Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen"

Transkript

1 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången minskade till MSEK (24 827), organisk minskning på 11% Intäkterna minskade till MSEK (22 254), organisk minskning på 5% Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK (4 614) Rörelsemarginalen var 20.5% (20.7) Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 494) Periodens resultat var MSEK (3 409) Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.81) Operativt kassaflöde uppgick till MSEK (1 441) MSEK % Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Resultat före skatt % i % av intäkterna Periodens resultat % Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Marknadsutsikter på kort sikt Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt, (Publicerades den 31 januari 2013) Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något. Atlas Copco Group Center Atlas Copco AB (publ) Besökadress: Telefon: +46 (0) Org. Nr SE Stockholm Sickla Industriväg 19 Telefax: +46 (0) Säte: Nacka Sverige Nacka

2 Atlas Copco Kvartal (18) Marknadsutveckling Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter var något lägre jämfört med föregående kvartal. Särskilt gruvkunder fortsatte att vara försiktiga med att investera i utrustning. Trots detta förblev den totala ordervolymen för Atlas Copcos utrustning mer eller mindre oförändrad sekventiellt (jämfört med föregående kvartal). Ordervolymerna var relativt stabila för industrikompressorer och industriverktyg, ökade för bygg- och anläggningsutrustning och var lägre för gruv- och bergbrytningsutrustning. Jämfört med det rekordhöga första kvartalet förra året, var ordervolymerna lägre för samtliga affärsområden och betydligt lägre för gruvutrustning. Verksamheten för service och reservdelar fortsatte att utvecklas väl och ökade jämfört med föregående år. Efterfrågan från tillverknings- och anläggningsindustrierna förblev gynnsam i Nordamerika och orderingången var robust för industrikompressorer, industriverktyg och byggoch anläggningsutrustning. Orderingången för gruvutrustning var betydligt lägre jämfört med föregående år, men i stort sett oförändrad sekventiellt. Orderingången i Sydamerika minskade, både jämfört med föregående år och sekventiellt, huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan på utrustning till gruvindustrin. I Europa var orderingången i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och ökade något sekventiellt, med stöd av en bra orderingång för stora kompressorer. Orderingången för borrutrustning för gruv- och tunneltillämpningar var också högre sekventiellt, men lägre än under föregående år. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Tyskland och i Turkiet. I Afrika/Mellanöstern var orderingången lägre än föregående år, men betydligt högre jämfört med föregående kvartal. Orderingången i Asien var oförändrad jämfört med föregående år och ökade sekventiellt. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Sydostasien. Orderingången var sekventiellt högre i Kina och i Indien för samtliga affärsområden, men fortfarande något lägre än föregående år. Orderingången i Australien minskade, huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan från gruvindustrin, både jämfört med föregående år och sekventiellt. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Geografisk fördelning av orderingång %, senaste 12 mån. Kompressor- Industri- Gruv- och berg- Bygg- och anlägg- Atlas Copcot o m mars 2013 teknik teknik brytningsteknik ningsteknik gruppen Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien

3 Atlas Copco Kvartal (18) Intäkter, resultat och avkastning Intäkterna var MSEK (22 254), vilket motsvarar en organisk minskning på 5%. Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK (4 614), huvudsakligen på grund av lägre intäktsvolymer och negativ valutaeffekt. Effekten från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram påverkade kostnaderna för gruppgemensamma funktioner med MSEK -42 (-69). Rörelsemarginalen uppgick till 20.5% (20.7) och justerat för ovanstående poster om MSEK -42 (-69) var marginalen 20.8% (21.0). Nettovalutaeffekten, jämfört med föregående år var MSEK -220 men effekten på marginalen var neutral. Finansnettot var MSEK -111 (-120). Räntenettot var lägre och uppgick till MSEK -118 (-154) tack vare positivt kassaflöde och en gynnsam omräkningseffekt på räntor för Euro-lån. Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 494), vilket motsvarar en marginal på 20.0% (20.2). Periodens resultat uppgick till MSEK (3 409). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 2.46 (2.81) respektive SEK 2.45 (2.80). Avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 34% (37). Avkastning på eget kapital var 42% (49). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 8.0% som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått. Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda Balans- och resultaträkningen har räknats om för föregående år på grund av ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda. Effekten på berörda rader specificeras i nedanstående tabell. Balansräkning, MSEK 31 dec mar Övriga finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Eget kapital Ersättningar efter avslutad anställning Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder och avsättningar Resultaträkning, MSEK 2012 Kv Rörelseresultat Resultat före skatt 24 5 Periodens resultat 19 4 Operativt kassaflöde och investeringar Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till MSEK (5 371). Kassaflödet från finansiella poster var kraftigt negativt med -642 (+372). De huvudsakliga förklaringarna är negativa kassaflöden från valutasäkringar av lån och eget kapital där motverkande kassaflöden sker i framtiden. Föregående år var kassaflödena positiva från dessa säkringar. Rörelsekapitalet ökade med MSEK 185 (2 027) och hyresmaskiner ökade, netto, med MSEK 217 (194). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 304 (413). Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK (1 441). Nettoskuldsättning Gruppens nettoskuld, justerad för verkligt värde på ränteswappar, uppgick till MSEK (13 397), varav MSEK (1 857) avser avsättning för ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Under kvartalet emitterade Atlas Copco ett tioårigt obligationslån på MEUR 500 med räntesatsen 2.56% som syftar till att refinansiera skuld som löper ut i andra kvartalet Gruppen har en genomsnittlig löptid på räntebärande skulder på 5.1 år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 0.4 (0.6). Nettoskuldsättningsgraden var 23% (43). Återköp och försäljning av egna aktier Under kvartalet köptes, netto, A-aktier och B-aktier såldes för ett nettobelopp på MSEK Transaktionerna är i enlighet med de mandat som gavs av årsstämman 2012 och avser Gruppens långsiktiga incitamentsprogram. Anställda Den 31 mars 2013 var antalet anställda (38 623). Antalet konsulter/extern arbetskraft var (2 155). För jämförbara enheter ökade den totala arbetsstyrkan med 779 från den 31 mars Antalet anställda ökade inom service samt inom produktutveckling, medan det minskade inom produktion. Atlas Copco 140 år Den 21 februari 2013 firade Altas Copco, erkänt som ett av världens mest innovativa, etiska och hållbara bolag, 140 år med industriell excellens. En rad olika aktiviteter firades i de 90 länder där bolaget har egen verksamhet. Försäljnings- och resultatbrygga Volym, pris Engångsposter Aktiebaserade MSEK Kv mix och övrigt Valuta Förvärv incitamentsprogram Kv Atlas Copco-gruppen Intäkter Rörelseresultat % 20.5% 24.3% 20.7%

4 Atlas Copco Kvartal (18) Kompressorteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stabila ordervolymer for industrikompressorer Service och reservdelar fortsatte att växa Rörelsemarginalen förbättrades till 22.9% Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % -5-3 Totalt, % Industrikompressorer Ordervolymerna för stationära industrikompressorer och luftbehandlingsutrustning låg kvar på samma nivå som föregående kvartal och år. Jämfört med föregående år ökade orderingången i Nordamerika och i Europa medan den minskade något i Asien. Orderingången för små och medelstora kompressorer förblev på samma nivå sekventiellt, medan den ökade något för stora maskiner. Gas- och processkompressorer Orderingången på gas- och processkompressorer var lägre jämfört med föregående år, men högre än under föregående kvartal. Några stora order vanns i Europa. Specialiserad uthyrning Uthyrningsverksamheten förbättrades jämfört med föregående år. Den bästa utvecklingen uppnåddes i Asien. Förvärv I mars förvärvade Atlas Copco Copco distributören Air et Techniques Energies Provence (ATEP) som säljer stationära kompressorer och relaterade produkter med bas i Aix-en-Provence, Frankrike. Bolaget har årliga intäkter på ca MSEK 50 och 30 anställda. I april tecknade Atlas Copco s amerikanska bolag Quincy Compressor LLC avtal om att förvärva National Pump & Compressors kompressorverksamhet i delstaten Illinois, USA. Verksamheten har ca 45 anställda. Invigning av kompressorfabriker Två fabriker för att utöka monteringskapaciteten för kompressorer invigdes, en i Kina och en i Indien. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (8 306), motsvarande en organisk minskning på 2%. Rörelseresultatet var MSEK (1 834), vilket motsvarar en marginal på 22.9% (22.1). Marginalen fick stöd av effektivitetsförbättringar och högre priser. Detta motverkades dock något av utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 62% (68). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25.0% Service Service och reservdelar fortsatte att utvecklas väl. Alla regioner påvisade tillväxt med den högsta tillväxten i Mellanöstern, Sydamerika, Nordamerika och i Kina. Innovation Följande produkter har lanserats: En serie små oljesmorda skruvkompressorer som har en kompakt design och banbrytande låg energiförbrukning. En energieffektiv stor oljesmord skruvkompressor som har upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med föregående generation. Den har också ett energiåtervinningssystem % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

5 Atlas Copco Kvartal (18) Industriteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Efterfrågan fortsatte att minska något Rörelsemarginal på 22.3%, påverkad av lägre intäktsvolymer Förvärv som breddar produktportföljen Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-5 Pris, % Volym, % -9-8 Totalt, % Verkstadsindustrin De sammantagna ordervolymerna för industriverktyg till verkstadsindustrin minskade jämfört med föregående år och sekventiellt. Orderingången ökade i Nordamerika men minskade i Europa och i Asien. Fordonsindustrin Ordervolymen för avancerade industriverktyg och monteringssystem till fordonsindustrin var något lägre jämfört med föregående år. Orderingången ökade något i Europa, men var lägre i Nordamerika och i Asien. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången något, med stöd av order i Europa och i Asien. Förvärv I mars tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva verksamheten i USA-baserade Rapid-Torc, som utvecklar och marknadsför hydrauliska momentnycklar. Bolaget hade intäkter under 2012 på cirka MSEK 75 och 30 anställda. Förvärvet slutfördes i april. I april tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva tillgångarna i Saltus-Werk Max Forst GmbH, en tillverkare av mekaniska och elektriska momentlösningar med säte i Tyskland. Saltus hade intäkter under 2012 på cirka MSEK 70 och ca 65 anställda. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (2 471), motsvarande en organisk minskning på 7%. Rörelseresultatet var MSEK 487 (593), vilket motsvarar en marginal på 22.3% (24.0), huvudsakligen påverkat av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 41% (51). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25.0% Service Serviceverksamheten förblev god, men orderingången var något lägre jämfört med föregående år % Innovation Följande produkter har lanserats: En serie tryckluftsdrivna slipmaskiner med många avancerade ergonomiska egenskaper som förbättrar operatörens säkerhet, produktivitet och komfort. En serie elektriska monteringsverktyg med styrenhet som är lätt att installera. Dessa erbjuder samma snabbhet som tryckluftsdrivna verktyg, men har precisionen och kontrollen som ett elektriskt verktyg, vilket bidrar till ökad produktivitet, förbättrad ergonomi och lägre energiförbrukning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

6 Atlas Copco Kvartal (18) Gruv- och bergbrytningsteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Orderingången på gruvutrustning minskade Rörelsemarginalen påverkad av lägre volymer och valutaeffekter, men fick stöd av intäktsmix Förvärv av bergborrverktygsverksamhet i Kina Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Gruvindustrin Försiktigheten att investera i kapitalvaror som noterades under föregående kvartal fortsatte att påverka efterfrågan från gruvkunder och ordervolymerna minskade något jämfört med föregående kvartal. Orderingången minskade betydligt för alla typer av utrustning jämfört med det väldigt starka kvartalet föregående år. Infrastruktur Orderingången på borrutrustning för infrastrukturtillämpningar minskade jämfört med föregående år, men ökade sekventiellt, både för underjords- och ovanjordsborrningsutrustning. cirka MSEK 420 och 687 anställda. Atlas Copco kommer också att köpa nästan 25% av ett närliggande stålverk. I april slutfördes förvärvet av Schweiz-baserade MEYCO Equipment, som tillverkar riggmonterad utrustning för sprutbetong. Bolaget hade intäkter om ca MSEK 190 och 45 anställda under Strukturförändringar Investeringsprojektet för ny produktionsutrustning för bergborrverktyg i Fagersta som tillkännagavs 2010 avslutades under kvartalet. Denna produktionsuppgradering påverkar tillverkningen av bergborrverktyg i Springs, Sydafrika, där 91 anställda berörs. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (8 434), vilket motsvarar en organisk minskning på 6%. Rörelseresultatet var MSEK (2 077), motsvarande en marginal på 23.4% (24.6). Marginalen påverkades negativt av lägre volymer, valutaeffekter samt utspädning av förvärv, men fick stöd av en positiv intäktsmix. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 56% (66). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Service och reservdelar Efterfrågan på service och reservdelar låg kvar på en bra nivå och ordervolymerna var stabila både jämfört med föregående år och sekventiellt. Ordervolymerna för förbrukningsvaror var lägre än föregående år, men ökade sekventiellt % 20.0% Innovation Följande produkter har lanserats: Förbrukningsvaror till prospekteringsborrning med en automatisk säkerhetsmekanism som ökar både säkerhet och produktivitet. En elektrisk lastmaskin som har lägre energiförbrukning, producerar mindre värme och har en lägre ljudnivå jämfört med en motsvarande dieseldriven lastmaskin % 10.0% 5.0% Förvärv I mars förvärvades 75% av Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd., en ledande kinesisk leverantör av bergborrverktyg. Bolaget hade intäkter under 2012 på 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 0.0%

7 Atlas Copco Kvartal (18) Bygg- och anläggningsteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Organisk orderingång minskade med 4%, påverkad av svag efterfrågan i Europa Rörelsemarginal på 9.5%, påverkad av lägre volymer Ny visuell identitet för väganläggningsutrustning Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Bygg- och anläggningsutrustning Orderingången för bygg- och anläggningsutrustning minskade jämfört med föregående år. Geografiskt förbättrades ordervolymerna något i Nordamerika och i Asien, men minskade i Europa. Utvecklingen var positiv för produkter inom portabel energi, såsom portabla kompressorer, medan den var negativ för väganläggningsutrustning. Jämfört med föregående kvartal, förbättrades efterfrågan för de flesta produktgrupper. Förbättringen beror delvis på normala säsongsvariationer. Den sekventiella förbättringen var mest signifikant i Asien. Ny visuell identitet för väganläggningsutrustning Atlas Copcos väganläggningsutrustning kommer att använda sig av samma design för Dynapac-produkterna, vältar, fräsar och asfaltsläggare, som redan används inom de andra divisionerna i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. I den nya designen kommer Atlas Copcos logotyp att vara tydligt synlig på produkterna tillsammans med namnet Dynapac och färgerna kommer att ändras till gult och grått. Den nya designen lanserades i april. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (3 206), vilket motsvarar en organisk minskning på 9%. Rörelseresultatet var MSEK 263 (344), vilket motsvarar en marginal på 9.5% (10.7). Rörelseresultatet påverkades av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 10% (11). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 14.0% Service Verksamheten för service och reservdelar förblev gynnsam och den sammantagna ordervolymen var i stort sett oförändrad. Orderingången förbättrades i alla regioner förutom Europa. Innovation Följande produkter har lanserats: Boosters för högtryckskomprimering av luft och gas med Tier 4 motorer. En handhållen hydraulisk bilningshammare med betydligt lägre vibrationer samt ett effektivt system att minska buller. En serie tryckluftsdrivna mejselhammare Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

8 Atlas Copco Kvartal (18) Redovisningsprinciper Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som beskrivs i Årsredovisningen Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade redovisningsprinciper IASB har gett ut flertalet nya och ändrade standards och tolkningar som har effekt from den första januari Bedömningen av effekten på räkenskaperna från implementeringen av dessa standars beskrivs i detalj i årsredovisningen för Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda Den ändrade versionen av IAS 19 Ersättning till anställda antogs av Atlas Copco from den första januari 2013 med full retroaktiv tillämpning. Som en konsekvens har både resultaträkning och balansräkning räknats om för föregående år. Se sidan 3 för detaljer. Andra nya och ändrade IFRS-standards och IFRIC tolkningar Övriga nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRICtolkningar väntas inte ha någon betydande påverkan på de finansiella rapporterna. Risker och osäkerhetsfaktorer Marknadsrisker Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar både Gruppens intäkter och lönsamhet negativt. Gruppens försäljning är dock väl spridd med kunder i många branscher och länder världen över, vilket begränsar risken. Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. Produktionsrisker Många komponenter köps in från underleverantörer. Tillgängligheten är beroende av underleverantörerna och om de skulle drabbas av driftstörningar eller ha otillräcklig kapacitet kan det påverka produktionen negativt. För att minimera dessa risker har Atlas Copco bildat ett globalt nätverk av underleverantörer. Det innebär att det i de flesta fall finns mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Atlas Copco exponeras också direkt och indirekt mot råvarupriser. Kostnadsökningar för råvaror och komponenter sammanfaller ofta med en stark efterfrågan från slutkunder och kan delvis kompenseras av ökad försäljning till gruvkunder, och delvis av högre marknadspriser. Förvärv Atlas Copcos strategi är att växa inom alla sina affärsområden. Tillväxten ska framför allt vara organisk och kompletteras med utvalda förvärv. Det är svårt att integrera förvärvade verksamheter och det är inte säkert att varje integration lyckas väl. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och/eller synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat. För ytterligare information, se årsredovisningen Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska händelser, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.

9 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Periodens resultat Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Nyckeltal Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde, % Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde, % Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % Andel eget kapital, vid periodens slut, % Antal anställda, vid periodens slut

10 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens rapport över totalresultat 3 månader t o m 12 månader t o m 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omföras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omföras Poster som senare kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Skatt hänförlig till poster som kan omföras Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande

11 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens balansräkning MSEK 31 mar dec mar jan Immateriella anläggningstillgångar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar och övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Övriga finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL Räntebärande skulder Ersättningar efter avslutad anställning Övriga skulder och avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens förändring av eget kapital Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital MSEK Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 mars MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av redovisningsprincip Omräknat värde vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid årets slut, 31 december MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av redovisningsprincip Omräknat värde vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 mars

13 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för av- och nedskrivningar (se nedan) Justering för realisationsresultat m m Kassamässigt rörelseöverskott Finansnetto, erhållet/betalt Betald skatt Förändring av rörelsekapital Ökning av hyresmaskiner Försäljning av hyresmaskiner Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 8 Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar 1 3 Förvärv av dotterföretag Övriga investeringar, netto Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetald utdelning till innnehav utan bestämmande inflytande - 1 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Förändring av räntebärande skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Av- och nedskrivningar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Totalt Beräkning av operativt kassaflöde MSEK Periodens nettokassaflöde Återför: Förändring av räntebärande skulder Återköp och avyttring av egna aktier Utbetald utdelning till innnehav utan bestämmande inflytande - -1 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 2 29 Förvärv och avyttringar Investeringar av kassalikviditet Operativt kassaflöde

14 Atlas Copco Kvartal (18) Intäkter per affärsområde MSEK (per kvartal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kompressorteknik varav externa varav interna Industriteknik varav externa varav interna Gruv- och bergbrytningsteknik varav externa varav interna Bygg- och anläggningsteknik varav externa varav interna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Atlas Copco-gruppen Rörelseresultat per affärsområde MSEK (per kvartal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kompressorteknik i % av intäkterna Industriteknik i % av intäkterna Gruv- och bergbrytningsteknik i % av intäkterna Bygg- och anläggningsteknik i % av intäkterna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Nyckeltal per kvartal SEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Vinst per aktie före utspädning Vinst per aktie efter utspädning Eget kapital per aktie Operativt kassaflöde per aktie % Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde Skuldsättningsgrad, vid periodens slut Andel eget kapital, vid periodens slut Antal anställda, vid periodens slut

15 Atlas Copco Kvartal (18) Förvärv Intäkter Antal Datum Förvärv Affärsområde MSEK* anställda* 23 apr 2013 Rapid-Torc Industriteknik apr 2013 MEYCO Gruv- och bergbrytningsteknik mar 2013 Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd Gruv- och bergbrytningsteknik feb 2013 Air et Techniques Energies Provence - Kompressorteknik Distributör i Frankrike 26 okt 2012 NewTech Drilling Products Gruv- och bergbrytningsteknik aug 2012 Ekomak Group Kompressorteknik aug 2012 Gazcon A/S Kompressorteknik mar 2012 Guangzhou Linghein Compressor Kompressorteknik feb 2012 Wuxi Shengda Air/Gas Purity Equipment Kompressorteknik jan 2012 Neumatica - Distributör i Colombia Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 GIA Industri AB Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 Perfora S.p.A. Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 Houston Service Industries, Inc. Kompressorteknik * Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet. För tidigare Atlas Copcodistributörer anges inte intäkter. Då förvärven är relativt små specificeras inte dessa enligt IFRS 3 i denna rapport. Årsredovisningen 2013 kommer att inkludera specifikationer för alla förvärv som genomförts under Se årsredovisningen 2012 för redovisning av förvärv och avyttringar som gjordes Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Redovisat och verkligt värde för Gruppens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna nedan. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 2012 har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga signifikanta ändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använd data eller antaganden. Utestående derivatinstrument redovisade till verkligt värde MSEK 31 mar dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar Skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar Skulder Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder MSEK 31 mar mar dec dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Övriga lån

16 Atlas Copco Kvartal (18) Moderbolaget Resultaträkning MSEK Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa bundet eget kapital Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Summa avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Redovisningsprinciper Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och metoder för beräkningar följs både i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Se också redovisningsprinciper, sid 8.

17 Atlas Copco Kvartal (18) Moderbolaget Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: Aktieslag Aktier A-aktier B-aktier Totalt varav A-aktier som innehas av Atlas Copco varav B-aktier som innehas av Atlas Copco Totalt, netto efter aktier som innehas av Atlas Copco Personaloptionsprogram Årsstämman 2012 beslutade om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. För koncernledningen kräver deltagande i planen att egna investeringar görs i Atlas Copco-aktier. Avsikten är att planen ska täckas genom återköp av bolagets egna aktier. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2013 ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som under tidigare år. För ytterligare information, se förslagen till årsstämman på Transaktioner i egna aktier Atlas Copco har mandat att köpa och sälja egna aktier enligt nedan: Köp av maximalt A-aktier, varav som mest kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för Köp av maximalt A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. Försäljning av maximalt A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Försäljning av maximalt serie A aktier för att täcka åtaganden enligt de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2008 och 2009 och försäljning av maximalt serie B aktier för att täcka motsvarande kostnader för planen Försäljning eller förvärv av aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Under det första kvartalet 2013, förvärvades, netto, A-aktier och B-aktier avyttrades i enlighet med beviljade mandat. Bolagets totala innehav av egna aktier per den 31 mars 2013 framgår av tabellen till vänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. Atlas Copco har antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Atlas Copco AB och Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att fatta beslut om hantering av finansiella risker. För ytterligare information, se årsredovisningen Närstående parter Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen Stockholm den 29 april 2013 Atlas Copco AB Ronnie Leten VD och koncernchef

18 Atlas Copco Kvartal (18) Det här är Atlas Copco Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Affärsområden Atlas Copco har fyra affärsområden. Varje affärsområde ansvarar för att utveckla sin respektive verksamhet genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordonsoch flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike, Japan och Tyskland. Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. Vision, uppdrag och strategi Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind First in Choice för sina kunder och andra huvudsakliga intressenter. Uppdraget är att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och det är en viktig del av koncernens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera större värde till alla intressenter på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Se årsredovisningen 2012 för en sammanfattning av Gruppens samtliga mål och för mer information. För ytterligare information Atlas Copco AB Stockholm Tel , Fax Internet: Organisationsnummer: Analytiker och investerare Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel eller Media Ola Kinnander, Presschef Tel eller Telefonkonferens En telefonkonferens för att kommentera resultatet kommer att hållas på engelska den 29 april klockan 13:30. Telefonnumret till konferensen är: För att underlätta att konferensen startar i rätt tid, vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid. Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida för internetlänk, presentationsmaterial samt ytterligare information: Webbsändningen och en inspelad ljudpresentation kommer att finnas på vår hemsida efter telefonkonferensen. Rapport för andra kvartalet 2013 Rapporten för andra kvartalet 2013 publiceras den 18 juli Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien.

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 26 april 2016 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2016 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabil orderingång svagt inom gruv Orderingången blev MSEK

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2014 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2014 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal Orderingången

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2015 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 20 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Blandad efterfrågeutveckling och rekordresultat Tillväxt inom serviceverksamheten

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2012 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra kvartal trots svagare marknad Orderingången ökade

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2010 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 20 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Förbättrad efterfrågan från industrin och starkt kassaflöde Orderingången

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 18 juli 2013 Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2013 Gynnsam efterfrågan på service och industriutrustning Orderingången minskade till MSEK 21 135 (23 263),

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007

Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2007 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2007 Stark försäljnings- och resultattillväxt Stabila marknadsförhållanden och förbättrad position. Den

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Juli september Juli september 2014

Juli september Juli september 2014 Delårsrapport januari Studsvik delårsrapport januari Försäljningen under kvartalet uppgick till 217,6 (225,1) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 8 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 17 juli 2012 Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2012 God efterfrågan och rekordhöga intäkter och rörelseresultat Orderingången ökade med 5% till MSEK 23 263,

Läs mer

Atlas Copco Juli september, 2001

Atlas Copco Juli september, 2001 Atlas Copco Juli september, 21 3 Faktureringen ökade med 11 procent till 13,41. Rörelsemarginalen var 12.5 procent (14.4). Vinst per aktie ökade till SEK 4.6, jämfört med SEK 3.71 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 436 (2 770) Mkr Rörelseresultat 104,2 (272,4) Mkr Omstruktureringskostnader har belastat resultatet med 35 (0) Mkr Resultat efter skatt 74,0 (184,1)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 1 februari 2007 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) OBS: I rapporten redovisas

Läs mer

delårsrapport januari - september 2007

delårsrapport januari - september 2007 Tredje kvartalet - delårsrapport januari - september Nettoomsättning 1 853 (1 566) Mkr Resultat efter finansnetto 140,6 (68,1) Mkr Resultat efter skatt 105,0 (47,7) Mkr Resultat per aktie 8,31 (3,77) kronor

Läs mer

ATLAS COPCO FAKTA I KORTHET 2015/2016

ATLAS COPCO FAKTA I KORTHET 2015/2016 ATLAS COPCO FAKTA I KORTHET 21/216 1 Atlas Copco Fakta i korthet 21/216 ATLAS COPCO-GRUPPEN Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitets lösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 27 april 2012 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Fortsatt stark orderingång Orderingången steg till rekordhöga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli 2010 Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2010 Stark ordertillväxt och rekordhög rörelsemarginal Orderingången steg 33% organiskt till MSEK 19 221. Intäkterna

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard XX Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2013 Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

bolaget LTSS förvärvad (70) %. påverkat kvartalet t.ex inom

bolaget LTSS förvärvad (70) %. påverkat kvartalet t.ex inom Första kvartalet - 2011 Delårsrapport januari - mars 2011 Orderingångg 680 (606) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter är orderingången oförändrad Nettoomsättning 693 (567) Mkr, justerat

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 22 oktober 2010 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2010 Rekordvinst och stark ordertillväxt Orderingången steg 35% till MSEK 19 316. Intäkterna ökade 18%

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS

KABE AB > 349,0 (354,6). > 20,1 (23,5). > 2:23 (2:61). > (30 869). > 7,6 % (8,7). KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS KABE AB (publ.) > en uppgick till 349,0 Mkr (354,6). > Resultat efter skatt uppgick till 20,1 Mkr (23,5). > Resultat per aktie var 2:23 (2:61). > Rörelseresultatet uppgick till 26 470 (30 869). > Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 27 januari 2017 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Starkt slut på ett starkt år Siffrorna

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2016

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2016 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 15 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Solid industriverksamhet svag efterfrågan från gruv och anläggning Orderingången minskade 3% till MSEK 25 934 (26

Läs mer

Atlas Copco Oktober december, 2001

Atlas Copco Oktober december, 2001 Atlas Copco Oktober december, 21 4 Faktureringen ökade med 2% till 13,117. Rörelsemarginalen var 1.3% (14.2). Vinst per aktie minskade till SEK 3.36, jämfört med SEK 4.12 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl

Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Omräkningar för 2015 och 2016 efter omklassificering av Poggenpohl Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificering jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec jan-dec Nettoomsättning 3 019 3 308 2 923

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr Delårsrapport januari mars Koncernchefen Claes Seldebys kommenterar. Nyckeltal Kvartal 1 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 225,6 Mkr (223,3). Rörelseresultatet uppgick till 18,0 Mkr (28,3). Rörelsemarginalen

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen. I rapporten används genomgående punkt. för att markera decimaler. april juni

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen. I rapporten används genomgående punkt. för att markera decimaler. april juni Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 18 juli 2011 Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2011 Rekord i orderingång, intäkter och rörelseresultat Organisk orderingång ökade med 29% till MSEK 22 202.

Läs mer