Datum Försäljnings- och leveransvillkor. Detta dokument beskriver Aleksika AB:s avtalsvillkor (Aleksika AB omnämns härefter som Säljaren).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 07-12-2008. Försäljnings- och leveransvillkor. Detta dokument beskriver Aleksika AB:s avtalsvillkor (Aleksika AB omnämns härefter som Säljaren)."

Transkript

1 1 Försäljnings- och leveransvillkor Detta dokument beskriver :s avtalsvillkor ( omnämns härefter som Säljaren). 1. Allmänt Säljarens avtalsvillkor används i samband med var och en av tjänsterna för sökmotormarknadsföring, om inte andra individuella villkor är avtalade. Marknadsföring via sökmotorer är en kombination av sökmotoroptimering och sponsrade länkar. Sökmotoroptimering är textmässiga och tekniska metoder för att främja webbsidornas placering i sökmotorerna. Sponsrade länkar är målinriktade inköpta placeringar på sökmotorerna. 2. Priser och villkor Aleksika SEO (sökmotoroptimering) Aleksika SEO-paketen innehåller ett antal unika besök som levereras med huvudfokus på sökmotoroptimering och kompletteras med sponsrade länkar. Se 2.1. Aleksika SEM (sponsrade länkar) Aleksika SEM-paketen består av ett antal unika besök som levereras med huvudfokus på sponsrade länkar. Leveransfrekvensen avtalas individuellt. Ett Aleksika SEM-paket kan kompletteras med ett konverteringsavtal. Se 2.2. Aleksika Facebook annonsering Aleksikas Facebook annonseringslösningar består av ett antal unika besök där leveransfrekvens och målgrupp avtalas individuellt. Se 2.3 Aleksika Placering Aleksika Placering är en förstasidesplacering med ett sökord på en bestämd sökmotor. Leveransen kan antingen föregås av sökmotoroptimering eller med sponsrade länkar. Aleksika Placering betalas per dag som det gällande sökordet är på förstasidan. Se 2.4. Aleksika Konverteringsavtal Med en konvertering menas försäljning, order, tjänster eller hänvisningar Kunden uppnår genom Aleksika:s marknadsföring av Kundens produkter och/eller tjänster. Se 2.5.

2 2 Aleksika Linkbuilding Se 2.6. Övriga tjänster Se 2.7 Följande priser och villkor gäller för alla produkter: 2.1 Aleksika SEO (sökmotoroptimering) Aleksika SEO-paketen innehåller ett antal unika besök som levereras med huvudfokus på sökmotoroptimering och kompletteras med sponsrade länkar. Kunden gör en målsättning för hur många unika besök som lösningen ska ha potential för per månad. Aleksika SEO-paketen delas upp i: SEO Unika besök Paketpris Paket Målsättning per månad/dag Exklusive moms Koppar 800 / Brons / Silver / Guld / N / Betalning bestäms utifrån den fakturerades förutbestämda önskade målsättning. Den första gången förbetalas tre paket. Efterföljande betalas per paket. Fakturerat månadsbelopp kommer dock aldrig att överstiga priset på den månatliga målsättningen. Det eftersträvas att ett paket kan användas inom en kalendermånad, men beroende av säsong, sökmotoruppdateringar, skiftande klickpriser på sponsrade länkar, inkörningsperioder osv. kan det gå längre tid innan ett paket har förbrukats. Köparen kan inte säga upp ett SEO-paket före de tre förutbetalda paketen är levererade. Därefter kan Köparen säga upp avtalet jfr 7.

3 3 2.2 Aleksika SEM (sponsrade länkar) Aleksika SEM-paketen består av ett antal unika besök som levereras med huvudfokus på sponsrade länkar. Leveransfrekvens avtalas individuellt. Aleksika SEM-paketen delas upp i: Paketpris, SEM-Paket Unika besök exklusive moms Brons Silver Guld N N N N N Betalning sker genom fakturering vid beställning utifrån den fakturerades förutbestämda önskade målsättning. Paketet upphör då besöken är levererade. Om det är avtalat med Köparen, skickas automatiskt en ny faktura, baserad på önskad nivå när paketet är levererat. I samband med köp av lösningar på minst Aleksika SEM Guld kan Säljaren i särskilda fall få en konverteringsgaranti. Med denna garanti säkrar Säljaren att Köparen uppnår ett specifikt antal ordrar i samband med köpet av paketet. Köparen kan inte säga upp ett inköpt paket innan det önskade antalet besök/ordrar är levererade. Därefter kan Köparen säga upp avtalet jfr 7.

4 4 2.3 Aleksika Facebook annonsering Aleksikas Facebook annonseringslösningar består av ett antal unika besök där leveransfrekvens och målgrupp avtalas individuellt. Aleksika Facebook annonseringspaketen delas upp i: Paketpris, Facebook - Paket Unika besök exklusive moms Brons Silver Guld N N N N N Betalning sker genom fakturering vid beställning utifrån den fakturerades förutbestämda önskade målsättning. Paketet upphör då besöken är levererade. Om det är avtalat med Köparen, skickas automatiskt en ny faktura, baserad på önskad nivå när paketet är levererat. Köparen kan inte säga upp ett inköpt paket innan det önskade antalet besök är levererade. Därefter kan Köparen säga upp avtalet jfr Aleksika Placering Aleksika Placering består av en sida 1 placering med ett sökord på en bestämd sökmotor. Leveransen kan antingen ske med sökmotoroptimering eller med sponsrade länkar, och betalning sker per dag som det aktuella sökordet är på förstasidan. Pris per ord och dag fastställs individuellt och är avhängigt konkurrensen på det aktuella ordet. Betalning sker i förskott. Den första betalningen sker för 90 dagar och de efterföljande för 30 dagar. Det eftersträvas att ett paket kan användas inom en kalendermånad, men beroende av säsong, sökmotoruppdateringar, skiftande klickpriser på sponsrade länkar, inkörningsperioder osv. kan det gå längre tid innan ett paket har förbrukats.

5 5 Köparen kan inte säga upp ett Aleksika Placeringspaketinnan de 90 första dagarnas placeringar är levererade. Därefter kan Köparen upphäva avtalet jfr Aleksika Konverteringsavtal Med en konvertering menas försäljning, order, tjänster eller hänvisningar Kunden uppnår genom Aleksika:s marknadsföring av Kundens produkter och/eller tjänster. Med en konverteringsavtal betalar kunden antingen en procentdel av omsättningen minus moms och frakt eller en fast pris per konvertering. Pris per konvertering avtalas individuelt mellan Kunden och Aleksika A/S. Betalning föregår genom att det förskottinbetalas kr. ex. moms för de första konverteringar. Därefter faktureras konverteringarna vid utgången av varje kalendermånad. Köparen kan inte säga upp en Konverteringsavtal innan de första konverteringar som motsvarar förskottsinbetalningen är levererade. Därefter kan Köparen upphäva avtalet jfr Aleksika Linkbuilding Priser på linkbuilding är: Manuell kataloganmälan: 210 kr. ex. moms. pr. link. Linkbyte: 210 kr. ex. moms. pr. link. Kontakt med relevanta websites: 345 kr. ex. moms. pr. link. Pressemedellanden: 695 kr. ex. moms. pr. link. Forum/bloggar: 345 kr. ex. moms. pr. link. Betalning förrgår genom att belopbet för linkarbetet förskottinbetalas. Vid projektets avslut utarbetas en slutuppgörelse med dokumentation på de uppnådda links och evt. saknade links tilbakabetalas. 2.7 Övriga tjänster Om kunden beställer ändringar av lösningar faktureras detta med SEK per timme, exklusive moms. En ny design kostar SEK 2 750, exklusive moms. Konsulttimmar kostar SEK per timme, exklusive moms. Individuella avtal gäller på alla andra tjänster. Om inte annat är avtalat gäller Säljarens försäljnings- och leveransvillkor.

6 6 3. Betalnings- & Leveransvillkor Om Köparen inte betalar före förfallodatum skickas en betalningspåminnelse med ett tillägg på SEK 100 per utskick. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta i enlighet med Riksbankens för dagen gällande referensränta och med ett tillägg på 8 procentenheter. Säljaren tar fram en rad artiklar för Aleksika SEM, SEO och Placering. Dessa artiklar är utarbetade efter interna sökmotorvänliga föreskrifter. Köparens godkännande av dessa artiklar är en förutsättning för att Säljaren ska kunna leverera en tillfredsställande optimeringslösning. Om Köparen inte accepterar artiklarna är en leverans omöjlig. Om Köparen inte accepterar artiklarna kan köpet hävas men Säljaren är då berättigad en ersättning för det utförda arbetet. Denna ersättning kommer att vara relaterad till den lösning som är beställd enligt följande standardpriser: Aleksika Koppar: SEK 825 ex. Moms Aleksika Brons: SEK ex. Moms Aleksika Silver: SEK ex. moms Aleksika Guld: SEK ex. Moms Aleksika Nivå 1: SEK ex. Moms Aleksika Placering: SEK ex. moms. Extra tjänster: När marknadsföringstjänsten börjar användas anses produkten vara slutgiltigt levererad. Önskar Köparen vid ett senare tillfälle att beställa ytterligare tjänster sker detta mot separat offert. 4. Avtalsbrott Båda Parterna har rätt att säga upp Avtalet om den andra Parten väsentligt åsidosätter sina åtaganden enligt Avtalet, och inom sju (7) dagar efter skriftlig anmodan inte har vidtagit rättelse inom sju (7) dagar räknat från avsändelsedagen. Om Köparen inte reagerar på Säljarens skriftliga påpekande om att upphöra med ett missförhållande kan Köparen inte få tillbaka resterande förbetalning vid Säljarens uppsägning av avtalet.

7 Köparens avtalsbrott 7 Säljaren försöker att alltid se till att Köparens lösning är optimal. Det är Köparens ansvar att alltid ge besked till Säljaren när det görs ändringar på hemsidan som påverkar lösningarna. Vissa ändringar av menyer, länkar, design etc. kan medföra att lösningens effekt tappas. Om Köparen inte ger Säljaren besked om sådana förhållanden har Säljaren rätt till skadeersättning. Jfr Skadeersättning Ersättning för avtalsbrott avgörs enligt svensk rätt. Säljaren ansvarar inte för Köparens eventuella rörelseförlust eller indirekta förluster om inte dessa kan hänföras till uppsåtlig eller grov oaktsamhet. Köparen ansvarar inte för Säljarens eventuella rörelseförlust eller indirekta förluster om inte dessa kan hänföras till uppsåtlig eller grov oaktsamhet. Detta frigör dock inte Köparen från ansvar. Om denna raderar sin lösning, stänger hemsidan eller på annat sätt omöjliggör för Säljaren att leverera är Köparen förpliktigad att fortsätta betala det normala faktureringspriset för den Aleksika-produkt som var gällande vid tidpunkten omedelbart före lösningen upphörde att fungera. Detta fortsätter tills samma leveransnivå som var rådande innan Köparens agerande har uppnåtts eller tills det att Köparen säger upp sin lösning. 6. Överlåtelse av avtalet Köparen äger inte rätt att överlåta Avtalet eller delar av detta utan Säljarens skriftliga godkännande. Säljaren äger rätt att ställa krav på att säkerhet ställs i samband med en eventuell överlåtelse av kontraktet. 7. Uppsägning Parterna ges en ömsesidig uppsägningsfrist på en (1) månad, räknat från den sista dagen i innevarande kalendermånad. Dock gäller speciella regler för envar av produkterna jfr 2 Om Köparen, efter avtalets uppsägelse, fortsätter att använda de av säljaren levererade förmånerna, är säljaren berättigad att välja mellan att kräva ersättning och böter efter paragraf elva (11) i detta

8 8 avtal, eller att hålla Köparen bunden till avtalet och därmed fakturera Köparen för det fortsatta bruket i överrensstämmelse med avtalet. Säljaren kan säga upp Avtalet omedelbart om inte Köparen erlägger betalning inom avtalad tid. 8. Förändring av priser och villkor Säljaren kan i löpande avtalsförhållande ändra dessa försäljnings- och leveransvillkor. Ändringar i avtalet träder i kraft omedelbart. Ändringar ersätter det gamla avtalet. Prisändringar kan ske med en månads varsel och kunden ska informeras skriftligt via e-post. Prisändringar får effekt från den betalningsperiod som påbörjas samtidigt eller efter kungörelsen. 9. Tystnadsplikt Parterna får inte yppa innehållet i detta Avtal och dess användning gentemot tredje part, såvida inte uppgifterna krävs av en offentlig myndighet. Om så är fallet ska den andra parten informeras om vilka uppgifter som lämnats och till vem 10. Leveranshinder och Force Majeure Säljaren ansvarar inte för förhinder eller förluster som orsakas av förhållanden som Säljaren inte råder över, t.ex. arbetskonflikter, offentliga regleringar, krig, brand, strömavbrott, inbrott, stöld, ändring av sökmotorernas valideringsunderlag, driftstopp hos använd sökmotor annan force majeure eller liknande omständighet. Den part som önskar att åberopa någon av ovan nämnda händelser ska utan vidare dröjsmål skriftligt underrätta den andra parten om uppkomsten av sådan omständighet, liksom dess upphörande. Om force majeure situationen har varit rådande i mer än fyra (4) veckor från det att skriftlig underrättelse har skett, har båda parterna rätt att säga upp Avtalet skriftligt med fjorton (14) dagars varsel. 11. Upphovsrätt Det material som tillhandahållits Köparen för användning är Säljarens egendom. Om Köparen använder det av Säljaren utarbetade materialet på ett icke-tillåtet sätt äger Säljaren rätt att rekvirera ett vite om SEK

9 ex. moms för varje enskild överträdelse till dess att överträdelsen upphör. Utgivande av vite inverkar inte på Säljarens rätt att göra andra påföljder gällande inklusive skadestånd i anledning av överträdelsen. 12. Tvist Tvist om avtalets tolkning skall först försöka lösas genom förhandling mellan Parterna hos Säljaren. Om inte tvisten går att lösa genom förhandling skall alla tvistefrågor angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal avgöras enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Regler för Förenklat Skiljeförfarande. 13. Korrektion av artiklar Det är förbjudet för kunden är att göra rättelser i de av utarbetade artiklarna efter att dessa är slutgiltigt godkända. Skulle kunden trots detta göra tillägg eller rättelser i artiklarna och detta medför en försämring av den av genererade trafiken till kundens hemsida, är kunden förpliktigad att betala ett månatligt belopp motsvarande den trafiknivå som rådde omedelbart före rättelserna. Under tiden, från då de oauktoriserade rättelserna är gjorda, fram till att trafiknivån är återupprättad, så att den ligger som före rättelserna, kan kunden inte säga upp samarbetet. 14. Optimeringsord Kunden får inte i andra sammanhang använda optimering av samma ord som används av, då detta får negativ effekt på optimeringslösningen. Detta kommer att ses som en ett väsentligt missbruk av avtalet.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Avtalsvillkor för Snabber

Avtalsvillkor för Snabber Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer 556738-9779 ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER!

Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120. Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13 ALLMÄNA VILKOR FÖR VÅRA WEBHOTELL OCH EPOST TJÄNSTER! WWW.10E12.NET e.f. Mikael Jörgenstam Slöjdstigen 9, SE-380 44 ALSTERBRO Org.nr. 6704130134 Godkänd för F-skatt Moms reg. SE1967041301345 Bankgiro 793-3120 Tel: +46 (0)481 511 10 Mob: +46 (0)709 26 49 13

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort

Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort Bank/Företag Bank Norwegian Organisationsnummer Avtal om Kreditkort Detta avtal består av: Del Avtalsvillkor för kreditkort 1 Del Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SECCI) 2 Kundens exemplar

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen med organisationsnummer 556802-5117 (benämns i fortsättningen KRONAN) och FÖRETAG AB, Box 123 123 45 Exempelstad, organisationsnummer 550000-0000, (benämns i fortsättningen

Läs mer

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande.

Handbok för. gränsöverskridande. kredit- och fordringshantering. stödja små och medelstora företag i att genomdriva. gränsöverskridande. Handbok för gränsöverskridande kredit- och fordringshantering stödja små och medelstora företag i att genomdriva gränsöverskridande fordringar Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02

ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 ANVÄNDARAVTAL 2013-12-02 1. PARTER OCH TJÄNSTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Fortnox AB, 556469-6291, Box 427, 351 06 Växjö, för Fortnox. Fortnox tjänster består av programmen

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning Allmänna köpvillkor 1. Omfattning Dessa Allmänna köpvillkor skall tillämpas för alla Valeos inköp oavsett om köpet avser verktyg, maskiner, utrustning, delar, råmaterial eller andra material eller tjänster

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer