omedelbart. Väggelementet saknade helt förankring i den övriga stommen, och när 22-åringen gjorde som han blivit tillsagd och tog bort de stöttor som höll väggen på plats rasade den över honom. Handläggande konstruktör på OM Design och två montageledare på Strängbetong åtalades för arbetsmiljöbrott, och för företagen krävde åklagaren företagsbot på 2 miljoner kronor vardera. 1) Talan om företagsbot 1 a) Åtalet 1 b) Åtalet 2) Talan om företagsbot 2 a) Åtalet Helsingborgs tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 56 Tunagården annans död 1) Institutionschef 2) Biträdande institutionschef En kvinnlig behandlingsassistent knivskars till döds av en intagen. Prövningstillstånd beviljas ej. Högsta domstolen Mål nr B ) Villkorlig dom och 80 dagsböter à 390 kr. 2) Villkorlig dom och 80 dagsböter à 250 kr. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B ) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 300 kr. 2) Villkorlig dom och 60 dagsböter à 250 kr. Malmö tingsrätt Mål nr B ) Skärgårdsbyggarna i Östergötland 2) Tryserums Bygg Vid ett husbygge på en gård söder om Valdemarsvik höll en 16-årig praktikant på att montera fönster. Han föll då genom en öppning i bjälklaget på andra våningen. Vid fallet spetsades han på ett armeringsjärn och ådrog sig livshotande skador. Öppningen i bjälklaget var inte avspärrad eller skyddad på något sätt. Åklagaren hade yrkat att de båda företagen skulle åläggas företagsbot med kr vardera. Prövningstillstånd beviljas ej. Göta hovrätt Mål nr B ) Företagsbot kr. 2) Företagsbot kr. Norrköpings tingsrätt Mål nr B Rivab i Göteborg Inte anpassat arbetsmiljöplan med hänsyn till hur arbetet fortskred. På arbetsplatsen förekom bland annat rivning av bärande konstruktioner, nedmontering av tunga byggelement och rivning av hälsofarligt material AM

11 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 59 Petersons Rör&VVSartiklar i Ljungskile En lärling skickades 1 mars 2010 upp på taket till företagets fastighet för att kontrollera läckage och skotta snö. Han klev då på ett ljusinsläpp av glasfiberarmerad plast som var täckt av snö och inte gick att se. Ljusinsläppet gav vika och lärlingen föll fem meter och fick bland annat omfattande frakturer i ansiktet. Takarbetet hade inte riskbedömts, det saknades skyddsanordningar vid ljusinsläppen och personlig skyddsutrustning till lärlingen. Företagsbot kr AM AC Glas i Norr Företaget använder produkterna Dinitrol 9000 och Dinitrol 538 Plus som innehåller härdplastkomponenten diisocyanat. Hade inte gjort någon riskbedömning, och heller inte sett till att berörda arbetstagare genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet med härdplastkomponenterna påbörjades AM Föreningsservice i Piteå, ideell förening Den 26 oktober 2010 inträffade en olycka vid utomhusteatern i Karlberg, Öjebyn. En person som var anställd i den ideella föreningen inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program föll från en stege, och bröt lårbenet. Olyckan anmäldes inte till Arbetsmiljöverket AM Credo ideell förening När en anställd på Fjällgården i Transtrand 15 juli 2010 arbetade vid en blandningsmaskin kom hon i kontakt med en rörlig maskindel. Kvinnan ådrog sig en fraktur på ett ben i handen. Blandningsmaskinen saknade avskärmningsskydd. Det hade inte gjorts någon riskbedömning av arbetet vid maskinen, och instruktionerna om hur maskinen på ett säkert sätt skulle användas var bristfälliga. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM Enskild firma, byggverksamhet Lät inhyrda arbetstagare riva asbest utan att de genomgått föreskriven läkarundersökning. 64 Euro Apartments Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Företagsbot kr AM Företagsbot kr. Luleå tingsrätt Mål nr B

12 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 65 Kråkebergs Exploaterings Inte upprättat fullständig arbetsmiljöplan AM Connys Bygg & Takservice Anlitat minderårig till arbete på ett tak. Fallhöjden var drygt sex meter. Nedstörtningsrisken var inte förebyggd med livlina, liggstege eller liknande. Något skyddsräcke eller likvärdig skyddsanordning fanns inte AM Scandinavian Models i Linköping Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr. Linköpings tingsrätt Mål nr B Gothenburg Association Vid en olycka på Änglagårdsskolan i Göteborg 5 november 2009 fick en 10-årig pojke ett fotbollsmål över sig. Pojken fick livshotande skall- och hjärnskador. Han har ingen syn på höger öga och är döv på höger öra. Båda skadorna bedöms vara permanenta. Han har nedsatt minnesfunktion och en skada på hypofysen som gör att han tvingas till livslång och noggrann medicinering. Bolaget som driver skolan brast i fråga om riskbedömningar, och att systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten bland annat. Företagsbot 1 miljon kr. Göteborgs tingsrätt Mål nr B Snickare Andersson & Co i Skåne Utfört byggnadsarbete som självständig uppdragstagare i konsumententreprenad. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer, och rivning av bärande konstruktioner. Lunds tingsrätt Mål nr B G&K Blanks Fastigheter Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer AM Tunnelbanan Teknik Stockholm Under tiden 21 februari till 14 september 2010 inträffade fyra allvarliga tillbud vid tre av tunnelbanans depåer. Tillbuden var sådana att de utan dröjsmål skulle ha anmälts till Arbetsmiljöverket, men så gjordes inte. Företagsbot kr. Rema Stockholm AM

13 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 72 Rolf Graf annans död 1) Företrädare för arbetsgivare 2) I januari 2009 pågick schaktningsarbete för avlopps- och vattenledningar i Långshyttan, Hedemora kommun. Ett större stenblock påträffades och spräcktes med ett speciellt krutladdat spräckningsverktyg. En inhyrd lastbilschaufför träffades då av en sten i huvudet och skadades så svårt att han senare avled. Den som skötte stenspräckningen åtalades som bärare av dels arbetsgivarens ansvar, dels ett självständigt ansvar för spräckningsarbetet. För bolaget yrkades en jämkad företagsbot på 1 miljon kronor. Tingsrätten konstaterar att mannen av oaktsamhet orsakat chaufförens död genom att inte använda föreskriven skyddsmatta vid stenspräckningen, men anser inte oaktsamheten så klandervärd att den är straffbar. 1) Åtalet 2) Talan om företagsbot Falu tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 73 Nässjö Asfalt Använt grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. 74 Putsman Använt vikarmslift monterad på en pickup, trots att liften inte genomgått föreskriven återkommande besiktning AM AM Björsäters Berg&Transport Inte gjort någon förhandsanmälan av byggnadsarbete till Arbetsmiljöverket trots att totala antalet persondagar för arbetet översteg 500. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall på två meter eller mer och arbete med tunga byggelement. Företagsbot kr AM Promonord Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Lunds tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 77 Österlin Storköksprodukter Låtit anställd arbeta med härdplastkomponenter utan att se till att de genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet påbörjades AM Alfta-Edsbyns Fastighets Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer AM

14 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 79 Assar Norbergs Transport En chaufför lastade av timmer 6 mars 2012 vid SCA:s virkesterminal i Murjek när kranhytten plötsligt lossnade från sina fästen och rasade drygt två meter med chauffören i. Hytten användes trots att den varken genomgått montagebesiktning eller återkommande kontrollbesiktning och var i allmänt dåligt skick. Företagsbot kr AM Luleå kommun/ Luleå hamn En hamnkran fick vid besiktning i oktober 2010 anmärkningar på bland annat lyftlinorna. Besiktningsorganet angav i sitt intyg "Får inte användas förrän bristerna åtgärdats". Hamnen fortsatte dock att använda kranen, trots att bristerna inte åtgärdats. Den 29 april 2011 brast en lyftlina under pågående lossningsarbete. Företagsbot kr AM Jämtställningar Lät två anställda arbeta med fogskum som innehöll härdplastkomponenten difenylmetandiisocyanat utan att de genomgått föreskrivna läkarundersökningar AM Bussgods i Norrbotten Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM ) Skanska Sverige 2) Construction Software Center Europe 3) Örnsköldsviks Takstolstillverkning grovt vållande till annans död, grovt och sjukdom och framkallande av fara för annan 1a) Produktionschef 1b) Arbetsledare/ tf produktionschef 2a) Projektör 3a) Företrädare för Som en del av projekt Ådalsbanan lät Banverket bygga en 770 meter lång järnvägsbro över Älandsfjärden. Farbanan av betong göts i en träform. Under gjutning 21 maj 2008 rasade formens ena sida. Fem byggnadsarbetare störtade 20 meter ner. Två omkom, två skadades svårt och en fick lindrigare skador. Skanska accepterade domen, övriga dömda överklagade (Örnsköldsviks Takstolstillverkning begärdes senare i konkurs, och konkursförvaltaren återkallade överklagandet). 1a) Åtalet 2a) Åtalet 3a) Åtalet 2) Talan om företagsbot Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B a) Villkorlig dom med samhällstjänst 240 timmar. 1b) Åtalet 2a) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 350 kr. 3a) Villkorlig dom och 60 dagsböter á 150 kr. 1) Företagsbot 6 miljoner kr. 2) Företagsbot 1 miljon kr. 3) Företagsbot 1 miljon kr. Ångermanlands tingsrätt Mål nr B

15 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 84 Fritzéns Byggaluminium En tillfälligt anställd skadades under arbete vid en pelarborrmaskin. Hon fastnade med vänsterhandens handske i borret och ådrog sig svåra och bestående skador på ett finger. Företrädare för bolaget skulle ha sett till att informera om riskerna med arbetet, och att handskar inte användes, hävdade åklagaren. Företagsbot kr AM Track Real Estate Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. Prövningstillstånd beviljas ej. Hovrätten för nedre Norrland Mål nr B Ångermanlands tingsrätt Mål nr B Airlift Helicopter Sweden Inte utan dröjsmål anmält en arbetsplatsolycka med svårare personskada till Arbetsmiljöverket. Företagsbot kr AM Boliden Mineral Inte skickat kopior på mätrapporter för kvartsexponering vid Aitikgruvan till Arbetsmiljöverket i tid AM Fors Mek&Entreprenad i Pajala 89 Coor Service Management Dibeco 90 Jämshögs Grus&Entreprenad 91 Peterson Packaging Använt grävmaskin som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Använt bakgavellyft som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Använt en grävmaskin yrkesmässigt under tiden oktober 2007 till mars 2011 trots att den inte genomgått årligen återkommande besiktning. Den 28 april 2010 inträffade en olycka i en pallastningsmaskin. En anställd klämdes fast i maskinens grind när han skulle rätta till en lastpall. Han ådrog sig bland annat två revbensbrott, fraktur på en bröstkota och stukning av vänster fot och knä och tvingades till drygt fem månaders sjukskrivning. Den ljusridå som skulle stoppa maskinens rörelser då någon befinner sig i riskområdet var satt ur funktion. Företagsbot kr AM Företagsbot kr AM Rema Malmö AM Företagsbot kr AM

16 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 92 Nya Fellingsbro Stålteknik En kantpress kördes utan skyddsanordning trots att slutningshastigheten översteg 10 mm/sekund. En anställd blev klämd i pressen och fick svåra skador på högerhanden. 93 Hallborn Metall Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer (takarbete). 94 Helix Fastighetsutveckling Inte anpassat arbetsmiljöplan med hänsyn till hur arbetet fortskred. På arbetsplatsen förekom bland annat arbete med risk för fall över två meter och asbestsanering. Företagsbot kr AM AM AM Bennys Gräv Påbörjat drift med mobilt krossverk där kvartshaltigt material hanterades utan att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Åklagaren yrkade på minst kronor i företagsbot. Företagsbot kr. Skellefteå tingsrätt Mål nr B NCC Construction Sverige NCC var våren 2009 byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P) vid ett bygge i Jönköping och hade därmed som uppgift att upprätta en objektsanpassad arbetsmiljöplan. Varken NCC:s eller underentreprenörers arbetsmiljöplaner var anpassade till arbetet. Brister fanns beträffande arbeten med risk för fall på två meter eller mer och för arbete med montering av tunga byggelement AM Mondi Örebro Den 18 november 2010 inträffade en olycka i en maskin för befuktning av papper. En anställd fastnade med vänsterhanden mellan valsarna och drogs in i maskinen. Han fick svullnader och skrapskador på underarm, överarm och axel, och svåra brännskador på bröstet. En liknande olycka hade inträffat ett halvår tidigare i en annan av bolagets maskiner. Företagsbot kr AM Enskild firma, byggverksamhet Använt en saxlift trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr (beloppet är jämkat) AM Dahlqvist Bil i Norr Lät anställda arbeta med härdplastkomponenter (vindrutelim och primer) utan att se till att de genomgått föreskriven läkarundersökning innan arbetet påbörjades. Företagsbot kr AM

17 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 100 Peab Sverige Två anställda på bolagets byggarbetsplats vid Lillåpark i Örebro föll fyra meter då ett skyddsräcke lossnade. En av männen fick ett brott på underbenet. Skyddsräcket hade inte fästs i väggen på ett korrekt sätt. Företagsbot kr AM Region Skåne, Centralsjukhuset i Kristianstad sjukdom Verksamhetschef En sjuksköterska på infektionskliniken blev i november 2008 smittad med tuberkulos av en patient. Orsaken till smittan var att andningsskydd för engångsbruk återanvändes. Enligt tingsrätten stred förfarandet inte mot de vårdrutiner som Region Skåne utarbetat, inte heller mot någon allmänt etablerad praxis eller erfarenhet i landet, varför verksamhetschefen friades. Hovrätten konstaterade att återanvändning av andningsskydd vara en förklaring till att sjuksköterskan smittades, men det fanns även andra förklaringar till att hon smittats som framstod som lika sannolika. Därför ogillades åtalet. Åtalet Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Åtalet Kristianstads tingsrätt Mål nr B Ekman Frost Bygg i Herrljunga Bearbetat asbest (skruvat i eternittak) utan tillstånd från Arbetsmiljöverket. Upprättad arbetsmiljöplan fanns inte tillgänglig på arbetsplatsen. Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Atlas Copco Rock Drills Den 20 december 2010 skadades en anställd när han skulle testa en borrmaskin på ett bandgående fordon med borrigg. Han fick händerna i kläm mellan borrkronan och borrstödet vilket fick till följd att tre fingrar måste amputeras. Enligt åklagaren hade arbetsgivaren inte riskbedömt arbetsmomentet och heller inte gett tillräckliga instruktioner om hur det skulle utföras. Företagsbot kr AM Korsnäs En vajer till en lyftkrok på en mobilkran gick av när ett lyft förbereddes. En skyddsanordning (toppbrytaren) hade satts ur bruk. Två personer som skulle koppla lasten befann sig i närheten av den nedfallande lyftkroken men klarade sig utan skador AM

18 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 105 Hotellfastigheter i Eskilstuna Efter ett mordförsök, flera misshandelsfall och andra våldsbrott på flyktingförläggningen Hotell Eskilstuna beslöt Arbetsmiljöverket att förbjuda ensamarbete på anläggningen. Förbudet följdes inte fullt ut, vid flera tillfällen förekom ensamarbete mellan kl och Rema Stockholm AM S. Nicke Bygg & Finsnickeri Inte i arbetsmiljöplan beskrivit Målet avskrivs. de särskilda åtgärder som Skaraborgs tingsrätt. skulle vidtas i riskfyllt arbete (risk för fall över två meter). Mål nr B Åklagaren begärde i stämningsansökan att bolaget skulle åläggas företagsbot om kronor, men beslöt senare att lägga ner sin talan då bolaget försatts i konkurs. 107 Europile Pålteknik Använt en grävmaskin med pålningsaggregat som inte var godkänd för användning eftersom brister som påtalats vid besiktning inte åtgärdats. Företagsbot kr. Umeå tingsrätt Mål nr B Schakt i Väst Entreprenad Upprättad arbetsmiljöplan beskrev inte de särskilda åtgärder som skulle vidtas vid rivning och sanering av asbest AM Strömberg Distribution i Flemingsberg 110 Meag VA-System Inte utan dröjsmål anmält ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Under arbete vid en betonggjutningsmaskin kom en anställd i kläm mellan maskinens rörliga delar och ådrog sig klämskador och benbrott. Gjutmaskinen saknade skydd som hindrar tillträde till riskområdet, eller stoppar farliga rörelser innan någon når riskområdet. Rema Stockholm AM Företagsbot kr AM Bjärke Stål Under montering av räckesramar vid ett bygge i Göteborg tappades ett av räckena. Räcket som vägde närmare 80 kilo träffade en förbipasserande byggnadsarbetare med sårskada som följd. Riskområdet var inte avspärrat eller försett med skyddstak. Företagsbot kr (beloppet är jämkat) AM Europeisk Universal Terminal & Logistikcenter i Strömstad Påbörjat uppförandet av ny terminalbyggnad utan att göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket AM NCC Roads Använt en bygghiss trots att den inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Företagsbot kr AM

19 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 114 Helsinge Pellets Talan om företagsbot väcktes eftersom bolaget vid en inspektion hösten 2009 varken kunde visa upp dokumenterad riskbedömning eller explosionsskyddsdokument. Vid rättegången visade det sig att bolaget missförstått vad som efterfrågats vid inspektionen, dokumenten det gällde fanns upprättade. Åklagaren återkallade därför sin talan. Målet avskrivs. Hudiksvalls tingsrätt Mål nr B Akzo Nobel Functional Chemicals I samband med rengöring av en kvarn kom en anställd i kontakt med maskinens roterande trumma. Ena underarmen amputerades. Arbetsgivaren hålls ansvarig för att det inte gjorts någon riskbedömning av arbetsmomentet, och för att man inte gett arbets- och säkerhetsinstruktioner för hur arbetet skulle utföras i och vid maskinen. Företagsbot kr AM Komsta Food I samband med tömning av en blandningsmaskin klämde en kvinnlig operatör höger pekfinger så svårt att en del fick amputeras. Blandningsmaskinen saknade skydd och förregling. De anställda hade varken fått information om riskerna eller instruktioner om hur de skulle arbeta säkert. Bolaget medgav att man gjort fel, och gick med på att betala företagsbot. Men bara hälften av det belopp åklagaren begärt. En oenig tingsrätt "kompromissade". Rådmannen var skiljaktig och ville bestämma företagsboten till det av åklagaren yrkade beloppet kr. Domen överklagades av åklagaren. Prövningstillstånd beviljas ej. Hovrätten över Skåne och Blekinge Mål nr B Företagsbot kr. Ystads tingsrätt Mål nr B Siljans Chark En 21-årig maskinoperatör skulle rätta till plasten i en förpackningsmaskin. Plasten hade hakat upp sig. Samtidigt som operatören drog i plasten startade den kniv som skär av plasten, med följd att han fick svåra skärskador på fyra fingrar med livslång invaliditet som följd. Maskinen hade vid tillfället inte ett godtagbart skydd in mot riskområdet. Företagsbot kr. Mora tingsrätt Mål nr B Laholm Stål Inte genomfört föreskriven expositionsmätning av kvartshaltigt damm under tiden januari Företagsbot kr (jämkat belopp) AM

20 Nr Företag/verksamhet Befattning Händelseförlopp Dom 119 Mikael Hamrén Byggnads, grovt brott 1) Företrädare för 2) En snickare spikade råspont på ett villatak då han föll drygt fyra meter ner mot ett betonggolv. Han ådrog sig flera brott på kraniet och blödningar i hjärnan. Skadorna var livshotande. Det hade inte upprättats någon arbetsmiljöplan för bygget, och det fanns inte något fallskydd på plats. Åklagaren hävdade att det rörde sig om grovt arbetsmiljöbrott, och begärde att arbetsgivaren skulle åläggas företagsbot om kronor. Tingsrätten bedömde det som brott av normalgraden. Domen har överklagats av såväl de tilltalade som av åklagaren. 1) 60 dagsböter á 200 kr. 2) Företagsbot kr. Norrtälje tingsrätt Mål nr B Domen är överklagad. 120 Arkblad Fastigheter Inte gjort någon förhandsanmälan av byggnadsarbete till Arbetsmiljöverket trots att totala antalet persondagar för arbetet översteg 500. Inte upprättat arbetsmiljöplan trots arbete med risk för fall över två meter. Företagsbot kr AM Konrad Roos Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer. 122 Kjell Sjöbom Åkeri Använt bakgavelhiss som inte genomgått föreskriven återkommande besiktning. Rema Malmö AM Företagsbot kr (jämkat belopp) AM Profilplåt i Sverige Delägare/företrädare Utan giltigt skäl monterat bort skyddsanordningen på en gradsax. En anställd klippte av sig två fingrar i samband med klippning av plåt. 30 dagsböter á 370 kr AM Tomas Rönnqvist Plåt Inte upprättat arbetsmiljöplan två meter eller mer AM Bors Taktjänst Minderårig praktikant utförde arbete på tak. Höjd över mark cirka 5 meter. Delar av taket saknade erforderliga fallskydd AM

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER

Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER Så klarar du arbetsmiljöansvaret FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL I KOMMUN, LANDSTING OCH REGIONER

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

DOM 2015-03-03 Sundsvall

DOM 2015-03-03 Sundsvall 1 HOVRÄTTEN FÖR NEDRE NORRLAND Rotel 12 DOM 2015-03-03 Sundsvall Mål nr B 399-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts dom den 19 februari 2014 i mål nr B 2863-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m.

TA med enskild firma HP./. riksåklagaren ang. företagsbot m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (13) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-03-26 ÅM 2014/7560 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-10-14 B 2225-14 R 2 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM TA

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

OS! KALL START PÅ HETASTE BYGGET. Hasse: KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST. Han jagar fuskbyggare med blåslampa

OS! KALL START PÅ HETASTE BYGGET. Hasse: KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST. Han jagar fuskbyggare med blåslampa Han jagar fuskbyggare med blåslampa byggnytt Åtta dödades i byggolyckor 2009 VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 test Rätt handske för vargavintern KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST Hasse: Det är bra med tjäle,

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-10-19 B 6519-12 Rotel 0301 Stockholm Sid l (7) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertöms tingsrätts dom den 10 juli 2012 i mål nr B 6998-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning

Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen. Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning Förverkande enligt 7 trafikbrottslagen Särskilt om ägarutredningar och tillämpningen vid olovlig körning RättsPM 2015:1 (ersätter RättsPM 2005:1) Utvecklingscentrum Malmö Maj 2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

FOPPA BYGGER DET NYA Ö-VIK. 2 204 Så många besökare hade vår webbplats byggnadsarbetaren.se den 5 mars, när det nya byggavtalet var klart.

FOPPA BYGGER DET NYA Ö-VIK. 2 204 Så många besökare hade vår webbplats byggnadsarbetaren.se den 5 mars, när det nya byggavtalet var klart. Jätteälgen: en av flera byggfloppar Ny asbestskandal 30 jobbade i farligt damm Starka känslor efter nya avtalet LÄRLINGAR STÄNGS UTE FRÅN BYGGET Peter Forsberg: Det är ju golfbanan, hotellet och några

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskaps sammanställning

Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling. Kunskaps sammanställning Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling Kunskaps sammanställning Kunskapssammanställning Arbetsmiljöbrottens omfattning, struktur och utveckling Karin Bäckman, fil. kand. Felipe Estrada,

Läs mer

HUKA ER NU LADDAR HAN OM BYGGNADS VARSLAR OM STREJK. Torbjörn Karlsson, 64: när du ska deklarera. Därför lockas skurkarna till rivning och ställning

HUKA ER NU LADDAR HAN OM BYGGNADS VARSLAR OM STREJK. Torbjörn Karlsson, 64: när du ska deklarera. Därför lockas skurkarna till rivning och ställning lön: Kolla snittet där du bor vi har listan Därför lockas skurkarna till rivning och ställning Bästa tvålarna mot smutsen BYGGNADS VARSLAR OM STREJK tips när du ska 14smarta deklarera Torbjörn Karlsson,

Läs mer

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg.

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg. BROTTSOFFERMYNDIGHETENS NYHETSBREV Nr. 2 Maj Sekretessmarkering är inte likställt med att ha en livvakt. Det är bara en varningsflagga som visar att myndigheter ska vara varsamma med den här personens

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013. som bidrar till bättre arbetsmiljö En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2013 Foto: Roger Lindahl, Torbjörn Uhlin, Anna Holmgren Den här gången presenterar vi ett axplock av 2012 års mest användbara forskningsresultat. Nio nya

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 22/15 Mål nr A 56/14 Ett asfalt- och betongbolag har avskedat en krossmaskinist. Som grund för avskedandet har bolaget åberopat att krossmaskinisten stulit diesel från bolagets dieseltank

Läs mer

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Maj 2013 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter Ett pussel med sju lika viktiga bitar Innehåll Förord... 2 Olika typer av ansvar... 3 Delegering ett pussel med sju lika viktiga

Läs mer

Fetma kan vara funktionshinder

Fetma kan vara funktionshinder JANUARI 2015 -NR 1 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. FRÅN EU-DOMSTOLEN & ARBETSDOMSTOLEN Fetma kan vara funktionshinder EU-domstolen (Mål

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Femte upplagan Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare enligt arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg

Läs mer