Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen"

Transkript

1 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången minskade till MSEK (24 827), organisk minskning på 11% Intäkterna minskade till MSEK (22 254), organisk minskning på 5% Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK (4 614) Rörelsemarginalen var 20.5% (20.7) Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 494) Periodens resultat var MSEK (3 409) Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.81) Operativt kassaflöde uppgick till MSEK (1 441) MSEK % Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Resultat före skatt % i % av intäkterna Periodens resultat % Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Marknadsutsikter på kort sikt Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt, (Publicerades den 31 januari 2013) Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något. Atlas Copco Group Center Atlas Copco AB (publ) Besökadress: Telefon: +46 (0) Org. Nr SE Stockholm Sickla Industriväg 19 Telefax: +46 (0) Säte: Nacka Sverige Nacka

2 Atlas Copco Kvartal (18) Marknadsutveckling Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter var något lägre jämfört med föregående kvartal. Särskilt gruvkunder fortsatte att vara försiktiga med att investera i utrustning. Trots detta förblev den totala ordervolymen för Atlas Copcos utrustning mer eller mindre oförändrad sekventiellt (jämfört med föregående kvartal). Ordervolymerna var relativt stabila för industrikompressorer och industriverktyg, ökade för bygg- och anläggningsutrustning och var lägre för gruv- och bergbrytningsutrustning. Jämfört med det rekordhöga första kvartalet förra året, var ordervolymerna lägre för samtliga affärsområden och betydligt lägre för gruvutrustning. Verksamheten för service och reservdelar fortsatte att utvecklas väl och ökade jämfört med föregående år. Efterfrågan från tillverknings- och anläggningsindustrierna förblev gynnsam i Nordamerika och orderingången var robust för industrikompressorer, industriverktyg och byggoch anläggningsutrustning. Orderingången för gruvutrustning var betydligt lägre jämfört med föregående år, men i stort sett oförändrad sekventiellt. Orderingången i Sydamerika minskade, både jämfört med föregående år och sekventiellt, huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan på utrustning till gruvindustrin. I Europa var orderingången i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och ökade något sekventiellt, med stöd av en bra orderingång för stora kompressorer. Orderingången för borrutrustning för gruv- och tunneltillämpningar var också högre sekventiellt, men lägre än under föregående år. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Tyskland och i Turkiet. I Afrika/Mellanöstern var orderingången lägre än föregående år, men betydligt högre jämfört med föregående kvartal. Orderingången i Asien var oförändrad jämfört med föregående år och ökade sekventiellt. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Sydostasien. Orderingången var sekventiellt högre i Kina och i Indien för samtliga affärsområden, men fortfarande något lägre än föregående år. Orderingången i Australien minskade, huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan från gruvindustrin, både jämfört med föregående år och sekventiellt. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Geografisk fördelning av orderingång %, senaste 12 mån. Kompressor- Industri- Gruv- och berg- Bygg- och anlägg- Atlas Copcot o m mars 2013 teknik teknik brytningsteknik ningsteknik gruppen Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien

3 Atlas Copco Kvartal (18) Intäkter, resultat och avkastning Intäkterna var MSEK (22 254), vilket motsvarar en organisk minskning på 5%. Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK (4 614), huvudsakligen på grund av lägre intäktsvolymer och negativ valutaeffekt. Effekten från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram påverkade kostnaderna för gruppgemensamma funktioner med MSEK -42 (-69). Rörelsemarginalen uppgick till 20.5% (20.7) och justerat för ovanstående poster om MSEK -42 (-69) var marginalen 20.8% (21.0). Nettovalutaeffekten, jämfört med föregående år var MSEK -220 men effekten på marginalen var neutral. Finansnettot var MSEK -111 (-120). Räntenettot var lägre och uppgick till MSEK -118 (-154) tack vare positivt kassaflöde och en gynnsam omräkningseffekt på räntor för Euro-lån. Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 494), vilket motsvarar en marginal på 20.0% (20.2). Periodens resultat uppgick till MSEK (3 409). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 2.46 (2.81) respektive SEK 2.45 (2.80). Avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 34% (37). Avkastning på eget kapital var 42% (49). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 8.0% som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått. Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda Balans- och resultaträkningen har räknats om för föregående år på grund av ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda. Effekten på berörda rader specificeras i nedanstående tabell. Balansräkning, MSEK 31 dec mar Övriga finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Eget kapital Ersättningar efter avslutad anställning Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder och avsättningar Resultaträkning, MSEK 2012 Kv Rörelseresultat Resultat före skatt 24 5 Periodens resultat 19 4 Operativt kassaflöde och investeringar Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till MSEK (5 371). Kassaflödet från finansiella poster var kraftigt negativt med -642 (+372). De huvudsakliga förklaringarna är negativa kassaflöden från valutasäkringar av lån och eget kapital där motverkande kassaflöden sker i framtiden. Föregående år var kassaflödena positiva från dessa säkringar. Rörelsekapitalet ökade med MSEK 185 (2 027) och hyresmaskiner ökade, netto, med MSEK 217 (194). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 304 (413). Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK (1 441). Nettoskuldsättning Gruppens nettoskuld, justerad för verkligt värde på ränteswappar, uppgick till MSEK (13 397), varav MSEK (1 857) avser avsättning för ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Under kvartalet emitterade Atlas Copco ett tioårigt obligationslån på MEUR 500 med räntesatsen 2.56% som syftar till att refinansiera skuld som löper ut i andra kvartalet Gruppen har en genomsnittlig löptid på räntebärande skulder på 5.1 år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 0.4 (0.6). Nettoskuldsättningsgraden var 23% (43). Återköp och försäljning av egna aktier Under kvartalet köptes, netto, A-aktier och B-aktier såldes för ett nettobelopp på MSEK Transaktionerna är i enlighet med de mandat som gavs av årsstämman 2012 och avser Gruppens långsiktiga incitamentsprogram. Anställda Den 31 mars 2013 var antalet anställda (38 623). Antalet konsulter/extern arbetskraft var (2 155). För jämförbara enheter ökade den totala arbetsstyrkan med 779 från den 31 mars Antalet anställda ökade inom service samt inom produktutveckling, medan det minskade inom produktion. Atlas Copco 140 år Den 21 februari 2013 firade Altas Copco, erkänt som ett av världens mest innovativa, etiska och hållbara bolag, 140 år med industriell excellens. En rad olika aktiviteter firades i de 90 länder där bolaget har egen verksamhet. Försäljnings- och resultatbrygga Volym, pris Engångsposter Aktiebaserade MSEK Kv mix och övrigt Valuta Förvärv incitamentsprogram Kv Atlas Copco-gruppen Intäkter Rörelseresultat % 20.5% 24.3% 20.7%

4 Atlas Copco Kvartal (18) Kompressorteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stabila ordervolymer for industrikompressorer Service och reservdelar fortsatte att växa Rörelsemarginalen förbättrades till 22.9% Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % -5-3 Totalt, % Industrikompressorer Ordervolymerna för stationära industrikompressorer och luftbehandlingsutrustning låg kvar på samma nivå som föregående kvartal och år. Jämfört med föregående år ökade orderingången i Nordamerika och i Europa medan den minskade något i Asien. Orderingången för små och medelstora kompressorer förblev på samma nivå sekventiellt, medan den ökade något för stora maskiner. Gas- och processkompressorer Orderingången på gas- och processkompressorer var lägre jämfört med föregående år, men högre än under föregående kvartal. Några stora order vanns i Europa. Specialiserad uthyrning Uthyrningsverksamheten förbättrades jämfört med föregående år. Den bästa utvecklingen uppnåddes i Asien. Förvärv I mars förvärvade Atlas Copco Copco distributören Air et Techniques Energies Provence (ATEP) som säljer stationära kompressorer och relaterade produkter med bas i Aix-en-Provence, Frankrike. Bolaget har årliga intäkter på ca MSEK 50 och 30 anställda. I april tecknade Atlas Copco s amerikanska bolag Quincy Compressor LLC avtal om att förvärva National Pump & Compressors kompressorverksamhet i delstaten Illinois, USA. Verksamheten har ca 45 anställda. Invigning av kompressorfabriker Två fabriker för att utöka monteringskapaciteten för kompressorer invigdes, en i Kina och en i Indien. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (8 306), motsvarande en organisk minskning på 2%. Rörelseresultatet var MSEK (1 834), vilket motsvarar en marginal på 22.9% (22.1). Marginalen fick stöd av effektivitetsförbättringar och högre priser. Detta motverkades dock något av utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 62% (68). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25.0% Service Service och reservdelar fortsatte att utvecklas väl. Alla regioner påvisade tillväxt med den högsta tillväxten i Mellanöstern, Sydamerika, Nordamerika och i Kina. Innovation Följande produkter har lanserats: En serie små oljesmorda skruvkompressorer som har en kompakt design och banbrytande låg energiförbrukning. En energieffektiv stor oljesmord skruvkompressor som har upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med föregående generation. Den har också ett energiåtervinningssystem % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

5 Atlas Copco Kvartal (18) Industriteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Efterfrågan fortsatte att minska något Rörelsemarginal på 22.3%, påverkad av lägre intäktsvolymer Förvärv som breddar produktportföljen Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-5 Pris, % Volym, % -9-8 Totalt, % Verkstadsindustrin De sammantagna ordervolymerna för industriverktyg till verkstadsindustrin minskade jämfört med föregående år och sekventiellt. Orderingången ökade i Nordamerika men minskade i Europa och i Asien. Fordonsindustrin Ordervolymen för avancerade industriverktyg och monteringssystem till fordonsindustrin var något lägre jämfört med föregående år. Orderingången ökade något i Europa, men var lägre i Nordamerika och i Asien. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången något, med stöd av order i Europa och i Asien. Förvärv I mars tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva verksamheten i USA-baserade Rapid-Torc, som utvecklar och marknadsför hydrauliska momentnycklar. Bolaget hade intäkter under 2012 på cirka MSEK 75 och 30 anställda. Förvärvet slutfördes i april. I april tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva tillgångarna i Saltus-Werk Max Forst GmbH, en tillverkare av mekaniska och elektriska momentlösningar med säte i Tyskland. Saltus hade intäkter under 2012 på cirka MSEK 70 och ca 65 anställda. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (2 471), motsvarande en organisk minskning på 7%. Rörelseresultatet var MSEK 487 (593), vilket motsvarar en marginal på 22.3% (24.0), huvudsakligen påverkat av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 41% (51). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25.0% Service Serviceverksamheten förblev god, men orderingången var något lägre jämfört med föregående år % Innovation Följande produkter har lanserats: En serie tryckluftsdrivna slipmaskiner med många avancerade ergonomiska egenskaper som förbättrar operatörens säkerhet, produktivitet och komfort. En serie elektriska monteringsverktyg med styrenhet som är lätt att installera. Dessa erbjuder samma snabbhet som tryckluftsdrivna verktyg, men har precisionen och kontrollen som ett elektriskt verktyg, vilket bidrar till ökad produktivitet, förbättrad ergonomi och lägre energiförbrukning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

6 Atlas Copco Kvartal (18) Gruv- och bergbrytningsteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Orderingången på gruvutrustning minskade Rörelsemarginalen påverkad av lägre volymer och valutaeffekter, men fick stöd av intäktsmix Förvärv av bergborrverktygsverksamhet i Kina Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Gruvindustrin Försiktigheten att investera i kapitalvaror som noterades under föregående kvartal fortsatte att påverka efterfrågan från gruvkunder och ordervolymerna minskade något jämfört med föregående kvartal. Orderingången minskade betydligt för alla typer av utrustning jämfört med det väldigt starka kvartalet föregående år. Infrastruktur Orderingången på borrutrustning för infrastrukturtillämpningar minskade jämfört med föregående år, men ökade sekventiellt, både för underjords- och ovanjordsborrningsutrustning. cirka MSEK 420 och 687 anställda. Atlas Copco kommer också att köpa nästan 25% av ett närliggande stålverk. I april slutfördes förvärvet av Schweiz-baserade MEYCO Equipment, som tillverkar riggmonterad utrustning för sprutbetong. Bolaget hade intäkter om ca MSEK 190 och 45 anställda under Strukturförändringar Investeringsprojektet för ny produktionsutrustning för bergborrverktyg i Fagersta som tillkännagavs 2010 avslutades under kvartalet. Denna produktionsuppgradering påverkar tillverkningen av bergborrverktyg i Springs, Sydafrika, där 91 anställda berörs. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (8 434), vilket motsvarar en organisk minskning på 6%. Rörelseresultatet var MSEK (2 077), motsvarande en marginal på 23.4% (24.6). Marginalen påverkades negativt av lägre volymer, valutaeffekter samt utspädning av förvärv, men fick stöd av en positiv intäktsmix. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 56% (66). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Service och reservdelar Efterfrågan på service och reservdelar låg kvar på en bra nivå och ordervolymerna var stabila både jämfört med föregående år och sekventiellt. Ordervolymerna för förbrukningsvaror var lägre än föregående år, men ökade sekventiellt % 20.0% Innovation Följande produkter har lanserats: Förbrukningsvaror till prospekteringsborrning med en automatisk säkerhetsmekanism som ökar både säkerhet och produktivitet. En elektrisk lastmaskin som har lägre energiförbrukning, producerar mindre värme och har en lägre ljudnivå jämfört med en motsvarande dieseldriven lastmaskin % 10.0% 5.0% Förvärv I mars förvärvades 75% av Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd., en ledande kinesisk leverantör av bergborrverktyg. Bolaget hade intäkter under 2012 på 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 0.0%

7 Atlas Copco Kvartal (18) Bygg- och anläggningsteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Organisk orderingång minskade med 4%, påverkad av svag efterfrågan i Europa Rörelsemarginal på 9.5%, påverkad av lägre volymer Ny visuell identitet för väganläggningsutrustning Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Bygg- och anläggningsutrustning Orderingången för bygg- och anläggningsutrustning minskade jämfört med föregående år. Geografiskt förbättrades ordervolymerna något i Nordamerika och i Asien, men minskade i Europa. Utvecklingen var positiv för produkter inom portabel energi, såsom portabla kompressorer, medan den var negativ för väganläggningsutrustning. Jämfört med föregående kvartal, förbättrades efterfrågan för de flesta produktgrupper. Förbättringen beror delvis på normala säsongsvariationer. Den sekventiella förbättringen var mest signifikant i Asien. Ny visuell identitet för väganläggningsutrustning Atlas Copcos väganläggningsutrustning kommer att använda sig av samma design för Dynapac-produkterna, vältar, fräsar och asfaltsläggare, som redan används inom de andra divisionerna i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. I den nya designen kommer Atlas Copcos logotyp att vara tydligt synlig på produkterna tillsammans med namnet Dynapac och färgerna kommer att ändras till gult och grått. Den nya designen lanserades i april. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (3 206), vilket motsvarar en organisk minskning på 9%. Rörelseresultatet var MSEK 263 (344), vilket motsvarar en marginal på 9.5% (10.7). Rörelseresultatet påverkades av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 10% (11). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 14.0% Service Verksamheten för service och reservdelar förblev gynnsam och den sammantagna ordervolymen var i stort sett oförändrad. Orderingången förbättrades i alla regioner förutom Europa. Innovation Följande produkter har lanserats: Boosters för högtryckskomprimering av luft och gas med Tier 4 motorer. En handhållen hydraulisk bilningshammare med betydligt lägre vibrationer samt ett effektivt system att minska buller. En serie tryckluftsdrivna mejselhammare Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

8 Atlas Copco Kvartal (18) Redovisningsprinciper Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som beskrivs i Årsredovisningen Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade redovisningsprinciper IASB har gett ut flertalet nya och ändrade standards och tolkningar som har effekt from den första januari Bedömningen av effekten på räkenskaperna från implementeringen av dessa standars beskrivs i detalj i årsredovisningen för Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda Den ändrade versionen av IAS 19 Ersättning till anställda antogs av Atlas Copco from den första januari 2013 med full retroaktiv tillämpning. Som en konsekvens har både resultaträkning och balansräkning räknats om för föregående år. Se sidan 3 för detaljer. Andra nya och ändrade IFRS-standards och IFRIC tolkningar Övriga nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRICtolkningar väntas inte ha någon betydande påverkan på de finansiella rapporterna. Risker och osäkerhetsfaktorer Marknadsrisker Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar både Gruppens intäkter och lönsamhet negativt. Gruppens försäljning är dock väl spridd med kunder i många branscher och länder världen över, vilket begränsar risken. Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. Produktionsrisker Många komponenter köps in från underleverantörer. Tillgängligheten är beroende av underleverantörerna och om de skulle drabbas av driftstörningar eller ha otillräcklig kapacitet kan det påverka produktionen negativt. För att minimera dessa risker har Atlas Copco bildat ett globalt nätverk av underleverantörer. Det innebär att det i de flesta fall finns mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Atlas Copco exponeras också direkt och indirekt mot råvarupriser. Kostnadsökningar för råvaror och komponenter sammanfaller ofta med en stark efterfrågan från slutkunder och kan delvis kompenseras av ökad försäljning till gruvkunder, och delvis av högre marknadspriser. Förvärv Atlas Copcos strategi är att växa inom alla sina affärsområden. Tillväxten ska framför allt vara organisk och kompletteras med utvalda förvärv. Det är svårt att integrera förvärvade verksamheter och det är inte säkert att varje integration lyckas väl. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och/eller synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat. För ytterligare information, se årsredovisningen Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska händelser, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.

9 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Periodens resultat Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Nyckeltal Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde, % Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde, % Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % Andel eget kapital, vid periodens slut, % Antal anställda, vid periodens slut

10 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens rapport över totalresultat 3 månader t o m 12 månader t o m 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omföras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omföras Poster som senare kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Skatt hänförlig till poster som kan omföras Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande

11 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens balansräkning MSEK 31 mar dec mar jan Immateriella anläggningstillgångar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar och övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Övriga finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL Räntebärande skulder Ersättningar efter avslutad anställning Övriga skulder och avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens förändring av eget kapital Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital MSEK Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 mars MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av redovisningsprincip Omräknat värde vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid årets slut, 31 december MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av redovisningsprincip Omräknat värde vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 mars

13 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för av- och nedskrivningar (se nedan) Justering för realisationsresultat m m Kassamässigt rörelseöverskott Finansnetto, erhållet/betalt Betald skatt Förändring av rörelsekapital Ökning av hyresmaskiner Försäljning av hyresmaskiner Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 8 Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar 1 3 Förvärv av dotterföretag Övriga investeringar, netto Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetald utdelning till innnehav utan bestämmande inflytande - 1 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Förändring av räntebärande skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Av- och nedskrivningar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Totalt Beräkning av operativt kassaflöde MSEK Periodens nettokassaflöde Återför: Förändring av räntebärande skulder Återköp och avyttring av egna aktier Utbetald utdelning till innnehav utan bestämmande inflytande - -1 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 2 29 Förvärv och avyttringar Investeringar av kassalikviditet Operativt kassaflöde

14 Atlas Copco Kvartal (18) Intäkter per affärsområde MSEK (per kvartal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kompressorteknik varav externa varav interna Industriteknik varav externa varav interna Gruv- och bergbrytningsteknik varav externa varav interna Bygg- och anläggningsteknik varav externa varav interna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Atlas Copco-gruppen Rörelseresultat per affärsområde MSEK (per kvartal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kompressorteknik i % av intäkterna Industriteknik i % av intäkterna Gruv- och bergbrytningsteknik i % av intäkterna Bygg- och anläggningsteknik i % av intäkterna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Nyckeltal per kvartal SEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Vinst per aktie före utspädning Vinst per aktie efter utspädning Eget kapital per aktie Operativt kassaflöde per aktie % Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde Skuldsättningsgrad, vid periodens slut Andel eget kapital, vid periodens slut Antal anställda, vid periodens slut

15 Atlas Copco Kvartal (18) Förvärv Intäkter Antal Datum Förvärv Affärsområde MSEK* anställda* 23 apr 2013 Rapid-Torc Industriteknik apr 2013 MEYCO Gruv- och bergbrytningsteknik mar 2013 Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd Gruv- och bergbrytningsteknik feb 2013 Air et Techniques Energies Provence - Kompressorteknik Distributör i Frankrike 26 okt 2012 NewTech Drilling Products Gruv- och bergbrytningsteknik aug 2012 Ekomak Group Kompressorteknik aug 2012 Gazcon A/S Kompressorteknik mar 2012 Guangzhou Linghein Compressor Kompressorteknik feb 2012 Wuxi Shengda Air/Gas Purity Equipment Kompressorteknik jan 2012 Neumatica - Distributör i Colombia Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 GIA Industri AB Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 Perfora S.p.A. Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 Houston Service Industries, Inc. Kompressorteknik * Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet. För tidigare Atlas Copcodistributörer anges inte intäkter. Då förvärven är relativt små specificeras inte dessa enligt IFRS 3 i denna rapport. Årsredovisningen 2013 kommer att inkludera specifikationer för alla förvärv som genomförts under Se årsredovisningen 2012 för redovisning av förvärv och avyttringar som gjordes Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Redovisat och verkligt värde för Gruppens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna nedan. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 2012 har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga signifikanta ändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använd data eller antaganden. Utestående derivatinstrument redovisade till verkligt värde MSEK 31 mar dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar Skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar Skulder Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder MSEK 31 mar mar dec dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Övriga lån

16 Atlas Copco Kvartal (18) Moderbolaget Resultaträkning MSEK Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa bundet eget kapital Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Summa avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Redovisningsprinciper Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och metoder för beräkningar följs både i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Se också redovisningsprinciper, sid 8.

17 Atlas Copco Kvartal (18) Moderbolaget Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: Aktieslag Aktier A-aktier B-aktier Totalt varav A-aktier som innehas av Atlas Copco varav B-aktier som innehas av Atlas Copco Totalt, netto efter aktier som innehas av Atlas Copco Personaloptionsprogram Årsstämman 2012 beslutade om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. För koncernledningen kräver deltagande i planen att egna investeringar görs i Atlas Copco-aktier. Avsikten är att planen ska täckas genom återköp av bolagets egna aktier. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2013 ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som under tidigare år. För ytterligare information, se förslagen till årsstämman på Transaktioner i egna aktier Atlas Copco har mandat att köpa och sälja egna aktier enligt nedan: Köp av maximalt A-aktier, varav som mest kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för Köp av maximalt A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. Försäljning av maximalt A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Försäljning av maximalt serie A aktier för att täcka åtaganden enligt de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2008 och 2009 och försäljning av maximalt serie B aktier för att täcka motsvarande kostnader för planen Försäljning eller förvärv av aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Under det första kvartalet 2013, förvärvades, netto, A-aktier och B-aktier avyttrades i enlighet med beviljade mandat. Bolagets totala innehav av egna aktier per den 31 mars 2013 framgår av tabellen till vänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. Atlas Copco har antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Atlas Copco AB och Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att fatta beslut om hantering av finansiella risker. För ytterligare information, se årsredovisningen Närstående parter Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen Stockholm den 29 april 2013 Atlas Copco AB Ronnie Leten VD och koncernchef

18 Atlas Copco Kvartal (18) Det här är Atlas Copco Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Affärsområden Atlas Copco har fyra affärsområden. Varje affärsområde ansvarar för att utveckla sin respektive verksamhet genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordonsoch flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike, Japan och Tyskland. Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. Vision, uppdrag och strategi Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind First in Choice för sina kunder och andra huvudsakliga intressenter. Uppdraget är att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och det är en viktig del av koncernens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera större värde till alla intressenter på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Se årsredovisningen 2012 för en sammanfattning av Gruppens samtliga mål och för mer information. För ytterligare information Atlas Copco AB Stockholm Tel , Fax Internet: Organisationsnummer: Analytiker och investerare Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel eller Media Ola Kinnander, Presschef Tel eller Telefonkonferens En telefonkonferens för att kommentera resultatet kommer att hållas på engelska den 29 april klockan 13:30. Telefonnumret till konferensen är: För att underlätta att konferensen startar i rätt tid, vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid. Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida för internetlänk, presentationsmaterial samt ytterligare information: Webbsändningen och en inspelad ljudpresentation kommer att finnas på vår hemsida efter telefonkonferensen. Rapport för andra kvartalet 2013 Rapporten för andra kvartalet 2013 publiceras den 18 juli Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien.

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013

ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet 2013 ERICSSON Rapporterar FJÄRDE kvartalet Ericsson rapporterar fjärde kvartalet och helåret 30 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING AV FJÄRDE KVARTALET Försäljningen uppgick till SEK 67,0 miljarder, oförändrat jämfört

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer