Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen"

Transkript

1 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 26 januari 2018 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Starkt slut på ett rekordår Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges Orderingången ökade med 10% till MSEK (27 617), en organisk ökning om 14% Intäkterna ökade med 8% till MSEK (28 495), en organisk ökning om 11% Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK (5 849), vilket motsvarar en marginal på 21.5% (20.5) Rapporterat rörelseresultatet ökade med 8% till MSEK (5 785), vilket motsvarar en marginal på 20.2% (20.3) Resultat före skatt uppgick till MSEK (5 618) Rapporterat resultat per aktie var SEK 3.49 (3.49) Operativt kassaflöde på MSEK (6 537), inkluderat avvecklad verksamhet Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK per aktie genom: en årlig utdelning för på SEK 7.00 (6.80) per aktie en extra utskiftning av SEK 8.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande Divisionen Road Construction Equipment avyttrad Förberedelser för delning av Gruppen och föreslagen utdelning av Epiroc har fortskridit enligt plan januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Resultat före skatt % % i % av intäkterna Periodens resultat från kvarvarande verksamheter % % Resultat från avvecklade verksamheter Periodens resultat % % Vinst per aktie före utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Vinst per aktie efter utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Avkastning på sysselsatt kapital, % Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 18 oktober ): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Atlas Copco Group Center Atlas Copco AB (publ) Besökadress: Telefon: +46 (0) Org. Nr Stockholm Sickla Industriväg 19 Säte: Nacka Sverige Nacka

2 Atlas Copco Kvartal 4 2 (21) Atlas Copco-gruppen - År i sammandrag Order och intäkter Orderingången under ökade med 20% till rekordhöga MSEK ( ), motsvarande en organisk ökning om 15%. Intäkterna ökade med 15% till MSEK ( ), motsvarande en organisk ökning om 10%. Försäljningsbrygga januari - december MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Resultat och kassaflöde Rörelseresultatet uppgick till rekordhöga MSEK (19 798), vilket motsvarar en marginal på 20.8% (19.5). Jämförelsestörande poster uppgick till MSEK -749 (-264) och inkluderar förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram som redovisas i gruppgemensamma funktioner på MSEK -589 (-314). Justerad rörelsemarginal var 21.4% (19.8). Valutakursförändringar jämfört med föregående år hade en positiv effekt på rörelseresultatet på MSEK 285. Resultat före skatt uppgick till MSEK (18 805), motsvarande en marginal på 19.9% (18.6). Inkomstskatt uppgick till MSEK (5 020). Periodens resultat uppgick till MSEK (13 785). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK (11.32) respektive SEK (11.30). Det operativa kassaflödet (inkluderat avvecklad verksamhet) före förvärv, avyttringar och utdelningar uppgick till MSEK (18 109). 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Förslag att dela Gruppen Som meddelats i januari, förbereder Atlas Copco en föreslagen uppdelning av Gruppen i två noterade bolag. Delningsprojektet fortskrider väl, och en legal struktur innehållande verksamheten inom gruvor, infrastruktur och råvaror har under skapats under namnet Epiroc. Det slutgiltiga beslutet att knoppa av den verksamhet som är relaterad till Epiroc kommer att tas på årsstämman den 24 april, Se nedan för mer information gällande under utdelning, samt på: Utdelning, automatisk inlösenförfarande och avknoppning Styrelsen föreslår till årsstämman den 24 april, 2018 följande: 1. En ordinarie utdelning om SEK 7.00 (6.80) per aktie för verksamhetsåret. Exkluderat för de aktier som för närvarade innehas av bolaget, motsvarar detta totalt MSEK (8 258). Avstämningsdag för utdelningen är den 26 april På grund av den föreslagna delningen av Gruppen föreslås utdelning för att betalas ut vid ett tillfälle. Avsikten är att återgå till två utbetalningar för kommande år. 2. En aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 8.00 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK Kombinerat med den föreslagna utdelningen kommer aktieägarna erhålla MSEK Avstämningsdag för aktiesplit föreslås preliminärt vara den 11 maj Betalningen för inlösenaktien, förutsatt godkännande, beräknas ske omkring den 11 juni En utdelning av aktierna i Epiroc AB så att aktieägare i Atlas Copco AB för varje Atlas Copco A-aktie de innehar får en Epiroc AB A-aktie, och en B aktie för varje B-aktie. Avstämningsdag för utdelningen och noteringen av Epiroc AB på Nasdaq Stockholm är planerad till juni, förutsatt godkännande av Nasdaqs noteringskommitté. Avyttring Den 5 oktober avyttrade Atlas Copco divisionen Road Construction Equipment. Verksamheten har anställda och hade intäkter på cirka MSEK under. Verksamheten har rapporterats som avvecklad verksamhet sedan det fjärde kvartalet. För mer information se sid 16. Personaloptionsprogram Styrelsen kommer att föreslå årsstämman ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som under tidigare år. För koncernledningen kräver planen att egna investeringar görs i Atlas Copco-aktier. Planen föreslås likt tidigare att täckas genom återköp av bolagets egna aktier. Detaljerna i förslaget kommer att kommuniceras i samband med kallelsen till årsstämman.

3 Atlas Copco Kvartal 4 3 (21) Utvecklingen under fjärde kvartalet Marknadsutveckling Efterfrågan för Atlas Copcos produkter och service var fortsatt stark och orderingången ökade jämfört med föregående år. Den starkaste ordertillväxten uppnåddes för vakuum- och gruvutrustning. Den ökade orderingången för gruvverksamheten var drivet av expansion av befintliga gruvor och ersättningsinvesteringar. Den starka ordertillväxten för vakuumutrustning gynnades av stora order från halvledarindustrin och producenter av platta bildskärmar, men även av god efterfrågan från industri- och högvakuumsapplikationer. Tryckluftslösningar hade god efterfrågan från de flesta kundsegment och regioner, samt att orderingången växte jämfört med föregående år. Orderingången för industriverktyg och monteringslösningar, bygg- och anläggningsutrustning samt specialiserad uthyrningsapplikationer ökade. Ordervolymer för serviceverksamheten ökade för samtliga affärsområden. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 24% 20% Geografisk fördelning av orderingång Atlas Copco-gruppen Orderingång % Förändring %* Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern 8 +8 Asien Australien Atlas Copco-gruppen * Förändring i orderingång jämfört med föregående år i lokal valuta, % Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 16% 12% 8% 4% 0% Geografisk fördelning av orderingång Kompressor- Vakuum- Industri- Gruv- och berg- Energiteknik Atlas Copcooktober - december teknik % teknik % teknik % brytningsteknik % % gruppen % Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien

4 Atlas Copco Kvartal 4 4 (21) Intäkter, resultat och avkastning Intäkterna ökade med 8% till MSEK (28 495), motsvarande en organisk ökning med 11%. Valutaomräkningseffekten var -4%. Rörelseresultatet ökade 8% till MSEK (5 785) och inkluderar jämförelsestörande poster på MSEK -407 (-64). De MSEK -407 består av MSEK -177 (-114) i förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram och MSEK -200 för kostnader relaterade till den föreslagna delningen av Gruppen, båda redovisade i gruppgemensamma funktioner, samt omstruktureringskostnader om MSEK -30 i affärsområdet Energiteknik. Det justerade rörelseresultatet på MSEK (5 849) motsvarar en marginal på 21.5% (20.5). Valutaeffekten jämfört med föregående år var negativ och uppgick till MSEK -515, främst beroende på en svagare USdollar. Finansnettot var MSEK -287 (-167). Räntenettot var MSEK -242 (-200) och andra finansiella poster var MSEK -45 (+33). Resultat före skatt uppgick till MSEK (5 618), motsvarande en marginal på 19.3% (19.7). Inkomstskattekostnaden uppgick till MSEK (1 364), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 28.6%. Detta inkluderar skattekostnader om MSEK 330 under fjärde kvartalet relaterade till den legala omstruktureringen i samband med förberedelserna inför delningen avseende Epiroc och positiva effekter avseende jämförelsestörande poster uppgående till MSEK 170. I slutet av har både Belgien och USA tillkännagivit större bolagsskattereformer vilka förväntas sänka Gruppens årliga effektiva skattesats med 2-3 procentenheter. Periodens resultat uppgick till MSEK (4 254). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 3.49 (3.49) respektive SEK 3.45 (3.48). Avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 30% (27). Avkastning på eget kapital var 30% (24). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 8.0% som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått. Operativt kassaflöde och investeringar (inkluderat avvecklad verksamhet) Totalt uppgick det operativa kassaflödet till MSEK (6 537). Se sidan 15. De största avvikelserna jämfört med föregående år var: Betald skatt, vilket ökade med MSEK 557; kassaflöde från finansiella poster (justerat för valutasäkringar av lån), vilket påverkade jämförelsen med Q4 negativt med MSEK 226; och nettoinvesteringar i hyresmaskiner och materiella anläggningstillgångar, vilka ökade med MSEK 291. Kassamässigt rörelseöverskott, rörelsekapital samt övriga poster i det operativa kassaflödet hade endast mindre avvikelser jämfört med föregående år. Försäljning av finansiella tillgångar Atlas Copco har sålt en portfölj av finansieringskontrakt relaterade till kundfinansiering. Värdet av portföljen uppgick till MSEK 737. Nettoskuldsättning Gruppens nettoskuld, justerad för verkligt värde på ränteswappar, uppgick till MSEK (14 829), varav MSEK (3 907), avser avsättningar för ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Gruppen har en genomsnittlig löptid på räntebärande skulder på 4.7 år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 0.1 (0.6). Nettoskuldsättningsgraden var 4% (28). Återköp och försäljning av egna aktier Under kvartalet förvärvades A-aktier, netto, och B-aktier, netto, avyttrades för ett totalt nettobelopp på MSEK 181. Transaktionerna är i enlighet med de mandat som gavs av årsstämman och är hänförliga till Gruppens långsiktiga incitamentsprogram. Anställda Den 31 december var antalet anställda (44 695). Antalet konsulter/extern arbetskraft var (3 300). För jämförbara enheter ökade den totala arbetsstyrkan med från den 31 december. Intäkter och rörelseresultat brygga Volym, pris, Engångsposter Aktierelaterade MSEK mix och övrigt Valuta Förvärv incitamentsprogram Atlas Copco-gruppen Intäkter Rörelseresultat % 39.2% 20.3%

5 Atlas Copco Kvartal 4 5 (21) Kompressorteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Rekordhöga intäkter och rekordresultat Tillväxt i de flesta regioner och för de flesta utrustningsområdena, stadig tillväxt för service Ökad vinstmarginal, trots negativ valutapåverkan Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Industrikompressorer Ordervolymerna för industrikompressorer ökade jämfört med föregående år. Både små och stora kompressorer uppnådde tillväxt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i de flesta regioner. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Nordamerika. Kompressorservice Serviceverksamheten för kompressorer fortsatte att uppnå tillväxt i samtliga regioner. Den högsta tillväxten uppnåddes i Nordamerika. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade med 5% till rekordhöga MSEK (9 803), vilket motsvarar en organisk ökning på 6%. Rörelseresultatet ökade 12% till MSEK (2 143), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23.3% (21.9). Marginalen gynnades av volym, men försämrades av valuta och utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 80% (69). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25% 20% 15% 10% Gas- och processkompressorer Orderingången ökade jämfört med föregående år. Ordervolymerna ökade i alla regioner förutom Afrika/Mellanöstern där volymer minskade % 0% Innovation En ny stor oljefri centrifugalkompressor ämnad för kunder med behov av höga flöden lanserades till marknaden. Kompressorn, som är baserad på beprövad konstruktion av mindre modeller, erbjuder enkelt förebyggande underhåll. Den höga energieffektiva prestandan är skapad kring kärnteknologi och optimeras genom att använda den senaste mjukvaran för vätskedynamik. Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

6 Atlas Copco Kvartal 4 6 (21) Vakuumteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stark tillväxt för utrustning drivet av halvledar-, industri- och högvakuum Rekordhöga intäkter och rekordresultat Tillväxt för service Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % -2-2 Valuta, % -7-6 Pris, % Volym, % Totalt, % Halvledare och platta bildskärmarsapplikationer Efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin och producenter av platta bildskärmar fortsatte att vara stark. Ordervolymerna ökade markant jämfört med föregående år, drivet av stora order för båda applikationer. Ordervolymerna ökade även sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i alla huvudregioner, och med den högsta tillväxten i Asien och Nordamerika. Innovation En ny serie av oljefria scrollvakuumpumpar för industriella kunder och för användning inom forskning och utveckling lanserades under kvartalet. De nya vakuumpumparna är robusta och har låg ljudnivå, vilket är extra viktigt i laboratoriemiljö. Utöver detta, är pumpmekanismen konstruerad för lägre energiförbrukning jämfört med annan teknik. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade 13% till rekordhöga MSEK (4 635), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21%. Rörelseresultatet ökade 20% till rekordhöga MSEK (1 131) och rörelsemarginalen uppnådde 25.8% (24.4). Högre intäktsvolymer var den huvudsakliga förklaringen till den ökade marginalen. Valuta hade en negativ påverkan på marginalen. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 25% (19). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Industri- och högvakuum Orderingången för utrustning till industri- och högvakuum var fortsatt stark. Orderingången ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i alla huvudregioner, med den högsta tillväxten i Asien och Nordamerika % 20% 16% Service Ordervolymerna för serviceverksamheten ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt, främst för kunder inom halvledarindustrin. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Europa och Asien, medan ordervolymerna minskade i Nordamerika % 8% 4% 0% Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

7 Atlas Copco Kvartal 4 7 (21) Industriteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Rekordhöga intäkter Efterfrågan från fordonsindustrin och verkstadsindustri på fortsatt hög nivå Tillväxt för service i samtliga regioner Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-3 Pris, % Volym, % Totalt, % Fordonsindustrin Orderingången för avancerade industriverktyg och monteringslösningar från fordonsindustrin ökade jämfört med föregående år. Tillväxten gynnades av god orderutveckling från produktion av elektriska bilar och bilar med låg vikt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Sydamerika, Asien och Europa. Orderutvecklingen i Nordamerika var mer eller mindre oförändrad. Verkstadsindustrin Ordervolymerna för industriverktyg till verkstadsindustrin ökade. Ordertillväxten var främst driven av god orderutveckling från flygindustrin och generella monteringsapplikationer. Geografiskt ökade orderingången i samtliga regioner. Service Serviceverksamheten, inklusive underhåll och kalibreringstjänster, fortsatte att växa. Geografiskt uppnåddes tillväxt i samtliga regioner jämfört med föregående år. Innovation En ny serie trådlösa hylsställ som stödjer processer för nollfelsproduktion i monteringsapplikationer introducerades. Hylsställen kan kopplas upp mot kundens fabriksnätverk, och i kombination med trådlösa verktyg samt virtuella styrenheter ges trådlös frihet för ökad flexibilitet och produktivitet. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till rekordhöga MSEK (4 137), motsvarande en organisk ökning på 4%. Rörelseresultatet minskade 3% till MSEK 967 (997), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23.1% (24.1). Marginalen påverkades negativt av valuta. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 43% (34). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal* Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % *Rörelsemarginalen i tredje kvartalet inkluderar jämförelsestörande poster om MSEK+380. För mer information se rapporten för tredje kvartalet. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

8 Atlas Copco Kvartal 4 8 (21) Gruv- och bergbrytningsteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stark ordertillväxt för under- och ovanjordsutrustning Tillväxt för service och förbrukningsvaror i samtliga regioner Avtal tecknades för fyra förvärv Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Gruvutrustning Ordervolymerna för gruvutrustning ökade jämfört med föregående år drivet av expansion av befintliga gruvor och ersättningsinvesteringar. Sekventiellt minska orderingången, på grund av färre stora order än i det tredje kvartalet. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i alla regioner förutom Nordamerika, där orderingången minskade. Infrastruktur Orderingången på utrustning till infrastrukturprojekt ökade jämfört med föregående år. distributör av borrkomponenter för gruvprospektering. Bolager har 22 anställda. - Förvärv av Rockdrill Services Australia Pty. Ltd., en bergborrspecialist som servar den australiensiska gruvindustrin. Bolaget har 37 anställda och hade intäkter på MSEK 90 under räkenskapsåret som slutade den 30 juni. - Förvärv av tillgångarna i Cate Drilling Solutions LLC., ett amerikanskt bolag som distribuerar och servar Atlas Copcos borrutrustning och komponenter med 35 anställda. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade 15% till MSEK (6 971) motsvarande en organisk tillväxt på 18%. Rörelseresultatet ökade 17% till MSEK (1 395), motsvarande en marginal på 20.3% (20.0). Marginalen gynnades av volym, men påverkades negativt av valuta och försäljningsmix. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 43% (32). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Service och förbrukningsvaror Verksamheten för service och reservdelar växte jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i samtliga regioner. Ordervolymerna för förbrukningsvaror ökade jämfört med föregående år. Tillväxt uppnåddes i samtliga regioner, med den högsta volymökningen i Asien och Europa. Innovation En ny kompakt 54-tons gruvtruck introducerades i kvartalet. Med integrerade funktioner och telematiksystem är den nya gruvtrucken redo för automation. Viktig information om utrustningen kan inhämtas och visualiseras för att användas för planering och optimering. Förvärv Det tecknades avtal för fyra förvärv under kvartalet, varav tre slutfördes i januari Förvärv av tillgångarna i Renegade Drilling Supplies Proprietary Ltd., en sydafrikansk tillverkare och Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 20% 15% 10% 5% 0%

9 Atlas Copco Kvartal 4 9 (21) Energiteknik januari - december MSEK Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Tillväxt för utrustning och specialiserad uthyrning Service kvar på föregående års nivå Tillväxt i samtliga regioner Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-4 Pris, % Volym, % Totalt, % Utrustning Efterfrågan på utrustning var på en fortsatt god nivå, och orderingången ökade jämfört med föregående år. Tillväxten var främst driven av en god orderutveckling för portabla kompressorer, även om orderingången ökade för entreprenadoch demoleringsverktyg. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade orderingången i samtliga regioner. Specialiserad uthyrning Orderingången för specialiserad uthyrningen ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Nord- och Sydamerika och Afrika/Mellanöstern, medan ordervolymerna minskade i Europa och Asien. Förvärv I december tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva Location Thermique Service SAS, ett franskt företag som hyr ut ångpannor. Bolaget hade 13 anställda och intäkter på cirka MSEK 70 under. Förvärvet slutfördes i januari Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (3 073), vilket motsvarar en organisk ökning om 10%. Rörelseresultatet var MSEK 469 (428), vilket motsvarar en marginal på 14.1% (13.9). Justerat för omstruktureringskostnader om MSEK 30, relaterade till flytt av produktion samt forskning och utveckling i Europa och Indien, ökade marginalen till 15.0%. Marginalen gynnades av volym, men påverkades negativt av valuta och försäljningsmix. Avkastning på sysselsatt kapital, de senaste 12 månaderna och uppskattad för kvarvarande verksamheter, var 20% (17). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 20% Service Ordervolymerna för serviceverksamheten var mer eller mindre oförändrad jämfört med föregående år och något lägre sekventiellt. Geografiskt, och jämfört med föregående år, ökade ordervolymerna i Nordamerika och Afrika/Mellanöstern, medan ordervolymerna minskade i Sydamerika och Europa. Innovation En serie av lätta och utrymmessparande kompressorer lanserades. Med ett fotavtryck som i genomsnitt är 10 procent mindre än jämförbara kompressorer, är de nya kompressorerna väl lämpade för att monteras på nyttofordon, men även för andra applikationer. Utöver kompakt konstruktion, erbjuder de nya kompressorerna en bränsleeffektivitetsbesparing på upp till åtta procent gentemot jämförbara modeller Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % 15% 10% 5% 0%

10 Atlas Copco Kvartal 4 10 (21) Redovisningsprinciper Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Beskrivningen av redovisningsprinciper och definitioner finns i årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nyckeltal som inte är enligt IFRS presenteras också i rapporten eftersom de anses utgöra viktiga kompletterande nyckeltal för bolagets resultat. För information om hur dessa nyckeltal har räknats ut, vänligen besök vår hemsida: Nya och ändrade redovisningsstandarder IASB har utfärdat nya standarder som träder i kraft 1 januari IFRS 9 Finansiella instrument IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden kommer att tillämpas av Atlas Copco från och med 1 januari Jämförande information kommer inte att räknas om. IFRS 9 inför bland annat en ny modell för nedskrivningar av finansiella tillgångar. Syftet med den nya modellen är att kreditförluster ska redovisas tidigare än under IAS 39. Förväntade effekter summeras nedan. Dessutom kommer klassificeringen av vissa finansiella instrument att ändras. Balansräkning, MSEK 31 dec Uppskjutna skattefordringar 15 Kundfordringar och övriga fordringar, -55 inklusive leasingfordringar Eget kapital -40 IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder IFRS 15 Intäkter från kontrakt med kunder ersätter befintliga standarder för intäktsredovisning. Standarden kommer att tillämpas av Atlas Copco från och med 1 januari 2018 med fullständig retrospektiv tillämpning. De förväntade effekterna på relevanta rader presenteras i tabellen nedan. Dessa inkluderar effekten av att redovisa intäkter för vissa kundanpassade projekt vid färdigställandet istället för över tid. Balansräkning, MSEK 31 dec Uppskjutna skattefordringar 20 Varulager 390 Kundfordringar och övriga fordringar -120 Eget kapital -120 Uppskjutna skatteskulder -20 Övriga skulder och avsättningar 430 Resultaträkning, MSEK Intäkter -220 Kostnad för sålda varor 190 Inkomstskatt 10 Risker och osäkerhetsfaktorer Marknadsrisker Efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar både Gruppens intäkter och lönsamhet negativt. Gruppens försäljning är dock väl spridd med kunder i många branscher och länder världen över, vilket begränsar risken. Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker, skatterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. Produktionsrisker Många komponenter köps in från underleverantörer. Tillgängligheten är beroende av underleverantörerna och om de skulle drabbas av driftstörningar eller ha otillräcklig kapacitet kan det påverka produktionen negativt. För att minimera dessa risker har Atlas Copco bildat ett globalt nätverk av underleverantörer. Det innebär att det i de flesta fall finns mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Atlas Copco exponeras också direkt och indirekt mot råvarupriser. Kostnadsökningar för råvaror och komponenter sammanfaller ofta med en stark efterfrågan från slutkunder och kan delvis kompenseras av ökad försäljning till gruvkunder, och delvis av högre marknadspriser. Förvärv Atlas Copcos strategi är att växa inom alla sina affärsområden. Tillväxten ska framför allt vara organisk och kompletteras med utvalda förvärv. Det är svårt att integrera förvärvade verksamheter och det är inte säkert att varje integration lyckas väl. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och/eller synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat. För ytterligare information, se årsredovisningen. Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska händelser, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella- och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.

11 Atlas Copco Kvartal 4 11 (21) Koncernens resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec MSEK Kvarvarande verksamheter Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Periodens resultat från kvarvarande verksamheter Avvecklade verksamheter Periodens resultat från avvecklade verksamheter Periodens resultat Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Vinst per aktie efter utspädning, SEK varav kvarvarande verksamheter Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Nyckeltal Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde, % Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde, % 30 1) 24 1) Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % 4 28 Andel eget kapital, vid periodens slut, % ) Antal anställda, vid periodens slut ) Inkluderat avvecklade verksamheter

12 Atlas Copco Kvartal 4 12 (21) Koncernens rapport över totalresultat, inkluderat avvecklade verksamheter 3 månader t o m 12 månader t o m 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omföras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omföras Poster som senare kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar Skatt hänförlig till poster som kan omföras Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande

13 Atlas Copco Kvartal 4 13 (21) Koncernens balansräkning MSEK 31 dec 31 dec Immateriella anläggningstillgångar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar och övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Övriga finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL Räntebärande skulder Ersättningar efter avslutad anställning Övriga skulder och avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Avsättningar Skulder knutna till tillgångar som innehas för försäljning Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Redovisat och verkligt värde för Gruppens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna nedan. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 1 för obligationer och nivå 2 för derivat och andra räntebärande skulder i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga betydande ändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använd data eller antaganden. Utestående derivatinstrument redovisade till verkligt värde MSEK 31 dec 31 dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar - - Skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar Skulder Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder MSEK 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Övriga lån

14 Atlas Copco Kvartal 4 14 (21) Koncernens förändring av eget kapital MSEK moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar* Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 december, * Netto av återbetald utdelning om 1 MSEK Eget kapital hänförligt till Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument 6-6 Vid årets slut, 31 december

15 Atlas Copco Kvartal 4 15 (21) Koncernens kassaflödesanalys inklusive avvecklade verksamheter januari - december MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat, kvarvarande verksamheter Rörelseresultat, avvecklade verksamheter Justering för av- och nedskrivningar (se nedan) Justering för realisationsresultat m m Kassamässigt rörelseöverskott Finansnetto, erhållet/betalt Betald skatt Tillskott till fonderade planer och betald ersättning till anställda efter avslutad anställning Förändring av rörelsekapital Investeringar i hyresmaskiner Försäljning av hyresmaskiner Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Förvärv av dotterföretag och intresseföretag Avyttring av dotterföretag Övriga investeringar, netto Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Förändring av räntebärande skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel vid periodens början ) Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel avvecklade verksamheter Likvida medel vid periodens slut ) Inkluderar likvida medel om 34 relaterat till avvecklade verksamheter Av- och nedskrivningar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Totalt Beräkning av operativt kassaflöde januari - december MSEK Periodens nettokassaflöde Återför: Förändring av pensioner Förändring av räntebärande skulder Återköp och avyttring av egna aktier Utbetald utdelning Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Förvärv och avyttringar Investeringar av kassalikviditet Valutasäkringar av lån Försäljning av fastigheter Försäljning av finansiella tillgångar Skattebetalning relaterad till belgiska skatteöverenskommelser Operativt kassaflöde

16 Atlas Copco Kvartal 4 16 (21) Avvecklade verksamheter Divisionen Road Construction Equipment I januari meddelade Atlas Copco att man har slutit avtal att sälja divisionen Road Construction Equipment till den franska industrigruppen Fayat Group. Den 5 oktober slutförde Atlas Copco avyttringen. Atlas Copco fick den preliminära köpeskillingen, netto efter kassa i de avyttrade enheterna, om MSEK Avyttringen resulterade i en nedskrivning av immateriella tillgångar om MSEK 1 754, netto efter skatt, i det fjärde kvartalet. Vid avyttringen omfördes omräkningsdifferenser om MSEK -55, vilka tidigare rapporterats i övrigt totalresultat, till resultaträkningen. Detta hade ingen effekt på totalt eget kapital. Divisionen Road Construction Equipment har redovisats som avvecklad verksamhet och tillgångar som innehas för försäljning i Atlas Copco-gruppens räkenskaper med omräknade jämförelsesiffror om inte annat anges. Tabellerna nedan visar resultaträkning, den sammanfattande balansräkningen och kassaflödet för divisionen Road Construction Equipment. Tillgångar och skulder som innehas för försäljning 31 dec 31 dec MSEK Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Totala tillgångar Långfristiga skulder - 42 Kortfristiga skulder Totala skulder Resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 dec 31 dec 31 dec 31 dec MSEK Avvecklade verksamheter Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Resultat vid värdering till verkligt värde efter avdrag för försäljningskostnader Nedskrivning av immateriella tillgångar Inkomstkatt vid omvärdering Nedskrivning av Immateriella anläggningstillgångar, efter skatt Omförda omräkningsdifferenser Periodens resultat från avvecklade verksamheter Resultat per aktie före utspädning, SEK Kassaflöde från avvecklade verksamheter MSEK Kassaflöde från: januari - december Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten varav avyttring av dotterbolag Finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde

17 Atlas Copco Kvartal 4 17 (21) Intäkter per affärsområde MSEK (per kvartal) Kompressorteknik varav externa varav interna Vakuumteknik varav externa varav interna Industriteknik varav externa varav interna Gruv- och bergbrytningsteknik varav externa varav interna Energiteknik varav externa varav interna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Atlas Copco-gruppen Rörelseresultat per affärsområde MSEK (per kvartal) Kompressorteknik i % av intäkterna Vakuumteknik i % av intäkterna Industriteknik i % av intäkterna Gruv- och bergbrytningsteknik i % av intäkterna Energiteknik i % av intäkterna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna

18 Atlas Copco Kvartal 4 18 (21) Förvärv och avyttringar Intäkter Antal Datum Förvärv Avyttringar Affärsområde* MSEK** anställda** 8 jan 2018 Location Thermique Service Energiteknik SAS 3 jan 2018 Cate Drilling Solutions LLC. Gruv- och bergbrytningsteknik 35 Distributör USA 3 jan 2018 Rockdrill Services Australia Pty. Gruv- och bergbrytningsteknik Ltd. 2 jan 2018 Renegade Drilling Supplies Proprietary Ltd. Distributör Sydafrika Gruv- och bergbrytningsteknik 22 5 okt Road Construction Equipment divisionen Energiteknik sep C.H. Spencer & Company Co. Kompressorteknik 40 Distributör USA 8 aug Glauber Equipment Kompressorteknik 16 Corporation (vissa tillgångar) Distributör USA 4 jul Mobilaris MCE AB (34%) Gruv- och bergbrytningsteknik maj Itubombas Locação Comércio Bygg- och anläggningsteknik Importação e Exportação 3 maj Pressure Compressores Kompressorteknik mar Orcan Basincli Kompressorteknik 17 Distributör Turkiet 2 feb Erkat Spezialmaschinen und Bygg- och anläggningsteknik Service 3 jan hb Kompressoren Druckluftund Industrietechnik Distributör Tyskland Kompressorteknik dec Air Power of Nebraska Distributör USA 24 nov Phillip-Tech Distributör Kina Kompressorteknik 12 Industriteknik 45 1 sep Leybold Kompressorteknik* aug CSK Kompressorteknik* aug Schneider Druckluft Kompressorteknik jul Roxel Rental Bygg- och anläggningsteknik jun Bondtech Industriteknik maj Kohler Druckluft Kompressorteknik 30 Distributör Österrike, Schweiz och Liechtenstein 15 apr Scales Industrial Technologies Distributör i USA Kompressorteknik apr Air et Fluides Lyonnais Kompressorteknik 6 Distributör i Frankrike 2 mar FIAC Kompressorteknik jan Varisco Bygg- och anläggningsteknik jan Capitol Research Equipment Kompressorteknik* * Gällande från och med den 17 juli har Bygg-och anläggningsteknik ändrat namn till Energiteknik. Per den 1 januari tillhör Leybold, CSK och Capitol Research Equipment affärsområdet Vakuumteknik. **Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen. För tidigare Atlas Copco-distributörer anges inte intäkter. Eftersom förvärven och avyttringarna som gjorts under är relativt små ges inte en full redovisning i enlighet med IFRS 3 i denna kvartalsrapport. Redovisning kommer att ske i årsredovisningen. Se årsredovisningen för redovisning av förvärv som gjordes.

19 Atlas Copco Kvartal 4 19 (21) Moderbolaget Resultaträkning januari - december MSEK Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning 31 dec 31 dec MSEK Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa bundet eget kapital Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Summa avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Redovisningsprinciper Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och metoder för beräkningar följs både i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Se också redovisningsprinciper på sidan 10.

20 Atlas Copco Kvartal 4 20 (21) Moderbolaget Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: Aktieslag Aktier A-aktier B-aktier Totalt varav A-aktier som innehas av Atlas Copco varav B-aktier som innehas av Atlas Copco Totalt, netto efter aktier som innehas av Atlas Copco Personaloptionsprogram Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. För koncernledningen kräver deltagande i planen att egna investeringar görs i Atlas Copcoaktier. Avsikten är att planen ska täckas genom återköp av bolagets egna aktier. För ytterligare information, se Transaktioner i egna aktier Atlas Copco har mandat att förvärva och sälja egna aktier enligt nedan: Förvärv av maximalt A-aktier, varav som mest kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för. Förvärv av maximalt A-aktier för att kostnadssäkra bolagets åtaganden att betala ersättning till styrelseledamöter som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Försäljning av maximalt A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Försäljning av maximalt serie A- och serie B- aktier för att täcka åtaganden enligt de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2012, 2013 och Försäljning eller förvärv av aktier får endast ske på NASDAQ Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Under förvärvades A-aktier, netto, och B-aktier såldes. Dessa transaktioner sker i enlighet med beviljade mandat. Bolagets totala innehav vid slutet av perioden framgår av tabellen till vänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker, skatterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Atlas Copco AB och Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. För ytterligare information, se årsredovisningen. Närstående parter Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen.

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2017

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2017 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 17 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Stark kundefterfrågan och rekordresultat Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 27 januari 2017 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Starkt slut på ett starkt år Siffrorna

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 26 april 2016 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabil orderingång svagt inom gruv Orderingången blev MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2017 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2017 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 26 april 2017 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2017 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark ordertillväxt i samtliga affärsområden Siffrorna

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2015 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2014 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2014 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal Orderingången

Läs mer

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 20 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Blandad efterfrågeutveckling och rekordresultat Tillväxt inom serviceverksamheten

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2010 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2016

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2016 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 15 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Solid industriverksamhet svag efterfrågan från gruv och anläggning Orderingången minskade 3% till MSEK 25 934 (26

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 20 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Organisk ordertillväxt, solid vinst och starkt kassaflöde Ordertillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 20 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Förbättrad efterfrågan från industrin och starkt kassaflöde Orderingången

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2012 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra kvartal trots svagare marknad Orderingången ökade

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

delårsrapport januari - september 2007

delårsrapport januari - september 2007 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Stark utveckling för Nolato Medical

Stark utveckling för Nolato Medical Nolato AB delårsrapport 3 månader 216, sid 1 av 13 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 216 Stark utveckling för Nolato Medical Första kvartalet 216 i sammandrag Omsättningen uppgick till 1 22 (1

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli 2010 Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2010 Stark ordertillväxt och rekordhög rörelsemarginal Orderingången steg 33% organiskt till MSEK 19 221. Intäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3). Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer