Avtalsvillkor för Snabber

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsvillkor för Snabber"

Transkript

1 Avtalsvillkor för Snabber 1. Allmänt Snabber.se är ett publiceringsverktyg ("Verktyget") som drivs av Snabber AB, organisationsnummer ("Snabber"). Dessa avtalsvillkor reglerar förhållandet mellan Kund och Snabber med avseende på abonnemang på Snabber (Tjänsten) och eventuella tillhörande tilläggstjänster. Tredjemanstjänster som annonseras via Snabber regleras inte av detta avtal. Kund kan vara myndig person eller juridisk person. Myndig person måste ha fyllt 18 år. I annat fall är dennes målsman ansvarig. 2. Abonnemang Tecknandet av ett Snabberabonnemang ger Kunden möjlighet att skapa en egen hemsida. Tillgängligt utrymme beror på val av abonnemang. Kunden kan gratis prova Snabber i 10 dagar. För att kunna fortsätta därefter måste Kunden själv lägga in en beställning, som görs on-line efter inloggning på Snabbers hemsida. Om beställning inte görs inom 10 dagar, kommer Snabber att omedelbart radera testkontot. Normalt gäller ångerrätt vid online-beställningar, varvid kunden har rätt att avbeställa inom 14 dagar. Beställer Kunden ett eget unikt domännamn kommer Snabberabonnemanget anpassas och skapas individuellt för domänen. För att ge Kunden en kort leveranstid upprättar och anpassar Snabber beställningen så snart kundens order mottagits. Kunden accepterar därför att ångerrätten automatiskt upphör så snart Kundens order mottagits. 3. Betalningsvillkor Ett Snabberabonnemang betalas oavsett abonnemangstyp ett år i förskott. Förskottsbetalda abonnemang återbetalas inte om ej annat framgår av avtalsvillkoren. Betalningar som görs online med Mastercard, VISA, Diners är avgiftsfria. Vid utskick av faktura per post, förbehåller sig Snabber rätten att lägga på en avgift som svarar mot omkostnaden. Betalning skall ske inom 8 dagar, om annat ej överenskommits. Vid dröjsmål med betalning från fakturans förfallodag utgår dröjsmålsränta från förfallodagen, enligt lag om räntor vid sen betalning, med tillägg av en påminnelseavgift på SEK 100:- per räntefaktura. Snabber förbehåller sig rätten att avsluta avtalet och ta bort kundens domän och omgående stänga ner abonnemanget vid sen betalning. Snabber förbehåller sig även rätten att överlåta fodringar. Vid eventuella återbetalningar förbehåller sig Snabber rätten att dra av ett belopp motsvarande omkostnader för bankavgifter och administration.

2 4. Ändring av abonnemang Ett webbhotellabonnemang kan ändras till ett abonnemang till ett högre pris. Väljer kunden en sådan ändring avräknas kostnaden för kvarvarande tid på det gamla abonnemanget mot priset på det nya abonnemanget. Ändring till abonnemangsvariant till ett lägre pris kan endast ske vid utgången av abonnemangsperioden och kräver att kunden skriftligen via brev eller fax har informerat om detta minst 45 dagar före utgången av abonnemangsperiodens slut. 5. Överlåtelse Vid försäljning eller annan överlåtelse av alla eller väsentliga delar av Snabbers aktiviteter, är Snabber berättigad att helt eller delvis överlåta kundens abonnemang samt Snabbers rättigheter och förpliktelser i enlighet med dessa affärsvillkor till tredje man utan kundens samtycke. 6. Ändring av villkor Snabbers försäljnings och leveransvillkor, kan av Snabber ändras med 45 dagars notis. 7. Användning Kunden ansvarar för den information som läggs ut på kundens hemsida. Snabber åtar sig inte att granska denna information, men kan i enstaka fall komma att granska information som lagras på Snabbers servrar. Det innehåll som publiceras eller sprids med Snabber är i princip kundens ansvar. Olagligt material får inte lagras på någon av Snabbers servrar. Detta gäller allt från text, bilder, filmklipp eller länkar till bilder eller motsvarande material. Vidare vill Snabber hindra att innehåll som främjar eller stödjer hat, våld, barnpornografi, vuxenpornografi, etnisk eller religiös intolerans, brott mot mänskliga rättigheter, folkrätt, svensk och utländsk rätt, förordningar och myndighets föreskrifter, god publicistsed, eller innehåll som direkt eller indirekt kan komma till skada för Snabber sprids via Internet. Snabber förbehåller sig rätten att avgöra när utlagt material ingår i någon av ovan nämnda kategorier och att ta bort materialet, varvid Kunden inte har några krav på Snabber. Det är förbjudet att skicka oönskad e-post (s.k. spam) via Snabbers system. Om så sker förbehåller sig Snabber rätten att meddela berörd myndighet och överlämna loggar mm till myndigheten. Snabber har rätt till kompensation för det arbete som nedlagts till följd av att loggar m.m. skall överlämnas till myndigheterna.

3 8. Mallar Samtliga mallar som finns att tillgå hos Snabber tillhör Snabber. Detta gäller alla mallar, modifierade eller ej. Inga sådana mallar får distribueras vidare vare sig i kommersiellt syfte eller för privat bruk. Om Snabber p g a brott mot exklusiviteten ovan återkallar möjligheten att använda en mall är Snabber inte ansvarig för eventuell förlust detta kan medföra för Kunden (vare sig direkt eller indirekt förlust). Snabber ansvarar inte för eventuella fel mm. i mallar eller för att mallar inte är tillgängliga. 9. Driftsäkerhet Av drifts- och säkerhetsmässiga skäl förbehåller sig Snabber rätten att begränsa/inskränka de erbjudna produkternas användningsmöjligheter samt att vid var tid skaffa sig tillgång till Kundens användardata. Härvid har Snabbers medarbetare tystnadsplikt. All annan tillgång till Kundens användardata kräver Kundens godkännande eller ett domstolsbeslut. Snabbers spamoch virusfilter minimerar risken för oönskad e-post. Snabber kan dock inte garantera att filtren stoppar all oönskad e-post. 10. Användning av kundupplysningar Ett webbhotell-abonnemang hos Snabber innebär automatisk registrering av namn, adress och e-postadress i Snabbers utskickslista för nyheter. Kunder som inte önskar denna typ av registrering skall själva skriftligen eller via e-post meddela Snabber detta. 11. Kontakt Snabber erbjuder inte kontakt via telefon, utan alla supportfrågor besvaras via e-post, om möjligt inom 24 timmar. Önskas support via telefon erbjuds detta som tilläggspaket till Snabbers tjänster. Alla frågor relaterade till försäljning och ekonomi besvaras om möjligt inom 24 timmar under vardagar. 12. Adressupplysningar Kunden är skyldig att alltid hålla Snabber informerad om sin adress inkl e-postadress. Detta görs i kontrollpanelen. Här kan adressen ändras.

4 13. Ansvar Kundens användning av ett Snabberabonnemang sker på eget ansvar. Snabber påtager sig inget ansvar för: de informationer som Kunden mottager eller utger via Internet, vare sig deras riktighet, legala status förluster - vare sig direkta eller indirekta - immateriella kränkningar eller andra förhållanden som har uppstått på grund av användande av informationer från Internet, förluster eller andra omständigheter som uppstått på grund av bristande tillgång till tjänster eller informationer på Internet. Detta gäller oavsett om den bristande tillgången är orsakad av systemkrasch, andra omständigheter hos Snabber eller force majeure, här under också strejk och lockout, förluster av personlig data och installerad mjukvara m.m. i förbindelse med Kundens nyttjande av abonnemanget och hithörande tjänster, ovidkommandes tillgång till Kundens data och system. Kunden ansvarar själv för alla eventuella kostnader som uppstått i relation till beställningar av tjänster via Internet och användning av betalningssystem knutet till Internet. 14. Abonnemangets löptid och uppsägning av abonnemang Ett abonnemang löper alltid på 12 månader och inbetald abonnemangsavgift återbetalas ej, utom i fall som nedan anges. Kunden kan avbryta sitt abonnemang utan återbetalning av abonnemangsavgiften genom att till Snabber skicka en notis via e-post, brev eller fax, varvid Snabber stänger ner abonnemanget. En månad före abonnemangets slutdatum skickar Snabber via e-post, brev eller fax en påminnelse om abonnemangets upphörande. Om Kunden vill avsluta abonnemanget skall han senast 14 dagar före abonnemangets upphörande meddela Snabber detta via brev, fax eller e- post (återbekräftad av Snabber). I annat fall förnyas abonnemanget automatiskt i ytterligare 12 månader med betalningsvillkor enligt 3. ovan. Snabber har rätt att avbryta speciella abonnemangstyper eller abonnemangsvarianter eller särskilda överenskommelser med en månads notis via epost. Förutbetalda abonnemang kommer då att återbetalas pro rata. Gör Snabber väsentliga försämringar av avtalsvillkoren, kan Kunden uppsäga abonnemanget med en månads notis. Förutbetalda abonnemang kommer då att återbetalas pro rata. Abonnemanget får under inga omständigheter användas för att uppnå oauktoriserad tillgång till system anslutna till Internet. I sådana fall eller om andra olagligheter förekommer har Snabber rätt att omedelbart avsluta abonnemanget utan kompensation eller återbetalning i någon form. Alla relevanta upplysningar kommer att skickas till berörda myndigheter.

5 Snabber har vidare rätt att omedelbart avsluta ett abonnemang utan kompensation eller återbetalning i någon form, om Kunden inte efterlever avtalsvillkoren, missbrukar de resurser som finns tillgängliga på grund av Internets närvaro, stör Internets funktion, överträder den vid var tid gällande nätetiketten (såsom avslöjande av andra människors privata förhållanden) eller genom sin närvaro stör andra Internetanvändare. Data från hemsidor och e-postsystem tas vid uppsägning av abonnemang bort inom 7 dagar efter abonnemanget upphört att gälla. 15. Domän Domännamnet får ej kränka tredje mans namn eller varumärke eller innehålla något som i övrigt som kan tänkas strida mot regelverket. Domännamnet registreras i Kundens namn. Snabber är i detta sammanhang endast förmedlare av tjänsten och har inget ansvar. Snabber har inget ansvar för förlust om domänen skapas/flyttas. Kunden är förpliktad att 8 dagar efter beställningen kontrollera att domänen har skapats/flyttats. Sker inte detta skall Kunden kontakta Snabber. Snabber har inget ansvar för domännamnet vid flyttning, uppsägning eller om webbhotellet tas bort. Domännamnet "registreras hos" / "flyttas till" Snabbers samarbetspartner. Detta kan vara en domänregistrator eller domänmyndigheten för respektive "top level" domän. Vid utgången av varje registreringsperiod fakturerar Snabber Kunden årsavgiften för domänen såvida inget annat avtalats. Detta gäller endast om domänen ligger på Snabbers samarbetspartners eller annans DNS-server. Snabber har dock inget ansvar för förluster p.g.a. felaktig eller utebliven fakturering. Om fel domännamn har beställts (stavfel, namnfel eller liknande) återbetalas registreringsavgiften inte till Kunden. Snabber korrigerar dock domännamnet om registreringen inte redan skett. Om Snabber har gjort den felaktiga beställningen återbetalar Snabber registreringsavgiften eller så erbjuds kunden det korrekta domännamnet. Om adressändring sker, är Kunden skyldig att informera "top level" administratören om detta. 16. Speciella villkor för top level domän Angående användning av.se domän: För fortsatt registrering är Kunden skyldig att följa de regler som IIS.se vid var tid stipulerar för administration av toppdomänen.se (jfr. För andra domännamn än ovannämnda (exempelvis.com,.net,.org, osv.), hänvisas till top level domänens gällande regler. Om Kunden inte följer regelverket för gällande domän har Snabber rätt att radera Kundens domän, varvid Snabber inte har något ansvar gentemot Kunden. Kunden har ingen rätt till återbetalning av förutbetald domänavgift eller registreringsavgift.

6 17. Fel hos tredje man och force majeure Utöver vad som häri sägs är Snabber aldrig ersättningsskyldig för avbrott, driftstörningar, fel, skador m.m. orsakade av förhållande utom Snabbers kontroll såsom blixtnedslag, översvämningar, brand, strejk, krig, terror, arbetsnedläggelse och lockout (även avseende Snabbers egna medarbetare), överbelastning av nätet, fel i andras nätverk, fel hos tredje man, systemkrasch, eller andra händelser av force majeure-karaktär. 18. Tvister Eventuella tvister skall avgöras vid svensk domstol enligt svensk lag. Fjugesta, 1 januari 2008

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen

Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen Licensavtal Nr 1307 001 De sju stegen med organisationsnummer 556802-5117 (benämns i fortsättningen KRONAN) och FÖRETAG AB, Box 123 123 45 Exempelstad, organisationsnummer 550000-0000, (benämns i fortsättningen

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning

Allmänna köpvillkor. 2. Beställning Allmänna köpvillkor 1. Omfattning Dessa Allmänna köpvillkor skall tillämpas för alla Valeos inköp oavsett om köpet avser verktyg, maskiner, utrustning, delar, råmaterial eller andra material eller tjänster

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer