Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö"

Transkript

1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter - Bygg

2 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial (Idag Härnösand) Luleå-filial Stockholm Linköping-filial Örebro Falun-filial Göteborg Jönköping-filial Malmö Växjö-filial Omorganisering görs under

3 Varför sanktionsavgifter? Statlig utredning konstaterade att straff inte var effektivt Endast ¼ av de anmälda brotten mot AV:s straffsanktionerade föreskrifter har lett till påföljd under de senaste åren Regeringen ville införa ett effektivare sanktionssystem på arbetsmiljöoch arbetstidsområdet Större motivation att jobba med systematiska arbetsmiljöarbete

4 Fördelar med sanktionsavgifter Tydligare regler som följs av fler Färre som skadas Reglerna förebygger en osund konkurrens där vissa tills idag varit benägna att chansa då det inte inneburit omedelbara konsekvenser

5 Hur påverkar detta? Straffbelagd föreskrift Sanktionsavgift i föreskrifter Idag Den 1 juli 2014 Straffsanktion försvinner förutom i föreskriften för minderåriga. Ett 40-tal i ca 20 föreskrifter förenas istället med sanktionsavgift. Totalt är nu ca 50 förenade med sanktionsavgift

6 Vad är skillnaden mellan ett straff och en sanktionsavgift? straff böter fängelse åtalsanmälan Inblandade myndigheter Begrepp Påföljd Vad gör Arbetsmiljöverket? Arbetsmiljöverket, polis, åklagare, tingsrätt Tid mellan överträdelse och påföljd oftast lång sanktionsavgift administrativ avgift (storleken bestämd på förhand) avgiftsföreläggande endast Arbetsmiljöverket, ev. förvaltningsrätten några veckor

7 Straff blir kvar för: Överträdelser av föreläggande och förbud utan vite Skyddsanordningar som tas bort Om man lämnar oriktiga uppgifter till Arbetsmiljöverket Om man inte anmäler olyckor och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket Vissa regler i arbetstidslagen Minderårigföreskriften

8 Vilka är kriterierna för sanktionsavgifter? Enkelhet och tydlighet, bestämmelsen ska vara enkel och tydlig. Avgiften ska kunna beräknas Risknivån, ska vara hög för att drabbas av olycksfall eller ohälsa Tillsynens behov, d.v.s. uppgifter som inspektionen behöver

9 Hur stora blir sanktionsavgifterna? Avgifterna blir differentierade eller fasta De varierar från 5000 kronor till 1 miljon kronor Differentierad avgift är vanligast och bestäms utifrån antal sysselsatta d.v.s. antal anställda (hel- eller deltid) och antal inhyrda (hel- eller deltid) som arbetsgivaren sysselsätter totalt på alla arbetsställen. Högsta avgiften är för 500 sysselsatta. Differentierad avgift innebär att stora företag får betala högre avgift för samma överträdelse än små företag då stora företag i regel har bättre betalningsförmåga än små företag

10 Exempel på differentierad avgift 60 a AFS 1999:3 om byggnads- och anläggningsarbete Arbete får inte utföras utan fallskydd. Lägsta avgiften är kr och högsta avgiften är kr. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften kr. För den som har färre än 500 sysselsatta gäller: Avgift: kr + (antal sysselsatta 1) x 721 kr Hur kommer man fram till avgiften 721 kr per sysselsatt? (maximiavgift minimiavgift) : (maximalt antal sysselsatta 1) ( ) : (500-1) = : 499 = 721 forts

11 fortsättning exempel på differentierad avgift Antal sysselsatta: 7 Antal sysselsatta: 55 Antal sysselsatta: 375 Antal sysselsatta: kr kr kr kr

12 Exempel på fast avgift AFS 1999:3 om byggnads och anläggningsarbete 7 Byggherre som inte lämnat förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan vissa byggen påbörjats ska betala en sanktionsavgift om kr 8 Byggherre som inte upprättat arbetsmiljöplan innan byggarbetsplatsen etableras ska betala en sanktionsavgift på kr där projektets storlek är sådan att förhandsanmälan krävs. Om förhandsanmälan inte krävs är avgiften kr

13 Förbud mot dubbelbestraffning Enligt europeiska konventionen om mänskliga rättigheter är det inte tillåtet med dubbla sanktioner för samma gärning En konfliktlösningsregel införs i AML som innebär att det för en och samma gärning inte kan bli fråga om både sanktionsavgift och straff

14 Hur kommer systemet med sanktionsavgifter att fungera? Vid inspektion talar inspektören om vilka bestämmelser med sanktionsavgift som man bryter mot. Inspektören meddelar att överträdelsen kommer att rapporteras vidare. Inga sanktionsavgifter meddelas på plats AV utfärdar ett avgiftsföreläggande från kontoret som ska godkännas inom viss tid. Alternativt kan adressaten inkomma med invändningar. Avgiftsföreläggandet kan inte överklagas

15 Vad gör AV för att förhindra fortsatt överträdelse.? Sanktionsavgift omedelbart förbud/föreläggande Tid före inspektion Inspektion Tid efter inspektion OBS! Här är fråga om två skilda gärningar före respektive efter inspektionen vilket gör att AV kan tillgripa sanktionsavgift för förfluten tid och förbud/föreläggande för framtiden

16 Vad gör AV i samband med en arbetsolycka? Alt. 1 åtalsanmälan Alt. 2 sanktionsavgift omedelbart förbud/föreläggande Tid före inspektion Inspektion efter arbetsolycka Tid efter inspektion

17 Vad händer när AV har skickat en sanktionsavgift? Om avgiftsföreläggande godkänns är det att likställa med en lagakraftvunnen dom. Om adressaten inte godkänner avgiftsföreläggandet/inte hör av sig eller AV inte tar hänsyn till inkomna invändningar, ansöker myndigheten hos förvaltningsrätt att adressaten ska påföras sanktionsavgiften Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätt (prövningstillstånd krävs). Det innebär att alla är garanterade att få sitt ärende prövat i domstol

18 Vilka föreskrifter berörs av sanktioner?

19 Vilka sanktionsavgifter kan beröra byggbranschen? Arbetsmiljöplan Förhandsanmälan Fallrisker, bygg- och anläggningsarbete samt snöskottning Asbest, tillstånd från AV, dokumenterad utbildning för arbete/arbetsledning samt märkning av asbesthaltigt material. Besiktning av lyftanordningar och andra tekniska anordningar Besiktning, tillfälliga personlyft arbetskorg+basmaskin tillsammans Ställningar, utbildningsbevis för uppförande m.m. av ställning samt typkontroll av ställning

20 Fortsättning. Truckar, arbetsgivarens tillstånd Medicinska kontroller, tjänstbarhetsintyg för t.ex. asbest Gravida, får inte utföra vissa nattarbeten, rök- o kemdykning, dykning och arbeten med vissa mikrobiologiska risker Motorsågar, utbildningsbevis Explosionsfarliga miljöer, riskbedömning för t.ex. miljöer med risk för dammexplosion (torv, pellets) Radon, mätning av radonhalt under jord vid berg- och gruvarbete. Trycksatta anordningar, besiktningsintyg Marknadskontroll: ställningar, stegar o arbetsbockar, maskiner och vissa tryckbärande anordningar/tryckkärl

21

22 Sanktionsavgifter i bygg- och anläggningsföreskrifterna 7 Förhandsanmälan 8 Arbetsmiljöplan 12 Arbetsmiljöplan 14 Arbetsmiljöplan Straffsanktionerna i 9, 12a och 12b upphör och ersätts inte med sanktionsavgift!

23 Nytt-Sanktionsavgifter införs för fallrisker! Gäller från 1/ Två nya med sanktionsavgifter: Gäller för fallrisker från 2 meter eller mer, vid byggnads- och anläggningsarbeten eller vid snöskottning där fallskydd saknas

24 Sanktionsavgifternas storlek i AFS 1999:3 1.Förhandsanmälan saknas 5000 kr 2. Arbetsmiljöplan saknas kr eller kr 3. Fallrisker kr till kr

25 Förhandsanmälan byggherrens ansvar (7 AFS 1999:3) Sanktionsavgifter ska betalas om: Förhandsanmälan saknas. Förhandsanmälan saknar uppgifter enligt bilaga 1. Byggarbetsplatsens storlek omfattas av krav på förhandsanmälan. (30 arb.dagar+20 personer samtidigt alt mer än 500 persondagar) Övrigt i utan sanktionsavgift: Förhandsanmälan ska vara uppsatt på byggarbetsplatsen och hållas aktuell

26 Arbetsmiljöplan byggherrens ansvar (8 AFS 1999:3) Sanktionsavgifter ska betalas om: Arbetsmiljöplan inte har upprättats innan byggarbetsplatsen har etablerats. Arbeten enligt 12a behöver utföras eller byggarbetsplatsens storlek uppfyller krav på förhandsanmälan. Arbeten som pågår kortare tid, än 2 dagar i följd, undantas från sanktion, men inte från kravet!! Övrigt i utan sanktionsavgift: Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig. Arbetsmiljöplanen ska anpassas. Ovanstående kan även gälla en uppdragstagare eller en privatperson såsom byggherre för en villa!

27 Arbetsmiljöplan BAS P ansvar (12 AFS 1999:3) Sanktionsavgifter ska betalas om: Arbetsmiljöplan inte har upprättats innan byggarbetsplatsen har etablerats. Arbeten enligt 12a behöver utföras eller byggarbetsplatsens storlek uppfyller krav på förhandsanmälan. Arbeten som pågår kortare tid, än 2 dagar i följd, undantas från sanktion, men inte från kravet!! Övrigt i utan sanktionsavgift: Arbetsmiljöplanen ska finnas tillgänglig

28 Arbetsmiljöplan BAS U ansvar (14 AFS 1999:3) Sanktionsavgifter ska betalas om: Arbetsmiljöplan,(enligt 8, 12 och 12a ), inte finns tillgänglig. och/eller Om inte alla som arbetar på byggarbetsplatsen kan ta del av arbetsmiljöplanen. Arbeten som pågår kortare tid, än 2 dagar i följd, undantas från sanktion, men inte från kravet!! Övrigt i utan sanktionsavgift: Bas-U ska organisera skyddsverksamhet Bas-U ska genomföra anpassningar av arbetsmiljöplanen

29 Fallrisker

30 Bakgrundsfakta FALLRISKER De senaste 3 åren har mellan 3-7 arbetstagare omkommit årligen till följd av fall inom byggsektorn och 2013 har vi årligen utfärdat mellan omedelbara förbud, varav minst har anknytning till en fallrisk. Vi har genom förändringen i AML fått möjlighet att införa sanktionsavgift för fallrisker

31 Arbetsmiljöverket inför nu: En absolut lägsta nivå för hur arbeten med fallrisker från 2 meter eller mer får utföras utan att sanktionsavgift utgår. De nya reglerna innebär inte en förändring mot vårt nuvarande synsätt att först och främst kollektiva skydd och arbetsplattformar ska väljas framför personlig fallskyddsutrustning. Reglerna gäller endast byggnads- och anläggningsarbete!

32 I praktiken innebär de nya reglerna att: 1. Arbete som utförs med fallrisk och utan något fallskydd kan leda till: Sanktionsavgift + Förbud/föreläggande med villkor av hur det fortsatta arbetet ska utföras. 2. Arbete som utförs med fallrisk men med visst fallskydd, inom ramen för lägsta nivån i 60 a eller 92 a, men inte i nivå med dagens regler kan leda till: Ingen sanktionsavgift, men förbud/föreläggande med villkor av hur det fortsatta arbetet ska utföras

33 Reglerna innebär att De gäller för alla arbetsgivare med egen och/eller inhyrd personal som utför arbeten med fallrisker som är ett byggnads- och anläggningsarbete eller snöskottning av tak från 2 meter eller mer. Arbeten som inte räknas såsom ett byggnads- och anläggningsarbete enligt 1 i AFS 1999:3 omfattas inte av sanktionsavgift. Det kan t.ex. gälla sotare. Arbetsmiljöverket fortfarande kan ställa krav och förbud/föreläggande till alla yrkesgrupper som arbetar på ett sådant sätt att det föreligger omedelbar fara för liv och hälsa om de arbetar t.ex. utan fallskydd

34 56a och 86 a -Sanktionsavgift vid fallrisk till lägre nivå respektive vid takarbete Bestämmelserna är ett förtydligande om att arbeten fortfarande ska bedrivas enligt eller 87-92!!!! De hänvisar till att 60 a respektive 92 a anger en miniminivå för att undvika sanktionsavgift

35 60 a+92 a -generellt Reglerna innehåller 3 punkter : 1. Beskriver med vilka slags fallskydd arbeten kan utföras 2. Beskriver detaljerat hur vissa av skydden ska vara utformade 3. Beskriver möjliga undantag från 1 och

36 Utgångspunkt för 60a och 92 a är att: 1. Beskriver vilka skydd mot fall som ska finnas genom att man: a) arbetar i skydd av skyddsräcken b) arbetar på mobila eller fasta arbetsplattformar c) arbetar i arbetskorg d) arbetar på eller innanför ställningar med skyddsräcken e) arbetar ovanför eller innanför skyddsnät f) arbetar med personlig fallskyddsutrustning

37 2. Beskriver utformningen av vissa skydd såsom: Skyddsräckens utformning Arbeten inom begränsade områden Utformning av skydd för hål och öppningar samt genomtrampsrisker Personliga fallskyddsutrustningens utformning Förankring av den personliga fallskyddsutrustningen Hur den personliga fallskyddsutrustningen ska användas

38 3. Beskriver olika undantag arbete från lös stege utan personlig fallskyddsutrustning ok om: endast enstaka arbete utförs stegen kortare än 5 meter arbetet tar mindre än 15 minuter/steguppställning arbetet kan utföras med en hand o den andra handen kan hålla i stegen nivåskillnaden understiger 4 meter Se 60 a punkt 3 a)

39 3. Undantag-plant tak, högst 6 grader lutning Exempel på TYDLIG och HÅLLBAR avgränsning, 2 meter från kant Mer än 2 meter Arbete kan göras innanför tydligt avgränsat område, minst 2 meter från kant. Undantaget gäller inte hala tak som lutar utåt. Se 92a punkt 3 a

40 3. Undantag-enstaka arbete med installation av infästning för säkerhetslina, max 7 m över marknivå Tillåtet för att man ska kunna montera en förankringspunkt för den personliga fallskyddsutrustningen första gången. När förankringspunkter finns längs vägen upp till max 7 meter över marknivån ska dessa användas. Se 60 a punkt 3b. Och 92 a punkt 3b

41 3. Undantag-att första gången fästa in säkerhetslina i befintlig förankringspunkt, maximalt 7 meter över marknivån. Tillåtet för att kunna fästa in den personliga fallskyddsutrustningen första gången till en befintlig förankringspunkt, maximalt 7 meter över marknivån. När förankringspunkter finns längs vägen upp ska dessa användas. Se 60 a punkt 3c. Och 92 a punkt 3c

42 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

43 Exempel på anordningar som berörs? Tornkranar Grävmaskiner Mobilkranar

44 Saxliftar Skyliftar Bakgavellyft Lastbilkranar

45 Sanktionsavgift införs för användning och besiktningskrav. Den som använder en besiktningspliktig anordning ska innan de börjar använda anordningen se till att den är besiktigad och uppfyller våra svenska besiktningskrav. Den som använder anordningen ska även se till att den har bedömts uppfylla våra krav och att anmärkningar har åtgärdats. Besiktningen ska ha utförts av ett besiktningsorgan som är ackrediterat i Sverige. Idag görs sådana besiktningar i enstaka fall i grannländer av besiktningsföretag med svensk ackreditering. Det är vanligast Finland. Sanktionsavgiften är differentierad, kronor

46 Personlyft med kranar eller truckar

47 Sanktionsavgift införs för användning och besiktningskrav. 1.Arbetsgivare ska se till att basmaskin och arbetskorg ska vara besiktigade tillsammans för personlyft innan de får användas. 2. Besiktningsintyg ska kunna uppvisas av arbetsgivaren som använder anordningarna. 3. Besiktningen ska vara utförd av ett kontrollorgan. Differentierad avgift kr

48 Användning av truckar

49 Sanktionsavgift införs för Arbetsgivaren ska se till att ett skriftligt tillstånd utfärdas för alla arbetstagare som kör truck. Samma krav gäller för den som är inhyrare Sanktionsavgiften är differentierad, kronor

50 Asbest

51 Sanktionsavgifter för asbest förändras och utökas Den som saknar tillstånd från Arbetsmiljöverket och utför bearbetning eller rivning av asbest, kan få betala en differentierad sanktionsavgift på mellan kronor Den arbetsgivare som inte har märkt, en eller flera, förpackningar eller behållare t.ex. containers där asbesthaltigt material förvaras kan få betala en differentierad sanktionsavgift på mellan kronor

52 Sanktionsavgifter asbest fortsättning Den arbetsgivare som inte sett till att deras personal har en godkänd asbestutbildning, enligt 36 vid rivning, kan få betala sanktionsavgift med kronor per anställd som de inte kan uppvisa ett giltigt utbildningsbevis för. Utbildningen ska förnyas var 5:e år och gäller även den som leder arbetet. Arbetsgivare som sysselsätter personal med arbete som kräver medicinsk kontroll, såsom asbest, kan få betala sanktionsavgift på kronor om personalen inte fått genomgå en medicinsk kontroll och bedömts tjänstbara enl. AFS 2005:6 om medicinska kontroller

53 Berg- och gruvarbete

54 Sanktionsavgift införs för att Arbetsgivaren ska undersöka förekomsten av radon och se till att mätningar utförs. Den som är ansvarig för samordningen, enligt 3 kap. 7 d AML, ska se till att det finns ett dokument som beskriver samordning såsom gemensamma säkerhetsregler, utrymning och brandskydd

55 Ställningar

56 Sanktionsavgifter för ställningar: Arbetsgivaren ska se till att de som uppför, väsentligen ändrar eller monterar ned ställningar eller väderskydd har dokumenterad kunskap arbetet. Kunskapsnivån är beroende av vilka ställningar eller väderskydd som arbetet avser. Sanktionsavgiften är fast och varierar från kronor per arbetstagare som man inte kan visa utbildningsbevis för. Prefabricerade ställningar, komponenter till sådana och kopplingar till rörställningar ska omfattas av ett gällande typkontrollintyg när de tillhandahålls på marknaden eller ställs ut till försäljning. Saknas detta kan det innebära sanktionsavgift av kronor/komponent, men max kronor för ett försäljningstillfälle

57 Arbete i explosionsfarlig miljö

58 Sanktionsavgifternas omfattning: Arbetsgivaren ska se till att det finns en riskbedömning, upprättad av sakkunnig, som beskriver riskerna med dammexplosioner vid arbetsplatsen. (kraftvärmeverk med t.ex. pellets och torv ) Arbetsgivare eller samordningsansvarig ska se till att det finns ett explosionsskyddsdokument som grundas på den genomförda riskbedömningen. Arbetsgivaren ska efter olycka eller allvarligt tillbud se till att en förnyad riskbedömning görs innan arbete återupptas. Inom bygg- och anläggningsbranschen kan miljöer med risk för dammexplosioner t.ex. finnas vid arbeten vid s.k. fastbränsleanläggningar såsom pellets, fliseldade kraftvärmeverk eller vid torvtillverkning. Arbeten med maskiner och svetsning kan lätt ge upphov till gnistbildning

59 Systematiskt arbetsmiljöarbete Hur får vi information om gällande regler? Vilka rutiner behöver vi? Hur fördelar vi arbetsuppgifterna? Hur får vi tillräckliga kunskaper? Hur följer vi upp? Hur rättar vi till eventuella brister? Vad visar den årliga uppföljningen? Vad kan företagshälsovården bidra med?

60 Var kan man söka mer information? På finns information. Välj Lag och rätt eller Temasida Byggnads- och anläggningsarbete. Frågor och svar Informationen uppdateras med jämna mellanrum. Arbetsmiljöverkets svarstjänst,

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Sanktionsavgifter 2014-03-16 1 2 2015-06-01 Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation Inspektionsavdelningar Nord Öst Mitt Väst Syd Umeå Sundsvall-filial

Läs mer

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Sanktionsavgifter, arbetsmiljö, straffsanktion, påföljd, arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöarbete Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter April 2014 8 Stoppmöbelindustriavtalet Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare

Läs mer

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1 April 2014 Träindustriavtalet Nytt från 1 juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter Den 1juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare var flera

Läs mer

SANKTIONSAVGIFTER REGIONMÖTEN APRIL 2014 STOCKHOLM, ÖREBRO,GÄVLE, VÄXJÖ, LULEÅ

SANKTIONSAVGIFTER REGIONMÖTEN APRIL 2014 STOCKHOLM, ÖREBRO,GÄVLE, VÄXJÖ, LULEÅ SANKTIONSAVGIFTER REGIONMÖTEN APRIL 2014 STOCKHOLM, ÖREBRO,GÄVLE, VÄXJÖ, LULEÅ Sanktionsavgifter Sanktionsavgift istället för böter från och med 1 juli 2014 Inspektion avgiftsföreläggande AG godkänner

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Hovslagargatan 5B Box 5421 114 84 Stockholm Telefon: 08 505 646 00 Telefax: 08 505 646 99 www.kilpatricktownsend.se Stockholm den 25 november 2013 Direktnr: 08-505

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen

Sanktionsavgiftsutredningen. Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Sanktionsavgiftsutredningen Dag Linde, arbetsrättsjurist, Arbetsgivarpolitiska avdelningen Arbetsrättssektionen Olika sanktioner inom arbetsmiljöområdet Straffsanktionerade handlingar t.ex. BrB 3 kap 10

Läs mer

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015

054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se. Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 054-52 27 00 info@roofacsafety.se www.roofacsafety.se Få stenkoll på allt om de nya sanktionsavgifterna som träder i kraft 1 januari 2015 Sanktionsavgifter vid fallrisk över 2 meter Den 1 juli 2014 infördes

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKET CARL-AXEL SUNDSTRÖM

ARBETSMILJÖVERKET CARL-AXEL SUNDSTRÖM INSTRUKTÖRSKONFERENSEN 2017 ARBETSMILJÖVERKET CARL-AXEL SUNDSTRÖM AV:s kampanj Transport - Säkra leveransvägar och varumottag. Samordningsansvar i samband med lastning och lossning av flak. Hur går en

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:26 Xxxxx Byggnads- och anläggningsarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-04-03 1 Arbetsmiljöverkets organisation 2001 - Sammanslagning

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 Under 2014 har det hittills utkommit 34 s. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03 AFS 2014:04

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar AFS 2014:XX 2014:21 Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter.

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 och 2015 Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Byggherreansvar och sanktionsavgifter 20 1 Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

-upprätta arbetsmiljöplaner

-upprätta arbetsmiljöplaner -upprätta arbetsmiljöplaner Vad är en arbetsmiljöplan? Varför måste den finnas? Vad ska ingå i en arbetsmiljöplan Vad är en arbetsberedning Vad är Bas-P och Bas U? Hur är lagen? Är straffet fängelse? Vad

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:610 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson

Välkomna. Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson Välkomna Arbetsmiljöingenjör/Strålskyddsexpert Annhild Larsson 031-786 1136 0705-640457 annhild.larsson@gu.se Arbetsmiljö är lokaler, maskiner och utrustning farliga ämnen arbetets organisation arbetsuppgifternas

Läs mer

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen.

Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. Byggherren ansvarar för att: (se 3 kap. 6 AML) Arbetsmiljöfrågor i byggskedet och i det framtida brukandet av objektet beaktas i planeringen och projekteringen. En byggarbetsmiljösamordnare för planering

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009

Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Smittande arbetsmiljö! 20 april 2009 Gudrun Skoglund Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Tel. 08/730 95 40 E-post: gudrun.skoglund@av.se Arbetsmiljöverkets olika distrikt Luleå Umeå Härnösand Falun Stockholm

Läs mer

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement

Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Förebyggande av fallrisk vid lossning av betongelement Arbete på två meters höjd eller mer vid lossning av betongelement Vid projekterings- och planeringsarbetet grundläggs förutsättningarna för att åstadkomma

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB

Chefsutbildning 12 juni 2014. Dan Eriksson, Artontusen AB Chefsutbildning 12 juni 2014 Dan Eriksson, Artontusen AB Arbetsmiljölagen Kap 1 Ändamål och vilka omfattas Kap 2 Kvalitén på arbetsmiljön Kap 3 Skyldigheter, vilka har ansvar Kap 4 Bemyndigande Kap 5

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete

Klicka här för att ändra format. arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Maria Morberg, Almega 20161116 08762 68 73 PROGRAM Arbetsmiljölagstiftningen Roller, Ansvar Anmälan, Tillsyn Systematiskt arbetsmiljöarbete Lagstiftningen AML AMF AFS underrubrik

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Senaste nytt från Arbetsmiljöverket. FTF den 11 september 2012

Senaste nytt från Arbetsmiljöverket. FTF den 11 september 2012 Senaste nytt från Arbetsmiljöverket FTF den 11 september 2012 distriktet i Malmö 2012-09-13 1 Vår vision Kan inte Kan Vill Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vill inte Alla vill och kan skapa en

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket 2016 Texter: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Marianne

Läs mer

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting

Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden. Anneli Liljemark Liljemark Consulting Marksanering om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden Anneli Liljemark Liljemark Consulting Syfte Varför finns handboken? Informera om: Gällande regler Risker Hur riskerna kan förebyggas genom:

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Projektnamn Arbetsmiljöplan Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Besöksadress till byggplatsen Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer ev. uppdragstagares namn Uppdragstagarens telefonnummer

Läs mer

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund

Instruktioner för byggnadsställningar hos SSAB EMEA AB, Oxelösund Instruktion 213413/3.0 Företagsintern 1 av 9 Författare Datum Arkiveringstid Collings, Hugh 2017-02-20 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-01-31 2020-01-23 Instruktioner

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

112 79 Stockholm Er referens/dnr: Ärendenummer RES 2013/100674

112 79 Stockholm Er referens/dnr: Ärendenummer RES 2013/100674 Arbetsmiljöverket Vår referens/dnr: Eva Kovar/168/2013 112 79 Stockholm Er referens/dnr: Ärendenummer RES 2013/100674 2013-12-09 Remissvar Förslag till föreskrifter med sanktionsavgifter De synpunkter

Läs mer

Arbetsplatsens utformning. Arbetsplatsens utformning. Arbetsplatsens utformning. De vanligaste föreskrifterna. Arbetsplatsens utformning.

Arbetsplatsens utformning. Arbetsplatsens utformning. Arbetsplatsens utformning. De vanligaste föreskrifterna. Arbetsplatsens utformning. De vanligaste föreskrifterna Arbetsutrustning Belastningsergonomi Arbete vid bildskärm Stegar o arbetsbockar Skyltar och signaler Minderåriga Gravida o ammande Rätt placerade byggnader/vägar Säkert underhåll

Läs mer

Xxxxx Stegar och arbetsbockar

Xxxxx Stegar och arbetsbockar AFS 2014:XX 2014:17 Xxxxx Stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2004:3) om om stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Takarbete. Befintliga fastigheter tillträdesanordningar uppfyller normalt inte kraven. AFS 2014:26 ändringar i 1999:3

Takarbete. Befintliga fastigheter tillträdesanordningar uppfyller normalt inte kraven. AFS 2014:26 ändringar i 1999:3 AFS 2014:26 ändringar i 1999:3 trädde ikraft 1 januari 2015 snöskottning Saknas fallskydd sanktionsavgifter uppfylla miniminivå enligt 60a och 92a fall till lägre nivå och vid takarbete Risker för olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest AFS 2014:XX 2014:27 Xxxxx Asbest Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd Datum Vår beteckning Sid 2013-09-09 RES 2013/100674 1 (120) Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd Införande av sanktionsavgifter i föreskrifter Postadress: 112 79 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006. Nova Park Conference i Knivsta

SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006. Nova Park Conference i Knivsta SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006 Nova Park Conference i Knivsta REGELSTRUKTUREN PRODUKTER (maskiner, trycksatta anordningar, personlig skyddsutrustning etc) EU:s Direktiv IMPLIMENTERAS I SVERIGE

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar

Arbetsmiljöansvar och straffansvar Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Fjärde upplagan Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Carin Frostberg Redaktör: Annika Hellberg Grafisk

Läs mer

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1

Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Skolan som arbetsmiljö!! Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot 2011-10-28 1 Tips! Denna text ändras via menyfliken Infoga -> gruppen Text -> knappen Sidhuvud/sidfot

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Renare mark

Renare mark Renare mark 2012-05-08 Lars Blomgren Projektledare Hifab 010-476 60 91 Arbetsmiljö Vid utförande av efterbehandlingsåtgärder Målsättning/vision Samhällsbyggare Förändrar det hälso- och riskbedömningen

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING

KUNSKAP KÄNNEDOM UTBILDNING KUNSKAP & KÄNNEDOM UTBILDNING RÄTT UTBILDNING ÄR EN SÄKERHETSGARANTI! VÅRA UTBILDNINGAR Säkerhet skapas genom en kombination av fräscha maskiner, bra utrustning och rätt kunskap. Just därför är utbildning

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet.

Om du finner att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, skall du snarast underrätta din arbetsledning och skyddsombudet. 1 (5) Vår arbetsmiljö En god hälsa, säkerhet och välbefinnande är en förutsättning för effektiv och lönsam verksamhet. Alla har rätt att komma hem från jobbet med liv och hälsa i behåll. Vårt mål är skadefria

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet

Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet - Kommittédirektiv Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet Dir. 2010:20 Beslut vid regeringssammanträde den 11 mars 2010 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté

Arbetsmiljölagen. Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö. Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Arbetsmiljö Arbetsmiljölagen Ramlag Förebygga ohälsa och olycksfall God arbetsmiljö Samverkan Arbetsmiljöombud / -kommitté Bedrivas systematiskt Ansvarsfördelning Tillsyn / Påföljder Arbetsmiljö Arbetsmiljöförordningen

Läs mer

Värt att veta... Ställningar

Värt att veta... Ställningar Värt att veta... Ställningar Regler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Ställningar AFS 1990:12 med ändringar Föreskrifterna ger anvisningar om utformning, dimensionering, montering och användning av ställningar.

Läs mer

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem

Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Användar- och Underhållsinstruktion Monier Taksäkerhetssystem Generellt För att förebygga risker för olyckor på tak ställer samhället flera olika krav på skyddsanordningar som måste finnas när arbeten

Läs mer