Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING"

Transkript

1 Ungas arbetsskador FÖRSÄKRING

2

3 Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna år jämfört med sysselsatta i åldrarna år under de senaste åren. Det finns skillnader mellan könen när det gäller risken för unga att råka ut för ett allvarligt olycksfall. Det beror på könsfördelningen på arbetsmarknaden. Unga män har en högre risk att råka ut för en allvarlig arbetsolycka jämfört med män i åldersgruppen år. Unga kvinnor har ungefär samma risk att råka ut för en allvarlig arbetsolycka som kvinnor i åldersgruppen år. De vanligaste händelseförlopp som leder till allvarliga olycksfall bland unga är maskiner för bearbetning och framställning och lasta, lossa bära eller flytta. I åldersgruppen år är olika typer av fallolyckor de vanligaste händelseförloppen. Bland unga utgör sårskador och frakturer varsin fjärdedel av diagnoserna, i åldersgruppen år frakturer den vanligaste diagnosen och den utgör 37 procent av diagnoserna. Unga får oftare skador i händer och fingrar jämfört med övriga åldersgrupper.

4 Ungas arbetsskador Denna rapport handlar om allvarliga arbetsskador bland unga. Med unga menar vi sysselsatta i åldrarna år. Gruppen jämförs med sysselsatta i åldrarna år. Vi har studerat statistik från AFA Försäkrings skadedatabas över skador som har inträffat under åren 2010, 2011 och (En allvarlig skada innebär att olycksfallet har lett till minst en månads sjukskrivning eller medicinsk invaliditet.) Antalet godkända arbetssjukdomar bland sysselsatta i åldrarna år är få och har därför inte analyserats. Vi har delat in arbetsmarknaden i sex stora yrkesgrupper: Byggnadsarbete, Metallarbete, Yrkesförare, Försäljare inom detaljhandeln och Vård och omsorg samt övriga. Vi har beräknat risken att råka ut för ett allvarligt olycksfall per tusen sysselsatt indelat efter ovan nämnda branscher och åldersgrupper. Vi har också studerat om ungas arbetsskador förekommer under semestertider, det vill säga under sommar och jul, vilka olycksfallsdiagnoser som drabbar unga och vilka händelser som leder till allvarliga arbetsskador. UNGAS MÄN DRABBAS MER ÄN UNGA KVINNOR Inom yrkesgrupper där risken för att skada sig i arbetet är relativt högre än i andra yrkesgrupper har unga ofta en ännu högre skaderisk i förhållande till sysselsatta i andra åldersgrupper. Exempel på yrkesgrupper med hög skaderisk är bygg- och metallarbete. För yrkesgrupper med lägre skaderisk är förhållandet ofta det motsatta, det vill säga att skaderisken för unga är lägre än för sysselsatta i andra åldersgrupper. Risken att skada sig i arbetet är generellt sett något högre för unga män än för män i genomsnitt. För unga kvinnor är skaderisken ofta lägre eller lika med genomsnittet för alla kvinnor. Det beror på att yrkesgrupper med hög skaderisk är mansdominerade. (Kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher med hög skaderisk har också hög skaderisk.). SKADERISK PER TUSEN SYSSELSATT I diagrammet visas skaderisken per tusen sysselsatta för två olika åldersgrupper år och år. Beräkningar är gjorda med statistik från Statistiska centralbyråns yrkesregister. 4

5 Diagrammet illustrerar att skaderisken i yrkesgrupper med hög skaderisk är högre för unga än i åldersgruppen år. Inom bygg är skaderisken 14,2 per tusen sysselsatta för unga, för åldersgruppen år i samma bransch är skaderisken 9,7. Inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna vård och försäljning är dock skaderisken lägre för unga, 0,5 per tusen sysselsatt, jämfört med 1,9 per tusen sysselsatt, för de som är mellan 26 och 64 år. Risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall per tusen sysselsatta fördelat på åldersgrupp Risken och yrkesgrupp, att råka skadeår ut för 2012, ett allvarligt kvinnor och arbetsolycksfall män. fördelat på åldersgrupp och yrkesgrupp skadeår 2012, kvinnor och män. 16,0 Bygg Alla yrken 12,0 8,0 Metall Övrigt 4,0 0,0 Yrkesförare Kv+M år Kv+M år Vård och omsorg Försäljare I diagrammet nedan illustreras hur skaderisken per tusen sysselsatt har I utvecklats diagrammet de nedan senaste illustreras åren. hur En skaderisken ökning av per skaderisken tusen sysselsatt kan har noteras utvecklats i båda de senaste åren. En ökning av skaderisken kan noteras i båda åldersgrupperna, men åldersgrupperna, men ökningen är störst bland unga. ökningen är störst bland unga. Risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall per tusen sysselsatta fördelat på åldersgrupp och skadeår, män och kvinnor. Skaderisken per tusen sysselsatt fördelat på åldersgrupper och skadeår, män och kvinnor. 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 2, Kv+M år Kv+M år 5 3

6 ALLVARLIGA SKADOR UNDER SEMESTERPERIODER Här har vi delat in de unga i två åldersgrupper år samt år. Detta eftersom åringarna arbetar under skollov i högre utsträckning än åringarna. I yrkesgrupperna med hög skadefrekvens, bygg och metall, utmärker sig Allvarliga inte åldersgruppen skador under semesterperioder år särskilt när det gäller om skadan har inträffat åringarna under semesterperioder arbetar under skollov däremot i högre utsträckning åldersgruppen än under åringarna. 20 år. Inom Här har vi delat in de unga i två åldersgrupper år samt år. Detta eftersom byggbranschen hade 35 procent av skadorna som drabbat unga under 20 I år yrkesgrupperna uppkommit med under hög semestertider skadefrekvens, bygg och och inom metall, metall utmärker 31 procent sig inte av skadorna. Det totala antalet skador i dessa grupper är dock få. åldersgruppen år särskilt när det gäller om skadan har inträffat under semesterperioder däremot åldersgruppen under 20 år. Inom byggbranschen hade 35 procent av skadorna som drabbat unga under 20 år uppkommit under semestertider och inom Bland metall försäljare 31 procent hade av skadorna. 37 procent Det av totala skadorna antalet skador uppkommit i dessa grupper under är semestern för åldersgruppen under 20 år och 38 procent i åldersgruppen dock få. Bland försäljare hade 37 procent av skadorna uppkommit under semestern för åldersgruppen år. Bland försäljare under 20 år i åldern och 38 procent år i åldersgruppen hade 26 procent år. av Bland skadorna försäljare uppkommit under år hade semestertider. 26 procent av skadorna uppkommit under i åldern semestertider. Andel av allvarliga arbetsolyckor som inträffat under semestertider fördelat på åldersgrupp och Andel yrkesgrupp av allvarliga skadeår , arbetsolyckor kvinnor som och män. inträffat under semestertider fördelat på åldersgrupp och yrkesgrupp skadeår , kvinnor och män. 80 Bygg Övrigt Vård och omsorgsarbete Metallarbete Yrkesförare Kv+M år Kv+M år Kv+M år Försäljare inom detaljhandel Unga UNGA får FÅR andra ANDRA typer av skador TYPER AV SKADOR Den vanligaste diagnosen för arbetsskador bland unga i genomsnitt och bland unga män i genomsnitt Den vanligaste är sårskador diagnosen och frakturer för arbetsskador som utgör varsin bland fjärdedel unga av och de ungas bland diagnoser. unga För män unga är kvinnor sårskador är den och vanligaste frakturer diagnosen som utgör fraktur, varsin därefter fjärdedel sårskada av ochde brännskada. ungas I diagnoser. åldersgruppen För unga år är kvinnor frakturer är den den vanligaste vanligaste diagnosen diagnosen och står fraktur, för 36 procent därefter sårskada och brännskada. I åldersgruppen år är frakturer den av diagnoserna i gruppen. Sårskador utgör 13 procent av diagnoserna i åldersgruppen år. vanligaste diagnosen och står för 36 procent av diagnoserna i gruppen. Sårskador utgör 13 procent av diagnoserna i åldersgruppen år. 4 6

7 De vanligaste diagnoserna vid allvarliga av allvarliga arbetsolyckor arbetsolyckor skadeår , skadeårkvinnor , år. kvinnor Antal skador: år. Antal skador: 1017 Fraktur 20% Sårskada 37% Brännskada (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) 18% Vrickning, stukning, sträckning, distorsion, luxation 7% 8% 10% Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Övriga diagnoser De vanligaste diagnoserna vid allvarliga arbetsolyckor skadeår , män år. Antal skador: 2571 De vanligaste diagnoserna av allvarliga arbetsolyckor skadeår , män år. Antal skador: 2571 Sårskada 24% 28% Fraktur Kontusion, kross-, stöt-, klämskada 3% 5% 6% 7% 27% Vrickning, stukning, sträckning, distorsion, luxation Brännskada (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Amputation, avslitning Övriga diagnoser Cirka 15 procent av alla allvarliga arbetsolyckor bland unga har uppstått Cirka i samband 15 procent med av Maskiner alla allvarliga för bearbetning arbetsolyckor och bland framställning unga har uppstått och i samband det är med Maskiner den vanligaste för bearbetning enskilda och händelsetypen framställning, och bland det är ungas den vanligaste arbetsolyckor. enskilda Hän- händelsetypen bland ungas arbetsolyckor. Händelsetypen är också vanlig i yrkesgrupper delsetypen är också vanlig i yrkesgrupper som har en relativ hög skade- som har en relativ hög skaderisk. risk. De nästa vanligaste händelsetyperna bland unga är lasta, lossa, bära eller flytta, rån och skuren av kniv. Händelserna ramla inne och ramla ute som är de vanligaste händelsetyperna i åldrarna år kommer först på fjärde och femte plats. Fallolyckor det vill säga händelsetyperna ramla 5 inne, ramla ute, fall från höjd och fall i trappa är sammantaget den vanligaste olycksorsaken och utgör cirka 30 procent av de allvarliga olyck- 7

8 De nästa vanligaste händelsetyperna bland unga är lasta lossa, bära eller flytta, rån och skuren av kniv. Händelserna ramla inne och ramla ute som är de vanligaste händelsetyperna iorna åldrarna bland år kommer åringar, först men på fjärde bara cirka och femte 15 procent plats. Fallolyckor av olyckorna bland det vill säga händelsetyperna åringar. ramla Fallolyckor inne, ramla är ute, också fall från en höjd vanlig ochhändelsetyp fall i trappa är i yrkesgrupper sammantaget den vanligaste olycksorsaken och utgör cirka 30 procent av de allvarliga med relativt låg skaderisk. olyckorna bland åringar, men bara cirka 15 procent av olyckorna bland åringar. Fallolyckor är också en vanlig händelsetyp i yrkesgrupper med relativt låg skaderisk. För unga män är de vanligaste händelsetyperna maskiner för bearbetning och framställning och skuren av kniv därefter kommer använda verktyg För unga män är de eller vanligaste maskin händelsetyperna (handhållen) maskiner och lasta, för lossa bearbetning bära eller och flytta. Ramla inne är framställning och skuren av kniv därefter kommer använda verktyg eller maskin den femte vanligaste händelsetypen för unga män. (handhållen) och lasta, lossa bära eller flytta. Ramla inne är den femte vanligaste händelsetypen för unga män. För unga kvinnor är den vanligaste händelsetypen rån. Maskiner för För unga kvinnor bearbetning är den vanligaste och händelsetypen framställning rån. kommer Maskiner på för andra bearbetning plats och ramla inne på framställning kommer tredje på plats andra därefter plats ramla hot inne och på våld tredje och plats ramla därefter ute. hot Skillnaden och våld och mellan könen ramla ute. Skillnaden mellan könen beror på könsfördelningen på arbetsmarknaden. beror på könsfördelningen på arbetsmarknaden. De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor skadeår , kvinnor år. Antal skador 1017 De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor skadeår , kvinnor år. Antal skador 1017 Rån 12% Maskiner för bearbetning och framställning 8% Övriga händelsetyper 64% Ramla inne 6% Hot och våld 5% Ramla ute 5% De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor skadeår , män år. Antal skador: 2571 De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor skadeår , män år. Antal skador: 2571 Maskiner för bearbetning och framställning 18% Skuren av kniv Använda verktyg eller maskin 6% Lasta, lossa, bära eller flytta 6 57% 5% 4% 5% 5% Ramla inne Ramla ute Övriga händelsetyper 8 I genomsnitt har skadorna bland de unga lett till medicinsk invaliditet i något högre utsträckning än bland åringarna, 65 procent av skadorna bland unga och 59 procent av skadorna i åldersgruppen år gav upphov till medicinsk invaliditet. Andelen skador som lett till medicinsk invaliditet är högre bland unga i alla branscher utom bland

9 I genomsnitt har skadorna bland de unga lett till medicinsk invaliditet i något högre utsträckning än bland åringarna, 65 procent av skadorna bland unga och 59 procent av skadorna i åldersgruppen år gav upphov till medicinsk invaliditet. Andelen skador som lett till medicinsk invaliditet är högre bland unga i alla branscher utom bland försäljare inom detaljhandeln där andelen skador som lett till medicinsk invaliditet är lägre bland unga. Rån är en vanlig orsak till allvarliga arbetsolyckor bland försäljare i alla åldrar och leder inte till medicinsk invaliditet i särskilt stor utsträckning. Bland försäljare i den äldre åldersgruppen förekommer mer fallolyckor jämfört med i den yngre åldersgruppen. Olika typer av fallolyckor leder oftare till medicinsk invaliditet i äldre åldersgrupper jämfört med yngre. Andel i procent av allvarliga skador som har lett till medicinsk invaliditet fördelat på åldersgrupp Andel och bransch i procent skadeår av , allvarliga kvinnor skador och som mänhar lett till medicinsk invaliditet fördelat på åldersgrupp och bransch skadeår , kvinnor och män Bygg Metall Yrkesförare Försäljare Vård och omsorg Övrigt Alla yrken Kv+M år Kv+M år Det är vanligare att unga får skador i fingrar jämfört med åringar. Det Nästan är vanligare en tredjedel, att unga 28 får procent, skador i fingrar av de jämfört unga med har fått fingerskador, åringar. Nästan bland en tredjedel, 28 procent av de unga har fått fingerskador, bland åringarna är siffran 18 procent åringarna Även handskador är siffran är något 18 procent. vanligare bland Även unga, handskador 24 procent är av något de ungas vanligare bland skador unga, sitter 24 i händer procent eller av handleder, de ungas bland allvarliga åringarna skador sitter är det 16 i händer procent allvarliga av eller skadorna. handleder, Finger- bland och handskador åringarna leder något är oftare det 16 tillprocent sårskador av bland skadorna. unga än bland övriga Fingeråldersgrupper. och handskador Samtidigt leder är frakturer något oftare något mindre till sårskador vanligt bland bland unga unga med än fingeroch handskador jämfört med övriga åldersgrupper. bland övriga åldersgrupper. Samtidigt är frakturer något mindre vanligt bland unga med finger- och handskador jämfört med övriga åldersgrupper. 9

10 Lokalisation av allvarliga skador, andel av totala antalet skador i procent fördelat på åldersgrupp Lokalisation skadeår , av allvarliga kvinnor och skador, män andel av totala antalet skador i procent fördelat på åldersgrupp skadeår , kvinnor och män Övrigt/Ospec Skuldra/axel Nacke och rygg Huvud, hals, ansikte, mun och hjärna Handled och/eller hand Fotled och/eller fot (inkl tår) Flera kroppsregioner Finger/fingrar Buk, bål, bäcken, höft och ländrygg Ben Arm Kv+M år Kv+M år Exempel på skadeförlopp unga år: Kön: Man Yrke: Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling, Händelsetyp: Maskiner för bearbetning och framställning Händelseförlopp: Kontroll av verktyg i maskinens magasin. Klämde handen mellan verktyg och maskinen. Diagnos: Sårskada Konsekvenser Mer än 3 månaders sjukskrivning Kön: Man Yrke: Byggnadsarbetare Händelsetyp: Skuren av kniv Händelseförlopp: Jackade ur regel med kniv. Slant med kniven och skar mig på vänster pekfinger. Diagnos: Sårskada Konsekvenser Medicinsk invaliditet Skadan inträffade under sommarmånaderna. Kön: Kvinna Yrke: Butiksbiträde 9 10

11 EXEMPEL PÅ SKADEFÖRLOPP UNGA ÅR: Kön: Man Yrke: Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling. Händelsetyp: Maskiner för bearbetning och framställning. Händelseförlopp: Kontroll av verktyg i maskinens magasin. Klämde handen mellan verktyg och maskinen. Diagnos: Sårskada Konsekvenser: Mer än 3 månaders sjukskrivning. Kön: Man Yrke: Byggnadsarbetare Händelsetyp: Skuren av kniv. Händelseförlopp: Jackade ur regel med kniv. Slant med kniven och skar mig på vänster pekfinger. Diagnos: Sårskada Konsekvenser: Medicinsk invaliditet. Skadan inträffade under sommarmånaderna. Kön: Kvinna Yrke: Butiksbiträde Händelsetyp: Rån Händelseförlopp: Utsatt för väpnat rån med kniv och pistol. Diagnos: Akut stressreaktion. Konsekvenser: Mer än 3 månaders sjukskrivning. Skadan inträffade under jul. Kön: Kvinna Yrke: Vård och omsorgspersonal. Händelsetyp: Hot och våld. Händelseförlopp: Skulle hjälpa brukare att ta av skorna. Brukaren blev aggressiv. Slog till med knytnäve i magen. Diagnos: Misshandelssyndrom Konsekvenser Mer än 3 månaders sjukskrivning. 11

12 Tabellbilaga Tabellbilaga Tabellbilaga 1. Risken att råka ut för ett allvarligt arbetsolycksfall per tusen sysselsatt, fördelat efter yrkesgrupp, ålder, kön och skadeår. 1. Risk per tusen sysselsatt fördelat efter yrkesgrupp, ålder, kön och skadeår 1. Risk per tusen sysselsatt fördelat 2010 efter yrkesgrupp, 2011 ålder, kön och skadeår 2012 Kv 2010 M Kv+M Kv 2011 M Kv+M Kv 2012 M Kv+M Kv M Kv+M Kv M Kv+M Kv M Kv+M Bygg år 14,9 10,7 10,9 0,0 12,7 12,0 18,6 14,0 14,2 Bygg Bygg år år 14,9 9,2 10,7 10,2 10,9 10,2 0,0 5,3 12,7 10,3 12,0 10,1 18,6 8,0 14,0 9,8 14,2 9,7 Bygg Bygg år år 10,9 9,2 10,2 10,4 10,2 10,4 5,3 4,0 10,3 10,9 10,1 10,7 10,6 8,0 10,6 9,8 10,6 9,7 Bygg Metall år år 10,9 3,8 10,4 7,8 10,4 7,3 4,0 7,6 10,9 8,0 10,7 7,9 10,6 5,8 10,6 8,0 10,6 7,7 Metall Metall år år 3,8 4,8 7,8 6,4 7,3 6,2 7,6 4,7 8,0 7,2 7,9 6,8 5,8 4,2 8,0 6,5 7,7 6,2 Metall Metall år år 4,8 4,7 6,4 6,6 6,2 6,3 4,7 5,1 7,2 7,3 6,8 7,0 4,2 4,5 6,5 6,8 6,2 6,5 Metall Yrkesförare år år 4,7 7,8 6,6 3,7 6,3 4,2 5,1 2,5 7,3 3,6 7,0 3,4 4,5 6,7 6,8 2,4 6,5 2,9 Yrkesförare år år 7,8 7,4 3,7 5,4 4,2 5,5 2,5 7,2 3,6 5,2 3,4 5,4 6,7 6,3 2,4 4,6 2,9 4,8 Yrkesförare år år 7,4 7,4 5,4 5,3 5,5 5,5 7,2 6,8 5,2 5,2 5,4 5,4 6,3 6,6 4,6 4,6 4,8 4,7 Yrkesförare Försäljare år år 7,4 1,6 5,3 1,3 5,5 1,5 6,8 1,4 5,2 1,4 5,4 1,4 6,6 1,7 4,6 1,4 4,7 1,6 Försäljare Försäljare år år 1,6 2,4 1,3 1,5 1,5 2,0 1,4 2,1 1,4 1,8 1,4 2,0 1,7 2,2 1,4 1,8 1,6 2,1 Försäljare år år 2,4 2,1 1,5 1,4 2,0 1,9 2,1 1,9 1,8 1,7 2,0 1,8 2,2 2,1 1,8 1,7 2,1 1,9 Försäljare Vård och omsorg år år 2,1 0,5 1,4 0,2 1,9 0,4 1,9 0,7 1,7 0,7 1,8 0,7 2,1 0,5 1,7 0,4 1,9 0,5 Vård Vård och och omsorg omsorg år år 0,5 2,1 0,2 1,8 0,4 2,1 0,7 1,9 0,7 1,6 0,7 1,9 0,5 1,9 0,4 1,6 0,5 1,9 Vård Vård och och omsorg omsorg år år 2,1 2,0 1,8 1,5 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 1,4 1,9 1,8 1,9 1,8 1,6 1,4 1,9 1,8 Vård Övrigt och omsorg år år 2,0 1,5 1,5 3,1 2,0 2,3 1,8 1,6 1,4 3,6 1,8 2,6 1,8 1,9 1,4 4,0 1,8 2,9 Övrigt Övrigt år år 1,5 1,8 3,1 2,5 2,3 2,1 1,6 1,9 3,6 2,7 2,6 2,3 1,9 1,9 4,0 2,8 2,9 2,3 Övrigt Övrigt år år 1,8 1,8 2,5 2,6 2,1 2,2 1,9 1,9 2,7 2,8 2,3 2,3 1,9 2,0 2,8 2,9 2,3 2,4 Övrigt Alla yrken år år 1,8 1,5 2,6 3,7 2,2 2,6 1,9 1,6 2,8 4,2 2,3 2,9 2,0 1,9 2,9 4,5 2,4 3,2 Alla Alla yrken yrken år år 1,5 1,9 3,7 3,2 2,6 2,6 1,6 1,9 4,2 3,4 2,9 2,7 1,9 2,0 4,5 3,4 3,2 2,7 Alla Alla yrken yrken år år 1,9 1,9 3,2 3,3 2,6 2,6 1,9 1,9 3,4 3,6 2,7 2,8 2,0 2,0 3,4 3,5 2,7 2,8 Alla yrken år 1,9 3,3 2,6 1,9 3,6 2,8 2,0 3,5 2, De De vanligaste vanligaste diagnoserna diagnoserna vid allvarliga efter allvarliga arbetsolyckor arbetsolyckor bland unga i åldrarna 2. De vanligaste år. Män diagnoserna och kvinnorefter allvarliga arbetsolyckor bland unga i åldrarna bland unga i åldrarna år. Män och kvinnor år. Män och kvinnor Sårskada 902 Sårskada Fraktur Fraktur Annat definierat Annat Brännskada definierat (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Brännskada Kontusion, kross-, (eld, friktion, stöt-, klämskada el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Kontusion, Vrickning, stukning, kross-, stöt-, sträckning, klämskada distorsion, luxation Vrickning, Amputation, stukning, avslitning sträckning, distorsion, luxation Amputation, avslitning 104 Övriga diagnoser 569 Summa De vanligaste diagnoserna efter allvarliga arbetsolyckor bland unga kvinnor i åldrarna år Fraktur 204 Sårskada 184 Brännskada (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) 107 Annat definierat 90 Vrickning, stukning, sträckning, distorsion, luxation 79 Kontusion, kross-, stöt-, klämskada 67 Övriga diagnoser 286 Summa 1 017

13 Övriga diagnoser 569 Övriga diagnoser 569 Summa Summa 588 Övriga diagnoser 569 Summa De De vanligaste vanligaste diagnoserna diagnoserna efter efter allvarliga allvarliga arbetsolyckor arbetsolyckor bland bland unga unga kvinnor kvinnor 3 i 588 åldrarna åldrarna år år De vanligaste diagnoserna efter allvarliga arbetsolyckor bland unga kvinnor i 3. De vanligaste diagnoserna vid allvarliga arbetsolyckor bland åldrarna unga kvinnor i åldrarna år år Fraktur 204 Fraktur 204 Sårskada 184 Sårskada 184 Fraktur Brännskada (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Brännskada (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Sårskada Annat definierat Annat definierat Brännskada Vrickning, stukning, Vrickning, stukning, (eld, friktion, sträckning, sträckning, el, vätska, distorsion, distorsion, strålning, luxation luxation kemiska ämnen) Annat Kontusion, Kontusion, definierat kross-, stöt-, klämskada kross-, stöt-, klämskada Vrickning, Övriga diagnoser Övriga diagnoser stukning, sträckning, distorsion, luxation Kontusion, Summa Summa kross-, stöt-, klämskada Övriga diagnoser 286 Summa De De vanligaste vanligaste diagnoserna diagnoserna efter efter allvarliga allvarliga arbetsolyckor arbetsolyckor bland bland män män i åldrarna åldrarna 4. De vanligaste år år diagnoserna vid allvarliga arbetsolyckor bland män i åldrarna år De vanligaste diagnoserna efter allvarliga arbetsolyckor bland män i åldrarna år Sårskada 718 Sårskada 718 Fraktur 685 Fraktur 685 Sårskada Annat definierat Annat definierat Fraktur Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Kontusion, kross-, stöt-, klämskada Annat Vrickning, Vrickning, definierat stukning, sträckning, distorsion, luxation stukning, sträckning, distorsion, luxation Kontusion, Brännskada Brännskada kross-, (eld, friktion, (eld, friktion, stöt-, klämskada el, vätska, strålning, kemiska ämnen) el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Vrickning, Amputation, Amputation, stukning, avslitning avslitning sträckning, distorsion, luxation Brännskada Övriga diagnoser Övriga diagnoser (eld, friktion, el, vätska, strålning, kemiska ämnen) Amputation, Summa Summa avslitning Övriga diagnoser 296 Summa De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor bland De De unga vanligaste vanligaste år. händelsetyperna händelsetyperna Män och kvinnor som som leder leder till till allvarliga allvarliga arbetsolyckor arbetsolyckor bland bland unga unga år. år. Män Män och och kvinnor kvinnor De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor Antal Antal bland olyckor olyckor unga Maskiner Maskiner för för år. bearbetning bearbetning Män och kvinnor och framställning och framställning Skuren av kniv Skuren av kniv Maskiner Rån för bearbetning och framställning Skuren Lasta, lossa, av kniv bära eller flytta (manuell hantering) Ramla inne 175 Ramla ute 164 Använda verktyg eller maskin (handhållen) Hantera dörr, port, lucka 120 Hot och våld Ramla, oklart inne/ute 87 Olycka med lyftanordning inblandad 80 Brännskada 74 Något ramlar, tippar, välter eller rasar 61 Hetta, eld, explosion, svets eller el 59 Stege 57 Övriga händelsetyper Summa De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor bland unga kvinnor år Rån 118 Maskiner för bearbetning och framställning 85 Ramla inne 56 13

14 Olycka med lyftanordning inblandad 80 Brännskada 74 Något ramlar, tippar, välter eller rasar 61 Hetta, eld, explosion, svets eller el 59 Stege 57 Övriga händelsetyper Summa De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor bland unga 6. De vanligaste händelsetyperna som leder till allvarliga arbetsolyckor bland kvinnor unga kvinnor år år Rån 118 Maskiner för bearbetning och framställning 85 Ramla inne 56 Hot och våld 53 Ramla ute 52 Övriga händelsetyper 653 Summa De De vanligaste vanligaste händelsetyperna som leder som till leder allvarliga till allvarliga arbetsolyckor arbetsolyckor bland unga bland män unga män år år Maskiner för bearbetning och framställning 451 Skuren av kniv 152 Använda verktyg eller maskin (handhållen) 139 Lasta, lossa, bära eller flytta (manuell hantering) 134 Ramla inne 119 Ramla ute 112 Hantera dörr, port, lucka 76 Rån 72 Olycka med lyftanordning inblandad 68 Ramla, oklart inne/ute 61 Hot och våld 53 Stege Något ramlar, tippar, välter eller rasar 50 Övriga händelsetyper Summa

15

16 Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor POSTADRESS AFA Försäkring Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 KUNDCENTER VX FAX INTERNET

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt

Ungas män drabbas mer än unga kvinnor Skaderisk per tusen sysselsatt Ungas arbetsskador Sammanfattning Skaderisken per tusen sysselsatt har ökat mer för unga i åldrarna 16-25 år jämfört med sysselsatta i åldrarna 26-64 år under de senaste åren. Det finns skillnader mellan

Läs mer

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga

Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukskrivning och arbetsolyckor bland unga Sjukförsäkringen : Svenskt Näringsliv/LO Kommuner och Landsting Sjukfrånvaro AGS (endast arbetare) AGS-KL Långvarig sjukfrånvaro Sjukskrivning mer än 90 dagar

Läs mer

Fallolyckor FÖRSÄKRING

Fallolyckor FÖRSÄKRING Fallolyckor FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Allvarliga fallolyckor 2008-2012...5 Kvinnor som ramlar inne och ute...6 Exempel på händelseförlopp...6 Män som ramlar inne

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2012 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare. Maj 2017

Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare. Maj 2017 Arbetsolyckor och sjukskrivningar bland städare Maj 2017 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2013 2 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2011 Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2015 Förord AFA Försäkring bidrar till trygghet för de 4,4 miljoner människor som berörs av en eller flera av de kollektivavtalade försäkringarna. En

Läs mer

Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen. Mars 2017

Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen. Mars 2017 Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen Mars 2017 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Olycksfall i Östergötland 2009

Olycksfall i Östergötland 2009 Olycksfall i Östergötland 29 Skaderegistrering på akutklinikerna i länet Skador till följd av olycksfall är ett folkhälsoproblem. Risken att drabbas av skador finns i alla miljöer där människor vistas

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016 Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden FÖRSÄKRING

Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden FÖRSÄKRING Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna. De ger trygghet

Läs mer

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS.

Bransch VVS. Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud. när du upphandlar tjänster inom VVS. Bransch VVS Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom VVS. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda olyckor som leder till sjukfrånvaro

Läs mer

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING

Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Sjukskrivningsmönster hos kvinnor och män FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning... Bakgrund...4 Om rapporten...4 Sjukperioder 2005-201...6 Individer som har haft en sjukperiod jämfört med individer som har

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2009 Bilaga 4 1 Förord AFA Försäkring är den gemensamma organisationen för försäkringsbolagen AFA Sjukförsäkring, AFA Trygg hetsförsäkring och AFA Livförsäkring.

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2010 Förord VD AFA Försäkring arbetar långsiktigt för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro genom arbetsmarknadens parters stöd till forskning,

Läs mer

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i juni 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Sjukfrånvaro under ett arbetsliv. November 2016

Sjukfrånvaro under ett arbetsliv. November 2016 Sjukfrånvaro under ett arbetsliv November 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag

Om du skadar dig. För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Om du skadar dig För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar.

Läs mer

Om du skadar dig. För statligt anställda

Om du skadar dig. För statligt anställda Om du skadar dig För statligt anställda Utgiven i juli 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal. Hör du till dem är du skyddad via jobbet. Det betyder att du kan ha

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn...5 Fall i samma höjd...7 Fall utomhus...9 Fall inomhus...10

Läs mer

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING

Om du skadar dig. För privat anställda FÖRSÄKRING Om du skadar dig För privat anställda FÖRSÄKRING Utgiven i augusti 2016 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via jobbet.

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Barn- och babymöbler F A K T A

Barn- och babymöbler F A K T A MSB-89.5 F A K T A 2 0 1 5-0 7-0 8 Barn- och babymöbler Totalt inträffar ungefär 2 000 skador varje år där barn- och babymöbler är involverade. Till barn- och babymöbler räknas här höga och låga barnstolar,

Läs mer

Detta måste stoppas. Våra medlemmar och resenärer har rätt till en trygg och säker arbets- och trafikmiljö.

Detta måste stoppas. Våra medlemmar och resenärer har rätt till en trygg och säker arbets- och trafikmiljö. Hot och våld mot anställda i kollektivtrafiken är ett stort arbetsmiljöproblem. Under de senaste 12 månaderna har cirka 30 procent av våra medlemmar hotats och 10 procent har utsatts för våld på jobbet.

Läs mer

Truckar. Korta arbetsskadefakta Nr 1/2010

Truckar. Korta arbetsskadefakta Nr 1/2010 Korta arbetsskadefakta Nr 1/21 Truckar Truck är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor. Mellan 24 och 28 har olyckor med truck ökat 1 procent. Orsaken till olyckorna var främst att föraren

Läs mer

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING

Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING Psykisk ohälsa FÖRSÄKRING 2 Sammanfattning Andelen långvarigt sjukskrivna med en psykisk diagnos har ökat sedan 2009 och för kvinnor är den högre än vad den var i början av 2000-talet. Kvinnor har en högre

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

RAPPORT OM Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005 2009 FÖRSÄKRING

RAPPORT OM Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005 2009 FÖRSÄKRING RAPPORT OM Hot och våld bland kommun- och landstingsanställda 2005 2009 FÖRSÄKRING Förord AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar

Läs mer

KUNGL ARBETARSKYDDSSTYRELSEN TILLSYNSAVDELNINGEN

KUNGL ARBETARSKYDDSSTYRELSEN TILLSYNSAVDELNINGEN KUNGL ARBETARSKYDDSSTYRELSEN TILLSYNSAVDELNINGEN Stuverieektionen Handllu r Byrädirektör S Almberg, LP.Datum 1976-09-27 Ert datum Vlr beteckninc 881.3 484 /76 Er betecknlnc Redogörelse för yrkesskador

Läs mer

Bransch Taxi och färdtjänst

Bransch Taxi och färdtjänst Bransch Taxi och färdtjänst Statistikunderlag om arbetsolyckor/arbets sjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom taxi och färdtjänst. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta anmälda

Läs mer

Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch

Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch Magnus Stenberg Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Bortom noll en hälsofrämjande byggbransch Syftet med projektet Bortom noll En hälsofrämjande

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv

Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv Fotbollsskador ur ett svenskt folkhälsoperspektiv Jan Schyllander, Robert Ekman och Linda Ryen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad. Toomas Timpka, Örjan Dahlström och Joakim Ekberg,

Läs mer

Vad är då en allvarlig olycka?

Vad är då en allvarlig olycka? Fördjupning i skadestatistik inom sjöfarten En analys av anmälda arbetsolyckor 2011 2013 utförd på uppdrag av Sjöfartens Arbetsmiljönämnd Vad är då en allvarlig olycka? Sker ofta Leder till lång sjukfrånvaro

Läs mer

Arbetsskador i byggverksamhet Privat och offentlig verksamhet

Arbetsskador i byggverksamhet Privat och offentlig verksamhet Arbetsskador i byggverksamhet 2015 Privat och offentlig verksamhet Bygg- och anläggning Byggnadsplåtslageri Elinstallation Ventilation VVS Måleri Glasmästeri Maskinentreprenad Björn Samuelson BCA 2017:1

Läs mer

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare

Rehabilitering AGS-fonden. För privata och kooperativa arbetsgivare Rehabilitering AGS-fonden För privata och kooperativa arbetsgivare AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

BCA Byggindustrins. Arbetsskador inom byggindustrin 2000. Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Lotta Lundholm BCA 2001:1

BCA Byggindustrins. Arbetsskador inom byggindustrin 2000. Centrala Arbetsmiljöråd. Björn Samuelson Lotta Lundholm BCA 2001:1 BCA Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd Arbetsskador inom byggindustrin 2000 Björn Samuelson Lotta Lundholm BCA 2001:1 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Arbetsskador inom privata byggindustrin

Läs mer

Arbetsorsakade besvär 2014

Arbetsorsakade besvär 2014 Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:4 Arbetsorsakade besvär 2014 Work-Related Disorders 2014 Serie: Arbetsmiljöstatistik ISSN 1652-1110 Ansvarig utgivare: Ann Ponton Klevestedt Statistikansvarig: Ann Ponton

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljörapport

Arbetsmiljö. Arbetsmiljörapport Arbetsmiljö Arbetsmiljörapport 1 Förord Vem som helst kan drabbas av sjukdom och då är det vårt gemensamma uppdrag att se till att människor blir friska och ges möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

Läs mer

Arbetsskador i byggverksamhet Privat och offentlig verksamhet

Arbetsskador i byggverksamhet Privat och offentlig verksamhet Arbetsskador i byggverksamhet 2016 Privat och offentlig verksamhet Bygg- och anläggning Byggnadsplåtslageri Elinstallation Ventilation VVS Måleri Glasmästeri Maskinentreprenad Björn Samuelson BCA 2017:3

Läs mer

Fotgängare i Örnsköldsvik Halkolyckor

Fotgängare i Örnsköldsvik Halkolyckor Fotgängare i Örnsköldsvik Halkolyckor Fakta till detta material är hämtade ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquistion). Det är ett skaderegistreringsprogram. STRADA bygger på uppgifter från polisen

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting

Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Psykiska diagnoser i kontaktyrken i kommuner och landsting Statistik och rapporter https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/ Sjukförsäkringen (AGS-KL) Omfattar alla anställda inom

Läs mer

Bransch Gröna näringen

Bransch Gröna näringen Bransch Gröna näringen Statistikunderlag om arbetsolyckor och arbetssjukdomar som kan vara till stöd när du upphandlar växt, grönsaks och frukttjänster. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta olyckorna sker genom

Läs mer

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar

Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Sjukskrivningar och sjukskrivningslängder exempel från projektet korta sjukskrivningar Jenny Hubertsson, Statsvetare, doktorand försäkringsmedicin Ingemar Petersson, Professor i försäkringsmedicin Epi-centrum

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Systematiskt barnsäkerhetsarbete. Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se

Systematiskt barnsäkerhetsarbete. Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se Systematiskt barnsäkerhetsarbete Jan Landström Säkerhetssamordnare Jan.landstrom@nacka.se Innehåll Definitioner Statistik Orsaken till skador och olyckor Arbetsmiljöfrågor Några verktyg i det systematiska

Läs mer

Arbetsskador inom byggindustrin 2013

Arbetsskador inom byggindustrin 2013 Arbetsskador inom byggindustrin 2013 Bygg och anläggning privat sektor Björn Samuelson BCA 2014:1 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund och metod 4 Arbetsskador inom privata byggindustrin 6 Arbetsskador

Läs mer

Arbetsskador i träindustrin

Arbetsskador i träindustrin RAPPORT Arbetsskador i träindustrin Vad beror de på och hur kan de minskas? Ann-Beth Antonsson Eliana Alvarez de Davila Gabriella Östlund B1793 Maj 2008 Rapporten godkänd 2008-09-01 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Arbetsskaderapport Arbetsmiljöverkets årliga rapport innehållande officiella statistik om arbetsskador

Arbetsskaderapport Arbetsmiljöverkets årliga rapport innehållande officiella statistik om arbetsskador Arbetsskaderapport 2015 Arbetsmiljöverkets årliga rapport innehållande officiella statistik om arbetsskador Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket arbetar med inspektioner

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2005 2 AFA är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA:s skaderegister. Vi försäkrar, förvaltar och förebygger

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Annika Johannesson 2000-07-19 1/5 Pressekreterare 08 728 48 38 070 661 23 30 annika.johannesson@byggnads.se Till redaktionen

Annika Johannesson 2000-07-19 1/5 Pressekreterare 08 728 48 38 070 661 23 30 annika.johannesson@byggnads.se Till redaktionen Pressmaterial Annika Johannesson 2000-07-19 1/5 Pressekreterare 08 728 48 38 070 661 23 30 annika.johannesson@byggnads.se Till redaktionen Datum Det gör ont konsekvenserna av en farlig arbetsmiljö De senaste

Läs mer

F A K T A. Barn 1-3 år: Skador i eller kring hemmet. Andel skadade barn efter ålder och kön.

F A K T A. Barn 1-3 år: Skador i eller kring hemmet. Andel skadade barn efter ålder och kön. MSB-89.5 F A K T A 2 0 1 5-0 7-0 8 Barn 1-3 år: Skador i eller kring hemmet Varje år skadas nästan 20 000 barn i åldern ett till och med tre år i eller kring bostaden. Med skada menas att den varit så

Läs mer

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare

En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2010 Sysselsättning 2009 Bagrundsinformation om arbetslösa En stor del av dem som var arbetslösa i slutet av år 2009 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Arbetsskador inom byggindustrin 2012

Arbetsskador inom byggindustrin 2012 Arbetsskador inom byggindustrin 2012 Bygg och anläggning privat sektor Björn Samuelson BCA 2013:1 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund och metod 4 Arbetsskador inom privata byggindustrin 6 Arbetsskador

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

SSG Säkerhetskonferens 2010-03-24. Kjell Blom Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133

SSG Säkerhetskonferens 2010-03-24. Kjell Blom Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133 SSG Säkerhetskonferens 2010-03-24 Kjell Blom Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133 Statistikenheten 10-03-24 1 Informationssystemet om arbetsskador (ISA) Arbetsskadestatistik Branschspecifik arbetsskadestatistik

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2007 Förord VD AFA Försäkring är namnet på den gemensamma organisationen för de tre försäkringsbolagen, AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och

Läs mer

Missa inte ersättning!

Missa inte ersättning! Missa inte ersättning! En värdefull anställningsförmån! Du som anställd kan ha rätt till extra ersättning vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. Ryggskada Agneta missade inte ersättning Fysioterapeuten

Läs mer

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2. På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017

Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2. På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017 Presentation av kunskapssammanställningarna Dödsolyckor i arbetslivet, 1 och 2 På konferensen Att förebygga dödsolyckor 5 maj 2017 Kunskapssammanställning Dödsolyckor i arbetslivet Bengt Järvholm Ulf Björnstig

Läs mer

Olycksfall bland barn och ungdomar

Olycksfall bland barn och ungdomar Olycksfall bland barn och ungdomar Fakta om olycksfall bland barn och unga 0 till och med 17 år Sedan 1950-talet har antalet dödsfall till följd av olyckor minskat i Sverige. Trots detta: är skador den

Läs mer

Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING

Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING Psykiska diagnoser i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet

Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen. Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Omfördelning i arbetsskadeförsäkringen Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning Stockholms universitet Syftet med studien Undersöka för inkomstbortfall för hela socialförsäkringen när

Läs mer

Missa inte ersättning!

Missa inte ersättning! Missa inte ersättning! Du som anställd kan ha rätt till extra ersättning vid sjukdom, arbetsskada, dödsfall och pension. Vykort A5 sep16_ver4.indd 1 En värdefull anställningsförmån! 2016-09-09 12:54 Ryggskada

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2011

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2011 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté 2012-06-15 Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2011 1. Sammanfattande siffror för gruv- och mineralindustrin Arbetsskador

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro bland unga

Allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro bland unga Allvarliga arbetsolyckor och långvarig sjukfrånvaro bland unga Februari 2016 FÖRSÄKRING Om AFA Försäkring AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter och har som uppdrag att administrera de kollektivavtalade

Läs mer

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté 2016-04-25 Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015 1. Sammanfattande siffror för gruv- och mineralindustrin Arbetsskador

Läs mer

Barns skador i förskola, skola och fritidshem. en översikt

Barns skador i förskola, skola och fritidshem. en översikt Barns skador i förskola, skola och fritidshem en översikt 1 MSB:s kontaktperson: Jan Schyllander, 010-240 5666 Publikationsnummer MSB796 december 2014 ISBN 978-91-7383-525-1 2 Förord Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Uppföljning av anmälda tillbud och olycksfall - barn och elever inom förskola/skola 2015

Uppföljning av anmälda tillbud och olycksfall - barn och elever inom förskola/skola 2015 Datum 2016-01-11 1(5) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Uppföljning av anmälda tillbud och olycksfall - barn och elever inom förskola/skola 2015 Inledning

Läs mer

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa

Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Tabellbilaga till rapporten Psykisk ohälsa Innehåll Tabell 1. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS och AGS KL 2011... 4 Tabell 2. Nya sjukfall fördelat på diagnoser och kön. AGS 2011... 4 Tabell

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Kommittédirektiv. En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Dir. 2016:9. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada. Dir. 2016:9. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv En mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada Dir. 2016:9 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över försäkringen

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 8.12 2013-05-08. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 8.12 2013-05-08 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING FPT 2014 AFA Försäkring är en gemensam organisation för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Svenskt

Läs mer

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg

Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om arbete på och vid väg Bakgrund En tredjedel av alla arbetsrelaterade dödsolyckor 2015 hände i trafiken. Trafikolyckor är en av de vanligaste orsakerna till arbetsolyckor.

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Medelpad September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Skador bland äldre i Sverige 2014

Skador bland äldre i Sverige 2014 Skador bland äldre i Sverige 2014 Pernilla Fagerström Avdelningen för statistik och jämförelser 2015-12-18 Dnr 29870/2015 Datakällor Dödsorsaksregistret Innehåller information om samtliga i Sverige folkbokförda

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2006 2 AFA Försäkring är avsändare för denna rapport. Alla uppgifter i rapporten baseras på AFA Försäkrings skaderegister. Förord VD AFA Försäkring är

Läs mer

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016

Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. December 2016 Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen December 2016 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer