RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAISIOAGRO AB. 3. Pris, fakturering och betalning. 1. Tillämpningsområde"

Transkript

1 RAISIOAGRO AB ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LE- VERANSVILLKOR FÖR ANDRA PRO- DUKTER ÄN OLJE- OCH DIESELPRO- DUKTER Gäller tillsvidare från och med Tillämpningsområde Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor tillämpas på alla leveranser, anbud, orderbekräftelser och avtal gällande Raisioagro Ab:s (härefter Raisio ) produkter (härefter Produkter ) till sina kunder (härefter Köpare ), såvida inte annat skriftligen avtalats. 2. Leverans Raisio meddelar vid behov i sitt anbud eller i sin orderbekräftelse om tidpunkten när Produkterna är färdiga för leverans i Raisios eller dess underleverantörs lager. Om inte annat skriftligen avtalats, är leveranstiden riktgivande och är ej bindande för Raisio. Om leveransen fördröjs på grund av Köparen, har Raisio rätt att fakturera Produkterna enligt utsatta priser och betalningsvillkor och enligt utsatt tidstabell. I detta fall tar Raisio hand om Produkternas lagring på Köparens ansvar och bekostnad. Om dröjsmålet räcker över en (1) månad, har Raisio rätt att häva köpet för den del, som ej levererats på grund av Köparens försummelse. Raisio är ej skyldig att återbetala det erhållna köpepriset. Köparen skall ersätta Raisio den skada som har uppstått på grund av Köparens försummelse. Om inte skriftligen annat avtalats levererar Raisio Produkterna enligt FCA Raisios eller underleverantörens lager (Incoterms 2010). Raisio har rätt att vid behov avtala om Produkternas transport enligt sedvanliga villkor för Köparen och för Köparens räkning, om annat ej har avtalats. Köparen är skyldig att granska eventuella transportskador samt att leveransen är förenlig med ordern i samband med mottagandet av Produkten. Köparen skall anteckna skadorna i fraktsedeln. Anmärkningar måste göras inom sju (7) dagar från mottagandet av Produkten. 3. Pris, fakturering och betalning Om inte skriftligen annat avtalats är de av Raisio meddelade priserna exklusive moms och offentliga kostnader, vilka skall separat antecknas i varje faktura. Om annat inte bindande avtalats betalar Köparen fakturorna till Raisio inom fjorton (14) dagar från och med fakturans datering. Om betalningen fördröjs, erlägger Köparen 14 %:s årlig dröjsmålsränta samt eventuella indrivningskostnader jämte rättegångskostnader. I detta fall har Raisio, trots de ingångna avtalen, rätt att inställa tillverkningen och leveransen av de övriga Produkter Köparen har beställt. Köparen skall framföra sina eventuella anmärkningar på fakturan senast inom sju (7) dagar räknat från fakturans datering. 4. Raisios ansvar Om inte annat följer från tvingande lagstiftning i Finland, är Raisios ansvar följande: Om det finns ett fel i den levererade Produkten bör Köparen göra en reklamation till Raisio inom sju (7) dagar efter mottagandet av Produkten eller upptäckandet av felet. Om det finns ett fel i Produkten, förbinder sig Raisio att leverera en ny motsvarande Produkt åt Köparen eller betala till Köparen den av denna för Produkten betalda köpeskillingen. Denna ersättning är det enda ansvar Raisio har och den enda ersättning Köparen får för den felaktiga Produkten. Oavsett det ovan anförda om ifrågavarande ersättning är Raisio under inga omständigheter skyldig att svara för Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 1/6

2 direkta eller indirekta skador beroende på detta avtal, om Raisio inte har förorsakat dem uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. 5. Force majeure På grund av force majeure befrias Raisio och Köparen från sitt ansvar under den tid ifrågavarande orsak dröjer. Som force majeure anses utomstående händelse eller situation, som avtalsparten ej rimligen har kunnat förutse eller undvika och som förhindrar avtalets uppfyllande. 6. Tillämpning av lag och avgörande av tvister På detta avtal tillämpas finsk lag, med undantag av dess lagvalsregler. Eventuella tvister avgörs slutgiltigt i skiljemannaförfarande enligt lagen om skiljemannaförfarande. Skiljemannadomstolen består av en skiljeman. Skiljemannen utnämns av Åbo Handelskammares skiljedomsinstitut enligt skiljedomsinstitutets regler. Skiljemannaförfarandets forum är Åbo och språket finska. Raisio har dock rätt att indriva sina fordringar i den tingsrätt Raisio väljer ut. Köparens allmänna köpe- och/eller försäljningsvillkor tillämpas till ingen del eller under ingen omständighet i avtalsförhållanden mellan Raisio och Köparen. Försäljnings- och leveransvillkor för olje- och dieselprodukter se nedan på följande sidor. Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 2/6

3 RAISIOAGRO AB FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR OLJE- OCH DIESELPRODUKTER Gäller tillsvidare från och med Allmänt 1.1 Dessa Försäljnings- och leveransvillkor (Villkor ) tillämpas på försäljning och leveranser av Säljarens olje- och dieselprodukter. 2. Definitioner I dessa Villkor avser: 2.1 Kund, näringsidkare eller konsument-kund som köper olje- och/eller dieselprodukter från Säljaren. 2.2 Lag, alla tillämpliga lager, förordningar, författningar och reglementen (liksom EU förordningar or direktiven) och stämmelser, beslut or anvisningar givits av domstolen eller myndigheten (i alla jurisdiktionsområde). 2.3 Säljare Raisioagro Oy (FOnummer ). 2.4 Leverantör Neste Markkinointi Oy (FO-nummer ). 2.5 Avtalspart och Avtalsparter Kunden och Säljaren enskilt eller tillsammans. 2.6 Avtal en överenskommelse eller förbindelse mellan Avtalsparterna rörande Produkten av vilket väsentliga punkter är Offert gjort av Säljaren, Beställning gjort av Kunden och dessa Villkor. 2.7 Offert en offert rörande Produkten som Säljaren har gjort skriftligt, muntligt eller elektroniskt. 2.8 Beställning en beställning rörande Produkten som Kunden har gjort skriftligt, muntligt eller elektroniskt. 2.9 Produkt den olje- och dieselprodukt och/eller tillhörande tjänster som Säljaren säljer och Leverantören levererar till respektive Kund Minimileveransmängd är minsta mängd som Leverantören levererar till Kunden utan tilläggsavgift. Minimileveransmängden varierar produktvis. 3. Slutande av Avtal 3.1 Avtalet anses slutits när Kunden har accepterat Säljares Offert eller när Säljaren har accepterat Kundens Beställning. I och med Beställning accepterar Kunden också dessa Villkor. Villkor som Kunden har bifogat till Beställningen som avvikar från dessa Villkor tillgriper bara om Säljaren särskilt och skriftligt uttrycker att acceptera Kundens villkor. 4. Grunder för prissättning, justering av pris och produktändringar 4.1 Fakturering av Produkter sker på Säljarens för gången förefallande beställningsdagens pris. 4.2 Försäljningspriset inkluderas moms effektiv på leveranstid, men inte andra potentiella tilläggsavgifter baserat av Lagen, såsom oljeavfall tilläggsavgift för smörjmedlet. Till försäljningspriset tillsättas tilläggsavgifter enligt Lagen i sammanhang med fakturering på samma faktura som försäljningspriset ska faktureras. Tilläggsavgifter baserat av Lagen ska betalas enligt betalningsvillkor beslutad i Avtalet i sammanhang med försäljningspriset. Beroende på omständigheterna kan till försäljningspriset tillsättas tilläggsavgifter enligt Säljarens normala praxis. Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 3/6

4 5. Betalningsvillkor 5.1 Betalningstid är 14 dagar från datum som anges på fakturan. 5.2 En försenad betalning måste betalas med dröjsmålsränta som räknas från förfallodagen. Dröjsmålsräntan bestäms enligt för gången förefallande räntelagen. Dessutom är Kunden skyldig att betala Säljarens för gången förefallande kostnader för betalningspåminnelse och indrivning. 5.3 Reklamationer som gäller fakturor ska göras inom sju (7) dagar från datum som anges på fakturan. 6. Beställning och leverans 6.1 Kunden är skyldig att kontrollera varumängden i behållaren före beställning av Produkten, för att försäkra att det finns tillräckligt lagerutrymme för den beställda Produkten. Ifall Produktens beställda mängd inte ryms i Kundens behållare, har Säljaren rätt att kontrollera den beställda Produktens enhetspris att motsvara den levererade mängden samt utöver detta debitera Kunden för stunden gällande minimileveransavgift och övriga eventuella tilläggsavgifter som förorsakats Säljaren. Produktens levererade mängd får avvika från den beställda mängden med högst 10 % so att den levererade mängden är större eller mindre än den beställda mängden. Fakturering sker enligt den levererade mängden. Om Säljaren har levererats mindre än 90 % av den beställda mängden på grund av orsak som inte hänför sig till Kunden och mängden underskrider den beställda mängden med minst 400 liter, ska Säljaren leverera den bristande mängden av Produkten som en tilläggsleverans. Säljaren ansvarar inte för potentiella skador till följd av den ofullständiga leveransen. 6.2 Säljarens normala leveranstid för bränslen är högst 5 och på glest befolkat områden i Lappland högst 7 vardagar (med vardag menas veckodagar från måndag till fredag) från Beställning. På Kundens begäran kan Säljaren leverera Produkterna snabbare än inom den normala leveranstiden, ifall Produkterna finns tillgängligt. Leveranser som avviker sig från den normala tidtabellen kräver special arrangemang, på grund av vilket Säljaren debiterar för snabbare än enligt normal leveranstid skedda leveranser för stunden gällande snabbleveransavgift, nödleveransavgift eller, ifall Kunden begär leverans på söndag eller helgdag, för stunden gällande helgtillägg. 6.3 Säljaren har fastställt Minimileveransmängden av 1000 liter för sina Produkter. På Kundens begäran kan Säljaren även leverera en mindre mängd, men debiterar då för leveransen för stunden gällande minimileveransavgift. 6.4 Kunden ansvarar för att alla de tillstånd som behövs för hantering och lagring av Produkterna är i kraft och för att Produkterna lagras i enlighet med givna Lagar. Innan Produkten tas i bruk bör Kunden göra sig förtrogen med bruksanvisningarna och skyddsinformationsbladen. Skyddsinformationsbladen finns på adressen och/eller på https://shop.raisioagro.com och Kunden kan även beställa dem separat av Säljaren. Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 4/6

5 6.5 Kunden är ansvarig för att det till oljebehållarens påfyllningsöppning eller lagring går en väg, som är i sådant farbart skick att en tankbil säkert och utan att skada vägen kan köra längs den. Vägen bör under vintertid vara sandad och plogad. Ifall det tar längre tid än normalt att köra med tankbilen till eller från avlastningsstället på grund av avlastningsställets läge, har Säljaren rätt att debitera Kunden för de tilläggskostnader detta orsakat Säljaren. 6.6 Därtill ansvarar Kunden för att i samband med Beställningen förse Säljaren med exakta avlastningsdirektiv och att avlastningsstället, anläggning och behållare är i enlighet med givna Lagar. Säljaren/Leverantör har rätt att avstå från att leverera Produkten, ifall tankbilen inte oförhindrat och säkert kan ta sig till avlastningsstället eller ifall det finns brister på avlastningsstället som äventyrar säkerheten. 6.7 Säljaren ansvarar inte för fördröjning av leverans eller kostnader på grund av detta som hänför sig till Kunden eller Kundens verksamhet eller försummelse. Säljaren har rätt att debitera Kunden för de tilläggskostnader detta orsakat Säljaren 6.8 Reklamationer som gäller Produkterna eller transporten ska göras inom sex (6) dagar efter att Produkten levererats. Om anmärkningen gällande Produktens kvalitet är befogad är Säljaren berättigad att byta ifrågavarande Produkt. Säljaren är inte skyldig att erlägga ytterligare ersättningar. 6.9 Vid leverans av Produkter efterföljes allmänna leveransvillkor TOP Kundens avlastningskopplingsstycke FIN01, ifall ej annat överenskommits. 7. Säljarens försening 7.1 Om Avtalsparterna inte har kommit överens om en exakt leveransdag utan en tidsperiod under vilken leveransen ska ske, börjar leveranstiden vid den tidpunkt när Avtalet har slutits. 7.2 Om Säljaren är försenad med uppfyllande av skyldigheter på grund av force majeure i punkt 12, leveranstid ska förlängas med den tid som leveransen är försenad på grund av force majeure. 8. Övergång av äganderätt 8.1 Äganderätten till Produkten övergår från Säljaren till Kunden vid samma tidpunkt som skadeansvaret övergår enligt leveransvillkoret överenskommet i punkt Garantier 9.1 Säljaren lämnar Kunden ingen annan garanti, inte uttryckligt eller tyst, på Produkten än att Produkten motsvarar produktspecifikationen. Säljaren ska inte vara ansvarig för Produktens lämplighet för en speciell funktion eller för en funktion som Produkten vanligen användas. 9.2 Kunden är ansvarig för skada som förorsakas Produkten efter det att den överlåtits, och som anses bero på oriktig lagring eller hantering eller på förorening i Kundens behållare. Kunden ansvarar för skador som uppstår på grund av brister eller fel som konstateras i Kundens enheter eller andra händelser som hör till Kundens ansvar för skötsel. Kunden ansvarar också för sådana skador som orsakats av Kundens beställningsfel (t.ex. Kunden har beställt fel produkt). 10. Ansvar för skada Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 5/6

6 10.1 Säljaren/Leverantör ska inte vara ansvarig för ingen indirekt eller följdskada, sådan som minskning av omsättning, uteblivna vinster eller skada på andra egendom än Produkten. Denna ansvarsbegränsning tilllämpas inte på sådana skador som har åstadkommit med avsikt eller genom grov oaktsamhet Man anses inte att Säljaren har brutit mot Avtalsvillkor om i enskild omständighet fullgörandet av Avtalsvillkor skulle kräva orimliga bekostnader från Säljaren i jämförelse med nyttan som Kunden har tagit emot och Säljaren på grund av detta underlåter att uppfylla Avtalsvillkor. 11. Ändringar i Villkoren 11.1 Säljaren har rätt att ensidigt ändra på dessa Villkor, förutsatt att ändringen inte väsentligt ökar Kundens skyldigheter eller på övrigt sätt är orimliga för Kunden. 12. Oöverstigligt hinder (Force Majeure) 12.1 Med oöverstigligt hinder avses en omständighet som har hänt efter Avtalet har slutits (nämligen evenemang specificerat i punkt 3.1) som Avtalsparter inte kunde ha beaktat och inte rår över och som Avtalsparter inte visste om och vilket förhindrar eller fördröjer att fullgöra avtalsförpliktelser. En sådan omständighet kan vara exempelvis exceptionella väderförhållanden, eldsvåda, naturkatastrof, mobilisation, krig, uppror, beslag, ändrat eller nya lagstadgande eller myndighetsbestämmelser, vägrat exportlicens, restriktioner i valuta, restriktioner i import och export, avbrott i trafik och telekommunikation, brist av råvaror och andra komponenter, underleverantörens eller Leverantörens leverans svårigheter, strejk eller arbetsavspärrning eller någon annan osedvanlig omständighet med betydande verkan som är oberoende på Avtalsparter Om fullgörandet eller följandet av Avtalet hindras på grund av oöverstigligt hinder som har drabbat Avtalsparter, man anses inte att Avtalspart har brutit mot Avtalet När fullgörandet av avtalet har fördröjat eller tydligen fördröjas på grund av en oöverstigligt hinder minst av sex (6) månader, Avtalspart har rätt att uppsäga Avtalet med omedelbart effekt med skriftlig meddelanden till annan Avtalsparten. 13. Lösning av tvister och tillämplig lag 13.1 I tvister med anledning av detta avtal är behörig domstol Egentliga Finlands tingsrätt På Avtalet tillämpas Finlands lag utan reglerna om lagkonflikter. 14. Hävning av Avtalet 14.1 Om en Avtalspart väsentligt bryter mot Avtalets villkor och inte har korrigerat sitt avtalsbrott inom en (1) månad efter att ha fått en anmärkning om detta av den andra Avtalsparten, har den andra Avtalsparten rätt att häva Avtalet genom att meddela detta skriftligen till den Avtalspart som har brutit mot Avtalet. Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 6/6

NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER

NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER NETS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BETALTERMINALER OCH BETALTERMINALTJÄNSTER 1 TILLÄMPNING AV AVTALSVILLKO- REN Dessa allmänna avtalsvillkor för betalterminaler och Betalterminaltjänster ( Allmänna Avtalsvillkor

Läs mer

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008

Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 Elisas allmänna avtalsvillkor för privatkunder 1.2.2008 1. Allmänt 1.1 Dessa avtalsvillkor tillämpas på leveranser av Elisas tjänster åt konsumentkunden. Tjänsterna kan omfatta anslutningar och andra kommunikationstjänster

Läs mer

Specialvillkor för Watson -tjänst

Specialvillkor för Watson -tjänst Utöver dessa villkor tillämpas i alla våra tjänster Kimito Telefon Ab:s allmänna avtalsvillkor för konsumenter. SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1.

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget.

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Avtalet träder i kraft och gäller tillsvidare då orderbekräftelsen är godkänd av kunden och teleföretaget. SAMMANDRAG AV LILJENETS AVTALSVILLKOR De allmänna avtalsvillkoren ( nedan allmänna avtalsvillkor ) tillämpas på tjänster som Liljenet Fiberkabelandelslag (nedan teleföretag ) tillhandahåller sina kunder.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning Allmänna avtalsvillkor för fastighetsanslutning 1. Allmänt 1.1 Sollefteå stadsnät, Leverantören, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet. Dessa Allmänna avtalsvillkor tillämpas för installation

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder

Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Anvia Abp:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna leveransvillkor för konsumentkunder.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter 1 TILL TJÄNSTEANVÄNDAREN Allmänna avtalsvillkor för JNT:s tjänster för konsumenter Villkoren baserar sig på Centralförbundet för telekommunikation och informationsteknik Ficom rf:s rekommendation om allmänna

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor JYSE 2009 VAROR

Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor JYSE 2009 VAROR Allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling av varor November 2009 Innehåll Förord....................................................................................................................................................

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER

SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER 1.9.2013 SAUNALAHTIS ALLMÄNNA AV TALSVILLKOR FÖR PRIVAT- OCH FÖRETAGSKUNDER Dessa avtalsvillkor har fastställts utifrån rekommendationer

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

2. Bilaga Allmänna villkor

2. Bilaga Allmänna villkor 2. Bilaga Allmänna villkor 2.1 Allmänna villkor Belysningsarmaturer 2.1.1 Bakgrund och syfte Dessa Allmänna villkor gäller för Avrop från Ramavtalet Belysningsarmaturer med dnr 96-89-2013. Leverans av

Läs mer

MATRISET AB S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

MATRISET AB S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR MATRISET AB S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 2011 2 Innehåll 1. Definitioner... 3 2. Användningsvillkor... 3 3. Leveransvillkor och överföring av ansvar... 3 4. Betalningsvillkor... 3 5. Andra avgifter och prisförändringar...

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER

SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER SONERAS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER TILL KONSUMENTKUNDER Sammandrag för tjänstens användare 2 Innan du ingår avtal ska du noggrant läsa igenom teleföretagets allmänna avtalsvillkor, tjänstespecifika

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER

WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1/6 WEBBHUSET AB:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR INTERNET-TJÄNSTER 1. Avtalsvillkorens tillämpningsområde och ingående av avtal 1.1 Dessa avtalsvillkor ( Avtalsvillkor ) tillämpas på av Webbhuset Ab ( Webbhuset

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf NÄTTJÄNSTVILLKOR NTV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av nätavtal, förutsättningar för och påbörjande av tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande C.

Läs mer

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor

Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Vanda Energi Abs elförsäljningsvillkor Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2010 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR EFV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande till nättjänsten,

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09)

ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Elförsäljningsvillkor (EFV 09) Sida 1 av 11 ELFÖRSÄLJNINGSVILLKOR PÅ ÅLAND (EFV 09) Innehåll: A. Allmänt, ingående av elförsäljningsavtal, förutsättningar för och påbörjande av elförsäljningen, förhållande

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer