Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen"

Transkript

1 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 26 januari 2018 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Starkt slut på ett rekordår Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges Orderingången ökade med 10% till MSEK (27 617), en organisk ökning om 14% Intäkterna ökade med 8% till MSEK (28 495), en organisk ökning om 11% Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK (5 849), vilket motsvarar en marginal på 21.5% (20.5) Rapporterat rörelseresultatet ökade med 8% till MSEK (5 785), vilket motsvarar en marginal på 20.2% (20.3) Resultat före skatt uppgick till MSEK (5 618) Rapporterat resultat per aktie var SEK 3.49 (3.49) Operativt kassaflöde på MSEK (6 537), inkluderat avvecklad verksamhet Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK per aktie genom: en årlig utdelning för på SEK 7.00 (6.80) per aktie en extra utskiftning av SEK 8.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande Divisionen Road Construction Equipment avyttrad Förberedelser för delning av Gruppen och föreslagen utdelning av Epiroc har fortskridit enligt plan januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Resultat före skatt % % i % av intäkterna Periodens resultat från kvarvarande verksamheter % % Resultat från avvecklade verksamheter Periodens resultat % % Vinst per aktie före utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Vinst per aktie efter utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Avkastning på sysselsatt kapital, % Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 18 oktober ): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Atlas Copco Group Center Atlas Copco AB (publ) Besökadress: Telefon: +46 (0) Org. Nr Stockholm Sickla Industriväg 19 Säte: Nacka Sverige Nacka

2 Atlas Copco Kvartal 4 2 (21) Atlas Copco-gruppen - År i sammandrag Order och intäkter Orderingången under ökade med 20% till rekordhöga MSEK ( ), motsvarande en organisk ökning om 15%. Intäkterna ökade med 15% till MSEK ( ), motsvarande en organisk ökning om 10%. Försäljningsbrygga januari - december MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Resultat och kassaflöde Rörelseresultatet uppgick till rekordhöga MSEK (19 798), vilket motsvarar en marginal på 20.8% (19.5). Jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -749 (-264) och inkluderar förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram som redovisas i gruppgemensamma funktioner på MSEK -589 (-314). Justerad rörelsemarginal var 21.4% (19.8). Valutakursförändringar jämfört med föregående år hade en positiv effekt på rörelseresultatet på MSEK 285. Resultat före skatt uppgick till MSEK (18 805), motsvarande en marginal på 19.9% (18.6). Inkomstskatt uppgick till MSEK (5 020). Periodens resultat uppgick till MSEK (13 785). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK (11.32) respektive SEK (11.30). Det operativa kassaflödet (inkluderat avvecklad verksamhet) före förvärv, avyttringar och utdelningar uppgick till MSEK (18 109). 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Förslag att dela Gruppen Som meddelats i januari, förbereder Atlas Copco en föreslagen uppdelning av Gruppen i två noterade bolag. Delningsprojektet fortskrider väl, och en legal struktur innehållande verksamheten inom gruvor, infrastruktur och råvaror har under skapats under namnet Epiroc. Det slutgiltiga beslutet att knoppa av den verksamhet som är relaterad till Epiroc kommer att tas på årsstämman den 24 april, Se nedan för mer information gällande under utdelning, samt på: Utdelning, automatisk inlösenförfarande och avknoppning Styrelsen föreslår till årsstämman den 24 april, 2018 följande: 1. En ordinarie utdelning om SEK 7.00 (6.80) per aktie för verksamhetsåret. Exkluderat för de aktier som för närvarade innehas av bolaget, motsvarar detta totalt MSEK (8 258). Avstämningsdag för utdelningen är den 26 april På grund av den föreslagna delningen av Gruppen föreslås utdelning för att betalas ut vid ett tillfälle. Avsikten är att återgå till två utbetalningar för kommande år. 2. En aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 8.00 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK Kombinerat med den föreslagna utdelningen kommer aktieägarna erhålla MSEK Avstämningsdag för aktiesplit föreslås preliminärt vara den 11 maj Betalningen för inlösenaktien, förutsatt godkännande, beräknas ske omkring den 11 juni En utdelning av aktierna i Epiroc AB så att aktieägare i Atlas Copco AB för varje Atlas Copco A-aktie de innehar får en Epiroc AB A-aktie, och en B aktie för varje B-aktie. Avstämningsdag för utdelningen och noteringen av Epiroc AB på Nasdaq Stockholm är planerad till juni, förutsatt godkännande av Nasdaqs noteringskommitté. Avyttring Den 5 oktober avyttrade Atlas Copco divisionen Road Construction Equipment. Verksamheten har anställda och hade intäkter på cirka MSEK under. Verksamheten har rapporterats som avvecklad verksamhet sedan det fjärde kvartalet. För mer information se sid 16. Personaloptionsprogram Styrelsen kommer att föreslå årsstämman ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som under tidigare år. För koncernledningen kräver planen att egna investeringar görs i Atlas Copco-aktier. Planen föreslås likt tidigare att täckas genom återköp av bolagets egna aktier. Detaljerna i förslaget kommer att kommuniceras i samband med kallelsen till årsstämman.

3 Atlas Copco Kvartal 4 3 (21) Utvecklingen under fjärde kvartalet Marknadsutveckling Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service var fortsatt stark och orderingången ökade jämfört med föregående år. Den starkaste ordertillväxten uppnåddes för vakuum- och gruvutrustning. Den ökade orderingången för gruvverksamheten var drivet av expansion av befintliga gruvor och ersättningsinvesteringar. Den starka ordertillväxten för vakuumutrustning gynnades av stora order från halvledarindustrin och producenter av platta bildskärmar, men även av god efterfrågan från industri- och högvakuumsapplikationer. Tryckluftslösningar hade god efterfrågan från de flesta kundsegment och regioner, samt att orderingången växte jämfört med föregående år. Orderingången för industriverktyg och monteringslösningar, bygg- och anläggningsutrustning samt specialiserad uthyrningsapplikationer ökade. Ordervolymer för serviceverksamheten ökade för samtliga affärsområden. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 24% 20% Geografisk fördelning av orderingång Atlas Copco-gruppen Orderingång % Förändring %* Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern 8 +8 Asien Australien Atlas Copco-gruppen * Förändring i orderingång jämfört med föregående år i lokal valuta, % Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 16% 12% 8% 4% 0% Geografisk fördelning av orderingång Kompressor- Vakuum- Industri- Gruv- och berg- Energiteknik Atlas Copcooktober - december teknik % teknik % teknik % brytningsteknik % % gruppen % Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien

4 Atlas Copco Kvartal 4 4 (21) Intäkter, resultat och avkastning Intäkterna ökade med 8% till MSEK (28 495), motsvarande en organisk ökning med 11%. Valutaomräkningseffekten var -4%. Rörelseresultatet ökade 8% till MSEK (5 785) och inkluderar jämförelsestörande poster på MSEK -407 (-64). De MSEK -407 består av MSEK -177 (-114) i förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram och MSEK -200 för kostnader relaterade till den föreslagna delningen av Gruppen, båda redovisade i gruppgemensamma funktioner, samt omstruktureringskostnader om MSEK -30 i affärsområdet Energiteknik. Det justerade rörelseresultatet på MSEK (5 849) motsvarar en marginal på 21.5% (20.5). Valutaeffekten jämfört med föregående år var negativ och uppgick till MSEK -515, främst beroende på en svagare USdollar. Finansnettot var MSEK -287 (-167). Räntenettot var MSEK -242 (-200) och andra finansiella poster var MSEK -45 (+33). Resultat före skatt uppgick till MSEK (5 618), motsvarande en marginal på 19.3% (19.7). Inkomstskattekostnaden uppgick till MSEK (1 364), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 28.6%. Detta inkluderar skattekostnader om MSEK 330 under fjärde kvartalet relaterade till den legala omstruktureringen i samband med förberedelserna inför delningen avseende Epiroc och positiva effekter avseende jämförelsestörande poster uppgående till MSEK 170. I slutet av har både Belgien och USA tillkännagivit större bolagsskattereformer vilka förväntas sänka Gruppens årliga effektiva skattesats med 2-3 procentenheter. Periodens resultat uppgick till MSEK (4 254). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 3.49 (3.49) respektive SEK 3.45 (3.48). Avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 30% (27). Avkastning på eget kapital var 30% (24). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 8.0% som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått. Operativt kassaflöde och investeringar (inkluderat avvecklad verksamhet) Totalt uppgick det operativa kassaflödet till MSEK (6 537). Se sidan 15. De största avvikelserna jämfört med föregående år var: Betald skatt, vilket ökade med MSEK 557; kassaflöde från finansiella poster (justerat för valutasäkringar av lån), vilket påverkade jämförelsen med Q4 negativt med MSEK 226; och nettoinvesteringar i hyresmaskiner och materiella anläggningstillgångar, vilka ökade med MSEK 291. Kassamässigt rörelseöverskott, rörelsekapital samt övriga poster i det operativa kassaflödet hade endast mindre avvikelser jämfört med föregående år. Försäljning av finansiella tillgångar Atlas Copco har sålt en portfölj av finansieringskontrakt relaterade till kundfinansiering. Värdet av portföljen uppgick till MSEK 737. Nettoskuldsättning Gruppens nettoskuld, justerad för verkligt värde på ränteswappar, uppgick till MSEK (14 829), varav MSEK (3 907), avser avsättningar för ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Gruppen har en genomsnittlig löptid på räntebärande skulder på 4.7 år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 0.1 (0.6). Nettoskuldsättningsgraden var 4% (28). Återköp och försäljning av egna aktier Under kvartalet förvärvades A-aktier, netto, och B-aktier, netto, avyttrades för ett totalt nettobelopp på MSEK 181. Transaktionerna är i enlighet med de mandat som gavs av årsstämman och är hänförliga till Gruppens långsiktiga incitamentsprogram. Anställda Den 31 december var antalet anställda (44 695). Antalet konsulter/extern arbetskraft var (3 300). För jämförbara enheter ökade den totala arbetsstyrkan med från den 31 december. Intäkter och rörelseresultat brygga Volym, pris, Engångsposter Aktierelaterade MSEK mix och övrigt Valuta Förvärv incitamentsprogram Atlas Copco-gruppen Intäkter Rörelseresultat % 39.2% 20.3%

5 Atlas Copco Kvartal 4 5 (21) Kompressorteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Rekordhöga intäkter och rekordresultat Tillväxt i de flesta regioner och för de flesta utrustningsområdena, stadig tillväxt för service Ökad vinstmarginal, trots negativ valutapåverkan Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Industrikompressorer Ordervolymerna för industrikompressorer ökade jämfört med föregående år. Både små och stora kompressorer uppnådde tillväxt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i de flesta regioner. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Nordamerika. Kompressorservice Serviceverksamheten för kompressorer fortsatte att uppnå tillväxt i samtliga regioner. Den högsta tillväxten uppnåddes i Nordamerika. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade med 5% till rekordhöga MSEK (9 803), vilket motsvarar en organisk ökning på 6%. Rörelseresultatet ökade 12% till MSEK (2 143), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23.3% (21.9). Marginalen gynnades av volym, men försämrades av valuta och utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 80% (69). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25% 20% 15% 10% Gas- och processkompressorer Orderingången ökade jämfört med föregående år. Ordervolymerna ökade i alla regioner förutom Afrika/Mellanöstern där volymer minskade % 0% Innovation En ny stor oljefri centrifugalkompressor ämnad för kunder med behov av höga flöden lanserades till marknaden. Kompressorn, som är baserad på beprövad konstruktion av mindre modeller, erbjuder enkelt förebyggande underhåll. Den höga energieffektiva prestandan är skapad kring kärnteknologi och optimeras genom att använda den senaste mjukvaran för vätskedynamik. Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

6 Atlas Copco Kvartal 4 6 (21) Vakuumteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stark tillväxt för utrustning drivet av halvledar-, industri- och högvakuum Rekordhöga intäkter och rekordresultat Tillväxt för service Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % -2-2 Valuta, % -7-6 Pris, % Volym, % Totalt, % Halvledare och platta bildskärmarsapplikationer Efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin och producenter av platta bildskärmar fortsatte att vara stark. Ordervolymerna ökade markant jämfört med föregående år, drivet av stora order för båda applikationer. Ordervolymerna ökade även sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i alla huvudregioner, och med den högsta tillväxten i Asien och Nordamerika. Innovation En ny serie av oljefria scrollvakuumpumpar för industriella kunder och för användning inom forskning och utveckling lanserades under kvartalet. De nya vakuumpumparna är robusta och har låg ljudnivå, vilket är extra viktigt i laboratoriemiljö. Utöver detta, är pumpmekanismen konstruerad för lägre energiförbrukning jämfört med annan teknik. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade 13% till rekordhöga MSEK (4 635), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21%. Rörelseresultatet ökade 20% till rekordhöga MSEK (1 131) och rörelsemarginalen uppnådde 25.8% (24.4). Högre intäktsvolymer var den huvudsakliga förklaringen till den ökade marginalen. Valuta hade en negativ påverkan på marginalen. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 25% (19). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Industri- och högvakuum Orderingången för utrustning till industri- och högvakuum var fortsatt stark. Orderingången ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i alla huvudregioner, med den högsta tillväxten i Asien och Nordamerika % 20% 16% Service Ordervolymerna för serviceverksamheten ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt, främst för kunder inom halvledarindustrin. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Europa och Asien, medan ordervolymerna minskade i Nordamerika % 8% 4% 0% Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

7 Atlas Copco Kvartal 4 7 (21) Industriteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Rekordhöga intäkter Efterfrågan från fordonsindustrin och verkstadsindustri på fortsatt hög nivå Tillväxt för service i samtliga regioner Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-3 Pris, % Volym, % Totalt, % Fordonsindustrin Orderingången för avancerade industriverktyg och monteringslösningar från fordonsindustrin ökade jämfört med föregående år. Tillväxten gynnades av god orderutveckling från produktion av elektriska bilar och bilar med låg vikt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Sydamerika, Asien och Europa. Orderutvecklingen i Nordamerika var mer eller mindre oförändrad. Verkstadsindustrin Ordervolymerna för industriverktyg till verkstadsindustrin ökade. Ordertillväxten var främst driven av god orderutveckling från flygindustrin och generella monteringsapplikationer. Geografiskt ökade orderingången i samtliga regioner. Service Serviceverksamheten, inklusive underhåll och kalibreringstjänster, fortsatte att växa. Geografiskt uppnåddes tillväxt i samtliga regioner jämfört med föregående år. Innovation En ny serie trådlösa hylsställ som stödjer processer för nollfelsproduktion i monteringsapplikationer introducerades. Hylsställen kan kopplas upp mot kundens fabriksnätverk, och i kombination med trådlösa verktyg samt virtuella styrenheter ges trådlös frihet för ökad flexibilitet och produktivitet. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till rekordhöga MSEK (4 137), motsvarande en organisk ökning på 4%. Rörelseresultatet minskade 3% till MSEK 967 (997), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23.1% (24.1). Marginalen påverkades negativt av valuta. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 43% (34). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal* Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % *Rörelsemarginalen i tredje kvartalet inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK+380. För mer information se rapporten för tredje kvartalet. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

8 Atlas Copco Kvartal 4 8 (21) Gruv- och bergbrytningsteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stark ordertillväxt för under- och ovanjordsutrustning Tillväxt för service och förbrukningsvaror i samtliga regioner Avtal tecknades för fyra förvärv Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Gruvutrustning Ordervolymerna för gruvutrustning ökade jämfört med föregående år drivet av expansion av befintliga gruvor och ersättningsinvesteringar. Sekventiellt minska orderingången, på grund av färre stora order än i det tredje kvartalet. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i alla regioner förutom Nordamerika, där orderingången minskade. Infrastruktur Orderingången på utrustning till infrastrukturprojekt ökade jämfört med föregående år. distributör av borrkomponenter för gruvprospektering. Bolager har 22 anställda. - Förvärv av Rockdrill Services Australia Pty. Ltd., en bergborrspecialist som servar den australiensiska gruvindustrin. Bolaget har 37 anställda och hade intäkter på MSEK 90 under räkenskapsåret som slutade den 30 juni. - Förvärv av tillgångarna i Cate Drilling Solutions LLC., ett amerikanskt bolag som distribuerar och servar Atlas Copcos borrutrustning och komponenter med 35 anställda. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade 15% till MSEK (6 971) motsvarande en organisk tillväxt på 18%. Rörelseresultatet ökade 17% till MSEK (1 395), motsvarande en marginal på 20.3% (20.0). Marginalen gynnades av volym, men påverkades negativt av valuta och försäljningsmix. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 43% (32). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Service och förbrukningsvaror Verksamheten för service och reservdelar växte jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i samtliga regioner. Ordervolymerna för förbrukningsvaror ökade jämfört med föregående år. Tillväxt uppnåddes i samtliga regioner, med den högsta volymökningen i Asien och Europa. Innovation En ny kompakt 54-tons gruvtruck introducerades i kvartalet. Med integrerade funktioner och telematiksystem är den nya gruvtrucken redo för automation. Viktig information om utrustningen kan inhämtas och visualiseras för att användas för planering och optimering. Förvärv Det tecknades avtal för fyra förvärv under kvartalet, varav tre slutfördes i januari Förvärv av tillgångarna i Renegade Drilling Supplies Proprietary Ltd., en sydafrikansk tillverkare och Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 20% 15% 10% 5% 0%

9 Atlas Copco Kvartal 4 9 (21) Energiteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Tillväxt för utrustning och specialiserad uthyrning Service kvar på föregående års nivå Tillväxt i samtliga regioner Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Utrustning Efterfrågan på utrustning var på en fortsatt god nivå, och orderingången ökade jämfört med föregående år. Tillväxten var främst driven av en god orderutveckling för portabla kompressorer, även om orderingången ökade för entreprenadoch demoleringsverktyg. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i samtliga regioner. Specialiserad uthyrning Orderingången för specialiserad uthyrningen ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Nord- och Sydamerika och Afrika/Mellanöstern, medan ordervolymerna minskade i Europa och Asien. Förvärv I december tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva Location Thermique Service SAS, ett franskt företag som hyr ut ångpannor. Bolaget hade 13 anställda och intäkter på cirka MSEK 70 under. Förvärvet slutfördes i januari Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (3 073), vilket motsvarar en organisk ökning om 10%. Rörelseresultatet var MSEK 469 (428), vilket motsvarar en marginal på 14.1% (13.9). Justerat för omstruktureringskostnader om MSEK 30, relaterade till flytt av produktion samt forskning och utveckling i Europa och Indien, ökade marginalen till 15.0%. Marginalen gynnades av volym, men påverkades negativt av valuta och försäljningsmix. Avkastning på sysselsatt kapital, de senaste 12 månaderna och uppskattad för kvarvarande verksamheter, var 20% (17). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 20% Service Ordervolymerna för serviceverksamheten var mer eller mindre oförändrad jämfört med föregående år och något lägre sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Nordamerika och Afrika/Mellanöstern, medan ordervolymerna minskade i Sydamerika och Europa. Innovation En serie av lätta och utrymmessparande kompressorer lanserades. Med ett fotavtryck som i genomsnitt är 10 procent mindre än jämförbara kompressorer, är de nya kompressorerna väl lämpade för att monteras på nyttofordon, men även för andra applikationer. Utöver kompakt konstruktion, erbjuder de nya kompressorerna en bränsleeffektivitetsbesparing på upp till åtta procent gentemot jämförbara modeller Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % 15% 10% 5% 0%

10 Atlas Copco Kvartal 4 10 (21) Redovisningsprinciper Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Beskrivningen av redovisningsprinciper och definitioner finns i årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nyckeltal som inte är enligt IFRS presenteras också i rapporten eftersom de anses utgöra viktiga kompletterande nyckeltal för bolagets resultat. För information om hur dessa nyckeltal har räknats ut, vänligen besök vår hemsida: Nya och ändrade redovisningsstandarder IASB har utfärdat nya standarder som träder i kraft 1 januari IFRS 9 Finansiella instrument IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden kommer att tillämpas av Atlas Copco från och med 1 januari Jämförande information kommer inte att räknas om. IFRS 9 inför bland annat en ny modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. Syftet med den nya modellen är att kreditförluster ska redovisas tidigare än under IAS 39. Förväntade effekter summeras nedan. Dessutom kommer klassificeringen av vissa finansiella instrument att ändras. Balansräkning, MSEK 31 dec Uppskjutna skattefordringar 15 Kundfordringar och övriga fordringar, -55 inklusive leasingfordringar Eget kapital -40 IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder ersätter befintliga standarder för intäktsredovisning. Standarden kommer att tillämpas av Atlas Copco från och med 1 januari 2018 med fullständig retrospektiv tillämpning. De förväntade effekterna på relevanta rader presenteras i tabellen nedan. Dessa inkluderar effekten av att redovisa intäkter för vissa kundanpassade projekt vid färdigställandet istället för över tid. Balansräkning, MSEK 31 dec Uppskjutna skattefordringar 20 Varulager 390 Kundfordringar och övriga fordringar -120 Eget kapital -120 Uppskjutna skatteskulder -20 Övriga skulder och avsättningar 430 Resultaträkning, MSEK Intäkter -220 Kostnad för sålda varor 190 Inkomstskatt 10 Risker och osäkerhetsfaktorer Marknadsrisker Efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar både Gruppens intäkter och lönsamhet negativt. Gruppens försäljning är dock väl spridd med kunder i många branscher och länder världen över, vilket begränsar risken. Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker, skatterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. Produktionsrisker Många komponenter köps in från underleverantörer. Tillgängligheten är beroende av underleverantörerna och om de skulle drabbas av driftstörningar eller ha otillräcklig kapacitet kan det påverka produktionen negativt. För att minimera dessa risker har Atlas Copco bildat ett globalt nätverk av underleverantörer. Det innebär att det i de flesta fall finns mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Atlas Copco exponeras också direkt och indirekt mot råvarupriser. Kostnadsökningar för råvaror och komponenter sammanfaller ofta med en stark efterfrågan från slutkunder och kan delvis kompenseras av ökad försäljning till gruvkunder, och delvis av högre marknadspriser. Förvärv Atlas Copcos strategi är att växa inom alla sina affärsområden. Tillväxten ska framför allt vara organisk och kompletteras med utvalda förvärv. Det är svårt att integrera förvärvade verksamheter och det är inte säkert att varje integration lyckas väl. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och/eller synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat. För ytterligare information, se årsredovisningen. Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska händelser, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella- och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.

11 Atlas Copco Kvartal 4 11 (21) Koncernens resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec MSEK Kvarvarande verksamheter Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Periodens resultat från avvecklade verksamheter Periodens resultat Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Vinst per aktie efter utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Nyckeltal Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde, % Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde, % 30 1) 24 1) Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % 4 28 Andel eget kapital, vid periodens slut, % ) Antal anställda, vid periodens slut ) Inkluderat avvecklade verksamheter

12 Atlas Copco Kvartal 4 12 (21) Koncernens rapport över totalresultat, inkluderat avvecklade verksamheter 3 månader t o m 12 månader t o m 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omföras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omföras Poster som senare kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till poster som kan omföras Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande

13 Atlas Copco Kvartal 4 13 (21) Koncernens balansräkning MSEK 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar och övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Övriga finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL Räntebärande skulder Ersättningar efter avslutad anställning Övriga skulder och avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Avsättningar Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Redovisat och verkligt värde för Gruppens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna nedan. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 1 för obligationer och nivå 2 för derivat och andra räntebärande skulder i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga betydande ändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använd data eller antaganden. Utestående derivatinstrument redovisade till verkligt värde MSEK 31 dec 31 dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar - - Skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar Skulder Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder MSEK 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Övriga lån

14 Atlas Copco Kvartal 4 14 (21) Koncernens förändring av eget kapital MSEK moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar* Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 december, * Netto av återbetald utdelning om 1 MSEK Eget kapital hänförligt till Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument 6-6 Vid årets slut, 31 december

15 Atlas Copco Kvartal 4 15 (21) Koncernens kassaflödesanalys inklusive avvecklade verksamheter januari - december MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat, kvarvarande verksamheter Rörelseresultat, avvecklade verksamheter Justering för av- och nedskrivningar (se nedan) Justering för realisationsresultat m m Kassamässigt rörelseöverskott Finansnetto, erhållet/betalt Betald skatt Tillskott till fonderade planer och betald ersättning till anställda efter avslutad anställning Förändring av rörelsekapital Investeringar i hyresmaskiner Försäljning av hyresmaskiner Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Förvärv av dotterföretag och intresseföretag Avyttring av dotterföretag Övriga investeringar, netto Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Förändring av räntebärande skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel vid periodens början ) Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel avvecklade verksamheter Likvida medel vid periodens slut ) Inkluderar likvida medel om 34 relaterat till avvecklade verksamheter Av- och nedskrivningar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Totalt Beräkning av operativt kassaflöde januari - december MSEK Periodens nettokassaflöde Återför: Förändring av pensioner Förändring av räntebärande skulder Återköp och avyttring av egna aktier Utbetald utdelning Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Förvärv och avyttringar Investeringar av kassalikviditet Valutasäkringar av lån Försäljning av fastigheter Försäljning av finansiella tillgångar Skattebetalning relaterad till belgiska skatteöverenskommelser Operativt kassaflöde

16 Atlas Copco Kvartal 4 16 (21) Avvecklade verksamheter Divisionen Road Construction Equipment I januari meddelade Atlas Copco att man har slutit avtal att sälja divisionen Road Construction Equipment till den franska industrigruppen Fayat Group. Den 5 oktober slutförde Atlas Copco avyttringen. Atlas Copco fick den preliminära köpeskillingen, netto efter kassa i de avyttrade enheterna, om MSEK Avyttringen resulterade i en nedskrivning av immateriella tillgångar om MSEK 1 754, netto efter skatt, i det fjärde kvartalet. Vid avyttringen omfördes omräkningsdifferenser om MSEK -55, vilka tidigare rapporterats i övrigt totalresultat, till resultaträkningen. Detta hade ingen effekt på totalt eget kapital. Divisionen Road Construction Equipment har redovisats som avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning i Atlas Copco-gruppens räkenskaper med omräknade jämförelsesiffror om inte annat anges. Tabellerna nedan visar resultaträkning, den sammanfattande balansräkningen och kassaflödet för divisionen Road Construction Equipment. Tillgångar och skulder som innehas för försäljning 31 dec 31 dec MSEK Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Totala tillgångar Långfristiga skulder - 42 Kortfristiga skulder Totala skulder Resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec MSEK Avvecklade verksamheter Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Resultat vid värdering till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader Nedskrivning av immateriella tillgångar Inkomstkatt vid omvärdering Nedskrivning av Immateriella anläggningstillgångar, efter skatt Omförda omräkningsdifferenser Periodens resultat från avvecklade verksamheter Resultat per aktie före utspädning, SEK Kassaflöde från avvecklade verksamheter MSEK Kassaflöde från: januari - december Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten varav avyttring av dotterbolag Finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde

17 Atlas Copco Kvartal 4 17 (21) Intäkter per affärsområde MSEK (per kvartal) Kompressorteknik varav externa varav interna Vakuumteknik varav externa varav interna Industriteknik varav externa varav interna Gruv- och bergbrytningsteknik varav externa varav interna Energiteknik varav externa varav interna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Atlas Copco-gruppen Rörelseresultat per affärsområde MSEK (per kvartal) Kompressorteknik i % av intäkterna Vakuumteknik i % av intäkterna Industriteknik i % av intäkterna Gruv- och bergbrytningsteknik i % av intäkterna Energiteknik i % av intäkterna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna

18 Atlas Copco Kvartal 4 18 (21) Förvärv och avyttringar Intäkter Antal Datum Förvärv Avyttringar Affärsområde* MSEK** anställda** 8 jan 2018 Location Thermique Service Energiteknik SAS 3 jan 2018 Cate Drilling Solutions LLC. Gruv- och bergbrytningsteknik 35 Distributör USA 3 jan 2018 Rockdrill Services Australia Pty. Gruv- och bergbrytningsteknik Ltd. 2 jan 2018 Renegade Drilling Supplies Proprietary Ltd. Distributör Sydafrika Gruv- och bergbrytningsteknik 22 5 okt Road Construction Equipment divisionen Energiteknik sep C.H. Spencer & Company Co. Kompressorteknik 40 Distributör USA 8 aug Glauber Equipment Kompressorteknik 16 Corporation (vissa tillgångar) Distributör USA 4 jul Mobilaris MCE AB (34%) Gruv- och bergbrytningsteknik maj Itubombas Locação Comércio Bygg- och anläggningsteknik Importação e Exportação 3 maj Pressure Compressores Kompressorteknik mar Orcan Basincli Kompressorteknik 17 Distributör Turkiet 2 feb Erkat Spezialmaschinen und Bygg- och anläggningsteknik Service 3 jan hb Kompressoren Druckluftund Industrietechnik Distributör Tyskland Kompressorteknik dec Air Power of Nebraska Distributör USA 24 nov Phillip-Tech Distributör Kina Kompressorteknik 12 Industriteknik 45 1 sep Leybold Kompressorteknik* aug CSK Kompressorteknik* aug Schneider Druckluft Kompressorteknik jul Roxel Rental Bygg- och anläggningsteknik jun Bondtech Industriteknik maj Kohler Druckluft Kompressorteknik 30 Distributör Österrike, Schweiz och Liechtenstein 15 apr Scales Industrial Technologies Distributör i USA Kompressorteknik apr Air et Fluides Lyonnais Kompressorteknik 6 Distributör i Frankrike 2 mar FIAC Kompressorteknik jan Varisco Bygg- och anläggningsteknik jan Capitol Research Equipment Kompressorteknik* * Gällande från och med den 17 juli har Bygg-och anläggningsteknik ändrat namn till Energiteknik. Per den 1 januari tillhör Leybold, CSK och Capitol Research Equipment affärsområdet Vakuumteknik. **Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen. För tidigare Atlas Copco-distributörer anges inte intäkter. Eftersom förvärven och avyttringarna som gjorts under är relativt små ges inte en full redovisning i enlighet med IFRS 3 i denna kvartalsrapport. Redovisning kommer att ske i årsredovisningen. Se årsredovisningen för redovisning av förvärv som gjordes.

19 Atlas Copco Kvartal 4 19 (21) Moderbolaget Resultaträkning januari - december MSEK Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning 31 dec 31 dec MSEK Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa bundet eget kapital Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Summa avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Redovisningsprinciper Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och metoder för beräkningar följs både i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Se också redovisningsprinciper på sidan 10.

20 Atlas Copco Kvartal 4 20 (21) Moderbolaget Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: Aktieslag Aktier A-aktier B-aktier Totalt varav A-aktier som innehas av Atlas Copco varav B-aktier som innehas av Atlas Copco Totalt, netto efter aktier som innehas av Atlas Copco Personaloptionsprogram Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. För koncernledningen kräver deltagande i planen att egna investeringar görs i Atlas Copcoaktier. Avsikten är att planen ska täckas genom återköp av bolagets egna aktier. För ytterligare information, se Transaktioner i egna aktier Atlas Copco har mandat att förvärva och sälja egna aktier enligt nedan: Förvärv av maximalt A-aktier, varav som mest kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för. Förvärv av maximalt A-aktier för att kostnadssäkra bolagets åtaganden att betala ersättning till styrelseledamöter som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Försäljning av maximalt A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Försäljning av maximalt serie A- och serie B- aktier för att täcka åtaganden enligt de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2012, 2013 och Försäljning eller förvärv av aktier får endast ske på NASDAQ Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Under förvärvades A-aktier, netto, och B-aktier såldes. Dessa transaktioner sker i enlighet med beviljade mandat. Bolagets totala innehav vid slutet av perioden framgår av tabellen till vänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker, skatterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Atlas Copco AB och Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. För ytterligare information, se årsredovisningen. Närstående parter Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen.

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 26 april 2016 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabil orderingång svagt inom gruv Orderingången blev MSEK

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2015 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2014 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2014 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal Orderingången

Läs mer

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 20 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Blandad efterfrågeutveckling och rekordresultat Tillväxt inom serviceverksamheten

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2010 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2012 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra kvartal trots svagare marknad Orderingången ökade

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Opus Prodox AB (publ)

Opus Prodox AB (publ) Opus Prodox AB (publ) Delårsrapport (jan juni 2011) Väsentliga händelser > > > > > Organisk tillväxt om cirka 5 procent för koncernen* EBITDA om 17,5 MSEK, 15 procent marginal, motsvarande en ökning om

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2007 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007 Stark försäljnings- och resultattillväxt Stabila marknadsförhållanden och förbättrad position. Den

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 1 februari 2007 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) OBS: I rapporten redovisas

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2008 Perioden januari december 2008 Nettoomsättningen kvarvarande verksamheter 925,7 (831,1) MSEK, +11 % Rörelseresultatet (EBIT) kvarvarande verksamheter 84,8 (81,3)

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-19 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 646 (613), vilket var en ökning med 33 eller 5% jämfört med föregående

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015

A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 V ä s t e r å s 2 0 1 5-10- 2 2 A Q G r o u p A B ( p u b l ) D e l å r s r a p p o r t j a n u a r i s e p t e m b e r 2015 Tredje kvartalet, juli - september 2015, i sammandrag Nettoomsättning 655 MSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY

Stark avslutning på året för ASSA ABLOY 1 8 februari 2016 nr 01/16 Stark avslutning på året för ASSA ABLOY Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% i kvartalet till 18 301 MSEK (15 847). Organisk tillväxt var 5% (3). Stark tillväxt i

Läs mer

Atlas Copco Juli september, 2001

Atlas Copco Juli september, 2001 Atlas Copco Juli september, 21 3 Faktureringen ökade med 11 procent till 13,41. Rörelsemarginalen var 12.5 procent (14.4). Vinst per aktie ökade till SEK 4.6, jämfört med SEK 3.71 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer