Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen"

Transkript

1 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången minskade till MSEK (24 827), organisk minskning på 11% Intäkterna minskade till MSEK (22 254), organisk minskning på 5% Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK (4 614) Rörelsemarginalen var 20.5% (20.7) Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 494) Periodens resultat var MSEK (3 409) Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.46 (2.81) Operativt kassaflöde uppgick till MSEK (1 441) MSEK % Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Resultat före skatt % i % av intäkterna Periodens resultat % Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Marknadsutsikter på kort sikt Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på nuvarande nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt, (Publicerades den 31 januari 2013) Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas minska något. Atlas Copco Group Center Atlas Copco AB (publ) Besökadress: Telefon: +46 (0) Org. Nr SE Stockholm Sickla Industriväg 19 Telefax: +46 (0) Säte: Nacka Sverige Nacka

2 Atlas Copco Kvartal (18) Marknadsutveckling Den sammantagna efterfrågan på Atlas Copcos produkter var något lägre jämfört med föregående kvartal. Särskilt gruvkunder fortsatte att vara försiktiga med att investera i utrustning. Trots detta förblev den totala ordervolymen för Atlas Copcos utrustning mer eller mindre oförändrad sekventiellt (jämfört med föregående kvartal). Ordervolymerna var relativt stabila för industrikompressorer och industriverktyg, ökade för bygg- och anläggningsutrustning och var lägre för gruv- och bergbrytningsutrustning. Jämfört med det rekordhöga första kvartalet förra året, var ordervolymerna lägre för samtliga affärsområden och betydligt lägre för gruvutrustning. Verksamheten för service och reservdelar fortsatte att utvecklas väl och ökade jämfört med föregående år. Efterfrågan från tillverknings- och anläggningsindustrierna förblev gynnsam i Nordamerika och orderingången var robust för industrikompressorer, industriverktyg och byggoch anläggningsutrustning. Orderingången för gruvutrustning var betydligt lägre jämfört med föregående år, men i stort sett oförändrad sekventiellt. Orderingången i Sydamerika minskade, både jämfört med föregående år och sekventiellt, huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan på utrustning till gruvindustrin. I Europa var orderingången i stort sett oförändrad jämfört med föregående år och ökade något sekventiellt, med stöd av en bra orderingång för stora kompressorer. Orderingången för borrutrustning för gruv- och tunneltillämpningar var också högre sekventiellt, men lägre än under föregående år. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Tyskland och i Turkiet. I Afrika/Mellanöstern var orderingången lägre än föregående år, men betydligt högre jämfört med föregående kvartal. Orderingången i Asien var oförändrad jämfört med föregående år och ökade sekventiellt. Den starkaste tillväxten uppnåddes i Sydostasien. Orderingången var sekventiellt högre i Kina och i Indien för samtliga affärsområden, men fortfarande något lägre än föregående år. Orderingången i Australien minskade, huvudsakligen på grund av lägre efterfrågan från gruvindustrin, både jämfört med föregående år och sekventiellt. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Geografisk fördelning av orderingång %, senaste 12 mån. Kompressor- Industri- Gruv- och berg- Bygg- och anlägg- Atlas Copcot o m mars 2013 teknik teknik brytningsteknik ningsteknik gruppen Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien

3 Atlas Copco Kvartal (18) Intäkter, resultat och avkastning Intäkterna var MSEK (22 254), vilket motsvarar en organisk minskning på 5%. Rörelseresultatet minskade med 10% till MSEK (4 614), huvudsakligen på grund av lägre intäktsvolymer och negativ valutaeffekt. Effekten från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram påverkade kostnaderna för gruppgemensamma funktioner med MSEK -42 (-69). Rörelsemarginalen uppgick till 20.5% (20.7) och justerat för ovanstående poster om MSEK -42 (-69) var marginalen 20.8% (21.0). Nettovalutaeffekten, jämfört med föregående år var MSEK -220 men effekten på marginalen var neutral. Finansnettot var MSEK -111 (-120). Räntenettot var lägre och uppgick till MSEK -118 (-154) tack vare positivt kassaflöde och en gynnsam omräkningseffekt på räntor för Euro-lån. Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 494), vilket motsvarar en marginal på 20.0% (20.2). Periodens resultat uppgick till MSEK (3 409). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 2.46 (2.81) respektive SEK 2.45 (2.80). Avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 34% (37). Avkastning på eget kapital var 42% (49). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 8.0% som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått. Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda Balans- och resultaträkningen har räknats om för föregående år på grund av ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda. Effekten på berörda rader specificeras i nedanstående tabell. Balansräkning, MSEK 31 dec mar Övriga finansiella tillgångar Uppskjutna skattefordringar Eget kapital Ersättningar efter avslutad anställning Uppskjutna skatteskulder Övriga skulder och avsättningar Resultaträkning, MSEK 2012 Kv Rörelseresultat Resultat före skatt 24 5 Periodens resultat 19 4 Operativt kassaflöde och investeringar Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till MSEK (5 371). Kassaflödet från finansiella poster var kraftigt negativt med -642 (+372). De huvudsakliga förklaringarna är negativa kassaflöden från valutasäkringar av lån och eget kapital där motverkande kassaflöden sker i framtiden. Föregående år var kassaflödena positiva från dessa säkringar. Rörelsekapitalet ökade med MSEK 185 (2 027) och hyresmaskiner ökade, netto, med MSEK 217 (194). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 304 (413). Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK (1 441). Nettoskuldsättning Gruppens nettoskuld, justerad för verkligt värde på ränteswappar, uppgick till MSEK (13 397), varav MSEK (1 857) avser avsättning för ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Under kvartalet emitterade Atlas Copco ett tioårigt obligationslån på MEUR 500 med räntesatsen 2.56% som syftar till att refinansiera skuld som löper ut i andra kvartalet Gruppen har en genomsnittlig löptid på räntebärande skulder på 5.1 år. Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 0.4 (0.6). Nettoskuldsättningsgraden var 23% (43). Återköp och försäljning av egna aktier Under kvartalet köptes, netto, A-aktier och B-aktier såldes för ett nettobelopp på MSEK Transaktionerna är i enlighet med de mandat som gavs av årsstämman 2012 och avser Gruppens långsiktiga incitamentsprogram. Anställda Den 31 mars 2013 var antalet anställda (38 623). Antalet konsulter/extern arbetskraft var (2 155). För jämförbara enheter ökade den totala arbetsstyrkan med 779 från den 31 mars Antalet anställda ökade inom service samt inom produktutveckling, medan det minskade inom produktion. Atlas Copco 140 år Den 21 februari 2013 firade Altas Copco, erkänt som ett av världens mest innovativa, etiska och hållbara bolag, 140 år med industriell excellens. En rad olika aktiviteter firades i de 90 länder där bolaget har egen verksamhet. Försäljnings- och resultatbrygga Volym, pris Engångsposter Aktiebaserade MSEK Kv mix och övrigt Valuta Förvärv incitamentsprogram Kv Atlas Copco-gruppen Intäkter Rörelseresultat % 20.5% 24.3% 20.7%

4 Atlas Copco Kvartal (18) Kompressorteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Stabila ordervolymer for industrikompressorer Service och reservdelar fortsatte att växa Rörelsemarginalen förbättrades till 22.9% Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % -5-3 Totalt, % Industrikompressorer Ordervolymerna för stationära industrikompressorer och luftbehandlingsutrustning låg kvar på samma nivå som föregående kvartal och år. Jämfört med föregående år ökade orderingången i Nordamerika och i Europa medan den minskade något i Asien. Orderingången för små och medelstora kompressorer förblev på samma nivå sekventiellt, medan den ökade något för stora maskiner. Gas- och processkompressorer Orderingången på gas- och processkompressorer var lägre jämfört med föregående år, men högre än under föregående kvartal. Några stora order vanns i Europa. Specialiserad uthyrning Uthyrningsverksamheten förbättrades jämfört med föregående år. Den bästa utvecklingen uppnåddes i Asien. Förvärv I mars förvärvade Atlas Copco Copco distributören Air et Techniques Energies Provence (ATEP) som säljer stationära kompressorer och relaterade produkter med bas i Aix-en-Provence, Frankrike. Bolaget har årliga intäkter på ca MSEK 50 och 30 anställda. I april tecknade Atlas Copco s amerikanska bolag Quincy Compressor LLC avtal om att förvärva National Pump & Compressors kompressorverksamhet i delstaten Illinois, USA. Verksamheten har ca 45 anställda. Invigning av kompressorfabriker Två fabriker för att utöka monteringskapaciteten för kompressorer invigdes, en i Kina och en i Indien. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (8 306), motsvarande en organisk minskning på 2%. Rörelseresultatet var MSEK (1 834), vilket motsvarar en marginal på 22.9% (22.1). Marginalen fick stöd av effektivitetsförbättringar och högre priser. Detta motverkades dock något av utspädning från förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 62% (68). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25.0% Service Service och reservdelar fortsatte att utvecklas väl. Alla regioner påvisade tillväxt med den högsta tillväxten i Mellanöstern, Sydamerika, Nordamerika och i Kina. Innovation Följande produkter har lanserats: En serie små oljesmorda skruvkompressorer som har en kompakt design och banbrytande låg energiförbrukning. En energieffektiv stor oljesmord skruvkompressor som har upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med föregående generation. Den har också ett energiåtervinningssystem % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, %

5 Atlas Copco Kvartal (18) Industriteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Efterfrågan fortsatte att minska något Rörelsemarginal på 22.3%, påverkad av lägre intäktsvolymer Förvärv som breddar produktportföljen Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-5 Pris, % Volym, % -9-8 Totalt, % Verkstadsindustrin De sammantagna ordervolymerna för industriverktyg till verkstadsindustrin minskade jämfört med föregående år och sekventiellt. Orderingången ökade i Nordamerika men minskade i Europa och i Asien. Fordonsindustrin Ordervolymen för avancerade industriverktyg och monteringssystem till fordonsindustrin var något lägre jämfört med föregående år. Orderingången ökade något i Europa, men var lägre i Nordamerika och i Asien. Jämfört med föregående kvartal ökade orderingången något, med stöd av order i Europa och i Asien. Förvärv I mars tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva verksamheten i USA-baserade Rapid-Torc, som utvecklar och marknadsför hydrauliska momentnycklar. Bolaget hade intäkter under 2012 på cirka MSEK 75 och 30 anställda. Förvärvet slutfördes i april. I april tecknade Atlas Copco avtal om att förvärva tillgångarna i Saltus-Werk Max Forst GmbH, en tillverkare av mekaniska och elektriska momentlösningar med säte i Tyskland. Saltus hade intäkter under 2012 på cirka MSEK 70 och ca 65 anställda. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (2 471), motsvarande en organisk minskning på 7%. Rörelseresultatet var MSEK 487 (593), vilket motsvarar en marginal på 22.3% (24.0), huvudsakligen påverkat av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 41% (51). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25.0% Service Serviceverksamheten förblev god, men orderingången var något lägre jämfört med föregående år % Innovation Följande produkter har lanserats: En serie tryckluftsdrivna slipmaskiner med många avancerade ergonomiska egenskaper som förbättrar operatörens säkerhet, produktivitet och komfort. En serie elektriska monteringsverktyg med styrenhet som är lätt att installera. Dessa erbjuder samma snabbhet som tryckluftsdrivna verktyg, men har precisionen och kontrollen som ett elektriskt verktyg, vilket bidrar till ökad produktivitet, förbättrad ergonomi och lägre energiförbrukning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

6 Atlas Copco Kvartal (18) Gruv- och bergbrytningsteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Orderingången på gruvutrustning minskade Rörelsemarginalen påverkad av lägre volymer och valutaeffekter, men fick stöd av intäktsmix Förvärv av bergborrverktygsverksamhet i Kina Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -4-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Gruvindustrin Försiktigheten att investera i kapitalvaror som noterades under föregående kvartal fortsatte att påverka efterfrågan från gruvkunder och ordervolymerna minskade något jämfört med föregående kvartal. Orderingången minskade betydligt för alla typer av utrustning jämfört med det väldigt starka kvartalet föregående år. Infrastruktur Orderingången på borrutrustning för infrastrukturtillämpningar minskade jämfört med föregående år, men ökade sekventiellt, både för underjords- och ovanjordsborrningsutrustning. cirka MSEK 420 och 687 anställda. Atlas Copco kommer också att köpa nästan 25% av ett närliggande stålverk. I april slutfördes förvärvet av Schweiz-baserade MEYCO Equipment, som tillverkar riggmonterad utrustning för sprutbetong. Bolaget hade intäkter om ca MSEK 190 och 45 anställda under Strukturförändringar Investeringsprojektet för ny produktionsutrustning för bergborrverktyg i Fagersta som tillkännagavs 2010 avslutades under kvartalet. Denna produktionsuppgradering påverkar tillverkningen av bergborrverktyg i Springs, Sydafrika, där 91 anställda berörs. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (8 434), vilket motsvarar en organisk minskning på 6%. Rörelseresultatet var MSEK (2 077), motsvarande en marginal på 23.4% (24.6). Marginalen påverkades negativt av lägre volymer, valutaeffekter samt utspädning av förvärv, men fick stöd av en positiv intäktsmix. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 56% (66). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Service och reservdelar Efterfrågan på service och reservdelar låg kvar på en bra nivå och ordervolymerna var stabila både jämfört med föregående år och sekventiellt. Ordervolymerna för förbrukningsvaror var lägre än föregående år, men ökade sekventiellt % 20.0% Innovation Följande produkter har lanserats: Förbrukningsvaror till prospekteringsborrning med en automatisk säkerhetsmekanism som ökar både säkerhet och produktivitet. En elektrisk lastmaskin som har lägre energiförbrukning, producerar mindre värme och har en lägre ljudnivå jämfört med en motsvarande dieseldriven lastmaskin % 10.0% 5.0% Förvärv I mars förvärvades 75% av Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd., en ledande kinesisk leverantör av bergborrverktyg. Bolaget hade intäkter under 2012 på 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 0.0%

7 Atlas Copco Kvartal (18) Bygg- och anläggningsteknik MSEK Orderingång % Intäkter % Rörelseresultat % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Organisk orderingång minskade med 4%, påverkad av svag efterfrågan i Europa Rörelsemarginal på 9.5%, påverkad av lägre volymer Ny visuell identitet för väganläggningsutrustning Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % -5-5 Pris, % Volym, % Totalt, % Bygg- och anläggningsutrustning Orderingången för bygg- och anläggningsutrustning minskade jämfört med föregående år. Geografiskt förbättrades ordervolymerna något i Nordamerika och i Asien, men minskade i Europa. Utvecklingen var positiv för produkter inom portabel energi, såsom portabla kompressorer, medan den var negativ för väganläggningsutrustning. Jämfört med föregående kvartal, förbättrades efterfrågan för de flesta produktgrupper. Förbättringen beror delvis på normala säsongsvariationer. Den sekventiella förbättringen var mest signifikant i Asien. Ny visuell identitet för väganläggningsutrustning Atlas Copcos väganläggningsutrustning kommer att använda sig av samma design för Dynapac-produkterna, vältar, fräsar och asfaltsläggare, som redan används inom de andra divisionerna i affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik. I den nya designen kommer Atlas Copcos logotyp att vara tydligt synlig på produkterna tillsammans med namnet Dynapac och färgerna kommer att ändras till gult och grått. Den nya designen lanserades i april. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (3 206), vilket motsvarar en organisk minskning på 9%. Rörelseresultatet var MSEK 263 (344), vilket motsvarar en marginal på 9.5% (10.7). Rörelseresultatet påverkades av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 10% (11). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 14.0% Service Verksamheten för service och reservdelar förblev gynnsam och den sammantagna ordervolymen var i stort sett oförändrad. Orderingången förbättrades i alla regioner förutom Europa. Innovation Följande produkter har lanserats: Boosters för högtryckskomprimering av luft och gas med Tier 4 motorer. En handhållen hydraulisk bilningshammare med betydligt lägre vibrationer samt ett effektivt system att minska buller. En serie tryckluftsdrivna mejselhammare Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0%

8 Atlas Copco Kvartal (18) Redovisningsprinciper Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som beskrivs i Årsredovisningen Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade redovisningsprinciper IASB har gett ut flertalet nya och ändrade standards och tolkningar som har effekt from den första januari Bedömningen av effekten på räkenskaperna från implementeringen av dessa standars beskrivs i detalj i årsredovisningen för Ändringar i IAS 19 Ersättning till anställda Den ändrade versionen av IAS 19 Ersättning till anställda antogs av Atlas Copco from den första januari 2013 med full retroaktiv tillämpning. Som en konsekvens har både resultaträkning och balansräkning räknats om för föregående år. Se sidan 3 för detaljer. Andra nya och ändrade IFRS-standards och IFRIC tolkningar Övriga nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRICtolkningar väntas inte ha någon betydande påverkan på de finansiella rapporterna. Risker och osäkerhetsfaktorer Marknadsrisker Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar både Gruppens intäkter och lönsamhet negativt. Gruppens försäljning är dock väl spridd med kunder i många branscher och länder världen över, vilket begränsar risken. Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. Produktionsrisker Många komponenter köps in från underleverantörer. Tillgängligheten är beroende av underleverantörerna och om de skulle drabbas av driftstörningar eller ha otillräcklig kapacitet kan det påverka produktionen negativt. För att minimera dessa risker har Atlas Copco bildat ett globalt nätverk av underleverantörer. Det innebär att det i de flesta fall finns mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Atlas Copco exponeras också direkt och indirekt mot råvarupriser. Kostnadsökningar för råvaror och komponenter sammanfaller ofta med en stark efterfrågan från slutkunder och kan delvis kompenseras av ökad försäljning till gruvkunder, och delvis av högre marknadspriser. Förvärv Atlas Copcos strategi är att växa inom alla sina affärsområden. Tillväxten ska framför allt vara organisk och kompletteras med utvalda förvärv. Det är svårt att integrera förvärvade verksamheter och det är inte säkert att varje integration lyckas väl. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och/eller synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat. För ytterligare information, se årsredovisningen Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska händelser, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.

9 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens resultaträkning 3 månader t o m 12 månader t o m 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Periodens resultat Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Nyckeltal Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde, % Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde, % Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % Andel eget kapital, vid periodens slut, % Antal anställda, vid periodens slut

10 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens rapport över totalresultat 3 månader t o m 12 månader t o m 31 mars 31 mars 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omföras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omföras Poster som senare kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar Finansiella tillgångar som kan säljas realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Skatt hänförlig till poster som kan omföras Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande

11 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens balansräkning MSEK 31 mar dec mar jan Immateriella anläggningstillgångar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar och övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Övriga finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL Räntebärande skulder Ersättningar efter avslutad anställning Övriga skulder och avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens förändring av eget kapital Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital MSEK Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 mars MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av redovisningsprincip Omräknat värde vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid årets slut, 31 december MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av redovisningsprincip Omräknat värde vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Förändring av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 31 mars

13 Atlas Copco Kvartal (18) Koncernens kassaflödesanalys MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för av- och nedskrivningar (se nedan) Justering för realisationsresultat m m Kassamässigt rörelseöverskott Finansnetto, erhållet/betalt Betald skatt Förändring av rörelsekapital Ökning av hyresmaskiner Försäljning av hyresmaskiner Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 17 8 Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar 1 3 Förvärv av dotterföretag Övriga investeringar, netto Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetald utdelning till innnehav utan bestämmande inflytande - 1 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande Återköp och avyttring av egna aktier Förändring av räntebärande skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Av- och nedskrivningar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Totalt Beräkning av operativt kassaflöde MSEK Periodens nettokassaflöde Återför: Förändring av räntebärande skulder Återköp och avyttring av egna aktier Utbetald utdelning till innnehav utan bestämmande inflytande - -1 Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 2 29 Förvärv och avyttringar Investeringar av kassalikviditet Operativt kassaflöde

14 Atlas Copco Kvartal (18) Intäkter per affärsområde MSEK (per kvartal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kompressorteknik varav externa varav interna Industriteknik varav externa varav interna Gruv- och bergbrytningsteknik varav externa varav interna Bygg- och anläggningsteknik varav externa varav interna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Atlas Copco-gruppen Rörelseresultat per affärsområde MSEK (per kvartal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kompressorteknik i % av intäkterna Industriteknik i % av intäkterna Gruv- och bergbrytningsteknik i % av intäkterna Bygg- och anläggningsteknik i % av intäkterna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Nyckeltal per kvartal SEK Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Vinst per aktie före utspädning Vinst per aktie efter utspädning Eget kapital per aktie Operativt kassaflöde per aktie % Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde Skuldsättningsgrad, vid periodens slut Andel eget kapital, vid periodens slut Antal anställda, vid periodens slut

15 Atlas Copco Kvartal (18) Förvärv Intäkter Antal Datum Förvärv Affärsområde MSEK* anställda* 23 apr 2013 Rapid-Torc Industriteknik apr 2013 MEYCO Gruv- och bergbrytningsteknik mar 2013 Shandong Rock Drilling Tools Co., Ltd Gruv- och bergbrytningsteknik feb 2013 Air et Techniques Energies Provence - Kompressorteknik Distributör i Frankrike 26 okt 2012 NewTech Drilling Products Gruv- och bergbrytningsteknik aug 2012 Ekomak Group Kompressorteknik aug 2012 Gazcon A/S Kompressorteknik mar 2012 Guangzhou Linghein Compressor Kompressorteknik feb 2012 Wuxi Shengda Air/Gas Purity Equipment Kompressorteknik jan 2012 Neumatica - Distributör i Colombia Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 GIA Industri AB Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 Perfora S.p.A. Gruv- och bergbrytningsteknik jan 2012 Houston Service Industries, Inc. Kompressorteknik * Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet. För tidigare Atlas Copcodistributörer anges inte intäkter. Då förvärven är relativt små specificeras inte dessa enligt IFRS 3 i denna rapport. Årsredovisningen 2013 kommer att inkludera specifikationer för alla förvärv som genomförts under Se årsredovisningen 2012 för redovisning av förvärv och avyttringar som gjordes Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Redovisat och verkligt värde för Gruppens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna nedan. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 2 i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 2012 har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga signifikanta ändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använd data eller antaganden. Utestående derivatinstrument redovisade till verkligt värde MSEK 31 mar dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar Skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar Skulder Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder MSEK 31 mar mar dec dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Övriga lån

16 Atlas Copco Kvartal (18) Moderbolaget Resultaträkning MSEK Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning 31 mars 31 mars 31 dec. MSEK Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa bundet eget kapital Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Summa avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Redovisningsprinciper Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och metoder för beräkningar följs både i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Se också redovisningsprinciper, sid 8.

17 Atlas Copco Kvartal (18) Moderbolaget Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: Aktieslag Aktier A-aktier B-aktier Totalt varav A-aktier som innehas av Atlas Copco varav B-aktier som innehas av Atlas Copco Totalt, netto efter aktier som innehas av Atlas Copco Personaloptionsprogram Årsstämman 2012 beslutade om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. För koncernledningen kräver deltagande i planen att egna investeringar görs i Atlas Copco-aktier. Avsikten är att planen ska täckas genom återköp av bolagets egna aktier. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 2013 ett liknande prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram som under tidigare år. För ytterligare information, se förslagen till årsstämman på Transaktioner i egna aktier Atlas Copco har mandat att köpa och sälja egna aktier enligt nedan: Köp av maximalt A-aktier, varav som mest kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för Köp av maximalt A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning. Försäljning av maximalt A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Försäljning av maximalt serie A aktier för att täcka åtaganden enligt de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2008 och 2009 och försäljning av maximalt serie B aktier för att täcka motsvarande kostnader för planen Försäljning eller förvärv av aktier får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Under det första kvartalet 2013, förvärvades, netto, A-aktier och B-aktier avyttrades i enlighet med beviljade mandat. Bolagets totala innehav av egna aktier per den 31 mars 2013 framgår av tabellen till vänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. Atlas Copco har antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Atlas Copco AB och Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att fatta beslut om hantering av finansiella risker. För ytterligare information, se årsredovisningen Närstående parter Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen Stockholm den 29 april 2013 Atlas Copco AB Ronnie Leten VD och koncernchef

18 Atlas Copco Kvartal (18) Det här är Atlas Copco Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor. Affärsområden Atlas Copco har fyra affärsområden. Varje affärsområde ansvarar för att utveckla sin respektive verksamhet genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Affärsområdet Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt övervakningssystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning. Kompressorteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien. Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordonsoch flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike, Japan och Tyskland. Affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. Vision, uppdrag och strategi Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind First in Choice för sina kunder och andra huvudsakliga intressenter. Uppdraget är att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och det är en viktig del av koncernens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera större värde till alla intressenter på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Se årsredovisningen 2012 för en sammanfattning av Gruppens samtliga mål och för mer information. För ytterligare information Atlas Copco AB Stockholm Tel , Fax Internet: Organisationsnummer: Analytiker och investerare Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel eller Media Ola Kinnander, Presschef Tel eller Telefonkonferens En telefonkonferens för att kommentera resultatet kommer att hållas på engelska den 29 april klockan 13:30. Telefonnumret till konferensen är: För att underlätta att konferensen startar i rätt tid, vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid. Telefonkonferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida för internetlänk, presentationsmaterial samt ytterligare information: Webbsändningen och en inspelad ljudpresentation kommer att finnas på vår hemsida efter telefonkonferensen. Rapport för andra kvartalet 2013 Rapporten för andra kvartalet 2013 publiceras den 18 juli Affärsområdet Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, Kina och Brasilien.

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2014 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2014 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal Orderingången

Läs mer

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2015 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2012 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra kvartal trots svagare marknad Orderingången ökade

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2010 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Atlas Copco Juli september, 2001

Atlas Copco Juli september, 2001 Atlas Copco Juli september, 21 3 Faktureringen ökade med 11 procent till 13,41. Rörelsemarginalen var 12.5 procent (14.4). Vinst per aktie ökade till SEK 4.6, jämfört med SEK 3.71 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 1 februari 2007 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) OBS: I rapporten redovisas

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Atlas Copco Oktober december, 2001

Atlas Copco Oktober december, 2001 Atlas Copco Oktober december, 21 4 Faktureringen ökade med 2% till 13,117. Rörelsemarginalen var 1.3% (14.2). Vinst per aktie minskade till SEK 3.36, jämfört med SEK 4.12 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

EUROPA INTÄKTER 31% MEDARBETARE 42% INTÄKTER, MSEK ORDERINGÅNG PER KUNDKATEGORI. Övriga, 8% Tillverkning, 33% Gruv, 20% Processindustri, 14%

EUROPA INTÄKTER 31% MEDARBETARE 42% INTÄKTER, MSEK ORDERINGÅNG PER KUNDKATEGORI. Övriga, 8% Tillverkning, 33% Gruv, 20% Processindustri, 14% ATLAS COPCO FAKTA I KORTHET 214/21 ATLAS COPCO-GRUPPEN Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuum lösningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 21 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet Starkare än någonsin Stärkta marknadspositioner och rekordresultat av alla affärsområden. Orderingången steg

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014 KABE AB (publ.) Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014 > en uppgick till 1 331,1 Mkr (1 264,9). > Resultat efter skatt uppgick till 63,9 Mkr (67,9). > Resultat per aktie var 7:10 (7:54). > Rörelseresultatet

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Atlas Copco Oktober december 2003

Atlas Copco Oktober december 2003 Atlas Copco Oktober december 23 4 Faktureringen minskade med 4% till 11,473. Rörelsemarginalen var 12.8% (11.6). Vinst per aktie minskade till SEK 4.47, jämfört med SEK 4.9 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207. Bokslutskommuniké januari december 2013

Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207. Bokslutskommuniké januari december 2013 Ostnor AB, org nr 556051-0207 Bokslutskommuniké januari december 2013 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 189,1 Mkr (197,6). Rörelseresultatet uppgick till 3,7 Mkr (-4,7). Rörelsemarginalen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer