Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015"

Transkript

1 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga med stor valutapåverkan Orderingången ökade med 14% till MSEK (23 450), en oförändrad organisk tillväxt Intäkterna ökade till MSEK (23 348), en organisk minskning på 3% Justerat rörelseresultat var MSEK (4 382), vilket motsvarar en marginal på 19.8% (18.8) Redovisat rörelseresultat var rekordhögt på MSEK (4 339), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -90 (-43), vilket motsvarar en marginal på 19.4% (18.6) Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 174) Periodens resultat ökade med 14% till MSEK (3 207) Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.00 (2.64) Det operativa kassaflödet var MSEK (3 102) januari - juni MSEK % % Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Resultat före skatt % % i % av intäkterna Periodens resultat % % Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, % Marknadsutsikter på kort sikt Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 april ): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco Group Center Atlas Copco AB (publ) Besökadress: Telefon: +46 (0) Org. Nr SE Stockholm Sickla Industriväg 19 Telefax: +46 (0) Säte: Nacka Sverige Nacka

2 Atlas Copco Kvartal 2 2 (19) Atlas Copco-gruppen Halvårsresultat i sammandrag Orderingången för första halvåret ökade med 13% till MSEK (46 103). Volym för jämförbara enheter minskade med 3%, prisökningar tillförde 1%, strukturförändringar bidrog med 2% och den positiva valutaeffekten var 13%. Intäkterna uppgick till MSEK (44 771), vilket motsvarar en organisk minskning om 2%. Rörelseresultatet ökade med 18% till MSEK (8 099). Rörelsemarginalen var 18.9% (18.1). Den positiva effekten från valutakursförändringar uppgick till MSEK för första halvåret. Resultat före skatt var MSEK (7 776), vilket motsvarar en marginal på 18.0% (17.4). Periodens resultat uppgick till MSEK (5 962). Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 5.65 (4.91) respektive 5.63 (4.90). Det operativa kassaflödet före förvärv, avyttringar och utdelningar uppgick till MSEK (4 965). Utvecklingen under andra kvartalet Marknadsutveckling Atlas Copcos serviceverksamhet fortsatte att växa, både jämfört med föregående år och sekventiellt, dvs. jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan på utrustning var, återigen, blandad och var låg för stor utrustning och bra för små och medelstor industriutrustning. Ordervolymerna förbättrades något sekventiellt, men var lägre jämfört med föregående år. Efterfrågan på industriverktyg, monteringssystem och -lösningar var fortsatt stark. Orderingången var robust och förbättrades jämfört med föregående år. Ordervolymerna för små och medelstora kompressorer var stabila på en bra nivå och ordervolymerna ökade för vakuumutrustning. Efterfrågan på stora kompressorer samt för gruv- och bergbrytningsutrustning var fortsatt svag. Ordervolymerna för dessa produkter minskade jämfört med föregående år, men förbättrades något jämfört med det svaga första kvartalet. Efterfrågan på bygg- och anläggningsutrustning var också fortsatt svag och orderingången minskade jämfört med föregående år. Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % -1-3 Totalt, % Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25% 20% Geografisk fördelning av orderingång Atlas Copco-gruppen %, Orderingång Ändring* Nordamerika Sydamerika 7-9 Europa Afrika/Mellanöstern 9-1 Asien 26-2 Australien * Förändring i orderingång jämfört med föregående år i lokal valuta, % Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % 15% 10% 5% 0% Kompressor- Industri- Gruv- och berg- Bygg- och anlägg- Atlas Copco- %, teknik teknik brytningsteknik ningsteknik gruppen Nordamerika Sydamerika Europa Afrika/Mellanöstern Asien/Australien

3 Atlas Copco Kvartal 2 3 (19) Intäkter, resultat och avkastning Intäkterna ökade med 12% till rekordhöga MSEK (23 348). Valuta och förvärv bidrog med 13% respektive 2%, medan den organiska minskningen var 3%. Rörelseresultatet ökade med 17% till MSEK (4 339) och inkluderar jämförelsestörande poster på MSEK -90 (-43). Dessa innehåller omstruktureringskostnader på MSEK 65 i Gruv- och bergbrytningsteknik och MSEK 95 i Bygg- och anläggningsteknik samt en förändring i avsättning för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram som redovisas i gruppgemensamma funktioner på MSEK +70 (-43). Det justerade rörelseresultatet ökade med 18% till MSEK (4 382), vilket motsvarar en marginal på 19.8% (18.8). Valutaeffekten, netto, jämfört med föregående år var kraftigt positiv på MSEK 945 och detta bidrog också till marginalförbättringen. Marginalen påverkades dock negativt av lägre intäktsvolym, utrustningsmix samt av utspädning från förvärv. Finansnettot var MSEK -222 (-165). Räntenettot var MSEK -176 (-175) och andra finansiella poster var MSEK -46 (+10), relaterade till valutakursdifferenser och omvärdering av finansiella derivat. Resultat före skatt uppgick till MSEK (4 174), vilket motsvarar en marginal på 18.6% (17.9). Periodens resultat uppgick till MSEK (3 207). Resultat per aktie före och efter utspädning var SEK 3.00 (2.64) respektive SEK 2.96 (2.64). Avkastning på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna var 25% (25). Avkastning på eget kapital var 28% (31). Gruppen använder en sammanvägd genomsnittlig kapitalkostnad (WACC) på 8.0% som minimikrav för investeringar och som övergripande jämförelsemått. Nettoskuldsättning Gruppens nettoskuld, justerad för verkligt värde på ränteswappar, uppgick till MSEK (20 424), varav MSEK (2 066), netto, avser avsättning för ersättning efter avslutad anställning (pensioner). Gruppen har en genomsnittlig löptid på räntebärande skulder på 4.5 år. Under kvartalet betalades den första andelen av den årliga utdelningen och extrautdelningen i form av automatisk inlösen om totalt MSEK Den andra andelen av den årliga utdelningen, MSEK 3 660, kommer att utbetalas i november och har bokförts som en skuld. Nettoskuld i förhållande till EBITDA var 0.9 (1.0). Nettoskuldsättningsgraden var 48% (51). Återköp och försäljning av egna aktier Under kvartalet såldes A-aktier och B-aktier, netto, för ett nettobelopp på MSEK 176. Transaktionerna är i enlighet med de mandat som årsstämman gett och avser säkring av Gruppens långsiktiga incitamentsprogram. Anställda Den 30 juni var antalet anställda (43 937). Antalet konsulter/extern arbetskraft var (3 107). För jämförbara enheter minskade den totala arbetsstyrkan med 973 från den 30 juni. Operativt kassaflöde och investeringar Kassamässigt rörelseöverskott uppgick till MSEK (4 999) med stöd av valuta. Kassaflödet från finansiella poster var MSEK +367 (-422). Den huvudsakliga förklaringen är positiva kassaflöden från valutasäkringar av lån om MSEK 508 (-194) där motverkande kassaflöden sker i framtiden. Rörelsekapitalet ökade med MSEK 520 (minskade med 409) på grund av ökade intäkter och följaktligen ökade kundfordringar. Hyresmaskiner ökade, netto, med MSEK 272 (318). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till MSEK 399 (331). Totalt uppgick det operativa kassaflödet, justerat för valutasäkringar av lån, till MSEK (3 102). Intäkter och rörelseresultat brygga Volym, pris, Engångsposter Aktiebaserade MSEK mix och övrigt Valuta Förvärv incitamentsprogram Atlas Copco-gruppen Intäkter Rörelseresultat % 19.4% 38.2% 18.6%

4 Atlas Copco Kvartal 2 4 (19) Kompressorteknik januari - juni MSEK % % Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Rekordhög orderingång, med stöd av servicetillväxt och valuta Stabil efterfrågan på små och medelstora kompressorer låg för stora kompressorer Ökad orderingång för vakuumlösningar Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % -1-4 Totalt, % Industrikompressorer Den sammantagna efterfrågan på små och medelstora kompressorer var fortsatt stabil och ordervolymerna var oförändrade jämfört med föregående år. Geografiskt var utvecklingen positiv i Europa, men negativ i Nordamerika och i Asien. Efterfrågan på stora maskiner var fortsatt svag och ordervolymerna var lägre jämfört med föregående år, men något högre än det svaga första kvartalet. Orderingången för stora maskiner ökade i Mellanöstern, i Nordamerika och i Europa, men den var lägre i Asien. Gas- och processkompressorer Orderingången var lägre jämfört med föregående år, men var något högre sekventiellt. Jämfört med föregående år ökade orderingången i Nordamerika och i Europa, men minskade betydligt i Asien. Ett förbättrat sortiment av stationära kvävegeneratorer presenterades under kvartalet. Dessa maskiner använder 50% mindre energi än de typiska installationerna i branschen. ISO certifiering av system för livsmedelssäkerhet Atlas Copco är den första kompressortillverkaren att erhålla ISO certifiering av system för livsmedelssäkerhet för sin produktionsanläggning i Antwerpen, Belgien, som tillverkar oljefria luftkompressorer, blåsmaskiner och luftbehandlingsprodukter enligt den senaste tekniken. Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade 11%, med stöd av valuta, till MSEK (10 353), vilket motsvarar en organisk minskning på 3%. Rörelseresultatet var rekordhöga MSEK (2 219). Rörelsemarginalen uppnådde 22.7% (21.4), också med stöd av valuta. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 38% (48). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 25% 20% 15% Vakuumlösningar Efterfrågan på vakuumlösningar var fortsatt stark, särskilt från halvledarindustrin. Orderingången ökade både jämfört med föregående år och sekventiellt % 5% Service Serviceverksamheten fortsatte att växa i samtliga regioner med stark tillväxt i Kina och en positiv utveckling för servicekontrakt. 0 Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK 0% Innovation Ett sortiment oljesmorda skruvkompressorer lanserades under kvartalet. Sortimentet har en förbättrad design som ökar prestandan med upp till 5% jämfört med föregående generation. Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, %

5 Atlas Copco Kvartal 2 5 (19) Industriteknik januari - juni MSEK % % Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Förbättrad orderingång med fortsatt stark efterfrågan från fordonsindustrin Blandad efterfrågan från verkstadsindustrin med stark flygindustri och svag off road (terrängfordon) Fortsatt tillväxt för serviceverksamheten Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % Totalt, % Intäkter och lönsamhet Intäkterna ökade till rekordhöga MSEK (2 650), vilket motsvarar en organisk ökning på 10%. Rörelseresultatet var också rekordhögt på MSEK 865 (595), vilket motsvarar en marginal på 23.4% (22.5). Marginalen påverkades positivt av ökad volym och valuta, men späddes ut av förvärv. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 33% (42). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % Fordonsindustrin Efterfrågan på avancerade industriverktyg, monteringssystem och lösningar från fordonsindustrin var fortsatt stark. Ordervolymerna ökade jämfört med föregående år och var i stort sett oförändrade sekventiellt. Jämfört med föregående år ökade orderingången på de flesta större marknader, mest betydande i Nordamerika % 15% Verkstadsindustrin Den sammantagna efterfrågan på industriverktyg till verkstadsindustrin var blandad. Efterfrågan från flyg- och elektronikindustrier hade en positiv utveckling, medan affärsklimatet för off road (terrängfordon) fortsatte vara utmanande, vilket påverkade orderingången negativt. Ordervolymerna var i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. Geografiskt ökade orderingången på många marknader i Europa, men minskade i Nordamerika. Sekventiellt var orderingången stabil Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % 10% 5% 0% Service Serviceverksamheten, inklusive underhåll och kalibreringstjänster, fortsatte att växa på de flesta större marknader. Innovation Ett sortiment mångsidiga bultsträckningsverktyg introducerades i kvartalet. Dessa verktyg har integrerade fjädrar, en funktion som snabbar upp sträckningen och minskar den fysiska ansträngning som krävs av användaren.

6 Atlas Copco Kvartal 2 6 (19) Gruv- och bergbrytningsteknik januari - juni MSEK % % Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Orderingång för utrustning högre än de låga nivåerna i första kvartalet Stark utveckling för serviceverksamheten Ytterligare effektivitetsåtgärder - omstruktureringskostnader på MSEK 65, justerad rörelsemarginal 19.3% Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % -1-4 Totalt, % Gruvutrustning Efterfrågan på gruvutrustning var fortsatt svag. Ordervolymerna minskade något jämfört med föregående år, men var högre jämfört med det svaga första kvartalet. Den sekventiella förbättringen berodde på högre orderingång för underjordsutrustning. Jämfört med föregående år ökade orderingången i Europa, men minskade i de flesta andra betydande gruvmarknader. Effektivitetsåtgärder och konsolidering Affärsområdet fortsätter att identifiera och genomföra ytterligare effektiviseringsåtgärder för att stärka verksamheten för framtiden. Som en del av dessa åtgärder har det beslutats att konsolidera tillverkningen av betongsprutningsutrustning till befintliga anläggningar i Örebro och att göra ytterligare rationaliseringar i den globala försäljnings- och serviceorganisationen. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (6 396), vilket motsvarar en organisk minskning på 4%. Rörelseresultatet var MSEK (1 155), inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 65. Justerat rörelseresultat var MSEK (1 155), vilket motsvarar en marginal på 19.3% (18.1). Marginalen fick stöd av valuta men påverkades negativt av lägre volymer. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 31% (34). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal Infrastruktur Orderingången på utrustning till infrastrukturprojekt förbättrades sekventiellt, men var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år % 20% Service och förbrukningsvaror Verksamheten för service och reservdelar ökade jämfört med föregående år med en positiv utveckling på nästan alla större marknader. Volymerna för förbrukningsvaror minskade jämfört med föregående år, men var stabila sekventiellt. Jämfört med föregående år minskade orderingången i Asien och i Nordamerika, men ökade i Europa % 10% 5% Innovation En ovanjordsrigg för anläggningsarbete och små stenbrott introducerades under kvartalet. Riggen uppfyller kraven på hastighet och effektivitet vid borrning av små och medelstora hål och är utrustad med en Tier 4 motor med låga utsläpp och ett system som eliminerar oljeläckage Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % 0%

7 Atlas Copco Kvartal 2 7 (19) Bygg- och anläggningsteknik januari - juni MSEK % % Orderingång % % Intäkter % % Rörelseresultat % % i % av intäkterna Avkastning på sysselsatt kapital, % Svag efterfrågan och minskad orderingång Orderingången ökade i Europa, men minskade i alla andra regioner Kostnad på MSEK 95 för konsolidering av tillverkning och effektivitetsåtgärder; justerad rörelsemarginal 13.0% Försäljningsbrygga MSEK Orderingång Intäkter Strukturförändring, % Valuta, % Pris, % Volym, % -6-7 Totalt, % Bygg- och anläggningsutrustning De sammantagna ordervolymerna för bygg- och anläggningsutrustning minskade jämfört med föregående år. Ordervolymerna var stabila för entreprenad- och demoleringsverktyg, men minskade för portabla kompressorer och för väganläggningsutrustning. Orderingången ökade i Europa, men minskade i alla andra regioner. Jämfört med föregående kvartal och på grund av normala säsongsvariationer minskade orderingången för de flesta typer av utrustning. Specialiserad uthyrning Efterfrågan för den specialiserade uthyrningsverksamheten var fortsatt solid och orderingången ökade något jämfört med föregående år och sekventiellt, främst som en följd av en god utveckling i Mellanöstern och i Sydamerika. Service Serviceverksamheten ökade något sekventiellt, men var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. raffinaderier, petrokemiska anläggningar och tillverkning. Verksamheten omsatte under cirka MUSD 6.3 (MSEK 45). Konsolidering av tillverkning och effektiviseringsåtgärder Affärsområdet har beslutat att inrätta särskilda kompetenscenter för produktportföljen. Detta resulterar i nedläggning av två små tillverkningsanläggningar i USA och Tyskland senast i slutet av. Dessa och andra effektiviseringsåtgärder genomförs för att stärka verksamheten för framtiden. Intäkter och lönsamhet Intäkterna uppgick till MSEK (4 068), vilket motsvarar en organisk minskning på 6%. Rörelseresultatet var MSEK 457 (545) inklusive omstruktureringskostnader på MSEK 95. Justerat rörelseresultat var MSEK 552 (545), vilket motsvarar en marginal på 13.0% (13.4). Marginalen påverkades negativt av volym och utrustningsmix, men fick stöd av valuta. Avkastning på sysselsatt kapital de senaste 12 månaderna var 12% (13). Orderingång, intäkter och rörelsemarginal % 18% 16% 14% 12% 10% Innovation Ett intelligent telematiksystem för väganläggningsmaskiner lanserades under kvartalet. Systemet övervakar maskinparken och erbjuder många möjligheter att optimera användningen av flottan, minska underhållskostnader, samt sparar tid och pengar för kunderna % 6% 4% 2% Förvärv I början av juli förvärvade Atlas Copco operativa tillgångar av Mustang Services, en specialiserad amerikansk uthyrningsverksamhet av torkar som servar industrier såsom 0 Orderingång, MSEK Intäkter, MSEK Rörelsemarginal, % Justerad rörelsemarginal, % 0%

8 Atlas Copco Kvartal 2 8 (19) Redovisningsprinciper Atlas Copcos koncernredovisning upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som beskrivs i Årsredovisningen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade redovisningsprinciper Nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har effekt från och med den första januari har inte haft någon betydande påverkan på de konsoliderade finansiella rapporterna. För ytterligare information, se årsredovisningen. Risker och osäkerhetsfaktorer Marknadsrisker Efterfrågan på Atlas Copcos utrustning och service påverkas av förändringar i kundernas investeringsplaner och produktionsnivåer. En utbredd finansiell kris och ekonomisk nedgång påverkar både Gruppens intäkter och lönsamhet negativt. Gruppens försäljning är dock väl spridd med kunder i många branscher och länder världen över, vilket begränsar risken. Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. Produktionsrisker Många komponenter köps in från underleverantörer. Tillgängligheten är beroende av underleverantörerna och om de skulle drabbas av driftstörningar eller ha otillräcklig kapacitet kan det påverka produktionen negativt. För att minimera dessa risker har Atlas Copco bildat ett globalt nätverk av underleverantörer. Det innebär att det i de flesta fall finns mer än en underleverantör som kan leverera en viss komponent. Atlas Copco exponeras också direkt och indirekt mot råvarupriser. Kostnadsökningar för råvaror och komponenter sammanfaller ofta med en stark efterfrågan från slutkunder och kan delvis kompenseras av ökad försäljning till gruvkunder, och delvis av högre marknadspriser. Förvärv Atlas Copcos strategi är att växa inom alla sina affärsområden. Tillväxten ska framför allt vara organisk och kompletteras med utvalda förvärv. Det är svårt att integrera förvärvade verksamheter och det är inte säkert att varje integration lyckas väl. Kostnader hänförliga till förvärv kan därför bli högre än förväntat och/eller synergier kan ta längre tid att realisera än förväntat. För ytterligare information, se årsredovisningen. Framåtblickande uttalanden Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska händelser, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster. Atlas Copco AB Atlas Copco AB och dess dotterföretag benämns ibland Atlas Copco-gruppen, Gruppen eller Atlas Copco. Även Atlas Copco AB kallas ibland Atlas Copco. Med varje hänvisning till styrelsen menas styrelsen för Atlas Copco AB.

9 Atlas Copco Kvartal 2 9 (19) Koncernens resultaträkning 3 månader t o m 6 månader t o m 12 månader t o m 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 31 dec MSEK Intäkter Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Inkomstskatt Periodens resultat Resultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande Vinst per aktie före utspädning, SEK Vinst per aktie efter utspädning, SEK Genomsnittligt antal aktier före utspädning, miljoner Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner Nyckeltal Eget kapital per aktie, vid periodens slut, SEK Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde, % Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde, % Skuldsättningsgrad, vid periodens slut, % Andel eget kapital, vid periodens slut, % Antal anställda, vid periodens slut

10 Atlas Copco Kvartal 2 10 (19) Koncernens rapport över totalresultat 3 månader t o m 6 månader t o m 12 månader t o m 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 30 juni 31 dec MSEK Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kommer att omföras till resultaträkningen Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner Skatt hänförlig till poster som inte kommer att omföras Poster som senare kan omföras till resultaträkningen Omräkningsdifferenser utlandsverksamheter realiserat och omklassificerat till resultaträkningen Säkring av nettoinvestering i utlandsverksamheter Kassaflödessäkringar Justering för belopp som överförts till redovisat värde på förvärvade verksamheter Skatt hänförlig till poster som kan omföras Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens totalresultat Totalresultat hänförligt till - moderbolagets ägare innehav utan bestämmande inflytande

11 Atlas Copco Kvartal 2 11 (19) Koncernens balansräkning MSEK 30 juni 31 dec 30 juni Immateriella anläggningstillgångar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar och övriga fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar och övriga fordringar Övriga finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Tillgångar som innehas för försäljning Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA EGET KAPITAL Räntebärande skulder Ersättningar efter avslutad anställning Övriga skulder och avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Räntebärande skulder Leverantörsskulder och övriga skulder Avsättningar Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Redovisat och verkligt värde för Gruppens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna nedan. Beräkningar av verkligt värde är baserade på nivå 1 för obligationer och nivå 2 för derivat och andra räntebärande skulder i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med har inga förflyttningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga betydande ändringar har gjorts vad avser värderingssätt, använd data eller antaganden. Utestående derivatinstrument redovisade till verkligt värde MSEK 30 juni 31 dec Anläggningstillgångar och långfristiga skulder Tillgångar Skulder Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder Tillgångar Skulder Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder MSEK 30 juni 30 juni 31 dec 31 dec Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde Obligationslån Övriga lån

12 Atlas Copco Kvartal 2 12 (19) Koncernens förändring av eget kapital MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar * Inlösen av aktier Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 30 juni MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid årets slut, 31 december MSEK Eget kapital hänförligt till innehav utan moderbolagets bestämmande ägare inflytande Summa eget kapital Vid årets början, 1 januari Förändring av eget kapital för perioden Periodens totalresultat Utdelningar Återköp och avyttring av egna aktier Aktierelaterade ersättningar, reglerade med egetkapitalinstrument Vid periodens slut, 30 juni * Den årliga utdelningen, varav den första andelen på MSEK utbetalades i maj och den andra andelen, MSEK 3 660, kommer att utbetalas i november. Det senare beloppet har bokförts som en skuld.

13 Atlas Copco Kvartal 2 13 (19) Koncernens kassaflödesanalys januari - juni MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för av- och nedskrivningar (se nedan) Justering för realisationsresultat m m Kassamässigt rörelseöverskott Finansnetto, erhållet/betalt Betald skatt Tillskott till fonderade planer och betald ersättning till anställda efter avslutad anställning Förändring av rörelsekapital Investeringar i hyresmaskiner Försäljning av hyresmaskiner Nettokassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Förvärv av dotterföretag och intresseföretag * Avyttring av dotterföretag Övriga investeringar, netto Nettokassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Utbetald utdelning Inlösen av aktier Återköp och avyttring av egna aktier Förändring av räntebärande skulder Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens nettokassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Av- och nedskrivningar Hyresmaskiner Övriga materiella anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Totalt *Inkluderar uppskjuten köpeskilling för förvärv som genomfördes. Beräkning av operativt kassaflöde januari - juni MSEK Periodens nettokassaflöde Återför: Förändring av räntebärande skulder Återköp och avyttring av egna aktier Utbetald utdelning Inlösen av aktier Förvärv och avyttringar Investeringar av kassalikviditet Valutasäkringar av lån Operativt kassaflöde

14 Atlas Copco Kvartal 2 14 (19) Intäkter per affärsområde MSEK (per kvartal) Kompressorteknik varav externa varav interna Industriteknik varav externa varav interna Gruv- och bergbrytningsteknik varav externa varav interna Bygg- och anläggningsteknik varav externa varav interna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Atlas Copco-gruppen Rörelseresultat per affärsområde MSEK (per kvartal) Kompressorteknik i % av intäkterna Industriteknik i % av intäkterna Gruv- och bergbrytningsteknik i % av intäkterna Bygg- och anläggningsteknik i % av intäkterna Gruppgemensamma funktioner/ Elimineringar Rörelseresultat i % av intäkterna Finansnetto Resultat före skatt i % av intäkterna Nyckeltal per kvartal SEK Kv. 4 Vinst per aktie före utspädning Vinst per aktie efter utspädning Eget kapital per aktie Operativt kassaflöde per aktie % Avkastning på sysselsatt kapital, 12 mån. värde Avkastning på eget kapital, 12 mån. värde Skuldsättningsgrad, vid periodens slut Andel eget kapital, vid periodens slut Antal anställda, vid periodens slut

15 Atlas Copco Kvartal 2 15 (19) Förvärv Intäkter Antal Datum Förvärv Avyttringar Affärsområde MSEK* anställda* 2 jul Mustang Services Bygg- och 45 anläggningsteknik 24 mar Ortman Fluid Power Kompressorteknik mar Kalibriercentrum Industriteknik Bayern 9 feb J.C. Carter Kompressorteknik 35 8 jan Maes Compressoren Kompressorteknik 30 Distributör i Belgien 31 dec Titan Technologies Industriteknik International Inc. 10 sep Henrob Industriteknik sep Ash Air (NZ) Ltd. and Kompressorteknik Fox Air NZ Ltd. 27 maj Cavaletti Kompressorteknik Equipamentos e Servicos Ltda 5 maj National Pump & Kompressorteknik 120 Compressor Ltd. & McKenzie Compressed Air Inc., Distributör i USA 3 feb Geawelltech Gruv- och 19 Distributör i Sverige bergbrytningsteknik 9 jan Edwards Group Kompressorteknik * Årliga intäkter och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen. För tidigare Atlas Copco-distributörer anges inte intäkter. Eftersom förvärven och avyttringarna som gjorts under är relativt små ges inte en full redovisning i enlighet med IFRS 3 i denna kvartalsrapport. Redovisning kommer att ske i årsredovisningen. Se årsredovisningen för redovisning av förvärv som gjordes.

16 Atlas Copco Kvartal 2 16 (19) Moderbolaget Resultaträkning januari - juni MSEK Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning 30 juni 30 juni 31 dec MSEK Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Summa bundet eget kapital Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Summa avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Eventualförpliktelser Redovisningsprinciper Atlas Copco AB är moderbolag i Atlas Copco-gruppen. Atlas Copco AB har upprättat sin finansiella rapportering i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och metoder för beräkningar följs både i kvartalsrapporteringen så som i den senaste årsredovisningen. Se också redovisningsprinciper på sidan 8.

17 Atlas Copco Kvartal 2 17 (19) Moderbolaget Fördelning av aktiekapital Aktiekapitalet vid periodens slut uppgick till MSEK 786 (786) fördelat enligt nedan: Aktieslag Aktier A-aktier B-aktier Totalt varav A-aktier som innehas av Atlas Copco varav B-aktier som innehas av Atlas Copco Totalt, netto efter aktier som innehas av Atlas Copco Prestationsbaserad personaloptionsplan Årsstämman beslutade om ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram. För koncernledningen kräver deltagande i planen att egna investeringar görs i Atlas Copcoaktier. Avsikten är att planen ska täckas genom återköp av bolagets egna aktier. För ytterligare information, se Transaktioner i egna aktier Atlas Copco har mandat att förvärva och sälja egna aktier enligt nedan: Förvärv av maximalt A-aktier, varav som mest kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för. Förvärv av maximalt A-aktier för att kostnadssäkra bolagets åtaganden att betala ersättning till styrelseledamöter som valt att erhålla 50% av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier. Försäljning av maximalt A-aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar. Försäljning av maximalt serie A- och serie B- aktier för att täcka åtaganden enligt de prestationsbaserade personaloptionsplanerna 2010, 2011 och Försäljning eller förvärv av aktier får endast ske på NASDAQ Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Under de första sex månaderna förvärvades A-aktier, netto, och B-aktier såldes. Dessa transaktioner sker i enlighet med beviljade mandat. Bolagets totala innehav vid slutet av perioden framgår av tabellen till vänster. Risker och osäkerhetsfaktorer Finansiella risker Atlas Copco exponeras för valutarisker, ränterisker och andra finansiella risker. I enlighet med de övergripande målen i fråga om tillväxt, avkastning på kapital och skydd för långivare, har Atlas Copco antagit en policy för kontroll av de finansiella risker som Atlas Copco AB och Gruppen exponeras för. En kommitté för finansiell riskhantering sammanträder regelbundet för att hantera och följa upp finansiella risker i enlighet med policyn. För ytterligare information, se årsredovisningen. Närstående parter Inga väsentliga förändringar har skett för Gruppen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående, jämfört med det som beskrivits i årsredovisningen.

18 Atlas Copco Kvartal 2 Det här är Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än anställda. Affärsområden Atlas Copco har fyra affärsområden. Varje affärsområde ansvarar för att utveckla sin respektive verksamhet genom att implementera och följa upp strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien. Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan. Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik erbjuder utrustning för borrning och bergbrytning, ett komplett sortiment av tillhörande förbrukningsvaror samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet i gruvor ovan och under jord, infrastruktur, anläggningsarbeten, brunnsborrning samt markarbeten. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, USA, Kanada, Kina och Indien. Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik erbjuder entreprenadverktyg, portabla kompressorer, pumpar, generatorer, ljustorn samt asfalterings- och kompakteringsutrustning. Affärsområdet erbjuder specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Bygg- och anläggningsteknik bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom infrastrukturprojekt, anläggningsarbeten, olja och gas, energi, borrning och vägbyggen. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, Sverige, USA, Kina, Indien och Brasilien. Vision, uppdrag och strategi Atlas Copco-gruppens vision är att vara First in Mind First in Choice för sina kunder och andra huvudsakliga intressenter. Uppdraget är att uppnå en hållbar, lönsam utveckling. Hållbarhet spelar en central roll i Atlas Copcos vision och det är en viktig del av koncernens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi, med stöd av ambitiösa mål, hjälper företaget att leverera större värde till alla intressenter på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt. Se årsredovisningen för en sammanfattning av Gruppens samtliga mål och för mer information. För ytterligare information Analytiker och investerare Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer Tel eller Karin von Matern, IR Officer Tel eller Media Ola Kinnander, Presschef Tel eller Telefonkonferens En telefonkonferens för investerare, analytiker och media hålls kl. 14:00 den 16 juli. Telefonnumret till konferensen är: Presentationen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: för länk och presentationsmaterial. Webbsändningen och den inspelade presentationen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida efter telefonkonferensen. Rapport för tredje kvartalet Rapport för det tredje kvartalet publiceras den 20 oktober. Kapitalmarknadsdag Atlas Copco anordnar sin årliga kapitalmarknadsdag den 17 november i Stockholm. Mer detaljerad information samt instruktioner för anmälan kommer att distribueras innan kapitalmarknadsdagen.

19 Atlas Copco Kvartal 2 19 (19) Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande bild över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Nacka den 16 juli Atlas Copco AB Hans Stråberg Ordförande Ronnie Leten VD och koncernchef Ulla Litzén Anders Ullberg Staffan Bohman Margareth Øvrum Johan Forssell Gunilla Nordström Peter Wallenberg Jr Bengt Lindgren Facklig representant Mikael Bergstedt Facklig representant Revisorns Granskningsrapport Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Atlas Copco AB för perioden 1 januari - 30 juni. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Nacka den 16 juli Deloitte AB Jan Berntsson Auktoriserad revisor

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2015 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2015 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Tillväxt inom service, svaga ordervolymer för utrustning

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2014 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2014 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stabiliserad orderingång, lägre rörelsemarginal Orderingången

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 28 april 2010 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 24 oktober 2012 Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra kvartal trots svagare marknad Orderingången ökade

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 31 januari 2013 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2012 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Ett bra kvartal och ett rekordår

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Atlas Copco Juli september, 2001

Atlas Copco Juli september, 2001 Atlas Copco Juli september, 21 3 Faktureringen ökade med 11 procent till 13,41. Rörelsemarginalen var 12.5 procent (14.4). Vinst per aktie ökade till SEK 4.6, jämfört med SEK 3.71 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 mars 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) 27 april 2004 ATLAS COPCO Delårsrapport per den 31 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Kraftfull order- och vinsttillväxt Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 8%. Faktureringen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 1 februari 2007 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2006 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) OBS: I rapporten redovisas

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Atlas Copco Oktober december, 2001

Atlas Copco Oktober december, 2001 Atlas Copco Oktober december, 21 4 Faktureringen ökade med 2% till 13,117. Rörelsemarginalen var 1.3% (14.2). Vinst per aktie minskade till SEK 3.36, jämfört med SEK 4.12 föregående år. Resultaträkning

Läs mer

EUROPA INTÄKTER 31% MEDARBETARE 42% INTÄKTER, MSEK ORDERINGÅNG PER KUNDKATEGORI. Övriga, 8% Tillverkning, 33% Gruv, 20% Processindustri, 14%

EUROPA INTÄKTER 31% MEDARBETARE 42% INTÄKTER, MSEK ORDERINGÅNG PER KUNDKATEGORI. Övriga, 8% Tillverkning, 33% Gruv, 20% Processindustri, 14% ATLAS COPCO FAKTA I KORTHET 214/21 ATLAS COPCO-GRUPPEN Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuum lösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 21 oktober Atlas Copco Rapport för tredje kvartalet Starkare än någonsin Stärkta marknadspositioner och rekordresultat av alla affärsområden. Orderingången steg

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången

Delårsrapport januari - mars 2012 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Delårsrapport januari - mars 212 Bästa första kvartal avseende omsättning och resultat. Lägre takt i orderingången Pricer uppnådde sin högsta omsättning och sitt bästa rörelseresultat för ett första kvartal

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Ökad tillväxt och stärkt lönsamhet

Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Ökad tillväxt och stärkt lönsamhet MSEK Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 21 oktober 2015 Rullande försäljning 12 månader kvartalsvis Q4 2010 - Q3 2015 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 Q3-11 Q3-12 Q3-13 Q3-14 Q3-15

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014

Bokslutskommuniké. KABE AB (publ.) JANUARI DECEMBER 2014 KABE AB (publ.) Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2014 > en uppgick till 1 331,1 Mkr (1 264,9). > Resultat efter skatt uppgick till 63,9 Mkr (67,9). > Resultat per aktie var 7:10 (7:54). > Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer